УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів
Шірінян Л. В., Шашенко О. В., Шірінян А. А.

Шірінян Л. В., Шашенко О. В., Шірінян А. А. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 250–260.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-250-260

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336:368

Анотація:
Страхове законодавство визначає напрями та норми розміщення страхових резервів і передбачає перестрахування у випадку великих страхових сум, а страхові компанії приймають економічно обґрунтоване для них рішення. Метою статті є аналіз напрямів інвестування коштів страхових резервів страхових компаній України в частині перевірки законодавчих умов ведення страхового бізнесу й оптимальності перестрахування у нерезидентів з позицій теорії відкритої економіки. Процедуру аналізу застосовано як для всього страхового ринку України, так й окремо для сектора ринку страхування життя і для сектора інших видів страхування, ніж страхування життя. Часовий інтервал дослідження становить 2013–2018 рр. Виявлено негативні макроекономічні тенденції: зменшення кількості страховиків, активів та інших ключових показників. Запас забезпечення статутного капіталу значно скоротився, мало місце коливання та зменшення значення зареєстрованого капіталу страховиків. Спостерігається позитивна тенденція нарощення страховиками своїх резервів протягом досліджуваного періоду. Переважне розміщення коштів резервів відбувається в банківські депозити. Нецікавими для страховиків є банківські метали, акції, облігації та інвестиції в економіку України. Суттєвих структурних змін у розміщенні активів після «Революції гідності» не відбулося. З’ясовано, що ринок перестрахових послуг в Україні є оптимально відкритим, більшість премій з перестрахування залишаються в країні в національних постачальників. Страховики-нерезиденти виконують взяті на себе зобов’язання повною мірою.

Ключові слова: страхування, страхові резерви, перестрахування, страховий ринок, страхові премії.

Табл.: 6. Формул: 3. Бібл.: 25.

Шірінян Лада Василівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра фінансів, Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]
Шашенко Олександр Володимирович – аспірант, кафедра фінансів, Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного університету харчових технологій (вул. Володимирська, 68, Київ, 01601, Україна)
Email: [email protected]
Шірінян Артур Арамович – аспірант, кафедра страхування, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про страхування» (зі змінами і доповненнями) від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» (зі змінами і доповненнями) від 18.09.1991 р. № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
Рекуненко І. І., Чорна С. В. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 666–672. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/111.pdf
Махортов Ю. О., Зюбін В. М. Вплив інвестиційного потенціалу страхових компаній на розвиток економіки. Економічний вісник Донбасу. 2010. № 2. С. 139–144.
Овчаренко Т. Інвестиційні стратегії страхових компаній та перспективи їх впровадження. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. Вип. 121–122. С. 33–38.
Баранов А. Л. Сутність і напрями інвестиційної діяльності страхових компаній. Фінанси України. 2015. № 2. С. 83–97.
Залєтов О. Державне регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2016. № 3. С. 25–32.
Нагайчук Н. Г. Інвестиційний потенціал страхового ринку України. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2014. Вип. 38. С. 205–212.
Орлова И. В. Аутсорсинг в управлении активами в страховании. Финансы. 2005. № 6. С. 49–53.
Письменна Т. В. Інвестиційні ризики страхових компаній крізь призму вітчизняної практики. Світ фінансів. 2017. № 3. С. 34–47.
Пікус Р., Нестерова Д. Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2015. Вип. 3. С. 6–12.
Козьменко О. В., Роєнко В.В. Структуризація інвестиційних ризиків страхових компаній. Вісник Української академії банківської справи. 2012. № 2. С. 53–58.
Шірінян Л. В. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики : монографія. К. : ЦУЛ, 2014. 458 с.
Яворська Т. В. Суть, види та функції страхових інвестицій. Економіка і регіон. 2009. № 1. С. 192–195.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. URL: http://www.nfp.gov.ua
Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Методологія комплексної оцінки відкритості ринків банківських і страхових послуг України. Економіка України. 2017. № 12. С. 34–51.
Шірінян Л. В., Шірінян А. С. Нова методологія комплексної оцінки конкурентоспроможності ринку страхових послуг України: фактори масштабу і суперництва, тенденції та порівняння. Облік і фінанси. 2019. № 1. С. 153–162.
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют // Офіційний вебсайт НБУ. URL: httрs://bаnk.gоv.uа/fіles/Exchаnge_r.xls
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Консолідовані звітні дані. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Konsolidovani-zvitni-dani.html.
Розпорядження Державної комісія з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження «Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» від 17.12.2004 р. № 3104. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0019-05.
Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) // Official Journal L 335. 2009. P. 1–155.
Розпорядження Нацкомфінпослуг «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» від 07.06.2018 р. № 850. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-18
Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України» від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
Розпорядження Антимонопольного комітету України «Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку». від 05.03.2002 р. № 49-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0317-02
Семенoва К. Г. Oсoбливoстi державнoгo регулювання перестрахoвoї діяльності. Вiсник Нацioнальнoгo унiверситету внутрiшнiх справ. 2005. Вип. 31. С. 421–428.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру