УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Результативність функціонування та розвитку систем: оновлені підходи до дефініцій SEE-управління
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Бурєнніков Ю. Ю.

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Бурєнніков Ю. Ю. Результативність функціонування та розвитку систем: оновлені підходи до дефініцій SEE-управління. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 94–100.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-94-100

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.34:303.22

Анотація:
У статті висвітлено питання SEE-управління як засобу підвищення результативності процесів функціонування складних систем у контексті дефініцій «кількість/якість». SEE-управління здійснюється на основі вимірювання та оцінювання складових згаданої вище результативності із зазначенням можливих регуляторних дій зі змінення результативності функціонування та розвитку систем. Підкреслено, що окрему зацікавленість у науковців викликають не тільки проблеми розвитку систем, а й стани, які визначають порядок функціонування систем – атрактори. Метою статті є розкриття ролі та значення атракторів як підґрунтя для формування синергетичного потенціалу SEE-управління для подальшого розвитку систем, а також доповнення на цій основі методології згаданого управління на базі авторських складових результативності розумінням інкрементів та декрементів у контексті парадигми «кількість/якість» у наративі «зростання/розвиток» – для уточнення алгоритмів дій у процесі управління системою, яка прагне динамічно розвиватися. Зазначено, що комплекс авторських показників складових результативності функціонування та розвитку системи на практиці дозволяє сформувати підходи до оцінювання станів системи з точки зору згаданої вище результативності. Вказане уможливлює розуміння того, які саме корективи та в який час функціонування системи слід внести, щоб вона працювала та розвивалася результативно. Зроблено висновок, що результативні, дієві процеси можуть служити атракторами, здатними спрямовувати розвиток системи в потрібному руслі, коли вона перебуває в точці біфуркації.

Ключові слова: результативність, структура, система, масштабність, ефективність, управління.

Формул: 2. Бібл.: 29.

Бурєннікова Наталія Вікторівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]
Ярмоленко Віктор Олексійович
Бурєнніков Юрій Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра автомобілів і транспортного менеджменту, Вінницький національний технічний університет (Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 145–152. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-1_0-pages-145_152.pdf
Большой экономический словарь / авт.-сост. А. Б. Борисов. М. : Книжный мир, 2007. 860 с.
Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. посіб. Київ : Академія, 2003. 656 с.
Климаш Н. І. Науково-теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність». Наукові праці НУХТ. 2009. № 28. С. 124–125. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/253/3/ntasz.pdf
Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 362 с.
Тесленок І. М., Михайлова О. В., Богаченко О. П. Сучасні підходи до визначення результативності управління підприємством. Економічний вісник Донбасу. 2012. № 1. С. 208–212.
Малинецкий Г., Потапов А., Подлазов А. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. М. : Стереотип, 2016. 280 с.
Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 584 с.
Єфімова О. Системний підхід – основа управління діяльністю підприємств. Персонал. 2007. № 2. С. 67–72. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=450
Зінченко В. В. Концепція глобальної «фізичної соціальної економіки парадигм розвитку»: зарубіжні моделі та український контекст // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації. 2011. С. 34–39.
Колотило Д. Екологія та економіка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 1999. 368 с.
Kornai J. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System. The Example of Hungary. New York : W. W. Norton & Company, 1991. 224 p.
North D. Understanding the Process of Economic Change. Princeton : Princeton University Press, 2010. 200 p.
Odum H. Т. Environment, Power, and Society. New York : John Wiley & Sons Inc, 1971. 331 p.
Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему / пер. с англ. Е. Рождественской. М. : Эксмо, 2015. 512 с.
Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 231 с.
Шеметов П. В., Чередникова Л. Е., Петухова С. В. Менеджмент: управление организационными системами : учебное пособие для вузов. 2-е изд. М. : Омега-Л, 2008. 406 с.
Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным. Вопросы философии. 1992. № 12. С. 3–20.
Ярмоленко В. О., Бурєннікова (Поліщук) Н. В. Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності. Svientific World. 2015. Вып. 1. Т. 18 : Экономика. С. 4–14. URL: https://sworld.com.ua/index.php/economy-115/business-economics-and-production-management-115/24591-115-032
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Кавецький В. В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники. Бізнес Інформ. № 1. 2020. С. 218–229. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-218-229
Ярмоленко В. О., Поліщук Н. В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 33. С. 86–93.
Поліщук (Бурєннікова) Н. В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2010. 396 с.
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 102–110. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-102-110
Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс: Концепции, проблемы, решения / пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2001. 567 с.
Галюк І. Б. Динаміка розвитку організаційних систем: нове бачення та розуміння. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 778. С. 3–9. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26183/1/2-3-9.pdf
Сурмін Ю. П., Штика Л. Г., Бакуменко В. Д., Гогіна Л. М. Словник системного аналізу в державному управлінні. Київ : Вид-во НАДУ, 2007. 148 с.
Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О. Генезис авторських підходів до розв’язання проблеми оцінювання дієвості функціонування складних систем за допомогою складових результативності // У кн.: Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / за заг. ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ : НГУ, 2014. С. 359–369.
Данников В. В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. М. : ЭЛВОЙС-М. 2004. 464 с.
Сисоєв Є. Стратегічний національний проект «Інноваційна Україна». URL: http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/ss-32717561

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру