УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Декомпозиція та компаративний аналіз індикаторів фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України
Васильців Т. Г., Куницька-Іляш М. В.

Васильців Т. Г., Куницька-Іляш М. В. Декомпозиція та компаративний аналіз індикаторів фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України. Бізнес Інформ. 2022. №7. C. 32–39.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-32-39

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 352.072.2

Анотація:
На сучасному етапі розвитку теоретико-методичних засад і прикладних аспектів забезпечення фінансової та загалом економічної безпеки держави актуалізувалася проблема вдосконалення методології аналізування фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки. Це дозволить підвищити інформаційно-аналітичне забезпечення, а отже, ефективність державної політики зміцнення фінансово-економічної безпеки стратегічних галузей. Метою статті є розробка й апробація методичного підходу до декомпозиції та аналізування вагомості впливу індикаторів на стан фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національного господарства. Об’єктом дослідження є процеси аналізування фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національного господарства. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: синтезу та системного аналізу, логічного узагальнення, стратегічного менеджменту, компаративного аналізу. У статті акцентовано на актуальності розгляду проблематики економічної та, зокрема, фінансово-економічної безпеки на рівні галузевої економічної системи. Розроблено авторську методику аналізування й оцінено вагові коефіцієнти індикаторів фінансово-економічної безпеки сільського господарства, промисловості, будівельної сфери та транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності України. Визначено структуру фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки – інвестиційна, кредитна, боргова, грошова, виробничо-господарська, системно-структурна. За цими складовими безпеки оцінено вагові коефіцієнти індикаторів. Такий підхід дозволив ідентифікувати індикатори, які меншою та більшою мірою позначаються на загальному стані субіндексів, а отже, визначають загальний рівень фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей національної економіки України. Перспективи подальших наукових досліджень в аналізованій сфері стосуються формування рекомендацій стосовно ув’язки результатів аналізу з формуванням заходів у сфері зміцнення фінансово-економічної безпеки пріоритетних галузей економіки України.

Ключові слова: економічна безпека держави, пріоритетні галузі, фінансово-економічна безпека галузі, методологія аналізування, декомпозиція, індикатори безпеки, структурно-компаративний аналіз, вагові коефіцієнти.

Табл.: 7. Формул: 4. Бібл.: 14.

Васильців Тарас Григорович – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, відділ проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: [email protected]
Куницька-Іляш Марта Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича, Львівcький нaціoнaльний унівeрcитeт вeтeринaрнoї мeдицини тa біoтeхнoлoгій імeні C. З. Ґжицькoгo (вул. Пекарська, 50, Львів, 79010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Буколова В. В. Обґрунтування вибору первинних показників для оцінювання соціально-економічної безпеки регіону. Економіка і регіон. 2018. № 1. С. 21–28. DOI: https://doi.org/10.26906/EiR.2018.1(68).1010
Васильців Т. Г., Уразалієв Р. М. Узагальнення концептуальних основ економічної безпеки підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.2. С. 153–158.
Васильців Т. Г., Ярошко О. Р. Фінансова безпека підприємства: місце в системі економічної безпеки та пріоритети посилення на посткризовому етапі розвитку економіки. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.2. С. 132–136.
Васильчак С. В., Куницька-Іляш М. В., Дубина М. Р. Використання криптовалют в сучасних економічних системах України: перспективи та ризики. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». 2017. Том 19. Вип. 76. С. 19–25.
Дмитренко В. І. Оцінювання стану економічної безпеки підприємств будівельної галузі як складової національної економіки держави. Ефективна економіка, 2012. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8153
Довбня С. Б., Гічова Н. Ю. Діагностика рівня економічної безпеки підприємства. Фінанси України. 2008. № 4. С. 88–97.
Дяченко К. С. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 4/5. С. 31–36. DOI: 10.15587/2312-8372.2015.47410
Козаченко Г. В, Погорелов Ю. С., Герасименко Л. В. Оцінювання економічної безпеки держави з використанням конструктного підходу. Бізнес Інформ. 2020. № 9. С. 44–55. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-9-44-55
Лупак Р. Л., Дідич А. М. Економічні основи забезпечення конкурентоспроможності підприємства в умовах ринкових відносин. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.6. С. 248–252. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_6/248_Lupak_20_6.pdf
Марущак С. М. Методика оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі теорії нечітких множин. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 5. Т. 1. С. 16–21. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_1/016-021.pdf
Фролова Л. В., Роженко О. В. Методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 3. С. 199–209. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/6846/1/ape_2016_3_26.pdf
Харазішвілі Ю. М. Методологічні підходи до оцінки рівня економічної безпеки країни. Наука та наукознавство. 2014. № 4. С. 44–58. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/86086/10-Kharazishvili.pdf?sequence=1
Berezivskyi Y., Zbarsky V., Zbarska A. Integral evaluation as the basis of analytical support for managing the competitiveness of socially-oriented retailers. Accounting. 2021. Vol. 7. Iss. 4. P. 825–836. DOI: 10.5267/j.ac.2021.2.001
Lupak R., Boiko R., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Analysis to Evaluating and Strategizing. Accounting. 2021. Vol. 7. Iss. 4. P. 855–864. DOI: 10.5267/j.ac.2021.1.023

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру