УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання
Кондратенко Н. О., Трагнюк О. Я.

Кондратенко Н. О., Трагнюк О. Я. Удосконалення механізму управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 194–201.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-194-201

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242

Анотація:
У статті вдосконалено механізм управління інвестиційною діяльністю суб’єктів господарювання на основі узгодження інтересів усіх учасників інвестиційного процесу шляхом використання адекватних інструментів менеджменту. З’ясовано, що управління інвестиційною діяльністю є складним, багаторівневим процесом, що передбачає управлінські рішення не лише на рівні суб’єктів господарювання – інвесторів та учасників інвестиційної діяльності, але й на рівні держави та регіону. Відзначено, що система управління підприємства має бути гнучкою та вчасно реагувати на зміни в сучасній економічній системі. Важливим аспектом при здійсненні інвестиційної діяльності має бути процес як залучення, так і використання інвестиційних ресурсів, що в майбутньому забезпечить зростання вартості підприємства. Запропоновано вдосконалений механізм управління інвестиційною діяльністю підприємства, який включає: послідовність і спосіб управління; послідовність процесів і стадій, відповідних процедур та інструментів; сукупність інституціональних та організаційних структур і комплекс використовуваних ними форм і методів; послідовність застосування різноманітних способів. Практична реалізація такого механізму можлива за рахунок узгодження інтересів усіх учасників інвестиційного процесу шляхом використання адекватних інструментів управління. Зроблено висновок, що підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства може бути досягнуто лише після врахування всіх факторів, що впливають на його рівень як на макро- та мезорівні (тобто з боку держави, регіону та галузі), так і на мікрорівні (з боку самого підприємства). Тільки поєднання зусиль держави й окремих підприємств на різних рівнях дозволить українській економіці перебороти низку наявних проблем і здійснити залучення необхідного обсягу коштів для економічного розвитку та прибуткової діяльності суб’єктів господарювання. Активізація інвестиційних процесів в Україні можлива за умов розробки відповідних механізмів управління інвестиційною привабливістю суб'єктів господарювання.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, управління, механізм, суб’єкт господарювання, управлінське рішення, оцінка.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 13.

Кондратенко Наталія Олегівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Трагнюк Олеся Янівна – кандидат юридичних наук, професор, доцент, кафедра права Європейського Союзу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 77, Харків, 61024, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Андрієць В. С. Економічна сутність поняття «інвестиційна привабливість підприємства». Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 20–22. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/16_2014/6.pdf
Аранчій Д. С., Гончаренко С. А. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу. Наукові праці Полтавської державної агарної академії. 2011. Вип. 3. Т. 2. С. 59–64. URL: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/3.2/59.pdf
Бушовська Л. Б. Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04. Хмельницький, 2016. 246 с.
Кондратюк М. В., Лактіонова К. С. Шляхи удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. Вип. 48. С. 172–174.
Сибирка Л. А., Корівчак А. М. Управління інвестиційною діяльністю українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2016. Вип. 7. Ч. 3. С. 82–85. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_3_2016ua/22.pdf
Феєр О. В. Управління інвестиціями як складова інвестиційного механізму підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. № 5. С. 256–259. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/5_ukr/46.pdf
Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560- XII (із зм. і доп.). URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text
Замятіна Н. В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційною діяльністю підприємства. Фінансовий простір. 2013. № 3. С. 138–142. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/198/198
Денисенко М. П., Голубєва Т. С., Колос І. В. Інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2009. № 647 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 43–49. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2713/1/08.pdf
Кравчук С. Й. Проблемні аспекти інвестиційної діяльності у підприємства України та заходи з їх вирішення // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 20–21 жовтня 2011 р.). Хмельницький : ХНУ, 2011. – С. 186–189.
Казак О. О. Концептуальні основи механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 5–6. С. 116–121. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2013/5-6(70-71)/uazt_2013_5-6_20.pdf
Носова О. В. Інвестиційна привабливість підприємства. Стратегічні пріоритети. 2007. № 1. С. 120–126.
Просович О. М. Формування інвестиційного механізму підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2003. № 484 : Проблеми економіки та управління. С. 159–165. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9604/1/25.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру