УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методологічні витоки інноваційних теорій
Нікітін Д. В.

Нікітін Д. В. Теоретико-методологічні витоки інноваційних теорій. Бізнес Інформ. 2022. №5. C. 4–10.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-4-10

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.92

Анотація:
Уже з другої половини ХХ ст. у структурній динаміці світового науково-технологічного прогресу, як безперервного процесу вдосконалення техніко-матеріальної бази суспільного виробництва та його організації на основі реалізації наукових знань, починають чітко викристалізовуватися якісно нові тенденції інноватизації міжнародної економіки. Так, з огляду на виключну важливість інновацій у глобальних процесах виробництва конкурентоспроможної інтелектуально- та наукомісткої промислової продукції, а також їх перспективний потужний вплив на прибутковість фінансово-господарської діяльності бізнесових і підприємницьких структур ключового значення набувають питання щодо розкриття генезису й еволюції інноваційних теорій. У статті проаналізовано такі економічні теорії, як меркантилізм, марксизм, класичну політичну економію та неокласичний напрям економічної теорії. Охарактеризовано внесок фізіократів у розвиток теоретичного дискурсу інноватизації економічної діяльності. Принциповою відмітною ознакою сучасного етапу розвитку теорій інноваційного розвитку є їх базування на інституційній парадигмі. В останні десятиліття в її теоретичному дискурсі спостерігається небачений сплеск наукового інтересу, що пов’язано із системним впливом науково-технічного та інноваційного прогресу на результативність фінансово-господарської діяльності економічних суб’єктів. З погляду дослідження процесів наноіндустріалізації найбільшу кількість раціональних елементів містить еволюційна інноваційна теорія, що є найбільш адекватною «концептуальною матрицею» для системного обґрунтування її сутності та рушійних сил розвитку. Крім того, еволюційна інноваційна теорія найбільшою мірою здатна до розроблення сучасної теоретико-методологічної бази для комплексного дослідження процесів переходу світового виробництва на нанотехнологічні розробки, здатні піднести його на якісно вищий щабель розвитку.

Ключові слова: парадигма, меркантилізм, політекономія, фізіократи, наноіндустріалізація, інноваційний прогрес, науково-технічний прогрес.

Табл.: 1. Бібл.: 8.

Нікітін Дмитро Віталійович – аспірант, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Економічна енциклопедія : у трьох томах / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : ВЦ «Академія», 2001. Т. 2. 847 с.
Історія економічних вчень : підручник / за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. Київ : КНЕУ, 1999. 564 с.
Пересунько З. М. Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2192
Pareto V. Oeuvres completes. T. 5 : Les systemes socialistes. Geneve, 1965.
Ruttan V. W., Hayami Yu. Toward a Theory of Induced Institutional Innovation. The Journal of Development Studies. 1984. Vol. 20. Iss. 4. P. 203–223. DOI: https://doi.org/10.1080/00220388408421914
Катигробова О. Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2013. № 146. С. 39–42.
Ter Wengel J., Kleinknecht A. The Myth of Economic Globalization. Cambridge Journal of Economics. 1998. Vol. 22. Iss. 5. P. 637–647. DOI: https://doi.org/10.1093/cje/22.5.637
Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. М. : Директ Паблишинг, 2008. 400 c.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру