УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Адаптивний менеджмент і сталий розвиток: взаємозв’язок понять у контексті управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності
Жосан Г. В.

Жосан Г. В. Адаптивний менеджмент і сталий розвиток: взаємозв’язок понять у контексті управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 179–187.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-179-187

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005:502.131

Анотація:
Цілями статті є: дослідження визначення понять «адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/«розвиток»»; проведення аналізу даних понять; виділення ключових слів, що розкривають сутність понять «адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/«розвиток»; встановлення зв’язку між ними в контексті управління діяльністю підприємства в умовах невизначеності. Для більш чіткого розуміння сутності понять «адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/«розвиток» автором був застосований метод морфологічного аналізу та проведено морфологічну класифікацію даних понять. Встановлено, що при визначенні поняття «адаптивність» вчені використовують такі ключові слова, як властивість, реакція, здатність, характеристика й умова, процес пристосування до змін. Поняття «адаптивність», по суті, прирівнюється (до повного ототожнення) до поняття «адаптація». Щодо понять «стійкість»/«розвиток» з’ясовано, що стійкість розвитку підприємства забезпечується на основі врахування впливу зовнішнього середовища та вдосконалення господарювання всередині підприємства з метою підвищення ефективності його діяльності та безперервного розвитку. Для кожного підприємства важливо не просто зберегти стійкість, але і прагнути до стану сталого розвитку. З метою встановлення зв’язку між поняттями використано метод карти понять, яку побудовано, використовуючи поняття, ключові слова до них і визначення в межах даних ключових слів. Встановлено, що ключові слова всіх чотирьох категорій пов’язані між собою. Для встановлення найбільш часто вживаних слів у контексті даних понять автором застосовано семантичний аналіз та «хмару частотності» слів. Отримані результати підтверджують проведений автором аналіз понять і визначені ключові слова для категорій «адаптація»/«адаптивність» та «стійкість»/«розвиток».

Ключові слова: адаптація, адаптивність, стійкість, розвиток, підприємство, COVID-19, пандемія, умови невизначеності.

Рис.: 2. Табл.: 2. Бібл.: 33.

Жосан Ганна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет (вул. Стрітенська, 23, Херсон, 73006, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Морочковская И. Н. Управление процессами адаптации предпринимательской структуры к рыночным условиям : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. М., 2007. 227 с.
Пастухова Е. А. Адаптация экономической системы к изменениям среды. Современные наукоемкие технологии. 2006. № 5. С. 77–80. URL: http://www.rae.ru/snt/pdf/2006/5/55.pdf.
Ханалиев Г. И. Развитие системы управления адаптацией предприятий автомобильного транспорта в условиях изменяющейся экономической среды : на материалах Чеченской Республики : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. Ставрополь, 2006. 185 с.
Максимович А. П. Программы повышения адаптивности экономической структуры муниципального образования // Дни науки : тез. докл. науч.-практ. конф. : в 2-х т. Озерск, 2004. Т. 2. С. 46–47.
Чуйко К. С. Формирование адаптивности фирмы в условиях ускорения рыночных изменений : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. М, 2007. 185 с.
Чиженькова Е. В. Формирование экономического механизма адаптации хозяйствующего субъекта к рыночной среде : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. М., 2006. 179 с.
Казначеев В. П., Лозовой В. П. Некоторые медико-биологические вопросы адаптации человека // Медико-биологические проблемы адаптации населения в условиях Крайнего Севера. Новосибирск, 1974. С. 3–13.
Будник М. М. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання : дис. ... канд. екон. наук 08.06.01. Харків, 2002. 199 с.
Козаченко А. В., Пономарев В. П., Ляшенко О. М. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : монография. Киев : Либра, 2003. 280 с.
Encyclopedia Americana. Vol. 1. N–Y, 1963.
Ластаев Т. Т., Кайгородцев А. А. Механизм агропромышленной интеграции. Вестник КАСУ. 2006. № 4. С. 10–12.
Питайкина И. А. Закономерности развития государственных унитарных предприятий России в рыночной экономике : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01. Пенза, 2006. 198 с.
Ячменьова В. М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств : монографія. Сімферополь : Доля, 2007. 384 с.
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М. : Инфра-М, 2006. 564 с.
Экономико-математический энциклопедический словарь / гл. ред. Данилов-Данильян В. И. М. : ИНФРА-М, 2003. 688 с.
Мадих А. А. Моделі і методи управління загальносистемними характеристиками адаптивних виробничо-економічних систем : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.03.02. Донецьк, 2006. 21 с.
Максимчук И. В. Управление рисками как фактор повышения инвестиционной адаптивности строительного комплекса : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. Волгоград, 2006. 208 с.
Фомин Г. Н. Основы экономической теории : учебник. М.: Русская Деловая Литература, 1999. 464 с.
Минко И. С., Шамина Л. К. Адаптивность и инновации в экономических системах. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2011. Вып. 1. URL: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/6592.pdf
Алєксєєв С. Б. Формування адаптивного управління підприємствами вугільного машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01. Донецьк, 2003. 20 с.
Sethi A. K., Sethi S. P. Flexibiliti in Manufacturing: A Survey. The International Journal of Flexible Manufacturing Systems. 1990. No. 2. Р. 289–328. DOI:10.1007/BF00186471
Ладико І. Ю., Сумцов В. Г. Загальний менеджмент: навч. посіб. Луганськ : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2004. 282 с.
Клочков В. В., Сазонов Д. И. Методы анализа адаптивности производственных программ и организационных структур предприятий (на примере воздушного транспорта и авиастроения). Экономика и математические методы. 2007. Т. 43. № 2. С. 44–56.
Акимов А. А., Гамидов Г. С., Колосов В. Г. Инновационно-инжиниринговые задачи структурной перестройки экономики. СПб., 1997. 261 с.
Баутин В. М., Черникова А. А. Экономическая устойчивость и доходность предприятий молочной промышленности. Воронеж, 2002. 202 с.
Дятлов С. А. Основы концепции устойчивого развития : учебное пособие. М. : Инфра-М, 2017. 185 с.
Зеткина О. В. Об управлении устойчивостью предприятия. М. : Аудит, ЮНИТИ, 2003. 134 с.
Кульбака Н. А. Сущность и факторы экономической устойчивости предприятия. URL: https://uchebilka.ru/ekonomika/1593/index.html.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : Темп, 2013. 944 с.
Псарева Н. Ю. Обеспечение устойчивого развития предприятия. Экономика строительства. 1995. № 5. С. 9–17.
Тодаро М. П. Экономическое развитие : учебник / пер. с англ. М. : ЮНИТИ, 1997. 667 с.
Зайцева О. І., Жосан Г. В., Бетіна В. О. Стратегічна адаптація підприємства й аналіз методичних підходів до її оцінки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. Бізнес Інформ. 2018. № 3. C. 348–353. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-3_0-pages-348_353.pdf
Зайцева О. І., Жосан Г. В. Впровадження соціально-етичного маркетингу в систему адаптивного управління підприємствами в умовах усвідомлення споживання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 1. C. 74–78. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.1(51).74-78

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру