УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційОблік і аудит

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Пилипенко А. А., Пилипенко Д. Р.
Бухгалтерський облік у циклі стратегічного управління логістичними й трансакційними витратами інтегрованих структур бізнесу (c. 64 - 68)

На системній основі представлено склад і структура, особливості формування й принципи функціонування, методологія й концептуальна основа впровадження обліково-аналітичної підтримки управління логістичними й трансакційними витратами підприємств і їхніх інтегрованих об’єднань. Особливість пропозицій складається в прийнятті датацентричної організації облікового процесу при його орієнтації на превентивність прийнятих рішень.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Литовченко О. Ю., Коцур С. М.
Теоретичні аспекти визначення сутності дебіторської заборгованості підприємства (c. 104 - 106)

У статті розглянуті існуючі в сучасній економічній літературі погляди на визначення сутності поняття «дебіторська заборгованість підприємства». Сформовано три основні підходи до розуміння даного терміну.

Стаття написана російською мовою


Пинчук Т. А., Стефанович Н. Я.
Методологія управління та аналізу дебіторської заборгованості (c. 108 - 110)

У статті розглянуті методологічні принципи управління та аналізу дебіторської заборгованості. Представлено етапи формування політики управління дебіторською заборгованістю та показники її аналізу. Запропоновані міри підвищення ефективності системи управління дебіторською заборгованістю.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.2

Семкіна Т. В., Сизоненко О. А., Худоба К. В.
Ідентифікація бухгалтерського обліку як науки (c. 82 - 84)

Зосереджено увагу на теоретико-методологічних основах бухгалтерського обліку. Визначено мету, розглянуто основні принципи ведення бухгалтерського обліку. На основі вивчення різних підходів визначено об'єкт і предмет бухгалтерського обліку. Проведено дослідження основних елементів методу бухгалтерського обліку.

Стаття написана російською мовою


Тютюнник П. С., Волошан І. Г.
Первинні облікові документи – запорука інформаційного забезпечення системи бухгалтерського обліку (c. 84 - 86)

Одним з напрямків удосконалювання управління виробництвом є зміна відносини до інформації. У цей час потрібні не тільки більші обсяги інформації, але й прискорення процесів її формування, передачі та обробки, тобто підвищуються вимоги до її якості. Насамперед, це стосується первинної облікової інформації, що безпосередньо пов'язана із процесом виробництва.

Стаття написана російською мовою


Тютюнник П. С., Сахаров П. О.
Організація системи обліку по центрах відповідальності (c. 86 - 88)

Центр відповідальності – це частина організації, яку виділено в обліку для контролю за її діяльністю. Делегування повноважень по управлінню витратами менеджерам-керівникам кожного центру фінансової відповідальності є неодмінною умовою економічної політики усередині організації. Не можна управляти великої (і навіть середньої) організацією з одного центра.

Стаття написана російською мовою


Глєбова Н. В.
Відбиття в бухгалтерському обліку банківських установ фінансових інструментів відповідно до МСФЗ (c. 88 - 90)

У статті порушені питання відбиття в бухгалтерському обліку банківських установ фінансових інструментів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Стаття написана російською мовою


Горяйнова Ю. С., Стиренко Л. М.
Облік і звітність малих підприємств відповідно до МСФЗ (c. 91 - 93)

Розглянуто питання побудови облікової роботи малих підприємств із застосуванням вимог МСФЗ, обґрунтована необхідність складання фінансової звітності суб'єкта малого підприємництва відповідно до міжнародних стандартів, розроблена форма балансу та звіту про фінансові результати, адаптована до вимог МСФЗ.

Стаття написана російською мовою


Дуганець Н. В.
Актуальні проблеми обліку витрат в умовах інтеграції виробництва плодів з їхньою переробкою (c. 94 - 95)

Розглянуто питання обліку виробництва та переробки продукції плодово-ягідного підкомплексу. Проаналізовано основні групи документів, які застосовуються в організаціях, що переробляють плодово-ягідну продукцію.

Стаття написана російською мовою


Лабунська С. В., Осика А. С.
Проблеми обліку в управлінні витратами підприємства з метою підвищення економічної безпеки (c. 96 - 98)

Обґрунтовано підхід побудови системи бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для визначення рівня економічної безпеки підприємства.

Стаття написана російською мовою


Маляревський Ю. Д., Цибулько Д. І.
Організація та облік фінансового забезпечення технічного переозброєння на підприємстві (c. 99 - 101)

У статті проаналізовані проблеми фінансового забезпечення відтворення основних коштів у сучасних умовах. Також розглянуті питання, пов'язані з відбиттям в обліку використання ресурсів на технічне переозброєння; можливості створення Фонду технічного переозброєння і його облік; створення оптимальної структури фінансування технічного проекту розвитку.

Стаття написана російською мовою


Пасенко Н. С., Шушлякова О. В.
Порівняння дебіторської заборгованості відповідно до українських і міжнародних стандартів обліку (c. 101 - 104)

Проаналізовано облік дебіторської заборгованості відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку, представлені та проаналізовані варіанти формування резерву сумнівних боргів і одержання заборгованості після її списання.

Стаття написана російською мовою


Писарчук О. В., Романець І. В.
Особливості відбиття в обліку структурного капіталу підприємства (c. 104 - 107)

У статті відбита сутність структурного капіталу як складової частини більше широкої категорії – інтелектуального капіталу. Запропоновано класифікацію складових структурного капіталу з урахуванням фактору матеріальності. Представлено перелік видатків підприємства, які доцільно враховувати як довгострокові інвестиції в структурний капітал.

Стаття написана російською мовою


Фартушняк О. В., Безкоровайна Л. В., Пасичник І. Ю.
Визнання та оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості у вітчизняній і закордонній практиці (c. 107 - 109)

У статті розкриті особливості визнання та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості відповідно до П (З)БУ та МСФОЗ а також розроблені рекомендації щодо визначення та припинення визнання кредиторської заборгованості з урахуванням положень МСФЗ та досвіду закордонних країн.

Стаття написана російською мовою


Скрипнік М. І.
Порівняльна характеристика методів обліку витрат з метою вдосконалювання управлінського обліку (c. 109 - 112)

У статті досліджується сутність, переваги та недоліки фактичного та нормативного методу обліку витрат калькулювання собівартості продукції. Дослідження показали, що застосування нормативного методу калькулювання є основою для здійснення належного контролю та аналізу витрат на виробництво.

Стаття написана російською мовою


Ковальов А. І., Кірсанова Ю. В.
Особливості проведення аудиту в неприбуткових організаціях (c. 147 - 149)

У статті розглядаються особливості проведення аудита в організаціях, яким привласнено код неприбутковості. Визначено групи користувачів аудиторської інформації та замовників аудиту подібних організацій. Виділено об'єкти аудиту, що відображають специфіку діяльності неприбуткових організацій.

Стаття написана російською мовою


Деренська Я. М.
Використання елементів проектного аудиту при аналізі реалізації інвестиційного проекту (c. 149 - 152)

У статті досліджені проблеми актуальності впровадження аудиту в практику управління проектами в умовах фармацевтичної галузі; запропонована поетапна схема проведення внутрішнього аудиту проекту, проілюстровані інструменти його проведення на прикладі інвестиційного проекту фармацевтичного підприємства.

Стаття написана російською мовою


Кулик Р. Р.
Проблеми становлення екологічного аудиту в Україні (c. 153 - 155)

У статті розглядається закордонний досвід впровадження екологічного аудиту та проблеми його становлення в Україні; досліджуються умови, що перешкоджають широкому застосуванню екологічного аудиту як одного із сучасних засобів, що сприяють ефективному функціонуванню системи охорони навколишнього середовища.

Стаття написана російською мовою


Мултанівська Т. В., Воінова Т. С., Горяєва М. С.
Проблеми реалізації результатів аудиту на підприємстві (c. 155 - 157)

Уточнено втримування заключної стадії аудиту в контексті забезпечення усунення клієнтом істотних перекручувань у фінансовій звітності, обґрунтовані рекомендації з удосконалювання нормативно-правової бази реалізації результатів аудиту.

Стаття написана російською мовою


Понікаров В. Д., Кожушко О. В.
Теоретичні основи становлення та розвитку судово-економічної експертизи в Україні (c. 158 - 160)

У статті розглянуті теоретичні основи становлення та розвитку судово-економічної експертизи в Україні. Визначено сутність судово-економічної експертизи та виділено основні напрямки вдосконалювання її розвитку.

Стаття написана російською мовою


Тютюнник П. С., Андрющенко В. О.
Складання трансформаційного балансу підприємства (c. 160 - 163)

Стаття розглядає баланс підприємства, порівнюючи його з такою ж формою, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності; і пропонує застосовувати в практиці трансформаційний баланс, що дозволить зблизити національний облік з міжнародним.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Грищенко О. В.
Проблеми формування облікової політики в умовах глобалізації (c. 94 - 97)

Стаття присвячена особливостям формування облікової політики з метою порівнянності фінансової звітності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації. Автор аналізує погляди на проблему порівнянності даних фінансової звітності представників різних шкіл економічної думки.

Стаття написана російською мовою


Лукін В. О., Маляревський Ю. Д., Ольховська В. В.
Парадокси інвентаризації (c. 97 - 100)

Розглянуто протиріччя інвентаризації як методу бухгалтерського обліку та методу економічного контролю. Досліджено діючу законодавчу та нормативну базу з питань проведення інвентаризації. Висловлено пропозиції по її вдосконалюванню.

Стаття написана російською мовою


Бенько М. М.
Особливості та структурна схема організації бухгалтерського обліку в автоматизованій формі (c. 100 - 102)

Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням застосування автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Отримало розвиток наукове обґрунтування терміну «автоматизована форма бухгалтерського обліку». Обґрунтовується її принципова відмінність від інших форм. Узагальнено особливості та розроблено структурну схему організації бухгалтерського обліку за автоматизованої форми.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Грецька Г. М., Колесник Т. М., Спивак М. Г.
Становлення та етапи розвитку Системи національних рахунків (c. 108 - 110)

Центральне місце серед міжнародних стандартів обліку та статистики належить Системі національних рахунків (СНР). СНР – це найважливіший сучасний міжнародний стандарт ООН в області національного рахівництва. Ним користуються статистичні органи більшості країн світу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2011

Абрамова О. В.
Про деякі засоби калькулювання витрат у легкій промисловості (c. 137 - 141)

У статті досліджено особливості застосування методів калькулювання витрат абзорпшен-костинг та директ-костинг на підприємстві легкої промисловості, що спеціалізується на виробництві засобів індивідуального захисту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Буга Н. Ю., Гавриленко Н. В.
До та після 1 квітня 2011 р. (c. 103 - 106)

У статті розглянуті особливості начислення та сплати дивідендного авансового внеску по податку на прибуток. Проаналізовано зміни щодо сплати даного платежу, пов'язані із введенням Податкового кодексу України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Олійник Я. В.
Проблемні положення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій (c. 234 - 236)

У статті здійснено дослідження стану нормативно-пра- вового забезпечення діяльності неприбуткових організацій з метою визначення проблемних аспектів методології їх обліку та фінансової звітності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Болдуєв М. В., Сергєєва Л. Н.
Врахування фракталів простору та часу при складанні похідного балансового звіту (c. 139 - 142)

У статті пропонується методика побудови фрактального балансового звіту, що є алгоритмом з 11 ітерацій. Обґрунтовано структуру фрактального балансового звіту, який має включати такі розділи: бухгалтерський баланс; бухгалтерські записи коригувань; скоригований баланс; фрактальні бухгалтерські записи за даними територіальних фракталів; фрактальний аналітичний баланс за даними територіальних фракталів; фрактальні бухгалтерські записи за даними часових фракталів; фрактальний аналітичний баланс за часовими фракталами; фрактальний балансовий звіт.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Голуб Ю. О.
Застосування процедури аналізу доцільності кредитування суб’єктів господарювання в аудиторській діяльності (c. 148 - 151)

У статті розглянуто сучасний стан ринку аудиторських послуг. Обґрунтовано необхідність аналізу доцільності кредитування суб’єктів господарювання. Запропоновано науково-методичний підхід із визначення доцільності залучення кредитних ресурсів з валютною складовою в якості аудиторської послуги.

Стаття написана українською мовою


Прокопішина О. В., Козубова Н. В.
Фінансовий та управлінський облік прибутку підприємств туристичної галузі (c. 151 - 154)

У статті проаналізовані теоретичні підґрунтя формування прибутку підприємствами туристичної індустрії. Охарактеризовані види туристичної ренти в залежності від ролі інформаційних ресурсів. Розкрито інформаційний потенціал фінансового обліку для оцінювання економічного прибутку і запропоновано з метою підвищення ефективності управління прибутком туристичного підприємства використовувати ретроспективну та перспективну інформаційні моделі оцінювання економічної доданої вартості.

Стаття написана українською мовою


Рета М. В.
Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік (c. 155 - 158)

У статті проаналізовано сучасні підходи до визначення поняття «логістичні витрати», надано їх порівняльний аналіз, досліджено існуючі класифікації логістичних витрат з точки зору можливості побудови на їх основі відповідної системи обліку логістичних витрат.

Стаття написана українською мовою


Швець Н. В., Бродський О. Л.
Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства (c. 159 - 162)

У статті розглянуті окремі проблемні питання аналізу основних засобів, які виникають на практиці при його виконані та продиктовані сучасними умовами господарювання. Доведена помилковість вартісної оцінки фізичного зносу основних засобів та неможливість використання в сучасних умовах загальноприйнятої методики визначення рівня їхнього морального зносу. Представлено авторський погляд на можливості удосконалення цих методик.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Жулавський А. Ю., Сидоренко Н. В.
Врахування ренти при оцінці ланцюгів вартості (c. 234 - 236)

У статті виконано аналіз ланцюгів накопичення вартості, охарактеризовано еволюцію розвитку поняття. Розглянуто основні елементи аналізу ланцюгів вартості. Проаналізовано взаємозв'язки між характеристиками ланцюгів накопичення вартості. Розглянуто ренту при оцінці ланцюгів вартості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Лядова Ю. О., Дейнеко Є. В.
Визначення ефективності функціонування внутрішнього фінансового контролю в бюджетній установі (c. 191 - 194)

У статті розглянуто та обґрунтовано необхідність визначення ефективності функціонування внутрішнього фінансового контролю в бюджетній установі. Запропоновано науково-методичний підхід з оцінки ефективності функціонування внутрішнього фінансового контролю, що базується на оцінці результативних показників діяльності внутрішніх контролерів (показників затрат, показників продукту, показників якості та показників ефективності).

Стаття написана українською мовою


Слюніна Т. Л., Глушач Ю. С.
Методика оцінки резерву сумнівних боргів у балансі підприємства (c. 194 - 198)

У статті досліджено питання оцінки дебіторської заборгованості в балансі підприємства, розглянуто різні методи формування резерву сумнівних боргів, визначено їх недоліки і переваги.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Андрусяк В. М.
Еволюція становлення і розвитку управлінського обліку (c. 233 - 236)

У статті розглянуто передумови становлення та розвитку управлінського обліку. На підставі проведеного аналізу запропоновано виділяти сім етапів історичного становлення управлінського обліку: первіснообщинний світ, древній світ, античний світ, середньовіччя, новий час, промисловий і сучасний етап.

Стаття написана українською мовою


Глєбова Н. В.
Розкриття інформації у фінансовій звітності банківських установ відповідно до МСФЗ і вимог Базельського комітету (c. 236 - 240)

У статті проаналізовано основні відмінності між вимогами МСФЗ і Базельського комітету банківського надзору при складанні фінансової звітності, визначено проблеми та напрямки подальшої роботи при розкритті інформації відповідно до МСФЗ.

Стаття написана українською мовою


Курган Н. В., Лучанінова Г. С.
Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створення (c. 241 - 245)

У статті запропоновано впроваджувати стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності для вдосконалення бухгалтерського обліку та збереження за ним значення оптимальної системи інформаційного забезпечення прогресивних підприємств, які систематично впроваджують нововведення. Досліджено причини обмеженості фінансового обліку витрат на створення нематеріальних ресурсів підприємства. Визначено завдання стратегічного управлінського обліку з позиції інформаційних потреб управління інноваційними витратами.

Стаття написана українською мовою


Леонова Ю. О.
Проблеми обліку логістичних витрат на вітчизняних промислових підприємствах (c. 245 - 247)

У статті визначені напрямки вирішення проблем обліку логістичних витрат на вітчизняних підприємствах, а саме: необхідно ввести у план рахунків бухгалтерського обліку субрахунки для обліку логістичних витрат, організувати аналітичний облік для субрахунків логістичних витрат за бізнес-процесами та здійснювати постійний контроль за обліком логістичних витрат.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Пилипенко А. А., Пилипенко С. М.
Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу (c. 238 - 241)

Досліджено особливості розвитку ринку консалтингових послуг в галузі організації управлінського процесу. Визначено роль управлінського консалтингу в підвищенні ефективності діяльності компанії. Розглянуто особливості використання збалансованої системи як консалтингової послуги. Висвітлено послідовність та основні проблеми впровадження збалансованої системи показників.

Стаття написана українською мовою


Косата І. А.
Деякі проблеми обліку дебіторської заборгованості в Україні (c. 242 - 245)

У статті проаналізовано сучасний стан і визначено основні проблеми методології обліку дебіторської заборгованості в Україні. Автором запропоновано деякі напрями ефективного рішення проблем управління дебіторською заборгованістю, які спрямовані на формування достовірної інформації для керівництва підприємства з точки зору можливості її деталізації чи узагальнення залежно від обраних критеріїв.

Стаття написана українською мовою


Мултанівська Т. В., Горяєва М. С.
Використання запевнень управлінського персоналу клієнта як аудиторських доказів для підвищення якості аудиту (c. 245 - 248)

Уточнено та обгрунтовано теоретичні і практичні питання спілкування аудитора з управлінським персоналом клієнта у формі отримання запевнень для досягнення підвищення якості аудиторських доказів. Викладені у статті особливості спілкування з управлінським персоналом клієнта на стадії аудиту допоможуть більш об'єктивно впливати на зміст, форму та строки подання звіту незалежного аудитора.

Стаття написана російською мовою


Глушач Ю. С.
Урегулювання облікових питань з операцій оренди основних засобів відповідно до змін у законодавстві (c. 249 - 252)

У статті розглядаються теоретичні та методологічні питання з обліку окремих операцій оренди основних засобів у фізичної особи відповідно до норм Податкового кодексу України; аналізується співставність положень ПКУ та інших нормативно-правових актів на предмет їх застосування в обліковій практиці підприємств стосовно відображення розрахунків з оподаткування доходу фізичної особи від надання нею власного майна в оперативну оренду.

Стаття написана українською мовою


Крещенко О. В.
Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу товарних запасів (c. 253 - 258)

У статті доведено актуальність дослідження методологічних і методичних засад АВС – як у зв’язку як з необхідністю управління в сучасному рітейлі великою кількістю різновидів товарного асортименту, так і з впровадженням у практику категорійного менеджменту. Також було розглянуто методологічні аспекти сутності АВС-підходу як універсального механізму аналізу категорій товарних запасів. Виявлено і виокремлено особливості АВС-підходу і семантичних двійників: АВС-аналізу як методу класифікації та АВС-аналізу як методу обліку і контролю запасів. Запропоновано авторську системну модель управління товарними категоріями (запасами) за АВС-підходом.

Стаття написана українською мовою


Матющенко С. С., Цибулько Д. І.
Актуальні проблеми обліку та оцінки нематеріальних активів підприємства (c. 259 - 261)

У статті розглянуто деякі проблеми оцінки та коректності ведення обліку нематеріальних активів підприємства, а також виникаючі при цьому негативні явища. Зроблено висновок про те, що вітчизняний облік нематеріальних активів потребує удосконалення на основі зарубіжного досвіду. Також слід вдосконалювати методику незалежної оцінки нематеріальних активів і вести розробку первинної документації для обліку даного виду активів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Бєлова І. В., Коренєва О. Г., Сисоєва Л. Ю.
Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності (c. 239 - 245)

У статті досліджено наслідки подання неякісної та викривленої звітності банками України. Проведено аналіз показників фінансової звітності банків України, в яких була введена тимчасова адміністрація, а потім банки були ліквідовані. Визначено, що складена в ліквідованих банках фінансова звітність не в повній мірі відображала їх реальний фінансовий стан. Сформульовано необхідність удосконалення системи контролю за банками щодо прозорості і якості фінансової звітності. Запропоновано практичні механізми реалізації заходів впливу з боку наглядових органів до банків, що порушують вимоги нормативно-правових актів НБУ щодо подання фінансової звітності.

Стаття написана українською мовою


Горобинська М. В., Гіль С. Є.
Проблема синтезу бінарного співвідношення наукових понять вартості та цінності в теорії оціночної діяльності (c. 245 - 248)

У статті розглянуто проблему синтезу бінарного співвідношення наукових понять вартості та цінності у вітчизняних стандартах оцінки. Запропоновано процедуру елімінації поняття вартості і руйнування синтезу бінарного співвідношення, в результаті чого в теорії і стандартах оціночної діяльності буде домінувати наукове поняття цінності.

Стаття написана російською мовою


Єфремова Л. В., Єфремов С. Л.
Проблеми вдосконалення методики і організації проведення оцінки майна (c. 249 - 251)

У статті розглядаються питання подальшого розвитку інституту оцінки в Україні в напрямках розвитку і вдосконалення законодавчо-правової та нормативно-довідкової бази ринку оцінних послуг; теорії, методології і практики процесу оцінки різного роду майна; систематизації та створення бази даних оціночної діяльності за родами майна; створення нової інформаційної бази оцінювача.

Стаття написана українською мовою


Лукін В. О., Маляревський Ю. Д., Ольховська В. В.
Формування програм підготовки бухгалтерів у ВНЗ України (c. 252 - 257)

В статті розглянуто підходи до формування програми підготовки бухгалтерів в Україні. Виконано аналіз нормативних дисциплін освітньо-професійних програм бакалаврів з обліку і аудиту. Запропоновано напрямки підвищення рівня професійної підготовки в частині складової ОПП та навчальних планів. Представлено та проілюстровано підхід до впровадження спеціалізацій за галузями економічних знань, який визначає професію бухгалтера у відповідності до класифікатора ДК 003:2010.

Стаття написана російською мовою


Мохняк В. С., Бачинський В. І.
Організація системи внутрішнього контролю в кредитних спілках (c. 258 - 261)

У статті розкрито правове регулювання та особливості організації системи внутрішнього контролю діяльності кредитних спілок в Україні. Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія, члени якої працюють на громадських засадах. Для проведення внутрішнього аудиту кредитні спілки можуть створювати службу внутрішнього аудиту, яка повинна підпорядковуватись та звітувати Спостережній раді. Така організація системи внутрішнього контролю виявилася неефективною, оскільки не дотримується принцип незалежності. Одним із шляхів удосконалення системи внутрішнього контролю в кредитних спілках є залучення до Спостережної ради на правах штатного працівника спілки – компетентного незалежного фахівця.

Стаття написана українською мовою


Пилипенко Л. М., Демська Ю. В.
Вплив регулюючих статей на формат фінансової звітності (c. 261 - 265)

В статті наведено передумови виникнення та використання регулятивів у бухгалтерському обліку. Критично проаналізовано призначення окремих регулятивних статей сучасного балансу та досліджено їхній вплив на оцінювання фінансово-майнового стану підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Андренко О. А., Мордовцев С. М.
Методика атрибутивного вибіркового дослідження в аудиті (c. 200 - 203)

Обґрунтовано необхідність застосування статистичного підходу до формування аудиторської вибірки. Зроблено висновок про необхідність, у рамках внутрішнього аудиту, регулярно проводити атрибутивну вибіркову перевірку документів навіть за умови повної автоматизації документообігу та обліку на підприємстві. Надана методика дозволяє визначити обсяг вибірки та верхню межу точності з використанням статистичних методів оцінювання генеральної сукупності документів.

Стаття написана російською мовою


Демиденко Л. П.
Звітність та облікова політика підприємства (c. 204 - 208)

У статті розглянуто суть і зміст облікової політики. Подано інформацію щодо основних аспектів формування та застосування облікової політики підприємств в Україні. Досліджено структуру розробленого на підприємстві положення про облікову політику. Уточнено співвідношення облікової політики й організації бухгалтерського обліку. Висвітлено визначальну роль, яка належить керівнику і головному бухгалтеру у формуванні облікової політики підприємства. Визначено регулювання основних складових облікової політики підприємства. Обґрунтовано взаємозв’язок бухгалтерського обліку та облікової політики.

Стаття написана українською мовою


Дорошенко О. О.
Трансформація об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах у контексті модернізації обліку в державному секторі (c. 209 - 211)

Стаття присвячена розгляду основних змін, що відбудуться в системі обліку в бюджетних установах із введенням в дію Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Її актуальність зумовлена масштабним реформуванням обліку в державному секторі. Автором розкриваються питання трансформації об’єктів обліку в розрізі активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів і витрат. Зміни стосуються як виникнення нових об’єктів обліку, не характерних раніше для бюджетних установ, так і перегрупування укрупнених об’єктів. Зазначені зміни порівнюються із положеннями міжнародних стандартів обліку в державному секторі.

Стаття написана українською мовою


Паскалова А. Г.
Класифікація витрат підприємства відповідно до функцій та завдань контролінгу (c. 212 - 217)

У статті обґрунтовано необхідність класифікації витрат за різними критеріями з метою створення інформаційної бази прийняття рішень. Здійснено порівняння різних підходів щодо класифікації витрат. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду запропоновано авторський підхід до класифікації витрат відповідно до функцій та завдань контролінгу на підприємстві, що дозволить прискорити процес вибору класифікаційних ознак для прийняття конкретного управлінського рішення та оптимізувати процес управління витратами.

Стаття написана українською мовою


Попко Є. Ю.
Розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку: інституціональний підхід (c. 218 - 222)

У статті комплексно досліджується розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку. Метою статті є обґрунтування пріоритетності інституційного інтересу в економічній сутності облікової оцінки та доведення залежності розвитку методології оцінки від інституційної конкуренції економічних агентів та інституційних груп соціально-економічного середовища. Обґрунтовано, що сучасне сприйняття оцінки в бухгалтерському обліку є звуженим і потребує переосмислення через призму базових положень інституціональної теорії. Інституціональний підхід дозволяє усвідомити, що проблема розвитку методології вартісної оцінки виходить за межі облікової системи та полягає не стільки у виборі способу її здійснення, скільки в розумінні, що стимулює цей вибір та які його наслідки. Доведено, що в будь-якій оцінці завжди закладено інтерес певного економічного агента (інституційної групи), який і є інституціональною мотивацією розвитку методології оцінки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Іванова Л. Б.
Теоретичні засади визначення сумнівних і безнадійних боргів в умовах антикризових заходів (c. 286 - 292)

У статті розкриваються причини необхідності дослідження методології визначення сумнівних і безнадійних боргів. На відміну від безнадійної заборгованості, ознаки якої в основному визначені в законодавчих і нормативних документах, ознаки сумнівної заборгованості не представлені конкретними характеристиками. У цьому зв'язку в роботі докладно досліджуються норми не тільки національних стандартів бухгалтерського обліку, а й Податкового кодексу України, підзаконні норми до Податкового кодексу, а також рекомендації міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Характеристика сумнівних боргів набуває особливого значення в процесі антикризового управління, оскільки в цьому випадку не може бути використаний загальний порядок списання сумнівних боргів. З метою формування резерву сумнівних боргів у бухгалтерському обліку й удосконалення порядків реструктуризації та прощення боргів на основі законодавчої та нормативної бази в статті представлений перелік ознак сумнівної заборгованості, черговість якого вибудована залежно від вагомості факторів, що впливають на фінансове становище суб'єкта-боржника в реальному секторі економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Слободяник Ю. Б.
Види і форми державного аудиту (c. 351 - 356)

У статті проаналізовано існуючі підходи до визначення видів і форм державного аудиту. На основі філософського значення понять «вид» і «форма» обґрунтоване авторське розуміння видів і форм державного аудиту. Запропоноване використання поданої класифікації при розробці законодавчих і нормативних актів у сфері контролю державних фінансів.

Стаття написана українською мовою


Тесленко Т. І., Конькова Н. В.
Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення (c. 356 - 360)

Тема фінансових результатів діяльності підприємства є завжди актуальною і постійно обговорюється науковцями та практиками у сфері економіки та управління підприємством. У статті проведено аналіз різних підходів до розкриття поняття «фінансовий результат». Досліджено класифікацію фінансових результатів. Розглянуто порядок відображення в обліку формування фінансового результату підприємства та надано пропозиції щодо його вдосконалення, зокрема, впровадження субрахунків до рахунку з обліку прибутків і збитків за різними видами діяльності. Така класифікація фінансових результатів за видами діяльності на рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» дозволить контролювати вплив результатів окремого виду діяльності на загальний результат діяльності підприємства. Це надасть інформацію внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень щодо покращення результатів в певному напрямку господарської діяльності.

Стаття написана українською мовою


Гоголь Т. А.
Подвійний запис у бухгалтерському обліку підприємств малого бізнесу (c. 361 - 366)

Окрема категорія малих підприємств (з 2011 р.) отримала право вести спрощений облік доходів і витрат без використання плану рахунків і методу подвійного запису. Аналіз літературних джерел дозволив зробити висновок про те, що неможливо уявити розвиток бухгалтерського обліку без використання методу подвійного запису та появлення різних теорій щодо причин його виникнення. Проаналізувавши норми Методичних рекомендацій № 720, які дозволяють вести облік без використання методу подвійного запису, було доведено, що кожна господарська операція відображається у двох журналах (та в відомостях – у разі більшої деталізації інформації), що свідчить про застосування методу подвійного запису для відображення господарських операцій. Спрощені облікові регістри відрізняються від загальноприйнятих у бухгалтерському обліку, оскільки не містять загальновідомих бухгалтерських понять – дебет і кредит, а лише основні економічні поняття: зменшення, вибуття, надходження, списання. Використання методу подвійного запису в результаті обліку господарських операцій дозволяє відслідковувати зміни на рахунках активу і пасиву, доходів і витрат, що даэ можливість швидко та якісно складати фінансову звітність та отримувати більш широкий обсяг інформації для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів економічною інформацією. Отже, вирішення завдання вдосконалення методології бухгалтерського обліку для суб'єктів малого підприємництва шляхом використання форми обліку, яка не передбачає застосування подвійного запису, сприяло розробці та впровадженню ряду нових нормативно-правових документів та введенню змін до існуючих. Однак питання скасування методу подвійного запису в організації бухгалтерського обліку для малих підприємств залишається невирішеним і потребує подальшого дослідження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Леонова Ю. О.
Особливості обліку основних засобів на підприємстві (c. 298 - 302)

Досліджено економічну сутність основних засобів підприємства та проведено аналіз їх сутності різними авторами. Висвітлено основні методи нарахування амортизації основних засобів. Виявлено відмінності між «новим» і «старим» Податковим кодексом щодо обліку основних засобів. З одного боку, введення Податкового кодексу спрощує роботу бухгалтерів, наближаючи «податковий облік» до бухгалтерського, а з іншого – ставить багато на даний час незрозумілих питань при розрахунку оподаткованого прибутку в перехідний період. Установлено, що новий порядок податкового обліку основних засобів досить серйозно відрізняється від звичного для нас. Якщо оцінювати його в цілому, то варто відзначити спробу законодавця максимально наблизити його до бухгалтерського обліку основних засобів, що відображується вже в уніфікації термінів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Гейєр Е. С.
Відстрочені податки за операціями з капіталом: визнання, облік і відображення у звітності (c. 313 - 319)

У статті проаналізовано вимоги національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності щодо застосування механізму відстрочених податків, який забезпечує відображення поточних і майбутніх податкових наслідків господарських операцій підприємства, передбачає надання у фінансовій звітності інформації про відстрочені податки. Обґрунтовано, що облік податкових наслідків операцій та інших подій має здійснюватись у такий самий спосіб, як і облік самих операцій та подій. Визначено можливі способи відображення відстрочених податків: у складі прибутків (збитків), у іншому сукупному прибутку, за статтями власного капіталу, у складі гудвілу. Детально розглянуто підходи до визнання відстрочених податків за операціями, які відображаються за статтями капіталу на прикладі переоцінки основних засобів. Сформульовано напрямки вдосконалення законодавства та надано рекомендації щодо обліку відстрочених податків у момент переоцінки об’єкта основних засобів, а також поступового перенесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку та списання відстроченого податкового зобов’язання, реалізація яких дозволить підвищити якість фінансової звітності.

Стаття написана українською мовою


Гоголь Т. А.
Аналіз в системі обліково-аналітичного забезпечення підприємств малого бізнесу (c. 319 - 324)

В статті доведено, що аналіз фінансово-господарської діяльності на підприємствах малого бізнесу є важливою складовою обліково-аналітичного забезпечення, сприяє стабільному розвитку та розширенню діяльності в сучасних умовах господарювання. Також автором було визначено місце економічного аналізу в системі управління малих підприємств та розроблено схему взаємозв’язку бухгалтерського обліку й аналізу з відповідним рухом економічної інформації та їх вплив на прийняття управлінських рішень керівництвом підприємства. Крім того, було розглянуто організацію економічного аналізу на підприємствах малого бізнесу, виокремлено підфункції організації економічного аналізу, необхідність складання програми чи плану, проведення аналізу з урахуванням цілей та завдань системи управління. В статті було виділено фактори, що впливають на фінансову стабільність суб’єктів малого підприємництва, а також здійснено узагальнену класифікацію показників діяльності з урахуванням виду учасника ринкових відносин та інформаційних потреб різних користувачів.

Стаття написана російською мовою


Остапенко Т. М.
Втрати: критерії визнання, ознаки категорії, трактування (c. 325 - 329)

У статті вирішено плутанину щодо одночасного застосування термінів «витрати» і «втрати» – за рахунок дослідження процесів, які зумовлюють їх формування. За різними авторами узагальнено сучасні трактування категорії «витрати». Здійснено авторське трактування поняття «витрати». Запропоноване авторське бачення втрат і витрат у системі економіки підприємства. 3 метою виокремлення такої групи показників, як втрати, а також з метою кращого їх сутнісного розуміння (трактування) подаються ознаки категорії «втрати» і критерії визнання втрат. Критерії визнання втрат включають: відсутність їх призначення, непередбачуваність виникнення, зумовленість ризиками володіння майном, ненастання (неочікування настання) позитивного економічного ефекту для підприємства. До ознак категорії «втрати» запропоновано включити: втрата активами чи зобов’язаннями своєї вартості, зумовлена впливом на них чинників, які свідчать про те, що ефективність активу, зобов’язань чи дебіторської заборгованості є або буде гіршою, ніж очікувалось; вираження зменшення цінності ТМЦ, інвестицій, інших активів, зобов’язань; відсутність спрямованості їх виникнення (вигод); нехарактерність для діяльності будь-якого підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Камінська Т. Г.
Моделювання кругообігу капіталу для потреб бухгалтерського обліку (c. 256 - 263)

У статті запропоновано комплексну математичну модель кругообігу капіталу підприємства з урахуванням фактора часу. Проведено аналіз досліджень і публікацій з даної тематики вітчизняних і зарубіжних вчених. У побудованій моделі використовуються диференціальні залежності між досліджуваними показниками. Наведено рішення диференціального рівняння залежності капіталу від часу при різному рівні інвестицій у капітал. У моделі враховано можливість спрямування частини прибутку на інвестування в засоби виробництва. Як приклад ефективності використання капіталу розглядаються основні засоби, кількість робітників і обсяг виробництва аграрного сектора економіки України. Показано, що реальне зростання виробництва (3% на рік) пояснюється реструктуризацією виробництва, пов'язаною зі зменшенням кількості робітників. Саме процес реструктуризації забезпечує зростання обсягу виробництва. Щодо основних засобів, то їх внесок хоч і позитивний, але не суттєвий, що пояснюється відсутністю систематичної амортизації зношених і морально застарілих засобів виробництва.

Стаття написана українською мовою


Кузнєцова Л. М.
Застосування бенчмаркінгу в аудиті (c. 264 - 268)

У статті розглянуто можливості використання бенчмаркінгу при наданні інших послуг аудиторськими організаціями. В умовах економіки знань бенчмаркінг є агентом поширення різних знань, у тому числі й спеціальних знань бухгалтерського обліку. Аудиторські фірми можуть надавати такі послуги бенчмаркінгу, як: порівняння показників діяльності економічних суб'єктів, оцінка систем бухгалтерського обліку і виявлення проблемних місць таких систем, формування еталонних бізнес-процесів бухгалтерського обліку. Обґрунтовано законодавчу можливість і економічну необхідність використання бенчмаркінгу в діяльності аудиторських фірм.

Стаття написана російською мовою


Сажинець С. Й., Трофимчук В. Я.
Документальне забезпечення обліку амортизації необоротних активів підприємства (c. 269 - 276)

У статті наголошується на значенні амортизації для формування собівартості реалізованої продукції та оподатковуваного прибутку підприємства. Наведено коротку характеристику методів амортизації, передбачених Податковим кодексом України та національними стандартами бухгалтерського обліку, указано на деякі їх відмінності та охарактеризовано алгоритми розрахунків. Для кожного із передбачених методів амортизації необоротних активів запропоновано специфічні форми первинних облікових документів і наведено приклади їх заповнення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Качалай В. В.
Кайдзен-костинг: досвід і перспективи впровадження на промислових підприємствах України (c. 273 - 277)

Акцентовано увагу на необхідності застосування ефективних методик калькулювання собівартості продукції для отримання українськими промисловими підприємствами конкурентних переваг на світовому ринку товарів і послуг. Розкрито сутність кайдзен-костингу як процесу безперервного і поступового вдосконалення, а також ідентифіковано фактори, які дестимулюють стрімке поширення цієї методики калькулювання на вітчизняних підприємствах. Висвітлено досвід його імплементації на українському заводі «Кока-Кола Беверіджиз Україна», зокрема виокремлено три ключові принципи, які лягли в основу його успішного впровадження. Запропоновано внести поправки до ст. 364 Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Проведено порівняльний аналіз і встановлено функціональний взаємозв'язок між кайдзен-костингом і такими методиками калькулювання промислової продукції, як стандарт-костинг, таргет-костинг і підходом «точно в строк». За результатами дослідження розроблено модель оптимальної системи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на промислових підприємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Мултанівська Т. В., Воінова Т. С.
Розробка підходу до вдосконалення організації аудиторського процесу (c. 246 - 253)

У статті обґрунтовано доцільність урахування при визначенні сутності аудиторського процесу його спрямованості на досягнення мети, визначеної МСА. Обґрунтовано, що досягнення цієї мети відбувається через низку проміжних цілей, які й визначають зміст кожної із стадій аудиторського процесу та об’єктивно обумовлюють їх виокремлення. Такий підхід дозволяє більш точно структурувати аудиторський процес та переглядати його зміст і послідовність перебігу стадій відповідно до уточнень потреб користувачів, пов’язаних із необхідністю реагування на виклики господарської практики. Обґрунтовано актуальність доповнення стадій аудиторського процесу шляхом виокремлення стадії «Взаємодія між аудитором та управлінським персоналом» через важливість здійснюваних процедур як для досягнення взаєморозуміння між учасниками аудиторського процесу, так і реалізації цілей таких учасників. Уточнено визначення поняття «організація аудиторського процесу», що створює передумови для забезпечення більш раціонального підходу до вирішення низки теоретичних та практичних проблем забезпечення належної взаємодії в аудиторському процесі.

Стаття написана українською мовою


Рядська В. В.
Розвиток уявлень про зміст аудиту (c. 254 - 258)

У статті проведено аналіз змісту аудиту як професійної практики, що виникла та розвивається в системі тристоронніх відносин. Тристоронні відносини розглядаються як об’єктивна форма існування аудиту як такого. Такий підхід дозволив прослідкувати зміни в уявленнях про аудит у взаємозв’язку зі змінами характеру відносин, які складаються між користувачем та відповідальною стороною. Основні метаморфози відбуваються внаслідок розвитку відносин власності та відносин контролю з боку користувача до відповідальної сторони. Імплементація аудиту у країнах посттоталітарної економіки відбувалась в умовах, що відповідали найнижчому рівню організації відносин «користувач – відповідальна сторона», а саме: домінування відносин власності та прямого контролю користувачів по відношенню до відповідальної сторони. Такий тип організації відносин «користувач – відповідальна сторона» мав об’єктивним наслідком формування завдань аудиту через делегування частини контрольних функцій незалежному суб’єкту – аудитору. Цим пояснюється спосіб відокремлення аудиту від інших видів контролю через застосування ознаки «незалежний» у формулюваннях його змісту. Розвиток відносин «користувач – відповідальна сторона» мав наслідком втрату відносин власності та відносин контролю. Такий тип відносин формує новий зміст завдань аудиту – зменшення інформаційних ризиків шляхом проведення незалежної оцінки фінансової інформації. Таким чином, було ідентифіковано конфлікт між історично сформованим уявленням про аудит як форму або метод незалежного фінансового контролю та його актуальним станом як формою оцінки фінансової інформації та методом зменшення інформаційних ризиків.

Стаття написана українською мовою


Дашкевич О. Ю.
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку – основа ефективного контролю витрат у цілях оподаткування (c. 259 - 263)

Метою публікації є формулювання та обґрунтування шляхів гармонізації бухгалтерського та податкового обліку в напрямі оптимізації процесу контролю витрат у цілях оподаткування. Проаналізувавши, систематизувавши і узагальнивши здобутки дослідників, що займались проблемами гармонізації податкового та бухгалтерського обліку витрат, було розглянуто існуючі проблеми практичного та теоретичного характеру, пов’язані з контролем витрат у цілях оподаткування. В результаті дослідження було виділено напрями гармонізації податкового та бухгалтерського обліку витрат, а саме: виявлено проблеми невідповідності визнання витрат у бухгалтерському та податковому обліку; проведено порівняння структур собівартості, що формуються в бухгалтерському та податковому обліку в цілях оподаткування; виявлено невідповідності у понятійному апараті, затвердженому нормативними актами бухгалтерського та податкового обліку; вказано на необхідність корегування існуючих облікових регістрів, призначених для обліку і контролю витрат, з метою оптимізації та підвищення рівня контролю. В результаті проведеного дослідження, з метою гармонізації та ідентифікації чинної податкової бази, пропонуємо затвердити на законодавчому рівні для практичного використання об’єднуюче поняття «собівартість готової / реалізованої продукції (товарів, робіт чи послуг)»; в цілях запобігання виникненню «податкових різниць» запропоновано повноцінно інтегрувати Податковий кодекс України, Національні положення (стандарт) бухгалтерського обліку в єдиний нормативно-правовий акт; з метою оптимізації та підвищення рівня контролю витрат окреслено варіанти оптимізації системи облікових регістрів, призначених для бухгалтерського обліку та податкового контролю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Дікань Л. В., Дейнеко Є. В.
Організація внутрішнього контролю в бюджетній установі: прикладний аспект питання (c. 296 - 301)

Доведено актуальність та необхідність організації внутрішнього контролю в бюджетних установах. Графічно зображено загальну побудову організації внутрішнього контролю в бюджетних установах. Запропоновано та обґрунтовано модель організації внутрішнього контролю в бюджетних установах. При цьому доведено, що ключовими принципами при організації внутрішнього контролю в бюджетних установах є принципи економності та ефективності. До того ж, принцип економності пов'язаний із визначенням оптимальної чисельності та найбільш доцільного складу відділу внутрішнього контролю в бюджетній установі. За допомогою економіко-математичних методів розраховано оптимальну чисельність та кадровий склад такого відділу. Зроблено висновок, що до складу відділу внутрішнього контролю бюджетної установи слід включити 2 працівника третього типу контролерів і 2 працівника п’ятого типу контролерів, перший, другий та четвертий типи контролерів не доцільно включати до відділу. При цьому фонд заробітної плати буде мінімальний – у розмірі 6800 грн у місяць.

Стаття написана українською мовою


Рядська В. В.
Дослідження сучасних проблем теорії аудиту як складової системи економічних наук (c. 301 - 305)

У статті проведено аналіз змісту аудиту як самостійної науки в системі економічних наук. Погляди вчених щодо форми існування аудиту в системі економічних наук мають дві полярні точки зору. Перша базується на тому, що аудит є розділом науки про господарський контроль і фактично не може розглядатись як самостійна наука. Згідно з протилежними поглядами аудит позиціонується як самостійна наука. Розкриття сутності аудиту як самостійної економічної науки було здійснено з урахуванням того, що: тристоронні відносини є об’єктивною формою існування аудиту; аудит розвивається під впливом змін форми відносин між користувачами та відповідальною стороною, що, у свою чергу, є наслідком еволюції економічних відносин; аудит як практична діяльність являє собою незалежну оцінку фінансової інформації в загальній системі економічного управління з метою надання відповідного рівня впевненості визначеним користувачам такої інформації, який дозволяє зменшити інформаційні ризики в контрольному середовищі та в процесі прийняття управлінських рішень. З урахуванням усіх вищевикладених обставин сутність аудиту як самостійної економічної науки визначається так: аудит – це наука про сукупність і розвиток відносин, що виникають між суб'єктами інформаційного обміну з приводу об'єктивного і повного формування інформації про майновий та фінансовий стан, результати діяльності, яка використовується в процесі прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Бескоста Г. М.
Обґрунтування сутності нематеріальних активів в обліку (c. 306 - 310)

В Україні суб’єкти господарювання у фінансово-господарській діяльності все частіше використовують нематеріальні активи, але не так активно, як в інших країнах світу. Одна з причин цього – складності в розумінні сутності нематеріального активу як об’єкта обліку. Мета статті – узагальнити та визначити сутність нематеріальних активів для бухгалтерського обліку у відповідності до нормативних документів з обліку нематеріальних активів. У статті обґрунтовано сутність нематеріальних активів, визначено розбіжності розкриття основних аспектів сутності нематеріальних активів для організації бухгалтерського обліку. Узагальнено визначення терміна «нематеріальний актив», обґрунтовано поняття «ідентифікація», систематизовано критерії визнання нематеріальних активів, обґрунтовано ознаки класифікації нематеріальних активів для бухгалтерського обліку. Для усунення виявлених розбіжностей у нормативних документах, однозначного трактування основних загальних положень щодо організації бухгалтерського обліку нематеріальних активів запропоновано: обґрунтоване визначення нематеріального активу; внесення доповнення до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» стосовно ідентифікації об’єктів нематеріальних активів; визначено критерії визнання нематеріальних активів; узагальнені основні ознаки класифікації нематеріальних активів відповідно до П (С)БО 8 для бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вирішення цих питань важливо для ефективної, правильної організації бухгалтерського обліку, формування інформації про нематеріальні активи, достовірності фінансової звітності.

Стаття написана українською мовою


Гофербер Ю. В.
Визнання ефективності проведення аудиту маркетингової діяльності (c. 311 - 316)

У статті розглянуто сутність, визначення та оцінка ефективності аудиту маркетингової діяльності. Досліджено існуючу практику та якість незалежної перевірки з метою визначення переваг і недоліків. У результаті виділено основні засади проведення аудиту на підприємстві для того, щоб маркетингова діяльність була більш ефективною і прибутковою. Обґрунтовано, що, окрім використання процедур оцінки ефективності, важливим є також застосування системи критеріїв, які допомагають визначити відповідність аудиту поставленим стратегічним цілям, оптимізувати процес координації зі службою управління ризиками, розробити ефективну систему підвищення кваліфікації та мотивації працівників. Подальші дослідження цієї проблеми повинні йти в напрямку визначення того, які формулювання мають бути в аудитора при представленні кінцевого продукту своєї роботи, яким чином аудитори бачать цей процес отримання об'єктивних даних, які критерії користувачі та аудитори вважають прийнятними.

Стаття написана українською мовою


Сахаров П. О.
Відображення програм лояльності з використанням бонусів у бухгалтерському обліку (c. 316 - 321)

У статті досліджено програми лояльності, які використовуються на сучасних торговельних підприємствах, і виявлено основні перепони розробки методичних підходів обліку бонусів наданих клієнтам програм лояльності. Проаналізовано теоретичні та методичні аспекти обліку бонусів у міжнародній практиці та існуючу в Україні методику відображення в бухгалтерському обліку програм лояльності з використанням бонусів. У результаті порівняння електронних грошей та розрахункових елементів програм лояльності доведено, що накопичувальні бонусні системи за своїми функціями та сутністю повністю відповідають ознакам електронних грошей, тому для їх обліку запропоновано використовувати субрахунок 323 «Електронні гроші, виражені в бонусах». Доведено, що для забезпечення виплат бонусів клієнтам необхідно резервувати частину коштів і відображати резерв бонусів в обліку. Для накопичення інформації про рух коштів, які резервуються підприємством для забезпечення майбутніх витрат на виплату бонусів і посилення деталізації обліку програм лояльності, рекомендується в робочому плані рахунків торговельних підприємств відкривати окремий субрахунок 479 «Резерв покриття бонусів», що дозволить більш повно задовольнити потреби управлінського персоналу в інформації про ефективність програм лояльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Максімова В. Ф., Слободяник Ю. Б.
Сутність державного аудиту (c. 319 - 323)

Мета статті полягає в аналізі сучасних підходів до розуміння змісту державного аудиту та наданні визначення його сутності. На підставі систематизації та узагальнення наукових праць, аналізу міжнародної практики у сфері контролю державних фінансів обґрунтоване авторське розуміння ролі та змісту державного аудиту. У результаті дослідження було розкрито походження і сутність термінів «контроль» і «аудит», обґрунтовано те, що вони не можуть використовуватись як синоніми. На підставі порівняння мети, завдань, організації роботи, відповідальності, форм і результатів проведення були зіставлені аудит і контроль у сфері державних фінансів. Перспективою подальших досліджень є законодавче визначення та розмежування понять «державний контроль», «державний аудит», «державний фінансовий контроль», «державний внутрішній фінансовий контроль». Подальший розвиток науково обґрунтованої термінології в цій сфері стане основою для розробки концепції створення системи контролю державних фінансів, що відповідатиме високим світовим стандартам.

Стаття написана українською мовою


Соболєв В. М., Слюніна Т. Л., Розіт Т. В.
Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні (c. 324 - 328)

У статті проаналізовано вплив світових кризових явищ на національну економіку, висвітлено суттєву необхідність застосування міжнародних стандартів звітності. Обґрунтовано необхідність посилення фінансового контролю, який має на меті виявлення недоліків у фінансовій звітності та рекомендації щодо їх усунення для забезпечення достовірності звітності. Розглянуто основні проблеми аудиторської діяльності, визначено необхідні заходи та шляхи їх вирішення. Виявлено та обґрунтовано можливі напрямки перспективного розвитку аудиту в Україні з урахуванням процесу переходу суб’єктів господарювання на міжнародні стандарти фінансової звітності; наголошено на необхідності підсилення ролі державних інститутів у подальшому розвитку аудиту. Проаналізовано недостатній контроль якості аудиторських послуг, статистичний матеріал про кількість та особливість роботи аудиторських фірм і приватних аудиторів в Україні.

Стаття написана українською мовою


Шелест В. С.
Аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами (c. 329 - 334)

Мета статті полягає в дослідженні процесу здійснення економічного аналізу такого складного продукту інноваційно-інформаційного суспільства, як об’єкти інтелектуальної власності, що визнаються в бухгалтерському обліку нематеріальними активами. З огляду на всепоглинаючі інтеграційні процеси економіки та масштабне поширення інформаційних технологій відбуваються зміни і в структурі капіталу. Так, визнаючи нематеріальні активи рушійним чинником конкурентоздатності, суб’єкти господарювання віддають перевагу саме таким активам, у свою чергу зменшуючи частку матеріальних активів. З огляду на це вчені присвятили багато наукових праць питанням економічного аналізу нематеріальних активів, оскільки отримані дані виступають основним джерелом обліково-аналітичної інформації, що необхідна для прийняття зважених управлінських рішень. Водночас актуальними стають питання достовірності, точності, оперативності та прозорості отриманих результатів. У процесі дослідження було розкрито інформаційну наповненість обліково-аналітичних даних з огляду ведення бухгалтерського обліку та здійснення економічного аналізу нематеріальних активів. Розглянуто сучасний стан розвитку методики аналізу нематеріальних активів виходячи з наукових переконань вчених. Охарактеризовано економічний та юридичний стан розвитку ліцензійних договорів в Україні. Обґрунтовано економічну доцільність використання таких договорів. Сформовано шляхи прийняття ефективних управлінських рішень щодо використання нематеріальних активів у господарській діяльності суб’єктів підприємництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Хорунжак Н. М.
Організаційні засади розвитку системи обліку бюджетних установ у сучасних умовах (c. 269 - 275)

Мета статті полягає в здійсненні теоретико-організаційного обґрунтування формування модернізованої інформаційної системи управління бюджетних установ, орієнтованої на забезпечення оптимізації їх діяльності. На основі аналізу існуючих авторських позицій зроблено висновок про доцільність розробки вдосконаленої структури цієї системи та окреслено повноваження відповідальних працівників у ній. Сутність позиції полягає в досягненні найбільш повного забезпечення управлінських працівників обліковою інформацією на базі застосування методів і процедур управлінського обліку. В результаті наукових пошуків було сформовано рекомендації щодо структури інформаційної системи обліку бюджетної установи та розмежування у ній повноважень облікових працівників. На цій основі вносяться рекомендаційні уточнення кваліфікаційних характеристик і обов’язків (повноважень) працівників бухгалтерської служби. Перспективність подальших досліджень пов’язується з потребою у формуванні методологічних засад управлінського обліку в бюджетних установах і поширенні застосування аналітичних методів не лише щодо управління поточною діяльністю, але й при здійсненні оцінки стратегічних завдань.

Стаття написана українською мовою


Ніколенко Н. В.
Особливості відображення інформації щодо орендних операцій в національному та міжнародному стандартах (c. 275 - 279)

У статті визначено ступінь відповідності національного П(С)БО «Оренда» міжнародному стандарту та надано рекомендації щодо їх наближення. За результатами дослідження автором наведено відмінні риси міжнародного та національного стандартів – чинного МСБО (IFRS) 17 «Оренда» та національного П(С)БО 14 «Оренда» – за такими складовими: визначення оренди, її класифікація та відображення в бухгалтерському обліку та доповнено текст П(С)БО 31 «Фінансові витрати» положеннями про відображення капіталізації фінансових витрат перспективно, що дозволить не коригувати сальдо нерозподіленого прибутку і не надавати порівняльну інформацію за попередні періоди. Наведено алгоритм поділу оренди для цілей бухгалтерського обліку на основі міжнародних стандартів. Його використання забезпечить правильність відображення операцій з оренди у бухгалтерському обліку та слугуватиме основою для розробки методичних положень щодо ведення обліку. За результатами дослідження автором сформовано визначення кваліфікаційного активу як активу, який потребує суттєвого часу для його створення, підготовки до використання за призначенням, продажу або набуття права власності. Капіталізація таких витрат дозволить не занижувати обліковий прибуток, а також надасть можливість відображати фінансові витрати згідно з їх економічною сутністю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Безверхий К. В.
Звітність у теорії вітчизняних і зарубіжних інституціоналістів (c. 299 - 307)

У статті висвітлюються питання звітності в теорії вітчизняних і зарубіжних вчених-інституціоналістів. Дослідження формування звітності в умовах інституційних перетворень здійснюється в нерозривному зв’язку з виробничими та інтеграційними процесами, що властиві даному періоду історичного розвитку суспільства. У результаті проведеного дослідження запропоновано функціональну схему розробки нормативно-правової бази звітності та схему регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в умовах інституційного середовища України. За результатами проведеного дослідження наведено основні принципи, яким необхідно слідувати при складанні інтегрованого звіту під впливом інституційного середовища в Україні. Розроблено механізм взаємозв'язку наявних на підприємстві звітів і формування на їх основі інтегрованої звітності в інституційному середовищі. Закладено перший камінь у фундамент формування нової концепції звітності, пов’язаної з інтеграцією обліково-звітної інформації в інституційному середовищі.

Стаття написана українською мовою


Роганова Г. О.
Удосконалення класифікації оборотних коштів підприємств (c. 308 - 313)

Мета статті полягає у виявленні можливостей підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємств за рахунок удосконалення їх класифікаційних ознак. Здійснивши аналіз підходів багатьох вчених-економістів до класифікації оборотних коштів підприємств, систематизувавши і доповнивши їх, було запропоновано групування класифікаційних ознак оборотних коштів підприємств. У результаті дослідження було запропоновано поширену класифікацію оборотних коштів, яка повною мірою розкриває роль оборотних коштів в управлінні фінансами підприємств та економіки в цілому. Було доповнено та згруповано класифікаційні ознаки оборотних коштів підприємств за: рівнем організації, характером функціонування, джерелами формування та їх вартістю, рівнем ефективності управління. Обґрунтовано, що наведене групування класифікаційних ознак оборотних коштів дозволяє здійснювати всебічний і цілеспрямований вплив на показники ефективності функціонування оборотних коштів і сприяє раціональному управлінню ними в цілому. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня залучення кредитних ресурсів виробничими підприємствами для фінансування оборотних коштів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Шалімова Н. С.
Якість аудиту як ключовий критерій оцінки його результативності в системі соціально-економічних відносин (c. 335 - 340)

У статті викладено підходи до визначення результативності функціонування аудиту як системи та якості аудиту та як ключового критерію оцінки його результативності. Обґрунтовано, що результативність аудиторської діяльності є багатоаспектною економічною категорією, основоположним критерієм визначення доцільності існування самого аудиту та напрямів його розвитку. Доведено, що кожний із аспектів результативності (зокрема, ефективність, прибутковість, економічність, продуктивність) розкриває лише її окремі сутнісні сторони, і серед них найбільшу цінність мають ті, які характеризують ступінь досягнення та відповідність цілям, сформованим як зовнішнім середовищем, так і самою системою аудиторської діяльності, а ключовим параметром виступає якість. Визначено, що аудит є комунікаційним процесом, а одна з ключових проблем комунікації – проблема адекватного сприйняття інформації, що передається, та відповідно результативності комунікації. Обґрунтовано, що сам факт проведення аудиту не є достатнім, важливі його якість з погляду задоволення потреб користувачів і механізм доведення професійної думки аудитора до них. Сформовано концептуальні підходи до визначення якості аудиту як ключового критерію оцінки результативності аудиторської діяльності, яка розглядається у двох аспектах: з позицій його сутності і визначення того, чи є послуги з проведення перевірки конкретного клієнта аудитом як таким, і з огляду на задоволення інформаційних потреб користувачів, зокрема суспільства, у встановленні рівня об'єктивності та достовірності фінансової звітності, і враховує такі елементи: якість процесу аудиту, якість сформованої думки аудитора, якість проміжного та кінцевого результатів аудиту, якість інформування користувачів про процес та результати аудит.

Стаття написана українською мовою


Янчев А. В.
Теоретико-методологічні засади облікового процесу в інформаційній економіці (c. 341 - 347)

Мета статті полягає в дослідженні нових вимог щодо якості інформаційних ресурсів управління інституційними одиницям і розробці моделі інформаційної системи суб’єктів господарювання, яка ґрунтується на взаємозв’язку функцій управління, елементів господарського процесу та функцій інформаційного спрямування – обліком, аналізом і прогнозуванням. Дослідивши праці представників вітчизняної та зарубіжної наукових шкіл, розглянуто особливості методології та наукової організації облікового процесу в інформаційній економіці, систематизовано погляди дослідників щодо формування економічно доцільних інформаційних ресурсів, які володіють усіма ознаками корисності для прийняття управлінських рішень. У результаті дослідження запропоновано модель інформаційної системи підприємства, яка враховує сутнісні характеристики змістовних складових облікового процесу та дозволяє створити інформаційне підґрунтя щодо інтеграції різних підсистем обліку, підготовки фінансової та нефінансової інформації для прийняття широкого спектра управлінських рішень у системі виробничого, маркетингового та фінансового менеджменту. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розкриття методологічних і теоретичних аспектів організації облікового процесу, логіки його побудови та сутності його етапів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Хорунжак Н. М.
Проблеми й перспективи розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері (c. 322 - 326)

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні доцільності позиціонування контролю за рівнями ієрархії, формулюванні відповідних цілей його здійснення та розробці рекомендацій щодо оптимального розподілу завдань між суб’єктами контролю. В основу авторської позиції покладено сутнісні характеристики та категорійні означення термінів «внутрішній контроль» і «внутрішній аудит», а також потреби системи управління в інформації, яка б дозволяла приймати рішення щодо напрямів діяльності та раціоналізації використання наявних ресурсів. У результаті наукових пошуків, на основі дослідження мети контролю, встановленої чинним законодавством України щодо різних суб’єктів, зроблено висновок про доцільність формування більш досконалої ієрархічної структури контролю та розроблено пропозиції, спрямовані на уникнення дублювання контрольних функцій. Перспективи подальших наукових досліджень пов’язані з відсутністю єдиного підходу та потребою формування методологічних засад оцінки ризиків при проведенні внутрішнього аудиту. Базовою концепцією такої оцінки пропонується розмежування системи оцінки за рівнями деталізації (деталізований – для підрозділів внутрішнього аудиту, менш деталізований, або вибірковий – для бюджетних установ).

Стаття написана українською мовою


Косата І. А.
Особливості оцінки та обліку оприбуткування і використання запасів, що надійшли на безоплатній основі (c. 327 - 331)

Головною метою статті є аналіз сучасного стану і визначення основних проблем, що пов’язані з оцінкою та обліком запасів, які надійшли на безоплатній основі, їх використанням та відображенням у формуванні собівартості реалізованої продукції. Згідно з П(с)БО № 9 «Запаси» первісною вартістю запасів, що одержані підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість, трактування якої, відповідно до П(с)БО № 19, та пп. 14.1.71 ПКУ, дає можливість визначення справедливої вартості лише в умовах існування сталого ринку на окремий вид запасів. У разі, коли ринок відсутній, виникає проблема з визначенням справедливої вартості. У такому випадку, з точки зору автора, цікавим є застосування положень з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ. Згідно з ним: «Первісна вартість запасів, отриманих безоплатно у випадках, передбачених законодавством, від інших установ, юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарювання, дорівнює балансовій вартості, за якою запаси обліковувались у сторони, що їх передала». У більшості випадків такий алгоритм значно спрощує роботу бухгалтера підприємства. Окремо у статті розібрано процедуру визначення доходу при вибутті запасів, що надійшли без оплати. Для цього розглянуто порядок визначення доходів і витрат підприємства згідно з П(с)БО та ПКУ, у відповідності до яких зроблено висновок, що при перепродажі запасів за вартістю оприбуткування вона не підлягає повторному включенню до складу доходів. У разі, коли вартість реалізації перевищує вартість оприбуткування, до складу доходу повинна бути включена лише позитивна різниця між вартістю реалізації та вартістю надходження. Якщо ж запаси в ході виробничої діяльності були використані та реалізується готова продукція, то, як вважає автор, із суми доходу, що буде відображений з метою оподаткування, можна вирахувати суму надходження запасів, що надійшли безоплатно.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Ковач С. І.
Концепція суттєвості в обліку і звітності (c. 284 - 288)

У статті висвітлюються теоретичні основи концепції суттєвості в обліку і звітності та надано практичні рекомендації щодо її застосування. В Україні нормативно-правове регулювання суттєвості здійснює Міністерство фінансів, воно ж є одним із суб’єктів суттєвості. Керівництво підприємства, як суб’єкт суттєвості, приймає рішення про суттєвість облікової інформації, встановлюючи кількісні чи якісні характеристики суттєвості, як правило, в обліковій політиці підприємства. Об’єктами суттєвості є діяльність підприємства в цілому, окремі господарські операції та об’єкти обліку, статті фінансової звітності. Мінфіном рекомендовані кількісні характеристики суттєвості шляхом встановлення порогів суттєвості для об’єктів обліку і господарських операцій та статей фінансової звітності. Суттєвість застосовується виключно для кожного конкретного підприємства – суб’єкта господарювання з урахуванням рекомендацій Мінфіну, але в будь-якому випадку треба керуватись професійними судженнями, не перевищуючи граничну межу рекомендованих порогів суттєвості. Відсутність чіткої методики визначення суттєвості, з одного боку, сприяє застосуванню концепції суттєвості в конкретних умовах, з іншого – знижує порівнянність показників фінансової звітності.

Стаття написана українською мовою


Рядська В. В.
Теоретичні аспекти професійної відповідальності в аудиті (c. 289 - 293)

У статті проведено дослідження змісту та меж професійної відповідальності в аудиті. У загальному розумінні відповідальність як така має дві сторони: етичну та юридичну. Етична сторона відповідальності обумовлюється змістом деонтологічних аспектів соціальних відносин у суспільстві. Юридична відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності включає: професійну відповідальність, іншу відповідальність, яка виходить за межі професійної відповідальності. Професійна відповідальність є наслідком існування професійних обов’язків. Системне розуміння професійної відповідальності в аудиті можливо лише в контексті суспільної місії аудиту та на підґрунті фундаментальних категорій аудиторської практики, таких як суттєвість та аудиторський ризик. З метою аналізу змісту професійної відповідальності аудиторська практика була умовно поділена на два сегменти. Перший сегмент – це сукупність обов’язків аудиторів і аудиторських фірм щодо виконання ними вимог, пов’язаних із організаційними аспектами функціонування ринку аудиторських послуг. Другий сегмент формується як результат надання аудиторських послуг і пов’язаний із зобов’язаннями дотримуватись вимог професійних стандартів і забезпеченням якості виконаних робіт. Професійна відповідальність містить два взаємообумовлені та взаємопов’язані компоненти: дисциплінарну та майнову відповідальність. Головна функція дисциплінарної відповідальності – превентивна, яка полягає у попередженні майнової відповідальності. Поряд з цим майнова відповідальність виконує рефлексивну функцію, що пов’язана з подальшою дисциплінарною відповідальністю. З урахуванням концепції аудиторського ризику рефлексивна функція майнової відповідальності повинна бути обмежена для випадків виникнення збитків, що не пов’язані з причинами порушення професійних стандартів і невідповідної якості аудиторських послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Бруханський Р. Ф.
Система стратегічного фінансового обліку: аналіз сучасного стану і перспективи розвитку (c. 220 - 225)

Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану і перспектив розвитку системи фінансового обліку підприємств у напрямі забезпечення її стратегічної орієнтації, виділення основних стратегічних імперативів розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту. У результаті дослідження сформульовано пропозиції щодо розвитку обліково-аналітичного забезпечення стратегічного менеджменту підприємства в розрізі видів стратегічного управління та основних стратегічних імперативів. Розробку стратегічно орієнтованої системи обліку рекомендовано здійснювати в розрізі двох напрямів розвитку стратегічного управління: регулярного стратегічного управління; стратегічного управління в реальному масштабі часу. Перспективою подальших досліджень є обґрунтування інтегрованої системи стратегічного обліку на основі використання інструментів бухгалтерського інжинірингу. Домінантою трансформацій у сфері бухгалтерського обліку є необхідність проведення розширення інформаційного простору фінансового обліку в напрямі забезпечення його стратегічної орієнтації. Результатом такого розширення буде збільшення кількості показників, що оприлюднюються у фінансовій звітності підприємства або в примітках до неї.

Стаття написана українською мовою


Рожелюк В. М.
Нормативно-правове регулювання ведення бухгалтерського обліку як визначальний чинник його організації (c. 225 - 229)

У статті розкрито теоретичні основи нормативно-правового регулювання облікової системи в Україні та світі, досліджено існуючі моделі побудови обліку та звітності з урахуванням національних особливостей побудови бізнесу та організації обліку відповідно до них, зроблено порівняння підходів різних країн до розробки норм бухгалтерського обліку, висвітлено складові нормативно-правового регулювання ведення вітчизняної системи бухгалтерського обліку з урахуванням зарубіжного досвіду, розкрито сутність регламентації обліку, виділено її об’єкти та суб’єкти, визначено історичні аспекти розвитку нормативно-правових актів у частині формування облікової системи, розкрито порядок нормативно-правового регулювання за вітчизняними законами, стандартами та інструктивними матеріалами, узагальнено світовий досвід правового регулювання облікової системи з орієнтацією на потреби різних груп користувачів облікових даних, визначено рівні нормативно-правового регулювання в Україні з урахуванням ринкових важелів впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Максімова В. Ф.
Перспективи вдосконалення облікової системи в бюджетних установах (c. 230 - 234)

Мета статті полягає в обґрунтуванні позиції щодо доцільності вирішення проблеми, пов’язаної з розширенням потреб системи управління в інформації, шляхом розвитку засад удосконалення організації праці облікових працівників з урахуванням потреб запровадження окремих елементів чи підсистеми внутрішньогосподарського обліку загалом з урахуванням галузевої специфіки бюджетних установ. Згідно з цим, метою написання статті є окреслення організаційних проблем удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління та шляхів їхнього якісного вирішення. У результаті наукових пошуків обґрунтовано можливості вирішення проблеми підвищення якості інформаційної бази управління завдяки врахуванню запитів керівників відповідного ієрархічного рівня, запропоновано формувати та подавати для затвердження й узгодження у вищестоящі органи розрахунки, що підтверджують доцільність зміни напряму використання бюджетних коштів у формі бізнес-планів, вказано основні шляхи досягнення взаємоузгодження та взаємозв’язку підсистем бухгалтерського та внутрішньогосподарського обліку в бюджетних установах. Перспективи подальших наукових досліджень з удосконалення інформаційної бази прийняття управлінських рішень в бюджетних установах пов’язані з необхідністю визначення потреб і запитів керівників різних ієрархічних рівнів, покращення організації праці облікових працівників, максимального використання можливостей комп’ютерної техніки та досягнення на цій основі поліпшення рівня управління процесами надання послуг і підвищення ефективності діяльності бюджетних установ в цілому.

Стаття написана українською мовою


Лукін В. О., Москаленко О. В.
Системний підхід до дослідження облікових проблем (c. 235 - 240)

Метою статті є розгляд можливостей системного підходу при дослідженні облікових проблем. У статті розглянуто і критично проаналізовано різні підходи до визначення поняття «система бухгалтерського обліку». Обґрунтовано висновок про те, що цю систему слід розглядати з позиції наукової та практичної систем бухгалтерського обліку, що дозволяє більш чітко виділити підсистеми в її складі. Обґрунтовано виділення в досліджуваній системі трьох рівнів ієрархії, де, окрім системи бухгалтерського обліку, що існує на рівні окремої держави (національної системи обліку), можна розглядати систему бухгалтерського обліку на міжнародному рівні та на рівні окремого підприємства. Розглянуто можливі підходи до вивчення проблем бухгалтерського обліку, такі як інституційний, лінгвістичний, комунікаційний тощо. При цьому виявлено, що серед усіх цих підходів немає протиріч, вони доповнюють один одного і дають можливість краще зрозуміти загальний об'єкт дослідження ? систему бухгалтерського обліку на конкретній стадії її розвитку в конкретній державі, представляючи собою її підсистеми. Головна умова ефективного використання вищевикладених підходів ? відповідність обраного об'єкта дослідження визначенню поняття «система».

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Косова Т. Д., Ангеліна І. А.
Інформаційне забезпечення фінансового контролю на основі міжнародних стандартів обліку для державного сектора (c. 218 - 222)

Узагальнено вимоги до обліку і звітування про виконання бюджетів відповідно до двох підходів: статистичних баз фінансової звітності у рамках Системи національних рахунків та фінансової звітності на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі. Розкрито їх загальні риси та відмінності. Визначено склад і вимоги до розкриття фінансової інформації про загальний державний сектор, а також до подання консолідованої фінансової звітності урядами різних рівнів, визнання доходів від необмінних операцій і представлення у фінансових звітах інформації про виконання бюджетів. Надано критичну оцінку стану впровадження міжнародних стандартів обліку для державного сектора в Україні, яке виявляється у формуванні фінансових звітів про виконання лише державного бюджету. Обґрунтовано напрями подальшого впровадження міжнародних стандартів: поширення отриманого досвіду на місцеві бюджети, розширення фінансової звітності про виконання бюджету як кількісно (за рахунок розкриття облікової політики і приміток до фінансової звітності), так і якісно (за рахунок надання не тільки фактичних, але і планових показників, а також розрахунку відхилень). Для вдосконалення інформаційного забезпечення аналізу і контролю формування і використання бюджетних коштів запропоновано започаткувати формування консолідованої фінансової звітності органів державного управління, місцевого самоврядування і підконтрольних їм суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Ільчак О. В.
Облікові аспекти земельних відносин в умовах інтеграційних процесів (c. 223 - 228)

Стаття присвячена проблемам облікового відображення операцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення в умовах глобалізації економіки та інтеграційних процесів в Україні. Визначені основні передумови відображення земельних ділянок у бухгалтерському обліку. Проведено аналіз поглядів і пропозицій сучасних вітчизняних і зарубіжних науковців щодо проблем обліку, визнання та оцінки земельних ділянок. Здійснено огляд законодавчих і нормативних актів, які регулюють облік земельних ділянок. Значну увагу приділено обліку земельних ділянок, які використовуються для сучасного високотехнологічного землеробства, зокрема, органічного. Наведено дані організацій, які здійснюють регулювання земельних відносин та їх облікового відображення. Розкрито особливості обліку орендованих земельних ділянок для ведення сільського господарства. У висновках узагальнено викладений матеріал та відмічено вплив інноваційних технологій землеробства на бухгалтерський облік земельних відносин в умовах інтеграційних процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Поддубна Н. М.
Теоретичні аспекти формування облікової політики роздрібного торговельного підприємства споживчої кооперації (c. 230 - 234)

Беручи до уваги широкі трансформаційні процеси як в економіці, так і в бухгалтерському обліку, які мають місце на сучасному етапі господарювання, а також намагання наблизитись до міжнародних норм і умов ведення бізнесу, стає очевидною необхідність побудови ефективної та дієвої системи обліку, а саме: створення та запровадження науково та практично обґрунтованої облікової політики. У статті розглянуто сутність облікової політики, розпорядчих документів, які її регламентують на підприємстві, а також нормативно-правові акти, які регулюють їх формування та запровадження на сучасних суб’єктах господарювання. Досліджено особливості діяльності роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації та, відповідно до цього, запропоновано етапи, які необхідно виділяти при побудові облікової політики, а також у результаті критичного опрацювання розпорядчих документів, які застосовують дані підприємства при регламентуванні своєї облікової політики. Запропоновано структуру даного документу, який би максимально відповідав умовам діяльності даних суб’єктів господарювання. Зроблено висновок, що облікова політика виступає як необхідний інструмент при організації обліку, тому формальний підхід при її формуванні є неприпустимим. Запропоновані положення можуть бути корисними не лише для роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації, а й для інших суб’єктів господарювання, які володіють такою самою організаційною структурою та мають у своєму складі відокремлені структурні підрозділи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Рета М. В.
Становлення і розвиток парадигми бухгалтерського обліку (c. 287 - 293)

Метою статті є дослідження методологічних засад формування бухгалтерської інформації як основи для прийняття стратегічних управлінських рішень. У статті розглянуто та критично проаналізовано розвиток сучасних концепцій бухгалтерського обліку, які враховують вимоги глобалізаційних процесів і спрямовані на підвищення аналітичності, об’єктивності та прозорості бухгалтерської інформації. При цьому виявлено, що сучасному розвитку системи бухгалтерського обліку притаманні певні протиріччя, які не дають можливості на даному етапі сформувати єдиний теоретичний базис. У роботі доведено, що саме управлінські концепції визначають інформаційні вимоги сучасного бухгалтерського обліку, і тому розвиток парадигми бухгалтерського обліку має відбуватися в напрямку підвищення його сприяння розробці та реалізації ділової стратегії підприємства. Домінантою перетворень у сфері бухгалтерського обліку визначено необхідність розширення інформаційного простору обліку в напрямі забезпечення його стратегічної орієнтації.

Стаття написана українською мовою


Калінкін Д. В.
Теоретичні засади організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах (c. 293 - 298)

Метою статті є розкриття теоретичних засад організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах. Проаналізовано підходи до визначення терміна «організація» та надано власне бачення поняття «організація внутрішнього аудиту», яке дозволяє розглядати організацію внутрішнього аудиту як частину системи більш високого порядку – системи державного фінансового контролю Україні. Розглянуто елементи системи організації внутрішнього аудиту бюджетних установ, до яких належать: суб’єкти та об’єкти, мета та принципи, рівні та етапи й забезпечення організації внутрішнього аудиту. Запропоновано схему організації внутрішнього аудиту на підставі системного підходу, в якій виділяються три етапи: планування внутрішнього аудиту; реалізація контрольних заходів у рамках проведення внутрішнього аудиту бюджетних установ і підбиття підсумків контрольної діяльності в рамках внутрішнього аудиту. Крім того, проаналізовано особливості та напрями адаптації зарубіжного досвіду організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах до національного середовища.

Стаття написана українською мовою


Пігош В. А.
Формування концепції системи обліку, орієнтованої на оптимізацію доходів і видатків державних вищих навчальних закладів (c. 299 - 305)

Метою даної роботи є обґрунтування доцільності розробки концепції системи обліку, спрямованої на оптимізацію доходів і видатків державних вищих навчальних закладів. У статті вдосконалено організаційні та методичні положення управлінського обліку в державних вищих навчальних закладах через розробку: схеми функціональної взаємодії їх структурних підрозділів у межах підсистеми управлінського обліку, рекомендацій щодо оптимізації видатків і (в їх межах і на їх реалізацію) документів внутрішнього бухгалтерського оформлення за ними. Це забезпечило підвищення ефективності облікового та аналітичного забезпечення загалом і в частині управління видатками державних вищих навчальних закладів, зокрема. Сформовано концепцію системи обліку, яка орієнтована на оптимізацію доходів (видатків), насамперед, вимагає вирішення організаційних проблем, до яких слід віднести і розробку форм носіїв облікової інформації. Зважаючи на суттєвість низки статей видатків на надання послуг у галузі вищої освіти, увагу акцентовано саме на них, а тому розроблено та впроваджено запропоновані документи бухгалтерського оформлення підсистеми управлінського обліку для формування інформаційних сегментів, що необхідні при прийнятті рішень щодо зниження рівня видатків на товарно-матеріальні цінності, заробітну плату й нарахування, відрядження.

Стаття написана українською мовою


Усатенко О. В.
Венчурна діяльність в системі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу (c. 306 - 311)

Мета статті полягає у визначенні специфічних об’єктів бухгалтерського обліку та аналізу венчурної діяльності суб’єктів господарювання. У результаті дослідження були вивчені та узагальнені підходи вчених стосовно системи та об’єктів бухгалтерського обліку. Розроблено принципову схему організації сучасної венчурної індустрії з зазначенням специфіки та механізмів, які допоможуть визначити специфічні об’єкти бухгалтерського обліку й аналізу та реалізувати функції бухгалтерського обліку в повному обсязі. Визначено об’єкти бухгалтерського обліку та аналізу венчурної діяльності з розбивкою за суб’єктами. Така класифікація об’єктів бухгалтерського обліку венчурної діяльності забезпечить: своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації щодо надходження, вибуття та оцінки активів суб’єктів венчурної діяльності; відображення витрат, пов'язаних з діяльністю суб’єктів венчурної діяльності; визначення фінансових результатів від діяльності суб’єктів венчурної діяльності; інформацію для складання звітності про діяльність суб’єктів венчурної діяльності; інформацію для здійснення економічного аналізу венчурної діяльності. Перспективою подальших досліджень для відображення в бухгалтерському обліку наведених специфічних об’єктів є розроблення відповідної методики, що надалі спричинить потребу в удосконаленні фінансової звітності суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


Гур’єва І. М.
Економічна та облікова сутність необоротних матеріальних активів (c. 312 - 317)

Мета статті полягає в дослідженні критеріїв ідентифікації об’єктів необоротних (довгострокових) матеріальних активів бюджетних установ на основі аналізу чинного законодавства та наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних учених з урахуванням історичних аспектів формування змістового наповнення таких об’єктів бухгалтерського обліку. У результаті дослідження було встановлено формальне визначення та змістове наповнення об’єктів бухгалтерського обліку, що характеризуються належністю підприємству (установі), довгостроковим використанням (більше одного року), використанням у діяльності підприємства та отриманням економічних та інших вигод у майбутньому, можливістю достовірної оцінки та амортизації. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення характерних класифікаційних ознак необоротних (довгострокових) матеріальних активів для забезпечення організації обліку відповідно до вимог користувачів, а також удосконалення порядку проведення оцінки таких активів з метою ефективного використання матеріально-технічної бази бюджетних установ і відображення їх реального стану, особливо у вартісному вираженні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Дріга О. П.
Сек’юритизація: аналіз поняття та сутності в контексті бухгалтерського обліку (c. 216 - 220)

Метою статті є дослідження і систематизація наявних на сьогоднішній день визначень поняття «сек’юритизація активів». Аргументовано доцільність здійснення теоретичного і методологічного обґрунтування застосування в Україні сек’юритизації активів з урахуванням зарубіжного досвіду. Наведено етапи та напрями сек’юритизації активів. Встановлено відсутність загальноприйнятого визначення сек’юритизації, що підтверджує відсутність загальної методологічної бази для обліку операцій із сек’юритизації. Запропоновано розроблення та прийняття окремого закону, присвяченого сек’юритизації активів, з одночасним внесенням змін до ряду діючих законів про цінні папери та фінансовий ринок, а також формування сприятливого середовища для інвесторів і кредиторів при фінансуванні економічного розвитку в нашій країні.

Стаття написана українською мовою


Михальська В. В.
Методика обліку забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва (c. 221 - 227)

Метою статті є критична оцінка фактичного стану та надання пропозицій щодо напрямів удосконалення обліку забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва як госпрозрахункових підприємств, так і бюджетних установ. У процесі дослідження доведено доцільність формування резерву для забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва та виділення інформації про його стан і рух з-поміж інших забезпечень майбутніх витрат. У зв’язку з цим запропоновано використовувати на практиці методику розрахунку суми резервних коштів, в основі якої лежить перелік запланованих господарських операцій, необхідних для відновлення корисності як сукупності матеріальних і трудових витрат. При цьому з метою документального оформлення наведеної методики запропоновано форму розрахунку відрахувань до резерву, яка забезпечить: оперативність роботи планово-економічного відділу; спрощення процедури обчислення розміру коштів, які необхідні для забезпечення витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва; отримання інформації про суму коштів, яка необхідна для проведення окремого заходу під певний сорт плодово-ягідних культур, у тому числі по місяцях року, а також загальний розмір резервного забезпечення. Також запропоновано субрахунки аналітичного обліку для відображення інформації про стан і рух коштів резерву, а також невикористані суми на кінець звітного періоду як для госпрозрахункових підприємств, так і для бюджетних установ з урахуванням затверджених планів рахунків бухгалтерського обліку. З метою реалізації наведених пропозицій у практичній діяльності досліджуваних підприємств запропоновано внесення змін до розділу «Забезпечення» наказів про їх облікову політику.

Стаття написана українською мовою


Біляр А. І.
Відповідність звітності сільськогосподарських підприємств запитам управління власністю (c. 227 - 232)

Метою статті є дослідження нормативно-правової бази, якою регулюється складання та подання звітності великими, середніми та малими сільськогосподарськими підприємствами різних організаційно-правових форм господарювання, а також розробка класифікації власності для цілей прийняття управлінських рішень. Проаналізовано методологічні та методичні засади відображення у звітності інформації про власність агроформувань. Обґрунтовано актуальність розробленого підходу до формування фінансової інформації в балансах, що забезпечує потреби управління власністю. Наведено емпіричний матеріал, що ілюструє стан відображення в обліку та звітності агрохолдингами, середніми та малими сільгосппідприємствами, а також фермерськими господарствами таких об’єктів власності, як біологічні активи, основні засоби та нематеріальні активи українськими. Запропоновано поділ джерел формування господарських засобів за суб’єктами власності для прийняття управлінських рішень.

Стаття написана англійською мовою


Макурін А. А.
Проблеми облікового забезпечення господарських операцій в контексті євроінтеграції України (c. 233 - 237)

У статті розглянуто проблеми облікового забезпечення господарських операцій в контексті євроінтеграції України. Проаналізовано використання міжнародних стандартів на вітчизняних підприємствах. Аналіз показав, що бухгалтерський облік в Україні має зазнати коректив і змін, стати відповідним до міжнародних стандартів. Зміни в бухгалтерському обліку спричинять і зміни у формуванні та підготовці кваліфікованих фахівців бухгалтерського обліку. Перехід українського обліку на міжнародні стандарти стане важливою ланкою інтеграції української економіки в європейське та світове господарство. Досліджено проблему соціальної відповідальності бізнесу перед суспільством у контексті бухгалтерського обліку, яка полягає в тому, що в розвинених країнах Європи результат діяльності підприємства спрямовано на допомогу та користь територіальної громади. А в Україні певні прошарки населення перебувають поза межами справедливого розподілу, і про реальне соціальне партнерство між бізнесом і соціумом практично говорити не доводиться. Проаналізовано проблему визначення справедливої вартості компаній та їх фінансової звітності. Оцінка справедливої вартості є одним з інструментів підвищення капіталізації компанії, тому що дозволяє значно підняти вартість активів, а отже, і власного капіталу. У контексті бухгалтерського обліку звернуто увагу на питання моральних збитків для власників бізнесу від фінансово недобросовісних дій найманих менеджерів, що проявляється у необґрунтованому завищенні доходів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Глєбова Н. В.
Формування інформаційного забезпечення валютних операцій банку в системі обліку та аудиту (c. 370 - 377)

Метою написання статті є розкриття важливих аспектів формування технології обліку та аудиту операцій банку з іноземною валютою, розробка дієвих практичних рішень щодо підвищення ефективності облікових процедур задля якісного прийняття управлінських рішень та мінімізації банківських ризиків. Об’єктом дослідження є облікова робота банків у сфері валютних операцій. Предметом дослідження виступає методика та організація бухгалтерського обліку валютних операцій. У статті розглянуто методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою, нормативно-правові документи, що регламентують здійснення валютних операцій, розкрито особливості їх відображення в обліку, основні напрямками аудиту валютних операцій. Визначено чинники, що визначають проблеми і передумови організації процесу внутрішньобанківського аудиту операцій з іноземною валютою: організаційні,інформаційні та методичні. Узагальнено теоретичні та практичні аспекти формування системи обліку й аудиту банківських операцій в іноземній валюті. Визначено оцінку діючій методиці обліку та аудиту операцій в іноземній валюті та розроблено практичні рекомендації щодо її вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


Махота А. В.
Технологія бухгалтерського відображення доходів приватних підприємств за операціями фінансового інвестування (c. 377 - 382)

У статті визначено економічну природу операцій приватних підприємств з фінансового інвестування, систематизовано їх специфічні особливості, на підставі дослідження сучасного стану фінансового інвестування в Україні встановлено, що вітчизняні інвестори віддають перевагу довгостроковому фінансовому інвестуванню шляхом участі в капіталі інших компаній та надання довгострокових позик, забезпечених цінними паперами. З’ясовано облікову сутність доходів за фінансовими інвестиціями. Представлено особливості визначення та критерії визнання доходів приватних підприємств за фінансовими інвестиціями, визначено їх належність до групи фінансових доходів, наведено метод їх облікової оцінки, представлено призначені для відображення даної групи доходів бухгалтерські рахунки та висвітлено порядок розкриття бухгалтерської інформації про доходи від фінансових інвестицій у фінансовій звітності приватних інвесторів. За результатами проведеного дослідження запропоновано рекомендації щодо підвищення аналітичності Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) у частині відображення доходів за фінансовими інвестиціями.

Стаття написана українською мовою


Василішин С. І., Тредіт В. Є.
Напрями вдосконалення обліку амортизації основних засобів сільськогосподарських підприємств (c. 383 - 388)

Проаналізовано організацію, нормативне регулювання та дискусійні аспекти обліку амортизації основних засобів сільськогосподарських підприємств, а також запропоновано напрями його вдосконалення. Досліджено динаміку темпів зростання зношеності основних засобів у галузі сільського господарства у 2009 – 2013 рр. Порівняно національні та міжнародні стандарти з обліку основних засобів та їхньої амортизації, розкрито їхню класифікацію згідно з діючим Податковим кодексом. Критично проаналізовано наукові праці вітчизняних учених щодо обліку амортизації та зосереджено увагу на його дискусійних аспектах. Вказано на неможливість повного відтворення основних засобів із застосуванням теперішнього витратного підходу до обліку амортизації, наведено аргументи щодо необхідності відображення в обліку коштів амортизаційного фонду. Проаналізовано наявні підходи та запропоновано власний варіант акумулювання коштів амортизаційного фонду на окремому субрахунку, джерелом грошового наповнення якого є виручка від реалізованої продукції, виконаних робіт і наданих послуг покупцям і замовникам. Використання запропонованих напрямів удосконалення обліку на практиці дасть змогу приймати якісно нові управлінські рішення стосовно відтворення основних засобів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Король К. В.
Центри відповідальності: поняття та підходи до визначення суб’єктів відповідальності (c. 279 - 284)

Метою статті є пошук підходів до розвитку методологічних основ організації обліку за центрами відповідальності. Досягнення визначеної мети зумовлює необхідність вирішення таких завдань: дослідження змісту поняття «центр відповідальності»; виокремлення підходів до визначення суб’єктів відповідальності для організації обліку за центрами відповідальності. За результатами дослідження пропонується визначення центру відповідальності як елемента організаційної структури підприємства (сегмент, підрозділ, одиниця) чи його частини, котру очолює менеджер (керівник), який має повноваження з використання ресурсів для забезпечення діяльності такого центру і несе відповідальність за формування показників і результатів його діяльності. Це дасть змогу при організації обліку за центрами відповідальності акцентувати увагу на конкретних суб’єктах відповідальності, котрі і здійснюватимуть управління «на місцях». Виділення централізованого, децентралізованого та інтегрованих підходів до визначення суб’єктів відповідальності дасть змогу більш ефективно здійснювати облік за центрами відповідальності. Адже полегшується вибір підходів до його побудови на всіх рівнях управління: на локальному – з огляду на специфіку діяльності окремих центрів відповідальності, на мезорівні – більш повно враховуються завдання за окремими видами діяльності чи їх зміна, на вищому рівні управління – полегшується вибір підходів до побудови обліку за центрами відповідальності при зміні тактичних завдань діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Усатенко О. В.
Методика бухгалтерського обліку отримання венчурного фінансування (c. 184 - 190)

Мета статті полягає в зазначенні облікового аспекту форм венчурного фінансування, формулюванні факторів впливу на систему організації бухгалтерського обліку на рівні венчурного підприємства та визначенні об’єктів аналітичного обліку, що виникають при отриманні фінансування. У результаті дослідження було представлено механізм створення венчурного підприємства та визначено обліковий аспект венчурного фінансування, тобто форми венчурного фінансування, які є об’єктами бухгалтерського обліку під час отримання фінансування підприємством. Сформульовано фактори впливу на систему організації бухгалтерського обліку на рівні венчурного підприємства, виділено об’єкти аналітичного обліку, що виникають при отриманні венчурного фінансування із зазначенням напрямів ведення аналітичного обліку. Ведення бухгалтерського обліку у запропонованих напрямках аналітичного обліку сприятиме підвищенню якості отриманої інформації та дозволить: мати детальні відомості про джерела венчурного фінансування та господарські засоби, що з’являються в результаті отримання фінансування; ефективно управляти господарськими засобами; здійснювати аналіз використання венчурного фінансування; формувати достовірну інформацію про стан венчурного фінансування для внутрішніх та зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації; здійснювати моніторинг венчурного фінансування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Белова І. М.
Побудова управлінського обліку в рослинництві у світлі вимог МСФЗ, П(С)БО 30 «Біологічні активи» та галузевого управління (c. 184 - 191)

У статті розроблено концептуальні підходи до організації обліково-аналітичного забезпечення виробництва продукції рослинництва, що передбачають заходи нормативно-правового, методичного та організаційного характеру. Реалізація запропонованих підходів забезпечить побудову цілісної системи управлінського обліку та аналізу на сільськогосподарських підприємствах з урахуванням галузевих особливостей їх функціонування, підвищить рівень економічної роботи та достовірність і прозорість бухгалтерської інформації для реалізації аграрної політики в державі. Запропоновано структуру, мету та послідовність розробки галузевого стандарту. Його метою визначено формування єдиних по галузі сільського господарства організаційних і методичних підходів до організації управлінського обліку, розподілу відповідальності та обов’язків щодо його ведення, формування первинної документації, складання та подання звітності для задоволення інформаційних потреб у процесі управління витратами та собівартістю продукції рослинництва. На даний час у галузі рослинництва відсутня організаційна форма, яка б об’єднувала в одну систему цілі, завдання та методи інформаційного забезпечення управління. На сільськогосподарських підприємствах ці функції виконуються різними структурними підрозділами апарату управління і в більшості випадків їх дії не взаємоузгоджуються. У зв’язку з цим внесено пропозиції щодо структури та організації апарату управлінської бухгалтерії.

Стаття написана українською мовою


Ніколенко Н. В.
Методологічні засади формування облікової інформації за орендними операціями (c. 192 - 197)

Доведено актуальність питання вдосконалення методологічних засад формування облікової інформації за орендними операціями на основі впровадження в практичну діяльність суб’єктів господарювання нових моделей обліку, для їх чіткого структурування та формування сучасного методичного інструментарію, який відповідатиме потребам управління. Запропоновано оцінку залишкової вартості права користування основним активом і модель нарахування витрат по оренді здійснювати залежно від класифікації орендних операцій на основі застосування критерію «придбання та споживання орендарем протягом строку оренди більш ніж несуттєвої частини орендованого активу». Наведено алгоритм поділу оренди для цілей бухгалтерського обліку. Його використання забезпечить правильність відображення орендних операцій у бухгалтерському обліку та полегшить методику оцінки права користування активом. Запропоновано фінансову оренду використовувати лише відносно операцій щодо автоматичного отримання орендованого активу у власність при відображенні зазначених умов в договорі оренди на початку строку його дії.

Стаття написана українською мовою


Ткач І. В.
Звітність з капітальних вкладень енергопостачальних компаній (c. 197 - 203)

Метою написання статті є обґрунтування методичних засад облікового забезпечення звітності з капітальних вкладень енергопостачальних компаній. У процесі дослідження запропоновано внести зміни до назви рядка 1005 Балансу (Звіту про фінансовий стан) ф. № 1 та до назви Розділу ІІІ «Капітальні вкладення» Приміток до річної фінансової звітності ф. № 5, що забезпечить відображення у фінансовій звітності інформації щодо капітальних вкладень, виходячи з їх економічної сутності. Описано алгоритм заповнення фінансової звітності щодо капітальних вкладень, зокрема Розділу ІІІ «Капітальні вкладення» Приміток до річної фінансової звітності. Статистична звітність щодо капітальних вкладень на сьогодні містить «хибні маяки», які дещо викривлюють дані статистичних спостережень з капітальних вкладень. У статті обґрунтовано новий підхід до збору статистичних даних щодо джерел фінансування капітальних вкладень. Досліджено галузеву звітність щодо капітальних вкладень енергопостачальних компаній, зокрема Звіт про виконання інвестиційної програми. Запропоновано побудову синтетичного та аналітичного обліку капітальних вкладень енергопостачальних компаній у межах інвестиційної програми, яка забезпечить потреби менеджменту енергопостачальних компаній в обліково-аналітичній інформації для складання Звіту про виконання інвестиційної програми.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Крутова А. С.
Облікова політика як інструмент інформаційного забезпечення в страхових компаніях (c. 214 - 218)

Розглянуто особливості формування облікової політики страхових компаній в умовах застосування вітчизняного та міжнародного бухгалтерського законодавства. Виявлено нормативну неврегульованість окреслених питань за ключовими для страховика об’єктами. Визначено та охарактеризовано перелік специфічних об’єктів обліку, які притаманні суб’єктам страхової сфери та обов’язково мають бути конкретизовані в Наказі про облікову політику страховика в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Узагальнено ключові завдання облікової політики, які дозволяють забезпечити усіх користувачів необхідною для прийняття рішень інформацією. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка на законодавчому рівні рекомендацій з питань формування облікової політики страховика.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О.
Перспективи реалізації результатів синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту (c. 219 - 224)

Метою статті є визначення економічних та соціальних перспектив реалізації результатів синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту. Сучасний етап розвитку аудиту характеризується, з одного боку, його соціальною відповідальністю, а з іншого – диверсифікацією (у першу чергу, стрімким розвитком внутрішнього аудиту). Оскільки функціонування внутрішнього і зовнішнього аудиту за останнє десятиліття проявило наявність не тільки позитивних рис, але значною мірою й негативних, зросли запити користувачів результатів аудиту в максимальній гармонізації, синергії внутрішнього і зовнішнього аудиту. Внаслідок цього необхідно визначити, які результати можливо очікувати від зазначеної взаємодії, а також які перспективи їх реалізації. Реалізація результатів синергії внутрішнього і зовнішнього аудиту відбувається в трьох основних проявах: підвищенні гарантій, зменшенні ризиків, робить можливим отримання додаткового (синергічного) ефекту. Зокрема, підвищуються гарантії ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства і безперервності його діяльності в осяжному майбутньому. Так, посилюється впевненість користувачів інформації в достовірності фінансової звітності та її реального відповідності тих операціях, які підприємство здійснювало; відчутно зменшуються ризики діяльності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Філиппова С. В., Варчук О. А., Крисенко А. В.
Інноваційні витрати промислових підприємств: проблеми їх відображення в бухгалтерському обліку (c. 215 - 220)

Метою статті є дослідження інноваційних витрат промислових підприємств і проблеми їх відображення в бухгалтерському обліку. Надано тлумачення поняття «інноваційні витрати» різними вченими-економістами та власну думку авторів до його визначення. Проаналізовано сучасну законодавчо-нормативну базу та наукові джерела щодо відображення в бухгалтерському обліку промислових підприємств інноваційних витрат. Проведений аналіз дозволив виявити основні проблемні моменти в сучасній системі бухгалтерського обліку інноваційних витрат; виділити чотири основні підходи до обліку інноваційних витрат; визначити аспекти, які необхідно враховувати для побудові ефективної системи бухгалтерського обліку інноваційних витрат. У подальшому планується вивчити методи управління інноваційними витратами промислових підприємств та особливості формування внутрішньої інформаційної бази на основі систем управлінського та бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Харламова О. В.
Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за МСФЗ: проблеми термінологічної формалізації (c. 218 - 222)

Метою статті є систематизація та критичний аналіз підходів до визначення термінів «принципи бухгалтерського обліку» і «принципи фінансової звітності», обґрунтування необхідності їх розмежування та наявності між ними підпорядкованого зв’язку, а також їх термінологічна формалізація. Проаналізовано загальнонаукові та специфічні облікові підходи до визначення принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Виявлено чіткі наукові тренди щодо розмежування принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. За результатами дослідження дістало подальший розвиток розмежування принципів фінансової звітності та бухгалтерського обліку, але не на окремі класифікаційні групи, а як ієрархічної системи, в якій принципи фінансової звітності є визначальними, а принципи бухгалтерського обліку – похідними від них і знаходяться у підпорядкованому зв’язку з ними. Доведено, що принцип бухгалтерського обліку, який не знаходиться у підпорядкованому зв’язку з принципом фінансової звітності, по суті не є принципом, а може бути припущенням, правилом, вимогою або ін. Проведено критичний аналіз існуючих термінологічних конструкцій та експлікацій принципів бухгалтерського обліку і принципів фінансової звітності, що дозволило констатувати відсутність єдності у трактовці принципів бухгалтерського обліку (фінансової звітності). Запропоновано під принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності розуміти ієрархічну сукупність пов’язаних підпорядкованим зв’язком безумовних обмежень, які накладаються на масиви обліково-звітної інформації та створюють обов’язкові для дотримання орієнтири при визнанні, оцінці, поданні та розкритті інформації у фінансовій звітності.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О.
Концептуальні питання методологічного забезпечення узагальнення та реалізації синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту (c. 223 - 228)

Метою статті є висвітлення деяких концептуальних питань методологічного забезпечення узагальнення та реалізації синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту. Розкривається зміст та особливості методологічного забезпечення в умовах синергії двох видів аудиту, коли користувачі інформації отримують дані про наявність (або відсутність) додаткового, синергійного ефекту. Акцент у статті робиться на визначенні місця та оцінці для потреб синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту таких економічних категорій, як «пов'язані особи» та «безперервність діяльності суб'єкта господарювання». Досліджується, якими можуть бути подальші дії після отримання та усвідомлення інформації за результатами аудиту. Враховуючи, що реалізація результатів синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту відбувається у двох основних напрямах – підвищення гарантій та зменшення низки ризиків – вивчаються шляхи зменшення зазначених ризиків та підвищення гарантій. Досліджуються регламентації Міжнародної федерації бухгалтерів стосовно того, як згадані концептуальні питання регулюються міжнародними стандартами аудиту, а також уточнюються зміни в них. Розкриваються основні прояви реалізації синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Стаття написана українською мовою


Лучко М. Р., Пилипчук Н. М.
Контроль якості внутрішнього аудиту підприємств в умовах євроінтеграційних процесів (c. 229 - 234)

В умовах глобалізації та інтеграції до світового економічного простору, поглиблення ринкових перетворень та подолання наслідків фінансово-економічної кризи розвиток економіки України вимагає підвищення якості інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств, що посилює значення ефективного внутрішнього аудиту для підвищення надійності його результатів у господарській діяльності. З цією метою у статті розглянуто теоретико-методичні основи системи контролю якості аудиторських послуг через призму: стратегічних і тактичних аспектів загального контролю якості внутрішнього аудиту; питань оцінки якості застосування професійних стандартів; завдань моніторингу (контролю) внутрішніх аудиторських процедур і заходів, спрямованих на його реалізацію; показників ефективності діяльності внутрішнього аудиту; організаційних аспектів процесу підготовки та прийняття аудиторських рішень; пропозицій щодо підтримки системи контролю якості внутрішнього аудиту на відповідному рівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Харламова О. В.
Архітектоніка Приміток до МСФЗ-звітності (c. 188 - 193)

Метою статті є аргументація тези про те, що архітектоніка Приміток до фінансової МСФЗ-звітності повинна ґрунтуватися на логічній конструкції «від об’єктивного до суб’єктивного». Систематизовано вимоги до розкриття інформації та розроблено ієрархічну модель архітектоніки Приміток до фінансової МСФЗ-звітності. За результатами дослідження обґрунтовано доречність застосування згаданої логічної конструкції з урахуванням рівня інформаційного ризику для користувачів. Запропоновано всі облікові рішення класифікувати на безальтернативні, альтернативні та самостійні, розкрито їх зв’язок з рівнем інформаційного ризику для користувачів, який полягає у прийнятті помилкового рішення на підставі даних фінансової звітності. Розроблена ієрархічна модель архітектоніки Приміток до фінансової МСФЗ-звітності включає сім компонентів, ранжованих за рівнями об’єктивності облікових рішень (професійного судження) та інформаційного ризику, ґрунтується виключно на систематизованих і впорядкованих автором вимогах МСФЗ і не передбачає додаткового навантаження на укладачів МСФЗ-звітності. Практичне застосування запропонованої ієрархічної моделі сприятиме уніфікації МСФЗ-звітності, підвищенню її зіставності та якості, удосконаленню методологічного інструментарію підготовки.

Стаття написана українською мовою


Гуріна Н. В.
Формування облікової політики підприємства щодо витрат і доходів (c. 194 - 199)

Метою статті є визначення особливостей формування документа про облікову політику, який обумовлює організацію обліково-аналітичної системи та включає питання управлінського обліку підприємства, враховуючи специфіку його діяльності. Доведено, що на малих (а в деяких випадках і на середніх) підприємствах оформлення облікової політики слід здійснювати у вигляді наказу керівника або розпорядження власника. А для великих підприємств запропоновано розробляти «Положення про облікову політику, організацію бухгалтерського обліку й аналізу» із виокремленням документа, який визначає організацію управлінського обліку – «Положення про внутрішньогосподарський (управлінський) облік». З метою надання повної, достовірної та своєчасної інформації для потреб управління й оптимізації процесу підготовки документа про облікову політику пропонується його формування здійснювати за етапами: організаційно-технічним, методичним і підсумковим. Це забезпечить єдиний підхід до організації та методики ведення бухгалтерського обліку витрат і доходів; надання своєчасної, достовірної та повної інформації про них персоналу усіх рівнів для прийняття ефективних управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Грицишен Д. О.
Розробка механізму ідентифікації та визнання відходів у бухгалтерському обліку (c. 199 - 207)

Мета статті полягає в обґрунтуванні та розробці нового механізму ідентифікації та визнання відходів у бухгалтерському обліку, який врахував би їх економічні та фізичні властивості, що дозволить сформувати інформаційне поле управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств. Застосування загальнонаукових методів пізнання (аналіз і синтез, групування та теоретичного узагальнення) дозволило визначити місце відходів у системі управління господарською діяльністю промислових підприємств та ідентифікувати їх окремі види в розрізі бізнес-процесів, а також визначити їх місце в міжгосподарських процесах у контексті взаємовідносин промислове підприємство – підприємство-переробник / утилізатор. Метод моделювання використано для розробки механізму ідентифікації та визнання відходів у бухгалтерському обліку як складової управління економіко-екологічною безпекою. Розроблений механізм ідентифікації та визнання відходів у бухгалтерському обліку є основою формування інформації про вплив підприємства на навколишнє середовище та його економічні наслідки як складової економіко-екологічної безпеки. Наукова новизна полягає в тому, що запропонований механізм ідентифікації та визнання відходів промислових підприємств враховує їх економічні та фізичні властивості, що в комплексі дозволяє управляти економіко-екологічними наслідками господарської діяльності промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Августова О. О.
Проблемні питання організації управлінського обліку на рибопереробних підприємствах (c. 261 - 265)

Стаття присвячена питанню організації управлінського обліку на рибопереробних підприємствах, оскільки саме він допоможе створити дієву інформаційну базу витрат для задоволення внутрішніх потреб користувачів у межах підприємства, що займається переробкою риби. За результатами проведеного дослідження обґрунтувано основні етапи побудови управлінського обліку на рибопереробному підприємстві. Початковим етапом впровадження управлінського обліку є науково обґрунтоване визначення центрів відповідальності. Тому автором було запропоновано власний перелік центів витрат для рибопереробних підприємств. Важливим етапом побудови управлінського обліку є розробка методологічних засад облікового блоку системи: вибір моделі обліку, системи внутрішніх рахунків, первинної документації. Визначено моделі обліку для рибопереробних підприємств і зазначено основні класифікаційні групи внутрішньої звітності підприємств з переробки риби.

Стаття написана українською мовою


Харламова О. В.
Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності (c. 266 - 270)

Метою статті є систематизація основних засад, виявлення можливостей і загроз використання інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу як варіантів організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності та вибір найоптимальнішого серед них. Сформульовано визначення інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу, систематизовано їх переваги та недоліки, виявлено можливості та ризики, які супроводжують їх застосування. Розроблено критерії оцінки інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу з точки зору їх впливу на організацію процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності. Здійснено авторську експертну оцінку ідентифікованих критеріїв за трибальною шкалою, яка відбиває ризики і недоліки, а також переваги та можливості інсорсингу, аутсорсингу та косорсингу для компаній. Обґрунтовано, що інсорсинг є явним «лідером» з оперативності прийняття рішень і гнучкості процесу трансформації, відповідальності працівників та збереженні конфіденційної інформації. Доведено, що косорсинг створює більше можливостей для працівників компанії, які задіяні в процесі переходу на складання МСФЗ-звітності, забезпечує високу якість фінансової звітності, а аутсорсинг супроводжується суттєвими ризиками. Обґрунтовано, шо косорсинг, тобто сумісна робота як внутрішнього персоналу компанії, так і залучених фахівців, є найоптимальнішим варіантом організації переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності.

Стаття написана українською мовою


Семенюк Л. В.
Облік та аналіз витрат у системі управління продуктом закладів ресторанного господарства (c. 271 - 276)

Метою статті є дослідження можливості застосування в закладах ресторанного господарства сучасних методів обліку витрат на продукт, що дасть змогу поглибити інформацію та задовольнити сучасні інформаційні потреби управління. Аналізуючи праці вчених, що проводять дослідження в даній сфері, було визначено переваги та недоліки застосування в закладах ресторанного господарства методів обліку direct-cost, standart-cost і ABC. Запропоновано поєднання, на різних етапах управління, методів обліку витрат на продукт у закладах ресторанного господарства. Обґрунтовано застосування: методу «директ-кост» (direct-cost) для обліку собівартості в частині змінних витрат, що дає змогу підприємству здійснювати оперативний контроль за маржинальністю продуктів, порівнювати собівартість продуктів у рамках мережі закладів; методу «стандарт-кост» (standart-cost) для обліку цільових калькуляцій та визначення відхилень собівартості від цільових показників, що були встановлені на момент запуску продукту; методу АВС на етапі внесення змін у меню, з метою визначення ефективності страви загалом, визначення найбільш витратних видів діяльності, прийняття рішення про можливі методи оптимізації витрат чи виведення продукту з ринку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є пошук шляхів автоматизації запропонованого поєднання методів обліку витрат на базі обліково-аналітичних систем закладів ресторанного господарства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Пашкевич М. С., Макурін А. А.
Обґрунтування типів основних засобів для обліково-аналітичного забезпечення їх передачі між підприємствами інтегрованого вуглевидобувного об’єднання (c. 304 - 309)

Представлено обґрунтування типів основних засобів для обліково-аналітичного забезпечення їх передачі між підприємствами інтегрованого вуглевидобувного об’єднання. Недосконалість документального забезпечення цих операцій призводить до виникнення непрозорості обліку, що викривляє бухгалтерську звітність на підприємствах. Проаналізовано процес передачі основних засобів, який дозволив сформувати їх класифікацію для підприємств, які передають та приймають основні засоби. У процесі передачі основних засобів між підприємствами вуглевидобувного об’єднання запропоновано розрізняти балансові, переміщені та переприйняті; основні засоби з високим, середнім та низьким рівнем зносу; основні засоби, у вартість яких включено або не включено транспортні витрати. Документальне забезпечення передачі основних засобів від одного підприємства іншому, у межах інтегрованого вуглевидобувного об’єднання, у подальшому потребує розробки аналітичних регістрів, які будуть складатися в розрізі запропонованої класифікації основних засобів. Це забезпечить більш об’єктивне відображення витрат на основні засоби та більш високу інформативність фінансової звітності окремого підприємства та інтегрованого вугільного об’єднання в цілому для користувачів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Балан О. С., Арабаджи О. В.
Оцінювання нематеріальних активів інвестиційного проекту з виробництва біопалива (c. 277 - 281)

Метою статті є дослідження методів оцінки нематеріальних активів (НМА) інвестиційного проекту з виробництва біопалива та виявлення впливу особливостей виробництва біопалива на НМА. Актуальною проблемою сучасного обліку є здатність достовірно відображати інформацію про нематеріальні активи у фінансовій та інших видах звітності. Запорукою цього є процес визначення реальної науково обґрунтованої цінності об’єкта нематеріальних активів – оцінка. Необхідно зазначити, що проблемною є оцінка об’єкта нематеріальних активів, створених підприємством самостійно, наприклад, технологія виробництва біопалива. Неузгодженість у питаннях організації, обліку та оцінки нематеріальних активів має значний вплив на достовірність інформації про загальний стан активів, що оприлюднюється суб’єктами господарювання. Усе відчутнішим стає вплив на теорію та практику бухгалтерського обліку загалом і нематеріальних активів, зокрема, його взаємодія до міжнародних стандартів. Тому безсумнівним є необхідність урахування в цих питаннях існуючого зарубіжного досвіду, однак з орієнтиром на вітчизняні реалії, а також максимальним наближенням теоретичних надбань до діючої практики. У статті розглянуто параметри оцінювання нематеріальних активів та запропоновано порівняльну характеристику підходів до оцінки нематеріальних активів для використання її підприємствами.

Стаття написана українською мовою


Амалян Н. Д., Амалян А. В.
Об’єкти обліку в рамках реалізації програм лояльності клієнтів (c. 282 - 288)

За останні десятиліття різноманітні програми лояльності клієнтів зазнали стрімкого розвитку. Доступність застосованих інструментів, підкріплена ефективністю сучасних IT-систем, забезпечує торгівельні організації широким вибором інструментів підвищення лояльності клієнтів. Не дивно, що обсяг таких програм невпинно зростає і сьогодні вимірюється, за окремими оцінками, десятками мільярдів доларів США. Водночас нормативні документи та настанови щодо відображення таких маркетингових кампаній в обліку розвиваються з деяким запізненням, особливо на пострадянському просторі. Як результат, у світі застосовуються різні підходи до визнання та оцінки різних компонентів програм лояльності клієнтів. Деякі з таких підходів, як продемонстровано в даному дослідженні, можуть призводити до суттєвого викривлення облікових даних і похибок у звітності, особливо в тому, що стосується визнання окремих об’єктів обліку та їх оцінки. Мета даної статті – сприяти розумінню природи таких операцій, що є критично важливим для належного відображення програм лояльності клієнтів в обліку та звітності.

Стаття написана англійською мовою


Левіна М. В.
Формування облікової політики щодо трансакційних витрат готельного кластера (c. 288 - 293)

Метою статті є дослідження питань обліку та оптимізації трансакційних витрат підприємств готельного господарства. Проаналізовано сучасний стан кластеризації готельних підприємств у світі та в Україні. Обґрунтовано актуальність створення готельних кластерів з метою зниження рівня трансакційних витрат елементів кластера. Запропоновано ввести в науковий обіг з бухгалтерського обліку поняття кластерного обліку, який має базуватися на розробці узгодженої в рамках кластера за основними параметрами кластерної облікової політики. Розроблено типову структуру Положення про кластерну облікову політику підприємств готельного господарства, що забезпечить єдність методики відображення специфічних об’єктів обліку всіма елементами кластера та дозволить врахувати особливості архівування документів кластера в умовах використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Докладно охарактеризовано питання, які доцільно відобразити в організаційному, технічному та методичному розділах кластерної облікової політики.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Назаренко І. М., Назаренко О. В.
Бухгалтерський облік і звітність – інформаційна платформа управлінського процесу (c. 250 - 257)

У статті доведено, що важливу позицію в управлінні суб’єкта господарювання займає інформаційне забезпечення. Виділено два рівні сучасного інформаційного управлінського середовища (зовнішній, внутрішній), а також деталізовано їх у розрізі юридичної, бухгалтерської (економічної), технологічної та інших складових. Доведено, що важливим інформаційним джерелом прийняття управлінських рішень є дані бухгалтерського обліку (у т. ч. звітності). Виокремлено ключові якісні характеристики бухгалтерської інформації. На основі аналізу літературних джерел узагальнено проблемні питання бухгалтерського обліку, фінансової звітності, які можуть здійснити негативний вплив у процесі управління. Акцентовано увагу на необхідності максимізації посилювальних якісних характеристик відносно облікової інформації. Встановлено, що для сучасного інформаційного забезпечення процесу управління характерною особливістю є існування певної ентропії. Досліджено ентропію з позиції бухгалтерського обліку (види, причини виникнення та способи запобігання). Обґрунтовано необхідність вдосконалення інформаційної інфраструктури з метою прийняття ефективних управлінських рішень, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


Дубовая В. В.
Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у фінансовій звітності за міжнародними стандартами (c. 257 - 262)

Метою статті є розробка структурованої форми розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у фінансовій звітності за міжнародними стандартами. За результатами дослідження з’ясовано, що, на відміну від загальносвітових тенденцій надмірного розкриття інформації, фінансовій звітності підприємств України за МСФЗ притаманне недостатнє, а іноді й недостовірне, розкриття фінансової інформації, принаймні щодо інвестиційної нерухомості. Для структурованого розкриття інформації про інвестиційну нерухомість згідно з МСФЗ запропоновано упорядковане подання описової та фінансової інформації з використанням табличних форм узгодження балансової вартості інвестиційної нерухомості на початок і кінець звітного періоду за альтернативними моделями оцінки. Визначено перспективність подальших досліджень застосування міжнародного облікового підходу до оцінки інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю з урахуванням найвигіднішого та найкращого її використання.

Стаття написана українською мовою


Малахов В. А.
Дискусійні питання визначення методики аудиту витрат на українських підприємствах (c. 263 - 268)

Розглянуто поняття методики аудиту в різних джерелах, доведено взаємозв’язок поняття методики аудиту із поняттям методу аудиту. Узагальнено існуючі погляди вчених на поняття «метод аудиту», запропоновано авторське бачення поняття «методика аудиту». Виокремлено особливості методики аудиту витрат з погляду різних вчених. Розроблена та запропонована до використання на вітчизняних виробничих підприємствах методика аудиту витрат не тільки враховує всі необхідні елементи, а й має пов’язану шкалу оцінки ефективності її застосування, узгоджену із вичерпним переліком завдань аудиту витрат. Значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання в практичній діяльності аудиторів та аудиторських фірм. Напрям подальших досліджень полягає в розробці методики аудиту доходів як іншої ключової ознаки діяльності виробничого підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Білецька Н. В.
Роль аналітичних процедур в аудиті результатів основної діяльності підприємства (c. 248 - 252)

Метою статті є дослідження значення та ролі аудиту в системі управління результатами основної діяльності підприємства. Проаналізовано стан управління результатами основної діяльності господарюючих суб’єктів. Обґрунтовано актуальність проведення аудиту основної діяльності. Окреслено мету застосування аналітичних процедур при проведенні аудиту. Досліджено роль аналітичних процедур в аудиторській перевірці результатів основної діяльності. Проведено аналіз теоретичного аспекту аналітичних процедур в аудиті. Спростовано ототожнення аналітичних процедур з аналізом фінансового стану. Запропоновано власне трактування поняття «аналітична процедура». Запропоновано перелік аналітичних процедур за видовими ознаками в розрізі етапів здійснення аудиту. Розглянуто застосування аналітичних процедур на кожному етапі здійснення аудиту. Проаналізовано фактори, які безпосередньо впливають на правдивість кінцевих результатів проведення аудиторської перевірки із застосуванням процедур аналізу.

Стаття написана українською мовою


Пилипенко Л. М.
Сукупний дохід в репрезентації ефективності діяльності підприємств постіндустріальної економіки (c. 253 - 257)

Мета статті полягає в дослідженні змісту, складу і призначення звіту про сукупний дохід, аналізі його відповідності інформаційним потребам стейкхолдерів підприємств постіндустріальної економіки. З’ясовано, що сукупний дохід фактично відображає обсяг примноження вкладеного капіталу підприємства, що відповідає економічній природі його прибутку. Аргументовано, що репрезентація сукупного доходу в публічній фінансовій звітності підприємств дає змогу частково вирішити бухгалтерську проблему методологічного дуалізму оцінювання їхніх активів і результатів діяльності. Обґрунтовано, що особливості інтерпретації сукупного доходу залежать як від самого підприємства, складу і структури його власного капіталу, так і від стейкхолдера, характеру інтересу, який він проявляє до підприємства, тощо. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є пошук об’єктивних критеріїв визнання доходів і витрат, їх розмежування при визначенні об’єктів списання – на фінансові результати чи безпосередньо на зміну складових власного капіталу, адже зазначені критерії визначають структуру сукупного доходу підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Височан О. С., Кіш І. Р.
Трансформація інформаційної функції бухгалтерського обліку як відповідь на виклики сучасної економіки (c. 160 - 165)

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних аспектів розвитку інформаційної функції бухгалтерського обліку в контексті інформаційної економіки. Розглянуто еволюцію загальних характеристик інформаційного суспільства, систематизовано погляди науковців щодо визначення сутності інформаційної функції бухгалтерського обліку. За результатами дослідження виявлено низку нових стратегічно важливих завдань у сфері бухгалтерського обліку, пов’язаних із: вивченням особливостей інформаційних процесів; профілюванням споживачів облікової інформації; виконанням обліку новітніх функцій (соціальної, координаційної тощо); забезпеченням подальшого розвитку національних моделей обліку на основі міжнародного досвіду. Обґрунтовано, що реалізація інформаційної функції в системі бухгалтерського обліку зіштовхується з низкою проблем, розв’язання яких, з урахуванням викликів сучасної економіки та вимог процесів управління, є пріоритетом у подальших наукових дослідженнях.

Стаття написана українською мовою


Рета М. В.
Облік для стратегічного управління: теоретико-методологічні засади (c. 166 - 172)

Метою статті є упорядкування теоретико-методологічних засад бухгалтерського обліку для адаптування його інструментарію до потреб стратегічного управління. У роботі доведено, що на сучасному етапі розвитку накопичено значну кількість факторів, які призводять до необхідності вдосконалення методології бухгалтерського обліку. Розглянуто та критично проаналізовано передумови вдосконалення методологічної бази бухгалтерського обліку. Визначено головні аспекти ряду бухгалтерських теорій, що характеризують методологічні основи побудови інформаційного забезпечення стратегічного розвитку суб'єктів господарювання. Обґрунтовано напрями вдосконалення через поєднання суміжних методів і модифікації традиційних облікових методів за допомогою поєднання декількох підходів: процедурного, адитивного, системно-діяльнісного та аксіологічного.

Стаття написана українською мовою


Яцунська О. С.
Процес упровадження МСФЗ в Україні (c. 173 - 182)

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних засад і передумов процесу впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в Україні за етапами його розвитку, аналізі його динаміки та структури. Визначено теоретичні засади та передумови процесу впровадження МСФЗ в Україні на ранньому етапі та після їх глобального розповсюдження в країнах Європейського Союзу. Проведено аналіз процесу імплементації МСФЗ суб’єктами економіки за організаційними формами та визнано факт їх широкого розповсюдження серед великих і середніх підприємств. Зроблено акцент на недосконалості функціонування українських інститутів щодо збору, узагальнення та обміну статистичною та адміністративною інформацією відносно державної реєстрації, результатів економічної діяльності суб’єктів господарювання, що, як наслідок, негативно впливає на рівень довіри до таких інформаційних ресурсів та репутацію крани в цілому. Зазначено необхідність доповнення Національного статистичного класифікатора «Статистичний класифікатор організаційних форм суб’єктів економіки» розгорнутою інформацією відносно типів акціонерних товариств. Перспективами подальших досліджень в цьому напрямку є дослідження процесу імплементації МСФЗ суб’єктами економіки на регіональному рівні. Також, у рамках економічної теорії мереж, емпіричного дослідження на національному рівні та рівні підприємств потребують «мережеві ефекти», які вплинули на їх рішення щодо застосування МСФЗ.

Стаття написана українською мовою


Чудовець В. В., Жураковська І. В.
Проблеми обліку інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами (c. 183 - 187)

Метою статті є аналіз теоретичних і практичних проблем обліку інвестиційної нерухомості та формування на цій основі шляхів їх вирішення з урахуванням вимог як національних, так і міжнародних стандартів. Досліджено порядок визнання, оцінки та обліку об’єктів інвестиційної нерухомості виходячи з вітчизняного та зарубіжного досвіду. Виявлено об’єктивні та суб’єктивні причини, які зумовлюють проблеми обліку інвестиційної нерухомості, а саме: помилкове відображення об’єктів як звичайних основних засобів, складність її оцінки за справедливою вартістю, відмінність національних та міжнародних стандартів обліку та інше. Встановлено складність практичної реалізації передбачених стандартами способів визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості. З’ясовано наявність відмінностей між МСБО 40 та П(С)БО 32 щодо обліку та відображення у звітності інвестиційної нерухомості, що призводить до необхідності трансформації фінансової звітності. Вирішення виділених проблем дозволить у подальшому більш достовірно відображати такі активи у фінансовій звітності, сформувати відповідні методичні рекомендації щодо їх обліку та підвищити ефективність управління ними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Ізмайлов Я. О.
Облік імпорту основних засобів для інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств (c. 189 - 196)

Метою статті є визначення напрямків підвищення достовірності, прозорості та систематизованого відображення в бухгалтерському обліку імпортованих основних засобів для інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств з урахуванням міжнародної практики та національних особливостей. Проаналізовано динаміку макроекономічних показників імпорту, які впливають на інвестиційно-інноваційний розвиток України. Подано тлумачення категорії «основні засоби» з метою їх відображення в бухгалтерському обліку. Представлено методику обліку та оцінки іноземних основних засобів за національними та міжнародними стандартами звітності, залежно від способу надходження, що будуть задіяні в інвестиційно-інноваційному розвитку підприємства. Обґрунтовано систематизований поетапний порядок обліку купівлі імпортованих основних засобів інвестиційно-інноваційного призначення національним підприємством-імпортером з альтернативними варіантами відображення курсових різниць.

Стаття написана українською мовою


Майстер Л. А.
Особливості та проблемні аспекти законодавчого регулювання обліку оплати праці персоналу підприємств (c. 197 - 201)

Метою статті є дослідження теоретичних положень та прикладних аспектів комплексу чинників та сучасних проблем законодавчого регулювання обліку оплати праці персоналу підприємств. Висвітлено сутність та значення таких економічних категорій, як: «мінімальна заробітна плата», «прожитковий мінімум» та «єдиний соціальний внесок». Охарактеризовано та наведено нормативний порядок формування розміру мінімальної заробітної плати персоналу з метою оцінки забезпечення соціальних стандартів. Розглянуто порядок проведення індексації заробітної плати та особливості нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці працівників підприємства з урахуванням нових змін у чинному законодавстві. Виявлено невідповідність між зростанням рівня інфляції та підвищенням мінімальної заробітної плати, що вимагає термінового розгляду та вирішення на законодавчому рівні. Досліджено нормативно-правове регулювання обліку оплати праці персоналу в частині впливу зміни рівня мінімальної заробітної плати на виплати працівникам. Встановлено види відповідальності керівників підприємств за правопорушення трудового законодавства, що забезпечить контроль та неухильне дотримання розрахунків із працівниками та державою в повному обсязі.

Стаття написана українською мовою


Королюк Н. М., Лозинський Д. Л.
Роль організації та інформаційного забезпечення управлінського обліку на підприємстві: реалії та перспективи (c. 201 - 205)

Метою статті є виявлення ролі організації управлінського обліку в сучасних умовах, а також визначення вимог до інформаційного забезпечення для прийняття ефективних управлінських рішень. Розглянуто сутність та значення управлінського обліку, міжнародний досвід його формування, проблеми щодо його організації на підприємствах різних галузей в Україні. На основі досліджень запропоновано ряд напрямів, що сприятимуть вдосконаленню організаційно-методичного забезпечення управлінського обліку, зокрема: 1) розмежування фінансового та управлінського обліку; 2) вдосконалення методичного інструментарію управлінського обліку та розвиток управлінського аналізу; 3) першочергове врахування специфіки діяльності підприємств та галузі; 4) інтегрування управлінського обліку в систему стратегічного менеджменту; 5) виокремлення посади бухгалтера-аналітика з урахуванням його статусу, підготовка відповідних фахівців навчальними закладами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Рожелюк В. М.
Алгоритмізація вирішення проблем гармонізації обліку в Україні з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності (c. 160 - 165)

У статті розкрито теоретичні основи гармонізації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку й звітності в умовах євроінтеграції та всебічного розвитку світового партнерства. Побудовано керуючий алгоритм, в якому в логічній послідовності представлені етапи реалізації процесу гармонізації, що дозволяє в найбільш оптимальному режимі досягти кінцевої мети – сформувати уніфіковане інформаційне середовище, необхідне для ефективного розвитку суб’єктів господарювання. Досліджено науково-практичний зарубіжний досвід і законодавство, що стало основою для обґрунтування висновку, що сучасний розвиток бухгалтерського обліку на міжнародному рівні може бути підґрунтям для вдосконалення його методологічних і організаційних засад в Україні. На цій підставі узагальнено позиції щодо структури та етапів комплексного підходу до організації бухгалтерського обліку в контексті вітчизняних реалій, визначено етапи реалізації такого підходу на практиці й здійснено їх формалізацію з використанням функціонального, коефіцієнтного, матричного та інших оптимізаційних методів. Запропоновано перелік етапів здійснення гармонізації бухгалтерського обліку в Україні з міжнародними вимогами.

Стаття написана українською мовою


Маренич Т. Г.
Транспонування вимог Директиви ЄС № 2013/34/ЄС до національного законодавства України (c. 166 - 174)

Метою статті є узагальнення основних відмінностей положень Директиви 2013/34/ЄС, МСФЗ і НП(С)БО та визначення пропозицій для України в частині гармонізації законодавства з питань бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності до норм Європейського Союзу та МСФЗ. Обґрунтовано, що в Україні і надалі буде розширюватися сфера застосування МСФЗ. Узагальнено особливості впровадження МСФЗ у вітчизняну практику. Здійснено критичний аналіз положень Директиви ЄС № 2013/34/ЄС, відзначено її позитивні сторони та дискусійні моменти. Проведено порівняння основних опцій Директиви, МСФЗ і НП(С)БО. Доведено, що прийнята Директива додає ряд розбіжностей з МСФЗ. Зроблено висновок, що імплементація її положень в законодавче поле України вимагає осучаснення діючих П(С)БО в напрямку усунення розбіжностей між НП(С)БО і МСФЗ з урахуванням вимог ЄС.

Стаття написана українською мовою


Воінова Т. С., Мултанівська Т. В.
Інформаційно-аналітичне забезпечення формування професійного судження аудитора щодо безперервності (c. 174 - 185)

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад інформаційно-аналітичного забезпечення формування професійного судження аудитора щодо безперервності діяльності та в розробці практичних рекомендацій стосовно взаємодії аудитора з управлінським персоналом. Обґрунтовано та запропоновано авторське визначення поняття, встановлено його склад. Встановлено, що серед основних завдань інформаційно-аналітичного забезпечення аудиту безперервності, крім стандартних процедур обробки інформації, доцільним є виокремлення процедур оцінки ступеню надійності джерела інформації через визначення економічних інтересів, інформаційних потреб та очікувань відповідних суб’єктів управління, які таку інформацію надають. Сформовано сукупність заходів щодо налагодження інформаційної взаємодії аудитора з управлінським персоналом та тими, кого наділено найвищими повноваженнями, для належного забезпечення достатніми та прийнятними аудиторськими доказами процесу формування професійного судження аудитора щодо припущення безперервності діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Янчев А. В., Шеховцова Д. Д.
Сучасна концепція організації внутрішнього аудиту в управлінні витратами підприємств ресторанного господарства (c. 119 - 124)

У статті обґрунтовано необхідність організації внутрішнього аудиту витрат на підприємствах ресторанного господарства, який дозволить відповідальним особам, що приймають рішення, отримати підтвердження достовірності даних управлінського обліку витрат та звітності для прийняття рішень. Визначено класифікаційні угрупування внутрішнього аудиту для системи управління діяльністю підприємств. Зроблено аналіз тлумачення категорій «операційний аудит» і «управлінський аудит». Доведено необхідність застосування внутрішнього (операційного) аудиту витрат для підприємств ресторанного господарства через появу в умовах трансформації ринкової економіки вектора інтеграції управлінського обліку та внутрішнього аудиту. Надано рекомендації стосовно підвищення ефективності управління витратами з пoзицiй вiдпoвiднocтi cучacним вимoгaм господарювання в конкурентному середовищі.

Стаття написана українською мовою


Романенко С. В.
Розрахунки з використанням акредитивної форми: види та облікове відображення (c. 125 - 130)

Мета статті полягає у визначенні проблемних питань облікового відображення розрахунків з використанням акредитивної форми, критичному аналізі пропозиції дослідників щодо їх вирішення, а також у запропонуванні рекомендацій щодо шляхів їх розв’язання. Розглянуто види акредитивів, які впливають на методику їх обліку, описані проблемні питання в ході їх використання. Запропоновано порядок облікового відображення розрахунків з використанням акредитивів, враховуючи їх види. Обґрунтовано необхідність відкриття ряду нових і використання вже існуючих субрахунків для відображення на різних етапах розрахунків акредитивами. Внесено пропозиції щодо організації аналітичного обліку розрахунків з постачальниками, виданих банківських кредитів, грошових документів. Обґрунтована необхідність фіксації наведених пропозицій в обліковій політиці підприємства за умови використання ним акредитивної форми розрахунків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Яцунська О. С.
Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти (c. 130 - 140)

Метою статті є дослідження існуючих підходів щодо формалізації процедури зменшення корисності активів, зокрема основних засобів, та їх подальше поглиблення. Визначено, що запропоновані підходи до формалізації проведення процедури зменшення корисності здебільшого дублюють один одного та не вирішують зазначених проблем (перепон), які стоять на заваді впровадження П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» в практику. Запропоновано авторський підхід щодо організації та методики здійснення процедури зменшення корисності активів. Даний підхід наведено у вигляді структурно-логічної схеми, у якій виокремлено та обґрунтовано основні та пов’язані між собою чотири етапи. Зазначено необхідність доопрацювання та узгодження вітчизняної термінологічної системи бухгалтерського обліку щодо дефінієндуму та дефінієнсу дефініції «балансова (залишкова) вартість», що дозволить дотримуватися вимоги інтернаціональності при побудові термінів та виступить кроком на шляху конвергенції національних та міжнародних стандартів. Обґрунтовано необхідність внесення змін до характеристики рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» та його доповнення рахунком другого порядку 136 «Втрати від зменшення корисності» з кореспонденцією за кредитом з дебетом рахунка 97 «Інші витрати».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Сисюк С. В.
Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги (c. 218 - 223)

Цілями статті є: формування теоретичної аргументації та формалізації методу обґрунтування доцільності обрання конкретного виду організації обліку; розробка пропозицій щодо вдосконалення категорійного апарату для уточнення деяких чинних нормативно-правових актів; окреслення актуальних напрямів вирішення методологічних проблем, що існують в обліку у зв’язку з міжнародною та європейською орієнтацією України. Встановлено основні проблеми, які належить вирішити для забезпечення досягнення прозорості й зрозумілості вітчизняних облікових даних. Доведено, що основою вирішення проблеми узгодженості української системи обліку з міжнародними та європейськими вимогами є потреба в ідентифікації поняття «організація обліку». На цій підставі запропоновано сформульовано авторське визначення цього поняття. Формалізовано метод вибору адекватної для конкретного підприємства форми організації обліку. Згруповано проблеми, що гальмують імплементацію міжнародних вимог у національну практику обліку. Актуальним напрямом наукових досліджень є пошук шляхів подолання проблем і труднощів адаптації національної системи обліку до міжнародних стандартів з мінімальними ризиками й затратами.

Стаття написана українською мовою


Шульга С. В.
Моделі та фактори ціноутворення в аудиті та неаудиторських послугах: огляд літератури (c. 223 - 229)

Дослідження спрямоване на аналіз витоків еволюції моделей ціноутворення в аудиті та неаудиторських послугах шляхом застосування наративного підходу, а також на тестування гіпотези поліваріативного змішаного стохастичного розвитку моделей ціноутворення в аудиті інструментами аналізу середовища функціонування. Основні результати підтримують гіпотезу щодо зміщення моделей ціноутворення в аудиті в бік екзогенних факторів, що можна пояснити зростаючим тиском з боку основних зацікавлених осіб – клієнтів та регуляторів – шляхом контролю за етичними, якісними, соціальними та державними аспектами послуг. Зроблено ранжування факторів за наслідками аналізу середовища функціонування на три основні групи: 1) прямого впливу на рішення щодо ціноутворення; 2) непрямого впливу на рішення щодо ціноутворення; 3) разових, епізодичних факторів впливу. З огляду на отримані результати додаткові дослідження мають бути спрямовані на виклики для країн, що розвиваються, які впливають на моделі ціноутворення в аудиті та неаудиторських послугах.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Ізмайлов Я. О.
Формування принципів бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України (c. 329 - 337)

Метою статті є критичний аналіз і теоретичне вдосконалення принципів бухгалтерського обліку та подання звітності про фінансові результати господарської діяльності підприємств у контексті інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України. Запропоновано оновлене тлумачення системи принципів, яка доповнена новими елементами – подвійність та документальна реєстрація. Запропонована модернізація принципів бухгалтерського обліку дозволить: удосконалити теоретичну основу бухгалтерського обліку; створити практичні вказівки бухгалтеру до дії; правильно формувати найважливіші показники діяльності суб’єкта господарювання; отримувати достовірну фінансову інформацію і в цілому –дасть можливість ефективно управляти підприємством. Удосконалена система принципів бухгалтерського обліку забезпечить отримання облікової інформації, яка дозволить приймати раціональні управлінські та зважені інвестиційно-інноваційні рішення.

Стаття написана українською мовою


Король С. Я.
Бухгалтерське пізнання соціальної відповідальності підприємства (c. 338 - 342)

Стаття присвячена дослідженню проблем бухгалтерського обліку діяльності соціально відповідального підприємства. Було враховано, що вимоги менеджерів до інформації про економічний, екологічний і соціальний вплив підприємства на суспільство залежать від рівня імплементації принципів соціальної відповідальності в господарську діяльність. Встановлено, що традиційний облік дозволяє отримати інформацію про соціальну відповідальність підприємства як про окремі заходи або окремий вид господарської діяльності. Визначено, що проблема відображення фактів соціальної відповідальності в обліку пов’язана з проблемами їх вартісної оцінки та визнання у процесі первинного спостереження господарської діяльності підприємства. Використання критеріїв IFRS для визнання активів, зобов’язань, доходів та витрат підприємства не дозволяє відобразити в обліку багато подій, які є суттєвими для зацікавлених сторін. Цим критеріям, зокрема, не відповідають дані про екологічні та соціальні аспекти діяльності підприємства. Доведено, що вдосконалення методичних підходів до первинного пізнання фактів господарського життя підприємства дозволить створити достатньо повну інформаційну базу для прийняття рішень, соціально відповідального управління, забезпечення економічної, екологічної та соціальної ефективності підприємства.

Стаття написана англійською мовою


Павликівська О. І., Марущак Л. І.
Методологічні підходи до визначення сутності доходів та витрат (c. 343 - 348)

У статті розглянуто особливості порядку та складання інформації про доходи і витрати з метою їх позитивного впливу на фінансово-господарську діяльність і фінансовий результат підприємства. Проведено аналіз науково-методичних підходів і зроблено критичну оцінку визначень «доходи» та «витрати», що дозволить задовольнити інформаційні потреби користувачів щодо їх здійснення та шляхів оптимізації. Досліджено та систематизовано їх основні класифікаційні ознаки. Наведено методи формування доходів та витрат і методології їх дослідження, що дасть можливість ефективно використовувати ресурси підприємства і, водночас, здійснювати глибокий аналіз факторів, що негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Фаріон А. І.
Експрес-огляд процесу реформування бухгалтерського обліку в державному секторі економіки України (c. 313 - 320)

Процес адаптації системи бухгалтерського обліку до європейських стандартів є значним кроком на шляху до співпраці України та Європейського Союзу. Програма модернізації обліку в державному секторі відбувається значно повільніше, ніж у інших галузях, а це гальмує потужний агрегат рушійної сили, оскільки кількість бюджетних підприємств, установ та організацій в Україні перевищує 100 тисяч. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває пошук шляхів удосконалення національних підходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі економіки, оскільки співпраця України з міжнародними організаціями, фінансовими установами, діяльність на валютних, фондових та інвестиційних ринках потребують відповідності міжнародним стандартам, відкритості та прозорості інформації з економічних питань.

Стаття написана англійською мовою


Косата І. А.
Роль та місце бухгалтерського обліку на підприємстві (c. 320 - 324)

Бухгалтерський облік посідає одне з провідних місць у системі управління підприємством. Він віддзеркалює реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання та становить інформаційну базу для характеристики фінансового стану й планування діяльності підприємства. За допомогою інформації, яку надає бухгалтерський облік, можна виробити стратегію функціонування підприємства, що включає таке: 1) найефективніше використання наявних ресурсів; 2) контроль поточної діяльності підприємства; 3) планування його стратегії й тактики; 4) усунення суб’єктивності під час прийняття управлінських рішень; 5) прогнозування показників розвитку підприємства та 6) знаходження резервів щодо підвищення ефективності його роботи. Отже, система бухгалтерського обліку має неабияке значення для роботи будь-якого підприємства, оскільки має надавати повну, точну й достовірну інформацію для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.

Стаття написана українською мовою


Наумова Т. А., Кирильєва Л. О., Чернікова І. Б.
Організаційно-методичні аспекти контролю якості аудиторських послуг згідно із законодавством України (c. 325 - 330)

Цілями статті є аналіз сучасного стану на ринку аудиторських послуг України та дослідження основних напрямків його розвитку, вивчення особливостей цього сегмента ринку, визначення складових контролю якості аудиторських послуг з урахуванням інтересів основних груп користувачів фінансової звітності. Аналіз результатів аудиторської діяльності та стану ринку аудиторських послуг показав, що разом з тенденцію до зменшення кількості суб’єктів аудиторської діяльності в Україні спостерігається зростання обсягу наданих послуг суб’єктами аудиторської діяльності в цілому по країні. Досліджено визначення терміна «якість аудиторських послуг» і системи оцінки якості аудиту в науковій та науково-методичній літературі. Розглянуто місце і роль якості аудиторських послуг відповідно до рівнів, на яких забезпечується контроль їхньої якості. Обґрунтовано необхідність внесення змін до законодавства України про аудиторську діяльність, які спрямовані на підвищення якості аудиторських послуг, покращання бізнес-клімату та адаптацію до законодавства Європейського Союзу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Дубовая В. В.
Удосконалення національних засад нормативного методу обліку витрат у промисловості (c. 229 - 237)

Метою статті є модернізація національних засад і вдосконалення прийомів нормативного методу обліку витрат у промисловості. Проаналізовано чотири варіанти нормативного методу обліку витрат з використанням альтернативних облікових регістрів зведеного обліку витрат. Висвітлено ключові відмінності використання нормативного методу обліку від його зарубіжного аналога «standard costing». З урахуванням сучасних вимог фінансового обліку розроблено відомість зведеного обліку витрат на виробництво нормативним методом з виконанням такої послідовності облікових прийомів: нормування виробничих ресурсів у залишках і втратах незавершеного виробництва і готовій продукції за поточними нормами; оцінка натуральних норм витрат ресурсів у залишках незавершеного виробництва і готовій продукції за фактичною вартістю; розрахунок нормативних витрат ресурсів у кількісному і вартісному вимірах та відхилень фактичних витрат від нормативних. Запропоновано видання національних методичних рекомендацій по застосуванню нормативного методу обліку в промисловості з оновленими засадами та прийомами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Калінкін Д. В.
Рекомендації щодо упорядкування внутрішнього аудиту бюджетних установ (c. 251 - 255)

Метою статті є розробка методичних рекомендацій щодо упорядкування внутрішнього аудиту бюджетних установ. Запропоновано врахувати розробку внутрішньої документації, що регулює порядок здійснення внутрішнього аудиту бюджетної установи; створення раціональної структури внутрішнього аудиту; визначення кола питань, що підлягають внутрішньому аудиту, тобто ефективне планування. Визначено, що вдосконалення упорядкування внутрішнього аудиту бюджетних установ в умовах реформування системи державного фінансового контролю доцільно проводити поетапно з урахуванням критичного аналізу умов функціонування бюджетної установи; моделювання організації внутрішнього аудиту; оптимального складу (чисельності) працівників, зайнятих внутрішнім аудитом; оцінки вартості внутрішнього аудиту, оцінки стану організації внутрішнього аудиту бюджетної установи; здійснення ряду заходів з оптимізації системи організації внутрішнього аудиту.

Стаття написана українською мовою


Колєсніченко А. С.
Облік і звітність у формуванні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління суб'єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфер (c. 256 - 262)

У статті доведено, що звітність суб’єктів господарювання надає змогу реалізації комплексного аналізу діяльності на підґрунті використання всіх видів планової, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової, методичної та інших видів інформації. З’ясовано, що бухгалтерський облік бюджетної установи характеризується більш суворою регламентацією, порівняно зі ступенем регулювання облікової дисципліни у фінансово-кредитній сфері. Визначено, що комплекс специфічних ознак і нюансів, властивих обліково-аналітичному середовищу, у якому функціонують фінансово-кредитні та бюджетні установи, накладає відповідний відбиток на порядок й параметри здійснення господарських операцій, правила відображення їх у фінансовій, статистичній та іншій документації. На основі розкриття ключових організаційних аспектів та результатів аналізу концептуальних засад формування облікової системи обґрунтовано наявність ідентичних елементів і методологічних підходів до формування звітності як важливої компоненти інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління бюджетних і фінансово-кредитних установ, що обумовлено схожою природою і логікою побудови.

Стаття написана українською мовою


Василюк М. М.
Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг (c. 262 - 267)

У статті досліджено практику організації контролю за якістю аудиту та особливості здійснення аудиторських послуг в Україні. Доведено, що адаптація аудиту у вітчизняних реаліях має низку труднощів, які пов’язані з нерозвиненістю національного економічного середовища. Розглянуто особливості організації внутрішньофірмової системи управління якістю аудиторських послуг. Визначено напрями вдосконалення якості професійних аудиторських послуг і запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності системи організаційного забезпечення контролю та підвищення якості аудиторських послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Королюк Т. М.
Аналіз та систематизація наукових досліджень з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту (c. 275 - 281)

Метою статті є дослідження, критичний аналіз та систематизація дисертацій вітчизняних вчених з питань ризику в системі обліку, аналізу та аудиту. Встановлено, що основна увага у працях приділена вивченню конкретних видів ризиків (аудиторські ризики, валютні ризики, ризики факторингової компанії, ризики господарської діяльності туроператорів) або ж господарській діяльності в умовах ризику. Кожній дисертації притаманні відмінні елементи наукової новизни, що зумовлено власним баченням кожного автора розв’язання проблемної ситуації. Враховуючи наведені мету, об’єкти, предмет та наукову новизну досліджень, систематизовано основні результати в розрізі організаційного, теоретико-методологічного та методичного підходів. Установлено, що більшість дисертаційних досліджень присвячена проблемам аналізу та аудиту ризиків, лише незначна кількість вітчизняних науковців досліджувала питання ризиків в системі обліку. Виявлено напрями подальших досліджень щодо визначення сутності поняття «ризик» як об’єкта обліку, класифікації ризиків у бухгалтерському обліку, облікового відображення ризиків.

Стаття написана українською мовою


Воінова Т. С.
Теоретичні та організаційні засади реалізації результатів державного податкового аудиту (c. 282 - 289)

Метою статті є теоретичне обґрунтування підходу щодо організації державного податкового аудиту та розробка рекомендацій щодо вдосконалення правового поля реалізації його результатів. Зроблено висновок, що термінологічні суперечки з приводу доцільності податкового аудиту як форми державного податкового контролю здебільшого обумовлені порівняною новизною на теренах пострадянського простору терміна «аудит». Законодавче визнання податкового аудиту як правової форми державного податкового контролю розглянуто як засіб забезпечення легітимності напрацювань Державної фіскальної служби України в частині імплементації передового світового досвіду у вітчизняну практику, а також здійснення реальних кроків щодо трансформації податкових перевірок у дійсно податковий аудит. Уточнено теоретичний підхід щодо визначення змісту етапів державного податкового аудиту. Подальшого дослідження потребують питання аналізу особливостей застосування вибіркового дослідження та концепції суттєвості щодо викривлень у податковій звітності при здійсненні податкового аудиту органами Державної фіскальної служби, а також розробка політики і процедур внутрішнього та зовнішнього контролю якості державного податкового аудиту.

Стаття написана українською мовою


Герасименко О. М.
Дослідження сутності нематеріальної культурної спадщини в контексті її бухгалтерського обліку (c. 290 - 295)

Поняття «нематеріальна культурна спадщина» увійшло в науковий обіг та міжнародні правові акти після тривалого обговорення і дискусій в експертному середовищі. Метою статті є дослідження сутності нематеріальної культурної спадщини, особливостей її ідентифікації та можливостей визнання об’єктом бухгалтерського обліку. В Україні термін «нематеріальна культурна спадщина» так і не набув поширення серед суб’єктів діяльності у сфері культури та в нормативно-правових актах. Як об’єкт бухгалтерського обліку нематеріальна культурна спадщина частково розглядається в міжнародних стандартах бухгалтерського обліку в державному секторі. Жодний національний стандарт особливостей визнання та формування у бухгалтерському обліку інформації про об’єкти нематеріальної культурної спадщини не встановлює. Зроблено висновок, що запорукою вдосконалення підходів до обліку як матеріальних, так і нематеріальних активів з культурним, історичним значенням є їх об’єднання за встановленими ознаками в групу «Активи спадщини», що можливе при розробці окремого стандарту обліку для таких активів. Ведення бухгалтерського обліку нематеріальної культурної спадщини не суперечить Рекомендаціям ЮНЕСКО та є важливим для управління такими активами.

Стаття написана українською мовою


Височан О. О., Ясінська А. І.
Облік та розподіл витрат на утримання небюджетної неприбуткової організації (c. 296 - 301)

Мета статті полягає в розвитку методики обліку та розподілу витрат на утримання небюджетних неприбуткових організацій. Запропоновано інформаційну модель отримання, розподілу та використання фінансових ресурсів небюджетної неприбуткової організації у структурі взаємозв’язків «облік – управління». Удосконалено існуючу методику розподілу непрямих витрат небюджетної неприбуткової організації пропорційно прямим витратам за проектами. Згідно з нею розподіл непрямих витрат по проектах небюджетної неприбуткової організації пропонується здійснювати за чотирма етапами: встановлення сум прямих витрат у розрізі проектів, які використовуватимуться як база розподілу; розрахунок коефіцієнтів розподілу; виділення із загальної суми непрямих витрат, нарахованих у звітному місяці, величини, що санкціонована до відшкодування по конкретному проекту; визначення суми непрямих витрат, що відносяться до конкретного періоду за звітний місяць. Також проведено аналіз практики ведення обліку непрямих витрат з використанням рахунків 8-го та 9-го класів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вирішення проблеми доречності й відповідності методологічній логіці використання рахунків «Виробництво», «Адміністративні витрати» та «Інші витрати операційної діяльності» для обліку витрат.

Стаття написана українською мовою


Василюк М. М.
Інституціональний підхід до якості діяльності суб’єктів аудиту (c. 302 - 306)

У статті з’ясовано, що однією з причин недостатньої конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в Україні є невисока якість стану інституціонального середовища. За результатами авторського дослідження обґрунтовано необхідність визначення та підходу до аудиторської діяльності як до інституту аудиту. У зв’язку з цим розглядається взаємозв’язок процесу становлення інституту аудиту з інституціалізацією поняття якості аудиту. За результатами проведеного аналізу автором сформульовані напрямки забезпечення якості аудиту через сучасну систему інституційного регулювання аудиторської діяльності. Обґрунтовано висновок, що значення інституціональних відносин для учасників аудиторської діяльності полягає в тому, що вони виступають головним механізмом задоволення та узгодження різноманітних інтересів, що залежать від їх мети, досвіду та набутих знань.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Маренич Т. Г.
Господарська операція як первинна одиниця спостереження в бухгалтерському обліку (c. 331 - 335)

Метою статті є наукове обґрунтування значення фактів господарської діяльності підприємства для системи бухгалтерського обліку, сутності господарських операцій та їх класифікації. Доведено, що визначення терміна «господарська операція» в нормативних документах і наукових публікаціях унеможливлюють однозначне трактування змістовності цього поняття. Обґрунтовано, що первісною одиницею бухгалтерського спостереження є саме господарська операція, яка підтверджує реальний факт господарської діяльності. Відзначено, що до фактів господарської діяльності можна віднести угоду, подію, явище, процес, операцію, які впливають на фінансовий стан, фінансові результати, рух грошових коштів суб’єкта господарювання або змінюють величину його позабалансових активів і зобов’язань. Запропоновано класифікацію господарських операцій за різними ознаками, що забезпечує системність розгляду цієї категорії. Зроблено висновок, що ідентифікація фактів господарської діяльності дозволить поглибити зміст предмета бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Прокопенко Ж. В.
Сучасний стан нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку діяльності НБФУ (c. 336 - 339)

У статті вивчено та оцінено сучасний стан нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку діяльності небанківських фінансових установ (НБФУ). Визначено напрями прояву бухгалтерського обліку, охарактеризовано вимоги держави до його організації та методології. Досліджено діяльність основних інституцій регулювання та проведено групування та аналіз нормативно-правових актів. Виявлено прояв системи бухгалтерського обліку, який наділяє її функціями соціально-економічного характеру. Встановлено, що інформаційна асиметрія та система бухгалтерського обліку є взаємопов’язаними, адже бухгалтерський облік має задовольнити інформаційні потреби як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів.

Стаття написана українською мовою


Жураковська І. В., Чудовець В. В.
Удосконалення методики обліку забезпечень виплат працівникам (c. 340 - 345)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних проблем обліку забезпечень виплат працівникам і розробка на цій основі шляхів їх розв’язання. Аналіз міжнародних і національних стандартів бухгалтерського обліку, практики діяльності вітчизняних підприємств, а також наукових праць вчених дозволив виявити проблемні питання обліку забезпечень виплат працівника, зокрема: ігнорування розкриття в обліку та звітності, відсутність належного документального забезпечення, складність методики розрахунку та ін. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку виплат працівникам: документальне оформлення забезпечень шляхом розробки Відомості нарахування забезпечень, спрощення методики розрахунку забезпечень виплат працівникам та відображення в аналітичному обліку, розкриття в обліковій політиці тощо. Такі рішення дозволять удосконалити облік забезпечень виплат працівникам, підвищити частоту застосування на підприємствах таких забезпечень та достовірність їх розкриття у фінансовій звітності.

Стаття написана українською мовою


Король С. Я.
Облікове забезпечення нефінансової звітності (c. 346 - 352)

Метою статті є розроблення методологічних засад і наукове обґрунтування методичних рекомендацій щодо обліково-інформаційного забезпечення нефінансової звітності підприємства. За основу дослідження обрано структуру показників звіту зі сталого розвитку, визначеного Глобальною організацією зі звітності. Систематизовано показники нефінансового звіту з урахуванням можливості їх облікового забезпечення. Доведено можливість використання єдиної бази даних для формування фінансової та нефінансової звітності на основі ідентифікації спільних для них об’єктів обліку, формування загальної системи кількісних та якісних характеристик. Обґрунтовано доцільність використання фасетної класифікації рахунків для організації аналітичного обліку. Запропоновано новітні підходи до реєстрації кількісних і якісних відомостей про факти господарського життя соціально відповідального підприємства з використанням різних алгоритмів простого запису на парних і непарних бухгалтерських рахунках.

Стаття написана українською мовою


Самчук К. І.
Оцінка та калькулювання витрат на підбір персоналу (c. 352 - 356)

У статті досліджено такі складові методу бухгалтерського обліку, як оцінка та калькулювання. Встановлено, що ці складові займають вагоме місце у витратах на персонал в цілому та витратах на підбір персоналу зокрема, адже в подальшому інформація про такі витрати може вплинути на управлінські рішення. Незважаючи на те, що витрати на підбір персоналу є суто адміністративними витратами підприємства, є потреба в їх ідентифікації за окремими робочими місцями для цілей управління. Для розподілу витрат на підбір персоналу було запропоновано базу розподілу визначати залежно від категорії працівників. Було досліджено нормативно-правові акти України щодо калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), в яких передбачено такі методи калькулювання: позамовний, простий (однопередільний), нормативний, попроцесний (попередільний), стандарт-кост, директ-кост. З аналізу нормативно-правових актів випливає, що більшість названих методів калькулювання використовуються для визначення собівартості продукції, тобто у сфері виробництва. Зважаючи на специфіку рекрутингових послуг, запропоновано використовувати інтегрований позамовно-попередільний метод.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Супрунова І. В., Кирилюк Б. Л.
Особливості оцінки запасів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку (c. 302 - 307)

Проблема оцінки активів, зокрема запасів, завжди була однією з головних у бухгалтерському обліку, оскільки існує варіативність визначення суми операції, що становить актуальне завдання для управління. Вибір оцінки запасів повинен розглядатися з точки зору економічної доцільності, визначення фінансового результату та бути частиною стратегічного плану підприємства. Виявлено методи оцінки вибуття виробничих запасів, їх переваги та недоліки, а також розглянуто напрями моделювання оцінки запасів у системах бухгалтерського обліку в Україні, СРСР і МСБО, кожен з яких пропонує альтернативність вибору. Розглянуто автоматизацію відповідних процесів на підприємстві, що забезпечує оперативність розрахунків та вибір оптимального варіанта оцінки, зменшує трудомісткість та в цілому формує єдину інформаційно-комунікативну систему підприємства з метою оперативного представлення даних щодо активів та запасів зокрема.

Стаття написана українською мовою


Назаренко І. М.
Фінансовий аудит «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» підприємства: організаційно-методичні аспекти та процес алгоритмізації (c. 308 - 313)

Метою публікації є наукове обґрунтування організаційно-методичних аспектів та процесу алгоритмізації фінансового аудиту «Балансу (Звіту про фінансовий стан)». Доведено, що фінансовий аудит шляхом трансформації розширив функціональну роль аудиту. Автором наголошено, що фінансовий аудит «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» має бути спрямований на підтвердження достовірності та відповідності показників даної форми фінансової звітності вимогам законодавства України, внутрішнім положенням суб’єктів господарювання та експертній оцінці фінансового стану. Також фінансовий аудит покликаний діагностувати показники платоспроможності (фінансової стійкості), ліквідності та ділової активності; оцінювати загрози банкрутства; визначати вартість і цінність суб’єкта підприємництва. Розроблено алгоритм фінансового аудиту «Балансу (Звіту про фінансовий стан)» підприємства, складовими якого є організаційний, дослідницький та результативний етапи.

Стаття написана українською мовою


Пастернак М. М.
Загальна методика аналізу Звіту про фінансові результати (c. 313 - 317)

Метою статті є узагальнення теоретичних підходів щодо структури та елементів методики аналізу Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) та надання пропозицій з її вдосконалення. Проаналізовано сучасні методики, обґрунтовано актуальність застосування загальної методики такого аналізу. Запропоновано загальну методику аналізу Звіту про фінансові результати, яка включає визначення мети та завдань аналізу, об’єктів та суб’єктів аналізу, джерел його інформації. Виділено й описано етапи проведення аналізу. Зроблені у статті висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та практичної розробки методики аналізу Звіту про фінансові результати в галузях економіки України.

Стаття написана українською мовою


Рожелюк В. М., Денчук П. Н.
Формування облікової політики переробних підприємств в умовах адаптації національних положень до міжнародних стандартів обліку та звітності (c. 318 - 323)

У статті визначено принципи підготовки облікової політики з використанням вітчизняного та зарубіжного досвіду, узагальнено науково-теоретичні підходи та вдосконалено формулювання поняття «облікова політика». Обґрунтовано доцільність проведення попередньої оцінки ефективності організаційних заходів через використання узагальнених в обліковій політиці критеріїв, висвітлено рівні нормативно-правового регулювання облікової політики з урахуванням діючого законодавства. Розкрито порядок визначення параметрів та напрямів облікової політики, визначено вимоги до формування облікової політики, досліджено вплив факторів на її формування в умовах ринку. Сформовано рекомендації щодо основних розділів Наказу про облікову політику на переробному підприємстві, визначено перелік складових Наказу про облікову політику із урахуванням організації та технології виробничого процесу переробних підприємств в умовах ринкової економіки. Зроблено порівняльну характеристику міжнародних та національних положень щодо формування облікової політики підприємств у ринковому середовищі.

Стаття написана українською мовою


Ляхович Г. І.
Етапи здійснення бухгалтерського аутсорсингу (c. 324 - 328)

Мета статті полягає в обґрунтуванні порядку здійснення бухгалтерського аутсорсингу, визначенні його стадій та етапів, а також у розкритті проблемних питань, які виникають в ході проходження основних етапів. Розкрито загальну послідовність передачі бухгалтерських функцій на аутсорсинг. Запропоновано в ході процесу бухгалтерського аутсорсингу виділяти підготовчу, технологічну та результативну стадії. Встановлено, що визначення порядку та організації переходу на бухгалтерський аутсорсинг має вирішальне значення в забезпеченні його ефективності, тому найбільше уваги приділено першій стадії. Визначено послідовність дій при обґрунтуванні вибору аутсорсингу як форми організації бухгалтерського обліку. Уточнено перелік критеріїв вибору підприємств-аутсорсерів для ведення бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Бурлан С. А., Каткова Н. В.
Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства (c. 329 - 334)

У статті розглянуто організаційні аспекти формування інтегрованої звітності на сучасному підприємстві в контексті функціонального призначення даної звітності як елементу інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Визначено основні проблеми організаційного забезпечення процесу побудови ефективної системи інтегрованої звітності підприємства, врахування яких дозволяє отримувати очікувані результати та забезпечувати виконання цілей інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Надано рекомендації щодо організації системи інтегрованого обліку та контролю, процесів введення, обробки та використання інформації для складання інтегрованої звітності; запропоновано організаційну модель процесу формування інтегрованої звітності підприємства. Відзначено, що в організаційних системах сучасних підприємств мають бути закладені потенційні можливості трансформації інформації стосовно фінансових та нефінансових аспектів діяльності в економічну цінність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Хорунжак Н. М., Петрущак С. М.
Проблемні аспекти обліку трансакційних витрат і шляхи їх вирішення (c. 221 - 228)

Цілі статті полягають у теоретичному узагальненні сутності та причин виникнення трансакційних витрат, розробці пропозицій з питань формування ефективної моделі управління ними, у т. ч. на засадах поліпшення облікового забезпечення для підприємств пивоваріння. Відповідно до проведеного аналізу авторських позицій щодо облікового, у т. ч. рахункового відображення трансакційних витрат, зроблено висновок про доцільність ведення обліку трансакційних витрат за їх видами лише щодо діяльності, спрямованої на продаж продукту виробництва. Побудовано граф дерева цілей для забезпечення раціональності досліджень з розробки класифікації (групування) трансакційних витрат і обґрунтування складу робочих рахунків з їх обліку. Для забезпечення безперервності та своєчасності включення трансакційних витрат у собівартість реалізованої продукції запропоновано використовувати планові й звітні калькуляції. Розроблено підхід до встановлення розміру планового включення трансакційних витрат у собівартість реалізованої продукції (експоненційне середнє значення). Побудовано відповідну модель обліку трансакційних витрат. Перспективою подальших досліджень є конструювання ефективних програмних рішень щодо діяльності підприємства, які базуватимуться на вищенаведеній концепції системи управління трансакційними витратами та її інформаційній базі.

Стаття написана українською мовою


Маліков В. В.
Облікова політика підприємства та її зміст у розрізі практичного аспекту застосування (c. 229 - 233)

Облікова політика підприємства та порядок її формування являє собою досить складний процес, який повинен не тільки передбачати вибір з кількох варіантів обліку, а й діяти в межах чинного законодавства. Облікова політика підприємства є основою діяльності будь-якого суб’єкта господарської діяльності, оскільки визначає порядок ведення обліку, побудований на всебічному аналізі можливих варіантів. Метою статті є розробка змісту облікової політики, який дозволить на практиці створити реально діючий документ, використовуючи досвід провідних учених. Оскільки облікова політика підприємства призначена, перш за все, для правдивого та повного висвітлення діяльності суб’єкта господарювання, що реалізується на практиці шляхом складання фінансової звітності, її зміст вважається доцільним складати саме за розділами звітності. Тобто в загальному вигляді питання, що мають бути відображені в обліковій політиці підприємства за кожною статтею фінансової звітності, повинні мати окрему структуру: для складових активів, капіталу та зобов’язань; оцінка на дату балансу; оцінка при вибутті; оцінка доходів і витрат.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Тимченко О. М., Сибірянська Ю. В., Свириденко О. О.
Ризики розробки та запровадження уніфікованої звітності з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (c. 227 - 233)

Розробка єдиної форми звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) є актуальним питанням, зважаючи на поставлене в ході податкової реформи завдання – спрощення процедур заповнення та подання звітності до фіскальних органів. Незважаючи на наявність відповідної бази для розробки уніфікованої форми, дії з об’єднання, трансформації, скорочення кількості звітних форм несуть певні ризики. Авторами систематизовано дискусійні та проблемні аспекти процесу розробки і запровадження уніфікованої форми звітності з ПДФО та ЄСВ. Виявлено ризики, пов’язані з невизначеністю результатів податкової та пенсійної реформ, різним баченням змістовного наповнення звітності з боку фіскальних органів та органів Пенсійного фонду України, уніфікацією строків подання звітності та її типів. Акцентовано увагу на зовнішніх і внутрішніх джерелах ризиків. Аргументовано застереження щодо об’єднання ПДФО і ЄСВ в один податок. Запропоновано рекомендації щодо подолання перешкод у процесі уніфікації.

Стаття написана українською мовою


Битківська А. В.
Види та специфіка аудиту в процедурах відновлення платоспроможності підприємств (c. 234 - 239)

Стаття присвячена систематизації видів та розкриттю особливостей аудиту та аудиторських послуг у процедурах відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств. Виокремлено основні види аудиту та охарактеризовано їх особливості. Встановлено, що в процедурах санації (судової та досудової), розпорядження майном і мирової угоди може мати місце як внутрішній, так і зовнішній аудит, при цьому останній є більш дієвою формою контролю. На думку автора, основним видом аудиту фінансово неспроможних підприємств доцільно визнати аудит фінансової звітності, що має певні відмінності від традиційного, залежно від яких позиціонується як до- та постсанаційний. Ідентифіковано специфіку санаційного аудиту, метою якого є підтвердження достовірності, ефективності та досяжності плану санації. Надано орієнтовний перелік інших аудиторських послуг, який може розширюватися залежно від діючої процедури та потреб замовника. Обґрунтовано доцільність закріплення на законодавчому рівні проведення обов’язкового аудиту в процедурах відновлення платоспроможності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Ковалевська Н. С., Наумова Т. А., Коробкіна І. С.
Аналіз змістовного наповнення наказів про облікову політику підприємств готельного господарства (c. 289 - 295)

Метою статті є проведення аналізу змістовного наповнення наказів про облікову політику підприємств готельного господарства та розробка оптимальної структури параметрів облікової політики підприємств даної сфери. Проаналізовано змістовне наповнення наказів «Про облікову політику» в розрізі організаційних, технічних, методичних розділів готельних підприємств Харківського регіону. Для оптимізації облікового процесу на підприємствах готельного господарства розроблено структуру параметрів облікової політики готельного підприємства та надано рекомендації з удосконалення методики її формування, які сприятимуть раціоналізації формування інформаційних ресурсів для управління підприємством та підвищенню ефективності діяльності без суттєвих змін організаційної структури та значних фінансових вкладень.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О., Копчикова І. В.
Аудит у запобіганні корпоративному шахрайству (c. 296 - 300)

Основними загрозами для бізнесу є: конкуренти; контролюючі та слідчі органи; податкова система; кризові явища; курси валют тощо. Разом з тим, світовий досвід останніх десятиліть свідчить, що відчутними загрозами для бізнесу можуть бути не лише зовнішні явища, а й власні працівники. З боку персоналу, з різних причин, спостерігаються провокації, помилки, обман або шахрайство, що можуть підірвати безпеку підприємства. У статті досліджено стан і динаміку корпоративного шахрайства в України та світі, найбільш розповсюджені способи виявлення шахрайства, методи боротьби з ним та превентивні засоби його упередження. Обґрунтована необхідність боротьби з шахрайством в межах корпоративної організаційної структури, доведено ефективність внутрішнього та зовнішнього аудиту у виявленні та запобіганні обманів та шахрайства працівників підприємства. Проаналізовано існуючі способи виявлення шахрайства в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Колєсніченко А. С.
Теоретичний аналіз дефініції «фінансові інвестиції» та гармонізація системи обліку та аудиту відповідно до МСФЗ і МСА (c. 282 - 288)

У статті систематизовано існуючі погляди на категорію «фінансові інвестиції» (ФІ), обґрунтовано, що ідеологія фінансового інвестування розкривається через ступінь регламентованості цього поняття. Відповідно до нормативного й наукового підходів побудовано матрицю термінологічної сутності дефініції ФІ, на основі чого виділено три її основоположні складові: об’єктно-статична, динамічна й цільова. Структуровано елементи терміна «фінансові інвестиції» та здійснено компонентний аналіз, що стало базою для побудови логіки інтерпретації цієї економічної категорії з метою нівелювання теоретичних розбіжностей у трактуванні фінансових активів щодо гармонізації їх обліку та аудиту відповідно до вимог МСФЗ і МСА. Обґрунтовано, що відбувається перехід до більш розвиненого теоретичного рівня сприйняття ФІ, який виражається у взаємопроникненні економічної та юридичної галузей знань у контексті інтерпретації цієї наукової категорії при позиціюванні інвестиційних процесів у міжнародній системі координат.

Стаття написана українською мовою


Маліков В. В.
Калькулювання собівартості: об’єднання управлінського та бухгалтерського підходів (c. 289 - 292)

Калькулювання собівартості – один із найважливіших процесів як у бухгалтерському, так і в управлінському обліку. Метою статті є розробка порядку взаємодії управлінського та бухгалтерського обліку при здійсненні калькулювання собівартості, що дозволить зменшити облікову роботу і найбільш вірогідно визначити рівень собівартості. Автором виділити три етапи калькулювання собівартості, які максимально об’єднують підходи управлінського та бухгалтерського обліку до даного питання, дають можливість визначити не тільки беззбитковий (нормативно-прибутковий) обсяг виробництва (продажів) і беззбиткову (нормативно-прибуткову) ціну, а й реальну прибутковість продукту, а також значно зменшити обсяг облікової роботи шляхом використання вже наявних, розрахованих в іншому обліку, даних.

Стаття написана російською мовою


Адамик О. В., Саченко С. І.
Аудит функціональної частини програмного забезпечення КСБО (c. 293 - 299)

Метою статті є визначення порядку та методики здійснення аудиту функціональної складової програмного забезпечення комп’ютерної системи бухгалтерського обліку (КСБО). Виявлено, що аудит програмного забезпечення слід здійснювати окремо за кожною з його компонент. Складовими функціональної частини програмного забезпечення КСБО є система управління базою даних (СУБД) і прикладне програмне забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку. Для аудиту першої компоненти використовують такі прийоми, як загальна оцінка, предметна перевірка закладених алгоритмів обробки інформації. Аудит алгоритмів програмного забезпечення клієнта здійснюється за допомогою методу контрольних даних, що зводиться до таких процедур, як створення іншої бази тестових даних з уявними об’єктами та її обробка програмою клієнта, а також введення до копії реальної бази даних уявних об’єктів (працівників, кредиторів, матеріальних цінностей) та формування звітності. Обов’язковій перевірці підлягають не лише діючі методи розрахунку або оцінки об’єктів обліку, а усі, що закладені у програмний продукт. Це дозволить уникнути помилок у разі зміни облікової політики підприємства.

Стаття написана українською мовою


Нечипорук Н. В.
Економічна сутність земельних ресурсів: обліковий вимір (c. 299 - 306)

Метою статті є дослідження економічного змісту поняття «земельні ресурси» як об’єкта бухгалтерського обліку, встановлення його співвідношення з термінами «земля», «природний капітал», «земельний капітал», «земельна ділянка». На основі розгляду сутності поняття «земля» на законодавчому рівні та аналізу підходів до трактування змісту даної категорії встановлено, що «земля» – це особливий вид біологічного активу, засіб виробництва та просторовий базис розміщення та розвитку галузей народного господарства. За результатами аналізу сутності термінів «природний капітал» та «земельний капітал» доведено, що дані поняття недоцільно включати до складу об’єктів бухгалтерського обліку. Доведено неправомірність ототожнення понять «земельні ресурси» та «земельна ділянка», оскільки дані поняття співвідносяться як загальне і часткове. Обґрунтовано, що земельні ресурси є об’єктом бухгалтерського обліку, а земельна ділянка виступає одиницею обліку земельних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Мисюк В. О.
Якість системи внутрішнього контролю відповідно до вимог SOX (c. 306 - 312)

Беручи до уваги актуалізацію проблемних питань, пов’язаних із включенням вітчизняного ринку до зони відкритої економіки, постає питання оцінки якості контрольного середовища представлених на ньому компаній. Одним із напрямків підвищення надійності системи внутрішнього контролю (СВК) є її оцінка на відповідність положенням Sarbanes Oxley Act (SOX). Саме тому проблемним питанням на сьогодні для таких компаній є формування та забезпечення дотримання такої політики системи внутрішнього контролю, яка б надавала можливість менеджерам різних рівнів опиратися на єдиний документ і передбачала її періодичну комплексну оцінку на базі розширеного переліку тестів контролю. У статті обґрунтовано необхідність формування розширеного комплексу тестів для оцінки СВК, що дасть можливість ідентифікувати її прогалини та оперативно вжити заходів для попередження їх виникнення в майбутньому

Стаття написана українською мовою


Акімова Н. С., Топоркова О. В.
Інформаційне забезпечення внутрішнього контролю дебіторської та кредиторської заборгованості (c. 312 - 317)

У статті обґрунтовано необхідність організації внутрішнього аудиту дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємствах торгівлі, який дозволить відповідальним особам, що приймають рішення, отримати підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку. Розглянуто теоретичне обгрунтування основ моніторингу та необхідності його проведення в системі бухгалтерського обліку дебіторської та кредиторської заборгованості. Запропонована схема щодо взаємодії суб’єктів контролю, в рамках якої кожен з розглянутих суб’єктів контролю знаходиться в постійній інформаційній взаємодії з іншими підрозділами. Для ефективного контролю за рухом заборгованості організаціям торгівлі рекомендовано використовувати форми оперативної звітності, розроблені в рамках вдосконалення внутрішнього аудиту як інструменту підвищення ефективності системи внутрішнього контролю.

Стаття написана українською мовою


Грабчук І. Л., Лайчук С. М., Ляхович Г. І.
Аутсорсинг та інсорсинг як інструменти побудови оптимальної структури бухгалтерської служби підприємства (c. 318 - 322)

Метою статті є визначення оптимальної організаційної структури бухгалтерської служби у зв’язку із виникненням сучасних форм організації бухгалтерського обліку – аутсорсингу та інсорсингу. Визначено підходи до трактування організаційної структури бухгалтерської служби, а також виявлено основні фактори впливу на її побудову в сучасних умовах. Наведено основні критерії для обрання підприємством аутсорсингу або інсорсингу для побудови структури бухгалтерської служби. Визначено особливості організації роботи на підприємстві-аутсорсері залежно від його територіального розміщення, що визначає модель обліку та способу організації інформаційної інфраструктури. Перспективой подальших досліджень є обґрунтування визначення економічної доцільності переходу підприємства на бухгалтерський аутсорсинг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Бережний Є. Б.
Теоретичні та емпіричні підходи до визначення аудиторського ризику (c. 365 - 369)

Категорія ризику є однією з ключових у плануванні аудиторської перевірки та оцінці її результатів. Метою статті є узагальнення теоретичних та емпіричних підходів до визначення аудиторського ризику та методів його зниження. Проаналізовано структуру аудиторського ризику та визначено, що кожен з дослідників підходить до структуризації аудиторського ризику зі своєї суб’єктивної точки зору. Запропоновано авторську модель аудиторського ризику. Узагальнено основні методи оцінки аудиторського ризику та виділено теоретичні та емпіричні підходи до його визначення, а також зауважено, що застосування будь-якої з наведених моделей більш придатне для приблизної оцінки, ніж для точного розрахунку аудиторського ризику, оскільки супроводжується певними недоліками

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Воскресенська Т. І.
Аутсорсинг бухгалтерського обліку: сутність та особливості поширення в Україні (c. 254 - 259)

У статті досліджено сутність та визначено особливості проведення аутсорсингу бухгалтерського обліку аудиторськими та консалтинговими компаніями. Розкрито основні тенденції аутсорсингу бухгалтерського обліку в Україні та проаналізовано чинники, які сприяють його поширенню. Наведено спрощену процедуру реалізації аутсорсингу бухгалтерського обліку. Згруповано та проаналізовано можливі основні фінансові та нефінансові переваги при використанні аутсорсингу бухгалтерського обліку. Систематизовано фактори, які визначальним чином впливають на вартість аутсорсингу бухгалтерського обліку для суб’єктів господарювання. Названо основні групи послуг аутсорсингу бухгалтерського обліку та виокремлено їх складові. Визначено потребу в законодавчому урегулюванні перенесення відповідальності за якість показників, наведених в обліку та звітності, від керівництва підприємства до аутсорсера бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


Лукін В. О., Маляревський Ю. Д.
Облікова політика: парадокси впровадження в Україні (c. 259 - 266)

Метою статті є дослідження протиріч, пов’язаних із використанням в Україні терміна «облікова політика». Показано, що в нормативних документах формулювання облікової політики не завжди відповідає вимогам системи міжнародних стандартів. У результаті під обліковою політикою часто розуміють ті заходи, які насправді стосуються організації бухгалтерського обліку; облікова політика встановлюється не тільки для фінансового обліку та звітності, але й (що не завжди обґрунтовано) для управлінського та податкового обліку. Доведено, що діюча облікова політика має не тільки позитивні, але й негативні сторони для національної системи бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Мулінська Г. В.
Облік та порядок включення вартості транспортних послуг до витрат операційної діяльності торговельних підприємств роздрібного ринку нафтопродуктів (c. 204 - 209)

Мета статті полягає у представленні порядку включення вартості транспортних послуг до первісної вартості нафтопродуктів у момент їх закупівлі шляхом фактурування. Розкрито сутність «фактурування» транспортних послуг, проілюстровано порядок включення вартості транспортних послуг до первісної вартості та собівартості нафтопродуктів шляхом фактурування. З’ясовано умови та ризики фактурування транспортних витрат і досліджено особливості встановлення тарифів на перевезення нафтопродуктів залізничним транспортом. Перспективними напрямами для подальших досліджень є: аналіз критеріїв вибору бази розподілу різниці між плановою та фактичною вартістю транспортних послуг за звітний період; пошук можливостей автоматизації процесу фактурування на базі автоматизованих систем обліку і звітності у сфері торгівлі; дослідження процесу фактурування в контексті трансфертного ціноутворення у випадку, якщо транспортні послуги надає один із внутрішніх підрозділів підприємства роздрібної торгівлі нафтопродуктами.

Стаття написана українською мовою


Лайчук С. М.
Ціноутворення вартості послуг бухгалтерського аутсорсингу (c. 210 - 214)

Метою статті є визначення порядку ціноутворення вартості послуг бухгалтерського аутсорсингу та проблемних питань, що супроводжують даний процес. Розглянуто основні фактори, що впливають на розмір плати за послуги бухгалтерського аутсорсингу: організаційно-правова форма господарювання, система оподаткування та сплата ПДВ, кількість господарських операцій, чисельність штату працівників, вид діяльності тощо. Визначено моделі ціноутворення, які можуть бути використані аутсорсинговою компанією при встановленні вартості послуг з бухгалтерського аутсорсингу. Акцентовано увагу на встановлення диференційного підходу до фірм-замовників при визначенні вартості послуг аутсорсерами. Перспективою подальших досліджень є обґрунтування визначення економічної доцільності переходу господарюючих суб’єктів на бухгалтерський аутсорсинг.

Стаття написана українською мовою


Гордополов В. Ю.
Оцінка стану організації та методики бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (c. 215 - 223)

Метою статті є оцінка сучасного стану організації та методики бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у світлі необхідності зміни сучасних цілей розвитку зовнішньоекономічних відносин на мікро- та макрорівнях. Досліджено сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічних відносин підприємств у розрізі впливу зовнішньої політики країни на функціонування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Визначено проблемні аспекти, що пов’язані з веденням зовнішньої політики країни, проаналізовано шляхи розв’язання даних питань, які запропоновані в різних наукових джерелах. Визначено шляхи модифікації облікової системи в розрізі впливу зміни тенденцій розвитку зовнішньоекономічної діяльності на мікро- та макрорівнях.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Сторожук Т. М., Бурдега К. О.
Професійне судження бухгалтера при визначенні складу необоротних матеріальних активів у світлі гармонізації з МСФЗ (c. 271 - 275)

Обґрунтовано необхідність розширення самостійності підприємств на підставі використання професійного судження обліковими працівниками при формуванні складу та визначенні об’єктів необоротних матеріальних активів. Визначено спільні ознаки ідентифікації об’єктів необоротних матеріальних активів. З метою адаптації національної практики до міжнародних стандартів доведено необхідність самостійного визначення, в межах облікової політики підприємства на підставі професійного судження, підходів щодо відображення в обліку запасних частин і груп інших необоротних матеріальних активів – як запаси або як основні засоби; об’єктів соціально-культурної сфери – як основні засоби чи інші необоротні активи; право відносити бібліотечні фонди до матеріальних чи нематеріальних активів. Встановлено основні чинники визначення об’єктів і складу необоротних матеріальних активів на підставі професійного судження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Безручук С. Л.
Трансформація критерію «достовірність інформації» в системі бухгалтерського обліку (c. 256 - 260)

Метою статті є визначення поняття і критеріїв достовірності в системі бухгалтерського обліку. Фальсифікація звітності в сьогоднішніх умовах становить серйозну загрозу стабільності нинішньої світової системи. Саме тому важливими є визначення підходів до оцінки якості фінансової звітності. Достовірність є однією з найсуперечливіших категорій якості. І до цього часу не встановлено чіткого розуміння достовірності, не визначено критерії її визначення і взаємозв’язку з якістю фінансової звітності. Зазвичай вона означає або об’єктивне відображення реальних процесів, або відсутність помилок. Однак у бухгалтерському обліку термін зазнав трансформації, про що говорить, зокрема, той факт, що в різних країнах дещо відмінні її тлумачення. Якщо для одних достовірною у звітності вважається інформація, що відображена на підставі достовірних документів, то для інших ¬ цього недостатньо, необхідні ще правильна оцінка майна і зобов’язань, інвентаризація, відсутність помилок (як навмисних, так і не навмисних). Недосконалим в цьому плані є і законодавство України у сфері бухгалтерського обліку, яке визначає достовірність як відсутність помилок і перекручень. При цьому категорія «перекручення» взагалі ніде не розглядається.

Стаття написана українською мовою


Крутова А. С., Нестеренко О. О.
Перспективи розвитку облікової системи підприємств України (c. 261 - 266)

Метою статті є розробка багатоцільової інтегрованої облікової системи, яка спроможна надавати інформацію для розрахунку показників інтегрованого звіту за всіма розділами та дозволяє розширити об’єктний склад бухгалтерського обліку. Доведено, що в основу інформаційного забезпечення управління сучасним бізнесом має бути покладено пріоритетне сприйняття бухгалтерського обліку як продуцента обліково-звітної інформації. Обґрунтовано, що для формування інтегрованої звітності необхідно впроваджувати в практичну діяльність суб’єктів господарювання багатоцільову інтегровану облікову систему, яка є цілісним обліково-аналітичним комплексом. Багатоцільова інтегрована облікова система включає традиційну систему бухгалтерського обліку та доповнена екологічною, соціальною та стратегічною складовими. Наведено комплексну характеристику екологічного, соціального та стратегічного обліку, визначено їх методи та систематизовано інформацію, яку вони продукують.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Рябчук О. Г., Матійко О. О.
Проблеми організаційно-методичних підходів до обліку та аудиту дебіторської заборгованості та напрями їх вирішення (c. 261 - 267)

У статті систематизовано погляди науковців щодо трактування сутності дебіторської заборгованості, сформовано авторський підхід до даного поняття. Обґрунтовано необхідність ефективної організації бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання з метою упорядкування інформації, прозорості та достовірності даних щодо розрахунків з дебіторами. Аргументовано актуальність проведення аудиту дебіторської заборгованості для стимулювання суб’єкта господарювання до більш ретельного проведення розрахункових операцій, інвентаризації дебіторської заборгованості, заходів щодо її стягнення. Проаналізовано основні проблеми організаційно-методичних підходів до обліку та аудиту дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання, а також окреслено можливі напрями їх вирішення.

Стаття написана українською мовою


Дріга О. П.
Переваги та недоліки застосування механізму сек’юритизації активів у контексті бухгалтерського обліку (c. 267 - 272)

Метою статті є визначення переваг і недоліків застосування механізму сек’юритизації активів. Аргументовано доцільність застосування в Україні сек’юритизації активів з урахуванням зарубіжного досвіду. Проведено аналіз наукових праць зарубіжних і вітчизняних науковців для виявлення та систематизації поглядів щодо переваг і недоліків застосування механізму сек’юритизації активів. Встановлено відсутність як загальноприйнятого визначення сек’юритизації, так і загальної методологічної бази для обліку відповідних операцій. Наведено переваги та недоліки механізму сек’юритизації активів для таких суб’єктів, як: оригінатор, інвестор та країна в цілому.

Стаття написана українською мовою


Шишкова Н. Л.
Аналітичні інструменти забезпечення безпеки та якості облікової інформації (c. 273 - 280)

Переформатування та впровадження новітніх практик контрольно-аналітичної діяльності із застосуванням сучасних інформаційних технологій опрацювання облікової інформації стає основою прийняття оптимальних управлінських рішень. Існуючі реалії свідчать про наявність проблем у інформаційній безпеці облікової інформації, що зменшує довіру до звітності суб’єктів господарювання. У статті розглядаються етапи та послідовність виконання задач управління і контролю за безпекою та якістю облікової інформації як основи ефективних управлінських рішень. Обґрунтовано зміст етапів підвищення безпеки та якості облікової інформації підприємства не тільки задля ідентифікації загроз, але й для визначення заходів, які можуть сприяти більш достовірному відображенню результатів фінансово-господарської діяльності у фінансовій та податковій звітності. Здійснено аналіз актуальних проблем щодо виявлення, моделювання та виміру інтенсивності впливу некерованих факторів. Доведено, що покращення безпеки та якості облікової інформації дозволить зменшити час на оформлення операцій, вдосконалити систему діловодства, покращити внутрішні комунікації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Чернікова І. Б., Кваша О. О.
Управлінський облік в єдиній бухгалтерській системі прийняття рішень (c. 323 - 328)

У статті проведено огляд багатьох рoзрoбок щодо oргaнiзaцiї упрaвлiнcькoгo oблiку на підприємствах, що дає змогу стверджувати про фактичну вiдcутність сьогодні єдиної, cпiльної тoчки зoру щoдo визнaчeння упрaвлiнcькoгo oблiку, йoгo функцiй, зaвдaнь, вiднoшeння дo бухгaлтeрcькoгo oблiку тoщo, щo, cвoєю чeргою, впливaє нa eфeктивнicть йoгo впрoвaджeння в прaктичну дiяльнicть укрaїнcьких пiдприємcтв. Визначено основні нeдoлiки, які пoв’язaні з вiдcутнicтю мoжливocтi oдeржувaти упрaвлiнcькi дaнi прo cтрaтeгiчнo вaжливi прoцecи, які вiдбувaютьcя в зoвнiшньoму тa внутрiшньoму ceрeдoвищі. Запропоновано oб’єднaти зa сегментами кoнцeптуaльні нaпрями рoзвитку вiтчизнянoгo бухгaлтeрcькoгo oблiку через: впрoвaджeння упрaвлiнcькoгo oблiку; рoзрoбку нoвих нaукoвих кoнцeпцiй oблiку; удocкoнaлeння вiтчизнянoї зaкoнoдaвчoї бaзи в кoнтeкcтi визнaчeння бухгaлтeрcькoгo oблiку як cиcтeми, в якiй фoрмуєтьcя oблiкoвa iнфoрмaцiя. Надано рекомендації щодо викoриcтання мeтoдів упрaвлiнcькoгo oблiку, які зaбeзпeчують плaнувaння тa eфeктивний кoнтрoль зa викoнaнням oкрecлeних зaхoдiв нa пeрcпeктиву.

Стаття написана українською мовою


Косата І. А.
Первинні документи як фундамент бухгалтерського обліку (c. 329 - 332)

Метою даної статті було проведення докорінного аналізу щодо визначення того, до яких суттєвих наслідків для бухгалтерського обліку на підприємстві привело внесення змін до основоположних нормативних актів. У статті також детально розглянуто внесені зміни та їхній вплив на ведення бухгалтерського обліку, оскільки саме первинні документи найчастіше становлять доказову базу при виникненні судових суперечок, тому що, хоча первинні документи не є основними документами бухгалтерського обліку, у розв’язанні судових справ вони можуть мати вирішальне значення. Доведено, що узгодження всіх законодавчих документів між собою надасть можливість уникнути багатьох суперечок у суді та полегшить розв’язання спорів щодо підприємницької діяльності.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О., Гоцуляк В. Д.
Ділове партнерство підприємства: концептуальні підходи до облікового забезпечення (c. 333 - 338)

У статті досліджено концептуальні підходи до облікового забезпечення ділового партнерства підприємства. Розкрита його місія в глобалізаційних та євроінтеграційних умовах України (на макро- та мікрорівнях). На макрорівні ділове партнерство обґрунтовано систематизованими показниками рейтингу Світового банку за 12 років. На мікрорівні ділове партнерство та облікова система, яка його забезпечує, проаналізована відповідно до потреб власників та керівництва підприємства. Також представлено інваріантність поняття «ділове партнерство»; надано оцінку дослідженням у цьому напрямку; розкрито запити користувачів інформації до облікової системи ділового партнерства підприємства. Представлено градацію (поділ) користувачів інформації та їх очікування. Визначено, що окреме місце в обліковій системі ділового партнерства приділено договірному обліку на підприємстві, а також розкрито ключові аспекти такого обліку. Доведено необхідність коригування змістовного наповнення облікової системи ділового партнерства підприємства відповідно до маркетингової концепції (підходу) до господарювання на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Назарова К. О., Гоцуляк В. Д.
Податковий аудит: еволюція, тренди, концептуальні вектори розвитку (c. 118 - 123)

Досліджено еволюцію, етимологію, сучасні тренди та концептуальні вектори розвитку податкового аудиту. Проведено ґрунтовний компаративний аналіз наукових шкіл, поглядів, концепцій. Розкрито різні види та форми контролю, аудиту; висвітлено їх співвідношення, конфлікти та можливі вектори подальшого розмежування. Наведено узагальнення наукових думок щодо основних тлумачень понять «податковий аудит» та «аудит оподаткування (підприємства)». Зроблено акцент на податковій складовій досліджуваного виду аудиту. Окрему увагу приділено визначенню причинно-наслідкового зв'язку між запитами користувачів інформації (професійних, непрофесійних) та можливостями різних видів аудиту.

Стаття написана українською мовою


Куцик П. О., Полянська О. А.
Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень (c. 124 - 129)

Розглянуто основні передумови та фактори, що вплинули на процес становлення та розвитку екологічного обліку; критично проаналізовано та визначено дискусійність його теоретичних, організаційних і методичних аспектів. Виділено основні переваги екологічної ефективності компанії. Запропоновано власне визначення поняття «бухгалтерський облік екологічної діяльності». Виділено основні проблеми обліку екологічних витрат і запропоновано їхню класифікацію за видами екологічної діяльності. Досліджено, що важливим аспектом для прийняття екологічних рішень є інформація щодо екологічних наслідків від виробництва та реалізації продуктів компанії протягом їхнього життєвого циклу. Визначено шляхи удосконалення процесу формування інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень екологічного характеру.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Корінько М. Д., Манько Н. Ф.
Кумулятивний ефект локальних суджень аудитора (c. 140 - 148)

Метою статті є дослідження впливу локальних суджень аудитора на формування незалежної аудиторської думки та побудова концептуальної моделі групування результатів локальних суджень аудитора для формування аудиторського звіту. Проведено аналіз тлумачень поняття «думка аудитора» окремими науковцями та визнано за доцільне нормативне закріплення даного поняття; виділено основні складові, на яких базується професійне судження аудитора, та сформовано узагальнене визначення даного поняття; розглянуто етапи аудиту, які надають можливість аудитору сформувати професійне судження та чинники, які мають вплив на його формування; розширено перелік рішень, у процесі прийняття яких зумовлена потреба застосування професійного судження; надано рекомендації щодо застосування аудиторами окремих процедур у процесі оцінки ідентифікованих викривлень фінансової звітності; проведено узагальнення результатів локальних суджень по окремих складових процесу аудиту, які здійснюються аудитором, і визначено місце професійного судження у процесі оцінки стану досягнення загальних цілей аудиту; побудовано концептуальну модель узагальнення результатів локальних суджень аудитора.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Хиль Л. П., Водолазська Н. В., Бондарець О. М.
Управління аудиторською діяльністю за кордоном та в Україні (c. 273 - 278)

Вибір концепції регулювання аудиторської діяльності ґрунтується на визначенні особливостей держави або професійних організацій у здійсненні заходів з організації аудиторської діяльності, регулювання діяльності суб’єктів аудиту, контролю за їх функціонуванням тощо. У цілому світовий досвід регулювання аудиторської діяльності показує, що розвиток саморегулювання професії дозволяє забезпечувати єдині вимоги, умови та якість здійснення аудиту на території окремої держави при створенні одного саморегульованого аудиторського об'єднання, наділеного відповідними повноваженнями, або декількох подібних об'єднань за умови вироблення ними єдиних підходів і консолідації своєї професії. Водночас не можна відмовлятися від державного регулювання аудиторської діяльності. Сказане дозволяє зробити висновок про необхідність розумного поєднання державного регулювання та саморегулювання ринку аудиту з метою збереження балансу приватного та публічного інтересу до аудиторської діяльності та розвитку аудиторської професії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Шульга С. В., Новіченко Л. С.
Інститут аудиту: сутність та основні складові (c. 363 - 368)

Стаття присвячена визначенню впливу інституціональної економіки на становлення та розвиток інституту аудиту в Україні. На основі вивчення підходів різних авторів та вчених щодо трактування сутності поняття «інститут аудиту» встановлено економічний зміст даного поняття та запропоновано його авторське визначення. Обґрунтовано необхідність вивчення інституту аудиту з урахуванням впливу різних соціальних, правових, політичних, економічних та інших інститутів. На основі сформульованого визначення поняття «інститут аудиту» встановлено основні складові зазначеного інституту, виокремлено рівні інституціонального середовища та надано їх характеристику. Науково обґрунтовано необхідність вивчення інститут аудиту як науки та як практики з урахуванням особливостей формування інституціонального середовища аудиторської діяльності. Доведено взаємозв’язок розвитку інституту аудиту та динамічності зміни інституціонального середовища, яке, базуючись на формальних і неформальних вимогах, визначає його структуру та вектори розвитку.

Стаття написана українською мовою


Царук В. Ю.
Проблеми розвитку обліку в системі корпоративного управління (c. 369 - 374)

Обґрунтовано актуальність проведення наукових досліджень у сфері облікового забезпечення корпоративного управління. Проаналізовано підходи дослідників до розуміння взаємозв’язку між обліком, корпоративним управлінням, корпоративним обліком і корпоративною звітністю. Виділено та проаналізовано основні проблеми облікового забезпечення корпоративного управління. Встановлено взаємозалежність між якістю облікової інформації та системою корпоративного управління. Розкрито роль використання креативного обліку в системі корпоративного управління. Проаналізовано місце бухгалтерського обліку у вирішенні агентської проблеми, що виникає в умовах здійснення корпоративного управління. Обґрунтовано залежність між рівнем застосування бухгалтерського консерватизму, обраної моделі корпоративного управління та використовуваними механізмами його реалізації. Виділено шляхи вдосконалення бухгалтерської звітності в напрямі забезпечення потреб корпоративного управління (удосконалення фінансової звітності, формування спеціалізованої та інтегрованої звітності).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Любар О. О., Цуркан А. О.
Особливості організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах (c. 304 - 309)

У статті обґрунтовано необхідність застосування особливого підходу до організації обліку в агропромислових компаніях. Окреслено потребу вдосконалення облікових процесів у агрохолдингах для оптимізації управління основними виробничими процесами, результатами діяльності та вчасного реагування на зміни в ринковому середовищі. На основі аналізу, систематизації та узагальнення наукових досліджень розглянуто складові організації бухгалтерського обліку в агрохолдингах; визначено процес формування та передачі облікової інформації від дочірнього до материнського підприємства з метою формування консолідованої звітності. Узагальнено суттєві особливості організації та ведення обліку для досягнення стратегічних цілей діяльності холдингу; систематизовано пропозиції щодо раціоналізації ведення обліку агрохолдингами з метою підвищення ефективності їх діяльності.

Стаття написана українською мовою


Крутова А. С., Семенець А. О.
Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту: вітчизняний досвід та світова практика (c. 309 - 316)

Метою статті є систематизація недоліків вітчизняного нормативного забезпечення внутрішнього аудиту (ВА) та розробка напрямів їх вирішення з урахуванням міжнародного досвіду його регулювання шляхом імплементації світових напрацювань у вітчизняне правове поле. Запропоновано структуру нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту в Україні, що складається з чотирьох рівнів, з яких три макрорівні (міжнародний, національний та секторальний) і один – мікрорівень (корпоративний). Виявлено відповідність структури Міжнародних та Національних Стандартів внутрішнього аудиту. Доведено, що для формування ефективної служби внутрішнього аудиту на підприємстві першочергового значення набуває розроблена належним чином система внутрішніх регламентів аудиторської діяльності, що в запропонованій структурі нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту відповідає мікрорівню. Обґрунтовано доцільність формування нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту корпоративного рівня. Наведено напрями подальшого вдосконалення нормативно-правового забезпечення внутрішнього аудиту в Україні.

Стаття написана українською мовою


Ковальчук В. В.
Загальні положення формування облікового забезпечення управління процесами реалізації договору концесії (c. 317 - 322)

У статті проаналізовано праці, які є фундаментом розвитку організаційних положень бухгалтерського обліку операцій за договором концесії. Встановлено, що у вітчизняній бухгалтерській науці проблеми бухгалтерського обліку операцій за договором концесії не піднімалися. Налагодження інформаційних зв’язків є вкрай важливим для встановлення сукупності об’єктів облікового відображення та виконання умов концесійного договору. Побудовано інформаційну модель взаємодії між концесієдавцем і концесіонером, а також наведено характеристику зазначеної інформаційної моделі. Запропонована модель враховує: оголошення конкурсу на участь у проекті державно-приватного партнерства, що реалізовується у формі концесії; подачу документів на участь у конкурсі на заміщення приватного партнера – концесіонера; укладання концесійного договору; передачу об’єкта концесії; сплату концесійних платежів; отримання фінансових результатів від здійснення концесійної діяльності приватним партнером. Слід зазначити, що важливою складовою є ідентифікація всіх можливих об’єктів бухгалтерського обліку на етапі передачі об’єкта концесії. Своєю чергою, порядок облікового відображення на новоствореному підприємстві та на вже існуючому буде відрізнятися.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Безручук С. Л., Селецька Д. О.
Проблеми оцінки інвестиційної нерухомості за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (c. 279 - 283)

Сучасний етап розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку потребує значної уваги, оскільки відбувається максимальне наближення національних положень до міжнародних. Окремої уваги вимагає облік інвестиційної нерухомості як специфічного необоротного активу. Метою даної статті є розкриття інформації стосовно оцінки інвестиційної нерухомості для припинення застосування моделі справедливої вартості, відображення в обліку вартості основних засобів, які передаються в оренду разом з інвестиційною нерухомістю; незалежна оцінка об’єктів інвестиційної нерухомості, а також відображення в обліку та фінансових звітах даних про інвестиційну нерухомість. За результатами дослідження встановлено наявність різниці між П(С)БО 32 та МСБО 40, а також надано рекомендації щодо подальшого застосування тієї чи іншої моделі оцінки інвестиційної нерухомості, що сприятиме достовірному відображенню даних у регістрах обліку та фінансовій звітності.

Стаття написана українською мовою


Лукін В. О., Маляревський Ю. Д.
Принципи обліку: проблеми термінології (c. 284 - 290)

Метою статті є дослідження різних підходів до визначення терміна «принципи бухгалтерського обліку». У працях вітчизняних і закордонних авторів, а також у нормативних матеріалах різних країн використовуються різні терміни. Найчастіше ці терміни не визначаються в нормативних документах, що утруднює розуміння їх сутності. У системі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності також без визначення використовується два терміни: «принцип» і «основне допущення». Аналіз дозволяє зробити висновок, що термін «принцип» використовується в тому випадку, якщо мова йде про безумовний, такий що використовується в усіх випадках принцип; термін «основне допущення» використовується в тому випадку, якщо мова йде про неявний принцип, який не носить загального характеру. У системі міжнародних стандартів також немає чіткого поділу термінів «принципи» і «якісні характеристики». У результаті в різних редакціях Концептуальної основи фінансової звітності кількість і взаємозв’язок якісних характеристик постійно змінюються. Зроблено висновок про необхідність визначення базових термінів бухгалтерського обліку на міжнародному рівні.

Стаття написана українською мовою


Усатенко О. В.
Економічний аналіз діяльності венчурних фондів у системі аудиту (c. 291 - 295)

Економічний аналіз являє собою неодмінну частину аудиту, оскільки аудит є ефективним засобом вивчення діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, особливо того, хто займається ризиковою інвестиційною діяльністю. Аудитори у своїй діяльності повинні спиратися на весь наявний спектр прийомів і методів економічного аналізу, який несе на собі функцію доказовості. Таким чином, метою статті є визначення напрямків економічного аналізу діяльності венчурних фондів як складової аудиту щодо встановлення ефективності їх інвестиційної діяльності. Визначено мету економічного аналізу діяльності венчурних фондів, яка полягає в установленні ефективності здійснення венчурних інвестицій, визначенні напрямків і пріоритетних проектів вкладання інвестицій, виявленні сприятливих умов для їх здійснення. Визначено суб’єкти економічного аналізу діяльності венчурних фонді, до яких належать всі користувачі аналітичної інформації, які безпосередньо або опосередковано зацікавлені в результатах і досягненнях інвестиційної діяльності фондів. Установлено етапи проведення комплексного системного економічного аналізу діяльності венчурних фондів. Проведено аналіз існуючих методик економічного аналізу інвестиційної діяльності, визначено їх позитивні та негативні сторони.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Фоміна О. В.
Сучасні тенденції розвитку обліку витрат (c. 277 - 282)

Метою статті є обґрунтування сучасних тенденцій в обліку витрат і виявлення подальших напрямків його розвитку на основі аналізу інноваційних систем обліку в управлінні витратами підприємства. Висвітлено проблеми та завдання щодо ведення обліку витрат і запропоновано можливі шляхи їх вирішення. Здійснено аналіз інноваційних систем обліку в управлінні витратами підприємства. Досліджено тенденції в обліку на основі використання теоретико-методологічного інструментарію інституційної економічної теорії. Визначено, що облікове забезпечення управління витратами на підприємстві повинно представляти собою безперервний, оперативний процес формування інформації про витрати з використанням інструментів і методів, вибір яких обумовлений цілями підприємства і можливостями їх застосування, що сприятиме прийняттю обґрунтованих управлінських рішень для раціонального використання обмежених ресурсів та досягнення високого економічного результату підприємства. Систематизовано новації в обліку витрат та обґрунтовано подальші напрямки його розвитку.

Стаття написана українською мовою


Міняйло В. П., Нежива М. О.
Аудит трансфертного ціноутворення в умовах євроінтеграції та глобалізації (c. 283 - 288)

Метою статті є обґрунтування теоретичних і методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення організації та методики аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання в сучасних умовах, впровадження міжнародного досвіду та широкого застосування інформаційних технологій. Актуальність теми обумовлюється тим, що питання організації й методики аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання є недостатньо розвинутими. Аналіз спеціальних джерел дав змогу стверджувати, що в умовах постійних змін законодавства, а також у зв’язку з наявністю ймовірності перевірки податковими органами та накладення штрафних санкцій на суб’єкт господарювання, питання аудиту трансфертного ціноутворення суб’єкта господарювання є актуальними для дослідження. Особливості функціонування суб’єкта господарювання зумовлюють необхідність дослідження нових методологічних та організаційних підходів до аудиту, оскільки специфіка їх діяльності висуває особливі вимоги до формування інформації, необхідної для облікових і контрольних цілей аудиту трансфертного ціноутворення.

Стаття написана українською мовою


Волошан І. Г., Волковська Я. В.
Особливості надання консалтингових послуг та їх відображення в бухгалтерському обліку (c. 289 - 294)

З метою оптимізації діяльності все більш популярним стає залучення аутсорсингових компаній для передання певного процесу чи отримання консультацій. Незважаючи на розповсюдженість у практиці цього виду діяльності, недостатньо розглянутими залишаються саме методичні засади надання консалтингових послуг та особливості відображення такого процесу в обліку. Метою статті є розробка методичних рекомендацій з надання консалтингових послуг та їх відображення у бухгалтерському обліку. Результатом є розгляд та узагальнення методичних засад процесу надання консалтингових послуг з уточненням його етапів. Виділено варіанти обліку надання консалтингових послуг залежно від сутності консалтингового продукту. Запропоновано зміст звіту з надання консалтингових послуг. Наведені методичні засади процесу надання консалтингових послуг та звіт з надання консалтингових послуг дозволяють систематизувати консалтинговий продукт відповідно до сутності замовлення клієнта. Перспективами подальших досліджень є розробка технології відображення бізнес-процесів, що виникають при наданні консалтингових послуг, у комп’ютерних облікових системах.

Стаття написана українською мовою


Тичук Т. О.
Методика оцінки об’єктів бухгалтерського обліку за умови об’єднання бізнесу та переходу до МСФЗ (c. 295 - 301)

Мета статті полягає в дослідженні основних методів оцінки та встановленні варіативності їх застосування залежно від системи обліку та об’єкту обліку. Незважаючи на численні дослідження методів оцінки та їх застосування, існують значні труднощі у формуванні єдиних підходів щодо оцінки елементів фінансової звітності та об’єктів обліку, які б ураховували умови об’єднання бізнесу та переходу до МСФЗ. Виокремлено сучасні неточності та суперечності у формуванні єдиного науково-методичного підходу до оцінювання об’єктів обліку, згрупованих за елементами фінансової звітності. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку, згрупованих за елементами фінансової звітності, який враховує вимоги МСФЗ та особливості процесу об’єднання бізнесу й переходу на МСФЗ.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Карпушенко М. Ю., Шахвердян Д. С.
Інтегрована звітність як джерело оцінки діяльності підприємства (c. 265 - 269)

Метою статті є аналіз інтегрованої звітності, її призначення та роль у сучасному суспільстві. Інтегрована звітність включає дві складові: фінансову та соціальну. Значущість соціальних і екологічних пріоритетів для керівництва виходить на перший план, оскільки увага і зусилля, прикладені до вирішення соціальних проблем, дають упевненість у тому, що бізнес надійний, стійкий і привабливий. Враховуючи особливу спрямованість інтегрованої звітності, розглянуто інтереси її користувачів та їх інформаційні потреби. Проаналізовано особливості міжнародних стандартів інтегрованої звітності та перелік питань, які вони охоплюють. Розглянуто особливості застосування інтегрованої звітності в Україні, зокрема деталізовано звіт з управління. Визначено можливості розширення та конкретизації звіту з управління з урахуванням цілей користувачів шляхом професійного діалогу між фахівцями із соціальної відповідальності, фінансовими директорами, бухгалтерами й аудиторами в межах самої бізнес-структури.

Стаття написана українською мовою


Кирильєва Л. О., Шеховцова Д. Д.
Сучасна концепція регуляторів з організації бухгалтерського обліку (c. 270 - 275)

У статті розглянуто діяльність глобальних і національних регуляторів з організації бухгалтерського обліку, фундаторами яких виступають Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що видає Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), і Рада зі стандартів фінансового обліку США, результатом діяльності якої є облікові принципи США (GAAP). Визначено основні характеристики регуляторів обліку США. Досліджено основні завдання регуляторів з організації бухгалтерського обліку на міжнародному рівні. З’ясовано існування різних моделей переходу на МСФЗ, що характеризують міжнародну стандартизацію обліку, і процеси, пов’язані з нею. Визначено роль національних регуляторів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні та розглянуто їх фундаторів. Проаналізовано завдання та учасників Меморандуму про співробітництво та координацію дій щодо застосування в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності. Проведено дослідження основних пунктів Закону «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо вдосконалення деяких положень» як основного регулятивного документа щодо приведення норм національного законодавства з бухгалтерського обліку та звітності у відповідність до положень законодавства Європейського Союзу, що підвищить прозорість фінансової звітності та допоможе отримати достовірну, зіставну облікову інформацію.

Стаття написана українською мовою


Семенець А. О.
Формалізація категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі (c. 276 - 285)

Метою статті визначено систематизацію та узагальнення наявних підходів до трактування поняття «внутрішній аудит» для формалізації категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту. Шляхом порівняння основних характеристик внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю доведено, що функції внутрішнього аудиту є набагато ширшими від внутрішнього контролю. Проведено порівняння внутрішнього та зовнішнього аудиту та згруповано їх суттєві відмінності. Обґрунтовано, що в сучасних наукових дослідженнях при визначенні терміна «внутрішній аудит» вчені дотримуються системного, функціонального або діяльнісного підходів. Запропоновано враховувати процесну специфіку діяльності підприємства при визначенні поняття «внутрішній аудит» та розуміти під ним ініційований вищим керівництвом компанії та здійснюваний спеціалізованим відділом перманентний процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення й моніторингу минулих, поточних і стратегічних наслідків діяльності суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Гринь В. П.
Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект (c. 261 - 267)

Завданням статті є виділення видів криз у бухгалтерському обліку та обґрунтування особливостей функціональної кризи облікової системи щодо формування інформації стратегічного спрямування. Використано парадигмальну модель наукових змін Т. С. Куна та модель глобальної інформаційної кризи, що дозволило виділити структурні складові функціональної кризи в бухгалтерському обліку. Виділено два види криз у бухгалтерському обліку – криза облікової науки та криза облікової практики. Обґрунтовано, що існуюча криза облікової системи характеризується «інформаційним голодом», тобто відсутністю достатньої інформації, необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами. Встановлено, що здатність адекватно реагувати на виникнення нових запитів з боку облікової системи (суб’єктів ведення та організації обліку) напряму залежить від функціональних можливостей такої системи. З метою виходу з існуючої кризи облікової системи обґрунтовано необхідність розширення її функціональних можливостей шляхом впровадження теоретико-методологічних облікових інновацій.

Стаття написана українською мовою


Кощинець М. І.
Оцінка стану та проблеми функціонування внутрішнього контролю та аудиту в органах державного сектора (c. 268 - 273)

Метою даної статті є дослідження та аналіз сучасного стану функціонування внутрішнього фінансового контролю в органах державного сектора. Окреслено ряд заходів, які на даний час вже реалізовано задля формування дієвої системи державного внутрішнього фінансового контролю та у відповідності до міжнародно визнаних стандартів. Також зроблено спробу комплексного дослідження складників системи внутрішнього контролю, а саме: визначення управлінської підзвітності та відповідальності керівників бюджетних установ. Проаналізовано інформацію щодо стану функціонування внутрішнього контролю в міністерствах, інших ЦОВВ, ОДА в розрізі елементів моделі COSO (міжнародно визнаної структури внутрішнього контролю). Проведене дослідження констатує, що на даний час залишаються недоліки як у запровадженні комплексної системи внутрішнього контролю, яка передбачена статтею 26 Бюджетного кодексу України, так і у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту в міністерствах та інших ЦОВВ. Виокремлено ряд проблем, які потребують вирішення задля побудови ефективної та надійної системи внутрішнього контролю в органах державного сектора, запропоновано шляхи їх подолання.

Стаття написана українською мовою


Панченко О. Д.
Вплив особливостей сільськогосподарської галузі на ведення управлінського обліку (c. 274 - 279)

Мета статті – виявити особливості діяльності суб’єктів сільськогосподарської галузі, що можуть вплинути на побудову управлінського обліку та формування управлінської інформації. При проведенні дослідження було використано ряд методів, а саме: аналіз і синтез; класифікаційно-аналітичний; абстрактно-логічний. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних науковців з питань управлінського обліку. Розглянуто фактори, що впливають на побудову управлінського обліку в сільському господарстві. Охарактеризовано організаційну систему управлінського обліку суб’єктів господарювання виходячи з мети управлінського обліку та завдань системи управління. Визначено вплив особливостей сільськогосподарської галузі на управлінський облік та діяльність підприємства. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення теоретичних і методологічних аспектів ведення управлінського обліку з урахуванням особливостей сільськогосподарської галузі.

Стаття написана українською мовою


Семенець А. О.
Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю (c. 280 - 287)

У статті запропоновано ввести в облікову теорію поняття «форензік аудит», під яким слід розуміти процес вивчення звітності та господарських операцій компанії з метою розробки заходів з реагування, управління та запобігання шахрайству на підставі експертного судження. Враховуючи напрацювання науковців, доведено, що форензік аудит не є відокремленим засобом контролю економіко-правових аспектів господарської діяльності, тому спеціалісти з форензік аудиту мають володіти комплексними знаннями у сфері: бухгалтерського обліку і аудиту; економічних та фінансових злочинів; сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; психології та інших соціальних наук; криміналістики та девіантології. У результаті порівняння основних ознак зовнішнього аудиту, внутрішнього контролю та форензік аудиту (як елементу системи внутрішнього аудиту) доведено, що форензік аудит є перспективним і використовується для визначення аномалій шляхом встановлення відповідності подій фінансовій стратегії та моделювання відхилень прогнозованих результатів від базової фінансової стратегії. Дослідження мети форензік аудиту, його суб’єкта, об’єктів, нормативної бази, періодичності проведення та інших суттєвих характеристик запропоновано виконувати на підприємствах торгівлі в рамках повноважень відділу внутрішнього аудиту. З метою запобігання проблемам, пов’язаним з посяганням на майно торговельного підприємства та його неналежним використанням, а також для збору доказів щодо вже здійснених порушень запропоновано використовувати розроблений алгоритм ідентифікації економічних злочинів у системі форензік аудиту.

Стаття написана українською мовою


Зінкевич А. В.
Оподаткування підприємств пивної індустрії: обліково-методичний аспект формування податкових накладних з ПДВ (c. 287 - 293)

У статті досліджено загальні та спеціальні умови оподаткування підприємств пивної галузі, висвітлено основні їх переваги та недоліки. Значну увагу приділено практиці та проблематиці оподаткування підприємств пивної галузі податком на додану вартість. Обґрунтовано сучасні особливості формування та реєстрації податкових накладних. Запропоновано методичні аспекти вдосконалення обліку та аудиту ПДВ на підприємстві галузі пивоваріння. Доведено, що для коректного проведення аналізу стану по розрахунках з ПДВ варто застосовувати рахунки авансів. Підприємствам пивної індустрії запропоновано використовувати структурно-логічну модель аудиту процедур формування та реєстрації податкових накладних з ПДВ з урахуванням критеріїв блокування податкових накладних податковими органами.

Стаття написана українською мовою


Фоміна О. В., Августова О. О.
Облік логістичних витрат для цілей управління (c. 294 - 299)

Проведене дослідження присвячено питанням обліку логістичних витрат підприємств. Окреслено основні проблеми, які наявні в обліковій системі щодо логістичних витрат: відсутність на рівні законодавства визначення логістичних витрат та їх класифікації, а також рекомендацій щодо методів калькулювання собівартості та організації на підприємстві. Проаналізовано сутність та існуючі підходи до класифікації логістичних витрат для цілей управління. З метою інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів проведено аналіз наукових досліджень щодо відображення витрат логістичної діяльності підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку. На основі міжнародної практики визначено найпопулярніші методи калькулювання собівартості з урахуванням логістичної стратегії підприємства. Розглянуто можливість організовувати облік логістичних витрат у розрізі центрів відповідальності на підприємствах, що дозволить удосконалити систему обліку логістичної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Агавердієва Х. Ф., Іванісов О. В., Лебединська О. С.
Соціальний аудит у теоретичному полі соціальної відповідальності (c. 157 - 161)

Метою цієї роботи є обґрунтування необхідності проведення соціального аудиту на вітчизняних підприємствах Обґрунтовано актуальність і необхідність проведення соціального аудиту в контексті соціальної відповідальності бізнесу. Досліджено теоретичне обґрунтування поняття «соціальний аудит». Узагальнено особливості проведення соціального аудиту у визначених підсистемах соціально-трудової сфери з використанням особливостей зарубіжного досвіду. Перспективами подальшого дослідження на рівні аналізу є вивчення особливостей організації проведення соціального аудиту при здійсненні господарської діяльності сучасними підприємствами. У прикладному аспекті ще недостатньо вивченими залишаються конкретні механізми та технології соціального аудиту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Гончарук С. М., Приймак С. В.
Вплив організації внутрішнього аудиту на ефективність і повноту сплати податків в Україні (c. 188 - 193)

У статті обґрунтовується необхідність посилення ролі внутрішнього аудиту як функції управління підприємством, що сприяє підвищенню відповідальності посадових осіб підприємницьких структур за сплату податків і платежів до бюджету. Перед Україною гостро стоять проблеми із наповненням дохідної частини державного бюджету податками. Внутрішній аудит є одним із факторів, які оперативно допомагають виявити помилки та шахрайські дії. Здійснено аналіз й узагальнено дослідження зарубіжних і вітчизняних науковців у галузі внутрішнього аудиту. Проаналізовано Державний бюджет України за статтями доходів за 2016–2018рр., а також дані Державної фіскальної служби щодо виявлених зловживань з боку платників податків. Велика кількість донарахувань засвідчила необхідність пошуку додаткових заходів для запобігання зловживанням. Було доведено, що одним із таких засобів є внутрішній аудит, оскільки при збільшенні фінансових по¬токів та розширенні кількості операцій зростає потреба в його запровадженні. Запропоновано використовувати досвід Комітету організацій – спонсорів Комісії Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), який розробив модель внутрішнього контролю, аналізуючи яку, наш вітчизняний бізнес може оцінити власні системи управління і контролю.

Стаття написана українською мовою


Назаренко І. М., Назаренко О. В., Соколенко Л. Ф.
Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства (c. 194 - 201)

Метою статті є обґрунтування організаційно-методичних основ аудиторської перевірки зобов’язань і забезпечень підприємства. Параметри цих основ повинні комплексно обґрунтовувати шляхи виконання мети аудиторського дослідження, чітко ідентифікувати аудиторські процедури, імплементація яких на кожній стадії перевірки дозволить сформувати прийнятну та достатню доказову базу, яка знайде відображення в документальних файлах, важливі елементи яких будуть узагальнені у Звіті аудитора та презентовані тим, кого наділено відповідними повноваженнями. Аргументовано, що на фоні нестабільного фінансового становища підприємств України, підвищеної залежності суб’єктів господарювання від зовнішніх джерел фінансування актуалізується питання оцінки впливу фактичного розміру зобов’язань і забезпечень на безперервність функціонування бізнес-суб’єкта. Контекстний розгляд припущення про безперервність діяльності передбачає обов’язкове використання аудиторських процедур, які обумовлюють необхідність розрахунку та оцінки індикаторів, що характеризують платоспроможність та фінансову стійкість.

Стаття написана українською мовою


Крівцова Т. О.
Удосконалення аудиту зобов’язань підприємств (c. 201 - 209)

Метою даної статті є розвиток теоретичних положень та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення аудиту зобов’язань підприємств. Аналіз та дослідження науково-практичної літератури, а також стандартів, що регламентують здійснення аудиту фінансової звітності, дозволили обґрунтувати особливості формування методики аудиту зобов’язань підприємств. Висвітлено окремі складові методичного забезпечення та методики аудиту зобов’язань підприємства. Узагальнено етапи проведення аудиту, а також визначено аудиторські процедури, що є змістовними складовими плану аудиту зобов’язань підприємства. Систематизовано здобутки стосовно особливостей формування методики аудиту зобов’язань підприємства на сучасному етапі розвитку аудиторської діяльності в Україні, зокрема підходи до визначення порядку проведення аудиту довгострокових зобов’язань підприємства та короткострокових зобов’язань підприємства. Окремо представлено алгоритм методики аудиту поточних зобов’язань підприємства. У результаті аналізу наукових праць, вітчизняного та міжнародного законодавства запропоновано вдосконалення комплексної методики аудиту зобов’язань підприємства, зміст якої полягає у проведенні узгоджених аудиторських процедур відповідно до перевірки таких тверджень по зобов’язаннях: існування, прав і обов'язків, настання, повноти відображення, оцінки та розподілу, точності, класифікації та зрозумілості. Практична реалізація результатів дослідження дозволить оптимізувати роботу аудиторів у ході здійснення аудиту фінансової звітності підприємства в цілому та зобов’язань зокрема. У зв’язку з цим подальші розробки має сенс зосередити на вивченні передового досвіду розвинутих країн світу та світових тенденцій у сфері здійснення аудиту зобов’язань підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Чепець О. Г., Кінебас І. Ю.
Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці (c. 225 - 230)

Мета статті полягає в дослідженні проблемних ділянок обліку та аудиту оплати праці та виявленні напрямків їх удосконалення. Для повного розуміння даного процесу обґрунтована роль заробітної плати та наведено її визначення. Розкрито наявні недоліки та проблемні питання в обліку розрахунків з оплати праці в розрізі: впливу законодавчої бази, трудомісткості процесу, первинних документів, автоматизації обліку та необхідності контролю за здійсненням операцій. Розглянуто основні шляхи покращення та спрощення процесу ведення обліку заробітної плати відповідно до кожної виявленої проблеми. Обґрунтовано, що розглянуті проблеми обліку оплати праці є актуальними, а їх вирішення забезпечить підвищення якості та достовірності облікових даних. Виявлено можливі напрямки для вдосконалення аудиту розрахунків з оплати праці з розкриттям їх сутності, значення та джерел здійснення. Основні шляхи поліпшення аудиту пов’язуються з методикою та методологією аудиту, кваліфікацією аудиторів, рівнем тінізації економіки, створенням відділів внутрішнього аудиту, проведенням тематичного аудиту, реформуванням законодавчої бази та інше. Обрано тематику подальших досліджень, що пов’язана із соціальним аспектом роботи облікового апарату та працівників сфери аудиту.

Стаття написана українською мовою


Ізмайлов Я. О.
Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами (c. 231 - 239)

Метою статті є узагальнення проблем ринку цінних паперів України та розробка пропозицій щодо розвитку системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами. Наведено тлумачення таких категорій, як «цінні папери», «фінансові інвестиції», «фінансові активи» та «фінансові інструменти» з метою їх застосування в бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Наведено узагальнену класифікацію цінних паперів для потреб обліку й оподаткування. Визначено особливості функціонування фондового ринку України та відносин, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності в цій сфері. Запропоновано стратегічні напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні. Виявлено та згруповано за напрямками розв’язання основні проблеми обліку та оподаткування операцій з цінними паперами в Україні. Обґрунтовано порядок відображення операцій з цінними паперами на рахунках бухгалтерського обліку та визначено особливості їх оподаткування. Запропоновано шляхи вдосконалення обліку та оподаткування операцій з цінними паперами, що дозволяють створити прозорі та зрозумілі правила для інвесторів та зацікавлених суб’єктів. Обґрунтовано позитивний вплив поданих рекомендацій на інформаційно-аналітичне забезпечення господарської діяльності підприємств та економіки України в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Кашперська А. І.
Технологічні інструменти моделювання системи внутрішнього контролю підприємств ресторанного господарства (c. 143 - 149)

Цілями статті є дослідження сучасного стану ринку інформаційних технологій України й особливостей існуючих програмних продуктів з автоматизації внутрішнього контролю, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення методики здійснення контролю за допомогою технологічних інструментів моделювання. Проаналізовано найбільш розповсюджені програмні продукти, призначені для здійснення аудиту та внутрішнього контролю. Встановлено, що більшість з них не охоплює всіх завдань, які пов’язані з внутрішнім контролем діяльності підприємств ресторанного господарства. Визначено, що функціонування автоматизованої системи внутрішнього контролю має сприяти виконанню основних функцій: оцінка значущості помилок, моніторинг, передбачення та прогнозування. Обґрунтовано, що основним напрямом автоматизації контролю підприємств ресторанного господарства є розробка чіткої послідовності проведення перевірок. Запропоновано алгоритм автоматизованого здійснення внутрішнього контролю, застосування якого передбачає створення та впровадження окремого модуля.

Стаття написана українською мовою


Попівняк Ю. М.
Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій (c. 150 - 157)

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та впровадження їх у практику ведення бухгалтерського обліку поставили під загрозу безпеку облікових даних, які циркулюють у кіберсередовищі, та вивели на передній план проблеми визначення заходів щодо підвищення їх кібербезпеки. Мета даної статті – розкриття сучасного стану такої безпеки, а також ідентифікація кіберзагроз у сфері використання бухгалтерської інформації та визначення засобів її захисту від викрадення, пошкодження чи втрати у кіберпросторі. Ґрунтуючись на аналізі статистичних даних, опублікованих у вітчизняних та іноземних дослідженнях, описано стан кібербезпеки у світі за різними показниками, основні джерела кіберзагроз для облікової інформації на підприємстві, а також ситуацію з кіберзлочинністю в Україні. Систематизовано підходи вчених до групування кіберзагроз і сформульовано передумови виникнення цих загроз для бухгалтерської інформації як у цілому, так і при впровадженні окремих, перспективних для використання в бухгалтерському обліку, технологій. Обґрунтовано побудову системи заходів гарантування кібербезпеки бухгалтерської інформації на підприємстві, яка базується на застосуванні загальних і специфічних засобів захисту організаційного, технічного, кадрового та юридичного характеру. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі визначено пошук критеріїв та оцінку успішності впровадження заходів із захисту бухгалтерської інформації й гарантування її кібербезпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Мельник Н. Г.
Тенденції та виклики розвитку бухгалтерської професії (c. 200 - 205)

Метою статті є визначення напрямків розвитку бухгалтерської професії з урахуванням світових тенденцій на ринку праці. З цією метою проаналізовано та узагальнено матеріали досліджень, опитувань, звітів авторитетних міжнародних організацій, що дозволило виокремити сьогоднішню проблематику та окреслити виклики, з якими зустрінеться як сучасний бухгалтер, так і бухгалтер у майбутньому. У результаті проведеного дослідження було визначено, що сучасні фахівці переходять від виконання технічних облікових функцій до підтримки менеджменту компаній та відіграють помітну роль у покращенні розвитку суспільства в цілому. Встановлено, що головне значення у стратегії розвитку бухгалтерських компаній та фахівців у сфері обліку матиме освоєння новітніх технологій, м’яких навичок (soft skills), професійної гнучкості. Обґрунтовано, що зміна пріоритетів дозволить перетворити виклики, які стоять перед бухгалтерською професією, на її переваги на ринку праці. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення та структуризація комплексу технічних, етичних і міжособистісних навичок і компетенцій для кар’єрного розвитку професійних бухгалтерів у майбутньому.

Стаття написана українською мовою


Лайчук С. М.
Місце та роль робочого плану рахунків у інформаційній системі підприємства (c. 205 - 210)

Метою статті є визначення місця та ролі робочого плану рахунків в інформаційній системі підприємства та виділення проблемних питань, що стосуються процесу розробки та впровадження робочого плану рахунків бухгалтерського обліку вітчизняними підприємствами. Розглянуто нормативно-правові документи з регулювання переліку рахунків бухгалтерського обліку, якими можуть користуватися підприємства, організації, установи. Акцентовано увагу на адаптації законодавчих вимог до практики роботи підприємства та його галузевих особливостей при формуванні робочого плану рахунків. Виділено проблему при конструюванні інформаційної системи підприємства щодо побудови робочого плану рахунків у частині визначення його обсягу. Підкреслено можливість вибору суб’єктами малого підприємництва щодо застосування загального або спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку. Зроблено висновок, що модель робочого плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ потребує певних підготовчих робіт на рівні центрального регуляторного органу – Міністерства фінансів України. Перспективою подальших досліджень є продовження теоретичних досліджень технічної складової організації бухгалтерського обліку вітчизняних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Крутова А. С., Нестеренко О. О.
Методологічні засади формування звіту в розрізі країн у рамках реалізації вимог плану дій BEPS в Україні (c. 210 - 217)

Метою статті є розробка концептуальних засад формування офіційної звітності з трансфертного ціноутворення, зокрема звіту в розрізі країн (country-by-country reporting). Обґрунтовано, що визнання країною загальноприйнятих стандартів боротьби з агресивним податковим плануванням потребує значної адаптації правового поля. Наведено шляхи адаптації, які включають наближення положень національного законодавства до положень актів законодавства Європейського Союзу для створення належних умов імплементації Плану дій BEPS в українське законодавче поле. Визначено та описано вимоги основних документів (Закон України «Про валюту і валютні операції», Багатостороння конвенція про виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування, Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування»), що встановлюють та роз’яснюють методологію, порядок, процедури та особливості розкриття групами підприємств інформації про розподіл доходу, економічної діяльності та податків, що сплачуються в різних країнах, в контексті запровадження Звіту в розрізі країн (country-by-country reporting). З метою сприяння швидкому та рівномірному впровадженню Звіту в розрізі країн наведено його концептуальну характеристику, яка визначає суб’єкт подання звіту, розкриває період застосування та терміни його подання, описує інформацію, що має розкриватися у звіті, та розміри штрафних санкцій у разі його неподання. Доведено, що для реалізації Плану дій BEPS в Україні в нормативних документах необхідно навести визначення поняття звіту в розрізі країн, розкрити принципи формування зведеної інформації діяльності групи щодо глобального розподілу доходів, сплачуваних податків, а також певних показників економічної діяльності в розрізі всіх юрисдикцій, в яких група здійснює діяльність; визначити методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, доходи, активи і зобов’язання з податку на прибуток та її розкриття у звіті в розрізі країн.

Стаття написана українською мовою


Васільєва Л. М., Шевченко Т. І.
Облікова політика як інструмент формування бухгалтерської інформації в управлінні (c. 217 - 222)

Метою статті є дослідження облікової політики як інструменту формування бухгалтерської інформації в управлінні. Проаналізовано сутність поняття «облікова політика». Встановлено, що повне та правдиве подання інформації про фінансові результати та фінансовий стан підприємства у звітності значною мірою залежить від рівня формування та застосування облікової політики, яка б ураховувала умови діяльності підприємства, організаційно-технологічні особливості тощо. Наголошено, що сучасний бухгалтерський облік слід розглядати, перш за все, як інформаційну базу, на основі якої можуть бути прийняті ефективні управлінські рішення. Виділено важливість бухгалтерської інформації та її принципи при формуванні облікової політики: достатність; корисність; об’єктивність; точність й актуальність. Сформовано критерії значущості бухгалтерської інформації при формуванні облікової політики. Доведено, що облікова політика, як інструмент формування бухгалтерської інформації в управлінні, повинна забезпечувати: повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; відображення в бухгалтерському обліку фактів господарської діяльності виходячи не тільки з їх правової форми, а й з економічного змісту фактів і умов господарювання; тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам; раціональне й економне ведення бухгалтерського обліку виходячи з умов господарської діяльності та величини підприємства. Визначено аспекти, які необхідно враховувати при формуванні бухгалтерської інформації як основи облікової політики в управлінні, а саме: бухгалтерська інформація повинна інтегрувати фінансову й операційну (нефінансову) інформацію; формування бухгалтерської інформації має сприяти досягненню економічним суб’єктом стратегічних цілей; бухгалтерська інформація повинна сприяти розумінню причин подій та явищ, що відбулися в господарському житті підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Безручук С. Л.
Документування чи доказовість? (До питання про основний принцип забезпечення якості облікової інформації) (c. 172 - 177)

Бухгалтерський облік як процес починається з виявлення, вимірювання та реєстрації фактів, дій і подій з метою отримання інформації про господарські операції. Суцільне та безперервне спостереження за всіма господарськими операціями на підприємстві здійснюється за допомогою документування – одного із основних методів бухгалтерського обліку, який водночас виступає інформаційною основою бухгалтерського обліку, його доказової базою. Незважаючи на широку дослідженість даного питання, сьогодні змінюються вимоги до облікової інформації, виникають нові підходи до обґрунтування основних принципів і підходів обліку, у тому числі й до документування. Документування визначається або як принцип, або як вимога, або як правило бухгалтерського обліку (одностайної думки вчені не дійшли). Інша позиція полягає в тому, що документи – головний, але не єдиний доказ, що підтверджує здійснення господарської операції. Таку позицію доводить і світова практика, зокрема норми, прийняті в Польщі в законодавстві про бухгалтерський облік. Тому вчені почали все частіше говорити про принцип не документування, а доказовості в бухгалтерському обліку. У статті висвітлено спробу відокремлення таких понять, як «принцип» і «правило»; визначено, що документування є основним правилом бухгалтерського обліку. Воно не може виступати принципом, виходячи з того, що визначається як процес фіксації господарських фактів у документах. Зазначено, що саме принцип доказовості має бути закріплено на законодавчому рівні, оскільки на сучасному етапі розвитку обліку підставою є не безпосередньо документальна форма, а доказовість тих господарських операцій, фактів або економічних подій, що відбуваються на підприємстві та мають бути зафіксовані в обліку. Це забезпечить підвищення якості облікової інформації, що надається зацікавленим користувачам.

Стаття написана українською мовою


Ізмайлов Я. О., Осмятченко В. О.
Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти (c. 177 - 183)

Метою статті є узагальнення проблем і розробка пропозицій щодо вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти. Наведено характеристику дуальної освіти, яка передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях (на підприємствах, в установах та організаціях) для набуття певної кваліфікації, як правило, на договірних засадах. Представлено практичний досвід здійснення реформи публічних фінансів в Україні за допомогою реалізації першого в країні пілотного проекту дуальної форми навчання на підставі розробленої Університетом державної фіскальної служби України освітньо-професійної програми підготовки магістрів «Фіскальне адміністрування». Викладено пропозиції щодо вдосконалення змістовно-якісної насиченості магістерських програм з обліку та оподаткування. Обґрунтовано потребу та розроблено рекомендації щодо навчання за англомовними магістерськими програмами з визначенням перспектив і переваг для здобувачів вищої освіти. Доведено, що дуальна форма навчання дозволить здобувачам вищої освіти: набути теоретичних і практичних компетентностей із забезпеченням їх вдалого поєднання; сформуватись як кваліфіковані фахівці, які мають не тільки належний фаховий рівень, але й здатні ефективно працювати в команді, вміло адаптуючись до швидкозмінюваних умов ринку; опанувати тонкощі професійних навичок з обраного виду діяльності; розширити кругозір і вдосконалити критичне мислення; відвідувати лекції провідних науковців та менторів, а також тренінги за участю фахівців-практиків національних і міжнародних компаній; сформувати позитивне ставлення до державних органів і державної служби; потрапити в професійні «ліфти»; перетворити рутинну бюрократичну роботу на креативний цікавий процес; бути частиною та інструментом реформ державного управління України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Себестянович І. С.
Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства (c. 265 - 270)

Метою статті є охарактеризувати управлінський облік, його роль в управлінні підприємством, а також визначити особливості управлінського обліку та його основні елементи. Розглянуто поняття «управлінський облік» та різні підходи до його трактування, роль управлінського обліку в управлінні організацією. Виділено основні відмінності між фінансовим та управлінським обліком за певними критеріями. Перераховано основні інструменти реалізації управлінського обліку відповідно до сфери їх застосування. Розглянуто поняття «управлінський контроль» як елемент системи управлінського обліку та розкрито його основні особливості. Описано показники, що характеризують безпомилковість як реєстрації, так і обробки фінансово-господарських операцій комерційної організації. Визначено основні структурні елементи системи управлінського обліку та функції даної системи. Зроблено висновки щодо мети управлінського обліку та його ролі в організації.

Стаття написана українською мовою


Селіщев С. В.
Оцінка аудитором діяльності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання при перевірці дотримання принципу безперервності діяльності (c. 270 - 274)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки діяльності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання в аудиті безперервності діяльності. Доведено важливість розуміння аудитором заходів контролю при оцінці ризику припинення діяльності, пов’язаного із застосуванням окремих стратегій управління. Особливу увагу приділено визначенню елементів контрольного середовища. Розроблено методичний підхід до оцінки діяльності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання в аудиті безперервності діяльності. Визначено проблеми оцінки ефективності системи внутрішнього контролю за реалізацією управлінських рішень. Обґрунтовано, що застосування розроблених алгоритмів забезпечує достатнє розуміння системи внутрішнього контролю при оцінці ризику припинення діяльності. Результати проведених досліджень свідчать, що масштаб використання та ефективність застосування внутрішнього контролю залежать, перш за все, від ступеня його розуміння керівництвом та власниками підприємства. Вивчення досвіду роботи системи внутрішнього контролю вказує на його низьку ефективність через відсутність достатньої теоретичної бази та розуміння методики його практичної реалізації, що, своєю чергою, значно підвищує рівень аудиторського ризику. Застосування розроблених алгоритмів забезпечує достатнє розуміння системи внутрішнього контролю при оцінці ризику припинення діяльності. У подальших дослідженнях буде розглянуто інші компоненти аудиторського ризику при аудиті безперервності діяльності.

Стаття написана українською мовою


Вавілов В. В.
Організація бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах (c. 275 - 281)

Метою статті є розгляд теоретико-методичних основ організації бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах. Доведено, що прийняття ефективних управлінських рішень, які одночасно забезпечать позитивні економічні результати діяльності фізкультурно-оздоровчих установ і розвиток здорового суспільства в цілому, є можливим лише за допомогою отримання своєчасної, повної, достовірної, об’єктивної інформації, що надає система бухгалтерського обліку. Обґрунтовано мету та завдання фізкультурно-оздоровчих закладів України. Проведено порівняльний аналіз державних (муніципальних) і приватних фізкультурно-оздоровчих установ з визначенням особливостей функціонування. На основі аналізу визначень, наданих національними та зарубіжними науковцями, під організацією бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих установ пропонується розуміти специфічний вид діяльності, що через скоординовану систему заходів забезпечить позитивний синергетичний ефект від управління обліковим процесом і збільшення різноманітних вигід фізкультурно-оздоровчих установ. Доведено, що вдосконалення організації бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих установ дасть можливість збільшити ефективність та підвищити результативність їх господарської діяльності. Визначено найважливіші напрямки організації бухгалтерського обліку фізкультурно-оздоровчих установ. Сформовано перелік факторів, який дозволяє керівництву (менеджменту) фізкультурно-оздоровчої установи через зважені управлінські дії максимально знизити вплив негативних і посилити вплив позитивних чинників мікро-, макро- та мегарівнів на розвиток суб’єктів господарювання. Визначено, що результатом облікової політики має бути обрання для фізкультурно-оздоровчої установи методів обліку для складання звітності, яка відповідатиме якісним характеристикам, включаючи інформацію про соціальний, інноваційний та екологічний розвиток.

Стаття написана українською мовою


Аверкин Я. Ф.
Облік доходів та фінансових результатів операційної діяльності (c. 282 - 289)

Розгляд особливостей обліку доходів та фінансових результатів операційної діяльності сприятиме побудові системи достовірної інформації, що є засадничим в управлінському обліку. Автором висвітлено особливості обліку доходів та фінансових результатів операційної діяльності на підприємствах пивоварної галузі. У статті зазначено, що на підприємствах пивоварної галузі обліковують доходи від основної діяльності та доходи від іншої операційної діяльності. До доходів від основної діяльності на пивоварних підприємствах відносять доходи від реалізації їхньої основної продукції (пива, квасу), яка випускається на цих підприємствах і обліковується на рахунку 70 субрахунку 701 бухгалтерського обліку. Автором наведено динамічний аналіз доходів і фінансових результатів підприємств пивоварної галузі (ПАТ «Опілля», ТзОВ «Рівень ЛТД», ПрАТ «Славутський пивзавод»). На підставі проведеного динамічного аналізу доходів від реалізації продукції, інших операційних доходів та результату операційної діяльності підприємства автору вдалося простежити динаміку, позитивні зміни показників, специфіку діяльності підприємства та визначити, чи працює воно ефективно. Проте для управлінського обліку така інформація є недостатньо вичерпною. Адже досить складно зрозуміти, які види продукції є рентабельними, а які ні. Оскільки управлінський облік спрямований на визначення ефективності виробничо-господарської діяльності, то на підприємствах пивоварної галузі необхідно в наказі про облікову політику чітко прописати особливості ведення обліку доходів і витрат за центрами відповідальності, що сприятиме визначенню фінансового результату в ході реалізації продукції по кожному її виду. Це також сприятиме виявленню та усуненню «вузьких місць», що забезпечить підвищення рентабельності продукції. У статті розкрито особливості автоматизації обліку доходів та фінансових результатів операційної діяльності та проаналізовано особливості існуючих програмних продуктів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Бережний Є. Б.
Організаційна модель аудиту витрат діяльності підприємства (c. 268 - 274)

Метою статті є обґрунтування організаційної моделі аудиту витрат у діяльності підприємства. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: визначено поняття «витрати діяльності»; окреслено сутність організації аудиту витрат діяльності; розроблено модель аудиту витрат діяльності підприємства. На підставі проведеного аналізу існуючих наробок у галузі аудиту витрат підприємства встановлено відсутність комплексного дослідження даного питання, а поодинокі публікації та відсутність чіткої організаційної схеми призводять до недостатнього розповсюдження аудиту витрат діяльності серед користувачів аудиторської інформації. У статті обґрунтовано та розроблено організаційну модель аудиту витрат діяльності підприємства, яку розглянуто в розрізі процесно-системного підходу. Ця модель представлена комплексом послідовних, взаємообумовлених стадій, які, з одного боку, дозволяють сформувати достовірну аудиторську думку, а з іншого – відповідають критеріям доцільності та обґрунтованості. На базі узагальнення доробок провідних науковців та практиків було доповнено традиційний склад стадій та етапів аудиторського дослідження витрат діяльності підприємства. У подальших дослідженнях планується розробити недотичний підхід до планування аудиту витрат діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Торба О. В.
Організація бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу (c. 274 - 281)

Метою статті є вдосконалення організації бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу для підвищення прозорості та достовірності інформації, що генерується на підприємствах. Доведено, що інтелектуальний капітал, як економічна категорія, містить ключові елементи інтелектуальної діяльності, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності. Досліджено структуру інтелектуального капіталу. Обґрунтовано основні завдання організації обліку інтелектуального капіталу, серед яких слід виділити: своєчасне, повне, достовірне, безперервне відображення господарських операцій щодо об’єктів обліку інтелектуального капіталу; обробку даних за допомогою відповідних процедур, прийомів і способів відповідно до вихідної інформації; включення обробленої інформації, яка зафіксована в первинних документах і регістрах обліку інтелектуального капіталу, в Баланс і Фінансову звітність господарюючого суб’єкта. Розглянуто суб’єкти й об’єкти організації бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу. Визначено, що організація обліку інтелектуального капіталу включає три взаємопов’язані блоки: методичний, технічний та організаційний. Обґрунтовано, що організація обліку інтелектуального капіталу залежить від обсягу облікових робіт, наявності комп’ютерних технологій, рівня кваліфікації облікового персоналу, облікової політики підприємства, а також від рівня розвитку його інтелектуалізації. Наведено варіанти організації обліку інтелектуального капіталу в обліковій політиці підприємств.

Стаття написана українською мовою


Пінчук К. С.
Організація бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах (c. 282 - 289)

Метою статті є розгляд теоретико-методичних основ організації бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах. Доведено, що організація обліку будівельно-монтажних робіт прямо залежить від особливостей будівельного виробництва. Обґрунтовано, що будівельне виробництво характеризується рядом специфічних особливостей, що визначають порядок організації його обліку та контролю. Визначено, що на технологічний процес будівництва більш, ніж на інші галузі промислового виробництва, значний вплив здійснюють природні фактори. У будівництві практично виключається індивідуальне виконання робіт окремими робітниками, у зв’язку з чим застосовуються бригадні форми організації праці. Визначено, що особливістю організації обліку на будівельному виробництві є те, що будівництво може проводитися підрядним, господарським або змішаними способами. Продукція будівельного виробництва обліковується за кошторисною вартістю та за фактичною собівартістю. Доведено, що для виконання будівельно-монтажних робіт недостатньо лише бухгалтерських кадрів, тому при обліку та контролі виконаних будівельних робіт бере участь ряд вузькокваліфікованих фахівців. Визначено найважливіші напрямки організації бухгалтерського обліку та контролю будівельних підприємств. Узагальнено та систематизовано організаційно-методичні засади ведення бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах. Запропоновано затрати в розрізах аналітичного обліку позначати окремими позиціями та групувати відповідно до основних напрямків робіт. Визначено проблеми та запропоновано напрями вдосконалення організації обліку та контролю будівельно-монтажних робіт.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Шот А. П.
Аналіз впливу служби внутрішнього аудиту на діяльність суб’єктів господарювання (c. 278 - 284)

В умовах глобалізації економіки та євроінтеграційних процесів в Україні проблема правопорушень у державному секторі економіки, бюджетних зловживань, фінансових і матеріальних втрат у результаті шахрайства стає все більш масштабною, набуває державного значення та викликає занепокоєння власників бізнесу, керівників держустанов. Актуальність дослідження зумовлена потребою мінімізації фінансових втрат, ризику шахрайства в державному секторі та бізнес-структурах, що можливе за умови ефективного внутрішнього аудиту та посилення фінансового контролю. Метою дослідження є проведення аналізу порушень бюджетного законодавства, втрат від шахрайства; доведення необхідності та важливості функціонування служби внутрішнього аудиту. Розглянуто основні способи організації внутрішнього аудиту в Україні. Встановлено, що аудит-аутстафінг не є до кінця законодавчо врегульованим, що створює проблеми як для аутстафера, так і для замовника послуг. Визначено, що існування в Україні різних форм організації внутрішнього аудиту викликано потребами часу та підвищеними вимогами до персоналу цієї служби, яка на сьогодні є необхідним інструментом внутрішнього контролю, покликаного упереджати виникнення порушень у всіх сферах функціонування суб’єкта господарювання. Проведено аналіз порушень бюджетного законодавства та втрат від шахрайства. Обґрунтовано необхідність підвищення рівня професійної підготовки, кваліфікації аудиторів та їх відповідальності з урахуванням вимог часу та міжнародного досвіду. Запропоновано показники для оцінки ефективності роботи служби внутрішнього аудиту. Доведено, що фінансовий стан та економічна безпека суб’єкта господарювання та держави великою мірою залежать від діяльності служби внутрішнього аудиту.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О., Федоренко О. П.
Аудит діяльності мережевих ритейлерів в умовах економіки з відкритим доступом (c. 284 - 290)

У статті досліджуються особливості діяльності мережевих ритейлерів (роздрібних торговельних мереж). Визначено, що являють собою ритейлери взагалі та мережеві ритейлери зокрема. Розкрито основні етапи сучасного аудиту (впродовж ХХ – початку ХХІ століть), до моменту формування економіки з відкритим доступом. Аргументовано доводиться необхідність підвищувати якість фінансової та нефінансової інформації відповідно до потреб її споживачів. Підсумовано, що якість і транспарентність інформації, отримані позитивні результати зовнішнього (так званого незалежного) аудиту прямо або опосередковано впливають на ринкову вартість компанії, оскільки підвищують рівень довіри до достовірності та об’єктивності інформації. Висвітлено запити та соціально-економічний потенціал аудиту в умовах глобалізації та євроінтеграції. Наведено результати компаративного аналізу основних трендів розвитку мережевих ритейлерів в Україні, отримані в результаті дослідження та оцінки глобальних і національних економічних і соціальних професійних інститутів. Систематизовано основні, значущі критерії оцінки інформації на предмет довіри (або недовіри) до результатів аналізу та аудиту. Розкрито змістовне наповнення та особливості в оцінках якісної та транспарентної інформації. Обґрунтовано основні підходи до аудиту фінансової звітності мережевого ритейлера з урахуванням ініціативності та обов’язковості аудиту (згідно з вимогами основного профільного законодавства з аудиту фінансової звітності та аудиторської діяльності в Україні). Підсумовано, що в умовах економіки з відкритим доступом до інформації загалом та аудиторської інформації зокрема її користувачі (професійні та непрофесійні користувачі інформації) висувають низку вимог, серед яких концептуальними є якість та транспарентність. Доводиться позиція, що мережеві ритейлери, які є одними з найбільш інвестиційно привабливими для угод M&А, зацікавлені в отриманні позитивних результатів аудиту, тому, відповідно, є або об’єктами обов’язкового аудиту, або ініціаторами добровільного аудиту. Оприлюднення позитивних результатів аудиту фінансової звітності впливає на вартість такого мережевого ритейлора.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Гончарук С. М., Приймак С. В., Шот А. П.
Обліково-аналітичні аспекти внутрішнього аудиту комунальних підприємств (c. 307 - 313)

У статті обґрунтовується необхідність посилення ролі внутрішнього аудиту в діяльності комунальних підприємств. Мета їх діяльності – якісне обслуговування споживачів комунальних послуг. За сучасних умов господарювання та через вплив кризових явищ підприємства комунального господарства є здебільшого збитковими. Для комунальних підприємств є характерним цілий ряд таких негативних тенденцій, як погіршення технічного та фінансово-економічного стану, зростання втрат енергетичних, водних та інших ресурсів, а також зниження якості наданих послуг. Ці фактори свідчать про необхідність впровадження системи внутрішнього контролю в діяльність таких підприємств. Проаналізовано витрати міського бюджету з погашення та обслуговування місцевого боргу в розрізі комунальних підприємств; динаміку кількості житлово-комунальних підприємств Львова; структуру видатків загального фонду міського бюджету на 2020 р. Запропоновано алгоритм проведення внутрішнього аудиту комунального підприємства, форму робочого документа аудитора з формування інформації про строки та шляхи виникнення кредиторської (дебіторської) заборгованості суб’єкта господарської діяльності. Процес внутрішнього аудиту полягає в ретельному вивченні здійснення операцій і являє собою не тільки дослідження фактів минулого, але і попередження негативних явищ у майбутньому. Внутрішній аудитор повинен розуміти та вміти виявляти і виправляти недоліки, які містять окремі елементи облікової політики комунального підприємства, викривлення в облікових реєстрах і звітності, отримувати докази цих недоліків і викривлень та доносити цю інформацію керівництву. Його рекомендації мають сприяти скороченню витрат і підвищенню ефективності діяльності комунального підприємства, створюючи умови для реалізації його генеральної стратегії.

Стаття написана українською мовою


Комірна О. В., Міняйло В. П., Нежива М. О., Негоденко В. С.
Детермінанти обліку та контролю розрахунків з персоналом вітчизняних підприємств (c. 314 - 321)

Метою статті є дослідження існуючих проблем обліку та контролю розрахунків з персоналом і надання рекомендацій з їх удосконалення в сучасних умовах бізнес-середовища. Актуальність теми обумовлюється тим, що питання обліку та контролю розрахунків з персоналом вітчизняних підприємств є недостатньо розкритими. Для оптимізації розрахунків з персоналом доцільно вдосконалювати облік і контроль раціонального та ефективного використання трудових ресурсів суб’єктів господарювання, а також з дотриманням усіх вимог щодо правильності та повноти формування, розподілу та виплати грошових платежів персоналу. Розкрито теоретичні засади обліку та контролю розрахунків з персоналом, проаналізовано основні аспекти їх удосконалення, а також систематизовано основні порушення, яких припускаються підприємства під час облікового відображення розрахунків з персоналом. Ефективність функціонування та соціальний розвиток суб’єктів господарювання забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці різних категорій персоналу. При цьому процес здійснення фінансового контролю розрахунків з персоналом потребує чіткої регламентації на рівні інформаційного та організаційно-методичного забезпечення, оскільки на сьогоднішній день відсутня дієва система фінансового контролю, яка б дозволяла не лише виявляти порушення, а й попереджати їх виникнення.

Стаття написана українською мовою


Усатенко О. В., Макурін А. А.
Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва (c. 322 - 328)

Дана стаття узагальнює аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії з питання використання бережливого обліку на виробництві з урахуванням сучасних технологій утилізації відходів та використання розподіленого реєстру даних, яким є технологія блокчейн. Основною метою дослідження є проведення аналізу щодо виникнення відходів у різних галузях народного господарства України та визначення шляхів їх утилізації. Визначено основні шляхи утилізації відходів та принципи, якими необхідно керуватися під час прийняття рішень. Систематизація літературних джерел і підходів дозволила визначити проблеми функціонування бережливих обліку та виробництва. Проаналізувавши запропоновані вітчизняними та зарубіжними вченими підходи до впровадження бережливого обліку, доречно зробити висновок, що основною перешкодою для становлення системи бережливого обліку є відсутність визначеного методичного підходу до впровадження такої системи. Тому саме активне використання технології блокчейн у бухгалтерському обліку надасть можливість зовнішнім користувачам здійснювати контроль за відходами, які виникають на виробництві, та прорейтингувати ці підприємства стосовно їх діяльності з утилізації відходів. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що для визначення шляхів утилізації відходів необхідно вести їх облік з урахуванням корисності від використання відходів. Тому запропоновано використовувати функціональну схему системи бережливого обліку на підприємстві. Важливим напрямом дослідження в системі бухгалтерського обліку є виділення бережливого обліку та новітньої концепції управління виробничим підприємством, яка спрямована на усунення втрат ресурсів виробництва, –технології блокчейн.

Стаття написана українською мовою


Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сенишин Б. Б.
Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах (c. 329 - 336)

Оскільки більшість підприємств мають на меті вести бухгалтерський облік за міжнародними стандартами, то постає питання пошуку висококваліфікованих працівників, які б забезпечили належне ведення обліку та складання звітності відповідно до сучасних вимог. Тому впровадження аутсорсингу бухгалтерських послуг набуває неабиякого поширення. Метою статті є аналіз проблем сучасного стану послуг бухгалтерського аутсорсингу та пошук нових підходів та інструментів для мінімізації ризиків аутсорсингових послуг. Проаналізовано проблеми впровадження аутсорсингу на вітчизняних підприємствах з метою підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності діяльності в сучасних умовах. Розглянуто сутність поняття «аутсорсинг» та його види. Висвітлено питання щодо передачі ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності аутсорсинговим компаніям як ефективного способу досягнення економічних переваг і мінімізації витрат, а також зменшення податкових ризиків. Проаналізовано особливості використання бухгалтерського аутсорсингу та виконання поставлених перед ним завдань. Обґрунтовано основні негативні та позитивні риси використання бухгалтерського аутсорсингу на вітчизняних підприємствах. Визначено умови та структуру договору між замовником і провайдером. Запропоновано заходи та напрямки щодо впровадження аутсорсингу бухгалтерських послуг у бізнес-структури нашої країни. Зокрема, першочерговим заходом становлення бухгалтерського аутсорсингу в Україні є вдосконалення законодавчо-нормативної бази, яка б стимулювала підприємців застосувати даний вид аутсорсингу, а також ураховувала б інтереси підприємців, а не лише держави. Тому становлення аутсорсингу є невід’ємною частиною соціально-економічного розвитку нашої країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Шевців Л. Ю., Мосолова Ю. О.
Облікова політика в управлінні діяльністю підприємств за умов гармонізації обліку та звітності (c. 260 - 269)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних підходів до формування облікової політики підприємства на основі цілей управління в контексті гармонізації обліку та звітності. Узагальнено підходи вчених до визначення поняття «облікова політика» з побудовою її структури, визначенням мети і завдань. Наведено визначення облікової політики відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів. Описано основні проблеми, з якими стикаються підприємства під час формування облікової політики за міжнародними стандартами та шляхи їх вирішення. Враховуючи норми гармонізації, специфіку діяльності, обліково-звітну інформацію підприємства, запропоновано етапи організації роботи облікового апарату. Сформовано напрями використання облікової політики для забезпечення практичних потреб зацікавлених осіб. Для оптимізації процесу облікового відображення та контролю руху товарів, забезпечення реалізації якісних характеристик звітності та контрольної функції бухгалтерського обліку в системі ефективного управління товарним асортиментом запропоновано факторну інформаційну модель облікової політики. Встановлено, що методика формування облікової політики, яка регламентує порядок здійснення управлінського обліку, орієнтованого на принципи МСФЗ, – багатоетапний процес, що відображає взаємозв’язок міжнародних стандартів, фінансового та управлінського обліку. Досліджено проблемні питання переходу підприємства на використання концептуальної основи МСФЗ, що пов’язано зі зміною структури наказу про облікову політику. Визначено, що розробка облікової політики для цілей управління дозволяє знизити витрати на проведення трансформаційних процедур і взаємопов’язана з показниками діяльності підприємства. Узагальнено переваги створення ефективної облікової політики для інвесторів на основі взаємозв’язку бухгалтерського обліку з основними тенденціями стандартів на міжнародному рівні, інтегрування управлінського обліку в систему МСБО та МСФЗ і з метою податкових розрахунків. На основі проведеного дослідження зроблено висновки, що формування ефективної облікової політики надасть додаткові можливості підприємству.

Стаття написана українською мовою


Лопін А. О.
Особливості організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу (c. 269 - 276)

Метою статті визначено розробку науково-методичних підходів до організації бухгалтерського обліку природного капіталу. Доведено, що в умовах суттєвого зростання антропогенного впливу на природу одним із найадекватніших та ефективних способів вирішення проблеми взаємодії суб’єктів господарювання та всієї економіки з навколишнім середовищем є запровадження обліку елементів природного капіталу на підприємствах харчової індустрії України. Обґрунтовано, що окремі екологічні аспекти господарської діяльності є досить складними з точки зору їх спостереження, оцінювання та фіксації в первинних документах. У статті проведено аналіз видів та форм організації бухгалтерського обліку, які притаманні вітчизняним суб’єктам харчової індустрії, шляхом обстеження 57 підприємств м. Харкова та Харківської області. За результатами анкетування виявилося, що в цілому за вибіркою більше половини підприємств харчової індустрії мають внутрішню облікову службу з повним циклом облікових робіт. З метою ефективної організації бухгалтерського обліку елементів природного капіталу на підприємстві розроблено концептуальну модель, в якій виділено специфічні елементи обліку як інформаційної системи, визначено взаємозв’язки між ними та обґрунтовано склад і структуру внутрішніх регламентів документування господарських операцій, пов’язаних з природоохоронною діяльністю підприємств харчової індустрії. У системі внутрішніх регламентів організації обліку природного капіталу запропоновано виділяти чотири блоки документів, які згруповано у два класи: 1. Регламентація організації та обліку охорони навколишнього середовища; 2. Регламентація організації та обліку природокористування.

Стаття написана українською мовою


Савіцький В. В.
Комплексний механізм економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми (c. 276 - 283)

У процесі даного дослідження було встановлено, що для розробки комплексного підходу до методології економічного аналізу діяльності аудиторських фірм необхідно розглядати економічний аналіз як інформаційну систему. Зважаючи на специфіку діяльності аудиторських фірм, дослідження економічного аналізу як системи враховує галузеві особливості всіх складових системи. Метою статті є дослідження комплексного механізму економічного аналізу господарської діяльності аудиторської фірми. Досліджено наукову літературу, яка стосується застосування теорії систем до економічного аналізу. Встановлено, що системний підхід дозволяє визначити особливості економічного аналізу як навчальної дисципліни; функціональної економічної науки; професійної діяльності та інформаційної підсистеми управління підприємства, у тому числі аудиторської фірми. У контексті дослідження розглянуто економічний аналіз як інформаційну підсистему управління господарською діяльністю аудиторської фірми. Розглянуто економічний аналіз діяльності аудиторських фірм як систему в класичному розумінні її складових, а саме: користувачі результатів економічного аналізу, суб’єкт економічного аналізу, об’єкт економічного аналізу, методологічна дія, зворотний зв’язок. Запропоновано власний підхід до системи економічного аналізу діяльності аудиторських фірм, який враховує їх специфіку як суб’єктів господарювання та як суб’єктів незалежного фінансового контролю. Зазначено, що ключовими об’єктами економічного аналізу визначено: фінансовий потенціал, кадровий потенціал, репутаційний капітал. Сформовано змістовне наповнення функціонування елементів системи та ідентифіковано галузеві особливості розвитку економічного аналізу.

Стаття написана українською мовою


Верзілова Г. Р.
Облікова інтерпретація витрат на маркетингову діяльність торговельного підприємства (c. 284 - 292)

В умовах турбулентності сучасного бізнес-середовища пріоритетної уваги керівництва торговельних підприємств заслуговує фінансова результативність та ефективність заходів, орієнтованих на безперервний збір інформації, її аналітичну обробку та зворотний контакт з цільовими сегментами. Тому актуальним є дослідження облікового супроводу процесу прийняття управлінських рішень щодо маркетингових витрат в управлінській інформаційній системі торговельного підприємства. Метою статті є обґрунтування методичних засад і розробка практичних рекомендацій з формування в обліковій системі підприємства витрат на маркетингову діяльність. Для забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю запропоновано авторський підхід до відображення маркетингових витрат на рахунках обліку та у звітності торговельного підприємства. Обґрунтовано доцільність обліку маркетингових витрат на однойменному субрахунку, що відкривається до рахунку 93 «Маркетингово-збутові витрати». З урахуванням специфіки маркетингової діяльності торговельного підприємства запропоновано технологію обліку окремих видів цих витрат й узагальнення інформації про них у відповідній зведеній відомості. Надано рекомендації щодо організації обліку маркетингових активів торговельного підприємства. З огляду на внесені пропозиції розроблено алгоритм облікової інтерпретації формування фінансового результату від реалізації товарів (продукції, послуг) торговельного підприємства. Викладені пропозиції з удосконалення методики відображення маркетингових витрат в обліку підприємства торгівлі покращать обліковий супровід процесу прийняття управлінських рішень з оптимізації витрат на маркетингову діяльність. Як перспективні напрями дослідження виділено оптимізацію первинного документування маркетингових витрат в інформаційній системі торговельного підприємства та аналіз ефективності маркетингових проектів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Мельничук М. О., Нагорна І. В.
Методичні аспекти забезпечення аналітичного оцінювання фінансової стійкості (c. 312 - 318)

Метою статті є узагальнення характерних рис наявних методичних підходів до аналітичного оцінювання фінансової стійкості підприємств та обґрунтування їхнього вибору за різних умов інформаційного забезпечення. Обґрунтовано актуальність оцінювання фінансової стійкості підприємств. Проаналізовано наявні методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємства, а саме: агрегатний, коефіцієнтний, маржинальний, бальний, балансовий, інтегральний, факторний і матричний. Узагальнено методи оцінки фінансової стійкості та розкрито їх змістове наповнення. Охарактеризовано сутність методів; окреслено їх переваги та недоліки, сфери застосування, показники та їх наповнення. Схематично наведено узагальнюючі показники фінансової стійкості підприємства, які характеризують рівень забезпеченості оборотних активів підприємства джерелами їх формування. Розглянуто запас фінансової стійкості за допомогою трьох агрегатів методом абсолютних значень. Визначено сутність і переваги експрес-оцінки фінансової стійкості. Згруповано методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства, визначено методи й інструменти оцінювання фінансової стійкості підприємства. Оскільки традиційні методи аналізу варто доповнювати новими зарубіжними, аналіз фінансової стійкості може бути доповнений, розширений й обґрунтований з різних точок зору стійкості.

Стаття написана українською мовою


Пилипенко А. А., Халліфах Ахмед Мохаммед Саєд
Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об’єднання підприємств (c. 319 - 327)

Сучасні умови ведення бізнесу суттєво змінили вимоги до інформаційного й обліково-аналітичного забезпечення механізму управління підприємствами та їх інтегрованими об’єднаннями. Менеджмент підприємства вимагає значного розширення переліку номенклатур обліку та їх представлення у взаємозв’язку з бізнес-процесами підприємства, зростання достовірності облікових даних і швидкості формування управлінських звітів, відображення в процесі звітування нефінансових показників і ключових складових обраної підприємством бізнес-моделі. Здебільшого реалізація таких вимог є можливою у разі зміни підходу до організації управлінського обліку. Авторською гіпотезою при цьому є використання концепції опису корпоративної архітектури як основи процесу організації управлінського обліку. Метою статті є розвиток теоретико-методичних положень організації обліково-аналітичного процесу підприємств та їх інтегрованих об’єднань на основі імплементації до бухгалтерського обліку здобутків методології моделювання корпоративної архітектури. В основу реалізації поставленої мети покладено проєктний підхід. У результаті реалізації проєкту організації обліку передбачено підвищення аналітичних можливостей обліку, розгортання заснованої на даних обліку системи бізнес-аналізу, виділення контурів підтримки стратегічного менеджменту та розширення прогностичної функції обліку тощо. Для формування моделі корпоративної архітектури використано методологію TOGAF та мову моделювання Archimate. У розробленій моделі відображено структуру функції обліку та її зв'язок з рештою елементів корпоративної архітектури. Наявність подібних функціональних моделей дозволила ідентифікувати перелік користувачів облікової інформації та розробити концепцію розвитку управлінського обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Цимбалюк С. О., Цимбалюк Д. І.
Комплексний аудит оплати праці на підприємстві: теоретичні та методичні засади реалізації (c. 336 - 342)

Метою статті є розробка теоретичних і методичних засад реалізації комплексного підходу до аудиту оплати праці на підприємстві. Обґрунтовано необхідність комплексного підходу до аудиту оплати праці на підприємстві. Визначено мету та процедуру комплексного аудиту оплати праці. Сформульовано основні завдання комплексного аудиту оплати праці, до яких належать: перевірка відповідності системи оплати праці законодавчим нормам і положенням колективних угод; оцінка конкурентоспроможності та диференціації заробітної плати, її транспарентності; аналіз структури заробітної плати; оцінка виконання заробітною платою належних функцій; дослідження рівня задоволення працівників системою оплати праці. Визначено методи збирання інформації для проведення аудиту оплати праці. Стаття містить перелік законодавчих актів, що регламентують питання оплати праці, та внутрішніх документів, які регламентують питання оплати праці на підприємстві, що підлягають аудиту. Наведено складові аудиту операцій з нарахування заробітної плати. Наведено методичні засади оцінювання конкурентоспроможності та диференціації заробітної плати; аналізу структури заробітної плати; міри виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій; оцінювання транспарентності оплати праці; своєчасності виплати заробітної плати; рівня задоволення працівників системою оплати праці. Сформульовані методичні засади та інструментарій можуть використовуватися роботодавцями, керівниками підприємств, профспілковими організаціями, аудиторськими компаніями для проведення комплексного аудиту оплати праці. За результатами комплексного аудиту керівництво підприємства матиме цінну інформацію для внесення змін у систему оплати праці з метою підвищення справедливості та конкурентоспроможності заробітної плати, посилення мотивації та лояльності працівників і закріплення їх на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Спіцина Н. В., Кравцова С. В.
Внутрішній аудит: підходи до визначення, відмінності від зовнішнього аудиту (c. 342 - 348)

Метою статті є дослідження природи внутрішнього аудиту, аналіз запропонованих вченими визначень терміна «внутрішній аудит» і порівняння внутрішнього та зовнішнього аудиту за основними ознаками. Після вивчення різних підходів до визначення поняття «внутрішній аудит» стає можливим дати авторське трактування: внутрішній аудит являє собою сучасну форму незалежного фінансово-господарського контролю, що забезпечує комплексну оцінку ефективності системи управління, результатів діяльності економічного суб’єкта і припускає формування думки щодо результатів його діяльності як у цілому, так по структурних підрозділах, а також забезпечує необхідною інформацією всі управлінські служби підприємства. Порівнявши характеристики внутрішнього та зовнішнього аудиту, було зроблено висновок, що внутрішній аудит призначений для рішення функціональних завдань керівництва організації та прийняття управлінських рішень для ефективної роботи підприємства. Зовнішній аудит проводиться відповідно до діючого законодавства та покликаний забезпечити достовірною інформацією зовнішніх користувачів. Визначальним аспектом є не завжди чітке розуміння ролі внутрішнього аудиту в процесі управління, що, своєю чергою, призводить до того, що внутрішній аудит реалізується тільки для того, щоб виявити ті чи інші недоліки, випадки фальсифікації тощо. Саме тому внутрішній аудит має стати джерелом інформації, що допомагатиме менеджерам і власникам об’єктивно оцінювати реальне становище організації та приймати вірні управлінські рішення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Кашперська А. І., Ільченко М. О.
Моделі організації обліку з використанням крауд-технологій: особливості, переваги, перспективи (c. 205 - 212)

Метою статті є дослідження сучасного стану ринку послуг з бухгалтерського обліку України; визначення особливостей, переваг і недоліків існуючих моделей організації надання облікових послуг за допомогою крауд-технологій, а також дослідження перспектив їх впровадження у діяльність вітчизняних підприємств. Проаналізовано найбільш розповсюджені моделі надання облікових послуг за допомогою крауд-технологій, а саме: аутсорсинг, косорсинг, офшорінг, інсорсинг, аутстафінг. Встановлено, що облікові моделі поряд зі значними перевагами мають і низку недоліків. Наголошено, що вибір певної моделі, можливості та необхідності її використання залежить від обсягів та видів діяльності та залишається за власниками підприємств, з урахуванням переваг і наявності економічного ефекту. Визначено, що український ринок облікових послуг представлений великою кількістю підприємств і фізичних осіб – підприємців, які дедалі збільшують обсяг реалізованих послуг і користуються найбільшим попитом у підприємств та установ порівняно зі звичайним населенням та іншими категоріями споживачів. Обґрунтовано, що за умов використання послуг аутсорсерів власникам підприємств доцільно орієнтуватися на відповідність надавачів облікових послуг певним критеріям, серед яких основними є: професіоналізм і компетентність у специфіці та стратегії діяльності замовника; відповідальність за результат та якість; дотримання умов конфіденційності; вартість облікових послуг. Визначено, що використання підприємствами крауд-технологій при організації облікового процесу сприятиме його оптимізації, отриманню значних переваг від застосування додаткових ресурсів, підвищенню можливості їх адаптації до сучасних економічних реалій.

Стаття написана українською мовою


Нестеренко І. В., Ковалевська Н. С., Соколова Є. Б.
Моделювання облікової політики підприємств готельної індустрії в умовах глобалізації (c. 212 - 218)

Метою статті є обґрунтування організаційних і методичних положень, розробка практичних рекомендацій з удосконалення облікової політики підприємств готельної індустрії. Запропоновано оптимізаційну модель облікової політики готельних підприємств, яка дозволяє отримувати обліково-аналітичні ресурси управління в розрізі виділених звітних господарських сегментів та на їх основі складати звітність за сегментами готелю. Розвиваючи теорію класифікації витрат, визначено, що групування витрат доцільно здійснювати за найбільш впливовими сегментами готелю, що відповідає завданням управління витратами, виходячи із особливостей готельної діяльності, створює умови економічного обґрунтування цілей структурних підрозділів. Доведено доцільність максимальної інтеграції облікової політики готелю за міжнародними стандартами та національними нормативними документами, які визначають особливості її формування. З метою вдосконалення процесу управління витратами підприємств готельної індустрії за сегментами рекомендовано систему субрахунків до рахунка 23 «Виробництво», в якій субрахунки другого порядку відповідають основному, допоміжному та додатковому рівню послуг, а рахунки третього порядку – виробничим службам підприємства. Застосування запропонованої методики обліку витрат готельного підприємства дозволить встановити контроль над рівнем фактичних витрат, їх нормативними та плановими показниками, а також сприятиме калькулюванню собівартості готельних послуг. Запропонована модель облікової політики дозволяє раціоналізувати процес формування інформаційних ресурсів на різних рівнях управління готельним підприємством і розробити методичні засади відображення готельних послуг у бухгалтерському обліку відповідно до вимог міжнародних і національних стандартів фінансової звітності.

Стаття написана англійською мовою


Василішин С. І.
Модифікація принципів обліково-аналітичного забезпечення як домінанта управління економічною безпекою аграрних підприємств (c. 219 - 226)

Управління будь-яким підприємством здійснюється на базі інформації, зосередженої в різних джерелах, яка накопичується в процесі підприємницької чи іншої діяльності. Використання інформації як специфічної субстанції у процесі обліково-аналітичного забезпечення передбачає дотримання певних принципів, основними з яких є: обачність, повнота висвітлення, безперервність діяльності, своєчасність, суттєвість, правдиве подання, зрозумілість тощо. Ці принципи визначено як міжнародними, так і національними стандартами. Мета статті полягає в обґрунтуванні необхідності та напрямів модифікації принципів обліково-аналітичного забезпечення як домінанти управління економічною безпекою аграрних підприємств. Охарактеризовано особливості ідентифікації та класифікації принципів обліково-аналітичного забезпечення. Проведено порівняльний аналіз сутності принципів, наведених у міжнародних і національних нормативно-правових актах. Здійснено критичний аналіз поглядів науковців щодо виокремлення принципів фінансового, управлінського обліку та економічного аналізу. У результаті дослідження запропоновано виокремлення специфічних безпекоорієнтованих принципів обліково-аналітичного забезпечення, які у своїй сукупності є важливою домінантою формування архітектури обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою, підсилюють адекватність принципів обліку й аналізу запитам зміцнення економічної безпеки та створюють платформу для формування безпекоорієнтованої облікової політики та безпекових акцентів представлення аграрного бізнесу у звітності. Перспективою подальших досліджень є оцінка впливу інформаційних запитів стейкхолдерів гарантування економічної безпеки та галузевої специфіки на архітектуру обліково-аналітичного забезпечення в аграрних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О., Мойсеєнко О. М.
COVID-криза як драйвер диджиталізації бухгалтерських процедур (c. 227 - 234)

COVID-криза – як прояв глобальної фінансово-економічної, соціальної та політичної кризи – є серйозним викликом для світу в цілому та України зокрема, але, разом із тим, вона стала ключовим поштовхом для прискорення тренду диджиталізації та диджитал-трансформації. Метою статті є дослідження основних напрямів диджиталізації облікових процедур під впливом COVID-кризи та з’ясування проблемних питань, що виникають при впровадженні диджитал-технологій для цілей бухгалтерського обліку підприємств України. Наведено визначення поняття диджиталізації та її порівняння з диджитизацією на прикладі документування операцій для цілей бухгалтерського обліку. Виділено основні напрями диджиталізації бухгалтерських процедур – розширення застосування електронного документообігу, використання хмарних технологій, дистанційна (віддалена) робота. Визначено переваги використання можливостей диджитал-технологій в умовах дії карантину на всій території України. Обґрунтовано, що ефективність реалізації основних напрямів залежить від: подальшого вдосконалення процедур електронного документообігу як на рівні окремих підприємств, держав, так і на міждержавному рівні; підвищення рівня інформаційної безпеки для цілей використання хмарного ресурсу для зберігання даних, здійснення розрахунків, обміну даними, їх використання у зручній формі; виправлення дисбалансу між рівнями розвитку технологій та компетенцій бухгалтерських працівників. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливостей розширення шляхів застосування диджитал-технологій для цілей бухгалтерського обліку та розробка концепції диджиталізації бухгалтерських процедур.

Стаття написана українською мовою


Назарова К. О., Микитюк І. С., Гоцуляк В. Д.
Аудит безпеки руху як імператив глобалізаційних процесів та ефективного державного менеджменту (c. 235 - 244)

У статті доведено нагальну необхідність впровадження аудиту безпеки руху на автомобільних дорогах України в умовах глобалізації та ефективного державного менеджменту. Стаття присвячена проблемам підвищення рівня безпеки дорожнього руху та системи управління транспортними засобами шляхом впровадження аудиту безпеки дорожнього руху. Доведено, що важливим інструментом зниження дорожньо-транспортних пригод і аварійності на дорогах у багатьох країнах світу є аудит безпеки дорожнього руху. Розглянуто досвід впровадження аудиту безпеки дорожнього руху в таких зарубіжних країнах, як Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Канада, проаналізовано можливість його адаптації до умов України. Надано аналіз дорожньо-транспортних пригод в Україні за період 2017–2019 рр. Розглянуто складові виникнення дорожньо-транспортних приход, техніко-експлутаційний стан автомобільних доріг, кількість і відповідність технічного стану транспортних засобів, суб’єктів господарювання етиці дорожнього руху. Розглянуто етапи аудиту безпеки автомобільних доріг; зазначено, що результативність та ефективність аудиту безпеки дорожнього руху залежить від наявності політики, програми, конкретизації процедур аудиту. Доведено необхідність аналізу реалізації заходів по безпеці дорожнього руху за попередні роки (як імперативу аудиту безпеки руху). Зазначається, що важливою складовою аудиту безпеки руху є транспортний аудит, наведено складові проведення транспортного аудиту. Обумовлено доцільність проведення аналізу раніше вжитих заходів для попередження дорожньо-транспортних пригод органами контролю міністерств та відомств. Розглянуто питання навчання та підготовки кадрів аудиторів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Фабіянська В. Ю.
Удосконалення професійних вимог до аудиторів за умов реформування незалежного аудиту в Україні (c. 189 - 199)

Метою статті є вдосконалення професійних вимог до аудиторів у контексті реформування незалежного аудиту в Україні. Методологія дослідження ґрунтується на теоретичних узагальненнях і використанні наукових інструментів, включаючи порівняльний аналіз та аналіз положень чинного законодавства України у сфері регулювання незалежного аудиту. Наведено результати дослідження та рекомендації щодо перспектив підвищення професійних якостей аудиторів завдяки сукупності заходів, запропонованих автором. Проведено дослідження особливостей нової системи атестації аудиторів, що запроваджується Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і деталізована в проєктах наказів Міністерства фінансів України, спрямованих на виконання вимог статті 19 Закону. У результаті проведених досліджень виділено шляхи вдосконалення професійних якостей аудиторів, що стосуються, зокрема: практичної направленості завдань кваліфікаційного іспиту; набуття практичного досвіду кандидатів в аудитори; удосконалення професійних навичок аудиторів; наявності в обов’язковому порядку сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності для аудиторів, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності суб’єктів, які становлять суспільний інтерес. Зазначено, що необов’язково, щоб всі вимоги були реалізовані одночасно, можливий варіант послідовного їх впровадження. Практичне значення розроблених рекомендацій полягає в тому, що їх урахування під час набуття та підтримання професійних якостей аудиторів дасть змогу забезпечити якісно новий рівень вітчизняного аудиту, здатного конкурувати із міжнародними аудиторськими фірмами.

Стаття написана українською мовою


Осмятченко В. О., Вавілов В. В.
Особливості застосування комп’ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах (c. 200 - 207)

Метою статті є дослідження особливостей застосування комп’ютеризованих інформаційних систем бухгалтерського обліку та подання звітності у фізкультурно-оздоровчих установах. Доведено, що прийняття менеджерами різних ланок фізкультурно-оздоровчих установ ефективних управлінських рішень, особливо в умовах світової пандемії COVID-19, є можливим лише за допомогою отримання своєчасної, повної, достовірної, об’єктивної інформації про господарську діяльність підприємств, що надає система бухгалтерського обліку та подання звітності. Обґрунтовано, що в умовах глобалізації та світової пандемії COVID-19 відбувається модифікація існуючих і поява нових завдань бухгалтерського обліку, що обумовлено переорієнтацією на онлайн-послуги, зміну мотивів та запитів усіх зацікавлених в обліковій інформації учасників господарських відносин. Сформовано та систематизовано завдання бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих установах. Для прийняття ефективних управлінських рішень в обліково-аналітичній системі фізкультурно-оздоровчих установ запропоновано виділити чотири зрізи інформації: облікову, аналітичну, прогнозну й управлінську. Доведено, що головним завданням інформаційних систем і технологій бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих установах України є створення більш якісного рівня співпраці, координації та комунікації інформаційних зв’язків між підрозділами та споживачами послуг для прийняття ефективних управлінських рішень. Запропоновано алгоритм автоматизованого процесу обліку будь-яких господарських операцій фізкультурно-оздоровчих установ через бухгалтерське моделювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Мисюк В. О., Татенко М. Ю., Татенко Н. Ю.
Вплив закону про ринок землі на аудит земельних ділянок (c. 178 - 183)

У статті досліджено особливості проведення аудиту земельних ділянок на території України. Обґрунтовано основні проблемні питання практичного характеру, що виникають в процесі купівлі, продажу, оренди та інших операцій із земельною ділянкою. Відображені та розкриті основні етапи аудиту земель. Зокрема, розкрито особливості онлайн-сервісу Feodal.online, який значно спрощує такий вид перевірки, та основні переваги даного сервісу. Коротко охарактеризовано асоціацію «Зелена спілка України», яка є лідером серед аудиторських перевірок земельних ділянок. Проаналізовано основні положення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-IX, який було ухвалено Верховною Радою 31 березня 2020 р. Розкрито думку різних науковців, практиків і політиків про переваги та недоліки даного нормативно-правового акта. Коротко розкриті історичні факти про мораторій на продаж землі. Наведено перелік країн, які до сьогодні не мають земельного ринку. Враховано та розкрито особливості оподаткування землі, залежність суми податку від розміру нормативно-грошової оцінки та вказано, які саме статті Податкового кодексу України необхідно змінити та доповнити. Проаналізовано відповідність проєкту законів України «Про державну інвентаризацію (аудит) земель» № 2405 від 08.11.2019 р. і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» № 552-IX від 31.03.2020 р. Розкрито основні переваги (на думку авторів) земельного закону, розглянуто ряд неточностей і суперечностей, що виникли внаслідок прийняття закону про ринок землі. Як наслідок, запропоновано основні ефективні шляхи вдосконалення законодавства в даній сфері, враховуючи особливості української ринкової економіки.

Стаття написана англійською мовою


Мельник К. П.
Еколого-соціальний аудит у галузевих і територіальних (адміністративних) кластерах сільського господарства (c. 184 - 189)

У статті обґрунтовано пріоритетність розвитку сільського господарства в Україні для забезпечення її національної безпеки в частині продовольчої, економічної, екологічної, а тепер – і енергетичної. В умовах створення нових територіальних об’єднань, галузевих кластерів власники великих сільськогосподарських підприємств потребують якісно нової достовірної інформації, що може забезпечити тільки аудит. Метою статті є визначення ролі і завдань аудиту в умовах реформування сільського господарства в Україні. Розроблено систему аудиту, застосування якої на підприємствах сільського господарства та в нових територіальних об’єднаннях забезпечить виконання його (аудиту) завдань і реалізацію можливостей. Запропонована система передбачає ідентифікацію впливу суб’єктів аудиту на попередню та поточну діяльність господарюючої одиниці, а також на її плани та прогнози через реалізації можливостей аудиту. З метою планування розвитку сільського господарства особливого значення набуває використання можливостей аудиту для обґрунтування перспективних (прогнозних) значень показників функціонування як окремих суб’єктів господарювання, так і галузевих і адміністративних кластерів певних територій та галузі в цілому. В умовах реформування сільського господарства в Україні роль аудиту визначається інформаційними потребами різних груп користувачів інформації як щодо функціонування галузі в цілому, так і стосовно діяльності окремих підприємств. Перспективами подальших досліджень впровадження та розвитку інституту аудиту в нових територіальних об’єднаннях є вивчення та розробка системи інформаційних потреб користувачів з точки зору зростання довіри до якості інформації.

Стаття написана українською мовою


Тарасова Т. О., Макурін А. А.
Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами (c. 190 - 195)

Мета статті полягає у визначенні процесу розрахунку криптовалютами між підприємствами та його облікове відображення. Під час проведеного дослідження було встановлено, що всі учасники, які використовують криптовлюти, розподіляють ризики між собою. Через невизнання криптовалюти платіжним засобом НБУ як регулятор повністю склав свої повноваження в цьому аспекті. Розглянуто та перераховано сильні та слабкі сторони використання цифрових активів; охарактеризовано основні ризики. Запропоновано для обліку будь-яких криптоактивів використовувати синтетичний рахунок другого порядку 128 «Цифрові активи», у розрізі якого відкривати аналітичні рахунки для обліку конкретних криптовалют. Наприклад, 128.1 використовувати для обліку криптовалюти біткойн-кеш; 128.2 – для обліку криптовалюти біткойн; 128.3 – для обліку криптовалюти ефір (Ether) та інші. Крім цього, для обліку криптовалют, які зберігаються на криптогаманцях, наприклад Coinomi, пропонується використовувати синтетичний рахунок другого порядку 336 «Цифровий гаманець». Розглянуто відображення в обліку розрахунків за товари криптовалютою. Встановлено, що сучасна «наука про облік» дозволяє ідентифікувати та вносити певні правки в існуючий план рахунків для облікового відображення певних об’єктів, наприклад таких, як цифрові гроші, криптовалюти. Тому інформаційна функція бухгалтерського обліку дозволяє вести суцільне, безперервне і взаємопов’язане відображення господарської діяльності. Результати дослідження показали, що не варто нехтувати таким цифровим активом, як криптовалюта. Її можна зберігати на цифрових гаманцях і розраховуватися в мережі Інтернет за товари, роботи чи послуги.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Смоквіна Г. А., Попович К. Ф.
Організаційні аспекти щодо формування облікової політики інноваційних витрат на капітальні інвестиції (c. 205 - 211)

У статті окреслено позитивні аспекти інноваційно-технологічного напряму. Встановлено взаємопов’язаність інвестиційної, операційної та фінансової діяльності, а також впливовість елементу інноваційності на всі три складові. Розглянуто облік інновацій; висвітлено питання, пов’язані з вирішенням організаційно-методичних проблем обліку інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Зазначено, що вибір методологічного забезпечення обліку інноваційного процесу залежить не тільки від характеру реалізації інноваційного плану, але й від джерела його фінансування. Залежно від способу фінансування інноваційних ініціатив визначено зміни, які вони внесуть у формування фінансових ресурсів та облікових систем, що будуть використовуватися для оплати інноваційних витрат. Вказано напрями, за якими можуть здійснюватися інновації, а також описано особливості їх обліку. Визначено два концептуальні підходи до послідовності інноваційного процесу. Освітлено важливі питання, що постають в інноваційній діяльності, та визначено методи віднесення інноваційних витрат у обліку. Вказано об’єкти обліку інноваційної діяльності. Для ліпшого відстеження інформації та підвищення організації інноваційного процесу необхідна розробка облікової політики витрат інноваційної діяльності. Висвітлено основні складові та елементи облікової політики в частині інноваційних витрат на капітальні інвестиції, які потрібно враховувати при формуванні облікової політики. Правильно регламентована облікова політика допомагає суттєво покращити ведення господарської діяльності на підприємстві та дозволяє власникам правильно та своєчасно реагувати на процеси, що відбуваються під час її здійснення. Стосовно вартості інновацій, конкретизація елементів облікової політики забезпечить учасникам інноваційного процесу доступ до справедливої та прозорої інформації для формування ефективної управлінської здатності прийняти рішень.

Стаття написана українською мовою


Краснікова Н. Г.
Шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (c. 212 - 218)

У статті розглянуто організаційний аспект ведення обліку доходів і витрат, а також проблематику ведення обліку доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (КНП ОЗ). Розглянуто обліково-аналітичну інформацію як суспільно-економічний базис глобалізації бізнесу, що є актуальним в умовах посилення значення бухгалтерського обліку та звітності для подальшого розвитку економічної науки та практики. Досліджено сутність поняття «обліково-аналітичне забезпечення суспільних потреб», шляхи, форми та чинники його вдосконалення. Запропоновано напрями вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення діяльності комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я та шляхи модернізації вдосконалення методики проведення внутрішнього аудиту доходів і витрат. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства є однією з головних передумов ефективного функціонування будь-якого підприємства та важливим елементом формування ефективних управлінських рішень. Метою обліково-аналітичного забезпечення діяльності КНП ОЗ є забезпечення управлінського персоналу підприємства повною, своєчасною та достовірною інформацією для прийняття поточних і стратегічних управлінських рішень. Система обліку та звітності має бути сформована відповідно до прийнятих методологічних принципів і підходів щодо аналітичних досліджень, спрямованих на всебічний вплив на діяльність підприємства для забезпечення отримання прибутку та зміцнення його фінансових позицій на ринку. Визначено пріоритетні напрями вдосконалення принципів та методів проведення обліку та аудиту доходів і витрат КНП ОЗ; економічного аналізу для максимального задоволення потреб користувачів під час прийняття управлінських рішень щодо динамічного розвитку КНП ОЗ. Запропоновані напрями вдосконалення методології проведення внутрішнього аудиту доходів та витрат дають змогу проводити оперативний аналіз і контроль доходів та витрат, а в майбутньому використовувати цю інформацію для прийняття ефективних рішень щодо функціонування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я в довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Шевців Л. Ю., Сподарик Т. І.
Організація управлінського обліку на вітчизняних підприємствах у рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління (c. 255 - 266)

Мета статті – дослідження теоретичних і практичних підходів до організації управлінського обліку на основі власної парадигми обліково-інформаційного забезпечення для прийняття ефективних рішень щодо стратегічного управління підприємством. Визначено проблеми організації управлінського обліку на вітчизняних підприємствах. Узагальнено результати досліджень учених щодо вибору технологій/інструментів організації управлінського обліку, які надають більше можливостей для аналізу обліково-аналітичної інформації, збільшують швидкість її отримання. Досліджено необхідність побудови управлінського обліку в обліково-інформаційній системі підприємства. Виокремлено поняття обліково-аналітичного забезпечення та обліково-аналітичної інформації як одного з найважливіших напрямів підвищення ефективності діяльності підприємств у сучасних ринкових умовах, які значним чином обумовлені процесами економічної та цифрової глобалізації, забезпечують взаємодію різних структурних підрозділів будь-якого підприємства. Обґрунтовано, що основними функціями обліково-аналітичного забезпечення є облікова, аналітична та інформаційна. Акцентовано увагу на переліку бухгалтерських програмних продуктів та їх ролі в обліковій системі підприємства. Визначено стадії побудови управлінського обліку, їх вплив на формування стратегії бізнесу на сучасних підприємствах. Проаналізовано переваги використання фінансових і нефінансових показників діяльності підприємства, релевантного підходу, який дозволить виконувати функції управління з метою прийняття управлінських рішень за видами діяльності. Досліджено, що організаційне забезпечення функціонування управлінського обліку передбачає перерозподіл ролей між службами (відділами), які належать до інформаційного розрізу організаційної структури управління підприємством. Організацію управлінського обліку в обліково-інформаційному забезпеченні системи управління підприємством пропонується здійснювати на основі розробленої моделі. Визначено ряд переваг, з якими стикається сучасна організація на етапі організації управлінського обліку, зроблено відповідні узагальнення, висновки та пропозиції. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення та визначено основне призначення управлінського обліку на підприємствах на сучасному етапі розвитку ринкового суспільства.

Стаття написана українською мовою


Кінзерська Н. В.
Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності для потреб бухгалтерського обліку (c. 267 - 276)

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах нестабільного економічного середовища, вплив невизначеності на результати та ефективність виконання зовнішньоекономічних операцій зумовлює потребу облікового відображення наслідків ризиків зовнішньоекономічної діяльності. На основі вивчення підходів різних авторів та вчених до трактування сутності поняття «ризик зовнішньоекономічної діяльності» встановлено економічний зміст даного поняття та запропоновано його авторське визначення. За результатами дослідження існуючих класифікаційних ознак і видів ризиків зовнішньоекономічної діяльності обґрунтовано необхідність їх розширення та вдосконалення. Науково обґрунтовано та запропоновано класифікацію ризиків зовнішньоекономічної діяльності для потреб бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей формування інституціонального середовища та специфіки здійснення зовнішньоекономічних операцій. Доведено, що використання запропонованої класифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності забезпечить формування комплексної системи накопичення інформації про ймовірність настання та джерела формування ризиків ЗЕД торговельних підприємств, їх вплив на об’єкти бухгалтерського обліку, показники фінансової звітності та результати функціонування підприємства. За умови оперативного та правильного відображення наслідків ризиків зовнішньоекономічної діяльності та заходів, спрямованих на їх мінімізацію, можна забезпечити досягнення оптимальних фінансових результатів торговельних підприємств в умовах невизначеності.

Стаття написана українською мовою


Литвиненко Н. О., Нашкерська М. М., Фаль Ю. Я.
Імпортні операції з товарами: особливості оподаткування та його облікове відображення (c. 276 - 285)

У статті на основі аналізу поглядів науковців на сутність терміна «імпортна операція» та встановлення взаємозв’язку його змістового наповнення із термінами «імпортна діяльність» та «імпорт» запропоновано узагальнене визначення терміна «імпортні операції з товарами» як сукупність взаємопов’язаних дій, що здійснює суб’єкт однієї країни шляхом купівлі (придбання) товарно-матеріальних цінностей у резидента іншої країни з обов’язковим або необов’язковим перетином митного кордону для подальшого використання (споживання) таких активів або їх реалізації. Імпортні операції з товарами є складовим елементом імпортної діяльності. Після аналізу чинного законодавчого та нормативно-правового регламентування зовнішньоекономічної діяльності було розкрито особливості здійснення імпортних операцій суб’єктами підприємницької діяльності в Україні та ідентифіковано окремі неузгодженості щодо облікового відображення окремих витрат, пов’язаних із митним оформленням товарів під час імпорту та податкового кредиту за операціями з ввезення товарів на митну територію України. З метою коректного визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємствам, які здійснюють імпортні операції з товарами, запропоновано розмежовувати (із відповідним наведенням у додатку до регламенту про облікову політику) неосновні витрати, пов’язані з митним оформленням імпортованих товарів, на ті, що включаються до первісної вартості товарів за статтею «Інші витрати», та ті, які належать до витрат періоду. У статті запропоновано окремі напрямки вдосконалення відображення в системі подвійного запису податкового кредиту за операціями з ввезення товарів на митну територію України, що забезпечить відповідність показників у декларації з податку на додану вартість і на особовому рахунку платника податків у їх аналітичному розрізі.

Стаття написана українською мовою


Мельничук М. О., Криштопець Ю. М.
Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами підприємства (c. 286 - 293)

Метою статті є дослідження економічного підґрунтя формування інформаційно-аналітичного забезпечення управління нематеріальними активами підприємств. Огляд нормативної та фахової літератури показав, що поняття «нематеріальні активи» використовується в розрізі сфери їх використання як майно власника, що не має матеріально-уречевленої форми та може бути ідентифікована: як засоби праці – ресурси з терміном використання більше одного року з метою отримання економічної вигоди підприємства; як об’єкти прав інтелектуальної власності. Для посилення суттєвості інформації про нематеріальні активи уточнено їх класифікацію для цілей бухгалтерського обліку та економічного аналізу за низкою ознак і відповідними видами, що дозволяє формувати та забезпечувати розкриття інформації у фінансовій звітності. Для сучасної вітчизняної облікової методології пріоритетною є облікова політика щодо окремого об’єкта обліку, тому в статті запропоновано узагальнену архітектуру облікової політики щодо нематеріальних активів за такими трьома блоками: загальна, методична, організаційно-технічна частини. Кожен блок наповнений базовими складовими, які забезпечують реалізацію облікової політики щодо нематеріальних активів на підприємстві. З огляду на об’єкти обліку щодо нематеріальних активів підприємства узагальнено зовнішні та внутрішні чинники, які впливають на елементи облікової політики. Рекомендовано запровадити систему аналітичного обліку облікових номенклатур щодо таких об’єктів нематеріальних активів: капітальні інвестиції, ідентифіковані об’єкти та не завжди ідентифіковані об’єкти. Сформовано основні напрямки економічного аналізу нематеріальних активів на підприємстві шляхом розробки відповідного алгоритму. Пропонований алгоритм може бути використаний для проведення аналізу та формування аналітичних показників щодо нематеріальних активів з метою обґрунтування управлінських рішень у системі реалізації стратегії розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Клим Н. М., Плекан М. В., Мужевич Н. В.
Диджиталізація обліку в динамічному глобальному середовищі (c. 269 - 274)

Метою статті є дослідження цифровізації бізнесу, яка буде значно зменшувати витрати, збільшувати прибуток і темпи розвитку компаній. Тільки оцифровані компанії зможуть просувати свої товари чи послуги в різних сферах економіки, розвиватися на стику галузей при менших затратах фінансів і зусиль, оскільки диджитал дозволяє стирати так звані «галузеві бар’єри», створюючи цілком новий сегмент економіки. У статті здійснено розгляд суті поняття «диджиталізація» та діагностику її можливого впливу на розвиток і вдосконалення систем обліку, аналізу, оподаткування. Проведено аналіз змін та їхнього впливу на розвиток і вдосконалення обліково-аналітичної інформації, який дозволяє констатувати необхідність швидких динамічних процесів цифровізації в різних сферах. Крім того, диджиталізація обліково-аналітичних систем дозволить значно економити грошові кошти, трансформувавши та розширивши обов’язки відповідних посадових осіб. Технологічно диджиталізація дозволяє оптимізувати значну кількість облікових процесів та вивільнити облікових працівників для виконання ними важливіших завдань. У дослідженні проведено групування принципів розвитку систем обліку та аудиту, що ґрунтується на новітніх інформаційних системах і технологіях. Бухгалтерам необхідно виходити за межі формування фінансових звітів, які продукують інформацію попередніх періодів, і використовувати технології теперішнього та майбутнього часу з метою прогнозування ефективних дій і розвитку підприємства. У процесі дослідження процесу диджиталізації як невідворотного явища в організації облікового процесу доведено, що одним із найбільш перспективних на сучасному ринку є використання блокчейн-технологій. Більше того, у найближчій перспективі провідні фірми впроваджуватимуть блокчейн-технології (blockchain) в систему обліку та оподаткування. Наведено технологічне застосування блокчейну в облікових процесах, основні переваги використання блокчейну в системі обліку, що дозволить удосконалити систему обліку, масштабувати її з метою створення додаткової вартості підприємства в довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


Гринь В. П.
Стратегічні облікові парадигми: критичний аналіз (c. 275 - 282)

Завданням статті є проведення аналізу існуючих підходів до виділення стратегічних облікових парадигм. Стаття базується на застосуванні парадигмальної моделі Т. С. Куна, яка дозволяє проаналізувати некумулятивний розвиток системи бухгалтерських наукових знань. Виділено та проаналізовано три основні напрями використання парадигмальної моделі розвитку науки Т. С. Куна при розробці облікового забезпечення стратегічного управління (розвиток бухгалтерського обліку в контексті парадигмальних змін системи стратегічного управління; формування нової парадигми на основі створення системи стратегічного обліку; парадигмальний розвиток системи обліку стратегічного спрямування). Обґрунтовано необхідність застосування поняття облікового стратегічного інформаційного простору як складової системи бухгалтерських наукових знань. Методологічною основою дослідження обрано комунікаційну теорію та концепцію інформаційного простору. Визначено місце облікового стратегічного інформаційного простору в обліковій системі в контексті розуміння бухгалтерського обліку як інформаційно-комунікаційної системи. На основі проведеного аналізу виділених підходів встановлено існування спільних причин виділення різних видів стратегічних облікових парадигм (створення теоретико-методологічних засад для успішної практичної реалізації концепції стратегічного обліку); існування різних назв подібних парадигм; нечіткість дотримання положень парадигмальної концепції Т. С. Куна; відсутність обґрунтування місця виділеної стратегічної облікової парадигми у складі системи бухгалтерських наукових знань.

Стаття написана українською мовою


Нагорна І. В., Галкіна Ю. Ю.
Шляхи оптимізації витрат підприємства на прикладі ПАТ «Українська залізниця» (c. 282 - 287)

Мета статті полягає у знаходженні шляхів оптимізації витрат на виробничому підрозділі «Експлуатаційне вагонне депо Куп’янськ» Регіональної філії «Південна залізниця» Приватного акціонерного товариства «Українська залізниця» на основі виконаного аналізу складу та структури витрат, рентабельності, впливу величини витрат на показники діяльності, рівня витрат на 1 грн реалізованих послуг та операційного аналізу. Розглянуто погляди науковців на термін «витрати». Визначено, що управління витратами є досить складним і важливим процесом у здійсненні господарської діяльності та визначення якості подальших результатів підприємства. Досліджено основні методологічні основи управління витратами, економічний стан підприємства. Запропоновано оптимізаційні заходи щодо подальшого розвитку підприємства, які дозволять ефективніше використовувати його ресурси, збільшити обсяг продажів і максимізувати прибуток. Наведено рекомендації щодо управління витратами підприємства, які стимулюють зростання конкурентоспроможності. Акцентовано увагу на механізмі мінімізації витрат підприємства в загальній сумі чистого доходу, адже ефективне використання витрат не може бути здійснене без структурних змін у сфері їх управління. Виявлено, що управління витратами – це пов’язаний між собою комплекс робіт, який формує та впливає на поведінку витрат під час здійснення господарської діяльності, а також спрямований на досягнення оптимального рівня витрат. Запропоновані заходи щодо оптимізації витрат можуть використовуватися керівниками та менеджерами підприємства для прийняття обґрунтованих рішень стосовно перспективного розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Дядюн О. О.
Облікова політика підприємств щодо нематеріальних активів: засадничі принципи та особливості формування (c. 302 - 309)

Метою статті є дослідження теоретико-практичних засад формування облікової політики щодо нематеріальних активів підприємства з урахуванням концептуальної основи складання фінансової звітності – П(С)БО чи МСФЗ. Здійснено аналіз і узагальнення вимог нормативних актів, а також наукових праць багатьох учених щодо розуміння сутності поняття «облікова політика». Виділено два ключові напрями розуміння облікової політики вітчизняними науковцями: конкретизований (опис альтернативних рішень) і широкий (розкриття додаткового масиву інформації на додаток до вибору з дозволених альтернатив). Запропоновано авторський підхід до розуміння облікової політики в частині нематеріальних активів: це опис обраних підприємством рішень з низки альтернатив, передбачених стандартами (П(С)БО чи МСФЗ), щодо визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про нематеріальні активи, а також інших аспектів, що визнані суттєвими. Розглянуто підходи вітчизняних науковців до ідентифікації основних елементів облікової політики, пов’язаних з нематеріальними активами. На основі вивчення альтернативних вимог МСБО 38 запропоновано мінімальний набір елементів облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів, а також визначено ключові відмінності в підходах до складання облікових політик за П(С)БО порівняно з МСФЗ. Проаналізовано доречність розкриття податкових аспектів в обліковій політиці. Запропоновано підходи до вдосконалення облікової політики та забезпечення її інноваційного характеру через наведення в ній самостійних рішень підприємства щодо розкриття інформації про нематеріальні активи в широкому розумінні цього поняття. Порекомендовано розкривати інформацію щодо ідентифікації класів неявних інноваційно-орієнтованих активів, підходів до оцінки та моніторингу зазначених активів за межами традиційних методів бухгалтерського обліку, а також каналів розкриття інформації щодо таких активів.

Стаття написана українською мовою


Чудовець В. В., Рябушко І. В.
Роль обліку в припиненні незаконних рубок лісу (c. 310 - 318)

Метою статті є дослідження впливу належним чином організованої системи бухгалтерського обліку в лісогосподарських підприємствах на припинення незаконних рубок лісу. Проаналізовано тенденції розвитку та стан облікового забезпечення підприємств лісової галузі, які впливають на обсяги незаконних рубок. На основі дослідження податкового законодавства та статистичних даних щодо обсягів рубок за видами та системами, а також розміру надходжень від рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів обґрунтовано необхідність відміни норм щодо зниження рентної плати по вибіркових рубках, а також рубок з формування та оздоровлення лісів. Встановлено проблему обліково-методологічного характеру, що сприяє незаконним рубкам, – невідображення в обліку та фінансовій звітності біологічних активів лісу. Це є фундаментальною проблемою обліку в лісовій галузі, яка не дозволяє забезпечити належний контроль за збереженням і відтворенням лісових ресурсів, сформувати реальну вартість лісу, собівартість виробленої продукції та достовірно оцінити роботу галузі в цілому. Обґрунтовано необхідність подальшого впровадження електронного обліку деревини та його максимальне поєднання з обліковою системою лісогосподарських підприємств. Вивчено міжнародний досвід використання сучасних технологій в організації та обліку лісогосподарської діяльності. У результаті запропоновано впровадити в Україні: інвентаризацію та оцінку вартості лісів, у тому числі за допомогою лазерного сканування; створення цифрових карт лісів; формування та використання ДНК баз деревини та ін. З проведеного дослідження зроблено висновки про наявність правових, організаційних, методологічних і технічних факторів, які стосуються обліку та упереджують незаконні рубки лісу.

Стаття написана українською мовою


Колєсніченко А. С.
Трансформація компетенцій аудиторів готельної індустрії за нових тенденцій розвитку інституту аудиту (c. 319 - 326)

Мета даної статті полягає у: формулюванні ключових компетенцій аудиторів відповідно до сучасних напрямів розвитку аудиту; обґрунтуванні необхідності та розкритті логіки реалізації стратегічної адаптації компетенцій аудиторів підприємств готельної індустрії; визначенні внутрішніх і зовнішніх процесів, які впливають на формування стратегічної адаптації системи компетенцій аудитора та розвиток інституту аудиту в цілому. Доведено, що впровадження новітніх інноваційних змін, методик і форм організації взаємодії між всіма суб’єктами та інститутами аудиторської діяльності дозволить: задовольнити інтереси сучасних користувачів послуг аудиту та суміжних напрямів готельної індустрії; зберегти конкурентні переваги в галузі та виступатиме запорукою сталого розвитку бізнесу. Врахування затребуваних компетенцій, обумовлених новими тенденціями розвитку аудиту, сприятиме обґрунтуванню та побудові порядку реалізації стратегічної адаптації компетенцій аудиторів підприємств готельної індустрії на принципах адаптованості, комплексності та синергізму. В результаті набір компетенцій аудитора стає дедалі цікавішим і затребуваним для користувачів управлінського обліку та звітності, набуває додаткових функцій і завдань у контексті розвиту готельної індустрії. Під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів відбувається подальше виокремлення інституту аудиту в самостійну підсистему готельного кластера. Підсумки, сформульовані в ході дослідження, дозволяють стверджувати, що в подальшому доцільним буде проведення аналізу окремих факторів і компонентів, що впливають на стратегію адаптації системи компетенцій аудиторів.

Стаття написана українською мовою


Поліщук О. Т., Бернадська Ю. О.
Облікове забезпечення управління витратами на якість продукції (c. 326 - 331)

Метою статті є дослідження сутності витрат на якість продукції, їх значення та необхідності, достовірності відображення в системі бухгалтерського обліку, що забезпечить ефективність прийняття управлінських рішень і запровадження системи управління витратами підприємства, у тому числі в частині витрат на якість продукції. Проаналізовано підходи до сутності витрат на якість, обґрунтовано дослідження науковців щодо необхідності таких витрат у системі управління витратами підприємства та системі управління якістю продукції. Розглянуто підходи до доцільності класифікації витрат на якість виходячи із запитів менеджерів різного рівня управління, а також формування їх номенклатури та переліку в частині витрат на забезпечення якості та на виправлення браку. Обґрунтовано необхідність запровадження системи обліку витрат на якість продукції як інформаційної складової прийняття ефективних управлінських рішень. Розглянуто пропозиції дослідників щодо відображення витрат на якість в системі бухгалтерських рахунків. Запропоновано узагальнений алгоритм процесу організації обліку витрат на якість продукції, що передбачає: встановлення завдань обліку витрат на якість; визначення об’єктів обліку та класифікації таких витрат, методів оцінки витрат на якість продукції, системи рахунків; розробка комплексу документального забезпечення. Обґрунтовано складові кожного із етапів даного алгоритму. Встановлено, що ефективність системи управління витратами на якість залежить від достовірного обліково-аналітичного забезпечення на всіх етапах господарського процесу їх виникнення, накопичення, розподілу та списання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Іваненко В. О., Лайчук С. М.
Матричні методи в оцінці доцільності бухгалтерського аутсорсингу (c. 223 - 232)

Прийняттю рішення про перехід на аутсорсинг має передувати ретельне обґрунтування його доцільності та ефективності. Існування безлічі моделей і методів обґрунтування доцільності застосування аутсорсингу пов’язано насамперед з різними підходами до оцінки ефективності та різноманіттям видів аутсорсингу, для кожного з яких може бути запропоновано індивідуальний розрахунок. Одним із затребуваних аналітичних інструментів попередньої оцінки аутсорсингу визначено застосування матричного методу, за допомогою якого розглянуто найбільш поширені «матриці аутсорсингу» (матриці BCG, McKinsey, «Pricewarehouse Coopers», Д. Хлєбнікова, А. Х. Курбанова, IBS, Б. О. Анікіна та І. Л. Рудої, А. Г. Ісавніна та І. І. Фархутдінова, Н. К. Моісєєвої, О. М. Малютіної та І. О. Москвіної) та підтверджено, що основною відмінністю існуючих матриць між собою є критерії оцінки бізнес-процесів (функцій). Розроблено матрицю стратегічних заходів щодо бухгалтерського аутсорсингу, у якій проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище з позиції сильних і слабких сторін підприємства, його можливостей та очікуваних загроз. Можливості та загрози зумовлені зовнішніми (неконтрольованими або слабо контрольованими) факторами, а сильні та слабкі сторони – внутрішніми (контрольованими) факторами. Підкреслено, що SWOT-аналіз є дієвим інструментом ділового співробітництва та способом оптимізації діяльності підприємства. Доведено, що основна мета SWOT-аналізу аутсорсингу бухгалтерських послуг полягає у визначенні поточної ситуації, перспектив і подальшої найкращої поведінкової стратегії щодо ведення бухгалтерського обліку власними силами чи його делегування зовнішнім виконавцям. Перспективами подальших досліджень є вивчення та оцінка ризиків, які виникають при проведенні аутсорсингової діяльності.

Стаття написана українською мовою


Давидюк О. О., Камбур І. В.
Реалізація державної політики бюджетного обліку із застосуванням автоматизованих систем в Україні (c. 232 - 239)

Функціонування бюджетної установи в умовах ринку неможливо уявити без комп’ютеризації основних економічних і виробничих процесів. Не є винятком і бухгалтерський облік. Для полегшення рутинної бухгалтерської роботи останніми роками було створено велику кількість різних бухгалтерських програм. Упровадження бухгалтерських програмних продуктів дозволяє автоматизувати не тільки бухгалтерський облік, але й навести порядок у складському обліку, в постачанні та реалізації продукції, товарів, відстежувати договори, швидше розраховувати заробітну плату, своєчасно здавати офіційну статистичну звітність. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку (як у цілому, так і окремих його ділянок) не тільки полегшує процес управління діяльністю, але й є необхідною умовою виконання ряду законодавчих вимог, зокрема щодо подання електронної звітності. Крім того, автоматизовані системи бухгалтерського обліку використовуються для обробки облікової інформації. Використання програмного забезпечення дозволяє бухгалтеру отримати оперативну інформацію, зменшити кількість помилок при внесенні та обробці даних, що спричинені людським фактором. У роботі досліджено сучасний стан та обґрунтовано необхідність автоматизації системи бухгалтерського обліку бюджетних установ для забезпечення їх ефективної діяльності. Розглянуто основні характеристики програмних продуктів автоматизації обліку в бюджетних організаціях, а також визначено основні переваги використання даних програм для оптимізації й адаптації облікової системи вітчизняних установ до сучасних викликів інформаційного суспільства та міжнародної практики бюджетного обліку. Проаналізовано особливості використання найбільш популярних програмних продуктів бюджетних установ України; обґрунтовано ключові вимоги до компаній – виробників програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах України; обґрунтовано поетапний алгоритм для забезпечення ефективного запровадження процесу автоматизації системи бухгалтерського обліку у вітчизняних бюджетних організаціях.

Стаття написана українською мовою


Карпушенко М. Ю., Шахвердян Д. С.
Особливості відображення соціально-трудових показників в інтегрованій звітності (c. 239 - 244)

Інтегрована звітність надає змогу надати зацікавленим користувачам інформацію нефінансового характеру, у тому числі про соціальну діяльність і персонал підприємства. Трудові ресурси – це необхідне джерело, що обумовлює розвиток компанії, а ефективне інвестування в людський капітал дозволяє досягти стратегічних цілей за мінімальну кількість часу. Отже, відображення у звітності даних про людський капітал має велику цінність, оскільки в даний час інвестування в цей вид капіталу становить суттєву частку. Характер інформації про людський капітал і стратегії управління ним підлягають розкриттю в інтегрованої звітності та дозволяють користувачам оцінити ефективність таких інвестицій. Мета роботи – розгляд особливостей складання інтегрованої звітності в частині соціально-трудових показників, обґрунтування таких показників. Проведено аналіз функцій і складових інтегрованої звітності, принципів формування інтегрованої звітності згідно з міжнародним стандартом інтегрованої звітності. Проаналізовано склад показників звіту про управління згідно з нормативними вимогами, а також склад звіту про управління ряду підприємств. На цій підставі сформовано пропозицію щодо переліку соціально-трудових показників інтегрованої звітності та запропоновано формули їх оцінювання, які інтегрують усі показники в єдиний. За допомогою цієї формули можна порівняти різні підприємства та зробити обґрунтований висновок щодо роботи підприємства в цьому напрямі. У подальшому розвиток інтегрованої звітності має бути спрямований на розробку та доопрацювання системи показників та узагальнення забезпечення управління в процесі підготовки внутрішньої інтегрованої звітності.

Стаття написана українською мовою


Гнатюк О. М., Бала О. І.
Вітчизняний і зарубіжний досвід управління запасами підприємств: обліковий аспект (c. 244 - 249)

У роботі визначено економічний зміст поняття «запаси»; здійснено порівняльне аналізування трактування цієї категорії за змістовим наповненням; проаналізовано підходи до трактування складових елементів запасів підприємства; визначено особливості обліково-аналітичного управління та відображення запасів у балансі підприємства згідно з нормативними законодавчими актами. Також досліджено та проаналізовано особливості закордонної практики облікового управління запасами. Здійснено огляд управління запасами в економічно розвинених країнах і проведено порівняння із вітчизняною практикою. Визначено особливості віднесення тих чи інших видів активів до запасів, як в Україні, так і за кордоном. Визначено спільні та відмінні ознаки управління запасами вітчизняного та зарубіжного обліку. Проведено дослідження основних положень вітчизняного (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» та міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси». Визначено економічний зміст категорії «запаси» згідно з обома стандартами. Проведено порівняльний аналіз методів обліку запасів за МСБО та ПСБО. Визначено переваги та недоліки кожного із них. Встановлено можливості та доцільність консолідації положень вітчизняного положення (стандарту) бухгалтерського обліку з міжнародним. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення процесу обліку запасів на засадах положень (стандарту) вітчизняного бухгалтерського обліку та відповідно до норм міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси». Доведено, що гармонізація типових положень ПСБО та МСБО, особливо для суб’єктів, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, дозволить легко керувати станом та якістю запасів, що є запорукою ефективної виробничо-господарської співпраці. При цьому рекомендовано: вдосконалювати облік запасів щодо їх змістового наповнення та класифікації; покращити фінансове, облікове та управлінське відображення запасів; поліпшити економічне аналізування, контроль та аудит щодо ефективності застосування; впроваджувати автоматизацію процесів обліку.

Стаття написана українською мовою


Момот Т. В., Ілляшенко О. В.
Методичне та організаційне забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (c. 249 - 255)

Метою статті є систематизація теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо організаційного забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат на комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я (далі – КНП ОЗ) за сучасних умов господарювання внаслідок реформування системи охорони здоров’я. Розглянуто методику та організацію внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ. Систематизовано теоретичні та методичні положення. Обґрунтовано необхідність впровадження внутрішнього аудиту доходів і витрат у діяльність КНП ОЗ. Досліджено напрями розвитку внутрішнього аудиту в Україні та інших державах. Надано практичні рекомендації щодо організаційного забезпечення внутрішнього аудиту доходів і витрат на КНП ОЗ. Досліджено об’єкти внутрішнього аудиту доходів і витрат; розглянуто його складові та функції; визначено головні завдання; визначено основні форми організації; обґрунтовано необхідність створення служби внутрішнього аудиту в КНП ОЗ та її ефективне функціонування. Досліджено чинники, що забезпечують результативність внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ. Визначено показники оцінювання внутрішнього аудиту доходів і витрат КНП ОЗ. Підсумовано, що внутрішній аудит доходів і витрат на КНП ОЗ доцільно визначити як надання незалежних і об’єктивних консультацій та висновків, які спрямовано на виявлення причин порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності, фінансовій і бюджетній звітності цих підприємств, усунення цих недоліків та особливо – попередження їх виникнення. Перспективами подальших досліджень у сфері внутрішнього аудиту КНП ОЗ є формування адаптивної моделі методичного та організаційного забезпечення внутрішнього аудиту за окремими напрямами та об’єктами аудиту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2021

Петрик О. А., Пацарнюк О. В.
Організаційно-методичні підходи до проведення аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства (c. 105 - 112)

Метою статті є дослідження особливостей аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства та визначення організаційно-методичних підходів до його проведення. У статті запропоновано аудит ефективності інноваційної діяльності розглядати як перевірку результативності й ефективності інноваційної діяльності підприємства та виявлення можливостей для її вдосконалення. На підставі аналізу процесу аудиту інноваційної діяльності підприємства розроблено уніфікований підхід до виділення основних етапів аудиту інноваційної діяльності, до яких запропоновано включити: формулювання мети та завдань аудиту інноваційної діяльності підприємства; визначення типу аудиторського завдання та узгодження його умов з клієнтом; збір необхідної інформації; планування, виконання та завершення аудиту, а також етап контролю результатів (follow-up). Обґрунтовано застосування конкретних аудиторських процедур, що відповідають виділеним етапам аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства та охоплюють різні аудиторські завдання. Підкреслено важливість аналітичних процедур, які при проведенні аудиту ефективності інноваційної діяльності підприємства будуть застосовані протягом усього часу виконання завдання. При оцінці бізнес-ризиків підприємства запропоновано виділити фактор ризику, що полягає у віднесенні галузі, в якій працює підприємство, до групи чутливих галузей економіки щодо призупинення діяльності внаслідок оголошення карантину. Визначено, що, на відміну від аудитів фінансової звітності, для аудиторських завдань щодо ефективності інноваційної діяльності надання звіту аудитора не є останнім етапом. З урахуванням важливості результатів, що можуть виявитися в процесі виконання етапу контролю результатів (follow-up) для аудитів ефективності інноваційної діяльності підприємства, запропоновано передбачати його при укладенні договору на виконання аудиторського завдання.

Стаття написана українською мовою


Гончарук С. М.
Аудит і завдання з надання впевненості: теоретичні та практичні аспекти (c. 113 - 118)

У статті обґрунтовується необхідність розвивати функції аудиту, пов’язані з виконанням завдань з надання достатньої впевненості. При проведенні дослідження використано методи структурно-логічного аналізу, порівняння й узагальнення вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг і діючого законодавства. Мета впевненості полягає в посиленні довіри користувачів до перевіреної аудитором інформації, яка має бути достовірною та логічно обґрунтованою. Аудитор, який виконує завдання з надання впевненості, робить висновок, призначений підвищити ступінь довіри майбутніх користувачів до результатів оцінки або порівняння предмета завдання з відповідними критеріями. У статті виконано аналіз ринку аудиторських послуг в Україні за 2017–2019 рр., який свідчить про те, що аудиторський ринок функціонує та трансформується. Обсяг виконання завдань з надання впевненості порівняно із 2017 р. збільшився майже на 898 млн грн. Обгрунтовано, що аудиторській фірмі слід дотримуватися низки принципів, які б забезпечили впевненість користувачів у достовірності інформації. До них можна віднести такі як: цілісність, безперервність, доречність, оптимальність, ефективність, залучення та збереження клієнтів, моніторинг. Запропоновано розвивати аудит у напрямку забезпечення вимог щодо проінформованості суспільства про його діяльність, здійснення перевірок систем контролю якості, забезпечення прозорості договірних взаємовідносин, результатів виконання завдань з надання впевненості, а також запровадження додаткових вимог до них тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Фоміна О. В., Августова О. О., Шушакова І. К.
Оцінка вартості нематеріальних активів (c. 154 - 160)

Стаття присвячена питанням оцінки вартості прав інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів підприємств. Метою статті є обґрунтування теоретичних засад і вдосконалення методичних підходів до оцінки нематеріальних активів у процесі формування вартості підприємства. Досліджено нормативно-правове регулювання оцінки нематеріальних активів з метою визначення вартості нематеріальних активів підприємств у грошовому вимірі для цілей бухгалтерського обліку та у сфері професійної оцінної діяльності. Встановлено взаємозв’язок підходів незалежної професійної оцінки та бухгалтерської оцінки з метою застосування її в обліку. Охарактеризовано витратний (ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об’єкта оцінки), дохідний (застосовується для визначення оцінки майнових прав інтелектуальної власності, ґрунтуючись на застосуванні оцінних процедур переведення очікуваних доходів у вартість об’єкта оцінки) та порівняльний (визначає ринкову вартість нематеріального активу, коли наявний достатній обсяг достовірної інформації про ціни на ринку подібних об’єктів та умови договорів щодо розпорядження майновими правами на такі об’єкти) підходи до оцінки нематеріальних активів. Наведено формули розрахунку оцінки вартості нематеріальних активів на основі витратного підходу. Здійснено оцінку нематеріальних активів за наведеними формулами витратного підходу на прикладі патенту на винахід. Установлено, шо в разі відсутності активного ринку для визначення справедливої вартості нематеріальних активів доцільно застосовувати витратний підхід, а саме: метод прямого відтворення.

Стаття написана українською мовою


Ковалевська Н. С., Нестеренко І. В., Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В.
Цифровий компонент сучасного аудиту діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (c. 161 - 168)

Метою статті є обґрунтування організаційних положень і розробка рекомендацій з удосконалення концептуальних принципів проєктування системи комп’ютерного аудиту діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (СПД). У статті запропоновано принципи моделювання системи аудиту в структурі інформаційного сервісу СПД, надано пропозиції для оцінки аудиторських ризиків на різних етапах підприємницької діяльності, обґрунтовано методичні підходи до проведення аудиту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Доведено, що дієвим інструментом контролю й управління економічною безпекою суб’єктів підприємницької діяльності є комп’ютерний аудит. При проєктуванні організаційно-методичної структури аудиту запропоновано використовувати етапи розвитку аудиту: підтверджуючий, системно-орієнтований та аудит, заснований на ризику. При прийнятті рішення про створення та функції служби комп’ютерного аудиту діяльності СПД рекомендовано враховувати їх розмір, категорію, організаційно-правову форму господарювання, організаційну структуру, рівень автоматизації облікових і контрольних процедур. Визначено наукові підходи до оцінювання стану інформаційної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності із застосуванням запропонованого показника інформаційної безпеки, складовими якого є: ступінь використання інформаційно-комунікаційних технологій у бізнес-процесах, стан інформаційних загроз і ступінь захищеності інформаційних ресурсів. Запропоновано методичні засади проведення аудиту з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для посилення контрольно-аналітичних функцій управління із застосуванням новітніх аудиторських систем. Доведено, що комп’ютерний аудит охоплює застосування інформаційних технологій і програмного забезпечення як методу та інструментарію аудитора в процесі виконання поставленого завдання на базі оцінки надійності та виявлення суттєвих ризиків інформаційної системи суб’єкта підприємницької діяльності.

Стаття написана українською мовою


Пелех У. В., Тенюх З. І., Хоча Н. В.
Аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності (c. 168 - 175)

У статті наведено теоретичне обґрунтування й аналіз методів та організаційних основ складання консолідованої фінансової звітності. Розглянуто сутність поняття, мету, нормативно-правове забезпечення консолідації фінансової звітності. Узагальнено та вивчено концептуальні принципи застосування методів консолідації: безперервності та систематичності, суттєвості, єдиних методів оцінки, єдиної дати складання консолідованої фінансової звітності, єдиної облікової політики, єдиної валюти. Відображено основні вимоги до складання консолідованої фінансової звітності. Наведено основні етапи консолідації фінансової звітності. Проаналізовано основні методи консолідації фінансової звітності: повна консолідація, пропорційна консолідація, метод пайової участі. Систематизовано визначальні проблеми, які виникають на етапі підготовки та подання консолідованої фінансової звітності: методика складання звітності доволі складна, відсутній чіткий інструментарій щодо практичного застосування вимог МСФЗ, невідповідності між МСФЗ і чинним законодавством України (МСФЗ вимагає додаткове розкриття інформації), неоперативність консолідованої звітності, використання різних програмних продуктів для оперативного та фінансового управління, недостатність кваліфікованих кадрів, неузгодженість методик ведення обліку. Додатковими проблемами визначено такі: складність нормативного регулювання; складність процесу організації бухгалтерського обліку; складність збору та структуризації облікових даних з метою їх зіставлення; мультивалютність; неможливість визначення вкладу окремої компанії в загальні показники групи; складність визначення величини нереалізованого прибутку та часток участі в капіталі; висока трудомісткість і тривалість складання звітності; відсутність методики проведення аналізу консолідованої звітності. Зроблено висновок про необхідність подальших досліджень у напрямку розв’язання існуючих проблем.

Стаття написана українською мовою


Старенька О. М.
Об’єкти та суб’єкти оперативного контролю на промислових підприємствах (c. 176 - 182)

У сучасних умовах господарювання оперативний контроль на українських промислових підприємствах має бути присутнім на всіх рівнях управління. Для ефективного функціонування системи оперативного контролю необхідно чітко розуміти сутність його об’єктів і суб’єктів. Тому у статті було проаналізовано й узагальнено погляди різних вчених стосовно сутності цих понять. Визначено, що суб’єкт оперативного контролю – це структурна одиниця чи працівник, які мають в короткі проміжки часу надати інформацію про фактичний стан об’єкта, що контролюється, попередити виникнення порушень в режимі реального часу, усунути негативні наслідки, щоб це не вплинуло на кінцевий результат господарської діяльності підприємства. Запропоновано рівні суб’єктів оперативного контролю, які виділено залежно від залученості у процес здійснення оперативного контролю, – мінімальний, середній, максимальний. Застосування запропонованого порядку полегшуватиме отримання необхідної оперативної інформації в режимі реального часу всіма зацікавленими особами та підвищуватиме ефективність оперативного контролю безпосередньо там, де здійснюються господарські операції. Конкретизовано об’єкти оперативного контролю з урахуванням потреб системи управління, уточнено їх класифікацію за такими ознаками, як види об’єктів, склад об’єктів. Обґрунтовано необхідність розгляду об’єктів системи оперативного контролю в розрізі господарських процесів. Використання запропонованих підходів щодо об’єктів і суб’єктів оперативного контролю сприятиме належному розподілу обов’язків щодо здійснення контролю, підвищенню якості та достовірності інформації, ефективності управління підприємством як основи для прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2021

Яремик М. І., Яремик Х. Я.
Вплив аналітики великих даних та інноваційних інформаційних технологій на якість аудиту (c. 302 - 307)

Мета даної статті полягає в дослідженні та систематизації факторів впливу інноваційних інформаційних технологій на професійне судження аудитора, ефективність та якість аудиту, а також вивчення впливу аналітики великих даних на навички та компетентність, необхідні аудиторам для проведення аудиту в середовищі великих даних. Охарактеризовано стан використання інструментів аналітики даних в аудиторській діяльності. На основі аналізу поглядів учених, експертів і практикуючих аудиторів систематизовано основні завдання аудиту, в яких можливе ефективне використання аналітики великих даних, серед яких виокремлено такі: оцінка безперервності діяльності підприємства та прогнозування банкрутства; виявлення фінансового шахрайства та оцінки ефективності контролю; використання інформаційних панелей візуалізації для формування професійного судження аудитора щодо обсягу контролю, однорідності сукупності й обсягу вибірки та порогу суттєвості. Виокремлено основні фактори, які стримують використання аналітики великих даних у аудиті, а саме: неузгодженість питань оцінки надійності та достовірності даних у наборах; забезпечення конфіденційності та цілісності даних клієнта; невизначеність щодо окремих методологічних основ аудиту, зокрема тестування контролю на основі вибірки, а також недостатній рівень навичок і компетентностей у аудиторів щодо використання інструментів аналітики великих даних. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливості щодо усунення неузгодженостей щодо використання великих даних на рівні стандартів, а також удосконалення освітньо-професійних програм підготовки фахівців з обліку й аудиту з орієнтацією на отримання навичок роботи з великими даними.

Стаття написана українською мовою


Хорунжак Н. М., Кощинець М. І.
Адміністративні трансформаційні процеси в Україні та їх вплив на фінансове забезпечення й облік у сфері освіти (c. 308 - 316)

Метою статті є критична оцінка та порівняння сучасних і попередніх підходів до фінансового забезпечення та обліку у сфері освіти для вироблення рекомендацій, спрямованих на усунення прогалин і недоліків, організації ефективної інформаційної системи управління освітніми закладами та раціонального витрачання бюджетних коштів у них. У результаті дослідження доведено вплив зміни системи управління та фінансування на організацію обліку, виділено нові умови та вимоги до неї в освітніх закладах територіальних громад. На основі аналізу показників надходжень і напрямів витрачання коштів місцевих бюджетів зроблено висновок про оптимістичний прогноз розвитку сфери освіти територіальних громад. Ідентифіковано вплив інновацій у фінансуванні та адміністративних трансформаціях на систему управління освітою в селах і селищах, а також організацію обліку в них. Визначено особливості й організаційну специфіку формування суб’єктів обліку, повноваження органів управління освітою в питаннях реалізації завдання зі створення облікової системи виконання кошторису. Обґрунтовано, що надання автономії освітнім закладам має позитивний вплив на управління ними і їх фінансовими ресурсами, але суттєво ускладнює питання обліку. Для вирішення проблемних питань побудовано загальну схему формування системи обліку у сфері освіти в умовах децентралізації та покрокову схему реалізації цього завдання. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є формування методики та техніки обліку операцій, які здійснюються суб’єктами освіти, зокрема облікове відображення тендерних закупівель і інших; розробка рекомендацій щодо економічного обґрунтування рішення з вибору способу ведення обліку закладом освіти. Подальший розвиток досліджень питань ведення й організації обліку у сфері освіти в умовах децентралізації дасть змогу підвищити ефективність витрачання бюджетних коштів і сприятиме зростанню якості освітніх послуг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2021

Кузь В. І.
Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів (c. 197 - 204)

Метою статті є дослідження й оцінка теоретичних положень розвитку системи бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських і управлінських процесів, а також ідентифікація змін базових параметрів функціонування досліджуваної інформаційної системи. У статті уточнено мету бухгалтерського обліку виходячи із поділу користувачів облікової інформації на зовнішніх і внутрішніх; обґрунтовано можливість, при застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, виконання досліджуваною інформаційною системою консолідаційної, креативної та прогностичної функцій, що забезпечить підвищення релевантності облікових даних. Визначено перелік об’єктів обліку (цифрові дані, криптоактиви, нематеріальні активи, нові види розрахунків, соціальні й екологічні активи, якісні критерії провадження окремих видів фінансово-господарської діяльності), ідентифікація яких зумовлена цифровізацією господарських і управлінських об’єктів, а також систему методів і підходів для їх інформаційного оброблення та відповідного розкриття інформації. Доведено, що використання цифрових технологій не тільки сприяє підвищенню оперативності оброблення інформації, але й забезпечує її достовірність, адже спрощує процедури визначення справедливої вартості, дозволяє управлінському персоналу оперувати значними масивами даних при прийнятті управлінських рішень. Окреслено нові вимоги до професійних компетенцій облікових працівників (гнучкість у навчанні, налагодження та підтримання ділових комунікацій, інноваційні методи обробки даних обліку, контроль та аналіз за допомогою програмних продуктів, програмування та налагодження функціонування програмних продуктів із ведення обліку відповідно до особливостей провадження господарських процесів та інформаційних запитів користувачів), що визначені потребами активного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в обліковому та управлінському процесах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2021

Назарова К. О., Ус А. О.
Праксеологія звітності зі сталого розвитку для потреб аналізу й аудиту діяльності торговельної мережі (c. 102 - 108)

Пріоритетним напрямком цього дослідження є визначення стану подання українськими підприємствами звітності зі сталого розвитку, стандартів, які застосовуються при складанні та поданні такої звітності, та основних напрямків подальшого впровадження та застосування міжнародних стандартів. Подання звітності зі сталого розвитку останніми роками набуває все більшої актуальності як вагомий індикатор діяльності підприємства в рамках корпоративної соціальної відповідальності та спрямованості до міжнародних ідей стосовно надання користувачам звітності інформації щодо економічних, соціальних та екологічних показників для прийняття оперативних управлінських рішень. Тому впровадження та пристосування міжнародних стандартів до національних і галузевих документів, які є основою складання звітності зі сталого розвитку, стає особливо актуальним. Мережевий принцип торгівлі за останнє десятиліття набув особливого розвитку, тому торговельні мережі, як вагомий показник соціально-економічного рівня життя, потребують особливої уваги в контексті впровадження звітності зі сталого розвитку. У результаті дослідження визначено потреби стейкхолдерів щодо отримуваної інформації, які визначається трьома основними напрямками: економічний, соціальний та екологічний, що в подальшому необхідно при визначенні привабливості підприємства для залучення до процесів M&A (злиття та поглинання). Проведено аналіз впровадження звітності зі сталого розвитку в Україні та світі; визначено активних учасників цих процесів; здійснено розподіл за сферами застосування звітності зі сталого розвитку підприємствами України. Визначено основний зміст існуючих міжнародних стандартів, відповідно до яких подається звітність зі сталого розвитку. Подальші дослідження дозволять розробити рекомендації щодо впровадження даного виду звітності, внутрішніх методик аудиту фінансової та нефінансової інформації, що міститься в таких звітах, і типових методик аудиторської перевірки цих показників.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Безручук С. Л.
Філософська концепція якості в бухгалтерському обліку: теоретичне дослідження (c. 170 - 176)

Якість інформації охоплює цілу низку її характеристик, і як філософська категорія характеризується відносністю, незалежністю від суб’єкта, є максимально об’єктивним поняттям. У бухгалтерському обліку це поняття є багатогранним і багатоваріантним, що ускладнює окреслення дефініції та вивчення. Якість розглядали як внутрішню ознаку предмета, його властивість, сукупність ознак тощо. У статті досліджено філософське трактування поняття «якість» і його еволюцію в системі бухгалтерського обліку, у результаті чого було встановлено, що термін «якість» має об’єктивні (такі, що піддаються вимірюванню й обчисленню) та суб’єктивні (такі, що піддаються оцінюванню лише кожним індивідуально) характеристики. Запропоновано власне бачення філософської категорії «якість» в обліковій системі. Основний акцент зроблено на об’єктивний і нейтральний характер категорії «якість», що відповідає її філософській основі та дозволяє відрізняти її від понять «рівень якості», «корисність» і «придатність». Відбувається перехід від схеми «користувачі – вимоги – можливості облікової системи – якість» до схеми «користувачі – вимоги – ознаки – можливості облікової системи – якість», а важливими факторами підтвердження якості стають стандартизація та система аудиту. Відповідно, у бухгалтерському обліку для забезпечення такої об’єктивності необхідне створення вимог, оскільки якість, крім вимірюваних (об’єктивних) ознак, має чисто суб’єктивні ознаки (кожна людина оцінює облікову інформацію по-різному). Для забезпечення якісної звітності обов’язковими умовами мають стати дотримання стандартів за умови чіткого державного регулювання, відповідального, а не формального підходу до отримання відповідного аудиторського висновку. Дослідження потребує не тільки теоретична сфера, але й практика складання звітності підприємствами для характеристики категорії «якість звітності».

Стаття написана українською мовою


Мельник Л. І., Шот А. П.
Імплементація європейських вимог державного аудиту у вітчизняну практику (c. 177 - 182)

У статті розглянуто головні завдання органу державного фінансового контролю в Україні. Визначено недоліки чинної системи державного фінансового контролю та надано пропозиції органам державного фінансового контролю в системі бюджетного регулювання щодо вдосконалення окремих напрямів роботи. Проаналізовано стратегію реформування системи управління державними фінансами на 2017–2021 рр. і зроблено відповідні висновки. Запропоновано напрямки вдосконалення для поліпшення й оптимізації роботи органів фінансового контролю в Україні. Адже від ефективності державного фінансового контролю багато в чому залежить добробут народу, задля чого одна з найважливіших функцій державного управління має бути спрямована на виявлення відхилень від прийнятих стандартів законності, доцільності й ефективності управління фінансовими ресурсами та державною власністю, а також на своєчасне вжиття необхідних відповідних коригувань і запобіжних заходів. Сучасний світ завжди вимагає вдосконалення системи фінансового контролю. Україна як держава, що розвивається, не стоїть осторонь від цього. Постійно проводиться робота з реформування системи державного фінансового контролю. Залучаються науковці, експерти, представники громадськості, використовується міжнародний досвід. Незважаючи на значний обсяг роботи, що вже здійснена в процесі реформування системи державного контролю в Україні, формування потужної й ефективної системи державного фінансового контролю ще й досі залишається однією з найважливіших державних проблем сьогодення, про що, зокрема, свідчить статистика діяльності Західного офісу Держаудитслужби за 2019–2020 рр., наведена в даній статті. Важливо те, що Україна рухається в правильному напрямі шляхом удосконалення системи державного фінансового контролю.

Стаття написана українською мовою


Мельник Н. Г., Семанюк В. З.
Бухгалтерський облік у контексті сталого розвитку та циркулярної економіки (c. 183 - 188)

Вагомою складовою сталого розвитку, проголошеного ООН, є вимога значно скоротити утворення відходів шляхом запобігання, скорочення, переробки та повторного їх використання. В умовах формування стійких моделей споживання та виробництва саме циркулярна економіка може забезпечити відновлювальний, замкнений характер і покликана замінити лінійну економічну модель. Циркулярна економіка має відновлювальний, замкнений характер, характеризується мінімізацією споживання первинної сировини й обсягів перероблених ресурсів, скороченням відходів і витрат на утилізацію. Однак перехід до циркулярної економіки вимагає абсолютно нового підходу не лише до процесу виробництва, але й до системи управління, вагомою складовою якого є бухгалтерський облік. Мета дослідження – окреслити особливості та тенденції розвитку обліку в умовах сталого розвитку та циркулярної економіки. У статті зазначено, що швидкість змін у практичній діяльності та наукових дослідженнях у контексті сталого розвитку зумовлює зміну вимог і функціональних підходів до бухгалтерського обліку. Розглянуті теоретичні та практичні підходи дозволяють визначити ті особливості сталого розвитку та циркулярної економіки, які впливають на бухгалтерський облік. Найскладнішим викликом розвитку обліку в умовах сталого розвитку та циркулярної економіки є поєднання економічних, екологічних і соціальних результатів, а також сформованих, усталених принципів бухгалтерського обліку й фінансової звітності та забезпечення їх достовірності. Дослідження теоретичних концепції обліку сталого розвитку на основі позитивної та нормативної теорій бухгалтерського обліку можуть сприяти стандартизації та уніфікації фінансової та нефінансової звітності про результати діяльності компанії в контексті сталого розвитку та циркулярної економіки, обмежуючи можливість неповної, некоректної, неточної чи зайвої інформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Копотієнко Т. Ю.
Теоретичні засади внутрішнього аудиту (c. 284 - 290)

Актуальність теми статті обумовлена тим, що впровадження внутрішнього аудиту в практичну діяльність суб’єктів господарювання потребує забезпечення належного теоретичного підґрунтя цього процесу. За результатами дослідження було запропоновано визначення сутності внутрішнього аудиту як створеної в інтересах власника (співвласників) корпоративного утворення системи, зміст якої полягає у здійсненні уповноваженим відділом перманентної, послідовної діяльності щодо оцінки ефективності управління господарською діяльністю підприємства менеджерами, надання рекомендацій відносно її підвищення, встановлення достовірності облікових даних і показників звітності, оцінки надійності систем бухгалтерського обліку, внутрішньогосподарського контролю підприємства тощо шляхом застосування спеціально визначених процедур. Такий підхід конкретизує ініціатора, виконавця та спосіб організації внутрішнього аудиту. Ідентифіковано мету внутрішнього аудиту, яка полягає в інформаційному забезпеченні власника (співвласників) підприємства щодо достовірності обліку та звітності підприємства, рівня ефективності управління підприємством найнятим менеджментом і розробки пропозицій стосовно вдосконалення даних процесів. Сформульовані теоретичні положення внутрішнього аудиту в частині ідентифікації його сутності, мети, завдань, суб’єкта-ініціатора та суб’єкта-виконавця сприятимуть його розмежуванню з іншими формами контролю та дозволять сформувати підґрунтя для впровадження у практичну діяльність підприємств. Визначено взаємозв’язок внутрішнього аудиту та внутрішньогосподарського контролю господарського товариства, відповідно до якого останній є об’єктом внутрішнього аудиту. Перспективами подальших наукових досліджень є розробка методики внутрішнього аудиту суб’єкта господарювання на основі ризик-орієнтованого підходу.

Стаття написана українською мовою


Семенова С. М., Шпирко О. М., Зябченкова Г. В., Кузьменко О. П.
Ризики в системі обліку та фінансової звітності (c. 290 - 297)

Стаття присвячена дослідженню ризиків, які формуються в системі обліку та фінансової звітності, їх групуванню та характеристиці для ефективного управління та покращення показників діяльності підприємств. Стандарти управління ризиками чітко вказують на відповідальність керівництва щодо оцінки ризиків, процесу управління та звітності щодо них. Трансформація підходів і потреб користувачів до повної та достовірної інформації про ризики підприємств, зокрема до підготовки інтегрованої звітності, свідчить про те, що триває процес удосконалення систем управління та звітування. Облік одночасно виступає функцією управління ризиками через створення резервів і забезпечень, засобом відображення ризиків і рішень щодо них через розкриття інформації у звітності, а також є джерелом формування ризиків. Останній аспект в літературі висвітлений найменше. На основі проведеного дослідження визначено такі групи ризиків, які виникають в системі обліку та звітності: ризики у сфері застосування міжнародних (або національних) стандартів обліку та звітності; відсутність (неефективність) управлінського обліку, податкового планування, внутрішнього контролю, незалежного аудиту; ризики помилок і шахрайства; ризики несприятливих змін законодавства. Для кожної групи підприємство зможе обирати найбільш дієві заходи реагування через розподілення (шляхом створення резервів, страхування, диверсифікації, аутсорсингу, розробки облікової політики та посадових інструкцій) і зменшення ризиків (через інвестування в навчання персоналу: тренінги, семінари, курси та мотивацію, оновлення програмного забезпечення ведення обліку, складання та подання звітності, обґрунтування професійного судження, покращення системи внутрішнього контролю, регламентування управлінського обліку, інтегрованого звітування, системні рішення). Таким чином, для підвищення ефективності управління ризиками практичну цінність має врахування ризиків систем обліку та звітності, якщо розглядати їх як джерело ризиків, а не тільки як інструмент управління чи розкриття інформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Слюніна Т. Л., Матюшко М. М.
Проблеми розвитку аудиту та його реформування в Україні (c. 322 - 327)

В умовах розвитку ринкової економіки та реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів аудиторська діяльність в Україні набуває широкого поширення. Питання якості здійснення аудиторської діяльності наразі набуває високої актуальності. Незважаючи на те, що на сьогодні система регулювання аудиторської діяльності наче б повноцінно сформована, існує низка проблем, які ускладнюють процес регулювання суб’єктів ринку аудиту. Тому метою дослідження є аналіз оновлених вимог регулювання аудиторської діяльності та проблем розвитку аудиту в Україні. У процесі дослідження виявлено, що аудит служить надійним способом підтвердження даних фінансової звітності та є одним із важливих видів послуг. Разом із тим установлено, що нині аудиторська діяльність має ряд суперечностей і проблем. У статті розглянуті основні аспекти регулювання аудиторської діяльності в Україні, особливості сучасного стану ринку аудиту, а також перспективи регулювання аудиту в Україні. Визначено сутність аудиту, особливості методики та організації, його значення для розвитку економіки держави, необхідність його дослідження та реформування. Вивчено сучасний стан ринку аудиторських послуг, нормативно-правові акти, що регулюють питання здійснення аудиторської діяльності й атестації аудиторів, результати контролю за якістю роботи аудиторів та аудиторських організацій. Здійснено аналіз ринку аудиторських послуг в Україні. Простежено вплив на стан аудиту сучасних змін у законодавстві, яке його регулює. Досліджено інші основні проблеми, які виникали та виникають на шляху розвитку аудиторської діяльності протягом її становлення в Україні, виявлено причини їх виникнення. Визначено необхідність вирішення багатьох проблем і проведення значних реформ, які стосуються аудиту в Україні.

Стаття написана українською мовою


Шушакова І. К., Гринь А. Ю., Коломієць Д. В.
Оцінка ефективності бухгалтерського аутсорсингу (c. 327 - 334)

Стаття присвячена теоретичним і практичним питанням оцінки ефективності бухгалтерського аутсорсингу. Метою статті є дослідження методичних підходів до оцінки ефективності використання бухгалтерського аутсорсингу – сучасної форми організації ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних підприємствах. Досліджено підходи до тлумачення сутності бухгалтерського аутсорсингу в наукових працях. Наведено авторське визначення бухгалтерського аутсорсингу, під яким розуміється форма ведення бухгалтерського обліку, що передбачає передачу окремих або всіх бухгалтерських функцій і ризиків на аутсорсера, що забезпечить мінімізацію витрат і підвищення конкурентоспроможності за встановленою ціною протягом певного періоду часу. Визначено організаційні та функціональні аспекти, що включає бухгалтерський аутсорсинг. Охарактеризовано види бухгалтерського аутсорсингу. Досліджено теоретичні засади оцінки ефективності бухгалтерського аутсорсингу в науковій літературі. Аналіз практичних аспектів оцінки ефективності бухгалтерського аутсорсингу дозволив виявити методичні підходи такої оцінки. Уточнено перелік витрат, що несе підприємство при введенні бухгалтерської служби в організаційну структуру підприємства. Розроблено формулу розрахунку економічного ефекту бухгалтерського аутсорсингу. Наведено приклад розрахунку економічного ефекту бухгалтерського аутсорсингу при прийнятті рішення щодо використання послуг з ведення бухгалтерського обліку на умовах аутсорсингу. Встановлено, що використання розробленої формули забезпечує підвищення ефективності застосування бухгалтерського аутсорсингу як форми організації обліку для новостворених, малих і середніх підприємств та виду економічної діяльності для зовнішніх суб’єктів.

Стаття написана українською мовою


Селіщев С. В., Клименко В. В., Новальська Н. І., Багрій М. М.
Окремі методологічні аспекти застосування аналітичних процедур при визначенні аудитором застосування принципу безперервності при підготовці фінансових звітів управлінським персоналом транспортно-логістичної компанії (c. 335 - 340)

Однією з важливих умов для діяльності аудиторських фірм постає контроль і оптимізація витрат на проведення аудиторських процедур, що дозволяє максимально знизити невиправдані витрати. Особливо це стосується транспортно-логістичних компаній з їх специфікою бізнесу, документообігу та внутрішнього контролю. Отже, в цьому питанні важливу роль має скорочення витрат праці на проведення аудиторської перевірки. Як рішення для оптимізації трудомісткості проведення аудиту можна застосувати аналітичні процедури, які, своєю чергою, є одним із основних методів отримання аудиторських доказів. У статті визначено місце аналітичних процедур у процедурному забезпеченні аудиту та досліджено окремі методологічні аспекти застосування аналітичних процедур при визначенні аудитором застосування принципу безперервності при підготовці фінансових звітів управлінським персоналом транспортно-логістичної компанії. Виокремлено критерії оцінки результатів виконання аналітичних завдань та підходи до оцінки системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази аудиторських доказів, зважаючи на специфіку транспортної галузі. Дослідження даного питання дозволило розкрити основні елементи методологічного забезпечення аналітичних процедур щодо визначення ризику порушення безперервності діяльності транспортно-логістичної компанії, а саме: визначення основних об’єктів, виокремлення критеріїв оцінки результатів виконання аналітичних завдань і підходи до оцінки системи бухгалтерського обліку як інформаційної бази аудиторських доказів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2021

Ромашко О. М., Татенко М. Ю., Татенко Н. Ю.
Основні проблемні аспекти обліку оренди за МСФЗ і шляхи їх вирішення (c. 210 - 217)

Метою даного дослідження є розкриття проблематики оренди, враховуючи новий стандарт, а також характеристика особливостей відображення практичних питань і відображення такої інформації у фінансовій звітності компанії. Не менш важливим завданням даного дослідження є запропонування способів і шляхів вирішення проаналізованої проблематики, враховуючи практичну та наукову бази. У статті проаналізовано основні проблемні аспекти обліку оренди за МСФЗ. Зокрема, розкрито актуальність даної теми у зв’язку з прийняттям нового стандарту МСФЗ 16 «Оренда». Проведено аналіз праць науковців, які працювали чи працюють за даною тематикою. Наведено визначення терміна «Оренда» в різних нормативно-правових базах, зокрема в законодавстві України, Великої Британії та Німеччині. На підставі аналізу МСФЗ 16 зазначено умови, за якими взаємовідносини визнаються як оренда. Вказано на потребу в оновленому стандарті; акцентовано увагу на недоліках МСБО 17 «Оренда». Проведено порівняльний аналіз нових стандартів: європейського МСФЗ 16 і американського ЗПО 842 «Оренда». Акцентовано увагу на перевагах цих нормативно-правових актів. Виділено та схематично відображено найважливіші проблемні питання оновленого європейського стандарту, а саме: строк оренди, орендний договір, ставка дисконтування, ретроспективний перерахунок. Зокрема, наведено практичний приклад, використовуючи дослідження фахівців «великої четвірки». Запропоновано способи вирішення проблематики шляхом: визначення строку оренди у внутрішній обліковій політиці та критерії, які вказували б на суттєві економічні вигоди; визначення відсотка співвідношення розміру суттєвості та закріплення її в стандарті; прописування ставки дисконтування в обліковій політиці, з обґрунтуванням вибору, а в стандарті – критеріїв для її вибору; коригування суми активів і зобов’язань при ретроспективному перерахунку показників балансу в попередніх періодах.

Стаття написана українською мовою


Король С. Я., Гнасько О. І.
Етика професійних бухгалтерів як фактор впливу на економічне середовище (c. 217 - 224)

У статті зроблено акцент на етиці професійних бухгалтерів, що визначає підходи до формування та розкриття інформації про діяльність суб’єктів господарювання, з точки зору впливу на українське економічне середовище. Метою дослідження обрано аналіз можливості підвищення конкурентоспроможності української економіки через дотримання принципів етики професійних бухгалтерів. Задля досягнення зазначеної мети було вирішено такі завдання: проаналізувати зміст базового поняття та зв’язок між етикою професійних бухгалтерів і станом економічного середовища; дослідити випадки неетичної поведінки та практику порушення принципів етики професійних бухгалтерів; визначити заходи та засоби впливу на формування етики професійних бухгалтерів в Україні задля попередження випадків використання шахрайських схем і недобросовісної поведінки бухгалтерів. Запропоновано при визначенні поняття «етика професійного бухгалтера» зважати на його відповідальність перед суспільством за надану інформацію. Встановлено, що для України, яка обрала європейський вектор розвитку, доцільно спиратися на європейські цінності та принципи, які визначені Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів. Проведено аналіз основоположних нормативних документів, що впливають на формування етики професійних бухгалтерів. Систематизовано шахрайські схеми, пов’язані з нехтуванням принципами етики, та надано рекомендації щодо запобіжних дій. Визначено види засобів і заходи, що сприяють формуванню етики у професійних бухгалтерів, підвищенню їх відповідальності з метою оздоровлення української економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Король С. Я., Семенова С. М., Курбет М. А.
Упровадження звітності про сталий розвиток в Україні: стан і перспективи в умовах євроінтеграції (c. 294 - 301)

Мета статті полягає в аналізі тенденцій і визначенні перспектив упровадження корпоративної звітності в Україні, її відповідності європейській практиці та заявленим прагненням до сталого розвитку. Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив виявити необхідність підвищення уваги до питань прозорості бізнесу в Україні та звітування про сталий розвиток як умови формування його соціальної відповідальності. Під час дослідження встановлено, що останніми роками відбулися суттєві зрушення державної політики в питаннях реалізації цілей сталого розвитку та формування національних регламентів щодо звітування компаній про їхній вплив на екологію та суспільство. Зазнали змін і підходи до управління, що відповідає запиту постачальників фінансового капіталу й інших стейкхолдерів не тільки в країнах ЄС, але й в Україні. Автори дійшли висновку, що в сучасних умовах забезпечення прозорості та підвищення соціальної відповідальності бізнесу має стосуватися не лише великих компаній і груп, що становлять суспільний інтерес, але й малого та середнього бізнесу. Виключення малого та середнього бізнесу з даного процесу позбавляє їх можливості отримати переваги від опублікування нефінансової та інтегрованої звітності, використовуючи її як засоби комунікації. Зважаючи на неготовність керівників бізнесу та складність запровадження такої звітності, існує необхідність розробки та впровадження в Україні державних програм підтримки та стимулювання соціальної відповідальності бізнесу до прозорості, зокрема тих суб’єктів, що звітують про свій внесок у сталий розвиток. Подальші дослідження в даному напрямі доцільно спрямувати на створення сприятливих умов і визначення підходів для більш активного залучення всіх учасників ринку до розкриття нефінансової інформації та переходу до інтегрованої звітності.

Стаття написана українською мовою


Лобода Н. О., Чабанюк О. М., Сподарик Т. І.
РРО як спосіб організації первинних облікових даних: фіскальний аспект (c. 302 - 308)

Процеси виробництва та застосування реєстратора розрахункових операцій (РРО) у сфері грошового обігу та розрахункових операцій є неабияк актуальними, адже в умовах збільшення масивів інформації, яка опрацьовується підприємствами, постає питання про швидкість, якість і точність ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та здійснення аналізу результатів діяльності та контролю за її здійсненням з боку контролюючих органів. Особливого значення набувають дослідження застосування РРО як одного із засобів регулювання грошового обігу суб’єктами господарювання для прийняття ефективних управлінських рішень та для здійснення контролю грошових операцій та обігу товарів контролюючими органами. Метою статті є оцінка стану застосування РРО як одного із засобів регулювання грошового обігу суб’єктами господарювання, а також визначення їх переваг, недоліків, видів та основних моментів упровадження. У статті досліджено теорію та практику впровадження РРО у діяльність суб’єктів господарювання. Виокремлено поняття реєстратора розрахункових операцій як одного із засобів регулювання грошового обігу. Проведено комплексну оцінку видів РРО станом на 2021 р.; проаналізовано термін використання, вартість впровадження та функціональне призначення РРО; зроблено відповідні узагальнення та висновки. Обґрунтовано необхідність впровадження РРО в роботу суб’єктів господарювання, виокремлено основні переваги та суттєві їх недоліки. Проведено SWOT-аналіз застосування суб’єктами підприємницької діяльності програмного реєстратора розрахункових операцій (ПРРО) як одного з найоптимальніших варіантів РРО, що дасть можливість легалізувати значну частку товарообороту та фінансових потоків держави.

Стаття написана українською мовою


Серпенінова Ю. С.
Проблеми та перспективи розвитку інтегрованої звітності як засобу додаткового розкриття облікової інформації (c. 308 - 313)

Аналіз світових тенденцій розвитку інтегрованої звітності дозволяє стверджувати, що відбуваються процеси конвергенції та поступово здійснюється перехід від конкуренції за розподіл сфер впливу між ключовими організаціями у сфері розробки стандартів до налагодження діалогу між ними з метою уніфікації, стандартизації й узгодженості між існуючими концепціями звітування. З іншого боку, спостерігається тенденція до розвитку інтегрованої звітності з урахуванням галузевої специфіки, що обумовлює потребу розробки галузевих стандартів інтегрованого звітування. Метою статті є дослідження підходів науковців до виокремлення існуючих проблемних аспектів імплементації інтегрованої звітності, а також систематизація перспективних напрямків розвитку інтегрованої звітності на основі аналізу звітів ключових організацій з розробки стандартів інтегрованої звітності та надання послуг зі складання та верифікації такої звітності. Проблемні аспекти розвитку інтегрованої звітності систематизовано в розрізі теоретико-методичних, технічно-організаційних та інституційних напрямків. Зазначені проблеми впровадження інтегрованої звітності задають загальні тенденції її подальшого розвитку, слугуючи орієнтирами для її вдосконалення. Попри існування різних поглядів ключових світових гравців з розробки стандартів інтегрованої звітності та надання послуг зі складання та верифікації такої звітності щодо подальших перспектив її трансформації, основними спільними тенденціями розвитку інтегрованої звітності визначено такі: скорочення обсягів; диджиталізація формування та оприлюднення; орієнтація на різних стейкхолдерів (передусім на надавачів капіталу); розширення показників і звітування в розрізі досягнення таргетованих значень за даними показниками; направленість на досягнення показників сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2022

Ополінська В. В.
Облік витрат у сфері електронної торгівлі в Україні (c. 97 - 102)

Стрімкий розвиток електронної торгівлі впливає на методику бухгалтерського обліку, формуючи нові завдання моделювання поведінки суб’єктів підприємницької діяльності. За наявності власного вебсайту зростає ефективність рекламних заходів, що проводяться в мережі Інтернет, оскільки будь-яка реклама може містити посилання на сайт підприємства. Для розроблення вебсайту підприємство несе певні витрати, зокрема: на послуги зі створення дизайну, реєстрації домену, просування, підтримки сайту, послуги з розміщення даних сайту на сервері та інші. Використання вебсайту в діяльності підприємств електронної торгівлі приводить до виникнення нових об’єктів, що підлягають відображенню в бухгалтерському обліку, для яких потрібно визначити методи оцінки, ознаки класифікації та методику обліку. При цьому слід зазначити, що нормативно-правові та методичні документи, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, не повною мірою відображають ці зміни та потребують доповнення. Дану статтю присвячено обґрунтуванню теоретичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо обліку витрат на створення вебсайту та його функціонування, просування й утримання. Запропоновано методичні підходи до обліку витрат на створення вебсайту, які повинні бути вдосконалені з урахуванням таких факторів, як: спосіб створення; етапи здійснення цього процесу; ідентифікація облікових процедур. Проведене дослідження дало можливість сформулювати критерії визнання вебсайту як нематеріального активу, що є важливим для вдосконалення облікової політики підприємства. Отже, представлена методика дозволить сформувати достовірну облікову інформацію, яка надасть змогу уникнути викривлення облікових даних.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2022

Пилипенко А. А., Тирінов А. В.
Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції (c. 92 - 99)

Виклики четвертої промислової революції потребують переорієнтації систем бухгалтерського обліку й економічного аналізу на сучасні здобутки в галузі цифровізації й автоматизації бізнес-процесів підприємства. При цьому хоча облік і виступає ключовим джерелом формування інформації для прийняття управлінських рішень, він обов’язково має узгоджуватися з відомостями з інших інформаційно-аналітичних систем, що потребує вирішення ряду описаних у статті проблем і зміни параметрів його організації. Метою статті є розвиток теоретико-методичного забезпечення підтримки змін параметрів організації бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання під впливом четвертої промислової революції та цифровізації економіки. Реалізація мети статті базується на гіпотезі щодо наближення параметрів організації обліку до елементів корпоративної архітектури підприємства з одночасним розширенням функціональності системи обліку за рахунок використання практик системної інженерії, описаних сукупністю стандартів світової організації зі стандартизації. Додатковою вимогою виступила необхідність перетворення обліку з простої системи збирання інформації на систему підтримки управління суб’єкта господарювання засобами бізнес-прогнозування, моделювання та попередньої обробки інформації. У результаті доведення авторської гіпотези розроблено модель системно-процесного представлення парадигми організації бухгалтерського обліку, інструментом для побудови якої постала технологія відображення ланцюга процесів, заснованого на подіях (Event-Driven Process Chain – EPC). Розроблена ЕРС-діаграма відображає логіку чергування функцій щодо підтримки актуальності системи обліку відповідно до запитів користувачів облікової інформації. Облік у даному випадку розглядається як елемент єдиного простору управління даних, який формується шляхом розробки онтологічної моделі діяльності підприємства. Фактичну імплементацію проєкту організації обліку запропоновано базувати на сполученні функціонального аналізу та синтезу елементів, що забезпечують реалізацію розширеного переліку функцій. При цьому передбачена реалізація сервісної парадигми задоволення запитів користувачів щодо облікової інформації. У рамках ЕРС-моделювання розроблено сукупність документів щодо регламентування процесу як ведення обліку, так і організації обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2022

Лабунська С. В., Собакар М. В.
Визнання внутрішньо генерованого гудвілу як ідентифікатора оцінки нематеріальних активів у системі управлінського обліку підприємства (c. 64 - 77)

Мета статті полягає в аналізі існуючих методів оцінки гудвілу та визначення можливості їх застосування щодо ідентифікації та визнання внутрішньо генерованого гудвілу як облікового об’єкта та інформаційної основи для ефективного управління активами підприємства. У результаті аналізу нормативних документів і наукових праць учених щодо існуючих методів оцінки було розглянуто основні підходи до встановлення вартісних характеристик, виділено переваги та недоліки їх застосування та надано рекомендації щодо оцінки внутрішньо генерованого гудвілу. У результаті дослідження було проаналізовано загальносвітові тенденції накопичення внутрішньо генерованого гудвілу, розглянуто його економічну сутність і роль як ідентифікатора нематеріальних активів у системі управлінського обліку. Виділено основні елементи внутрішньо генерованого гудвілу відповідно до джерел його формування, що стануть основою розробки методики його оцінки. Розглянуто бухгалтерський та експертний напрями оцінки внутрішньо генерованого гудвілу, в рамках яких проаналізовано сутність, переваги та недоліки методів, та виділено можливість їх застосування щодо елементів гудвілу. Зазначено, що жоден із методів не є універсальним і не може повною мірою забезпечити ефективність управління внутрішнім гудвілом. Запропоновано проведення комплексної оцінки внутрішньо генерованого гудвілу із застосуванням різних методик. Як основні методи пропонуються методи додаткового прибутку та переваги у прибутку, для яких запропоновано порядок розрахунку. Рекомендується комбінація розрахункових методів з емпіричними, що ґрунтуються на експертних висновках, для підвищення об’єктивності вхідних даних та отриманих результатів. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці детальної системи елементів внутрішнього гудвілу на основі запропонованого загального підходу, способів їх ідентифікації й оцінки та формуванні системи оцінних показників таких нематеріальних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2022

Моісеєнко С. М.
Організаційні засади контролю розрахунків в електронній комерції (c. 67 - 73)

Метою статті є вдосконалення організації контролю розрахунків в електронній комерції шляхом розробки організаційно-інформаційної моделі. Будучи перспективною та досить привабливою формою ведення бізнесу, електронна комерція характеризується специфічними ризиками: помилки в роботі програмного забезпечення, неправомірне виведення коштів, порушення авторського права, витік корпоративної інформації, шахрайство та кіберзлочини з фінансовими транзакціями, порушення захисту персональних даних та використання їх в особистих цілях тощо, що має вплив на організацію контролю розрахунків у данній сфері. Виявлено, що вдосконалення організаційних засад контролю розрахунків в електронній комерції сприятиме більш якісному проведенню контрольного заходу та позитивно відобразиться на ефективності системи управління суб’єктом електронної комерції в цілому. У результаті дослідження було розроблено й обґрунтовано організаційно-інформаційну модель, яка враховуватиме особливості даної сфери господарської діяльності та складається із шести блоків: мета і завдання контролю розрахунків в електронній комерції; об’єкти та суб’єкти контролю розрахунків в електронній комерції; система економічних показників контролю розрахунків в електронній комерції; інформаційна база контролю розрахунків в електронній комерції; методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації контролю розрахунків в електронній комерції; методичні прийоми узагальнення та реалізація результатів контролю розрахунків в електронній комерції. Використання розробки сприятиме якіснішій підготовці контрольного заходу, оптимізації контролю за часовими та вартісними параметрами. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку може бути розробка ризик-орієнтованої методики контролю в електронній комерції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Маренич Т. Г., Ковальова Т. В.
Системний підхід до сутності професійного судження бухгалтера (c. 132 - 144)

Метою статті є дослідження сутності поняття «професійне судження бухгалтера» та сфери його застосування на основі використання системного підходу. У статті наголошено на важливій ролі професійного судження бухгалтера у відображенні достовірного уявлення про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, рух грошових коштів, забезпеченні корисною фінансовою інформацією внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів. Проаналізовано положення діючих нормативно-правових актів щодо відображення в обліку та фінансовій звітності об’єктів, фактів і подій, які вимагають застосування професійного судження бухгалтера. Доведено, що в міжнародних облікових стандартах професійному судженню бухгалтера приділено більше уваги, проте в них часто не деталізується для конкретного випадку порядок оцінки або визнання об’єкта обліку. Визначено мету професійного судження бухгалтера, яка полягає в забезпеченні функціонування бухгалтерського обліку як цілісної системи, сприяння формуванню повної, достовірної, доречної інформації про діяльність підприємства для різнопланових користувачів відповідно до їх інформаційних запитів. Зроблено висновок, що професійне судження бухгалтера застосовується на всіх етапах ведення бухгалтерського (фінансового, податкового, управлінського) обліку та складання відповідних звітних форм, при розробці та внесенні змін до облікової політики та спрямовано на дотримання принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, обґрунтування безперервності діяльності, суттєвості та відповідності бухгалтерської інформації конкретним фактам та обставинам, які відбуваються в бізнес-середовищі та діяльності підприємства, задоволення інформаційних потреб стейкхолдерів. До основних елементів професійного судження бухгалтера віднесено: знання, професійні зобов’язання, орієнтація на клієнта, досвід, етичні принципи та особисті якості. Визначено основні підходи до розкриття сутності професійного судження бухгалтера: у вузькому розумінні професійне судження – це основа формування бухгалтерської інформації у фінансовій звітності; у широкому розумінні – інструмент формування мінімально необхідної облікової інформації різноплановим користувачам. Запропоновані етапи формування професійного судження забезпечать винесення правильної та відповідальної професійної думки бухгалтера, що підвищить надійність бухгалтерської інформації. Запропоновано авторське визначення поняття «професійне судження бухгалтера» як професійної думки фахівця (фахівців) з метою формування якісної характеристики інформації про обліковий об’єкт чи статтю звітності, яка ґрунтується на специфіці діяльності суб’єкта господарювання, правовій та економічній ситуації, якості систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю.

Стаття написана українською мовою


Ізмайлов Я. О., Осмятченко В. О., Єгорова І. Г., Барицький Р. О.
Розвиток комп’ютеризованих інформаційних систем обліку й оподаткування в умовах глобалізації та цифровізації економічних відносин (c. 145 - 151)

Метою статті є обґрунтування впливу комп’ютеризованих інформаційних систем обліку й оподаткування на формування якісної інформації в умовах глобалізації та цифровізації економічних відносин. Доведено, що становлення інформаційного суспільства передбачає підпорядкування економічного зростання якісним параметрам соціального та економічного розвитку, оскільки подальший прогрес визначатиметься не стільки виробництвом товарів, скільки розширеним використанням інформації. Визначено, що інформація є фактором глобалізації в умовах інформаційного суспільства, тому національні стратегії економічного розвитку країн світу повинні будуватися з урахуванням специфіки й основних тенденцій глобалізаційних процесів, маючи підґрунтям концепцію сталого розвитку. Обґрунтовано, що цифрова економіка складається з трьох основних частин, а саме: розвиток і підтримка інфраструктури, електронний бізнес та електронна комерція. Зазначено, що для ефективного функціонування та розвитку кожної складової цифрової економіки потрібна чітка система обліку й оподаткування, яка буде давати якісну, достовірну та повну інформацію для прийняття управлінських рішень. Запропоновано перелік основних напрямків розвитку цифрових соціально-економічних відносин в умовах глобального співробітництва. Визначено, що комп’ютеризована інформаційна система управління підприємством – це сукупність економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і рішень, а також наявність спеціалістів для обробки інформації та прийняття управлінських рішень. Найбільш популярними в Україні є інтегровані корпоративні інформаційні системи «Парус», «Галактика», «BAS», SAP R/3 (SAP AG) тощо, а правильне обрання підприємством типу інформаційної системи потребує класифікації таких систем за критерієм комплексності виконуваних функцій і завдань на підприємстві. Доведено, що використання комп’ютеризованих інформаційних систем в обліку й оподаткуванні приводить до спрощення адміністрування, забезпечує складання достовірної, зрозумілої та зіставної фінансової й управлінської звітності, впорядкування внутрішніх зв’язків між відділами бухгалтерських, економічних, контрольних служб і підвищення аналітичної цінності відомостей про фінансову-господарську діяльність підприємства в цілому та окремих її важливих ланок зокрема. Пропонується в системі обліку й оподаткування виділяти декілька зрізів інформації про господарську діяльність підприємства, до яких належить облікова, аналітична, прогнозна й управлінська інформація. Кожен із зазначених інформаційних блоків відчуває на собі вплив певної групи чинників, потребує розв’язання низки проблем і має резерви підвищення організаційно-якісного рівня. Побудовано загальний алгоритм автоматизованого процесу обліку й оподаткування будь-яких господарських операцій через моделювання. Розглянуті проблеми комп’ютеризації інформаційних систем обліку й оподаткування та запропоновані рекомендації щодо їх вирішення створюють базу для продовження досліджень у напрямку вдосконалення методології, методики та організації обліку й оподаткування господарської діяльності підприємств в умовах глобалізації та цифровізації економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2023

Євдокименко В. К., Кузь В. І.
Інструментарій управлінського обліку: ідентифікація та ефективність (c. 123 - 129)

Метою статті є дослідження та обґрунтування підходів до ідентифікації об’єктів, методів та інструментів управлінського обліку виходячи з його значення для інформаційного забезпечення системи управління, взаємозв’язків з іншими інформаційними системами та обраних до застосування моделей управління. У статті обґрунтовано домінантне значення управлінського обліку як джерела релевантної інформації для прийняття нетипових, неформалізованих, невизначених, багатоцільових, стратегічних управлінських рішень та рішень з багатьма критеріями. Доведено необхідність урахування змісту управлінських завдань та інформаційних запитів при ідентифікації об’єктів та інструментів управлінського обліку, що забезпечить підвищення рівня ефективності процесу інформаційного забезпечення та релевантності облікових даних. Встановлено потребу включення до підсистеми управлінського обліку нових об’єктів, які характеризують соціальну, екологічну й організаційну складові господарської діяльності, а також фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і розвиток зовнішнього соціально-економічного середовища, зміни досліджуваних об’єктів у перспективі. Запропоновано до інструментарію управлінського обліку включати об’єкти та інструменти, інформаційні характеристики яких становлять інтерес для управлінського персоналу, а їх методологічне оброблення можливе відповідно до принципів побудови облікової системи та етапів облікового процесу. Ідентифіковано проблеми невиконання управлінським обліком покладених на нього функцій через недостатній рівень професійної кваліфікації спеціалістів з управлінського обліку, відсутність практики регламентування взаємозв’язків між рівнями управління та продуцентами облікової інформації, наявних організаційних, методологічних, технічних і суб’єктних комунікаційних бар’єрів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Усатенко О. В., Пашкевич М. С.
Професійне судження у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності за МСБО та МСФЗ (c. 90 - 95)

Мета статті полягає у: встановленні якісних вимог до змісту інформації про операцію, подію чи умову, до яких застосовують професійне судження бухгалтера; розробці алгоритму розгляду джерел інформації при наданні професійного судження; ретельному дослідженні МСБО та МСФЗ і визначенні випадків, коли бухгалтери повинні застосовувати професійне судження при виборі альтернатив, передбачених МСФЗ, а також у випадках, ними не передбачених, оскільки нормативне регулювання не здатне врахувати безліч варіативних ситуацій господарської діяльності. У результаті дослідження було окреслено межі поняття «професійне судження бухгалтера» та встановлено, що професійне судження можна вважати одним із важливих інструментів регулювання бухгалтерського обліку в реалізації його основної мети – формування достовірної та повної інформації про фінансовий стан і фінансову діяльність суб’єкта господарювання, а також інструментом, що дозволяє своєчасно й адекватно реагувати на зміни, що відбуваються. Встановлено якісні вимоги до змісту інформації про операцію, подію чи умову, до яких застосовують професійне судження; розроблено алгоритм розгляду джерел інформації при наданні професійного судження; визначено випадки застосування професійного судження за МСБО та МСФЗ. Це приведе до підвищення якості звітності підприємства, дозволить бухгалтеру керувати фінансовою звітністю, робити її корисною для аналізу, управління. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є: визначення класифікаційних ознак професійних бухгалтерських суджень; встановлення формату та змісту розкриття інформації про ризики в бухгалтерській (фінансовій) звітності; виявлення тенденцій змін базових показників фінансового стану організацій залежно від професійного бухгалтерського судження, що формується у процесі встановлення облікової політики.

Стаття написана українською мовою


Колєсніченко А. С., Монастирська Є. Є.
Упорядкування обліку трудових ресурсів та аудит розрахунків з оплати праці (c. 96 - 102)

Мета статті полягає в: розкритті значущих аспектів, які впливають на упорядкованість процесу обліку трудових ресурсів; визначенні основних векторів та об’єктів внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці; узагальненні можливих типових порушень при аудиті та формуванні на цій основі напрямів щодо вдосконалення використання трудових ресурсів і окремих елементів з обліку і аудиту розрахунків з оплати праці. Теоретико-методичною основою дослідження виступають методи узагальнення, аналізу, графічний метод і системний підхід. Інформаційно-аналітична база сформована в результаті опрацювання законодавчих актів України, статистичних і аналітичних оглядів щодо динаміки зміни заробітної плати працівників підприємств України, наукових праць і публікацій. У результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що дієвість облікової системи за спектром питань щодо обліку розрахунків з оплати праці залежить від упорядкованості процесу обліку трудових ресурсів, обліку праці, її оплати, оподаткування та виплати, тобто вимагає комплексного підходу до оцінки трудових відносин – від початкового обліку виконання праці персоналом до остаточного розрахунків з кожним працівником. Визначено основні вектори та об’єкти внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, що дозволило виділити методи встановлення типових порушень, виявлених при аудиті, та встановити їх вплив на облік у цілому. Узагальнення можливих типових порушень при аудиті дозволило сформувати напрями щодо вдосконалення використання трудових ресурсів та окремих елементів з обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Обґрунтовано, що основні шляхи вдосконалення аудиту розрахунків з оплати праці, які доцільно впроваджувати на підприємстві, можна умовно поділити на три напрями: організаційно-інституціональні, структурно-систематичні та інформаційно-документарні. Практична значущість полягає в поліпшенні цілісної системи управління трудовими ресурсами та підвищенні окремих показників господарської діяльності в результаті запровадження дієвих заходів щодо вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Порсюрова І. П.
Удосконалення організації обліку основних засобів торговельного підприємства (c. 117 - 123)

Метою статті є визначення існуючих облікових проблем торговельного підприємства та надання рекомендацій щодо вдосконалення організації обліку основних засобів суб’єкта господарювання. Визначено, що рух вхідних документів на підприємстві є організованим скоординованим процесом пересування документів від однієї відповідальної особи до іншої згідно з розробленим і затвердженим на підприємстві графіком документообігу. Досліджено етапи організації документообігу на підприємстві, дотримання яких попереджує втрату інформації про здійснені господарські операції. На базі аналізу існуючих проблем і помилок в обліку підприємства ТОВ «Дезега Холдінг Україна» запропоновано проводити регулярні внутрішні або аудиторські перевірки з обліку основних засобів, завданнями яких є аналіз і контроль операцій з обліку основних засобів. Визначено, що для поліпшення технічного стану основних засобів торговельному підприємству рекомендується проводити реконструкцію, модернізацію наявних основних засобів. Установлено, що важливим заходом, який сприяє здійсненню операцій, зокрема руху основних засобів, є внутрішній контроль та аналіз, для чого на підприємстві запроваджено посаду внутрішнього аудитора, до функцій якого входить контроль та аналіз: правильності віднесення матеріальних активів до основних засобів, їх оцінки, правильності нарахування амортизації, своєчасності та правильності документального оформлення та відображення в облікових регістрах надходження та вибуття основних засобів та інше. Запропоновано для вдосконалення обліку основних засобів створити на підставі рахунку 131 «Знос основних засобів» нові аналітичні субрахунки – для виділення нарахованої амортизації відповідно до груп основних засобів, які використовуються на підприємстві. Досліджено етапи комп’ютеризації облікового процесу. На базі проведеного аналізу ІТ-ринку комп’ютерних технологій і систем визначено альтернативні вітчизняні та зарубіжні програмні продукти (сервіси), які ефективно забезпечують облік та електронний документообіг замість програмного продукту, що використовує торговельне підприємство. При виборі програмного продукту ТОВ «Дезега Холдінг Україна» має звернути увагу на наявність технічних налаштувань щодо обробки значних інформаційних масивів даних під галузеві можливості підприємства. Розроблено модель електронного документообігу з організації обліку основних засобів у підсистемі управління торговельного підприємства, яка демонструє модулі альтернативного програмного продукту, що включає організацію електронного документообігу за здійсненими операціями з обліку основних засобів. Надані пропозиції та рекомендації сприятимуть ефективній організації обліку основних засобів та прийняттю управлінських рішення, які приведуть до більш позитивного фінансового результату діяльності торговельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Воскресенська Т. І.
Обліково-аналітичне відображення фінансово-економічних ризиків у житловому будівництві (c. 124 - 129)

У статті розкрито особливості виникнення фінансово-економічних ризиків у житловому будівництві. Досліджено, що фінансово-економічні ризики в житловому будівництві супроводжують увесь процес будівництва – від моменту отримання дозвільної документації до введення в експлуатацію об’єктів житлового будівництва. Відзначено, що фінансово-економічні ризики в житловому будівництві зачіпають інтереси всіх учасників будівництва (інвесторів, забудовників, посередників, покупців). Зафіксовано, що окремі види фінансово-економічних ризиків, такі як валютні й інфляційні, притаманні та виникають у всіх учасників житлового будівництва. Інша частина фінансово-економічних ризиків виникає в окремого суб’єкта житлового будівництва. У процесі житлового будівництва одні види фінансово-економічних ризиків зникають, інші – навпаки, виникають відповідно до зміни первинних умов ведення житлового будівництва. З метою зниження проявів негативних наслідків фінансово-економічних ризиків учасники будівництва намагаються управляти ними за допомогою таких процедур, як: уникнення ризику, розподіл ризику, страхування ризику. Відзначено, що базовим документом, в якому передбачено можливість своєрідного страхування від можливості настання окремих видів фінансово-економічних ризиків для певних суб’єктів житлового будівництва, є договір будівництва. Розкрито особливості відображення в бухгалтерському обліку страхування та самострахування учасниками житлового будівництва можливих наслідків фінансово-економічних ризиків у житловому будівництві. Запропоновано відображати витрати на страхування у складі витрат майбутніх періодів з поступовим їх відображенням у поточних витратах, а також у складі фінансових витрат (без попереднього відображення як витрат майбутніх періодів). При використанні механізму самострахування учасниками будівництва можливих наслідків фінансово-економічних ризиків відображено створення страхового резерву та його списання. У дослідженні відзначено, що через неможливість чіткої ідентифікації фінансово-економічних ризиків існує проблема їх обліково-аналітичного відображення учасниками житлового будівництва.

Стаття написана українською мовою


Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г., Морозюк О. О.
Національні та зарубіжні особливості обліку й оподаткування поліпшення та ремонтів необоротних активів (c. 130 - 136)

Метою статті є систематизація та обґрунтування національних і зарубіжних особливостей обліку й оподаткування поліпшення та ремонтів необоротних активів. Доведено, що через вкладення коштів у поліпшення необоротних активів досягається ефективність господарської діяльності підприємства, а порівняно з придбанням чи створенням нових об’єктів необоротних активів поліпшення та ремонти потребують значно менших витрат коштів та здатні за відносно короткі терміни і порівняно невеликі кошти підвищити продуктивність господарської діяльності підприємств. Запропоновано трактувати поліпшення як комплекс заходів, спрямованих на підтримання об’єктів необоротних активів у робочому стані з елементами поліпшення первісно очікуваних економічних вигод, а також на збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання таких об’єктів. Таке тлумачення поліпшення дозволить віднести до нього ремонти та технічне обслуговування з елементами модифікації чи модернізації окремих частин об’єкта, що відповідає потребам сучасного виробництва та підвищує об’єктивність оцінки вартості необоротних активів, які зазнали відповідного поліпшення. Обґрунтовано національні та зарубіжні особливості обліку й оподаткування поліпшення та ремонтів необоротних активів. Визначено основні проблеми обліку й оподаткування поліпшення та здійснення поточних ремонтів необоротних активів, серед яких основними є: довільне тлумачення терміна «поліпшення» та різноманітна і неузгоджена класифікація видів поліпшення необоротних активів у практиці обліку й оподаткування за відсутності чіткого розкриття цього поняття в національних і міжнародних нормативно-правових актах; застарілі первинні документи; відсутність спеціально призначених рахунків для обліку витрат з ремонту необоротних активів та недостатня аналітична спрямованість субрахунків до рахунку 15 «Капітальні інвестиції» для відображення поліпшення необоротних активів – через відсутність системної класифікації таких витрат; нерегламентованість у нормативно-правових актах процесу визначення випадків, коли здійснення того чи іншого виду робіт з ремонту чи поліпшення приводить, а коли не приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об’єкта, що ускладнює порядок обліку та встановлення величини можливої зміни оцінки необоротних активів. Запропоновано перелік основних напрямків розвитку цифрових соціально-економічних відносин в умовах глобальної співпраці. Для вдосконалення системи обліку й оподаткування поліпшення та ремонтів необоротних активів пропонується: доопрацювання нормативно-правових актів у частині розкриття поняття «поліпшення» та наведення єдиної обґрунтованої класифікації його видів, яке сприятиме адекватному поданню інформації про витрати з поліпшення необоротних активів і повнішому забезпеченню інформаційних потреб аналізу; визначення основних рахунків і методичних рекомендацій з обліку цих витрат, особливо з урахуванням видів поліпшення, що дозволить уникати можливих помилкових бухгалтерських записів і полегшити формування інформаційної бази аналізу. Розглянуті проблеми обліку й оподаткування поліпшення та ремонтів необоротних активів та запропоновані рекомендації щодо їх вирішення створюють базу для продовження досліджень у напрямку вдосконалення методики та організації обліку й оподаткування господарської діяльності підприємств в умовах обмеженості фінансових і матеріальних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2023

Олексіч Ж. А., Солодуха М. В.
Аналіз і характеристика звіту про платежі на користь держави на прикладі видобувних компаній (c. 141 - 147)

У статті проведено аналіз діяльності підприємств нафтовидобувної галузі та виділено основні потужні нафтовидобувні компанії України. У ході аналізу було з’ясовано, що велику частку податкових надходжень у бюджеті держава отримує саме від підприємств видобувної промисловості. Причиною такого явища є наявність великої кількості родовищ корисних копалин, що знаходяться на території України. Проаналізовано стандарт і звіти Ініціативи щодо впровадження прозорості у видобувних галузях (EITІ – Extractive Industries Transparency Initiative), які забезпечують якісне розкриття інформації про стан справ у видобувній галузі країни та прозорість в управлінні природними ресурсами. Визначено основні характеристики й особливості звітів про платежі на користь держави (проаналізовано форму, зміст, звітний період, фінансові показники, кількість працівників, періодичність подання, публічність, терміни оприлюднення, суб’єкти перевірки). Проаналізовано нормативно-правове регулювання, зокрема Закон України «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», складання таких звітів, види та розмір відповідальності за нескладання звітів про платежі на користь держави. Аналіз показав, що застосування штрафів та імплементація вітчизняного законодавства позитивно впливає на регулярність і правильність складання звітів про платежі на користь держави. Імплементація законодавства та розробка рекомендацій щодо написання звіту компанії нафтовидобувного сектора дає змогу публікувати інформацію, яка вказує не лише на кількість надходжень до бюджету держави, а й якісні показники діяльності таких компаній. Проаналізовано світовий досвід використання податкових надходжень до місцевих бюджетів, яке приводить до раціонального та справедливого розподілу коштів в інтересах усіх сторін процесу споживання та використання природних ресурсів. За даними проаналізованої звітності нафтовидобувних закордонних компаній було виявлено основні шляхи та напрямки застосування податкових надходжень та їх ефективність.

Стаття написана українською мовою


Югас Е. Ф., Лалакулич М. Ю., Рибакова Л. П.
Облікова політика підприємства в умовах війни (c. 147 - 152)

Метою статті є обґрунтування теоретичних засад і практичних аспектів дослідження облікової політики підприємства в умовах війни. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію незалежної та суверенної України спричинило виникнення значних негативних явищ і процесів, що відбуваються в економіці та суспільстві. Найбільш вагомого руйнівного впливу дестабілізуючі чинники завдали сфері підприємництва, внаслідок чого ведення господарської діяльності піддалося значним дестабілізуючим змінам, а ризики негативної дії істотно посилилися. Запровадження спеціального правового режиму воєнного стану в країні обумовило необхідність ведення обліку господарських операцій на підприємствах із урахуванням факторів війни, що істотно переформатувало підходи до облікової системи на підприємствах і спричинило її зміни. У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення сутності облікової політики підприємства та з’ясовано особливості її зміни в контексті економіко-правового аналізу чинного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Доведено вагомий деструктивний вплив існуючих дестабілізуючих чинників воєнного характеру на стан і зміни облікової політики підприємства, що обумовлені необхідністю відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності господарських операцій, пов’язаних із: неможливістю здійснення господарської діяльності або її істотними обмеженнями внаслідок ведення активних бойових дій; вимушеною релокацією суб’єктів господарювання на відносно безпечні території; законодавчими обмеженнями на розрахунки із російськими та білоруськими контрагентами; посиленням ризиків дефолту контрагентів; знищенням, масштабними руйнуваннями, пошкодженням і знеціненням активів внаслідок активних бойових дій; наданням допомоги на оборону; а також веденням розрахунків із працівниками в умовах воєнного стану. Запропоновано основні методи вдосконалення облікової політики підприємства в умовах війни.

Стаття написана українською мовою


Матрос О. М., Михайловина С. О., Ратушна О. П.
Бізнес-термінологія соціальних медіа в контексті об’єктів бухгалтерського обліку (c. 153 - 158)

Метою проведення дослідження є адаптація сучасної термінології бізнесу, яка використовується в соціальних мережах (медіа) до законотворчої бази бухгалтерського обліку й оподаткування. Провівши паралель між термінами в соціальних медіа та термінами (об’єктами), які застосовуються в бухгалтерському обліку й оподаткуванні, виникла можливість швидко адаптувати законотворчу базу бухгалтерського обліку до сучасної мови бізнесу. Досліджено праці вітчизняних і зарубіжних науковців, які стосуються бухгалтерського обліку бізнесу в соціальних мережах, що дозволило зрозуміти тотожність цієї проблеми в Україні та світі. У результаті проведеного дослідження виокремлено проблеми синхронізації термінології в соціальних мережах із об’єктами бухгалтерського обліку. Серед основних: розбіжності у тлумаченні термінів, відсутність стандартизації, обмежений контекст інформації, швидка зміна термінології та культурні різниці. Визначено, що для успішного вирішення цих проблем необхідно зберігати чітку комунікацію, вдосконалювати знання бухгалтерів про цифрові технології та актуальну термінологію в різних сферах і просторах (офлайн та онлайн). Проведено аналіз бізнес-термінології в соціальних медіа в контексті об’єктів бухгалтерського обліку, що викликало необхідність змін законодавчої бази України в тому числі з обліку й оподаткування, розглянуто нормативні документи, які потребують обов’язкових змін. Запропоновані зміни в нормативних документах передусім дозволять уникнути багатьох помилок в обліку та скоротити час на вивчення специфічних об’єктів обліку. Це дослідження має важливе значення для бухгалтерів та фахівців з обліку й оподаткування, оскільки допоможе їм ефективно використовувати соціальні мережі в контексті бухгалтерського обліку та сприятиме поліпшенню комунікації та взаєморозуміння між різними галузями бізнесу, що використовують різні терміни та підходи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2023

Криворучко М. Ю.
Вплив інституційного середовища на реалізацію професійного судження бухгалтера в умовах дисфункції соціально-економічного розвитку: теоретико-методологічний аспект (c. 199 - 204)

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічного аспекту впливу інституційного середовища на реалізацію професійного судження бухгалтера в умовах дисфункції соціально-економічного розвитку. У процесі підготовки статті проаналізовано погляди вітчизняних науковців на проблематику професійного судження. За результатами дослідження встановлено, що серед вітчизняних науковців відсутній єдиний підхід до визначення професійного судження бухгалтера. Виокремлено різні аспекти розуміння суті професійного бухгалтерського судження, яке розглядається в контексті розробки облікової політики, формування інтелектуального капіталу, теорії біхевіоризму, освіти у сфері обліку та інституціоналізму. У статті акцентовано увагу на впливу інституційного середовища на реалізацію бухгалтерського судження в умовах дисфункції соціально-економічного розвитку. Серед ключових факторів інституційного середовища виокремлено аспекти легкості ведення бізнесу на основі методології Світового банку – відкриття власної справи, розміщення виробничих потужностей, комунальні послуги, сфера трудових відносин, міжнародна торгівля, оподаткування, вирішення спорів, конкуренція, неплатоспроможність. Розглянуто базові категорії інституціоналізму та обґрунтовано взаємозв’язок дисфункції інституційного та соціально-економічного середовища з прийняттям управлінських рішень зацікавленими особами в умовах невизначеності. Зроблено висновок про важливу роль професійного судження в процесі підготовки фінансової звітності та звіту про управління на основі розуміння інституційного середовища, в якому здійснює діяльність суб’єкт господарювання. Окреслено перспективи подальших досліджень – аналіз інформації, відображеної у фінансовій звітності та звіті про управління підприємств певної галузі або регіону, з метою вивчення особливостей застосування професійного судження в практичній діяльності фахівців-обліковців. Це дозволить виокремити фактори інституційного середовища, що справляють найбільший інтерес для зацікавлених сторін і знаходять відповідне відображення у звітності суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Федоров І. О., Нежива М. О.
Інвестиційний аудит у забезпеченні розвитку підприємств суспільного інтересу (c. 205 - 210)

Визначення ефективності діяльності та інвестиційного потенціалу підприємств суспільного інтересу з метою подальшого інвестування може здійснюватися різними шляхами, одним із яких є проведення незалежного інвестиційного аудиту. Метою статті є представлення ефекту інвестиційного аудиту підприємств суспільного інтересу в забезпеченні їх розвитку та оцінки реальної ефективності інвестицій, а також становлення подальшого вектора його розвитку. Стаття узагальнює стан і стратегію розвитку інвестиційного аудиту діяльності підприємств суспільного інтересу. Розкрито зміст існуючих процедур інвестиційного аудиту та напрями подальшого розвитку; систематизовано погляди науковців на розвиток предметної сфери знань і практичної діяльності. Проаналізовано ринок аудиторських послуг з виконання завдань для підприємств суспільного інтересу, визначено основні проблеми, характерні для вітчизняного ринку аудиторських послуг. Обґрунтовано поняття «інвестиційний аудит», визначено його мету та завдання. Сформульовано його основні елементи та запропоновано підходи до вдосконалення методики за етапами проведення інвестиційного аудиту діяльності підприємств суспільного інтересу. Проведення інвестиційного аудиту сприятиме забезпеченню розвитку та підвищенню інвестиційної привабливості підприємства серед користувачів, яким необхідна повна, достовірна, неупереджена та своєчасна інформація від незалежних експертів як основа для прийняття інвестиційних рішень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2023

Васільєва Л. М., Бугай Т. О.
Узагальнення наукових підходів до сутності поняття «основні засоби» як об’єкта бухгалтерського обліку (c. 186 - 191)

У статті наголошено, що діяльність кожного підприємства передбачає наявність засобів виробництва та відповідних матеріальних умов, які є одним із найважливіших елементів продуктивних сил, головним елементом матеріально-технічної бази. Зазначено, що ключовими елементами управління основними засобами є організація, своєчасне одержання та аналіз обліково-аналітичної інформації. Проведений аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення наукових підходів до сутності поняття «основні засоби» дав змогу виділити основні ознаки основних засобів, а саме: основні засоби – це матеріальні (фізичні) активи, які підприємство використовує для здійснення своєї основної діяльності та досягнення своїх цілей, вони можуть бути різного виду; всі джерела вказують на те, що основні засоби мають використовуватися тривалий час (а саме, більше одного року або одного операційного циклу). У бухгалтерському обліку основні засоби обліковуються як активи та амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Встановлено, що критерії визначення основних засобів існують для того, щоб визначити, які активи можуть бути включені до цієї категорії в бухгалтерському обліку підприємства. Наведено критерії визначення основних засобів, а саме: матеріальність – актив повинен мати фізичну форму та існувати в реальному світі; засіб праці – основний засіб є об’єктом, який використовується у виробничому процесі або для надання послуг; очікується довгострокове використання – основний засіб планується використовувати протягом понад один рік. Наголошено, що такий підхід до критеріїв визначення основних засобів дає змогу правильно вести бухгалтерський облік, здійснювати оцінку основних засобів підприємства та відображати їх у фінансовій звітності згідно з відповідними бухгалтерськими стандартами і нормами.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко О. С., Роздайбіда Н. В.
Вивчення внутрішнього аудиту на нефінансових підприємствах (c. 191 - 196)

Сучасні умови господарювання, які збільшують вимоги стосовно ефективності управління нефінансовими підприємствами, реформування бухгалтерського обліку згідно з міжнародними стандартами та швидкий розвиток ринкових відносин в Україні зумовлюють необхідність поширення функціонування аудиторської діяльності та підвищення якості його інформаційного забезпечення. Важливість теми статті визначено тим, що запровадження внутрішнього аудиту в практиці суб’єктів господарювання потребує належного теоретичного та нормативно-правового підґрунтя. У статті приділено увагу питанню внутрішнього аудиту на нефінансових підприємствах. Визначено значення та роль внутрішнього аудиту в системі діяльності суб’єктів господарювання. Розкрито мету внутрішнього аудиту, яка полягає в забезпеченні ефективності діяльності нефінансового підприємства. Вивчено сучасний стан нормативно-правової бази, яка регулює питання, що стосуються проведення аудиторської діяльності. Проаналізовано праці вчених, накази Міністерства фінансів України, ДСТУ ISO 19011:2019, Міжнародні стандарти контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг щодо визначення поняття «внутрішній аудит»; принципи проведення аудиту; теоретичні засади внутрішнього аудиту; оцінювання компетентності осіб, які проводять аудит. У дослідженні виявлено, що діяльність внутрішнього аудиту на нефінансових підприємствах чітко не регламентовано, а носить рекомендаційний характер. Проте діяльність підрозділів внутрішнього аудиту в міністерствах, центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах і бюджетних установах чітко регламентуються статтею 26 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту» (зі змінами) та великою кількістю методологічних вказівок, які розроблені зазначеним міністерством. У результаті зроблено висновок, що нормативну базу щодо питань методологічного та організаційного забезпечення внутрішнього аудиту на зазначених підприємствах не розроблено, що може викривити та надати недостовірну оцінку діяльності об’єкта перевірки.

Стаття написана українською мовою


Федоренко О. П.
Аналіз та аудит забезпечення ефективної діяльності мережевого ритейлу (c. 196 - 205)

Розвиток мережевого ритейлу створює нові можливості для бізнесу через впровадження сучасних інформаційних систем, диджіталізацію виробничих процесів та бізнесу, створення е-крамниць та інтерактивних вітрин. Метою статті є обґрунтування пріоритетних напрямків проведення аналізу та аудиту діяльності мережевого ритейлеру, розробка пропозицій щодо збалансованої системи показників аналізу діяльності мережевого ритейлера. Інформаційною основою даного дослідження є нормативно-правові акти України з питань здійснення господарської діяльності підприємств, наукові публікації провідних вчених. У дослідженні застосовано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: індукції, дедукції, аналізу, синтезу, діалектичний – при ідентифікації сутності категорії «ритейл»; горизонтального аналізу, порівняння – при оцінці ринку мережевого ритейлу в Україні; абстрагування, узагальнення, системний, функціональний – при розробці збалансованої системи показників аналізу діяльності мережевого ритейлу. За результатами проведеного дослідження розглянуто погляди науковців на поняття «мережевий ритейл»; зазначено особливості та відмінності тлумачень категорій «ритейл» і «роздрібна торгівля»; визначено основні показники діагностики діяльності мережевого ритейлеру та запропоновано збалансовану систему показників аналізу діяльності мережевого ритейлу. Діяльність мережевого ритейлу потребує якісного та комплексного аналізу та аудиту з метою зміцнення його позицій на ринку, стійкого становища в динамічному та потужному конкурентному середовищі. Тому власникам бізнесу, керівникам, менеджерам вищого рангу та потенційним інвесторам і бізнес-партнерам слід приділяти цьому значну увагу з метою управління бізнесом, фінансами та в подальшому – збільшенням прибутковості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Криворучко М. Ю.
До проблеми визначення суті поняття «суспільний інтерес» у контексті етичної складової роботи обліковців і аудиторів (c. 253 - 258)

Стаття присвячена дослідженню суті поняття «суспільний інтерес» у контексті етичної складової роботи обліковців і аудиторів. У процесі підготовки статті використано такі загальнонаукові методи, як узагальнення, аналіз, синтез, табличний і монографічний методи. За результатами дослідження встановлено, що центральне місце в професійній етиці бухгалтера й аудитора посідає поняття «суспільний інтерес». Міжнародна федерація бухгалтерів формулює мету власної діяльності як служіння суспільному інтересу, який визначає як чисту вигоду та процедурну строгість в інтересах суспільства (в широкому розумінні) стосовно дій, рішень і політик. Визначено, що суспільний інтерес – багатовимірне та багаторівневе поняття, яке охоплює широке коло зацікавлених осіб (у цьому проявляється «суспільність» інтересу), а також цінності, прагнення, сподівання стейкхолдерів щодо підвищення рівня економічної визначеності, збереження економічних ресурсів власників, підвищення рівня ефективності корпоративного управління в публічній сфері, збереження природних ресурсів. У статті акцентовано увагу на тому, що питання визначення суті суспільного інтересу залишається недостатньо дослідженим. У Законі України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» поняття «суспільний інтерес» не визначено, проте має місце виокремлення категорії підприємств, які становлять суспільний інтерес. До таких підприємств застосовуються підвищені вимоги щодо розкриття звітності та підтвердження її достовірності. Сучасні дослідження результатів діяльності підприємств суспільного інтересу дозволяють стверджувати про наявність проблем з ефективністю використання ресурсів, дотриманням законодавства у сфері обліку та звітності. Дана проблематика набуває особливої актуальності у світлі того, що підприємства публічного інтересу становлять ядро економічного розвитку національної економіки. Окреслено напрями подальших наукових розвідок – аналіз відображення суспільного інтересу у звітності відповідної категорії підприємств різних галузей економічної діяльності, організаційно-правових форм і різної форми власності.

Стаття написана українською мовою


Чернецька О. В., Карнаух С. Д.
Облікове забезпечення процесу надання ІТ-послуг на підприємстві (c. 259 - 264)

Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо оптимального облікового забезпечення процесу надання ІТ-послуг на підприємстві. У статті проаналізовано погляди вчених на актуальність процесу надання ІТ-послуг на підприємстві в умовах диджиталізації бізнес-процесів, наведено вектори їх наукових досліджень в обліку ІТ-галузі. Перераховано види ІТ-послуг, що можуть надаватися суб’єктами ІТ-підприємництва. Узагальнено характерні особливості ІТ-послуги як об’єкта обліку. Акцентовано, що специфічні особливості ІТ-послуги вимагають якісного документального оформлення та облікового забезпечення. Наголошено на різноманітності ІТ-послуг, що відбивається у відповідних методичних аспектах і порядку відображення інформації на рахунках обліку. Узагальнено документальне забезпечення процесу надання ІТ-послуг на умовах довіри між суб’єктом ІТ-підприємництва та замовниками ІТ-послуг. Акцентовано на можливостях співпраці ІТ-компанії за договорами цивільно-правового характеру з фізичними особами та за гіг-контрактами з резидентами «Дія.Сіті». Наведено варіанти організації облікового забезпечення процесу надання ІТ-послуг. Окреслено особливості відображення на рахунках обліку надання різноманітних видів ІТ-послуг, у тому числі ІТ-продукту як комплексу послуг та ІТ-аутсорсингу. Наголошено на необхідності фіксації переходу права власності на нематеріальний актив у разі надання комплексу ІТ-послуг і створення ІТ-продукту. Підсумовано, що організацію облікового забезпечення процесу надання ІТ-послуг може бути забезпечено різними шляхами з огляду на потреби ІТ-підприємця та можливості оптимізації податкового навантаження. Як напрямок подальших досліджень окреслено необхідність розробки шляхів оптимізації податкового навантаження суб’єктів ІТ-підприємництва.

Стаття написана українською мовою


Майстренко А. С., Назарова К. О., Луста А. А.
Місія та соціально-економічний потенціал антикорупційного аудиту компанії в умовах євроінтеграції (c. 265 - 269)

Антикорупційний аудит є важливим інструментом у сучасних умовах, особливо для компаній, що діють в умовах євроінтеграції. Місія антикорупційного аудиту в такому контексті полягає в забезпеченні дотримання прозорості, етики та правил ділової поведінки в умовах, коли корупція може завдати негативних наслідків як для самої компанії, так і для суспільства загалом. Антикорупційний аудит стає необхідним елементом стратегії для компаній. Він сприяє створенню чесного та відкритого бізнес-середовища, що позитивно впливає на взаємини компанії з міжнародними партнерами. Також він допомагає зробити бізнес більш конкурентоспроможним, зберегти довіру партнерів, інвесторів та споживачів, сприяє соціально-економічному розвитку як на рівні компанії, так і на національному рівні. Впровадження антикорупційних практик і заходів має безпосередній вплив на інвестиційний клімат, конкурентоспроможність підприємств, довіру громадськості та загальний рівень розвитку економіки.Досягнення оптимальних результатів вимагає системного підходу та активної підтримки керівництва компанії чи уряду. Важливо розробити чітку антикорупційну політику, проводити навчання та тренінги для персоналу, створити систему контролю та моніторингу, публічно відкривати інформацію про антикорупційні заходи. Це допоможе створити стійке та етичне бізнес-середовище, сприятиме подальшому розвитку та інтеграції в європейське господарство та соціально-економічному розвитку країни. Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі: аналізування ефективності антикорупційних заходів; дослідження того, як антикорупційний аудит взаємодіє із іншими аспектами євроінтеграції, такими як реформи в судовій системі, права людини та правова реформа; вивчення ставлення громадськості до антикорупційних заходів та їхнього впливу на суспільну думку.

Стаття написана українською мовою


Пономарьова Т. В., Стріляна Я. О.
Шляхи вдосконалення обліку грошових коштів на торговельному підприємстві (c. 270 - 275)

Метою статті є дослідження основних питань обліку грошових коштів на торговельному підприємстві. Актуальність дослідження даної теми доведена основними тезами. Функціонування економічної системи країни неможливо уявити без розвитку підприємництва, адже суб’єкти господарювання виконують ряд важливих функцій, а саме: забезпечення нових робочих місць, створення товарів та послуг, наповнення державного бюджету та збільшення розміру ВВП. Грошові кошти супроводжують майже кожен етап діяльності бізнесу: від закупки матеріалів та сировини, до отримання грошових коштів за створену та реалізовану продукцію. Дослідженням питання проблем обліку грошових коштів на підприємстві займалось чимало вчених, проте наразі розвиток економіки країни зазнає різких змін, що приводить до змін у податковому законодавстві та появи нових проблемних моментів в обліку. Саме тому, на нашу думку, дослідження питання організації обліку грошових коштів відіграє важливу роль. Відповідно до НП(С)БО 1 грошові кошти (гроші) – готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання; еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошей і характеризуються незначним ризиком зміни вартості. Класифікують грошові кошти за: формою існування, валютою, призначенням, місцем зберігання та джерелом надходження. За формою існування виділяють готівку та безготівкові розрахунки, за валютою – національну та іноземну; за призначенням – поточні, спеціальні та цільові; за місцем зберігання – у касі підприємства або на рахунку в банківській установі; за джерелом надходження – власні, залучені та позикові. Розуміючи характер класифікації грошових коштів, можна виділити такі складнощі у процесі організації обліку: відсутність первинних документів, допущення арифметичних помилок, фактів нецільового використання грошових коштів, виданих під звіт, виникнення складнощів під час роботи із реєстратором розрахункових операцій. Авторами запропоновано певні шляхи вирішення, такі як: підвищення класифікації персоналу, запровадження системи електронного документообігу, створення графіка документообігу, застосування відповідного програмного забезпечення під час використання каси підприємства та створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві паралельно із проходженням зовнішнього незалежного аудиту. Все це, на нашу думку, дає змогу ефективно організувати процес ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, раціонально розподілити наявні обов’язки між співробітниками, збільшити платоспроможність і ліквідність бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Євдокименко В. К., Штерма Т. В., Рошко Н. Б.
Облікове, контрольне та аналітичне забезпечення управління діловою активністю суб’єкта господарювання (c. 254 - 262)

Метою статті є дослідження та обґрунтування підходів до формування інформаційного забезпечення управління діловою активністю шляхом його поділу на облікову, контрольну та аналітичну складові, виділення в їх структурі основних елементів, які забезпечать можливість формування релевантних і достовірних даних задля оцінки ключових індикаторів розвитку суб’єкта господарювання. У статті обґрунтовано результативний та оцінювальний зміст ділової активності, можливість її оцінки за допомогою як кількісних, так і якісних показників, що характеризують основні аспекти фінансово-господарської діяльності та вказують на її сильні та слабкі сторони, потенційні можливості та загрози в досягненні поставлених цілей розвитку. Доведено необхідність індивідуального підходу до ідентифікації показників ділової активності, що пов’язано із необхідністю врахування факторів виду та масштабів діяльності, стадії життєвого циклу, інвестиційної привабливості, специфіки виконуваних виробничих програм, обсягів інвестицій, обраної стратегії та моделі управління тощо. Встановлено потребу підготовки раціонального інформаційного забезпечення для оцінки рівня ділової активності, яке формується на основі облікових даних, проведення контрольних заходів, застосування аналітичних процедур. Визначено, що кожна зі складових інформаційного забезпечення управління діловою активністю суб’єкта господарювання повинна розглядатися самостійно, а організацію їх функціонування необхідно проводити в рамках максимального забезпечення достовірності вихідних даних і відповідності специфіки виконуваних господарських операцій. Обґрунтовано, що адаптація облікового, контрольного та аналітичного забезпечення до завдань управління діловою активністю забезпечить формування релевантної інформаційної відповіді на запити управлінського персоналу.

Стаття написана українською мовою


Король С. Я., Чуєнков А. А.
Ідентифікація та класифікація факторів створення вартості бізнесу (c. 262 - 271)

Достовірна оцінка вартості бізнесу та його здатності створювати, зберігати та втрачати вартість залежить від визначення факторів, які впливають на неї. Фактори визначаються з урахуванням інтересів постачальників фінансового капіталу та здатності підвищувати інвестиційну привабливість підприємства. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю визначення ключових факторів в контексті інтегрованого звітування. Тобто існує необхідність визначити, які ключові фактори цікавлять постачальників фінансового капіталу, мають вплив на вартість капіталів і загальну вартість підприємства. Метою статті є аналіз підходів в наукових публікаціях до класифікації факторів створення вартості бізнесу як основи для їх ідентифікації та моніторингу. Під час дослідження використано методи: аналізу та синтезу; порівняння; систематизації; дедукції. У процесі дослідження було проаналізовано підходи до класифікації факторів створення вартості, які використовують вітчизняні та зарубіжні науковці, а також підходи до класифікації, які наведені в Міжнародній основі інтегрованої звітності. Встановлено, що переважна більшість науковців виділяє фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. При детальному вивченні було встановлено, що існують відмінності в їх розумінні. Крім того, встановлено, що в Міжнародній основі інтегрованої звітності робиться акцент на зовнішніх факторах, які не контролюються підприємством. У результаті дослідження було розроблено систему підходів до класифікації факторів створення вартості бізнесу з використанням таких ознак, як: місце виникнення фактора; спосіб впливу; можливість контролю (управління) за впливом; час прояву фактора; тривалість впливу; ступінь залежності від інших факторів; наслідки (характер) впливу та суттєвість впливу. На практиці застосування запропонованої системи класифікації факторів створення вартості бізнесу в будь-якому разі допоможе ідентифікувати та визначити ключові фактори, які мають суттєвий вплив на вартість капіталу та вартість підприємства загалом. Крім того, це дозволить підприємству оцінити ймовірність виникнення ризику зменшення та можливості збільшення вартості бізнесу, масштабів таких змін; визначити конкретні обставини, які можуть спричинити реалізацію ризику чи використання можливості; вжити відповідні заходи та розробити цільові показники для моніторингу впливу ключових факторів на вартість бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Карпушенко М. Ю., Карпушенко О. О.
Особливості бюджетування в ІТ-компаніях (c. 271 - 277)

Бюджетування відіграє важливу роль в управлінні фінансами ІТ-компанії, бо дозволяє планувати та контролювати витрати, приймати обґрунтовані фінансові рішення та досягати поставлених цілей. Мета роботи – розгляд особливостей і проблем, з якими зіштовхується ІТ-компанія під час бюджетування, та розробка пропозицій з удосконалення процесу бюджетування. У статті звертається увага на те, що бюджетування виступає інструментом планування, контролю, оптимізації, прогнозування, забезпечення фінансової стійкості. Визначено, що бюджетування може бути важливим інструментом для прийняття стратегічних рішень, оцінки ризиків та визначення можливостей для зростання та розвитку. Підкреслено необхідність урахування мінливого технологічного середовища та швидких змін на ринку при розробці бюджетів. Удосконалення включає оперування актуальними та достовірними даними задля максимально точних і надійних розрахунків та прогнозів. Для цього пропонується проводити аналіз великих обсягів даних, що дозволяє отримувати більш точні інформаційні прогнози та передбачати зміни на ринку. Також пропонується проводити аналіз клієнтів – це дозволяє вивчити особливості попиту задля точнішого прогнозування доходів та розробки маркетингових стратегій для залучення нових клієнтів. Регулярний аналіз показників ефективності й оновлення бюджетів передбачає гнучке бюджетування, яке включає коригування та перегляд бюджетів за потреби. За сучасних умов невизначеності пропонується розробляти бюджети «з нуля», що дозволить уникнути негативних явищ попередніх періодів і врахувати перспективи, що пов’язані з поточним періодом. Узгодженість зі стратегією розвитку компанії та інтеграція стратегічного плану з бюджетним процесом дозволяє керівництву та командам працювати над спільними цілями та ресурсами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Панасюк В. М., Мельничук І. В., Омецінська І. Я.
Облік та оподаткування в інтернет-бізнесі: перспективи розвитку та виклики (c. 258 - 266)

Складні економічні взаємозв’язки відчутно впливають на можливості споживачів. При користуванні послугами підприємств, що діють у сфері інтернет-торгівлі, покупці отримують можливість економити через більш доступні ціни та можливість порівняти вартість товарів, обираючи найвигіднішу. Це дозволяє їм також заощадити час, оскільки вони можуть робити покупки, не виходячи з дому, вибирати найзручніший спосіб оплати та доставки. Інтернет відкриває ринок, розширює його географію та підвищує конкуренцію товарів, не встановлює жодних обмежень, окрім доступу до мережі. Стаття присвячена аналізу особливостей бухгалтерського обліку та системи оподаткування в сучасному інтернет-бізнесі. Розглянуто вплив цифрової трансформації на бухгалтерський облік і оподаткування, враховуючи динамічний характер цього сектора економіки. Запропоновано огляд актуальних викликів інтернет-бізнесу в контексті бухгалтерського обліку, включно з питаннями оподаткування електронної комерції та діяльності в онлайн-середовищі. У статті торгівля у сфері електронного бізнесу розглядається як об’єкт обліку. Наведено алгоритм проведення торгівлі в інтернеті та облікового забезпечення розрахунків із покупцями, визначення доходу та фінансового результату. Окреслено сучасні методи оплати за товари. Проаналізовано методику відображення у структурі витрат операцій, пов’язаних зі створенням вебсайту, користуванням доменом та отриманням послуг хостингу. Запропоновано включати до первісної вартості нематеріальних активів витрати на розробку вебсайту та пролонгацію домену, а операцію з хостингу – відображати в складі витрат на збут. Розглянуто правила використання РРО при проведенні господарських операцій в електронній торгівлі, а також окремі випадки, в яких в інтернет-магазинах не потрібно використовувати РРО. Висвітлено проблемні аспекти нормативного регулювання та обліку операцій, що пов’язані з інтернет-торгівлею. Розроблено рекомендацій, які зможуть поліпшити оподаткування у сфері електронної комерції, – вони передбачають вдосконалення податкового адміністрування для суб’єктів, які займаються електронним підприємництвом.

Стаття написана українською мовою


Майстренко А. С., Назарова К. О.
Антикорупційний аудит: визначення, інваріантність підходів та форсайт розвитку (c. 267 - 272)

Метою статті є визначення поняття антикорупційного аудиту, з урахуванням інваріантності підходів різних науковців, та представлення прогнозу щодо його подальшого розвитку. Україна впевнено рухається в євроінтеграційному напрямку, тому питання економічної безпеки нашої держави є ключовим, і саме проведення антикорупційного аудиту сприяє виявленню, запобіганню та усуненню корупційних ризиків та практик, перевірці дотримання вимог національного та міжнародного законодавства у сфері запобігання корупції, формуванню культури неприйняття корупції. У статті обґрунтовано необхідність запровадження єдиного, загальноприйнятого визначення даного поняття та впровадження антикорупційного аудиту в усі сфери бізнесу та на всіх рівнях у державних органах, що створить перепони на шляху до хабарницьких і шахрайських дій представників бізнесу або влади та допоможе значно знизити рівень корупції в нашій державі, тим самим сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату, підвищенню довіри іноземних інвесторів та рівня економічної безпеки країни. Також обґрунтовано необхідність запровадження додаткових можливостей боротьби з корупцією, системи контрольних заходів протидії корупції, виконання аудиторських процедур з оцінки корупційних ризиків бізнес-процесів. Авторами наголошено, що, незважаючи на досить широке застосування цього поняття в бізнес-середовищі та в державному секторі, не існує єдиного визначення поняття «антикорупційний аудит», як і розуміння особливостей методики його проведення. У результаті дослідження було проведено аналіз наявних визначень, їх порівняння й узагальнення, запропоновано впровадження удосконаленого єдиного визначення поняття «антикорупційний аудит». Доведено, що системне підвищення рівня суспільної свідомості, забезпечення прозорості та спрощення процедур ведення бізнесу, підвищення ефективності економічних механізмів державного нагляду, контролю за підприємницькою діяльністю та запровадження обов’язкового антикорупційного аудиту компаній дозволить країні значно послабити корупцію та мінімізувати тіньову економіку в нашій державі.

Стаття написана українською мовою


Лукановська І. Р.
Особливості блокчейн-технології та можливості її застосування в аудиторській діяльності (c. 273 - 278)

У статті досліджено історію виникнення блокчейн-технології задля розуміння широким загалом її впровадження в багатьох сферах сучасної діяльності людини. Визначено, що блокчейн-технологію можна використовувати для створення незмінного або безстрокового реєстру щодо відстеження замовлень, платежів, рахунків та інших транзакцій. Таким чином, досліджувана технологія є придатною для застосування у сфері фінансів та бухгалтерського обліку. За своєю суттю блокчейн є одним із видів технології розподіленого реєстру, в основі якого лежить токен як об’єкт обліку. Це відкриває можливості для швидших і більш ефективних фінансових транзакцій, а також для створення нових видів фінансових інструментів. У результаті дослідження виявлено особливості цієї інноваційної технології, а саме: децентралізацію та незмінність даних. Широке застосування блокчейн-технології в різних сферах не оминуло й аудиторську діяльність. У бухгалтерському обліку та аудиті блокчейн може служити основою для децентралізованих систем обліку, де кожна транзакція фіксується та зберігається в блоках ланцюжка, що гарантує їхню незмінність і послідовність. Це може полегшити аудиторську перевірку, сприяти точності обліку та забезпечити велику прозорість у фінансових операціях. Обґрунтовано, що впровадження блокчейн-технології суб’єктами аудиторської діяльності має ряд переваг і ризиків, які описанні в даному методологічному дослідженні. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ефективності використання новітніх інформаційних технологій у роботі суб’єктів аудиторської діяльності та оцінці потенційних ризиків, які при цьому виникатимуть.

Стаття написана українською мовою


Хомка В. М., Грицак О. С., Клим Н. М.
Особливості обліку, звітності та оподаткування суб’єктів господарювання сфери гостинності (c. 279 - 285)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних питань щодо порядку визначення, відповідно до чинної нормативно-правової бази, суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері послуг із розміщення осіб для короткострокового тимчасового проживання. Визначено суб’єктів господарювання, які є податковими агентами зі сплати туристичного збору, а також обґрунтовано можливість розширення бази оподаткування туристичним збором окремої категорії суб’єктів господарювання, задіяних у розміщенні осіб для тимчасового короткострокового проживання, шляхом запровадження ліцензування окремих видів діяльності. Наголошено на основних аспектах і системах оподаткування суб’єктів господарювання, пов’язаних із готельно-ресторанним бізнесом, у тому числі із використанням пільгового режиму оподаткування послуг податком на додану вартість. Визначено проблемні питання організації обліку та контролю за сплатою акцизного збору при здійсненні реалізації алкогольних напоїв та наголошено на основних аспектах та особливостях для забезпечення контролю при її реалізації в багатокомпонентних алкогольних напоях для унеможливлення накладення фінансових санкцій податковими органами при проведенні ними контрольних заходів. Визначено доцільність використання електронних засобів обліку при реалізації підакцизної продукції із можливістю її класифікації за видами та об’ємом. Досліджено основні напрямки та порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів, пов’язаних із розміщенням осіб для тимчасового проживання та надання супутніх послуг під час їх проживання. Запропоновано вдосконалити чинні форми первинного обліку осіб, які тимчасово винаймають житло, а також розширити їх використання для суб’єктів господарювання – фізичних осіб, які надають послуги із тимчасового розміщення для короткострокового проживання.

Стаття написана українською мовою


Федоров І. О., Гордополов В. Ю.
Особливості обліково-аналітичного забезпечення інвестиційного аудиту (c. 286 - 291)

Обліково-аналітичне забезпечення посідає одне з основних місць у системі інвестиційного аудиту діяльності підприємств, проведення якого сприяє зміцненню інвестиційного потенціалу, посиленню конкурентоспроможності та соціального статусу підприємств суспільного інтересу, поліпшенню умов господарювання та створення потенціалів для зростання дохідності продукції, яка виготовляється. Метою статті є аналіз стану обліково-аналітичного забезпечення інвестиційного аудиту підприємств суспільного інтересу, а також встановлення подальшого вектора його розвитку. Стаття узагальнює стан і стратегію розвитку інвестиційного аудиту діяльності підприємств суспільного інтересу. Розкрито зміст обліково-аналітичного забезпечення інвестиційного аудиту та напрями його подальшого розвитку; систематизовано погляди науковців на розвиток предметної сфери знань і практичної діяльності. Обґрунтовано поняття «обліково-аналітичне забезпечення інвестиційного аудиту», визначено його мету та завдання. Сформульовано його основні елементи та запропоновано підходи до вдосконалення методики за етапами проведення інвестиційного аудиту діяльності підприємств суспільного інтересу. Обліково-аналітичне забезпечення інвестиційного аудиту – це інформаційна система, що включає облікову, аналітичну та контрольні підсистеми, метою якої є забезпечення якісною та своєчасною економічною інформацією аудитора, зацікавлених сторін та інвесторів для прийняття інформаційно обґрунтованих рішень та забезпечення проведення якісного інвестиційного аудиту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2024

Шавріна Ю. В., Слюніна Т. Л.
Облік благодійної та гуманітарної допомоги в бюджетних установах в Україні (c. 176 - 183)

У статті досліджено та систематизовано порядок та особливості обліку благодійної та гуманітарної допомоги в бюджетних установах України. Передусім було досліджено сутність благодійної допомоги та відмінність її від гуманітарної, надано ключові характеристики кожного із видів такої допомоги із посиланням на законодавство України. Розглянуто нормативно-правове регулювання обліку благодійної та гуманітарної допомоги. Наведено порядок документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку державної установи процедури отримання та використання благодійної та гуманітарної допомоги. Розглянуто форми, у яких може бути надана благодійна та гуманітарна допомога, зокрема у вигляді грошових коштів, матеріальних цінностей, таких як запаси або основні засоби (із відображенням амортизаційних відрахувань на отримані основні засоби), а також у формі робіт і послуг. До кожної форми благодійної та гуманітарної допомоги було наведено відповідні бухгалтерські проведення, що використовуються для відображення в бухгалтерському обліку бюджетної установи. Такі кореспонденції було наведено відповідно до плану рахунків саме бюджетних установ, який наразі використовується в бюджетних установах України. Також описано особливості оформлення супровідної документації до процедури передачі й отримання благодійної та гуманітарної допомоги. За результатами дослідження систематизовано інформацію щодо процесу обліку благодійної та гуманітарної допомоги. Також описано важливість і актуальність бухгалтерського обліку при отриманні чи використанні благодійної та гуманітарної допомоги та правильного його документального супроводу. Акцентовано на значущості такого обліку в сьогоднішніх умовах, в яких перебуває Україна, а також на важливості його вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру