УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Визнання внутрішньо генерованого гудвілу як ідентифікатора оцінки нематеріальних активів у системі управлінського обліку підприємства
Лабунська С. В., Собакар М. В.

Лабунська С. В., Собакар М. В. Визнання внутрішньо генерованого гудвілу як ідентифікатора оцінки нематеріальних активів у системі управлінського обліку підприємства. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 64–77.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-64-77

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 659.126

Анотація:
Мета статті полягає в аналізі існуючих методів оцінки гудвілу та визначення можливості їх застосування щодо ідентифікації та визнання внутрішньо генерованого гудвілу як облікового об’єкта та інформаційної основи для ефективного управління активами підприємства. У результаті аналізу нормативних документів і наукових праць учених щодо існуючих методів оцінки було розглянуто основні підходи до встановлення вартісних характеристик, виділено переваги та недоліки їх застосування та надано рекомендації щодо оцінки внутрішньо генерованого гудвілу. У результаті дослідження було проаналізовано загальносвітові тенденції накопичення внутрішньо генерованого гудвілу, розглянуто його економічну сутність і роль як ідентифікатора нематеріальних активів у системі управлінського обліку. Виділено основні елементи внутрішньо генерованого гудвілу відповідно до джерел його формування, що стануть основою розробки методики його оцінки. Розглянуто бухгалтерський та експертний напрями оцінки внутрішньо генерованого гудвілу, в рамках яких проаналізовано сутність, переваги та недоліки методів, та виділено можливість їх застосування щодо елементів гудвілу. Зазначено, що жоден із методів не є універсальним і не може повною мірою забезпечити ефективність управління внутрішнім гудвілом. Запропоновано проведення комплексної оцінки внутрішньо генерованого гудвілу із застосуванням різних методик. Як основні методи пропонуються методи додаткового прибутку та переваги у прибутку, для яких запропоновано порядок розрахунку. Рекомендується комбінація розрахункових методів з емпіричними, що ґрунтуються на експертних висновках, для підвищення об’єктивності вхідних даних та отриманих результатів. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці детальної системи елементів внутрішнього гудвілу на основі запропонованого загального підходу, способів їх ідентифікації й оцінки та формуванні системи оцінних показників таких нематеріальних ресурсів.

Ключові слова: активи, внутрішньо генерований гудвіл, ідентифікація, нематеріальні ресурси, оцінка.

Рис.: 2. Табл.: 3. Формул: 2. Бібл.: 17.

Лабунська Світлана Віталіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Собакар Маргарита Вікторівна – аспірант, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Global Intangible Finance Tracker 2021 – an annual review of the world’s intangible value. Brand Finance, 2021. URL: https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-gift-2021.pdf
International Valuation Standard «Intangible Assets». URL: https://www.ivsc.org/wp-content/uploads/2021/10/IVS210IntangibleAssets.pdf
Гоц Л. М. Методики визначення вартості гудвілу. Прометей. 2012. № 1. С. 140–143. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/6271/1/vestnik_HPI_2012_6_Hots_Metodyky.pdf
Лабунська С. В. Методологічні засади управління витратами інноваційної діяльності підприємства: аспекти економічної безпеки : дис. д-ра екон. наук : Харків, 2015. 472 с.
Легенчук С. Ф., Очередько В. Р. Внутрішньо створені нематеріальні активи: особливості визнання та напрями удосконалення бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2020. № 2. С. 24–31. DOI: http://dx.doi.org/10.26642/pbo-2020-2(46)-24-31
Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності від (затв. Наказом Фонду державного майна України 25.06.2008 р. № 740). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0726-08#Text
Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_050#Text
Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 (МСФЗ 3) «Об’єднання бізнесу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_006#Text
Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від 03.10.2007 р. №1185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF#Text
Ніколайчук М. В. Проблеми оцінки людського капіталу в системі формування конкурентної політики підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5. Т. 1. С. 90–94. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_1/090-094.pdf
Пилипенко Л. М. Система публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : дис. … д-ра екон. наук : Львів, 2016. 466 с.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» (затв. Наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99#Text
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» (затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99#Text
Семенова С. М. Облік внутрішньо генерованого гудвілу // Актуальні питання бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту в умовах євроінтеграційних процесів : праці наук.-метод. конф. (м. Київ, 29 березня 2018 р.). Київ, 2018. С. 258–261.
Судин Ю. А. Оцінка гудвілу: фактори, методи та шляхи розвитку. European Journal of Economics and Management. 2015. Vol. 2. Iss. 2. P. 184–189. URL: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2015/eujem_2015_1_2/31.pdf
Травін В. В. Особливості організації бухгалтерського обліку внутрішнього гудвілу як прояву соціального капіталу на мікроекономічному рівні. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 2. С. 192–199. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2010-2(52)-192-199
Черних О. В. Сутність та оцінка гудвілу як нематеріального активу підприємства. Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. 2012. Вип. 2012. С. 195–203.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру