УКР РУС ENG

Search:


Email:  
Password:  

 REGISTRATION CERTIFICATE

KV #19905-9705 PR dated 02.04.2013.

 FOUNDERS

KHARKIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY, UKRAINE

RESEARCH CENTRE FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT PROBLEMS of NAS (KHARKIV, UKRAINE)

 PUBLISHER

INZHEK PUBLISHING HOUSE (KHARKIV, UKRAINE)

 SITE SECTIONS

Main page

Editorial staff

Editorial policy

Annotated catalogue (2011)

Annotated catalogue (2012)

Annotated catalogue (2013)

Annotated catalogue (2014)

Annotated catalogue (2015)

Annotated catalogue (2016)

Annotated catalogue (2017)

Annotated catalogue (2018)

Annotated catalogue (2019)

Annotated catalogue (2020)

Annotated catalogue (2021)

Thematic sections of the journal

Proceedings of scientific conferences


Effectiveness of the Functioning and Development of Systems: The Updated Approaches to Definitions of SEE-Governance
Burennikova N. V., Yarmolenko V. О., Burennikov Y. Y.

Burennikova, Nataliia V., Yarmolenko, Viktor О., and Burennikov, Yuriy Yu. (2021) “Effectiveness of the Functioning and Development of Systems: The Updated Approaches to Definitions of SEE-Governance.” Business Inform 3:94–100.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-94-100

Section: Economics of Enterprise

Article is written in Ukrainan
Downloads/views: 5

Download article (pdf) -

UDC 330.34:303.22

Abstract:
The article covers the issue of SEE-governance as a means of improving the effectiveness of the processes of functioning of complex systems in the context of «quantity/ quality» definitions. SEE-governance is carried out on the basis of measurement and evaluation of the components of the above-mentioned effectiveness, indicating possible regulatory actions to change the effectiveness of the functioning and development of systems. It is underlined that a special interest among scholars is caused not only by the problems of system development, but also by the states that determine the order of functioning of systems, known as attractors. The article is aimed at disclosing the role and significance of attractors as a basis for the formation of synergistic potential of SEE-governance for the further development of systems, as well as supplementing on this basis the methodology of the mentioned governance on the basis of the authors’ components of effectiveness by understanding of increments and decrements in the context of the «quantity/ quality» paradigm in the «growth/development» narrative – to clarify the algorithms of actions in the process of system management that seeks to develop dynamically. It is noted that the complex of the authors’ indicators of the components of effectiveness of the functioning and development of system in practice allows to form approaches to the assessment of the system states in terms of the above-mentioned effectiveness. This makes it possible to understand what adjustments and at what time of the system functioning should be made so that it operates and develops effectively. It is concluded that resultative, effective processes can serve as attractors capable of directing the development of the system in the right direction when a system is at the point of bifurcation.

Keywords: effectiveness, structure, system, large scale, efficiency, governance.

Formulae: 2. Bibl.: 29.

Burennikova Nataliia V. – Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor, Department of Enterprise Economics and Production Management, Vinnytsia National Technical University (95 Khmelnytske Chss, Vinnytsia, 21021, Ukraine)
Email: [email protected]
Yarmolenko Viktor О.
Burennikov Yuriy Yu. – Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Department of Automobiles and Transport Management, Vinnytsia National Technical University (95 Khmelnytske Chss, Vinnytsia, 21021, Ukraine)
Email: [email protected]

List of references in article

Buriennikova, N. V., and Yarmolenko, V. O. “SEE-upravlinnia na bazi skladovykh rezultatyvnosti yak zasib pidvyshchennia diievosti protsesu funktsionuvannia skladnykh system: sutnist, metodolohiia“ [SEE-Controlling on the Basis of Components of Efficiency as a Way to Improve the Force of Complex Systems Functioning: Essence, Methodology]. Biznes Inform. 2016. https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-1_0-pages-145_152.pdf
Borisov, A. B. Bolshoy ekonomicheskiy slovar [Big Dictionary of Economics]. Moscow: Knizhnyy mir, 2007.
Mochernyi, S. V. Ekonomichna teoriia [Economic Theory]. Kyiv: Akademiia, 2003.
Klymash, N. I. “Naukovo-teoretychni aspekty sutnosti poniat «efektyvnist» ta «rezultatyvnist»“ [Scientifically-Theoretical Aspects of Essence of Concepts "Efficiency" and "Productivity"]. Naukovi pratsi NUKhT. 2009. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/253/3/ntasz.pdf
Oleksiuk, O. I. Ekonomika rezultatyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Economics of Enterprise Performance]. Kyiv: KNEU, 2008.
Teslenok, I. M., Mykhailova, O. V., and Bohachenko, O. P. “Suchasni pidkhody do vyznachennia rezultatyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom“ [Modern Approaches of Determination of Effectiveness of Management Enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, no. 1 (2012): 208-212.
Malinetskiy, G., Potapov, A., and Podlazov, A. Nelineynaya dinamika: podkhody, rezultaty, nadezhdy [Nonlinear Dynamics: Approaches, Results, Hopes]. Moscow: Stereotip, 2016.
Vovk, V. M. Matematychni metody doslidzhennia operatsii v ekonomiko-vyrobnychykh systemakh [Mathematical Methods of Operations Research in Economic and Production Systems]. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka, 2007.
Yefimova, O. “Systemnyi pidkhid - osnova upravlinnia diialnistiu pidpryiemstv“ [System Approach - the Basis of Enterprise Management]. Personal. 2007. http://personal.in.ua/article.php?ida=450
Zinchenko, V. V. “Kontseptsiia hlobalnoi «fizychnoi sotsialnoi ekonomiky paradyhm rozvytku»: zarubizhni modeli ta ukrainskyi kontekst“ [The Concept of the Global "Physical Social Economy of Development Paradigms": Foreign Models and the Ukrainian Context]. Antykryzovyi rozvytok sotsialnykh ta ekonomichnykh protsesiv v umovakh hlobalizatsii (2011): 34-39.
Kolotylo, D. Ekolohiia ta ekonomika [Ecology and Economics]. Kyiv: KNEU, 1999.
Kornai, J. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System. The Example of Hungary. New York: W. W. Norton & Company, 1991.
North, D. Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press, 2010.
Odum, H. T. Environment, Power, and Society. New York: John Wiley & Sons Inc, 1971.
Stiglits, Dzh. Tsena neravenstva. Chem rassloyeniye obshchestva grozit nashemu budushchemu [The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future]. Moscow: Eksmo, 2015.
Sharapov, O. D., Derbentsev, V. D., and Semyonov, D. Ye. Ekonomichna kibernetyka [ENGLISH_UA Economic Cybernetics]. Kyiv: KNEU, 2004.
Shemetov, P. V., Cherednikova, L. Ye., and Petukhova, S. V. Menedzhment: upravleniye organizatsionnymi sistemami [Management: Management of Organizational Systems]. Moscow: Omega-L, 2008.
Knyazeva, Ye. N., and Kurdyumov, S. P. “Sinergetika kak novoye mirovideniye: dialog s I. Prigozhinym“ [Synergetics as a New Worldview: Dialogue with I. Prigozhin]. Voprosy filosofii, no. 12 (1992): 3-20.
Yarmolenko, V. O., and Buriennikova, (Polishchuk) N. V. “Vykorystannia F-impulsiv yak indykatoriv spriamovanosti naslidkiv protsesiv funktsionuvannia skladnykh system v avtorskomu SEE-analizi diievosti protsesiv na osnovi skladovykh rezultatyvnosti“ [Application of F-Impulses as Indicators of Directionality of Results of Processes of Functioning of Complicated Systems in Author's SEE-Analysis of the Force of Processes on the Basis of Components of the Efficiency]. Svientific World. 2015. https://sworld.com.ua/index.php/economy-115/business-economics-and-production-management-115/24591-115-032
Buriennikova, N. V., Yarmolenko, V. O., and Kavetskyi, V. V. “Teoretyko-prykladni aspekty upravlinnia efektyvnistiu investytsii promyslovykh pidpryiemstv z pozytsii steikkholderskoi teorii: sutnist, pokaznyky“ [The Theoretical and Applied Aspects of the Management of Efficiency of the Industrial Enterprises' Investments from the Standpoint of the Stakeholder Theory: Essence, Indicator]. Biznes Inform, no. 1 (2020): 218-229. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-218-229
Yarmolenko, V. O., and Polishchuk, N. V. “Skladovi rezultatyvnosti funktsionuvannia skladnykh system yak obiekty modeliuvannia“ [Components of the Performance of Complex Systems as Objects of Modeling]. Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», no. 33 (2012): 86-93.
Polishchuk, (Buriennikova) N. V. Funktsionuvannia ekonomichnykh system: modeli skladovykh rezultatyvnosti [Functioning of Economic Systems: Models of Performance Components]. Vinnytsia: VNAU, 2010.
Yarmolenko, V. O., and Buriennikova, N. V. “Vymiriuvannia efektyvnosti protsesiv funktsionuvannia komponent systemy na osnovi modelei skladovykh rezultatyvnosti: enerhetychnyi aspekt“ [Measuring the Efficiency of the Processes of Functioning of a Component System Based on the Models of the Efficiency Constituents: The Energy Aspect]. Biznes Inform, no. 12 (2019): 102-110. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-102-110
Mintsberg, G., Kuinn, Dzh., and Goshal, S. Strategicheskiy protsess: Kontseptsii, problemy, resheniya [Strategic Process: Concepts, Problems, Solutions]. St. Petersburg: Piter, 2001.
Haliuk, I. B. “Dynamika rozvytku orhanizatsiinykh system: nove bachennia ta rozuminnia“ [Dynamics of Organizational Systems: New Vision and Understanding]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». 2013. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26183/1/2-3-9.pdf
Surmin, Yu. P. et al. Slovnyk systemnoho analizu v derzhavnomu upravlinni [Dictionary of Systems Analysis in Public Administration]. Kyiv: Vyd-vo NADU, 2007.
Polishchuk, N. V., and Yarmolenko, V. O. “Henezys avtorskykh pidkhodiv do rozviazannia problemy otsiniuvannia diievosti funktsionuvannia skladnykh system za dopomohoiu skladovykh rezultatyvnosti“ [Genesis of Author's Approaches to Solving the Problem of Evaluating the Effectiveness of Complex Systems with the Help of Performance Components]. In Ekonomika XXI storichchia: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia, 359-369. Dnipropetrovsk: NHU, 2014.
Dannikov, V. V. Kholdingi v neftegazovom biznese: strategiya i upravleniye [Holdings in the Oil and Gas Business: Strategy and Management]. Moscow: ELVOYS-M, 2004.
Sysoiev, Ye. “Stratehichnyi natsionalnyi proekt «Innovatsiina Ukraina»“ [Strategic National Project "Innovative Ukraine"]. http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/ss-32717561

 FOR AUTHORS

License Contract

Conditions of Publication

Article Requirements

Regulations on Peer-Reviewing

Publication Contract

Current Issue

Frequently asked questions

 INFORMATION

The Plan of Scientific Conferences


 OUR PARTNERS


Journal «The Problems of Economy»

Journal «Economics of Development»

  © Business Inform, 1992 - 2021 The site and its metadata are licensed under CC BY-SA. Write to webmaster