УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування кредитно-грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України
Близнюк О. П., Ставерська Т. О., Іванюта О. М.

Близнюк О. П., Ставерська Т. О., Іванюта О. М. Формування кредитно-грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі України. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 240–249.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-240-249

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.14/17(477)

Анотація:
Метою статті є обґрунтування суті, функцій, принципів, структурно-логічних зв’язків складових елементів, важелів та інструментів формування кредитно-грошового механізму забезпечення функціонування підприємств торгівлі, виявлення тенденцій його впливу на ефективність та сталий соціально-економічний розвиток торговельних підприємств в Україні. Визначено особливості фінансово-кредитного механізму, який становить сукупність інституційних та організаційно-управлінських елементів, методів, форм, важелів, інструментів, інформаційно-правового та нормативного забезпечення фінансово-кредитного впливу на поточний стан і соціально-економічний розвиток ринкових структур. Доведено, що фінансова та грошово-кредитна складові економічного механізму діють у тісній взаємозалежності та взаємозв’язку, доповнюючи один одного. У процесі розширеного відтворення їх слід розглядати як єдину систему, яка забезпечує необхідними фінансово-кредитними ресурсами соціально-економічну діяльність держави та господарюючих суб’єктів. Особливістю кредитно-грошового механізму забезпечення розвитку торговельного підприємства є його спрямованість на формування тимчасових фондів позикових ресурсів підприємства, залучених на принципах зворотності, строковості, платності, добровільності, ефективного використання в процесі торговельно-господарської діяльності, яке б забезпечувало окупність позикових коштів та соціально-економічний розвиток суб’єкта підприємництва. Досліджено дію кредитно-грошового механізму, функціонування його структурних елементів, їх взаємозв’язків, форм, методів, інструментів, важелів впливу на забезпечення сталого розвитку торговельних підприємств. Зважаючи на високий рівень використання позикового капіталу в діяльності торговельних підприємств України, виділено ключові методи, важелі та інструменти кредитно-грошового механізму забезпечення сталого розвитку підприємств торгівлі, які безпосередньо пов’язані з ефективним управлінням позиковими фінансовими ресурсами: загальноринкові, інфляційні, цінові, вартісні, часові, просторові, організаційно-технічні, структурно-динамічні, результативні, ризикові.

Ключові слова: фінансовий і кредитно-грошовий механізм, сталий розвиток, підприємство торгівлі.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 20.

Близнюк Оксана Павлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Ставерська Тетяна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Іванюта Оксана Миколаївна – доцент, кафедра фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Василик О. Д. Теорія фінансів. Київ : НІОС, 2001. 416 с.
Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси / за заг. ред. Базилевича В. Д. Київ : Атіка, 2002. 368 с.
Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія). 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : КНЕУ, 2001. 240 с.
Романенко О. Р. Фінанси. Київ : ЦУЛ, 2006. 312 с.
Фінанси / за ред. С. О. Булгакової. Київ : КНТЕУ, 1999. 174 с.
Берлин С. И. Теория финансов. М. : Изд-во «Приор», 2000. 256 с.
Финансы предприятий / Н. В. Колчина, Г. Б. Поляк, Л. П. Павлова и др.; под ред. проф. Н. В. Колчиной. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 447 с.
Финансы / под ред. А. М. Ковалевой. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Финансы и статистика, 2001. 384 с.
Брайчева Т. В. Государственные финансы. СПб. : Питер, 2001. 288 с.
Фінанси підприємств / за ред. д. е. н., проф. Г. Г. Кірейцева. Киів : ЦУЛ, 2002. 268 с.
Суторміна В. М., Федоров В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. Київ : Либідь, 1993. 247 с.
Кірейцев Г. Г., Алєксандрова М. М., Бардаш С. В., Петрук О. М. Фінансовий менеджмент. Житомир : ЖІТІ, 2001. 274 с.
Фінансовий менеджмент / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. Київ : КНЕУ, 2005. 535 с.
Фінанси підприємства / Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк та ін. Київ : КНТЕУ, 2006. 491 с.
Федоров В. М, Опарін В. М, Льовочкін С. В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями : монографія. Київ : КНЕУ, 2002. 387 с.
Вплив фінансово-кредитного механізму на розвиток суб’єктів господарювання : монографія / Відпов. ред. В. В. Глущенко. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. 358 с.
Енциклопедія: бізнесу, економіки, менеджменту / за ред. Р. Дяківа. Київ : Міжнародна економічна формація, 2000.
Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31.12.2010–31.12.2017 рр. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Власний капітал за видами економічної діяльності станом на 31.12.2010–31.12.2017 рр. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Поточні зобов’язання і забезпечення за видами економічної діяльності станом на 31.12.2010–31.12.2017 рр. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру