УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств
Силка І. В.

Силка І. В. Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 144–153.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-144-153

Розділ: Економіка промисловості

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.716

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні відмінностей у визначенні сутності понять «інтелектуальна власність», «об’єкти інтелектуальної власності», «управління інтелектуальною власністю» та «підходи до управління інтелектуальною власністю». Розглянуто концептуальні підходи щодо визначення терміна «інтелектуальна власність» як економіко-правової категорії, дії якої спрямовані на підвищення прибутковості діяльності підприємств і організацій; згруповано об’єкти інтелектуальної власності – за промисловою власністю та за творчо-інтелектуальною власністю; визначено сутність поняття «управління інтелектуальною власністю» за стратегічними та поточними діями з урахуванням функцій, складових, методів управління, за допомогою яких досягається позитивний фінансовий результат; визначено доцільним використання промисловими підприємствами процесно-функціонального підходу, який базується на ефективному керуванні процесом створення та використання об’єктів інтелектуальної власності. На підставі узагальнення сформовано теоретичний базис управління промисловими підприємствами. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є збалансування процесу розробки, побудови, використання або комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності щодо реалізації функцій управління діяльністю промислових підприємств. Подальший розвиток управління об’єктами інтелектуальної власності за процесно-функціональним підходом дозволить підвищити ефективність виробництва та дохідність підприємств.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти інтелектуальної власності, управління інтелектуальною власністю, наукові підходи до управління інтелектуальною власністю.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 30.

Силка Ігор Васильович – аспірант, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Безгін К. С., Гришина І. В. Порівняльний аналіз процесного та функціонального підходів до управління підприємством. Вісник економічної науки України. 2009. № 2. С. 3–7.
Клімушин П. С., Григоряк М. В. Особливості управління інтелектуальною власністю в умовах розвитку інформаційного суспільства. Державне будівництво. 2013. № 2. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-2/doc/2/02.pdf
Семенова В. Г. Дослідження сутності інтелектуальної власності в сучасних економічних умовах. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 6. С. 74–77.
Семенова В. Г. Основи управління інтелектуальною власністю на підприємствах. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 9-1. Ч. 2. С. 105–108.
Семенова В. Г. Напрямки підвищення ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 6. С. 472–476. URL: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/98.pdf
Семенова В. Г. Складові системи управління інтелектуальною власністю підприємств. Економіка: реалії часу. 2015. № 3. С. 159–165.
Семенова В. Г. Використання економіко-математичних методів у дослідженні ефективності управління інтелектуальною власністю підприємств. Проблеми економіки. 2015. № 3. С. 336–341.
Семенова В. Г. Етапи управління інтелектуальною власністю підприємств на засадах процесного підходу. Бізнес Інформ. 2015. № 6. С. 145–149.
Ситник Й. С. Аналізування підходів до управління інтелектуально-знаннєвими активами в контексті інтелектуалізації систем менеджменту підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2017. Вип. 11. С. 134–139.
Череп А. В., Ярмош В. В., Недоліки системи управління інтелектуальною власністю підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 2. С. 88–90.
Чистякова А. В. Теоретико-методичні засади управління інтелектуальною власністю. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4709
Кучумова І. Ю. Інтелектуальний капітал в системі управління підприємством. Бізнес Інформ. 2013. № 12. С. 357–364.
Святненко В., Корнілова І., Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2015. Вип. 7. С. 45–52.
Пижова Л. Б., Савченко О. І., Чуксіна К. Р. Визначення механізмів управління інтелектуальною власністю на підприємстві. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2010. № 8. С. 133–138.
Мамонтова Н. А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом: корпоративний рівень. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 2. С. 45–52.
Пухальська А. П. Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі. Бізнес Інформ. 2013. № 2. С. 128–134.
Webb M., Bloom N., Short N., Lerner J. Some Facts of High-Tech Patenting. NBER Working Paper. 2018. No. 24793. URL: https://www.nber.org/papers/w24793
Alc?cer J., Beukel K., Cassiman B. Capturing Value from IP in a Global Environment. Harvard Business School. Working Paper 17-068. 2015. URL: https://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/17-068_f95fdbcc-6541-4df6-bef1-2bb13febaf08.pdf
Пічкурова З. В. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2013. Вип. 24. С. 215–219.
Височіна Л. В. Сутність та оцінка економічного ефекту від використання об’єкту інтелектуальної власності на підприємстві в умовах інноваційного розвитку України. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 2. С. 74–79.
Вачевський М. В. Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах. Теорія і практика: навч. посіб. Київ : Центр навч. літ., 2004. 376 с.
World Intellectual Property Organization. URL: https://www.wipo.int/about-ip/ru/
Економічна теорія : підручник / за ред.. В. Базилевича. 9-те вид., допов. Київ : Знання, 2014. 710 с.
Сайт Європейського парламенту. URL: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/36/intellectual-industrial-and-commercial-property
Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю : монографія. Київ : К. І. С., 2005. 448 с.
Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Гусаковська Т. О. Управління інтелектуальною власністю підприємства : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2009. 20 с.
Шпак Н. О., Дмитрів К. І. Проблеми і перспективи управління нематеріальними активами підприємства. Вісник НУ «Львівська політехніка». 2007. № 594. URL: http://vlp.com.ua/files/27_13.pdf
Дудкина М. Н. Система управления интеллектуальной собственностью наукоемких предприятий : автореф. дис. … канд. экон. наук : 05.13.10. Воронеж, 2009. 24 с.
Васильєв О. В. Інтелектуальна власність: визначення, структура та роль у сучасних економічних умовах. Економіка і суспільство. 2016. № 6. С . 53–57.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру