УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Аннотированный каталог (2021)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференций


Сутність і зміст поняття «якість структури капіталу» підприємства
Гончаренко А. С.

Гончаренко А. С. Сутність і зміст поняття «якість структури капіталу» підприємства. Бизнес Информ. 2021. №3. C. 231–241.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-231-241

Раздел: Менеджмент и маркетинг

Статья написана на украинском языке
Загрузок/просмотров: 0

Скачать статью (pdf) -

УДК 658

Аннотация:
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів щодо сутності управління якістю структури капіталу. Визначено особливості філософського, соціального, технічного, інженерного, економічного та правового підходів до сутності поняття «якість». Під час аналізу, систематизації й узагальнення праць вітчизняних і зарубіжних учених було розглянуто еволюцію підходів до сутності поняття «якість». Визначено ознаки, що його характеризують, а саме: відповідність меті, ступінь задоволеності клієнтів, точність у виконанні проєкту специфікації, відповідність нормам, ступінь досконалості. У результаті сформовано власне бачення щодо сутності якості як сукупності характеристик та властивостей предмета чи процесу, що повною мірою здатні задовольнити споживача та повністю відповідають його потребам або очікуванням. Розглянуто такі інструменти для управління якістю, як: статистичний контроль якості, можливість процесу оцінки, контрольні діаграми. Обґрунтовано логіку формування сутності управління якістю на базі вивчення та систематизації існуючих концепцій, теорій і практик управління якістю. Визначено, що управління якістю – це сукупність заходів, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності продукту, послуги чи організації на ринку за рахунок безперервного навчання менеджерів суб’єкта господарювання. Проведено морфологічний аналіз поняття «структура капіталу», на основі якого визначено сутність зазначеного поняття як співвідношення складових капіталу, сформованих відповідно до потреби підприємства, що забезпечують йому отримання максимального ефекту від вкладених ресурсів, зростання вартості капіталу та прибутковості діяльності, зниження ризиковості в процесі досягнення стратегічних цілей. Доведено, що якісна структура капіталу підприємства забезпечує необхідний рівень його фінансової стійкості.

Ключевые слова: якість, структура капіталу, управління якістю, якість структури капіталу.

Рис.: 4. Табл.: 5. Формул: 2. Библ.: 33.

Гончаренко Алена Сергеевна – аспирант, кафедра финансов, Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (пр. Науки, 9а, Харьков, 61166, Украина)

Список использованных в статье источников

Juran J. La Qualite dans les services. Paris: AFNOR Gestion, 1987. 211 p.
Исикава К. Японские методы управления качеством. М. : Экономика, 1988. 199 с.
Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. М. : Экономика, 1986. 471 с.
Международный стандарт ISО 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. URL: https://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/09/ISO-9000-2015.pdf
Crosby Ph. B. Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain Mass Market. New York : McGraw – Hill Book Co., 1979. 250 p.
Deming W. E. Quality, Productivity, and Competitive Position. Cambridge: MIT Center for Advanced Manufacturing Study, 1982. 373 p.
Singh A. K. Modeling enablers of TQM to improve airline performance. International Journal of Productivity and Performance Management. 2013. Vol. 62. Is. 3. P. 250–275.
Сиськов В. И. Статистические измерения качества продукции. М. : Статистика, 1966. 167 c.
Аристов О. В., Мишин В. М. Качество продукции : учебное пособие. М. : Издательство стандартов, 1982. 142 с.
ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с Изменением № 1). М. : Стандартинформ, 2009. 20 с.
Roos P. J. Taguchi Techniques For Quality Engineering. New York: McGraw-Hill, 1998. 329 p.
Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент : в 2-х т. СПб. : Экономическая школа, 1997. Т. 1. 497 c.
Квасницька Р. С., Старостенко Г. Г. Критеріальні умови оптимізації структури капіталу підприємства // Theoretical and practical aspects of the development of modern science: the experience of countries of Europe and prospects for Ukraine : monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2018. P. 443–460.
Тренев Н. Н. Управление финансами. М. : Финансы и статистика, 2003. 496 с.
Правова юридична система Мега-НАУ. URL: http://www.nau.kiev.ua/
Серов М. Как оптимизировать структуру капитала. Генеральный директор. 2007. № 2. С. 32–38. URL: https://e.gd.ru/290749
Пешкова А. А. Влияние структуры капитала предприятия на уровень его использования. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2011. № 33. С. 48–54.
Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж. М. Основы финансового менеджмента. 12-е изд. / пер. с англ. М. : Вильямс, 2008. 1232 c.
Бизнес-словарь : англо-русский и русско-английский / сост. В. С. Сергеева. М. : АСТ : ЮНВЕС, 2003. 680 с.
Батлер Б., Джонсон Б., Сидуэлл Г. Финансы: Оксфордский толковый словарь. Англо-русский. М. : ИНФРА-М ; Весь Мир, 1998. 492 с.
Этрилл П. Финансовый менеджмент для неспециалистов. 3-е изд., СПб. : Питер, 2006. 608 с.
Ушаева С. Н. К вопросу об оптимизации структуры капитала фирмы. Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 10. С. 102–107.
Никитюк Т. О. Структура джерел формування капіталу підприємств корпоративного типу. Економіка. Менеджмент. Підприємництво. 2010. № 22. Ч. ІІ. С. 136–141.
Журавльова І. В., Латишева І. Л. Теоретико-методологічні основи управління формуванням структури капіталу підприємства з урахуванням інтелектуальної складової : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. 408 с.
Бланк И. А. Финансовый менеджмент. Киев : Эльга, 2004. 466 с.
Чмутова І. М., Лебідь О. В. Принципи управління капіталом підприємства. Теорії мікро-макроекономіки. 2013. Вип. 25. С. 168–173.
Taguchi G., Chowdhury S., Wu Y. Taguchi's Quality Engineering Handbook. New York : John Wiley, 2005. 1696 p.
Shingo S. Kaizen and The Art of Creative Thinking – The Scientific Thinking Mechanism. New York: Enna Product, 2007.
Холодницька А., Бондар В. Формування та становлення методів управління в науковій та адміністративній школі менеджменту. Сiверянський лiтопис. 2007. № 6. С. 182–188. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/48587/22-Holodnytska.pdf?sequence=1
Советский энциклопедический словарь. 4-е изд. / гл. ред. А. М. Прохоров. М. : Советская Энциклопедия, 1989. 1632 с.
Белый Е. М., Романова И. Б. Управление качеством : учебное пособие. Ульяновск : УлГУ, 2010. 72 с.
Загальне управління якістю: підручник / О. В. Нанка, Р. В. Антощенков, В. М. Кісь та ін. Харків : ХНТУСГ, 2019. 205 с.
Шаповал М. І. Менеджмент якості : навч. посіб. Київ, 2007.471 c.

 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру