УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення системи управління витратами на будівельному підприємстві
Волкова М. В., Швед А. Б.

Волкова М. В., Швед А. Б. Удосконалення системи управління витратами на будівельному підприємстві. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 225–231.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-225-231

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.5.02

Анотація:
У статті вдосконалено систему управління витратами будівельного підприємства. Зазначено, що процес управління витратами на будівельному підприємства залежить від ефективності існуючої загальної системи управління організацією та рівня використання певних методів та інструментів, за допомогою яких приймаються ефективні управлінські рішення щодо забезпечення фінансової стабільності. Надано визначення системи управління витратами будівельного підприємства, під якою слід розуміти систему економічних інтересів та управлінських методів спрямованого впливу на інтереси господарюючого суб’єкта з метою їх узгодження з різними групами стейкхолдерів щодо дотримання відповідних пропорцій у формуванні витрат. Зазначено, що сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції в будівельній галузі України та негативних тенденцій в економіці країни, пов’язаних із пандемією COVID-19, вирішення питань удосконалення системи управління витратами повинно базуватися на концепції стратегічного управління, управління за цільовою собівартістю, таргет-костингу та кайзен-костингу як засобах досягнення заданої величини витрат будівельного підприємства. Зроблено висновок, що вдосконалення системи управління витратами будівельного підприємства можливе на основі прийняття ефективних управлінських рішень, які базуються на використанні науково обгрунтованих підходів до аналізу структури витрат, плануванні рівня витрат, плануванні прибутку з урахуванням обсягів здійснюваних витрат, на впровадженні дієвої системи мотивації працівників щодо контролю та зменшення витрат тощо. Запропонована система управління витратами будівельного підприємства дозволить організовано та цілеспрямовано здійснювати політику комплексного зниження собівартості будівельної продукції, раціонально інвестувати кошти в сучасні будівельні проєкти та реалізовувати поставлені стратегічні цілі.

Ключові слова: управління витратами, будівельне підприємство, система, суб’єкт господарювання, управлінське рішення, аналіз.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 11.

Волкова Мілиця В’ячеславівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Швед Аліна Борисівна – асистент, кафедра менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Задорожний З.-М. В. Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.09. Тернопіль, 2007. 471 с.
Кавторева Я. В. Строительство: особенности бухгалтерского и налогового учета. Изд. 2-е, перераб. и доп. Харьков : Фактор, 2002. 514 с.
Кононова О. Є., Просенко К. І. Удосконалення організації обліку витрат будівельного підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 6. С. 23–27.
Красношапка В. В., Токарська Ю. О. Концепції управління витратами та їх використання у формуванні витрат підприємств будівельної галузі України. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/72.pdf
Мужевич Н. В. Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві. Інноваційна економіка. 2013. № 9. С. 196–202.
Павелко О. В. Доходи і витрати основної діяльності будівельних підприємств у системі обліку та контролю : монографія. Рівне : НУВГП, 2012. 236 с.
Пирець Н. М., Черненко Т. В. Методи визначення собівартості продукції підприємства будівельної галузі в системі управлінського обліку. Економічний простір. 2013. № 71. С. 231–238.
Гайдаєнко О., Малицька І. Аналіз витрат підприємства та їх структуризація. Облік. Економіка. Менеджмент: наукові нотатки. 2016. Вип. 1. Ч. 1. С. 79–84.
Семчук І. В., Мазур В. Г. Шляхи підвищення ефективності управління витратами на підприємстві. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 544–548. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/104.pdf
Ясінська А. І., Подольчак Н. І. Методологія та організація системно-орієнтованого управління витратами підприємства для прийняття управлінських рішень. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 161–172. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/13883/1/26_161-171_Vis_727_Menegment.pdf
Давидович І. Є. Управління витратами : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2008. 320 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру