УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концептуальні засади формування системи стратегій підприємства
Чепелюк М. І.

Чепелюк М. І. Концептуальні засади формування системи стратегій підприємства. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 117–121.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-117-121

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242-027.5.1.3-2

Анотація:
У статті розглянуто особливості формування системи стратегій підприємства. Проаналізовано погляди вчених на поняття «стратегія» та її складові елементи. На засадах класичного, комплексного, філософського, організаційно-управлінського, системного та раціонально-проактивного підходів до класифікації стратегій та шкіл стратегій Г. Мінцберга автором було запропоновано можливі варіанти підходів до формування системи стратегій підприємства. Визначено поняття «системи стратегій» і «формування системи стратегій» та їх складових елементів. До встановлених аспектів формування системи стратегій підприємства було такі: конкуренції, цілевизначення, навчання, культурний, аналізу, змін, вибору, прийняття рішень. На основі аналізу визначень з теорії стратегічного менеджменту було виокремлено такі ключові поняття, як «стратегічні рішення», «стратегічні цілі», «стратегічні альтернативи», «стратегічний вибір» і «стратегічний інструментарій», на яких побудоване подальше дослідження. Проактивний підхід формування системи стратегій зосереджується на плануванні майбутнього. Основою цих стратегій є передбачення загроз, викликів і можливостей у бізнес-середовищі. На основі аналізу шкіл стратегій Г. Мінцберга було зосереджено увагу на трьох з перелічених шкіл, на основі яких виділено базисні складові для формування системи стратегій підприємства – це культура, знання та зовнішнє середовище. Можна стверджувати, що унікальна культура є неповторним ресурсом організації. Культура сприяє отриманню унікальних результатів, їй характерна каузальна невизначеність, що робить її важкою для розуміння та копіювання. Наявність в організації комплексу знань і технологій визначає унікальність цієї організації та її здатність займатися конкретним видом діяльності на певному рівні якості. Зовнішнє середовища готує організацію адекватно реагувати на зовнішні швидкі зміни та рушійні сили, адаптуватися до них, якісно долати ворожість середовища.

Ключові слова: стратегія, система стратегій, формування системи стратегій, знання, культура, цілеполягання, проактивний підхід, типи стратегій, стратегічні цілі.

Рис.: 1. Бібл.: 15.

Чепелюк Маргарита Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Powell T. C. Research Notes and Commentaries the Philosophy of Strategy. Strategic Management Journal. 2002. Vol. 23. Iss. 9. P. 873–880. DOI: https://doi.org/10.1002/smj.254
Карлофф Б. Деловая стратегия / пер. с англ. М. : Экономика, 1991. 239 с.
Andrews K. R. The Concept of Corporate Strategy. Irwin : Homewood, 1987.
Бланк И. Торговый менеджмент. Киев : Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. 408 с.
Грант Р. М. Современный стратегический анализ / пер. с англ. 9-е изд. СПб. : Питер, 2018. 672 с.
Ансофф И. Стратегическое управление. М. : Экономика, 1989. 303 с.
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М. : Дело, 1992. 702 с.
Минцберг Г., Куинн Дж. Стратегический процесс / пер. с англ. СПб. : Питер, 2001. 688 с.
Туленков Н. Ключевая позиция стратегического менеджмента в организации. Проблемы теории и практики управления. 2001. № 4. С. 47–51.
Штайнер Дж., Майнер Дж. Политика и стратегия управления / пер. с англ. М. : Дело, 1998.
Porter M. E. What is Strategy? Harvard Business Review. 1996. Vol. 74. Iss. 6. Р. 61–78. URL: https://iqfystage.blob.core.windows.net/files/CUE8taE5QUKZf8ujfYlS_Reading+1.4.pdf
Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 1999. 384 с.
Минцберг Г., Альстренд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегического менеджмента / пер. с англ. М. : Альпина Паблишер, 2017.
Клейнер Г. Б. Стратегия предприятия. М. : Дело, 2008 г. 586 с.
Kraaijenbrink J. Strategy Consulting (Elements in Business Strategy). Cambridge : Cambridge University Press, 2020. 75 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру