УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак
Марченко О. В.

Марченко О. В. Підходи до визначення сутності кадрової безпеки та її ключових ознак. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 337–344.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-337-344

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.108.2

Анотація:
Метою статті є уточнення сутності кадрової безпеки, а також визначення її основних ознак і завдань. Для глибшого розуміння сутності категорії «кадрова безпека» окремо проаналізовано сутність категорій «кадри» та безпека». На основі матричного аналізу досліджено та систематизовано ключові ознаки та завдання кадрової безпеки. З огляду на проведене дослідження можна сказати, що кадрова безпека, як складова економічної безпеки, полягає у здатності організації до збереження, розвитку та досягнення цілей при мінімізації ризиків, пов’язаних з кадрами (відсутність достатньої кваліфікації, невиконання або неякісне виконання працівниками трудових обов’язків тощо). Встановлено, що кадрова безпека є первинною підсистемою економічної безпеки підприємства, оскільки з кадрами пов’язані не лише ризики (внутрішні та частково зовнішні), але й потенційні чинники успіху. Тому діяльність даної підсистеми варто спрямувати на встановлення таких відносин з персоналом, які б забезпечили досягнення цілей підприємства та високий потенціал його розвитку в майбутньому.

Ключові слова: кадри, безпека, кадрова безпека, економічна безпека.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 44.

Марченко Ольга Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів та кредиту, Харківський національний університет будівництва та архітектури (вул. Сумська, 40, Харків, 61000, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Еволюція поняття «кадрова безпека»: багатогранність поглядів // Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки країни: перспективи та ефективність». Київ : Аналітичний центр «Нова економіка», 2018. С. 31–34.
Аванесова Н. Е., Марченко О. В. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2015. 195 с.
Ареф’єва О. В., Литовченко О. Ю. Кадрова складова в системі економічної машинобудівних підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 11. С. 95–100.
Арсеньев Ю. Н., Шелобаев С. И., Давыдова Т. Ю. Управление персоналом. Технологии. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 192 с.
Бандурка О. М. Управління в органах внутрішніх справ України : підручник. Харків, 1998. 480 с.
Безопасность. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность
Безпека. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Безпека
Ващенко Н. В. Роль кадрів в інтенсивному розвитку підприємств. Європейський вектор економічного розвитку. Серія «Економічні науки». 2014. № 1. С. 19–27.
Гусак І. В. Державна кадрова політика: забезпечення відповідальності та запобігання корупції. Демократичне врядування. 2013. Вип. 11. URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik11/fail/Gusak.pdf
Дарміць Р. З., Горішна Г. П. Кадрове забезпечення діяльності підприємства в умовах розвитку міжнародної конкурентоспроможності. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 778. С. 26–34.
Джобава А. М. Организационные и экономические составляющие конкурентоспособности предприятия. Кадры предприятия. 2009. № 1. С. 10–11.
ДСТУ 2293-99. Охорона праці: терміни та визначення основних понять. URL: http://www.dnaop.com/html/34095/doc-ДСТУ_2293-99
Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Г. Мельника. Суми : ВТД Університетська книга, 2004. 656 с.
Економіка підприємства : структурно-логічний навч. посіб. / за ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. Київ : КНЕУ, 2001. 457 с.
Економічна безпека та конкурентна розвідка : конспект лекцій / пер. з рос. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва та ін. Одеса : Бахва, 2018. 520 с.
Заплатинський В. М. Логіко-детермінантні підходи до розуміння поняття «Безпека». Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». 2012. Вип. 5. С. 90–98.
Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. М. : ИНФРА-М, 2002. 638 с.
Клочко А. М. Поняття та зміст кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 1. С. 42–51.
Колпаков В. М. Концептуально-понятійні основи кадрового забезпечення системи професійної освіти. Теорія та методика управління освітою. 2010. № 4. URL: http://www.tme.umo.edu.ua/docs/4/10koltes.pdf
Костров А., Ткачева А. Защита населения и территорий: семантический анализ, синтез и формализация ключевых терминов. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 2000. Вып. 6. С. 24–47.
Криклій А. С. Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.01.01. Київ, 2005. 32 с.
Крутій І. А. Вимоги до управлінських кадрів в сучасних ринкових умовах. Бізнес-навігатор. 2013. № 2. С. 254–256.
Кузнецова Н. Б. Кадри інноваційного типу: сутність, значення та особливості формування в умовах розвитку інноваційної економіки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 6. С. 115–121.
Ліпкан В. А. Теорія національної безпеки : підручник. Київ : КНТ, 2009. 630 c.
Міхов Л. І. Сутність категорії та структурні складові кадрового потенціалу підприємства. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 3. С. 101–105.
Могилевский В. Д. Введение в теорию управления безопасностью систем. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. 2001. № 4. С. 215–236
Пасічник В. Філософська категорія безпеки як основа нової парадигми державного управління національною безпекою. Демократичне врядування. 2011. Вип. 7. URL: www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik7/fail/pasichnyk.pdf
Перерва П. Г., Косенко А. П., Косенко А. В. Моделювання споживчої, виробничої, інтелектуальної та кадрової складових ресурсного потенціалу. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». 2012. № 51. С. 68–73.
Політологічний енциклопедичний словник / упоряд. В. П. Горбатенко ; за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. 2-ге вид. Київ : Генеза, 2004. 736 с.
Сардак С. Е. Еволюція поглядів на зміст і роль людських ресурсів у суспільному поступі. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 12. С. 132–139.
Сенчагов В. К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М. : Финстатинформ, 2002. 128 с.
Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П. Національна безпека України: теорія і практика : навч. посіб. Київ : Кондор, 2007. 616 с.
Словник української мови : в 11 т. / за ред. І. К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970. Т. 1. 799 с.
Социологическая энциклопедия : в 2-х т. / рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин; гл. ред. В. Н. Иванов. М. : Мысль, 2003. Т. 1. 694 с.
Спивак О. В. Организационное поведение и управление персоналом. СПб. : Питер, 2001. 416 с.
Сурмін Ю. П. Кадрова революція в Україні: сутність, проблеми та напрями розгортання. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 1. С. 38–43
Ткачук В. О., Мельничук О. П. Кадри робітничих професій та їх роль у формуванні трудового потенціалу організації. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2011. № 2. С. 137–145.
Федорова В. А., Карпенко Т. В. Формування та використання кадрового потенціалу національної економіки. Проблеми економіки. 2011. № 3. С. 24–28.
Шаповал О. А. Кадрова політика та шляхи її покращення. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 712–715. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/121.pdf
Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. URL: http://bzhde.ru/osnovnye-ponyatiya-i-opredeleniya/
Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемученко (відп.ред.) та ін. Київ : Наукова думка, 1998. Т. 1. 672 с.
A Dictionary of the Social Science / Gould J. W., Kolb W. L. (ed.). London : Tavistock Publications, 1964. 761 р.
The Oxford Reference Dictionary / ed. by J. M. Hawkins. Oxford : Oxford University Press, 1991. 1824 р.
Wolfers A. Discort and Collaboration, Essays on International Politics. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1962. 283 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру