УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методологічні засади організації управління сталим організаційним розвитком підприємства
Шматько Н. М.

Шматько Н. М. Теоретико-методологічні засади організації управління сталим організаційним розвитком підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №3. C. 365–372.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-365-372

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.1:339.137

Анотація:
У сучасних умовах уніфікації технологічних процесів та швидкої дифузії інноваційних знань однією з вагомих умов досягнення успіху в конкурентній боротьбі та забезпечення стійкості ринкових позицій є постійне впровадження процесів організаційного розвитку. Зміна параметрів організації господарської діяльності або відносин з контрагентами при мінімальних витратах може спричинити значне зростання рівня розкриття потенціалу підприємства. З огляду на це авторською гіпотезою стало співвіднесення складових концепції забезпечення стійкості функціонування та теорії організаційного розвитку. Оскільки складність реалізації даної гіпотези пов’язана з об’єктивною неможливістю розвитку підприємства без втрати стабільності господарювання, у статті представлено теоретичне обґрунтування напрямків вирішення даної проблеми. Метою статті обрано розбудову теоретико-методологічного забезпечення управління стійким організаційним розвитком промислового підприємства. Визначено схему предметної області дослідження, в рамках якої розкрито головні сфери реалізації процесів організаційного розвиту. Розроблено функціональну модель життєвого циклу підприємства та визначено особливості трансформації практик життєвого циклу під час організаційних змін. На основі розгляду основних напрямків та сфер організаційного розвитку визначено орієнтири для їх удосконалення в рамках сформованих моделей предметної області та життєвого циклу підприємства.

Ключові слова: організаційний розвиток, стійкість, життєвий цикл, архітектура підприємства, організаційні можливості.

Рис.: 3. Бібл.: 20.

Шматько Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бухалков М. И. Внутрифирменное планирование. М. : ИНФРА-М, 2000. 400 с.
Василенко А. В. Менеджмент устойчивого развития предприятий : монография. Киев : Центр учебной литературы, 2005. 648 с.
Гапоненко А. Л., Панкрухин А. П. Стратегическое управление. М. : Омега-Л, 2004. 472 с.
Дафт Р. Теория организации. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. 736 с.
Коршунова Е. Д. Адаптивное организационное развитие промышленных предприятий. М. : ИЦ МГТУ «Станкин» ; ЯНУС-К, 2004. 348 с.
Кучин Б. Л., Якушева Е. В. Управление развитием экономических систем: технический прогресс, устойчивость. М. : Экономика, 1990. 157 с.
Левенчук А. И. Системное мышление. М. : Издательские решения, 2018. 440 с.
Олимских Н. Н. Организационное развитие предприятия и формирование системы управления им. Вестник Удмуртского университета. 2006. № 2. С. 141–150.
Мельник Л. Г., Карінцева О. І. Основи стійкого розвитку : навч. посіб. Суми : Університетська книга, 2005. 654 с.
Пащенко О. П. Стратегічне управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. Т. 2. № 2. С. 99–103.
Подлесных В. И. Новые подходы и методы обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур: теория организации, самоорганизации и управления : монография. М. : ИНФРА-М, 2011. 304 с.
Поплавская В. А., Горшкова Л. А. Адаптационный механизм организационного развития. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 2 (1). С. 264–268.
Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2006. 496 с.
Турханов А. Соглашение о моделировании программ проектов SysArchi. URL: http://sdu2020.blogspot.com/2018/10/sysarchi.html
Управление человеческими ресурсами: менеджмент и консультирование / ред. проф. В. В. Щербина. М. : Независимый институт гражданского общества, 2004. 520 с.
Хакен Г. Синергетика. М. : Мир, 1980. 406 с.
The ArchiMate 3.0.1 Specification. URL: http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/toc.html
Aldea A., Iacob M. E., Lankhorst M. Capability-Based Planning. The Link between Strategy and Enterprise Architecture. United Kingdom : The Open Group, 2016. 35 р.
Wu Z., Ming X. Technology solutions for product lifecycle knowledge management: Framework and a case study. International Journal of Production Research. 2014. Vol. 52. Issue 21. P. 6314–6334.
Угольницкий Г. А. Управление устойчивым развитием активных систем : монография. Ростов : Изд-во Южного федерального университета, 2016. 940 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру