УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану
Новікова О. Ф., Хандій О. О., Шамілева Л. Л.

Новікова О. Ф., Хандій О. О., Шамілева Л. Л. Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану. Бізнес Інформ. 2022. №5. C. 62–69.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-62-69

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 314.1:330.3

Анотація:
Воєнний стан в Україні обумовлює зміни в усіх сферах забезпечення життєдіяльності населення та країни в цілому. Активні бойові дії на значній території багатьох областей призвели до масового переміщення населення як по території України, так і за її межі. Отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) (чи біженця) висуває вимоги до держави щодо розробки політики утримання ВПО від зовнішньої міграції та повернення на Батьківщину біженців задля збереження людського потенціалу країни, зокрема трудового та освітнього. Прийняття термінових управлінських рішень в соціально-трудовій сфері має стратегічне значення для відновлення територій в післявоєнний час і тактичне значення для інтеграції переселенців у приймаючі громади. Невизначеність терміну військових дій, постійна зміна територій, на яких ведуться активні бойові дії, потребують швидкої реакції держави та прийняття відповідних нормативних документів і внесення змін у чинні, спрямованих на захист і підтримку як внутрішньо переміщеного населення, так і внутрішньо переміщеного бізнесу, повернення біженців в Україну. Метою статті є оцінка втрат трудового та освітнього потенціалу за час воєнного стану в Україні. В роботі визначені основні ризики в трудовій сфері, пов’язані із воєнним станом, досліджено основні дисбаланси, які обумовлені соціально-економічними ризиками та небезпеками. За авторською методикою надано оцінку втрат трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану, яка забезпечує обґрунтування напрямів управлінських рішень щодо його збереження та відновлення. Запропоновані основні напрями попередження та мінімізації ризиків у трудовій сфері та на ринку праці. Акцентовано увагу на питаннях довгострокової соціальної інтеграції ВПО та розробки і реалізації заходів сприяння поверненню біженців на принципах соціальної справедливості та недискримінаційності.

Ключові слова: трудовий потенціал, освітній потенціал, воєнний стан, збереження, мінімізація втрат.

Табл.: 2. Бібл.: 14.

Новікова Ольга Федорівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Хандій Олена Олексіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (вул. Іоанна Павла ІІ, 17, Київ, 01042, Україна)
Email: [email protected]
Шамілева Лариса Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, провідний науковий співробітник, відділ економічних проблем соціальної політики, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Марценюк Л. В. Розвиток трудового потенціалу як основний елемент підвищення ресурсного потенціалу підприємства. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2020. № 2. С. 102–107. DOI: 10.15276/EJ.02.2020.14
Денисенко М. П., Кодій С. О. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах. Агросвіт. 2017. № 6. С. 21–27. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/6_2017/6.pdf
Гребенюк Г. М. Формування культурно-мотиваційного механізму розвитку трудового потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Економіка і управління». 2018. Т. 29. № 4. С. 80–85. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/11426/1/Hrebeniuk.pdf
Гаврилко П. П. Пріоритети збереження трудового потенціалу сільських територій. Ефективна економіка. 2012. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1149
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. Київ, 2016. 328 с.
Влияние украинского кризиса на сферу труда: первоначальные оценки. Справка МОТ. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/documents/briefingnote/wcms_844525.pdf
Звіт про внутрішнє переміщення в Україні. Опитування загального населення. Раунд 2. 2022. URL: https://displacement.iom.int/reports/zvit-pro-vnutrishne-peremischennya-v-ukraini-opituvannya-zagalnogo-naselennya-raund-2-1
Восьме загальнонаціональне опитування України в умовах війни. 6 квітня 2022 / Соціологічна група «Рейтинг». URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html
Внутрішньо переміщені особи: від подолання перешкод до стратегії успіху : монографія / О. Ф. Новікова, О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. Київ, 2016. 448 с.
Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. Ключові висновки. URL: https://ukraine.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1861/files/documents/nms_round_18_19_ukr.pdf
Таблиці народжуваності, смертності та середньої очікуваної тривалості життя – 2020: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2021. С. 48–51.
Настрої та оцінки українських біженців, що повертаються на Батьківщину (квітень – травень 2022 р.). Разумков Центр. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/nastroi-ta-otsinky-ukrainskykh-bizhentsiv-shcho-povertaiutsia-na-batkivshchynu
Лібанова Е. Війна з Росією: як дати роботу біженцям і що робити далі // ZN.UA. 18.03.2022. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/vijna-z-rosijeju-jak-dati-robotu-bizhentsjam-i-shcho-robiti-pislja.html
Держава надаватиме належну допомогу внутрішньо переміщеним особам, – в цьому переконані у Комітеті з питань бюджету. URL: https://www.Rada.gov.ua/news/razom/221644.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру