УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Аннотированный каталог (2021)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференций


Організаційно-методичні підходи до проведення аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства
Петрик Е. А., Пацарнюк А. В.

Петрик Е. А., Пацарнюк А. В. Організаційно-методичні підходи до проведення аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства. Бизнес Информ. 2021. №3. C. 105–112.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-105-112

Раздел: Учет и аудит

Статья написана на украинском языке
Загрузок/просмотров: 0

Скачать статью (pdf) -

УДК 657.6

Аннотация:
Метою статті є дослідження особливостей аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства та визначення організаційно-методичних підходів до його проведення. У статті запропоновано аудит ефективності інноваційної діяльності розглядати як перевірку результативності й ефективності інноваційної діяльності підприємства та виявлення можливостей для її вдосконалення. На підставі аналізу процесу аудиту інноваційної діяльності підприємства розроблено уніфікований підхід до виділення основних етапів аудиту інноваційної діяльності, до яких запропоновано включити: формулювання мети та завдань аудиту інноваційної діяльності підприємства; визначення типу аудиторського завдання та узгодження його умов з клієнтом; збір необхідної інформації; планування, виконання та завершення аудиту, а також етап контролю результатів (follow-up). Обґрунтовано застосування конкретних аудиторських процедур, що відповідають виділеним етапам аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства та охоплюють різні аудиторські завдання. Підкреслено важливість аналітичних процедур, які при проведенні аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства будуть застосовані протягом усього часу виконання завдання. При оцінці бізнес-ризиків підприємства запропоновано виділити фактор ризику, що полягає у віднесенні галузі, в якій працює підприємство, до групи чутливих галузей економіки щодо призупинення діяльності внаслідок оголошення карантину. Визначено, що, на відміну від аудитів фінансової звітності, для аудиторських завдань щодо ефективності інноваційної діяльності надання звіту аудитора не є останнім етапом. З урахуванням важливості результатів, що можуть виявитися в процесі виконання етапу контролю результатів (follow-up) для аудитів ефективності інноваційної діяльності підприємства, запропоновано передбачати його при укладенні договору на виконання аудиторського завдання.

Ключевые слова: інноваційна діяльність підприємства, аудит, аудиторське завдання, ефективність, етапи аудиту, аудиторські процедури.

Рис.: 1. Табл.: 2. Библ.: 10.

Петрик Елена Анатольевна – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой, кафедра аудита, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (пр. Победы, 54/1, Киев, 03057, Украина)
Email: [email protected]
Пацарнюк Алексей Васильевич – аспирант, кафедра аудита, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана (пр. Победы, 54/1, Киев, 03057, Украина)
Email: [email protected]

Список использованных в статье источников

Шалімова Н. С., Роєва О. С. Потенціал аудиторських послуг в контексті дослідження використання запасів в інноваційній діяльності підприємств. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2019. № 3. С. 269–275. URL: https://www.researchgate.net/publication/338224914_Potencial_auditorskih_poslug_v_konteksti_doslidzenna_vikoristanna_zapasiv_v_innovacijnij_dialnosti_pidpriemstv
Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» : від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 #Text
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016–2017 рр. / пер. з англ. Київ : Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017. Ч. 1. 1142 с. URL: https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf
Куцинська М. Аудит інноваційної діяльності: організаційний, технологічний та економічний аспекти. Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія «Економічні науки». 2013. Вип. 34. Ч. 1. С. 39–42.
Король Г. О., Ізвєкова І. М., Єрьоміна О. Л. Методичні підходи до обліку і аудиту інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 2. С. 145–159.
Невдах С. Инновационный аудит как инструмент финансовой политики регионального развития // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (м. Житомир, 10–11 жовтня 2019 р.). Житомир, 2019. С. 47–50.
Pausits A. Innovation Audit: Measuring Innovation Management Capabilities. In: Carayannis E. (ed.) Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. Springer, New York, NY, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6616-1_200089-1
Біловодська О. А., Грищенко О. Ф. Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень : курс лекцій. Суми : СумДУ, 2010. 106 с.
Аудит : підручник / О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін. Київ : КНЕУ, 2015. 498 с.
Куцинська М. В. Інноваційна діяльність: проблемні питання обліку та аудиту. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2015. № 1. Ч. 1. С. 85–88. URL: http://udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/EK_journal/2015-1/Kutsyns'ka.pdf

 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру