УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Трансформація світової економічної системи та її вплив на економічний розвиток регіону в умовах глобалізації
Зварич І. Т., Зварич О. І.

Зварич І. Т., Зварич О. І. Трансформація світової економічної системи та її вплив на економічний розвиток регіону в умовах глобалізації. Бізнес Інформ. 2022. №8. C. 108–117.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-108-117

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.9.012

Анотація:
У статті висвітлюється вплив трансформації світової економічної системи на сучасний економічний розвиток регіону за умов глобалізації. При цьому встановлено, що трансформація (від лат. transformatio – зміна, перетворення) – це дія або процес зміни вигляду, природи, форми чи характеру об‘єкта, а глобалізація (від лат. globus, франц. global – загальний) – це процес, тенденція, функція історичного розвитку, який характеризується всеосяжністю та цілісністю. Інтуїтивне розуміння поняття економічного розвитку території пов‘язує його зміст із позитивними змінами в певному просторі. Разом із цим така інтерпретація, хоча і загальнозрозуміла, втім, має низку невизначеностей, пов’язаних з окремими визначеннями розвитку регіону та значенням синтезу цих дефініцій у просторовому контексті. Одночасно необхідно підкреслити, що глобальна економіка знаходиться у стані, у якому всі держави та регіони не тільки впливають на інших, а і тісно взаємопов’язані. Водночас із цим з такою тенденцією регіонального економічного розвитку зросло усвідомлення наявності та необхідності безумовного врахування цих процесів безпосередньо на практиці. Такий цілісний та інноваційний підхід до соціально-економічного та культурного розвитку в глобалізованій економіці сприяє більш ефективному використанню всіх наявних потенціалів і ресурсів різних просторових одиниць, а в кінцевому результаті – й отриманню їх стійкої конкурентоспроможної переваги, у тому числі на міжнародній арені.

Ключові слова: регіон, економіка, розвиток, трансформація світової економіки, глобалізація, глокалізація, регіоналізація, «регіон, що навчається».

Табл.: 1. Бібл.: 23.

Зварич Ігор Теодорович – доктор політичних наук, професор, професор, кафедра менеджменту і маркетингу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Зварич Олена Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра обліку та оподаткування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бауман З. Глокализация, или Кому глобализация, а кому локализация // Глобализация: контуры ХХІ века : реферат. сб. / отв. ред. Ю. И. Игрицкий, П. В. Малиновский. М. : ИНИОН РАН, 2001. Ч. 1. 264 с.
Благун І. С., Дмитришин Л. І., Романків І. М. Аналіз підходів до формування концепцій регіонального розвитку. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Економіка». 2012. Вип. 9. С. 130–134.
Blahun I., Dmytryshyn L., Leshuk H. Simulative Model for Evaluation of Investment Processes in the Regions of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. 2017. Vol. 14. Iss. 3. P. 322–329. URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/2176/1/Лещук%202020.pdf
Долішній М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові пріоритети. Київ : Наукова думка, 2006. 512 с.
Івченко Є. А. Трансформація як поняття та підходи до його розуміння в економічному контексті. Ефективна економіка. 2015. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5827
Регіональна економіка : підручник / за ред. Є. П. Качана. Київ : Знання, 2011. 671 с.
Крайник О. П. Роль економічного аналізу в управлінні господарською діяльністю підприємств. Наукові записки [Української академії друкарства]. 2011. Вип. 3. С. 101–108.
Максимова Т. С. Регіональний розвиток (аналіз і прогнозування) : монографія. Луганськ : Вид-во СНУ імені В. Даля, 2003. 304 с.
Інституційні фак¬тори стійкого розвитку регіональних соціально-економічних систем : монографія / Решетило В. П., Стадник І. В., Островський І. А. та ін. Харків : ХНАМГ, 2013. 241 с.
Сторонянська І. З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: тенденції та перспективи розвитку : монографія. Львів, 2009. 392 с.
Соціально-економічний розвиток регіону: механізми державного впливу : монографія / Крайник О. П., Третяк Г. С., Чемерис О. М. та ін. Львів, 2011. 232 с.
Стратегічний розвиток соціально-економічної інфраструктури регіону : монографія / Шелегеда Б. Г., Кузьменко Л. М., Кравцова Л. В. та ін. Донецьк : ІЕП НАН України, 2011. 320 с.
Семантика / Словопедія. URL: http://slovopedia.org.ua/29/53409/20339.html
Зварич І. Т., Зварич О. І. Регіон у системі міжнародних конкурентних відносин. Вісник Прикарпатського університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 11. С. 33–38.
Конституція України (зі змін. і допов.). Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
Закон України «Про засади державної регіональної політики» (зі змін. та допов.) від 5 лютого 2015 р. № 156-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (зі змін. і допов.) від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змін. та допов.) від 25 травня 1997 р. № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text
Економічний район, його головні ознаки, районоутворюючі фактори. URL: http://www.novageografia.com/vogels-62-1.html
Валлерстайн І. Глобалізація або вік змін. Довгостроковий погляд на шлях розвитку світової системи // Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика. Луганськ : Альма-Матер – Знання, 2002. С. 49–67.
Gibbons M. et al. The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. London : SAGE Publications, 2010. 192 p.
Cuadredo-Rouna J. R., Nijkamp P., Salva P. Moving Frontiers: Economic Restructuring, Regional Development and Emerging Networks. In : New Borders and Jld Barriers in Apatial Development. Averbury, 1994, P. 3-23.
Dmytryshyn L., Zvarych O. Innovations as a priority factor of the regional economic development. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 2. P. 70–77. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-2-70-77

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру