УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіка сільського господарства і АПК

БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2011

Клочко В. М.
Прогнозування й моделювання конкурентоспроможності виробництва молока в регіоні (c. 43 - 49)

Розроблено й апробовано методику прогнозування виробництва молока в Харківському регіоні. Розраховано прогнозні значення розвитку виробництва молока за п’ятьма математичними моделями: лінійною, логарифмічною, поліноміальною, східчастою, експонентною.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2011, Т.1

Липич Л. Г., Момчева Г. М.
Стратегія заготівельної діяльності молокопереробних підприємств (c. 78 - 81)

Показано основні тенденції розвитку молочної промисловості України. Запропоновано методику оцінювання ефективності заготівельної діяльності молокопереробних підприємств. Обґрунтовано стратегію підвищення ефективності заготівлі сировини для ВАТ «Дубномолоко».

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2011

Алімова А. Е.
Розвиток і сучасний стан ринку продукції молокопереробної галузі Автономної Республіки Крим (c. 77 - 81)

У статті проаналізовані основні тенденції розвитку молокопереробного підкомплексу Автономної Республіки Крим. Досліджено основні проблеми та ризики його функціонування, розраховано прогнозні дані подальшого розвитку молочної промисловості в даному регіоні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Глущенко Д. П.
Економічні основи розвитку кормовиробництва в Степу України (c. 46 - 49)

Розроблено та обґрунтовано системну оцінку оптимізації розвитку кормовиробництва сільськогосподарських підприємств з виробництва тваринницької продукції Степу України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2011, Т.1

Богданов С. І.
Моделювання комплексу машин у сільськогосподарському виробництві з метою мінімізації собівартості кінцевої продукції (c. 139 - 141)

Розглядаються питання визначення показника ефективності сільськогосподарського виробництва на основі мінімуму прямих витрат коштів на обробку 1 га посівних площ і на одержання 1 ц сільськогосподарської продукції.

Стаття написана російською мовою


Кукса І. М., Руденко М. А.
Дослідження системи управління ризиками прийняття інвестиційних рішень на підприємствах АПК (c. 141 - 144)

У роботі розглядається розвиток системи управління ризиками на різних етапах розвитку методології менеджменту та теорії систем. Запропоновані методологічні принципи розробки системи управління інвестиційними ризиками.

Стаття написана українською мовою


Левченко Н. В., Огліх В. В.
Прогнозування урожайності сільськогосподарських культур як складової оптимізації розподілу земельного фонду (c. 144 - 147)

У статті проаналізовано існуючий стан аграрного сектору України. Розглянуто декілька підходів щодо вирішення проблем аграрного сектору. Удосконалено модель прогнозування урожайності для визначення оптимальних пропорцій сільськогосподарського виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.1

Кузнєцова І. О.
Стратегічний вектор розвитку національного зернового ринку як основа стійкого економічного росту України (c. 69 - 72)

У статті досліджені тенденції світового ринку зерна. Визначено фактори, що сприяють розвитку світової продовольчої кризи. Доведено, що стратегічним напрямком розвитку національного зернового ринку має бути вектор продовольчої безпеки.

Стаття написана російською мовою


Мерхо О., Колісник В. В.
Шляхи ринкового підвищення продовольчої безпеки України (c. 73 - 78)

У статті досліджено сучасний стан забезпечення населення України продовольством. Визначенні шляхи ринкового забезпечення здатності вітчизняних виробників продовольства реагувати на національні та світові стимули розвитку з метою підвищення продовольчої безпеки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2011, Т.2

Доброзорова О. В.
Сучасний стан і основні напрямки модернізації машинно-тракторного парку аграрного сектора економіки України (c. 91 - 93)

Виявлено основні тенденції та дана оцінка технічному забезпеченню аграрного сектора економіки України. Проаналізовано структуру власників складної сільськогосподарської техніки. Запропоновано напрямки модернізації машинно-тракторного парку.

Стаття написана російською мовою


Огліх В. В., Левченко Н. В.
Аналіз тенденції врожайності зернових культур (c. 94 - 97)

У статті акцентується увага на тім, що врожайність є одним з найважливіших показників розвитку сільського господарства. Розглянуто підходи до аналізу та прогнозуванню. Проаналізовано тенденції врожайності зернових культур в Україні.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2011

Лі Чунюй
Досвід закордонних країн державного регулювання аграрного сектора національного господарства (c. 20 - 23)

У статті узагальнено досвід розвинених держав і держав, що розвиваються, по підтримці аграрного сектору національного господарства. На цій основі зроблені концептуальні узагальнення, які можуть бути використані в практиці вдосконалювання державного регулювання цього сектору економіки в Україні.

Стаття написана російською мовою


Клокар О. О.
Аналіз і вдосконалення інноваційного забезпечення агропромислового виробництва (c. 69 - 75)

Розглянуто основні складові формування інноваційного забезпечення агропромислового виробництва. Надано комплексну характеристику кожної з їх та акцентовано увагу на моніторингу попиту аграрного інноваційного ринку та домінуванні на ньому фундаментальних, а не прикладних розробок.

Стаття написана українською мовою


Чуйко Н. В.
Рівень продовольчого забезпечення населення України (c. 75 - 77)

Розкрито стан і проблеми забезпечення населення України продуктами харчування. Зазначені шляхи збільшення виробництва, підвищення якості та конкурентоспроможності продуктів харчування для задоволення потреб споживачів.

Стаття написана російською мовою


Батир Ю. Г., Гримблат С. О.
Фактори інтенсифікації галузі тваринництва (c. 78 - 80)

У статті наведено результати дослідження рівня розвитку сільського господарства та галузі тваринництва за останні 20 років та намічено основні шляхи підвищення їх інтенсифікації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Новікова Н. Л.
Об'єктивна необхідність державного регулювання відтворювального процесу в сільському господарстві (c. 40 - 41)

У статті обґрунтовано об'єктивну необхідність державного регулювання відтворювального процесу в сільському господарстві. Розглянуто питання досягнення збалансованості, рівноваги в співвідношенні попиту та пропозиції товарів за обсягом, структурою, якістю.

Стаття написана українською мовою


Одінцов О. М.
Прогнозування просторового розміщення кластерної організації агропромислового виробництва (c. 42 - 45)

Розглянуто сутність нової форми системи господарських відносин – кластерів. За допомогою економіко-математичного аналізу виявлено пріоритетне розміщення виробництва основних видів сільськогосподарської продукції як «точок зростання» продукції в розрізі областей України.

Стаття написана українською мовою


Янченко З. Б.
Агропромислова інтеграція як перспективний варіант інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку (c. 45 - 48)

У статті розглядаються основні чинники, які в сучасних умовах сприяють інтеграційним процесам у сільському господарстві, та наслідки, до яких ці процеси призводять. Також автор досліджує вплив агропромислової інтеграції на інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Гримблат С. О., Батир Ю. Г.
Курс на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку сільського господарства України (c. 83 - 86)

У статті проведено моніторинг ринку виробництва сільсько­господарської продукції в Україні за останні 20 років, у резуль­таті якого відзначений істотний спад виробництва валової продукції сільського господарства, рослинництва й тваринни­цтва. У той же час, починаючи з 2000 року, відзначена тенден­ція до поліпшення ситуації в аграрній сфері, але в основному за рахунок господарств населення. Намічено основні шляхи виходу сільського господарства з кризи.

Стаття написана російською мовою


Германенко Л. М.
Стабільність сільськогосподарського виробництва як показник рівня продовольчої самодостат­ності регіону (c. 86 - 89)

У статті розраховано коефіцієнти стабільності (стійкості) сільськогосподарського виробництва за двома групами па­раметрів - екстенсивного й інтенсивного розвитку та їх ін­тегральне значення по Черкаській області за 2000 - 2009 рр. Обґрунтовано використання показників розвитку сільсько­господарського виробництва як одного з критеріїв оцінки продовольчої самодостатності регіону.

Стаття написана українською мовою


Міненко К. В.
Економічна ефективність вирощування спе­ціалізованої м'ясної худоби залежно від сезону отелень (c. 90 - 92)

У статті наведено результати досліджень економічної ефек­тивності вирощування спеціалізованої м'ясної худоби залеж­но від сезону отелень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Роговий А. В.
Необхідність впровадження антикризових заходів держави в сільському господарстві України (c. 119 - 122)

У статті розглянуто необхідність впровадження антикризових заходів держави в сільському господарстві України з метою зміцнення конкурентоспроможності національної економіки та забезпечення продовольчої безпеки країни.

Стаття написана українською мовою


Лі Чунюй
Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу в Китаї (c. 122 - 125)

У статті представлені авторські узагальнення особливостей сполучення різних механізмів державного регулювання аграрного сектора в країнах Європейського Союзу й Китаю. Виділено специфічні форми впливу державного планування на виробництво продовольчої сировини в Китаї з опорою на приватну ініціативу недержавного сектора.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Митяй О. В.
Вплив процесу аграрного виробництва на результати діяльності аграріїв (c. 128 - 132)

У статті розкрито та узагальнено специфічні особливості процесу виробництва в суб’єктів аграрного виробництва та досліджено їх вплив на фінансово-економічні результати за ринкових умов.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2012

Богданов С. І., Богданов О. С.
Аналіз і прогнозування собівартості овочевої сільськогосподарської продукції закритого ґрунту (c. 114 - 116)

Провадиться аналіз витрат на виробництво овочевої сільськогосподарської продукції закритого ґрунту в сільськогосподарському виробничому кооперативі Волгоградської області й прогнозується собівартість кінцевої продукції.

Стаття написана російською мовою


Геращенко І. О., Бережна О. В.
Аспекти підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі (c. 117 - 119)

У даній статті проведено дослідження основних аспектів підприємницької діяльності в агропромисловому комплексу. Одним із напрямів покращення ситуації в агропромисловому комплексі є створення агрохолдингів. Подано процес формування агрохолдингів в Україні.

Стаття написана українською мовою


Кукса І. М., Руденко М. А.
Підвищення ефективності управління аграрним підприємством шляхом використання математичних моделей і сучасних інформаційних технологій (c. 120 - 122)

У роботі розглядається розвиток систем управління аграрним підприємством, основні завдання та напрями розвитку. Запропоновано методологічні принципи створення сучасних система управління на основі використання математичних моделей і сучасних інформаційних технологій.

Стаття написана російською мовою


Одінцов О. М.
Економіко-статистична оцінка зрілості умов формування кластерної системи підприємств АПК (c. 122 - 127)

Проведено оцінку зрілості сировинних зон області до формування кластерної системи підприємств агропромислового комплексу. Запропоновано схему взаємодії суб'єктів агропромислового кластера.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Соколов М. О., Д’якова Т. А.
Соціально-економічний розвиток сільськогосподарських підприємств Сумської області (c. 121 - 125)

У статті розглянуто соціально-економічні умови функціонування сільськогосподарських підприємств Сумської області. Окреслено основні напрямки розвитку в сучасних умовах.

Стаття написана українською мовою


Васильєва О. О.
Соціально-економічні проблеми кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств (c. 125 - 128)

У статті розглядається необхідність врахування демографічної та освітньої складових трудового потенціалу в реалізації кадрової політики сільськогосподарських підприємств.

Стаття написана українською мовою


Жидяк О. Р.
Вплив державної фінансової політики на підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості агросфери (c. 128 - 130)

У статті розглядається проблема розвитку аграрного виробництва в умовах інтеграції України у світове співтовариство, що вимагає формування інноваційно-інвестиційної моделі управління аграрним сектором шляхом впровадження ефективної інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Одінцов О. М.
Механізм синергії в кластерних формуваннях підприємств агропромислового комплексу (c. 130 - 133)

Узагальнюється теоретичний і практичний матеріал по формуванню механізму синергії в кластерних формуваннях підприємств агропромислового комплексу. Розроблено механізм синергічного ефекту кластерної інтеграції підприємств продовольчого підкомплексу регіону.

Стаття написана українською мовою


Абдураімова Е. Д.
Порівняльна ефективність використання сільськогосподарських земель різних форм господарювання в аграрному секторі Криму (c. 133 - 136)

У статті розглядається порівняльна ефективність використання сільськогосподарських земель різних форм господарювання, визначено перспективні обсяги виробництва і землевіддачі.

Стаття написана російською мовою


Лучкова Ю. В.
Моделювання впливу частки давальницької сировини у джерелах постачання на ефективність функціонування олієпереробного підприємства (c. 136 - 140)

На підставі аналізу показників фінансово-економічної діяльності підприємств із виробництва олії досліджено вплив застосування давальницької сировини на успішність функціонування зазначеної групи підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Некрасов В. М., Дригіна Ю. О.
Сільське господарство Росії: кризи і необхідність підвищення конкурентоспроможності (c. 77 - 80)

У статті розглядається необхідність підвищення конкурентоспроможності сільського господарства Росії, особливо в світлі вступу в ВТО, за рахунок удосконалення ринкових стосунків. Пропонуються напрями вдосконалення.

Стаття написана російською мовою


Клокар О. О.
Обґрунтування заходів розвитку іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки (c. 80 - 83)

Визначено провідні заходи та етапи розвитку іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки. Здійснено комплексну характеристику кожного з них, акцентовано увагу на розробці та реалізації державної програми іпотечного кредитування агросфери з узгодженням її провідних складових між усіма суб’єктами кредитних відносин у цій галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Донець О. С., Моісеєнко О. Ю.
Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємства на ринку плодоовочевої продукції (c. 60 - 63)

У статті представлена концепція інформаційно-аналітичного забезпечення логістики підприємства на ринку плодоовочевої продукції.

Стаття написана українською мовою


Пріб К. А.
Посткризове управління сільськогосподарським підприємством (c. 63 - 66)

У статті розкрито сутність та наведено механізм управління сільськогосподарським підприємством в умовах посткризової фінансової стабілізації. Ви-значено мету, завдання і стратегію реалізації посткризового управління, обґрунтовано провідний критерій прийняття управлінських рішень, систематизовано ключові індикатори аналізу, запропоновані підходи до формування антикризових заходів.

Стаття написана українською мовою


Чирва Ю. Є., Нестеренко О. М.
Оцінка економічної безпеки цукропереробного підприємства на основі інтегральної моделі (c. 67 - 69)

У статті запропоновано інтегральну модель оцінки економічної безпеки підприємств цукропереробної галузі та розкрито етапи її побудови. Здійснено інтегральну оцінку рівня економічної безпеки цукропереробного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Христенко Г. М.
Організаційно-економічні проблеми техніко-технологічного забезпечення зерновиробництва (c. 70 - 73)

Висвітлено організаційно-економічні проблеми техніко-технологічного забезпечення зерновиробництва. Проаналізовано сучасний стан матеріально-технічного забезпечення зернового господарства Тернопільської області. Визначено інноваційні напрями розвитку технологій зерновиробництва та їх технічного забезпечення в регіоні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Кукла О. Л.
Резерви зниження собівартості у племінному конярстві України (c. 142 - 145)

У статті обґрунтовано резерви зниження собівартості при утриманні племінних коней у господарствах України. Визначено загальні витрати на одну голову, їх структуру. При доїнні племінних конематок виробнича собівартість однієї реалізованої голови молодняку складе 22183 грн, що на 9 тис. грн нижче в порівнянні із варіантом, коли племінні кобили не дояться.

Стаття написана українською мовою


Матюшенко І. Ю., Маханьова Ю. М., Костенко А. О.
Переспективи комерційного використання нанобіотехнологій у сільськогосподарському виробництві України (c. 146 - 156)

Розглянуто проблеми комерційного використання нанобіотехнологій у сільськогосподарському виробництві України. Наведено прогноз зміни структури і динаміки секторів і сегментів ринку нанобіопродуктів. Представлено приклади використання нанотехнологічних розробок з метою підвищення ефективності агропромислового комплексу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Томич Г. Р., Джорджевич М. Р.
Дослідження ринку Європейського союзу в області органічного сільського господарства (c. 125 - 128)

Зростаюче значення органічного с/г сектора в ЄС вплинув на створення плану дій для органічного землеробства, який був опублікований Європейською комісією в червні 2004 року. У створенні плану дій (на три роки) співпрацювали фахівці з органічного сектора, різні закікавлені групи і комісії, Європейський Парламент, а також представники країн ЄС. Метою плану дій є стимулювання розвитку екологічно чистих продуктів на ринку ЄС для задоволення зростаючого споживчого попиту на органічні продукти і підтримки ефективного управління органічно чистого грунту задля отримання екологічних бенефітів. Для того, щоб органічне землеробство відігравало важливу роль на шляху до створення сталого розвитку сільського господарства, необхідним є досягнення політичних цілей, таких як зниження негативного впливу на навколишнє середовище, стимулювання розвитку сільських районів, забезпечення ринку якісними продуктами харчування, підвищення конкурентоспроможності сільського господарства ЄС і, у довгостроковій перспективі, – зниження витрат у сільському господарстві. Створення багатофункціонального органічного сільського господарства є основним завданням для політиків, які повинні знайти компроміс, щоб різні цілі були досягнуті, тобто державна політика і ринкові механізми повинні співпрацювати для того, щоб були реалізовані принципи органічного сільського господарства.

Стаття написана англійською мовою


Томілін О. О.
Міжгалузеві зв’язки як центральна складова системи міжгалузевих відносин в АПК (c. 129 - 131)

В статті проведено аналіз міжгалузевих зв’язків системи міжгалузевих відносин в агропромисловому комплексі. Розкрито питання природи міжгалузевого обміну та форм прояву. Показано підходи до основ формування міжгалузевих економічних відносин в агропромисловій сфері.

Стаття написана українською мовою


Алімова А. Е.
Якість молочної продукції як ключовий фактор забезпечення її конкурентоспроможності (c. 132 - 136)

У статті проаналізовано основні напрями підвищення конкурентоспроможності молочної продукції за рахунок поліпшення його якісних характеристик, виявлено особливості забезпечення якості молочної продукції та їх вплив на ефективність виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Левицька І. В.
Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (c. 147 - 150)

У статті розглядається фінансовий стан підприємств харчової промисловості, визначаються основні проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств, які породжують проблеми інвестиційно-інноваційного підприємств харчової промисловості. Запропоновані варіанти стратегій, які може обрати підприємство, враховуючи існуючий фінансовий стан для зміцнення власних позицій.

Стаття написана українською мовою


Скупський Р. М., Волосюк М. В.
Конкурентоспроможність аграрного сектора економіки як похідна інноваційного розвитку (c. 150 - 154)

У публікації розглянуті теоретичні та методологічні положення щодо обґрунтування сутності конкурентних переваг і конкурентоспроможності національного АПК на засадах інноваційного розвитку. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення конкурентних можливостей аграрного сектора економіки з урахуванням сучасних тенденцій.

Стаття написана українською мовою


Часовнікова Ю. С., Остапенко І. І.
Проблеми документування процесу переробки на підприємствах харчової промисловості (c. 154 - 157)

Розглянуто сучасний стан переробних підприємств у харчовій промисловості України. Охарактеризовано основні проблеми, що виникають при документуванні операцій з переробки. Запропоновано вдосконалення документального оформлення переробної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Назарова Л. В.
Необхідність розвитку інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств (c. 158 - 161)

Статтю присвячено дослідженням необхідності розвитку інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств. Розглянуто роль біржової торгівлі. Досліджено можливості створення оптових ринків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Іванова М. М., Родінова Н. П.
Розвиток лляного комплексу як пріоритетне завдання соціально-економічного розвитку Російської Федерації (c. 120 - 124)

Автори статті розглядають лляний комплекс як перспективний напрямок легкої промисловості. Обґрунтовано мету Концепції розвитку лляного комплексу – підвищення конкурентоспроможності продукції лляного комплексу Росії та задоволення сукупного попиту споживачів у лляній продукції. У статті також висвітлено проблеми лляного комплексу, пропонуються перспективні шляхи його розвитку за інноваційним та інерційним сценаріями, аналізуються заходи по підтримці лляного комплексу та джерела фінансування.

Стаття написана російською мовою


Беленкова М. І., Синиця Ю. С.
Характерні особливості інтенсифікації ріпаківництва в агроформуваннях України (c. 124 - 128)

У статті проаналізовано вплив рівня інтенсифікації на показники ефективності вирощування озимого ріпаку, з огляду на його домінуючі позиції. Встановлено кількісну залежність урожайності досліджуваного різновиду олійної культури від величини витрат на гектар зібраної площі.

Стаття написана українською мовою


Бовсуновський В. В.
Ефективність сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах України (c. 128 - 131)

Проведено дослідження ефективності сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах України. Проаналізовано основні тенденції та особливості функціонування сільгосппідприємств. Наведено динаміку рівня рентабельності основних видів продукції рослинництва і тваринництва. Визначено найбільш прийнятні напрями підвищення ефективності виробництва у сільгосподарських підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Єрмоленко О. А., Мордовець А. В.
Основні напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів у сільському господарстві (c. 132 - 134)

У статті проаналізовано особливості використання трудових ресурсів з метою виявлення резервів підвищення ефективності їх використання на сільськогосподарських підприємствах. Виявлено основні причини, що впливають на ефективність використання трудових ресурсів та запропоновано шляхи пом'якшення використання робочої сили в галузі сільського господарства.

Стаття написана російською мовою


Міненко К. В.
Вплив ритмічності комплектування м’ясного господарства молодняком на прибутковість його вирощування (c. 135 - 138)

У статі розглянуті проблеми організації виробництва яловичини в спеціалізованих господарствах при ритмічному і неритмічному надходженні телят в господарство, що обумовлено сезонністю отелень корів. Установлено, що при нерівномірності отелень корів у зоні комплектування господарства з вирощування худоби на м’ясо, ритмічність і плановий обсяг реалізації продукції можна забезпечити за рахунок здачі худоби в різному віці при різній живій масі. Визначено показники собівартості вирощування худоби при варіантах її реалізації живою масою 400, 450, 500 кг, які при однаковій ціні реалізації забезпечили отримання такої ж маси прибутку, як і при варіанті реалізації всієї худоби масою 450 кг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Демчук О. В.
Методико-правові засади управління фінансово-господарською діяльністю підприємств рибного господарства України (c. 99 - 103)

Фінансово-господарська діяльність підприємств являє собою складний економічний механізм. Управління сучасним етапом розвитку економіки України забезпечується шляхом поєднання ринкового регулювання і системи державного регламентування ринкових відносин. Головна мета фінансового механізму полягає у забезпеченні узгодженості інтересів держави з інтересами суб'єктів господарювання. Функціонування фінансово-кредитного механізму здійснюється у сфері правового забезпечення фінансової діяльності. Фінансовий механізм передбачає комплексну взаємодію фінансових методів, фінансових інструментів і фінансових індикаторів.

Стаття написана російською мовою


Долгошея Н. О., Шура Н. О.
Теоретико-методичні підходи до трактування концепції розвитку сучасного агробізнесу на основі квантової теорії (c. 103 - 106)

У статті досліджується традиційний динамічно-статичний підхід до трактування розвитку агробізнесу. Обґрунтовано актуальність заміни традиційного підходу на квантово-статичний підхід, який запропоновано авторами дослідження. Така заміна обумовлена наявністю в економіці відповідних поштовхів у вигляді інновацій, які змушують сільське господарство розвиватись не поступово і динамічно, а періодично з різною силою. Доведено, що періодичні інновації чинять спрямовану дію на розвиток агробізнесу, яку можна порівняти зі сплесками квантової енергії.

Стаття написана українською мовою


Камінська Т. Г.
Роль капіталу та його кругообігу в розвитку аграрного сектора України (c. 107 - 110)

Розглянуто економічний аспект сучасного стану аграрного сектору України та його місце на світовому ринку. Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на питання аграрного сектору. Визначені можливі шляхи його розвитку, а також основні проблеми, що потребують вирішення. Доведено, що розвиток аграрного сектору України можливий лише за умови прискорення та оптимізації кругообороту капіталу аграрних підприємств. Основними інструментами в цьому процесі є удосконалення державної інноваційної політики та програм підтримки аграрних виробників, сприяння їх виходу на міжнародні ринки, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, використання у виробничому процесі сучасних технологій, розвиток торгово-фінансових інститутів, зокрема бірж. Особливу увагу приділено капіталізації сільського господарства та важливості використання інноваційних технологій.

Стаття написана українською мовою


Кукла О. Л.
Особливості формування собівартості вирощування племінного молодняку коней рисистого призначення (c. 111 - 113)

В статті розкрито особливості формування собівартості вирощування племінного молодняку коней рисистого призначення. Визначено загальні річні витрати на одну голову, їх структуру. Собівартість утримання однієї голови рисистих жеребчиків віком 0,5-1,5 роки повинна складати 15,65 грн. у день. Собівартість утримання однієї голови рисистих маток віком 0,5-1,5 роки повинна складати 14,82 грн. у день. Річні витрати на вирощування рисистого молодняку 1,5-3,0 роки складають 12678,3 грн. на рік, або 34,71 грн. у день.

Стаття написана українською мовою


Седікова І. О.
Інноваційні методи управління підприємствами зернопродуктового підкомплексу (c. 114 - 117)

У статті розглянуто основні підходи до визначення сутності поняття аутсорсингу та аутстафінгу, визначено основні недоліки, які стримують їх розвитку, а також визначено можливості застосування означених методів на підприємствах зернопродуктового підкомплексу.

Стаття написана українською мовою


Бабаєв О. Ю.
Свинарські обслуговуючі кооперативи: інноваційний механізм функціонування (c. 117 - 121)

У статті розглянуто сутність та види сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у галузі свинарства, розроблено інноваційний механізм функціонування свинарського сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у формі електронної (віртуальної) організації та на засадах аутсорсингу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Одінцов М. М.
Методологія формування ефективних форм просторової диверсифікації агропромислового виробництва (c. 135 - 139)

У статті обґрунтовано необхідність просторової диверсифікації агропромислового виробництва, що сприяє підвищенню ефективності функціонування підприємств агропромислового комплексу. Проведено аналіз негативних сторін діяльності великих холдингів, які стримують вирішення проблем соціально-економічного розвитку сільських територій. У зв'язку з недостатнім науково-методичним обґрунтуванням процесів диверсифікації в аграрній сфері як альтернатива холдингам пропонується методологія формування просторової організації агропромислового виробництва на основі створення агропромислових кластерів. Запропонована типова модель агропромислового кластера передбачає добровільне об'єднання сільськогосподарських виробників з підприємствами з постачання засобів виробництва, переробної і харчової промисловості, каналів збуту і споживачів, освіти, науки і влади, що сприятиме привабливості аграрного підприємництва. При цьому зберігається юридична самостійність кожного учасника об'єднання. Практична реалізація запропонованих методологічних підходів до поширення просторової диверсифікації на основі агропромислових кластерів дозволить нарощувати обсяги виробництва продовольства за рахунок глибокої переробки сільськогосподарської сировини та створить основу соціально-економічного розвитку сільських територій.

Стаття написана українською мовою


Жидяк О. Р.
Проблеми вдосконалення механізму фінансування підприємницьких структур аграрної сфери (c. 139 - 141)

У даній статті розглянуто сутність організаційно-економічного механізму фінансового забезпечення діяльності аграрних підприємств та окреслено проблеми його вдосконалення. Запропоновано численний комплекс чинників, який впливатиме на ефективне функціонування та вдосконалення організаційно-економічного механізму фінансування підприємств аграрної сфери. Також визначено напрями вдосконалення даного механізму фінансового забезпечення діяльності аграрних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Коваленко О. Ю.
Оцінка впливу факторів на рівень конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (c. 142 - 149)

На основі методології детермінованого факторного аналізу оцінено вплив факторів ефективності використання земельних ресурсів на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств Миколаївської, Одеської, Черкаської та Харківської областей. Досліджено вплив собівартості реалізованої продукції на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств на основі факторної моделі витрат. Визначено поняття поточної конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Стаття написана українською мовою


Бабаєв О. Ю.
Економічна ефективність реконструкції свинарських ферм і комплексів як важливий напрям підвищення прибутковості виробництва м'яса свиней (c. 150 - 155)

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області. Установлено, що в сучасних умовах господарювання, коли гостро бракує коштів як у державі, так і в товаровиробників, реконструкція свинарських ферм і комплексів є найбільш реальним напрямом підвищення прибутковості виробництва м'яса свиней. На прикладі п'яти сільськогосподарських підприємств з найбільш великими свинарськими фермами показано економічну ефективність проведення їх реконструкції. Для подолання збитковості виробництва м'яса свиней запроновано створити в Харківській області 15 модульних реконструйованих або побудованих нових комплексів потужністю 300 свиноматок (6000 голів відгодівлі свиней) або 600 свиноматок (12000 голів відгодівлі свиней) у господарствах з високою питомою вагою зернових і технічних культур. Запропоновано джерела покриття інвестицій для проведення реконструкції свинарських ферм

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Євсєєва О. О.
Інноваційний розвиток аграрного сектора України в умовах глобалізації (c. 151 - 157)

Стаття присвячена розробці сценаріїв розвитку аграрного сектора економіки України і виявленню пріоритетів його стратегії. Визначено принципові характеристики агропродовольчої політики України. Сформульовано першочергові завдання у сфері агропродовольчої політики. Науково обґрунтовано, що теорія сталого розвитку є альтернативою парадигмі екстенсивної моделі економічного зростання, екологічній безпеці розвитку, що ігнорує вимоги. Визначено пріоритети політики природокористування в сільському господарстві України на 2014 р. і найближчу перспективу.

Стаття написана українською мовою


Клочко В. М.
Методичні підходи до визначення конкурентоспроможності економіки регіонального молокопродуктового підкомплексу (c. 157 - 162)

Розглянуто методичні підходи щодо визначення конкурентоспроможності економіки регіонального молокопродуктового підкомплексу. Проведено багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз залежності обсягу виробництва молока по районах області та обсягу реалізації молока по районах області, для аналізу використано 21 фактор. Розроблено та апробовано модель визначення конкурентоспроможності виробництва молока в районах Харківської області. Методика має свої переваги: можливість використання необмеженої кількості факторів з урахуванням статистичних параметрів рівняння регресії; доступність даних для аналізу та наявність показників у державній статистичній звітності.

Стаття написана українською мовою


Коваленко О. Ю.
Обґрунтування методів управління витратами на сільськогосподарських підприємствах (c. 162 - 172)

Визначено особливості застосування сучасних методів управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, їх переваги та недоліки. Обґрунтовано сутність процесу формування цільової собівартості сільськогосподарських підприємств на основі концепції «target costing». Розроблено факторну модель окупності витрат сільськогосподарських підприємств, яка дозволяє визначити вплив на рівень окупності змін у структурі виробленої продукції та собівартості її окремих видів.

Стаття написана українською мовою


Босенко А. В.
Удосконалення управління земельними ресурсами АПК Полтавської області в рамках стратегії ефективного господарювання й землекористування (c. 172 - 177)

У статті обґрунтовано, що стратегічні напрями розвитку землеустрою створюють основу для пошуку прогресивних приватних управлінських рішень, які зумовлюють збільшення віддачі від нових землеробських і технічних засобів і технологій. Сформульовано принципи раціонального землеустрою. Визначено напрями вдосконалення управління земельними ресурсами Полтавської області в рамках стратегії ефективного господарювання й землекористування. Науково обґрунтовано, що стратегія розвитку АПК Полтавської області до 2020 р. повинна передбачати розвиток галузей і організацій комплексу за принципом «продуковані зміни».

Стаття написана українською мовою


Шелудько В. М.
Об’єктивна необхідність впровадження органічного землеробства в Україні (c. 177 - 181)

У статті розкрито загострення агроекологічних проблем, негативні наслідки інтенсифікації землеробства, що вплинули на погіршення якісного стану земель, забруднення ґрунтів і вирощеної продукції радіонуклідами, важкими металами, пестицидами. Показано об’єктивну необхідність впровадження органічного землеробства в Україні, розробки екологічно безпечних систем землеробства, які дозволяють вирощувати екологічно чисту продукцію рослинництва при прогресуючому підвищенні ґрунтової родючості. Основними складовими органічного землеробства є біологізація, ґрунтозахисне землеробство та застосування ґрунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Бєлосвєт О. В.
Дослідження фінансово-економічного ефекту від запровадження пільг у молокопродуктовому підкомплексі АПК (c. 208 - 212)

У статті досліджено ефективність застосування інструментів державного регулювання, які направлені на розширення переліку витрат, котрі зменшують податкові зобов’язання в молокопродуктовому підкомплексі АПК України. Предметною областю дослідження є можливість зменшення фіскального навантаження на сільськогосподарських товаровиробників за рахунок скорочення податкової бази. Автором визначено економічний ефект від застосування преференції суб’єктами молокопродуктового підкомплексу АПК. У статті розраховано приріст податкових надходжень з податку на прибуток та приріст податкових надходжень до бюджету в розрахунку на 1 тис. грн наданої пільги. Визначено недоліки досліджуваної преференції та напрями її вдосконалення.

Стаття написана українською мовою


Голікова К. П.
Індикатори продовольчої безпеки як критерії ефективності розвитку агропродовольчої сфери держави (c. 212 - 215)

У статті узагальнено критерії ефективності розвитку агропродовольчої сфери, а також стан продовольчої безпеки країни, який визначається широким спектром взаємозалежних показників (індикаторів), що систематизуються у відповідні групи. Основними завданнями державних органів управління є своєчасне прогнозування та виявлення загроз продовольчої безпеки, мінімізація їх негативних наслідків за рахунок стратегічних запасів продовольства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Стасіневич С. А.
Механізм державного цінового регулювання в цукробуряковому комплексі України (c. 172 - 177)

Розглянуто інструменти державного цінового регулювання виробництва та реалізації цукрових буряків і цукру в Україні, зокрема квотування випуску цукру та поставок його на внутрішній ринок країни, затвердження урядом рівня мінімальних цін на вітчизняну сировину та цукор в межах квоти, встановлення мінімальних і максимальних інтервенційних цін на буряковий цукор як об’єкт державного цінового регулювання. Представлено результати аналізу, виконаного на базі значного обсягу статистичної інформації, застосування вказаних заходів у практиці господарювання. Виявлено недоліки механізму державного цінового регулювання, зокрема неузгодженість окремих його ланок. Досліджено вплив державного втручання на ефективність функціонування галузі та цінову ситуацію на ринку цукру. Обґрунтовано пропозиції підвищення дієвості державних цінових регуляторів у цукробуряковому комплексі України: удосконалення законодавчо-нормативних положень з питань цінової політики держави, забезпечення системності цього процесу.

Стаття написана українською мовою


Головачова О. С.
Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури аграрного ринку України (c. 178 - 183)

У статті проведено комплексне дослідження проблем розвитку усіх складових аграрної інфраструктури, таких як елементи оптової торгівлі (товарні біржі, оптові ринки, торгові доми, ярмарки, аукціони), підприємства роздрібної реалізації продукції АПК (міські та сільські ринки, магазини роздрібної торгівлі, підприємства громадського харчування), транспортні підприємства, складські господарства, підприємства зв'язку, органи стандартизації, сертифікації, фінансові установи, науково-дослідні інститути, освітні та інформаційні установи, та визначено пріоритети державної регуляторної політики у цій сфері. Обґрунтована актуальність дослідження інфраструктурної складової як інструменту ефективної комунікації між суб'єктами аграрного ринку, правильне належне використання якого приводить до зменшення операційних витрат аграрних підприємств і, у результаті, веде до підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках і поступового розвитку сільського господарства. Запропоновано комплексне визначення аграрної інфраструктури, проаналізовано основні проблеми, що гальмують розвиток інфраструктури АПК України, обґрунтовано пріоритетні напрями реформування комплексних елементів інфраструктури АПК.

Стаття написана українською мовою


Циган Р. М., Кравченко А. О.
Основні умови розвитку агропромислового комплексу України на інноваційній основі (c. 184 - 188)

Стаття присвячена вирішенню існуючих проблем інноваційного розвитку агропромислового комплексу України. Автори роблять висновок, що постійний та безперервний інноваційний розвиток АПК є найважливішою складовою процвітання та ефективності сільськогосподарського виробництва. У статті визначено основні умови інноваційного розвитку сільського господарства України. Обґрунтовано значення завершення земельної реформи та створення ринку землі; фінансування агропромислового комплексу; розвитку науково-технічної діяльності. Широке застосування інновацій є найбільш дієвим і ефективним засобом вирішення соціально-економічних завдань АПК. У подальшому дослідження необхідно спрямовувати на пошук нових інноваційних підходів в управлінні сільськогосподарськими підприємствами.

Стаття написана українською мовою


Черешнюк О. М.
Особливості витрат інноваційної діяльності в цукровій промисловості (c. 188 - 193)

У статті проаналізовано та обґрунтовано проблеми та концептуальні напрями класифікації витрат інноваційної діяльності в цукровій промисловості. Особливістю інноваційної діяльності є використання витрат, які окупляться лише в майбутньому, що зумовлює необхідність дослідження даної категорії. Обґрунтовано ознаки розподілу витрат за певними критеріями на основі загальних властивостей та закономірності зв’язків між ними. Багатовекторність класифікації спрямована на встановлення причинно-наслідкових зв’язків між величиною витрат і результатами діяльності. Розглянуто основні складові системи таргет-костинг та її переваги перед традиційними системами управління витратами, обґрунтовано доцільність її впровадження підприємствами цукрової промисловості. Наведений в статті розподіл витрат інноваційної діяльності за різними критеріями в цукровій промисловості необхідно проводити окремо для кожного виду продукції з урахуванням технологічних і організаційних особливостей виробництва. На етапі планування ці витрати доцільно співставляти, коригувати та на основі цього формувати одну стратегію проведення інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Остапенко О. М.
Життєвий цикл договору страхування ризиків сільськогосподарських підприємств (c. 191 - 196)

Розглядається питання з’ясування сутності, значення та дослідження складових договору страхування щодо регулювання відносин між постачальниками страхових послуг (страховиками) і сільськогосподарськими підприємствами (страхувальниками). Крім того, наводиться до розгляду авторська модель життєвого циклу договору страхування сільськогосподарських ризиків через виділення основних його етапів: 1) подання заяви – як точки відліку виникнення відносин між страховою компанією та сільськогосподарськими підприємствами; 2) оцінка об’єкта, який підлягає страхуванню; 3) оцінка ризиків за ним; 4) визначення страхової суми; 5) встановлення величини страхового внеску; 6) укладання договору; 7) виплата страхового відшкодування в разі настання страхового випадку; 8) заява від сільськогосподарських підприємств – як нове дихання відносин щодо страхування об’єктів від ризиків. Крім того, здійснено опис циклу Шухарта – Демінга в контексті договору страхування.

Стаття написана українською мовою


Янченко З. Б.
Оцінка достатності інноваційного потенціалу аграрних підприємств (c. 196 - 201)

Стаття аналізує важливість здійснення оцінки інноваційного потенціалу підприємств як допоміжного інструменту для визначення та аналізу інноваційних потужностей і розглядає оцінку достатності інноваційного потенціалу підприємств як її частковий випадок. Автор пропонує орієнтовну методологію здійснення оцінки достатності інноваційного потенціалу підприємств, адаптовану для аграрної сфери та засновану на концепції сталого розвитку, в основі якої лежить забезпечення високої ефективності аграрного виробництва, сприяння зростанню добробуту місцевих сільських громад і безпеки довкілля. Згадана методологія характеризує основні напрямки діяльності аграрних підприємств і заснована на оцінці рівня основних структурних складових їх інноваційного потенціалу, а саме: маркетингової, інформаційно-комунікаційної, виробничо-технологічної, кадрової, науково-технічної, організаційно-управлінської, фінансово-економічної та соціально-екологічної.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Антоненко Л. А., Зобенко Н. Г., Ван Цюйши
Вплив еколого-енергетичних факторів на ринок продуктів органічного землеробства (c. 170 - 175)

Авторами узагальнено нові тенденції у розвитку органічного землеробства в країнах Європейського Союзу та Україні. Обґрунтовано пропозиції щодо посилення державного регулювання виробництва екологічно чистої продукції в контексті енергозбереження після вступу України до СОТ. Показано прямий взаємозв’язок державної підтримки екологізації землеробства на підставі використання еколого-енергетичних факторів і зростанням ринку органічної продукції. На цій підставі запропоновано створення цільової довгострокової національної програми розвитку органічного землеробства за європейськими нормами і стандартами. У ній можуть знайти відображення еколого-енергетичні, інвестиційні та біологічні аспекти з обґрунтування підвищеної ціни на продукти органічного землеробства.

Стаття написана російською мовою


Махсма М. Б.
Неформальна зайнятість селян України (c. 175 - 180)

Безпрецедентне скорочення кількості робочих місць у громадському секторі сільського господарства, яке відбулося внаслідок реформування аграрного сектора, зумовило масові вивільнення сільськогосподарських працівників і значне зростання безробіття у сільській місцевості. У цих умовах відбулося переливання вивільнених аграріїв у неформальний сектор сільської економіки, в якому нині зосереджено більше 3 млн осіб зайнятого сільського населення. Особливістю неформальної сільської зайнятості є її зосередження у сільськогосподарському виробництві, яке здійснюється у ОСГ. Зайнятість несільськогосподарськими видами діяльності у неформальному секторі на селі, поки що, залишається незначною. Якісний склад зайнятих у неформальному секторі характеризується переважанням серед них соціально вразливих категорій працівників, нездатних на рівні конкурувати на аграрному ринку праці (сільська молодь, люди похилого віку, особи з низьким рівнем освіти тощо). Нині неформальна сільська зайнятість є об’єктивною необхідністю функціонування сучасного аграрного ринку праці, оскільки певною мірою амортизує негативні наслідки аграрного реформування. В існуючому стані вона неефективна і нераціональна. Забезпечення продуктивної зайнятості селян у неформальному секторі, підвищення її ефективності потребує продуманого державного регулювання зайнятості сільського населення в контексті створення на селі інституціональних, правових, організаційних, економічних і багатьох інших умов розвитку малого і середнього агробізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Моргачов І. В.
Зв'язок науково-технічних систем з сільськогосподарськими підприємствами (c. 173 - 178)

Метою досліджень є виявлення і аналіз характеру зв’язку науково-технічних систем України з сільськогосподарськими підприємствами країни в процесі реалізації останніми інноваційно-інвестиційних проектів. Уточнено структуру напрямів інвестицій, джерел здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, а також вплив фінансово-економічної кризи на основі показників їх господарювання. Аналіз результатів діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств дозволив виявити їх більш високий рівень стійкості до світових фінансово-економічних криз в порівнянні з промисловими підприємствами, що робить перші привабливим замовником наукових і інжинірингових робіт для вітчизняних науково-технічних систем. Підґрунтям такого висновку є позитивна динаміка обсягу збуту сільськогосподарської продукції і позитивне значення рентабельності її реалізації в період дії економічної кризи. За мірою накопичення власного капіталу, збільшення кількості і вартості об’єктів застави для банківського кредитування в майбутньому роль досліджуваних підприємств у фінансуванні інноваційно-інвестиційних проектів зросте. Кризовий стан банківської системи негативно позначається на обсягах інвестицій досліджуваних підприємств, що корелює з обсягами робіт організацій сфери інжинірингу і опосередковано впливає на обсяги робіт наукових організацій.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Гогуля О. П., Тужик К. Л.
Наукові підходи до формування моделі збалансованого розвитку галузей сільськогосподарського підприємства (c. 199 - 202)

У статті зроблено теоретичний екскурс по науковим дослідженням із розробки та впровадження моделей сталого розвитку на підприємствах. Висвітлено специфічні властивості функціонування сільськогосподарських підприємств і запропоновано методологічні засади побудування моделі гармонійного розвитку господарства з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх факторів. Запропоновано план послідовних дій для досягнення збалансованого розвитку сільськогосподарського підприємства. З урахуванням всіх особливостей та факторів розроблено та обґрунтовано модель збалансованого (гармонійного) розвитку сільськогосподарського підприємства на основі галузевого підходу. Визначено роль управлінського механізму при розробці підсистем розвитку організаційних формувань. Підсумком дослідження є висновок, що гармонійний розвиток підприємств неможливий без біологізації та екологізації інноваційних процесів.

Стаття написана українською мовою


Кукса І. М., Руденко М. А.
Напрями та задачі розробки стратегії підтримки інноваційного розвитку на підприємствах АПК (c. 203 - 206)

У роботі розглядаються основні проблеми та завдання з розробки стратегії підтримки інноваційного розвитку на підприємствах АПК. Запропоновано напрями інноваційного розвитку на основі використання математичних моделей і сучасних інформаційних технологій. У перехідний період до інноваційної економіки організовуються інтеграційні формування, територіальні кластери, які дозволяють оптимізувати інвестиційні ресурси та можливості, прискорювати інноваційні процеси. Програмно-цільове управління на макро- і мезорівнях не може бути всеосяжним у плані держпідтримки і преференцій інноваційному розвитку. У цьому зв'язку обґрунтовано полюси зростання інвестиційних пріоритетів і, відповідно, розвиток методології системного підходу, методів кластерного аналізу та прогнозування.

Стаття написана українською мовою


Вірченко О. В.
Державне регулювання земельних відносин в умовах формування ринку земель сільськогосподарського призначення (c. 207 - 211)

У статті досліджено сутність державного регулювання земельних відносин і виокремлено основні інструменти аграрної регуляторної політики держави. З огляду на суттєві проблеми та диспропорції в аграрному виробництві, а також недоліки правового забезпечення земельних відносин, обґрунтовано необхідність державного втручання у сферу землеволодіння та землекористування. На основі дослідження закордонного досвіду реформування земельних відносин зроблено висновки щодо необхідності суттєвого обмеження ринкового саморегулювання земельних відносин, особливо у перші роки запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення. Також виокремлено екологічну складову земельної політики держави та визначено основні інструменти еколого-економічного державного регулювання земельних відносин, серед яких стандартизація і нормування, ліцензування, моніторинг, екологічна експертиза проектів, екологічний аудит та екологічна сертифікація.

Стаття написана українською мовою


Сало І. А.
Стан і перспективи розвитку ринку плодів в Україні (c. 211 - 215)

Всебічно проаналізовано особливості функціонування та розкрито перспективи розвитку вітчизняного ринку плодів. Здійснено прогноз кон'юнктури вітчизняного ринку плодів і розкрито особливості його розвитку. Визначено необхідні площі закладання плодових насаджень садівницькими підприємствами, обсяги інвестицій і джерела покриття. Встановлено, що з розширенням площ валові збори плодів у 2020 р. можуть становити до 0,8 млн т, а рівень споживання – 71 кг на особу в рік. Розраховано показники економічної ефективності інвестиційного проекту. Передбачено його фінансове забезпечення за рахунок 1,5%-го збору, кредитів та власних ресурсів господарств. У подальшому необхідне формування оптимального організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку ринку плодів та інструментарію державного регулювання, де б враховувалася специфіка галузі садівництва і не виникало протиріч вимогам Світової організації торгівлі. Одним із основних напрямів державної бюджетної підтримки розвитку ринку плодів має бути налагодження належної ринкової інфраструктури, зокрема, сприяння створенню виробничих та обслуговуючих кооперативів з метою розвитку торгівельної структури в сільських місцевостях.

Стаття написана українською мовою


Данилюк В. О.
Використання адаптаційних механізмів реалізації стратегії технічного розвитку в діяльності виробників хлібопекарського обладнання України (c. 216 - 221)

У статті розкрито сутність механізмів реалізації стратегії технічного розвитку підприємств – виробників хлібопекарського обладнання України з пасивною та активною адаптацією до зовнішнього середовища підприємства. На їх основі побудовано механізм стратегічного управління технічним розвитком досліджуваних підприємств, який включає діагностику стратегічних областей технічного розвитку, початковий стратегічний аналіз і аналіз зовнішнього середовища підприємства. Виділено особливості інтеграції стратегічних, тактичних і оперативних планів технічного розвитку в результаті застосування даних механізмів. Досліджено сутність економічної, організаційної, мотиваційної та інформаційної складових стратегічного управління технічним розвитком досліджуваних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Горбатюк О. В.
Поєднання державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства (c. 185 - 190)

У статті проаналізовано сучасний стан і нормативне забезпечення державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства в Україні. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто визначення державної підтримки. У результаті дослідження було зазначено, що на можливостях впровадження інновацій у сільському господарстві позначається певна специфіка галузі. Інновація у сільськогосподарському виробництві потребує попередньої оцінки її впливу на агарний фонд, біологічні активи тощо. За рахунок цих факторів у сільському господарстві вищий ризик при впровадженні інновацій. Для активізації розвитку організаційних форм впровадження інновацій у сільському господарстві України необхідно залучати не тільки державні, а й ринкові регулятори інноваційного розвитку сільського господарства. Подальший розвиток у даному напрямі дозволить удосконалити організаційно-економічний механізм трансферу інновацій за допомогою повноцінної організаційної інфраструктури впровадження інновацій у сільському господарстві та сформувати національну інноваційну модель сталого розвитку аграрного сектора економіки України.

Стаття написана українською мовою


Шиян Д. В., Страпчук С. І.
Урахування цінових і структурних ризиків при виборі маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства (c. 191 - 196)

Мета статті полягає в розробці та апробації показника комплексної оцінки рівня цінових і структурних ризиків сільськогосподарських підприємств з подальшою метою вибору маркетингової стратегії. У результаті дослідження було виявлено, що сільськогосподарські підприємства з високим значенням коефіцієнта цінових і структурних ризиків мають вищі показники ефективності господарювання порівняно з групами з нижчим значенням цього показника. Водночас у великих підприємствах (переважно агрохолдингах) на певному етапі, що відповідає встановленому критичному розміру площі або поголів’я, з’являється можливість диверсифікувати виробництво, а відповідно, і знизити коефіцієнт цінових і структурних ризиків. Подальші дослідження будуть полягати у встановленні груп сільськогосподарських підприємств на підставі відмінностей в ефективності господарювання за обраними критеріями (рентабельність реалізації продукції, прибуток на 1 га та урожайність культур /продуктивність тварин), що обумовлені не територіально-географічним положенням, а особливостями формування ринку аграрної продукції України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Волощук Т. Г.
Тенденції розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі (c. 160 - 164)

Наголошено, що продукція олійно-жирової галузі є важливою складовою експорту України. Узагальнено погляди вітчизняних і російських науковців щодо тлумачення поняття «експортний потенціал». Запропоновано авторське визначення експортного потенціалу олійно-жирового підприємства (корпорації) як максимальної здатності конкретної структури олійно-жирової галузі забезпечувати пріоритетні позиції на відповідному сегменті зовнішнього ринку протягом тривалого періоду часу. Конкретизовано роль експортного потенціалу у зовнішньоекономічній діяльності підприємств олійно-жирової галузі. Наведено перелік найбільших вітчизняних експортерів соняшникової олії. Обґрунтовано ієрархічну структуру експортного потенціалу олійно-жирового підприємства. Наведено динаміку експорту соняшникової олії протягом 2010 – 2011 та 2011 – 2012 маркетингових років. Розроблено аргументовані рекомендації щодо підвищення експортного потенціалу олійно-жирової галузі та підприємств зокрема.

Стаття написана українською мовою


Росляков А. А.
Вплив світових ф’ючерсних ринків кукурудзи на формування цін в Україні (c. 164 - 171)

Мета статті полягає у дослідженні взаємозв’язку між світовими ф’ючерсними ринками кукурудзи та фізичним ринком кукурудзи в Україні. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи інформацію про світовий ринок кукурудзи, було зроблено висновки про високу ступінь інтеграції України в систему ціноутворення на світових ринках аграрних товарів. У результаті дослідження було виявлено високій ступінь кореляції між цінами на українському ринку кукурудзи та цінами на світових референтних ф’ючерсних ринках кукурудзи. Було виявлено причинний зв'язок між ринками, що свідчить про необхідність урахування розвитку цінової ситуації на даних ринках для точного прогнозування. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку можуть бути дослідження базису між фізичним та ф’ючерсним ринком та впливу державного регулювання ринку зерна в Україні на його ступінь кореляції зі світовими референтними ринками.

Стаття написана українською мовою


Козак Л. В.
Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні (c. 171 - 178)

У статті здійснено оцінку операційної ефективності як чинника формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні на основі конкурентного аналізу врожайності сільськогосподарських культур, продуктивності тварин, собівартості продукції за сукупними та змінними витратами. Автором проведено аналіз рівня інтенсивності виробництва за критерієм сукупних та змінних витрат на один гектар посівів (одну голову тварин на відгодівлі) в Україні та її важливих конкурентів на світових ринках сільськогосподарської продукції – США та Німеччині. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що застосовувані технології виробництва в Україні є менш інтенсивними з точки зору урожайності сільськогосподарських культур та продуктивності тварин, однак саме обмежене використання ресурсів дозволяє вітчизняним виробникам утримувати виробничу собівартість на нижчому рівні, ніж у зарубіжних конкурентів. Значну увагу приділено порівняльному аналізу конкурентоспроможності пропозиції сільськогосподарських товаровиробників у досліджуваних країнах за показниками окупності здійснених ними витрат без урахування урядових виплат.

Стаття написана українською мовою


Абдураімова Е. Д.
Удосконалення методики оцінки ефективності використання сільськогосподарських земель (c. 179 - 183)

Ціллю статті є вдосконалення методики розрахунку ефективності використання землі з урахуванням якісних характеристик сільськогосподарських земель. Аналізуючи традиційні показники використання сільськогосподарських земель, виявлено, що ефективність використання землі в них оцінюється без урахування витрат на підтримку якісних характеристик сільськогосподарських земель. Існуюча різниця в якості земель висуває необхідність в об'єктивній оцінці економічної ефективності землекористування. В результаті дослідження запропонована методика розрахунку ефективності земель, в якій визначається інтенсивність використання землі шляхом співвідношення приросту валової продукції аграрного сектора з рівнем інвестицій у поліпшення сільськогосподарських земель. На відміну від показника землевіддачі вищезазначена методика дозволяє більш повно відобразити якісні параметри сільськогосподарських земельних ресурсів. Запропонована в статті методика ефективності сільськогосподарських земель дозволяє визначити віддачу землі на 1 грн інвестицій у сільськогосподарські землі, а також виявити приріст валової продукції аграрного сектора на перспективу. Як приклад розраховано ефективність сільськогосподарських земель Криму і наведено динаміку показника за період 2005 – 2011 рр. На основі запропонованої методики розраховано прогнозний приріст валової продукції аграрного сектора Криму у 2015 р. і в 2020 р.

Стаття написана російською мовою


Кулинич Ю. М.
Планування зміни типу економічного розвитку підприємств молочної промисловості з урахуванням впливу конкурентного середовища (c. 183 - 187)

В статті обґрунтовано необхідність переходу підприємств молочної промисловості на інтенсивний тип економічного розвитку. Запропоновано математичну модель переходу на інтенсивний тип розвитку. Модель побудована виходячи з відомої методики. Автором запропоновано два варіанти формування інтенсивного типу розвитку у плановому періоді. Згідно з першим варіантом передбачається збільшення витрат підприємства у плановому періоді, згідно з другим – зниження витрат планового періоду порівняно з базовим. Автор розглядає та аналізує сутність інноваційної стратегії молочних підприємств, пропонує модель формування такої стратегії на підприємстві. У статті розглянуто основні проблеми, які стримують інвестиційну діяльність у країні. Автор акцентує увагу зокрема на таких: непослідовна інвестиційна політика держави в харчовій сфері, нерозвинена інноваційна інфраструктура, монополізм переробників на ринках молочної продукції, низький рівень дохідності молочних підприємств. У висновках автором запропоновано заходи з формування інноваційної привабливості молочної галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Усенко Л. М.
Стан технологічного розвитку виробництва рослинницької продукції сільськими територіальними економічними системами (c. 137 - 142)

Низький рівень поширення інновацій і технологічного розвитку в російському сільському господарстві негативно позначається на базовій галузі економіки сільських територій – рослинництві, що по факторах виробництва має найвищий потенціал у світі. Крім того, вступ Росії до СОТ накладає свій відбиток на стратегію розвитку галузі й розташовує до іншого, інноваційного шляху формування конкурентоздатного аграрного сектора економіки. У статті на основі ретроспективного аналізу основних факторів виробництва та багатогранних показників фінансово-економічної діяльності сільського господарства дана оцінка стану технологічного розвитку й інноваційного потенціалу рослинницької галузі в Росії. Зроблено висновки про вплив даних факторів і показників на формування й розвиток інноваційного базису АПК Росії, визначений потенціал його подальшого зростання. У статті також акцентовано увагу на взаємозалежності груп показників, що формують актуальну картину дослідження. Виявлено слабкі сторони й негативні фактори, що перешкоджають становленню інноваційного аграрного сектора російської економіки.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Арич М. І.
Порівняльний аналіз динаміки та структури фінансово-економічних результатів підприємств молочної промисловості України (c. 181 - 185)

У роботі досліджено динаміку та структуру фінансово-економічних результатів підприємств молочної галузі протягом 2008 – 2012 рр., що дає можливість виявити основні тенденції зміни та характер розвитку даної промисловості. Динаміка фінансово-економічних результатів п’яти обраних для дослідження підприємств молочної промисловості України є позитивною у зростанні їх абсолютних значень, однак стосовно відносних показників рентабельності (збитковості) ситуація є протилежною. Аналіз загальних тенденцій економічного результату – доходу (виручки) від реалізації продукції показав протягом 2008 – 2012 рр. позитивну динаміку збільшення даного показника практично на всіх суб’єктах молочної галузі. Кінцевий фінансовий результат у формі чистого прибутку (збитку) змінювався не так позитивно, що і призвело до формування показників збитковості та низьких значень рентабельності. При цьому варто зазначити наявність досить-таки позитивної тенденції збільшення якісного та кількісного складу результатів виробничої діяльності окремих підприємств.

Стаття написана українською мовою


Король В. В.
Формування інформаційного забезпечення в управлінні виробництвом продукції буряківництва (c. 186 - 191)

У статті розглядаються основні методичні підходи до формування інформаційного забезпечення в управлінні виробництвом цукрових буряків. Проведено аналіз, систематизацію та узагальнення теоретичних напрацювань науковців щодо визначення поняття «інформаційне забезпечення», що дозволило сформувати його авторське бачення. Розглянуто визначення поняття витрат як однієї з центральних категорій в управлінні виробництвом і види собівартості як об’єкти управління. Доведено, що бухгалтерський облік перебуває в тісному взаємозв’язку з управлінською системою, що відповідно визначає особливу роль витрат в управлінні підприємством. Визначено актуальні напрямки формування інформаційного забезпечення в управлінні виробництвом цукрових буряків. На основі дослідження практики бурякосіючих підприємств сформовано основні носії інформації в межах етапів облікового процесу з метою здійснення ефективного управління виробництвом цукрових буряків. Перспективою подальших досліджень визначено вдосконалення інформаційного забезпечення в буряківництві через розробку облікової політики, вдосконалення системи первинних документів шляхом формування показників якості продукції, автоматизацію формування їх показників з метою оперативного контролю, розробку бюджетів для планування показників виробництва з метою управління та контролю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Одінцов О. М.
Методичні основи виявлення полюсів розвитку і точок зростання як передумов формування агропромислових кластерів (c. 177 - 182)

У статті викладено авторський похід до розробки методики виявлення полюсів розвитку і точок зростання виробництва сільськогосподарської продукції як сировинної основи формування агропромислових кластерів. Виходячи з теорії кумулятивного розвитку й концепції «полюсів зростання» розробку методики побудовано на позиції, що кластерна організація виробництва є проміжним кроком на шляху становлення сучасної інноваційної економіки. Пропонований методичний підхід до виявлення полюсів розвитку і точок зростання сільськогосподарської продукції базується на регресійному аналізі формування обсягу валової продукції сільського господарства залежно від природно-економічних умов обласного та районного територіального рівня виробництва. Виявлені полюси розвитку галузей сільського господарства на територіях областей і точки зростання в межах районів у вигляді підприємств – лідерів зернового, бурячного, соняшникового, м'ясного, молочного та інших видів сільськогосподарського виробництва являють собою ті ядра, у яких визріли умови розвитку агропромислових кластерів.

Стаття написана російською мовою


Білинська У. В.
Особливості діагностики ефективності управління інноваційними ризиками на підприємствах хлібопекарської галузі (витратний підхід) (c. 183 - 188)

У статті проаналізовано діагностику ефективності управління інноваційним ризиком шляхом оптимізації витрат. Управління витратами на інноваційних засадах здійснюється з метою їх зменшення. Для реалізації заходів щодо зниження впливу інноваційного ризику в системі управління витратами виділено найбільш вагомі фактори та побудовано багатофакторні моделі. Процес дослідження впливу інноваційного ризику на собівартість реалізованої продукції хлібопекарських підприємств представлено у вигляді схеми логічно поєднаних етапів. Ураховано всі обмеження та вимоги, усунено мультиколінеарність, використано надбудову «Регрессия» MS Excel для моделювання динамічних багатофакторних моделей собівартості реалізованої продукції досліджуваних підприємств хлібопекарської галузі. У результаті отримано основні фактори, що будуть використані для прогнозування тенденцій розвитку досліджуваних підприємств, розробки системи прийняття рішень та вдосконалення методичного забезпечення управління інноваційним ризиком.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Васильєва Н. К.
Моделі планування збалансованого розвитку українського плодівництва (c. 193 - 198)

Плодівництво України не забезпечує внутрішній попит у плодово-ягідній продукції та не має рівня рентабельності для розширеного відтворення. Мета роботи – обґрунтувати орієнтири розвитку господарств населення та сільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом зерняткових і кісточкових плодів, горіхів і ягід. Для цього виконано статистичний аналіз динаміки урожайності, площ насаджень і валових зборів продукції плодівництва по країні в цілому та окремо по регіонах. Порівняно насиченість внутрішніх ринків та урожайності плодів і ягід за кордоном. Встановлено, що інноваційні трансформації вітчизняного плодівництва мають наблизити його продуктивність до показників світових лідерів. Для обґрунтування збалансованого розвитку виробництва плодів і ягід за рахунок збільшення площ насаджень та врожайності запропоновано оптимізаційні моделі математичного програмування. Проведені обчислення підтверджують практичну досяжність одержаних результатів, націлених на насичення внутрішнього ринку українськими плодами та ягодами, забезпечення по цій позиції продовольчої безпеки країни та підвищення ефективності діяльності вітчизняних господарств населення та сільськогосподарських підприємств у галузі плодівництва.

Стаття написана українською мовою


Дорофєєв О. В.
Теоретико-прикладні проблеми застосування механізмів управління розвитком аграрного сектора економіки (c. 199 - 203)

Метою статті, виходячи з концептуальних положень парадигми гармонійного розвитку, є обґрунтування теоретичних і прикладних аспектів проблеми формування механізмів управління розвитком аграрного сектора економіки з урахуванням принципу «золотого перерізу» як специфічного методу наукового пізнання. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто теоретичні аспекти застосування механізмів управління та економічного розвитку в аграрній сфері. У результаті дослідження було обґрунтовано основні теоретичні та прикладні проблеми застосування механізмів управління розвитком аграрного сектора економіки. Зроблено спробу розглянути процес формування й застосування механізмів управління розвитком економічного об’єкта через призму принципу «золотого перерізу». Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є перегляд механізмів управління, застосування яких дозволяло б зберігати стійкість аграрної економіки, яка досягається за умови наближення внутрішньосистемних співвідношень до величини «золотої» пропорції. У прикладній площині, з метою подолання проблем розвитку, необхідно провести глибокі емпіричні дослідження та виконати розрахунки економічних пропорцій.

Стаття написана українською мовою


Лозинська І. В.
Сучасні підходи до формування конкурентоспроможності продукції в галузі м'ясо-молочного скотарства (c. 203 - 208)

Мета статті полягає в систематизації поглядів дослідників на визначення поняття конкурентоздатності виробництва продукції м'ясо-молочного скотарства, виокремленні критеріїв та індикаторів. У результаті дослідження було виявлено розмаїтість визначень конкурентоспроможності, підходів до відображення її змісту, що свідчить не тільки про складність цього визначення, але і про відсутність єдиного системного підходу до формування й аналізу поняття. Обґрунтовано основні складові компоненти, критерії та фактори конкурентоспроможності та окреслено специфічні проблеми підвищення конкурентоспроможності в галузі м'ясо-молочного скотарства. Перспективами подальших досліджень є розширення ринків збуту продукції вітчизняних сільськогосподарських підприємств задля підвищення їхньої прибутковості та забезпечення населення високоякісними продуктами харчування.

Стаття написана українською мовою


Міценко Н. Г.
Ресторанне господарство як канал збуту продукції АПК (c. 208 - 214)

Метою статті є висвітлення на основі статистичної інформації змін, що відбулися в ресторанному господарстві України; виявлення тенденцій та перспектив розвитку ресторанного господарства в складі аграрно-промислового комплексу (АПК) країни. У результаті дослідження виокремлено основні тенденції розвитку мережі та товарообороту ресторанного господарства, здійснено кластеризацію регіонів України за рівнем його розвитку, обґрунтовано регресійні моделі та перспективні напрями розвитку ресторанного господарства. Розглянуто участь закладів ресторанного господарства у вертикальних інтегрованих системах АПК країни, що дозволить забезпечити доступність цін на їх продукцію, якість та безпечність продуктів харчування. Перспективою подальших досліджень є вивчення місця ресторанного господарства в міжгалузевих комплексах: агропродовольчому, туристично-готельному, лікувально-оздоровчому, культурно-розважальному.

Стаття написана українською мовою


Грубінка І. І.
Можливі напрямки вдосконалення кредитного механізму здійснення державної підтримки кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств в Україні (c. 215 - 220)

У статті показано можливі напрями вдосконалення кредитного механізму при здійсненні кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, зокрема в частині реалізації його державної підтримки. Розроблено гарантійно-компенсаційну модель державної підтримки кредитного забезпечення господарств, що дозволить здійснити економію бюджетних коштів через можливість додаткової мобілізації коштів на вітчизняному фінансовому ринку. Запропоновано показники вибірковості при здійсненні державної підтримки кредитування підприємств сільського господарства, які б враховували термін залучення і ефект від використання отриманого кредиту. Використання запропонованих показників вибірковості повинно покращити ефективність використання кредитних ресурсів і кредитне забезпечення сільськогосподарських підприємств, сформувати залежність між показниками фінансових результатів підприємства і залучених ним кредитних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Шаповал Л. П., Перепелиця І. С.
Формування прибутку сільськогосподарського підприємства в умовах оптимізації ресурсного потенціалу (c. 177 - 182)

Мета статті полягає в науково-методичному обґрунтуванні засад формування прибутку сільськогосподарського підприємства в умовах оптимізації ресурсного потенціалу. Обґрунтовано механізм впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на прибуток сільськогосподарського підприємства, що надало можливість визначити місце та значення внутрішніх факторів у процесі формування прибутку. Проаналізовано показники ресурсної забезпеченості сільськогосподарського підприємства. Запропоновано алгоритм оптимізаційної моделі максимального рівня прибутку сільськогосподарського підприємства на основі ресурсного підходу та застосування економіко-математичного моделювання, що дозволило оптимізувати використання посівних площ для максимізації прибутку. Реалізація моделі на практиці дає можливість виявити резерви для збільшення виробництва продукції, що сприятиме підвищенню рівня прибутковості сільськогосподарського підприємства за умови ефективного використання його ресурсного потенціалу.

Стаття написана українською мовою


Амеліна Ю. С.
Модель переходу на органічне виробництво овочів відкритого ґрунту (c. 183 - 188)

Розглянуто стан і перспективи процесу екологізації сільськогосподарського виробництва та ринку органічної продукції в Україні. Представлена багатоетапна лінія переходу від традиційної до органічної системи виробництва. Розглянуто процес формування витрат в органічному виробництві овочів відкритого ґрунту. Наведено перелік вимог до системи органічного рослинництва. Показано ефективність органічного овочівництва в порівнянні з неорганічним на основі практичних іноземних досліджень. Проаналізовано альтернативні варіанти втілення етапів виробництва органічних томатів відкритого ґрунту. Запропоновано модель у вигляді дерева цілей для обґрунтування оптимального переходу вітчизняних аграрних підприємств на органічне овочівництво відкритого ґрунту, яка дозволяє господарю прийняти найоптимальніше управлінське рішення. Визначено схеми, що забезпечують найбільший прибуток,найнижчі витрати, найвищий врожай і найвищу рентабельність виробництва органічних томатів відкритого ґрунту в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Мазнєв Г. Є.
Перспективи застосування проектного фінансування для інноваційних агротехнологій (c. 164 - 168)

У статті розглянуто можливість застосування проектного фінансування для великомасштабних проектів інноваційних агротехнологий. Проекти впровадження агротехнологій, враховуючи високу вартість сучасних машин і устаткування, а також капітальні вкладення у сферу переробки сільськогосподарської продукції, як правило, пов'язані з багатомільйонними витратами. Ґрунтуючись на досвіді економічно розвинених країн, рекомендовано використовувати синдикатні кредити, для видачі яких зарубіжні банки об'єднуються в консорціуми або синдикати з розподілом фінансових ризиків між учасниками проекту. Установлено, що в Україні є великі компанії, перш за все агрохолдинги, що вкладають в аграрну сферу величезні кошти і одержують багатомільйонні прибутки. Це є передумовою для впровадження технологій проектного фінансування, які успішно застосовуються за кордоном. Виявлено причини, що стримують використання в Україні цього ефективного фінансового інструменту.

Стаття написана українською мовою


Вяткіна Т. Г.
Сценарний підхід до визначення ефективності стратегічного управління матеріальними ресурсами сільськогосподарських підприємств (c. 168 - 174)

У статті виконано економічне обґрунтування ефективності використання матеріальних ресурсів підприємств птахівничої галузі залежно від стратегії розвитку та запропонованих прогнозних сценаріїв. Для дослідження обрано три можливі варіанти сценарного розвитку: песимістичний, реалістичний та оптимістичний. Основною відмінністю запропонованих сценаріїв є вартість сировини на виготовлення комбікорму. За умови песимістичного сценарію прогнозується зростання вартості сировини у 1,5 разу від базового значення. Для реалістичного сценарію – зростання у 1,25 разу, а за умови оптимістичного сценарію – у 1,1 разу. При цьому враховано можливу зміну ставки дисконту – показника, що врівноважує вартість грошей у часі як у напрямі збільшення, так і в бік зменшення. Проведений аналіз за допомогою методу експертних оцінок дозволяє стверджувати, що ставка дисконту в середньостроковому періоді може коливатись у межах значення 15 – 30%. При оцінюванні різних варіантів інвестиційних проектів як ставки дисконту прийняті крайні її значення, а також медіанний рівень. Використання запропонованих варіантів сценаріїв є доцільним для кожної конкретної ситуації, яка найбільш підходить до реалізації головної стратегічної мети підприємства з розвитку комплексу використання ресурсів і підвищення його ефективності.

Стаття написана українською мовою


Луньова В. А., Онегіна В. М.
Особливості та проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств України (c. 175 - 180)

Метою статті є визначення ознак інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств та особливостей їх прояву в Україні. У статті систематизовано та узагальнено дослідження понять «розвиток» та «інноваційний розвиток» у сільському господарстві з метою визначення їх економічної сутності та передумов для впровадження у виробничу діяльність. На основі узагальнення визначення даних термінів розроблено авторський підхід до економічного змісту терміна та обґрунтовано ознаки інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано ключові проблеми, які стримують та перешкоджають ефективному формуванню інноваційної моделі розвитку. Продовжується процес деструкції науково-дослідного потенціалу аграрного виробництва. Цей процес має бути переломним. Лише формування організаційно-економічних механізмів, як на рівні держави, так і на рівні підприємств, які б забезпечили попит на інновації, надійне фінансування науково-дослідних розробок, тісні взаємозв’язки у ланцюгу «наука – виробництво – ринок – споживання», виступає важливою умовою переходу сільськогосподарських підприємств України на інноваційну модель розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Криленко В. І.
Аналіз ризиків і загроз сільськогосподарської складової аграрного сектора економіки України (c. 130 - 136)

Стаття присвячена дослідженню ризиків і загроз сільськогосподарської складової аграрного сектора економіки. Методи дослідження – економіко-статистичний аналіз, абстрагування і порівняльний аналіз наукової літератури. Узагальнено сучасну структуру ризиків і загроз сільськогосподарської складової аграрного сектора, зокрема: зниження виробництва валової продукції сільського господарства; відсутність нових якісних стимулів для зростання сільськогосподарського виробництва, висока залежність від природно-кліматичних чинників; зменшення посівних площ сільськогосподарських культур, посилення диспропорційності структури виробництва продукції рослинництва; низька ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах і низька економічна ефективність використання сільгоспугідь.

Стаття написана англійською мовою


Попова М. М.
Сучасний стан виноградарства і виноробства України та роль її окремих регіонів у розвитку галузі (c. 136 - 142)

Розглянуто та системно проаналізовано сучасний стан виноградарсько-виноробної галузі України та її окремих виноградарських регіонів у динаміці за ряд років. На підставі аналізу основних показників виробництва винограду та виноматеріалів у Херсонській області в порівнянні із середніми показниками по Україні досліджено потенційну потужність Херсонщини в досягненні високого рівня конкурентоспроможності виноградної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках; визначено роль виноградарської галузі Херсонської області з огляду на політичну та економічну ситуацію, що склалася в Україні на теперішній час. Виявлено та аналітично розглянуто основні проблеми виноградарсько-виноробної галузі України та окремих регіонів, зокрема Херсонщини, такі як кліматично-сировинна, сортова, велика питома вага застарілих площ виноградних плантацій, відсутність сучасної матеріально-технічної бази тощо. Як висновок запропонована ідея створення загальної концепції розвитку виноградарсько-виноробної галузі України з урахуванням потенційних природних можливостей окремих виноградарських регіонів.

Стаття написана українською мовою


Борисовський Д. В.
Організаційно-економічний механізм активізації сільськогосподарського підприємництва (c. 143 - 148)

Метою статті є розробка методичних підходів до формування організаційно-економічного механізму активізації сільськогосподарського підприємництва. Досліджено сучасний стан підприємництва на селі, розкрито причини недостатнього його розвитку для забезпечення зайнятості сільського населення, ефективної збалансованості різних форм господарювання, достатньої дохідності багатьох господарюючих суб’єктів. Доведено, що малий бізнес має перш за все економічне, а не соціальне значення. Визначено сутність та складові організаційно-економічного механізму активізації сільськогосподарського підприємництва. До найбільш пріоритетних інструментів державного регулювання щодо розвитку саме малого бізнесу віднесено спрощену систему оподаткування, механізм пенсійного страхування та гарантування участі суб’єктів малого підприємництва в державних закупівлях.

Стаття написана українською мовою


Мартинчик О. А.
Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств Житомирської області (c. 149 - 153)

У статті розглянуто методичні аспекти дослідження конкурентного середовища підприємств. Визначено етапи, за якими здійснюється діагностика конкурентного середовища. Здійснено оцінку конкурентного середовища ринку зерна сільськогосподарських підприємств у розрізі районів Житомирської області за допомогою індексу концентрації CR4, коефіцієнта відносної концентрації, індексу Херфіндаля – Хіршмана, коефіцієнта ентропії, дисперсії ринкових часток, індексу Холла – Тайдмана. Для більш детальної та об’єктивної оцінки побудовано конкурентну карту зерна, яка є базою для розробки стратегії розвитку підприємств на майбутнє, що враховує конкурентний статус і динаміку розвитку підприємства, а також особливості його ринкового оточення. Конкурентна карта дала можливість встановити значну нерівномірність розподілу ринкових часток між підприємствами – виробниками зерна в області, що як перспективний напрям дослідження дозволяє провести аналіз та оцінку впливу рушійних сил ринку на конкурентний стан у галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Манжура О. В.
Ефективність сільського господарства України як галузі національної економіки (c. 115 - 119)

Актуальність дослідження визначається недостатньою ефективністю сільського господарства України як галузі національної економіки, для її оцінки було використано кількісні та якісні методи. Проаналізовано динаміку розвитку сільського господарства незалежної України. Встановлено суттєвий спад обсягів виробництва у тваринництві (скотарство, свинарство, вівчарство) і рослинництві (виробництво цукрових буряків, плодів і ягід),значне скорочення таких видів продукції тваринництва, як м’ясо, молоко, вовна. Виробництво м’яса є збитковим і дотаційним. Висвітлено позитивний досвід розвитку птахівництва, яке наростило поголів’я птахів і виробництво яєць. У рослинництві значно зросли обсяги виробництва картоплі, а також насіння соняшнику і зернових культур, які мають потужний експортний потенціал. За результатами якісного аналізу зроблено висновок про недостатню дію ринкових механізмів у сільському господарстві, що виявляється у відсутності кореляційних зв’язків продуктивності праці та рентабельності в галузі. Між тим, виявлено значну взаємозалежність розвитку тваринництва і рослинництва. За результатами кореляційно-регресійного моделювання виявлено залежність обсягу виробництва від рентабельності сільськогосподарської продукції (м’ясо і цукрові буряки), а також урожайності (зерно, картопля, овочі, соняшник). Тваринництво потребує вдосконалення економічного механізму управління, а рослинництво – впровадження інтенсивних методів зростання урожайності сільськогосподарських культур, до якого дуже еластичним є обсяг їх виробництва.

Стаття написана українською мовою


Бужин О. О.
Удосконалення структуризації продукції сільського господарства (c. 120 - 125)

У статті запропоновано один із можливих підходів до визначення питомої ваги кожного виду продукції рослинництва і тваринництва у загальному обсязі сільськогосподарської продукції. Для цього автором розроблено коефіцієнти переведення основних видів продукції рослинництва в показник умовної пшениці. Це дає можливість визначати показники в постійній умовній величині – умовній пшениці, а не у важкосумісних показниках абсолютної маси і мінливому грошовому вираженні, на яке впливає нестабільність курсу національної грошової одиниці. Зроблено розрахунок структури продукції рослинництва і тваринництва України в натуральних і умовних показниках за 1990 і 2012 роки. Запропонований підхід дозволяє проводити аналіз і контроль виробництва сільськогосподарської продукції на рівні підрозділу, підприємства, регіону, країни та міжнародних співтовариств.

Стаття написана російською мовою


Кондратенко Д. В.
Концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні (c. 125 - 128)

У статті обґрунтовано актуальність розробки та прийняття Концепції розвитку агрострахування в Україні. Доведено необхідність надання страхового захисту в аграрному секторі економіки, проаналізовано показники вітчизняного ринку агрострахування. Виявлено, що державна підтримка в агрострахуванні останні п’ять років не надавалася, механізм здійснення розрахунків у процесі страхування сільськогосподарських культур не є результативним. Зроблено висновок, що повноцінний розвиток агрострахування неможливий без запровадження державної підтримки у страхуванні сільськогосподарських культур з урахуванням практичних аспектів світового досвіду. Визначено, що Аграрний страховий пул є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Разом із тим, вступ страховика до Пулу є зарегульованим, про що свідчить практика його діяльності. Запропоновано концептуальні засади розвитку агрострахування в Україні, а саме: спрощення процедури прийняття страховиків до членів Пулу; надання державних субсидій для компенсації вартості страхового платежу не аграріям, а страховим компаніям; встановлення нормативними актами реально визначеного розміру субсидій.

Стаття написана українською мовою


Бондаревська К. В.
Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення в галузі АПК (c. 129 - 133)

У статті досліджуються передумови та причини виникнення і поширення диспаритету цін в галузі АПК; висвітлюється сучасний стан міжгалузевих відносин; пропонуються рекомендації щодо вирішення проблем ціноутворення в сучасних умовах. Актуальність проблем цінової політики полягає в необхідності нейтралізації негативного впливу структурних деформацій у аграрній галузі, які зумовлені недосконалістю механізму державного регулювання та мають своє вираження в поглибленні нееквівалентності міжгалузевого обміну, особливо між першою та третьою сферами агропромислового комплексу. Нерівномірний розподіл доходів у межах АПК негативно впливає на основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств. Необхідність вирішення проблеми цінового диспаритету й обумовила мету наукової статті: У результаті дослідження було визначено доцільність застосування державних важелів впливу та обґрунтовано пріоритетні напрями державної політики у сфері ціноутворення, зокрема: встановлення регульованих цін на основні види сільськогосподарської продукції; антимонопольні заходи; створення інтегрованих аграрних комплексів і сільськогосподарських кооперативів із завершеним циклом виробництва; забезпечення інноваційного розвитку; моніторинг стану цінових механізмів; актуалізація нормативно-правової бази. Перспективою подальших досліджень є вивчення практичних аспектів державної політики у сфері ціноутворення як на макро-, так і на мікроекономічному рівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Жадан Т. А.
Оцінка та прогнозування попиту на продукцію олійно-жирової галузі України (c. 172 - 178)

Метою статті є оцінка та прогнозування попиту на олійно-жирову продукцію. Проаналізовано динаміку та структуру споживання олійно-жирової продукції в Україні, рівень задоволення фізіологічних потреб населення в рослинній олії та жирах з використанням нормативного методу. Розглянуто сучасне тлумачення сутності економічної категорії «потреба» і запропоновано уточнене формулювання змісту категорії «потреба в рослинній олії та жирах». Висвітлено методику побудови прогнозного балансу попиту і пропозиції на олійно-жирову продукцію, ключовою складовою якого є внутрішній фонд споживання. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу досліджено тісноту взаємозв’язку між обсягом фонду споживання рослинної олії та споживанням рослинної олії на душу населення, чисельністю населення України, що стало підґрунтям розробки системи економіко-математичних моделей для оцінки та прогнозування фонду споживання рослинної олії.

Стаття написана українською мовою


Павловський Д. В.
Споживчі мотивації на молокопродукти та зростання конкурентоспроможності молокопереробної галузі (c. 179 - 184)

Метою статті є дослідження споживчих мотивацій на молочні продукти та визначення пріоритетних чинників зростання конкурентоспроможності молокопереробної галузі. У результаті вивчення та узагальнення наукових розробок багатьох вчених систематизовано методичні підходи та практичний досвід проведення соціологічного вибіркового опитування методом анкетування, запропоноване власне бачення вирішення завдання зростання конкурентоспроможності молокопереробної галузі. Вибіркове опитування 300 респондентів Житомирського регіону щодо споживчих уподобань на молокопродукцію показало, що щодня купують молочні продукти 14 % опитаних і найбільше респондентів – 25 % – інколи. При виборі молочної продукції більшість опитаних у першу чергу звертають увагу на термін придатності – 42 % та ціну – 19 %. Найчастіше купують молоко, на другому місці твердий сир, далі – кефір, ряжанка та морозиво. Безсумнівну перевагу має торгова марка «Рудь». Більшість (61 %) респондентів вважають молочну продукцію українських товаровиробників конкурентоспроможною. Найбільш обмежуючим чинником розвитку молокопереробної галузі 19 % респондентів вважають недостатню кількість та якість молочної сировини. Серед інших стримуючих факторів – невисокий рівень платоспроможності населення, недосконала організація прийому молока від населення, нестабільний розвиток економіки країни, недостатнє використання маркетингових заходів. Найвищий рейтинг серед чинників зростання ефективності та конкурентоспроможності молокопереробної галузі має підвищення якості молочної сировини, досить високий рейтинг отримали маркетингові заходи та використання Інтернету. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення нових пріоритетів в уподобаннях споживачів молочної продукції та шляхів зростання конкурентоспроможності досліджуваної галузі у зв’язку з можливістю виходу України на європейські ринки та перспективою членства в Євросоюзі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Білик І. В.
Дослідження динаміки зайнятості та рівня заробітної плати в аграрному секторі економіки України (c. 119 - 124)

Метою статті є дослідження динаміки зайнятості та рівня заробітної плати в аграрному секторі економіки України. Проаналізовано основні показники сфери аграрної зайнятості, які відображають процес формування аграрного ринку праці. Досліджено зміни, що відбувалися у сфері зайнятості за видами економічної діяльності та регіонами України, а також рівень працевлаштування громадян у сільському господарстві. Наведено причини низької ціни сільської робочої сили, а також проведено порівняльний аналіз рівня заробітної плати за галузями національної економіки. Автором проілюстровано динаміку потреби сільськогосподарських підприємств у працівниках у порівнянні із загальною ситуацією на ринку праці в країні, а також динаміку працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян протягом 2002 – 2012 рр. Запропоновано економічні заходи щодо розширення сфери аграрної зайнятості та підвищення добробуту сільського населення.

Стаття написана українською мовою


Погріщук Г. Б.
Агроекологічний розвиток у системі ефективного функціонування національного господарського комплексу на інноваційній основі (c. 125 - 129)

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад агроекологічного розвитку; визначення завдань і розробка пріоритетних напрямів по забезпеченню ефективного функціонування національного господарського комплексу та його агро-екоскладової на інноваційній основі. У роботі доведено, що подальший агропромисловий розвиток в системі ефективного функціонування національного господарства може відбуватися лише при реалізації механізму екологобезпечного відтворення, де саме інноваційний фактор надає можливість господарського розвитку з урахуванням світових досягнень. Розглянуто комплекс науково-технічних, організаційних та економічних проблем, вирішення яких дозволить налагодити виробництво екологічно чистої продукції. Досліджено вплив стратегічного управління інноваційними процесами на ефективність функціонування господарської системи. Запропоновано черговість розв’язання завдань щодо вдосконалення інституціональної інфраструктури агроекологічного розвитку в системі національного господарства. Визначено, що інноваційний розвиток повинен ґрунтуватися на всебічному врахуванні екологічних чинників, раціональному використанні й охороні природних ресурсів, дотриманні вимог екологічної безпеки в процесі здійснення господарської діяльності. За таких умов національний господарський комплекс буде спроможний до ефективного розвитку. Більш того, буде створено реальні передумови для виробництва конкурентоспроможної, екологобезпечної продукції на інноваційній основі й недопущення екологічних криз у майбутньому.

Стаття написана українською мовою


Бабенко В. О.
Концепція економіко-математичного моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК (c. 130 - 133)

На підставі виконаного аналізу визначено тенденції розвитку вітчизняного аграрного виробництва. Досліджено особливості функціонування переробних підприємств АПК України, які відрізняються багатопараметричністю і складністю інноваційних процесів; наявністю альтернатив між продуктивністю обладнання, з одного боку, вибором інноваційних технологій для виробництва продукції та втратами сільськогосподарської сировини, з іншого; специфікою вихідної сировини, що є здебільшого швидкопсувною сільськогосподарською продукцією або харчовими продуктами з обмеженим терміном споживання; значними змінами за кількістю і якістю вихідної сировини, яка може характеризуватися нестабільністю поставок через сезонність, погодно-кліматичні умови, урожайність й інші фактори. Визначено систему концептуальних положень моделювання управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК, яка забезпечує гнучкість системи управління інноваційною діяльністю та дозволяє: врахувати фактор невизначеності у вигляді різного роду ризиків, які виникають у процесі реалізації моделювання; обрати критерії оцінки оптимізації управління; дослідити ефективність і пріоритетність запланованих інноваційних процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Плець І. І., Щур Р. І.
Формування моделі інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні (c. 293 - 297)

Метою статті є дослідження концептуальних засад формування інноваційної моделі розвитку агропромислового комплексу України на сучасному етапі. У статті здійснено аналіз основних інструментів державної підтримки сільгоспвиробників в Україні протягом 2008 – 2013 рр. Розглянуто досвід країн Європейського Союзу з питань структурної трансформації розвитку сільськогосподарського виробництва. Досліджено досвід розвинених країн з питань державної регуляторної політики структурної трансформації сільськогосподарського виробництва. На основі опрацьованого досвіду запропоновано основні напрями державної регуляторної політики інноваційної структурної трансформації сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та продовольчого ринку України. Обґрунтовано напрями проведення системних структуроформуючих перетворень у продовольчій сфері країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Шелудько Р. М., Синиця О. С.
Характеристика енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області (c. 183 - 189)

У ході аналізу ключових параметрів системи енергетичного забезпечення сільськогосподарських підприємств встановлено низку специфічних рис галузевого енергоспоживання, що мають різне походження, інтенсивність, тип дії і, відповідно, зумовлюють потребу аграрного виробництва в енергетичних ресурсах. Виходячи зі структури енергетичних потужностей сільськогосподарських підприємств, підтверджено мобільний характер сільськогосподарського виробництва. Виявлено процес якісного оновлення тракторного парку агроформувань регіону у вигляді зростання середньої потужності тракторного двигуна. Проаналізовано структуру паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) і виявлено тенденції їх споживання. Встановлено, що основу паливно-енергетичного балансу сільськогосподарських підприємств Запорізької області становлять газойлі. Враховуючи зростання споживання дизпалива, виявлено закономірне заміщення моторних бензинів, спричинене оновленням вантажного автопарку підприємств. Доведено ключову роль сільського господарства в енергетичному балансі регіону за окремими видами енергоносіїв. Зазначено, що основною відмінністю сільськогосподарських підприємств Запорізької області від загальноукраїнських є низька частка природного газу в структурі спожитих ПЕР. Встановлено зростання ефективності та зниження інтенсивності енерговикористання у сільськогосподарських підприємствах регіону.

Стаття написана українською мовою


Східницька Г. В.
Пріоритетні напрями покращення існуючого стану сільськогосподарських підприємств Львівщини (c. 189 - 194)

У статті розглянуто існуючий стан сучасних сільськогосподарських підприємств Львівщини. На основі проведених досліджень визначено умови, виконання яких служитиме основою для раціоналізації структурних елементів у сільському господарстві області. У зв’язку з цим, на думку автора, можливе реформування аграрного сектора економіки. Досліджено динаміку коливань економічних показників на сільськогосподарських підприємствах за 2009 – 2013 рр. Проаналізовано структуру сільськогосподарських підприємств за організаційно-правовими формами господарювання у 2013 р. На підставі проведеного аналізу економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств визначено пріоритетні напрями покращення їх стану в сучасних умовах господарювання.

Стаття написана українською мовою


Кошельник В. М.
Стратегія економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації виробничої діяльності (c. 194 - 199)

Мета статті полягає в дослідженні теоретичного базису та розробці практичних рекомендацій щодо формування та вибору стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, а також її структури. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи відомі науково-теоретичні концепції щодо визначення економічного розвитку підприємств, було запропоновано власне бачення цієї дефініції. Також класифікацію стратегій розвитку доповнено новими видовими проявами залежно від типу розвитку: виробничо-інтенсивна, виробничо-екстенсивна, гранична (малопрогресивна та регресивна), зрівноважена. Формування стратегії розвитку підприємства представлено у вигляді схеми, що поєднує результати досліджень з проектуванням власне структури цієї стратегії з урахуванням активізації виробничої діяльності. У результаті проведеного дослідження розроблено процес формування ієрархії стратегії економічного розвитку сільськогосподарських підприємств у контексті активізації виробничої діяльності, а також залежно від їх стратегічної позиції. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування можливих варіантів вибору стратегії економічного розвитку конкретних сільськогосподарських підприємств Вінницької області.

Стаття написана українською мовою


Найда І. С., Запша Г. М.
Органічне землеробство як пріоритетний напрям соціоекономічного розвитку сільського господарства України (c. 200 - 204)

Метою статті є обґрунтування перспективності розвитку органічного землеробства в Україні як передумови соціоекономічного зростання аграрного сектора, задоволення потреб населення в якісних продуктах харчування, поліпшення агроекологічного іміджу України та відтворення природно-ресурсного потенціалу сільських територій. У статті представлено стан і висвітлено перспективи розвитку органічного землеробства в аграрному секторі. Визначено особливості та вимоги, що пред’являються до ведення органічного виробництва. Обґрунтовано пропозиції стосовно маркетингового забезпечення просування на ринок органічної продукції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Петруха С. В., Петруха Н. М., Куницький К. С.
Метаморфози базових інструментів державної аграрної політики (c. 158 - 169)

Український аграрний сектор має величезний структурно-ресурсний потенціал, який разом з належною державною підтримкою галузі здатний пришвидшити процес розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції з аграрними правилами ЄС і світовою економікою в цілому. Водночас, реформи, передбачені чинними стратегічними документами вищого рівня, зокрема Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» та коаліційнійною угодою, повинні бути не тільки всебічно враховані в Єдиній комплексній стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015 – 2020 рр. (ініційованій Міністерством аграрної політики та продовольства України), а й базуватися на кращій світовій практиці інструментально-методичного забезпечення державної аграрної політики, зокрема антикризовій. І все це на фоні «проштовхування» громадсько-політичними діячами, аграрними лобістами хибної думки про нібито намічене стрімке зниження актуальності державних програм підтримки аграрного сектора. Саме тому в статті здійснено спробу систематизувати роль та метаморфози базових інструментів державної аграрної політики на прикладі розвинених країн, починаючи з першої промислової революції. У результаті з’ясовано, що державна аграрна політика розвивається поступово, етапологізовано, на основі нових циклічно-спіральних напрямів, що добудовуються на вже сформованому фундаментальному базисі у відповідності до поточних потреб національної та світової економіки. При цьому стверджується тренд на формування комплексної системи підтримки сільського господарства як ядра аграрного сектора і одного з головних пріоритетів соціально-економічної політики з ускладненням структури взаємодоповнюючих інструментів сприяння та регулювання агропродовольчої сфери.

Стаття написана українською мовою


Дармограй О. В.
Методичні підходи до оцінки розвитку продовольчого ринку України та його місткості (c. 170 - 176)

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до вивчення місткості ринку продовольства в Україні. Визначено особливості продовольчого ринку як ресурсного ринку, який має виняткове соціально-економічне значення. Вказано на необхідність його регулювання з метою забезпечення інтересів та цілей споживачів і виробників. Для дослідження ринку продовольчих товарів запропоновано використовувати традиційні і нетрадиційні методи дослідження. Наведено основні етапи аналізу ринку. Встановлено основні методи дослідження ринку: аналізу вторинної інформації; вивчення ринку з позицій виробництва та реалізації продукції; оцінки витрат і поведінки споживачів; аналізу продовольчого ринку на основі норм споживання та інші. Узагальнено підходи до оцінки ємності продовольчого ринку. Проведено аналіз достатності споживання продовольчих товарів в Україні. Встановлено групи товарів, за якими рівень споживання в Україні є нижчим за раціональні норми. Обґрунтовано необхідність здійснення балансових розрахунків попиту і пропозиції основних продовольчих товарів, враховуючи потребу в оцінці можливостей продовольчого забезпечення населення. Визначено реальний обсяг внутрішнього продовольчого ринку України. Узагальнено методи прогнозування ємності продовольчого ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Власенко Ю. Г.
Удосконалення організаційних форм сільськогосподарських підприємств і видів їх діяльності (c. 156 - 161)

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню функціонування організаційних форм сільськогосподарських підприємств і видів їх діяльності з метою формування ефективних організаційних структур ринкової економіки для поліпшення їх соціально-економічного розвитку. На етапі вдосконалення організаційних форм сільськогосподарських підприємств та видів їх діяльності слід розробити та реалізувати науково обґрунтовану концепцію земельних відносин власності саме за умов наявності трансформаційних процесів, адже саме врегулювання земельних питань асоційовані з наявними програмами впровадження аграрної політики в Україні. Земельні відносини є серцевиною аграрної політики, аграрних відносин зокрема й суспільно економічних взагалі. Тому земельні відносини слід реформувати та вдосконалювати таким чином, щоб радикально розв’язати питання економічних інтересів селянина-трудівника і суспільства в цілому. Удосконалення організаційних форм сільськогосподарських підприємств та видів їх діяльності напряму залежить від умов підвищення соціально-економічної ефективності ресурсного потенціалу. Соціально-економічна ефективність використання ресурсного потенціалу – це результативність, за якої балансується, з одного боку, задоволення потреб та інтересів як окремої людини, так і суспільства у цілому, з іншого – виробничий розвиток і відновлення ресурсного потенціалу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мізгерова А. В.
Використання інновацій у галузі молочного скотарства Черкаської області (c. 162 - 168)

Метою статті є дослідження ефективності використання досвіду впровадження інновацій у іноземних компаніях, які займаються молочним скотарством, і кращих вітчизняних сільськогосподарських підприємств. У статті проаналізовано тенденції виробництва молока в Черкаській області, динаміку економічних показників його ефективності. Визначено причини, що гальмують розвиток інноваційної діяльності в молочному скотарстві. Розглянуто вплив поголів’я корів на економічну ефективність молочнотоварного виробництва та досвід кращих сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано, що для досягнення кращих результатів у молочному скотарстві необхідно забезпечити галузь достатньою кількістю якісних кормів, впроваджувати оптимальні сучасні технології. Хоча по Україні в цілому, і зокрема у Черкаській області є конкурентоспроможні підприємства, що займаються молочним скотарством, їх інноваційно-інвестиційне забезпечення не є стійким. Тому це питання потребує детальнішого вивчення і аналізу. А оскільки наша країна поступово виходить на європейські ринки, нам слід звернути увагу на молочне скотарство провідних сільськогосподарських країн світу. Таким чином, реорганізація інноваційної діяльності і перейняття зарубіжного досвіду в цьому питанні є дуже важливим, оскільки використання інновацій у молочному скотарстві сприяє підвищенню ефективності даної галузі у господарстві країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Гончар Т. І.
Ефективне управління витратами виробництва продукції свинарства (c. 113 - 120)

Мета статті полягає у розробці практичних рекомендацій щодо запровадження на підприємствах з виробництва продукції свинарства організаційно-економічних засад ефективного управління витратами. Останні визначено як динамічну сукупність систем, методів, моделей, прийомів розрахунку, які використовуються з метою регулювання рівня витрат протягом різних періодів життєвого циклу функціонування суб’єкта господарювання, визначення прибутку від основної діяльності, прийняття управлінських рішень щодо встановлення моменту та ціни реалізації, збільшення або зниження обсягів виробництва, оновлення продукції, контролю та регулювання загального обсягу витрат. У результаті дослідження конкретизовано послідовність використання на підприємствах з виробництва продукції свинарства комплексу елементів системи Total Cost Management. Обґрунтовано доцільність та детально описано послідовність застосування на підприємствах технологій управління витратами «target costing» і «kaizen costing». Описано особливості управління процесом мінімізації виробничих витрат у випадку складання планів виробництва продукції свинарства за конкретними замовленнями. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є включення перелічених методів управління витратами до стратегічної маркетингової стратегії діяльності підприємства з виробництва продукції свинарства, запровадження на них всеосяжної системи управління витратами протягом зміни етапів життєвого циклу діяльності, що включає до свого складу нормативний облік витрат, бенчмаркінг, standard costing, аналіз ланцюжка цінності, управління за центрами відповідальності, стратегічне управління витратами, стратегічний та оперативний контролінг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Мороз С. Г.
Місце державної підтримки у системі формування конкурентоспроможності виробництва продукції тваринництва (c. 172 - 177)

Мета статті полягає у визначенні ролі та значення державної підтримки галузі тваринництва у системі формування та забезпечення конкурентоспроможного виробництва продукції. Проаналізовано сучасний стан державної підтримки виробників продукції тваринництва у Харківській області. Визначено ефективність державної підтримки та з’ясовано її відмінності за підприємствами районів Харківської області. Показано, що існуюча в Україні форма державної підтримки тваринництва не повною мірою стимулює виробництво продукції галузі. Ранжування районів Харківської області за показником реального розміру отриманих дотацій – їх відношення до повної собівартості – показало, що ефективність використання дотацій у підприємствах районів, де має місце значний розмір підтримки, є низькою. Більші дотації в розрахунку на 1 ц реалізованої продукції отримують, як правило, підприємства, у яких вищий рівень конкурентоспроможності. Водночас державна підтримка виступає суттєвим чинником підвищення конкурентоспроможності, хоча збитковість ВРХ і свиней на м’ясо подолати не вдається.

Стаття написана українською мовою


Мартинюк Г. П.
Перспективи розвитку скотарства в аграрних формуваннях Житомирської області (c. 178 - 183)

У статті автором досліджено стан розвитку галузі скотарства в Житомирській області, виявлено причини стримування її розвитку та зроблено спробу пошуку шляхів покращення. За допомогою статистичного методу сформовано вибірку показників функціонування галузі скотарства і методом проектування тренду зображено прогнозовані тренди щодо збільшення поголів’я ВРХ у цілому, корів, живої маси та виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Житомирської області. Розвиток галузі скотарства полягає у забезпеченні подальшого зростання сільськогосподарського виробництва, підвищенні його ефективності для повного задоволення потреб населення в продуктах харчування та промисловій сировині. Молочне і м'ясне скотарство серед галузей тваринництва посідає провідне місце. Це зумовлюється не тільки кількістю худоби, а й високою питомою вагою молока та яловичини у структурі тваринницької продукції.

Стаття написана українською мовою


Рибакова О. А.
Організаційно-методичні аспекти обліку падежу птиці (c. 184 - 193)

Птахівництво, як і будь-яка інша галузь тваринництва, передбачає загибель птиці, оскільки має справу з живими організмами. Причин, які спричиняють загибель птиці, може бути чимало, наприклад, недобросовісна праця працівників підприємства, стихійні лиха чи хвороби. Віддзеркалення даних процесів у бухгалтерському обліку є досить неоднозначним, що пов’язано з відсутністю єдиного правового підходу до регулювання облікового відображення падежу птиці. Тому в даній статті пропонується узагальнення, систематизація та обґрунтування облікового процесу падежу птиці відповідно до причин її загибелі, наводяться теоретичні визначення всіх категорій у процесі падежу птиці. Також розглядається питання страхування птиці (як можливість зменшення ризиків виробництва) і процес утилізації птиці, яка вже загинула, з можливим отримання побічної продукції для подальшого її використання (корм для тварин).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Бондаревська К. В.
Концепція державного регулювання АПК: історичний екскурс (c. 146 - 152)

Мета статті полягає у визначенні пріоритетних складових концепції державного регулювання АПК з урахуванням історичного досвіду. Розглянуто історичні аспекти державного регулювання аграрного сектора економіки з урахуванням корисного для України теоретичного та практичного досвіду минулих років щодо формування ефективних соціально-економічних відносин у сфері АПК; обґрунтовано концептуальні напрями державної політики в галузі аграрного виробництва в умовах зростання глобалізаційних тенденцій та євроінтеграційних векторів розвитку України. У результаті дослідження було виділено концептуальні напрями державного регулювання аграрного сектора як економічного, так і соціального характеру, серед яких: оновлення законодавчої бази, бюджетна підтримка, податкові пільги, регульоване ціноутворення, фінансова підтримка інновацій та матеріально-технічного переозброєння, регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заходи щодо підвищення рівня зайнятості та розвитку сільських територій. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування ефективного механізму регулювання соціально-економічних відносин, який являє собою баланс ринкових та державних інструментів з різною пріоритетністю. При цьому доцільно враховувати конкретні історичні умови та перспективи розвитку вітчизняного аграрного сектора, а також необхідність проведення зваженої та науково обґрунтованої аграрної політики держави на етапі входження України до європейського співтовариства.

Стаття написана українською мовою


Забловський А. В., Петруха С. В., Назукова Н. М.
Сучасний стан і перспективні напрями державної підтримки молочного господарства України (c. 153 - 165)

Молочна галузь – це класичний приклад соціально орієнтованої галузі, продукція якої містить більше ста різних цінних для організму речовин, затребувана всіма верствами населення незалежно від віку, статті, місця проживання та матеріального благополуччя. У статті розглядаються особливо актуальні питання аналізу обсягів державної підтримки молочної галузі, інструментально-змістовного забезпечення макроекономічних важелів регулювання її розвитку. Також увагу приділено ключовим факторам, що визначили стагнаційні процеси в молочній галузі у світлі зростання потреб у повному або частковому штучному вигодовуванні більше половини немовлят в Україні, що відбувається на фоні позиційної невизначеності галузі на ринках країн Європейського Союзу, які є визнаними пріоритетами стратегічних документів вищого рівня, зокрема Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 роки. У результаті нами встановлено, що державна підтримка молочного виробництва деформована в бік непрямої підтримки, що тенденційно співвідноситься з державною політикою відносно всього аграрного сектора економіки України. На основі цього нами запропоновані три сценарні напрями розвитку молочної галузі, кожен з яких має особливий інструментарний набір, що відповідає певному циклу розвитку галузі, співвідноситься з реальними можливостями Державного бюджету України, а також гармонійно поєднує пряму та непряму державну підтримку її розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Вінниченко О. В.
Організаційно-економічні основи діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції (c. 245 - 251)

У статті проаналізовано товарну біржу з юридичного, організаційного та економічного аспектів діяльності. Економічний аспект діяльності пов’язаний з особливостями функцій, які виконує товарна біржа. Розглянуто функції товарної біржі та виділено основні з них: страхування ризиків, ціноутворення, інформаційне забезпечення та забезпечення умов для здійснення торгівлі та підтримання ліквідності. Проаналізовано основні канали оптової реалізації сільськогосподарської продукції. Впровадження та розширення саме біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією в Україні сприяє: прискоренню реалізації продукції; скороченню кількості посередницьких структур, ціновій прозорості на ринку в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Гула А. С.
Роль інституційного середовища в кредитуванні аграрного сектора економіки (c. 220 - 225)

Стаття присвячена актуальній темі дослідження ролі тенденцій інституційного середовища в кредитуванні аграрного сектора економіки. Нестача ліквідності, високі процентні ставки за кредитами, високі вимоги до заставного майна, нерозвиненість небанківських фінансових інститутів створюють перешкоди для сільськогосподарських виробників в Україні. Особливу увагу приділено аналізу інститутів інституційного середовища, які опосередковують діяльність банків у процесі фінансування сільськогосподарських підприємств. Обґрунтовано напрями вдосконалення інституційного середовища банківського кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки. Особлива роль у цьому процесі приділяється інституціональним фактором, які проявляється як через формальні інститути: правові, економічні, політичні, так і через неформальні інститути, а саме: культурних цінностей і соціально-культурних цінностей. Процес кредитування аграрного сектора сприяє поліпшенню функціонування фінансово-кредитної системи в Україні.

Стаття написана російською мовою


Вінниченко О. В.
Обґрунтування показників оцінки діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції (c. 226 - 230)

У статті визначено основні показники діяльності товарної біржі, що дає можливість аналізувати, прогнозувати та приймати управлінські рішення як керівництву самих бірж, так і потенційним та існуючим клієнтам, які беруть участь у біржових торгах. На першому етапі було обрано дев’ять показників, які характеризують діяльність товарних бірж на ринку зерна. На другому етапі обрані показники оцінюються. Аби встановити, який з показників (група показників) є найбільш значущим з точки зору результатів роботи товарної біржі, було визначено міру впливу кожного показника на кінцевий результат. Було отримано результати, які свідчать про те, що обсяг біржової торгівлі, кількість та вартість укладених контрактів найбільш суттєво характеризують діяльність товарних бірж в Україні на ринку зерна і можуть бути використані для оцінки результатів їх роботи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Пілько А. Д., Потятинник Б. Б.
Потенціал регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів: оцінка, аналіз та перспективні напрями моделювання (c. 162 - 168)

Метою публікації є висвітлення результатів проведеного дослідження стану регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів, а також існуючих підходів до оцінювання ефективності функціонування такого ринку. Обґрунтовано доцільність та пріоритетність вивчення інституційної, економічної та соціальної ефективності використання потенціалу даного ринку в їх взаємозв’язку та взаємообумовленості. На основі наявної статистичної інформації розраховано значення показників використання виробничого та споживчого потенціалів регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів Івано-Франківської області. Ідентифіковано перспективні напрями дослідження із застосуванням відповідного економіко-математичного інструментарію. Запропоновані в статті підходи до оцінки ефективності використання потенціалу регіональних ринків продовольства і, зокрема, ринку м’яса та м’ясопродуктів у розрізі соціальної, економічної та інституційної ефективності можуть стати основою для розробки перспективного напряму моніторингу рівня забезпечення продовольчої безпеки, а також формування відповідних цільових програм забезпечення продовольчої самодостатності регіону, продовольчої безпеки та сприяння розвитку АПК на загальнодержавному та регіональному рівнях.

Стаття написана українською мовою


Рибакова О. А.
Документальне оформлення руху яєць у птахівництві (c. 169 - 175)

У статті розглянуто основні аспекти оприбуткування продукції птахівництва яєчного напрямку первинними документами бухгалтерського обліку. Акцентовано увагу на застарілості форм первинних документів, які були розроблені ще за радянських часів та використовуються у птахівництві й сьогодні. Проведено дослідження з оприбуткування продукції як на спеціалізованих птахівничих підприємствах, так і на неспеціалізованих. Виявлено необхідність у вдосконаленні існуючих форм первинних документів (Щоденник надходження сільськогосподарської продукції, Картка обліку дорослої птиці та Картка обліку молодняку птиці). Також розроблено та запропоновано нові, зокрема Акт на сортування яєць на яйцескладі для птахівничих підприємств і Звіт про рух яєць на яйцескладі. Запровадження таких форм первинних документів дозволить своєчасно отримувати всю необхідну інформацію, більш детально проаналізувати роботу на яйцескладі, сформувати більш ефективну інформаційну базу для оперативного аналізу та прийняття відповідних управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Сапич В. І.
Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки (c. 201 - 206)

Мета статті полягає в дослідженні розвитку оренди земель сільськогосподарського призначення. Орендні відносини розглядаються як один із чинників, що обумовлює повноту реалізації відносин власності на землю. Визначено тенденцію зростання питомої ваги орендованих угідь у фермерських господарствах. Домінування натуральної форми у розрахунках за оренду сільськогосподарських угідь свідчить про недостатній рівень розвитку ринкових відносин у сфері сучасного землекористування. Встановлення строків оренди, які б забезпечували збереження родючості ґрунтів, розглядається ключовою вимогою дотримання інтересів власників землі. Порушення орендарями оптимального співвідношення культур у сівозмінах вимагає запровадження з боку держави більш дієвого контролю за дотриманням сільськогосподарськими товаровиробниками проектів землеустрою. При оренді земель сільськогосподарського призначення майже відсутня конкуренція. Розвитку конкуренції у орендних відносинах буде сприяти запровадження агрохімічних паспортів. Подальші дослідження орендних відносин мають бути спрямовані на забезпечення достатньої збалансованості економічних інтересів суб’єктів земельних відносин і підвищення ефективності використання земельних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Погріщук Г. Б.
Стратегічні засади екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого сільськогосподарського виробництва (c. 207 - 211)

Метою статті є обґрунтування стратегічних засад екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого сільськогосподарського виробництва та напрямів його вдосконалення як основи забезпечення ефективності функціонування виробничої сфери національного господарського комплексу. Розглянуто питання економічного розвитку галузі в контексті вирішення екологічних проблем, зважаючи на природно-кліматичні, біологічні та екологічні наслідки господарської діяльності людини. Обґрунтовано доцільність застосування наукового підходу до їх комплексного розв’язання з урахуванням міжнародного досвіду. Зосереджено увагу на потребі реалізації інтересів країни шляхом участі у вирішенні глобальних і регіональних проблем, усуненні економічних протиріч екологічно безпечного управління виробництвом. Доведено, що вирішення завдань, які стоять перед сільським господарством, можливе шляхом екологобезпечного ведення інноваційно-орієнтованого виробництва, що сприятиме насиченню внутрішнього ринку високоякісною, екологічно чистою вітчизняною продукцією; гарантуватиме продовольчу безпеку держави; розширить ринки збуту за рахунок здобуття конкурентних переваг вітчизняною сільськогосподарською продукцією на зовнішньому ринку.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко С. А.
Удосконалення методології підсистеми економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (c. 212 - 219)

Дослідження економічних праць учених-науковців і досвіду проектування та впровадження функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери надало можливість констатувати факт, що вирішення проблеми вдосконалення методології підсистеми економічного моніторингу, виходячи із сучасних вимог розвитку національної економіки, багатогранне та повинне включати в себе цілий ряд напрямків розвитку. Це обумовило потребу креативного підходу до створення методології функції моніторингу, до побудови схеми її проведення на різних рівнях регулювання. Удосконалення методології економічного моніторингу при створенні та функціонуванні територіально-виробничих систем за усіма напрямками розвитку істотно полегшує вироблення проектних рішень по підсистемі моніторингу та значно підвищує їх ефективність і якість. Розроблення, затвердження і передача методологічних матеріалів з моніторингу повинні передувати проведенню проектних робіт із інших видів забезпечення підсистеми. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю відрізняються питання, спрямовані на застосування універсальних методів створення підсистеми економічного моніторингу, підготовку кадрів фахівців, які забезпечують систематичний контроль, та цілий ряд інших важливих складових.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Козловський С. В., Жураківський Є. С.
Формування алгоритму розробки комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі (c. 248 - 253)

Мета статті полягає в розробці алгоритму побудови комплексної системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Встановлено зв’язки між компонентами системи економічної безпеки та структурними складовими аграрної галузі. З’ясовано, що при побудові системи забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі слід враховувати принцип стійкості даної системи до зовнішніх і внутрішніх загроз, які можуть призвести до виникнення системних криз у розвитку галузі. Враховуючи це, запропоновано тлумачення категорії «економічна безпека аграрної галузі». Стратегічною ціллю побудови комплексної системи регіональної економічної безпеки аграрної галузі є створення необхідних умов для розвитку підприємств аграрного сектора економіки і забезпечення економічної стійкості та соціально-економічної стабільності розвитку територій. Для досягнення даної мети розроблено «дерево завдань» та алгоритм побудови комплексної системи регіональної економічної безпеки аграрної галузі.

Стаття написана українською мовою


Сапич В. І., Сапич Н. М.
Інституційні фактори ефективності використання сільськогосподарських угідь (c. 254 - 262)

Мета статті полягає в аналізі ефективності використання сільськогосподарських угідь і обґрунтуванні необхідності запровадження інституційних факторів її підвищення. Ефективність сільськогосподарських угідь розглядається як ступінь раціональності їх використання. Існуюча система натуральних і вартісних показників ефективності земельних ресурсів не враховує їх якість і ціну. За відсутності ринкового механізму формування цін на землі сільськогосподарського призначення можна використовувати показники землевіддачі й земледохідності, базою розрахунків яких є нормативна грошова оцінка землі. Здійснені розрахунки цих показників за 1995–2014 рр. свідчать про невідповідність результатів господарювання якості сільськогосподарських угідь, їх економічній родючості та недосконалість нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Враховуючи загальну сутність інституційних факторів, їх роль у сфері земельних відносин можна звести до регулювання відносин власності на землю, антимонопольного регулювання, заходів фінансової стабілізації та податкового регулювання. Інституційні фактори мають бути задіяні з урахуванням співробітництва України з міжнародними валютно-фінансовими установами, членства в СОТ і можливостями бюджетного фінансування.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко С. А.
Особливості вирішення оперативних завдань підсистеми моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації суб`єктів агропродовольчої сфери (c. 263 - 267)

У статті обрано науково обґрунтовані проектні рішення за загальносистемними питаннями, що стосуються функціональної структури завдання щоденного моніторингу виконання територіально-виробничою системою виробничого плану, характеру її внутрішніх і зовнішніх зв`язків, взаємодії та взаємозалежності її функціональних і забезпечуючих частин. Рішення завдання щоденного моніторингу виконання територіально-виробничою системою виробничого плану на електронних цифрових машинах і застосування як основних пристроїв збору і реєстрації інформації абонентських пунктів дозволяє: скоротити терміни обробки та одержання обліково-економічної та аналітичної інформації; знизити трудомісткість розрахунків; підвищити достовірність та якість моніторингу; систематично контролювати виконання плану і своєчасно вживати заходів щодо ліквідації відставань; розраховувати виробничо-господарські плани підрозділам на наступну добу із урахуванням їх виконання за дану добу. Надалі передбачається вирішення даної задачі за більш повним приписом (системою правил), що дозволяє отримувати оперативну обліково-економічну та аналітичну інформацію про причини відхилень у виконанні виробничо-господарського плану.

Стаття написана англійською мовою


Найденко О. Є., Бєлосвєт О. В.
Фінансова політика держави в молочно-продуктовому підкомплексі АПК: перспективи та недоліки (c. 267 - 272)

Метою статті є визначення особливостей реалізації фінансової політики держави в молочно-продуктовому підкомплексі АПК та коригування її напрямів з урахуванням сучасного стану виробництва молока та молочної продукції в Україні. Розглянуто причини скорочення виробництва та споживання молочної продукції. До таких можна віднести диспаритет цін між виробниками сировини та переробними підприємствами, незадовільна селекційна робота в молочному скотарстві, що призводить до зниження ефективності виробництва за рахунок зростання собівартості продукції. Проаналізовано світові тенденції фінансової політики держави в молочно-продуктовому підкомплексі АПК. Визначено, що структура експорту української продукції на зовнішні ринки потребує коригування. Перспективним у цьому напрямі є ринок сухого молока Китаю, на якому за останній час спостерігається стійка тенденція до зростання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Карпова І. В.
Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні (c. 138 - 143)

Метою статті є оцінка ролі держави у стимулюванні розвитку сільського господарства в Україні, стану державної фінансово-кредитної підтримки аграрного виробництва та обґрунтування основних напрямків її вдосконалення. На основі розрахунків та аналізу динаміка поголів’я худоби, виробництва основних видів сільськогосподарської продукції та рівня рентабельності в статті доводиться необхідність посилення стимулювання розвитку тваринництва. Оцінено сучасний стан державної фінансово-кредитної політики щодо аграрної економіки. Підкреслено негативний вплив грошово-кредитного регулювання на фінансове становище сільськогосподарських виробників. Досліджено еволюцію податкової політики щодо аграрного виробництва, зміну спеціального механізму сплати податку на додану вартість та фіксованого сільськогосподарського податку. Обґрунтовано необхідність зменшення податкового навантаження в агарному секторі економіки. Запропоновано основні напрямки фінансово-кредитного стимулювання сільськогосподарського виробництва.

Стаття написана українською мовою


Тарасенко А. В., Тарасенко О. О.
Застосування системного підходу до дослідження інфраструктури сільського господарства (c. 143 - 148)

У статті застосовано системний підхід до дослідження інфраструктури сільського господарства. Зокрема, враховуючи наявні в наукових працях трактування категорії «система», визначено сутність категорії «система інфраструктури сільського господарства», ідентифіковано основні компоненти окресленої системи, до складу яких віднесено такі: виробнича, фінансово-кредитна, комерційно-посередницька, інституційна, технічно-сервісна, екологічна, науково-кадрова, соціальна, інноваційна, інформаційно-консультаційна, а також наведено опис їх сутності та специфічні ознаки. Досліджено основні функції зазначеної системи, до яких віднесено такі: забезпечувальна, стимулююча, інформаційна, обслуговуюча, посередницька, соціальна, наведено їх опис.

Стаття написана українською мовою


Коваль О. А.
Багатофункціональний сільськогосподарський обслуговуючий кооператив як можливість підвищення власного фінансового забезпечення підприємства (c. 149 - 154)

Метою статті є розробка нової структури функціонування багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК). Саме багатофункціональність СОК дає можливість сільськогосподарським підприємствам приділяти більше уваги основній діяльності, а не зосереджуватися на невластивих для підприємства функціях. За допомогою проведеного анкетування була визначена думка респондентів (32 керівники сільськогосподарських підприємств, 14 головних спеціалістів, 7 фермерів) із сільськогосподарських підприємств Криничанського, Межівського та Солонянського районів Дніпропетровської області щодо можливості додаткового фінансування за рахунок кооперативного об’єднання сільськогосподарських підприємств. Проведене анкетування показало, що 78,5% респондентів віддають перевагу створенню СОК у зв’язку з неспроможністю самостійно виробляти високоякісну продукцію. Запропоновано створити один багатофункціональний СОК у межах Криничанського району Дніпропетровської області, що приведе до єдиного процесу виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки та реалізації, формування необхідної матеріальнотехнічної бази, яка забезпечить комплексне використання ресурсів усього виробничого та економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І.
Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери (c. 143 - 149)

Метою статті є аналіз наукового забезпечення аграрного виробництва, а також розробка концептуальних засад його подальшого розвитку. Запропоновано показники ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері, на основі яких методом аналізу ієрархій визначено її головний чинник – наукове забезпечення. Визначено структурно-логічну схему дослідження головних складових наукового потенціалу – наукових організацій, фінансового та кадрового забезпечення аграрної науки. Проаналізовано динаміку їх наявності та використання, а також окреслено концептуальні засади розвитку наукового забезпечення інноваційної діяльності як сукупність мети, завдань та умов їх реалізації. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка заходів формування адекватної інфраструктури інноваційного ринку, здатної забезпечити оперативний і ефективний трансфер інновацій.

Стаття написана українською мовою


Николюк О. М.
Управління витратами як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (c. 150 - 156)

Мета статті полягає у визначенні ролі та особливостей управління витратами сільськогосподарських підприємств у процесі забезпечення їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано ключову роль механізмів управління витратами у формуванні та утриманні цінових конкурентних переваг сільськогосподарських товаровиробників. Метою управління витратами у контексті забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств визначено зменшення розміру сукупних витрат через підвищення продуктивності, зниження вартості та обсягів використання ресурсів за умови виробництва продукції необхідної (стандартизованої) якості та досягнення прийнятного рівня ефективності господарської діяльності. Запропоновано методику оптимізації структури загальної та додаткової заробітної плати робітників сільського господарства, застосування якої забезпечить максимізацію продуктивності праці та економію ресурсів. З метою підвищення рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських виробників розроблено методику багатокритеріальної оптимізації їх галузевої структури, що орієнтована на досягнення мінімуму витрат у розрахунку на 1 грн валової продукції та максимуму рівня рентабельності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Фостолович В. А.
Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту (c. 122 - 127)

Метою статті є адаптація сучасних інструментів до управління складною системою сільськогосподарських підприємств. Представлено сутність та значення таких економічних категорій, як «система», «управління системою», «інструменти управління». Розроблено структуру системи та подано порядок формування зв’язків між її елементами. Cформовано механізм взаємодії сучасних елементів еколого-економічної системи функціонування сільськогосподарських підприємств. Адаптовано до сільськогосподарського виробництва сучасні та класичні інструменти загальної системи управління підприємством. Установлено необхідність впровадження розробленої моделі в систему управління сільськогосподарськими підприємствами з метою отримання максимальних економічного, екологічного та соціального ефектів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Юшкевич О. О.
Модернізація державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств зони радіаційного забруднення: стратегічний підхід (c. 126 - 131)

У статті визначено умови досягнення цілей модернізації державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств, що обумовлені розвитком механізму державно-приватного та міжсекторального партнерства. У результаті дослідження оцінено рівень виконання галузевої програми як однієї з форм реалізації державно-приватного партнерства. Запропоновано економіко-екологічні принципи та інструменти державно-приватного і міжсекторального партнерства, що визначатимуть стратегічні перспективи модернізаційних змін державного регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств. Окреслено цільові пріоритети міжсекторального партнерства в розвитку сільськогосподарських підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Карасьова Н. А.
Інфраструктурне забезпечення експортної діяльності в аграрному секторі (c. 98 - 103)

Цілями статті є дослідження функціональних характеристик інфраструктури експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора та формування концептуальних принципів модернізації відповідного структурного елементу національної економіки. Аналізуються основні складові ринкової та товарної інфраструктур, стан і перспективні напрямки розвитку. Визначено функціональні характеристики інфраструктури в контексті експортоорієнтованої діяльності, систематизовано неприбуткові та спеціалізовані центри сприяння експорту в аграрному секторі, визначено основні проблемні аспекти функціонування виробників-експортерів крізь призму невідповідного рівня розвитку інфраструктури. Охарактеризовано головні принципи формування та розвитку сучасної інфраструктури для забезпечення експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора, серед яких: активізація біржової діяльності торгівлі, модернізація логістичних мереж, забезпечення розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, розвиток національної сертифікаційної системи тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Слободянюк О. В.
Фінансові механізми управління ризиками аграрного страхування в Україні (c. 131 - 136)

Метою статті є дослідження суб’єктно-об’єктного складу управління ризиками аграрного страхування в Україні та розробка на цій основі дієвих фінансових механізмів. Показано, що створення в Україні Аграрного страхового пулу відповідає світовій практиці, але не враховує ступеня зрілості вітчизняного страхового ринку і рівня розвитку ринкових відносин у сільському господарстві України. Доведено, що потребують розширення об’єкти аграрного страхування за рахунок субсидіювання страхування тварин. Аргументовано, що інституціональні умови страхового та аграрного ринків України потребують змін суб’єктного складу їх гравців: функції штучно створених операторів зі збуту сільськогосподарської продукції, а також надання страхових субсидій доцільно передати аграрним біржам. Діяльність страхових компаній зі страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою має ліцензуватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Це дозволить подолати вади ручного управління страховим та аграрним ринками України, що надасть поштовх подальшому розвитку ринковим відносинам у національній економіці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Литвинчук І. Л., Самойленко К. А.
Інституціональне забезпечення публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку аграрної економіки України (c. 212 - 223)

Метою статті є розробка пропозицій щодо вирішення завдання інституціонального забезпечення розвитку публічно-приватного агропартнерства в Україні у сфері реалізації інноваційних проектів. Доведено доцільність обґрунтування галузевої концепції розвитку публічно-приватного партнерства в цілях інноваційного розвитку вітчизняної аграрної економіки шляхом виявлення специфічних тенденцій розвитку агроекономічних систем у глобальному середовищі. З використанням методики дорожнього картування розроблено структурно-логічну схему зон інституціональної відповідальності стейкхолдерів та детальні інформаційні картки стратегічних цілей удосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації та дистанційного навчання кадрів в аграрному секторі економіки; удосконалення методів ведення сільського господарства та інтенсивного впровадження інноваційних технологій для підвищення продуктивності агровиробників; розвитку торговельної мережі, транспортних та логістичних систем для реалізації сільськогосподарської продукції; підвищення конкурентоспроможності підприємницького аграрного сектора та забезпечення масштабного доступу суб’єктам агробізнесу до внутрішніх або зовнішніх ринків сільськогосподарської продукції з акцентом на сертифікацію якості в ланцюгу створення доданої вартості.

Стаття написана українською мовою


Мартиненко В. В., Палюх О. М.
Методологічні засади дослідження державного фінансування аграрного сектора економіки як складової його фінансового забезпечення (c. 224 - 229)

Мета статті полягає у формуванні методологічних засад дослідження державного фінансування аграрного сектора національної економіки у контексті його фінансового забезпечення, яке включає в себе також бюджетне фінансування і державну фінансову підтримку. Пропонується авторське тлумачення змісту поняття «державне фінансування аграрного сектора економіки», з урахуванням результатів порівняльного аналізу існуючих теоретичних підходів щодо визначення понять «фінансове забезпечення», «бюджетне фінансування» та «державна підтримка аграрного сектора». Державне фінансування аграрного сектора економіки є однією з форм фінансового забезпечення, що реалізується через безповоротну та безоплатну передачу бюджетних коштів на покриття програмно-цільових видатків для його фінансової підтримки державою та з урахуванням вимог СОТ. Перспективами подальших досліджень авторів у даному напрямі є вдосконалення методичного забезпечення оцінки ефективності державного фінансування аграрного сектора та розробка шляхів оптимізації, а також формування напрямів забезпечення його розвитку на перспективу.

Стаття написана українською мовою


Бінерт О. В.
Розвиток організаційно-економічних засад функціонування виробників молока на ринку (c. 230 - 235)

Зазначено, що ключовою проблемою у забезпеченні сталого розвитку аграрної сфери є пошук шляхів підвищення ефективності функціонування ринку та розвитку його організаційно-економічних засад, налагодження взаємовигідних економічних відносин. Розглянуто етапи вдосконалення економічних взаємовідносин учасників ринку молока та молочних продуктів. Запропоновано окремі напрями розвитку організаційно-економічних засад функціонування виробників молока та більш ефективне здійснення економічних відносин, що дозволяють обґрунтувати перспективи розвитку дрібнотоварного виробництва молока на селі через поширення сімейних ферм. Вказано на організаційно-економічний механізм кращого поєднання економічних інтересів і формування стимулів у процесі економічної взаємодії між виробниками молока та переробними підприємствами на основі принципів зміцнення інтеграційних і кооперативних взаємовідносин серед учасників цільового ринку, що відбуваються шляхом трансформації відносин власності та входження сільських домогосподарств і дрібнотоварних виробників молока у власність переробних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л.
Інструменти господарського механізму розвитку сільських територій як передумова вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України (c. 167 - 171)

Доведено актуальність використання інструментів, що дозволять у короткому періоді вирішити низку господарських проблем у сільській місцевості і, таким чином, вирівняти просторово-територіальні диспропорції соціально-економічної безпеки України. Визначено системні проблеми, що перешкоджають розвитку економіки сільських територій та створюють загрози соціально-економічні безпеці держави. Ідентифіковано напрями (організаційно-економічний, фінансово-інвестиційний, логістичний) та інструменти господарського механізму забезпечення розвитку сільських територій в умовах вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально-економічної безпеки України. Виділено досвід країн – членів ЄС у розвитку сільських територій.

Стаття написана українською мовою


Слободянюк Н. О.
Інвестиційні стратегії забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки (c. 172 - 176)

Метою статті є систематизація інвестиційних стратегій забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери національної економіки та визначення діалектики їх взаємозв’язку. Зроблено висновок, що залежно від орієнтації стратегії інноваційного розвитку агропромислового комплексу можуть мати такі пріоритети: лідерство в науці, рефлексія нововведень, розвиток інфраструктури. За етапами життєвого циклу аграрного підприємства виділяють такі стратегії: зростання (розвитку); стабілізації (сталості); виживання (оборони). Залежно від використання конкурентних переваг на основі інноваційної та інвестиційної діяльності виділяють такі стратегії: наступальні, інтеграційні, диверсифікаційні та стратегії звуження. Організація інвестиційно-інноваційного процесу забезпечується такими стратегіями: віолентна, патієнтна, комутантна, експлерентна. Залежно від агресивності інвестиційної діяльності виділяють такі стратегії: активну, пасивну, імітаційну, стратегії «запозичення» та «переносу». Показано, що пріоритетне значення для розвитку аграрної економіки України мають активні, наступальні, віолентні інвестиційні стратегії.

Стаття написана українською мовою


Бріль М. С.
Дослідження сутності та впливу інфляційних чинників на діяльність сільськогосподарських підприємств (c. 177 - 185)

У статті проаналізовано тенденції сучасних інфляційних процесів в Україні, досліджено причини і наслідки інфляції, визначено інфляційні та неінфляційні причини зростання цін на сільськогосподарську продукцію, здіснено оцінювання впливу інфляційних процессів на різні показники фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств України на основі кореляційного та факторного аналізу. Побудовано економетричну модель панельних даних для дослідження впливу факторів на обсяг чистого прибутку сільськогосподарських підприємств. Отримані результати показали, що інфляція найбільше впливає на показники рентабельності та ліквідності підприємств. Інфляція також спроможна впливати на їх фінансову незалежність, а для вітчизняних сільськогосподарських підприємств інфляція є суттєвим чинником зміни умов господарювання. Інфляційний вплив позначається на усіх аспектах діяльності підприємств, перш за все, на прибутковості.

Стаття написана українською мовою


Камінська Т. Г., Краєвський В. М., Костенко О. М.
Галузеві особливості формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством (c. 186 - 190)

Метою статті є дослідження галузевих особливостей формування індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством для побудови раціональної системи виробництва та реалізації продукції, що має забезпечувати постійне підвищення ефективності функціонування зазначеного суб’єкта господарювання. Проведено тематичну структуризацію індикаторів обліково-інформаційної системи управління діяльністю сільськогосподарського підприємства в розрізі чітко демаркованих характеристик галузевої специфіки. Запропоновано модель галузевих особливостей синтезу досліджуваних індикативних покажчиків, в основі якої лежать параметричні механізми кореляції результатів функціонування такого організаційного формування та дії екзогенних й ендогенних чинників. Відповідно до цього розроблено нові та покращено існуючі управлінські індикатори, у першу чергу, за рахунок їх об’єктивізації в межах обліково-інформаційної системи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Плаксієнко В. Я., Назаренко І. М.
Концептуальні засади діагностики економічної безпеки аграрної сфери (c. 127 - 132)

Метою статті є дослідження понятійно-категоріального апарату дефініції «економічна безпека», систематизація етапів алгоритмічного моделювання процесу діагностики економічної безпеки, виокремлення та обґрунтування ключових індикаторів оцінювання рівня економічної безпеки аграрної сфери. На основі аналізу законодавчо-нормативних документів та наукових напрацювань учених виокремлено складові економічної безпеки, в розрізі яких необхідно проводити оцінювання. Систематизовано перелік індикаторів діагностичного процесу в розрізі сукупностей складових економічної безпеки, а саме, фінансової, виробничої, продовольчої, інтелектуально-кадрової та інвестиційно-інноваційної. В алгоритмічній послідовності представлено ключові етапи оцінювання економічної безпеки агросфери. Запропонований алгоритм діагностики економічної безпеки забезпечить одержання інформаційних ресурсів, які дозволять моделювати стратегічний сценарій, що сприятиме комплексному вирішенню завдань, пов’язаних із забезпеченням оптимального рівня економічної безпеки агросфери на відповідному ієрархічному рівні управління.

Стаття написана українською мовою


Тебенко В. М., Грибова Д. В., Завадських Г. М.
Передумови розвитку овочівництва в Мелітопольському районі Запорізької області (c. 132 - 137)

Метою статті є вивчення досягнутого рівня економічної ефективності виробництва овочевої продукції на сільгосппідприємствах Мелітопольського району Запорізької області та визначення основних напрямів його підвищення. Проаналізовано динаміку рентабельності продукції рослинництва, досліджено сучасний рівень економічної ефективності овочівництва на с/г підприємствах району. Запропоновано схему пріоритетних напрямів інтенсифікації виробництва овочів. За допомогою рейтингового методу кількісної оцінки ризиків визначено зони ризику діяльності с/г підприємств району. З використанням моделі Альтмана розраховано ступінь ймовірності банкрутства підприємств. Обґрунтовано необхідність розвитку галузі на інноваційній основі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Костюк Т. О., Мартиненков В. І., Луценко І. О.
Підходи до реформування розвитку сільських територій за аспектами та рівнями економічної безпеки сільського господарства (c. 152 - 157)

Стаття присвячена узагальненню міжнародного досвіду з використання різних підходів до реформування розвитку сільських територій за аспектами та рівнями економічної безпеки. У країнах світу існують чотири підходи: галузевий, міжгалузевий, територіальний та місцевий. В Україні в процесі реформування розвитку сільських територій за базовий визначено міжсекторальний. Авторами наголошується на важливості диференційованого застосування й інших підходів, що дозволяє творчо використовувати інструменти реформування з урахуванням місцевих особливостей розвитку. Крім того, доведено, що певна частка сільських районів має значні порівняльні переваги, що обумовлюють економічний успіх і зростання добробуту населення. При цьому основною рушійною силою виступають більш привабливі умови для життя та праці, серед яких транспортна інфраструктура має високий рівень пріоритетності, оскільки знижує обмеження на вибір місця проживання.

Стаття написана українською мовою


Бойко В. В.
Формування стратегії взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій (c. 158 - 165)

Метою статті є розробка теоретико-прикладних рекомендацій щодо формування стратегії взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку сільських територій. Досліджено взаємозв’язок між процесами забезпечення економічної безпеки та сталого розвитку. Обґрунтовано пріоритетні напрями взаємоузгодження державної політики забезпечення економічної безпеки в розрізі структурних складових сталого розвитку сільських територій України. Запропоновано відповідну стратегію, що передбачає посилення соціальної та екологічної спрямованості безпекової політики, переорієнтацію інструментів і засобів останньої в площину довгострокових пріоритетів сталого розвитку сільських територій, подолання інертності управлінських процесів у просторово-регіональному вимірі, формалізацію превентивних механізмів уникнення ризиків і загроз становленню процесів сталого розвитку. Розроблено механізми та інструменти державної політики забезпечення економічної безпеки на сільських територіях, які враховують 17 цілей глобальної програми сталого розвитку людства ООН (Agenda for Sustainable Development) на період 2016–2030 рр.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Кушнір Н. Б., Гарнага О. М., Ігнатюк І. З.
Перспективи розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні (c. 176 - 181)

Метою статті є дослідження основних аспектів становлення та розвитку ринку землі. Запропоновано механізм застави права на оренду землі та модель ринку земель сільськогосподарського призначення. Наголошено на тому, що найважливішою складовою з формування ринку землі в нашій державі є робота щодо зміни суспільної думки, психології людей щодо приватної власності на землю та операцій з нею. Запропонований механізм застави права на оренду земельних ділянок має не лише економічне, а й соціальне значення: яке, насамперед, полягає в тому, що застава права на оренду не призводить до зміни власника земельної ділянки, а отже, не загрожує «обезземеленням» селян. Упровадження представленої моделі ринку земель сільськогосподарського призначення дасть можливість стверджувати, що такий ринок є відкритою, складною системою, яка ґрунтується на взаємодії між його суб’єктами з приводу використання, розпоряджання та ринкового обороту сільськогосподарських земель.

Стаття написана українською мовою


Бєлосвєт О. В.
Інструменти фінансової політики в молокопродуктовому підкомплексі АПК (c. 181 - 188)

Метою статті є визначення та класифікація інструментів фінансової політики держави в молокопродуктовому підкомплексі АПК. Розглянуто інструменти фінансової політики, які застосовуються в рамках цільових програм державної підтримки МППК АПК: державна цільова програма розвитку українського села, галузева програма розвитку молочного скотарства та проект концепції державної цільової програми з розвитку молочного скотарства в Україні на період до 2020 р. Діючі інструменти розподілено на інструменти прямої та непрямої дії. Станом на 2016 р. завдання, які було поставлено відповідними цільовими програмами, виконані не були за жодним пунктом, окрім молочної продуктивності корів. Але показник продуктивності 4500 кг/рік молока від однієї корови є досить низьким і не відповідає загальним світовим тенденціям. Це свідчить про необхідність подальшої оцінки існуючого переліку інструментів з метою їх коригування та визначення пріоритетних напрямів державної підтримки МППК АПК.

Стаття написана українською мовою


Щепак В. В.
Моніторинг стану природно-господарського використання земель Полтавської області (c. 189 - 195)

Мета статті полягає в моніторингу стану природно-господарського використання земель на основі методики інтегральної оцінки та визначенні рівнів інтенсивності землекористування на регіональному рівні. Розглянуто різні погляди на оцінку стану земель. Основними ознаками інтенсивності землекористування прийнято екологічну стабільність агроландшафту, антропогенне навантаження, розораність території, розораність сільськогосподарських угідь, сільськогосподарське освоєння території та рекреаційну ємність. На основі методики інтегральної оцінки було визначено суб’єктивні та об’єктивні вагомості ознак і розраховано інтегральні показники інтенсивності землекористування. Виокремлено три рівні інтенсивності природно-господарського використання земель районів Полтавської області та визначено межі кількісних значень показників. Перспективою подальших досліджень є проведення оцінки інтенсивності природно-господарського використання земель на національному рівні, що дасть можливість визначити стратегію раціонального використання та охорони земель в Україні та сформувати напрями розвитку регіонального землекористування на основі системного підходу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Халатур С. М.
Особливості та шляхи вдосконалення фінансування розвитку сільського господарства в Україні (c. 194 - 198)

На різних етапах функціонування сільського господарства домінуючими є проблеми, які пов’язані з фінансовим забезпеченням. Аналіз сучасного стану сільськогосподарської галузі дає підстави стверджувати, що вона відчуває нестачу фінансових ресурсів, які можна отримати, залучаючи кредитні ресурси або використовуючи власний капітал. У статті розглянуто основні інструменти та методи державної підтримки фінансування сільського господарства в Україні, які включають використання інструментів бюджетної, податкової, митної, грошово-кредитної, цінової та інвестиційної політики. Виявлено основні проблеми: зменшення обсягів державної підтримки сільського господарства; недоступність кредитних ресурсів через високі відсоткові ставки; неврахування сезонності робіт та інші. Сталий розвиток аграрного сектора економіки України значною мірою залежить від ефективності аграрної політики і належної участі держави в її формуванні та реалізації. Для покращення фінансового стану сільськогосподарських підприємств потрібно вдосконалити кредитну політику, суть якої полягає у зменшенні процентних ставок і стимулюванні довгострокових кредитів.

Стаття написана українською мовою


Чугаєвська С. В.
Статистичні засади інноваційної активності підприємств молокопереробної галузі (c. 199 - 204)

У статті проаналізовано статистичні показники інноваційної активності молокопереробних підприємств України та визначено основні пріоритетні напрями покращення даних процесів у галузі. Наголошено, що стратегічним напрямом їх розвитку є відповідність молочної продукції міжнародним стандартам та поліпшення матеріально-технічної бази на інноваційній основі. Робота містить статистичний аналіз обсягів виробництва продукції на молочних заводах України, чисельності інноваційно активних підприємств галузі, розмірів витрат і джерел їх фінансування (2010–2015 рр.). Враховуючи високі темпи інфляції протягом останніх років та з метою проведення більш точного порівняння, визначено показник величини інноваційних витрат у розрахунку на одне інноваційно активне підприємство галузі у млн грн, у порівняних цінах 2010 р. та в доларах США. Зроблено висновок, що подальший розвиток підприємств має відбуватися на інвестиційно-інноваційній основі. Це можливо за умови вдосконалення податкових, фінансових та інституційних механізмів управління. Необхідно і надалі використовувати досвід країн ЄС щодо проведення економічних реформ, результатом чого має стати створення сприятливого інвестиційного клімату в державі в цілому та в галузі зокрема.

Стаття написана українською мовою


Семенова В. Г., Матіщак Ю. І.
Кластерне об’єднання як напрям підвищення рівня розвитку молокопереробних підприємств України (c. 205 - 210)

Сучасні умови господарювання, які характеризуються глобалізацією світової економіки та підсиленням міжнародної конкуренції, вимагають нових підходів до забезпечення розвитку вітчизняних молокопереробних підприємств. Вирішення даного завдання можливе на основі довгострокових гнучких форм кооперації та інтеграції виробництва молока та молочної продукції. Останнім часом зростає популярність такої моделі організації виробництва, у межах якої всі учасники об’єднуються у кластер з метою підвищення ефективності діяльності та успішного конкурування на міжнародному ринку. Метою статті є обґрунтування доцільності створення кластера в молокопереробній галузі України. Розглянуто сутність поняття «кластер», обґрунтовано доцільність формування кластера у вітчизняній молокопереробній галузі, визначено основні етапи формування кластера. Зазначені у статті переваги кластерів дадуть змогу підвищити рівень розвитку молокопереробних підприємств, тим самим забезпечуючи конкурентоспроможність продукції, яка виробляється в межах території, на якій розташований кластер. Крім того, вони сприятимуть економічному розвитку не тільки підприємств та галузі, але й регіону в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Халатур С. М.
Інституціональні детермінанти формування стратегії економічного розвитку сільського господарства України (c. 119 - 123)

Український аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби внутрішнього ринку, з одного боку, може стати локомотивом розвитку національної економіки та її ефективної інтеграції у світовий економічний простір, а з іншого – дати мультиплікативний ефект у розвитку інших галузей національної економіки. Сільське господарство щорічно використовує значну кількість енергетичних ресурсів. Енергетичні витрати досягають 18% у структурі собівартості сільськогосподарської продукції, виробленої в сільськогосподарських підприємствах, а по рослинництву – 23,1%. При цьому галузь має величезний потенціал для виробництва енергетичних ресурсів, однак споживає лише 17 тис. т біопалива та відходів, що становить близько 1% загального споживання енергії. У статі визначено основні стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського виробництва та сільських територій.

Стаття написана українською мовою


Мірошниченко В. О.
Сучасний стан фінансового потенціалу аграрних підприємств (c. 124 - 129)

Метою статті є дослідження сучасного стану фінансового потенціалу аграрних підприємств. Визначено головні джерела формування фінансового потенціалу аграрних підприємств. Проведено аналіз динаміки складу та ефективності власного капіталу аграрних підприємств Херсонської області. Обґрунтовано, що для зміцнення фінансового потенціалу аграрних підприємств необхідно збільшити частку резервного капіталу господарюючих суб’єктів. Виявлено зміцнення коефіцієнта ризику власного капіталу, але за коефіцієнтом захисту власного капіталу встановлено спадну тенденцію. Такі зміни є підтвердженням необхідності зміцнення фінансового потенціалу аграрних підприємств шляхом збільшення часток додаткового та резервного капіталів. Проведено діагностику фінансового потенціалу за фінансовою звітністю 12 типових аграрних підприємств Херсонської області. Встановлено, що фінансовий потенціал досліджуваних підприємств класифікується як високий, але йому притаманна спадна динаміка.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Мельник О. В.
Сучасні аспекти стратегічного управління в аграрному секторі економіки України (c. 111 - 116)

У статті викладено теоретичні аспекти стратегічного управління на базі характеристик основних етапів сучасної моделі стратегічного управління ресурсним потенціалом сільськогосподарського виробництва, специфічних методів прийняття стратегічних рішень та засобів їх практичної реалізації. Виокремлено категорії ресурсного планування. Намічено шляхи переходу до нової стратегії розвитку аграрного сектора економіки. Розглянуто фактори управління виробничими ресурсами в сільськогосподарському виробництві. Сформульовано авторський підхід до принципів реалізації стратегії в управлінні виробничими ресурсами систем аграрного спрямування, визначено переваги аграрного сектора економіки при впровадженні його стратегічної орієнтації. Виділено ключові моменти, які необхідно враховувати в процесі розроблення стратегії. Окреслено прикладні засади розробки стратегії управління в контексті підходу ENPARD.

Стаття написана українською мовою


Бойко В. В.
Шляхи підвищення ефективності реалізації потенціалу сільських територій в контексті зміцнення продовольчої безпеки держави (c. 117 - 123)

Метою статті є розробка пріоритетних шляхів підвищення ефективності реалізації потенціалу сільських територій в контексті зміцнення продовольчої безпеки держави. Проведено оцінювання продовольчої безпеки України за індикаторами забезпеченості, споживання та продовольчої незалежності за основними видами продовольства. Ідентифіковано основні проблеми, що знижують ефективність використання потенціалу сільських територій. Запропоновано пріоритетні шляхи підвищення цієї ефективності, серед яких: удосконалення інституційного базису політики продовольчої безпеки, захист внутрішнього аграрного ринку, гармонізація вітчизняних стандартів гарантування якості та безпеки продовольства з міжнародними нормами, покращення логістично-інфраструктурного забезпечення сільських територій, екологізація аграрного виробництва. Розроблено організаційно-економічний інструментарій реалізації потенціалу сільських територій в контексті зміцнення продовольчої безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


Калініченко О. В.
Особливості енергоспоживання в рослинництві (c. 123 - 129)

У статті визначено особливості енергоспоживання при виробництві продукції рослинництва. Розглянуто процес виробництва в аспекті перетворення енергії в розрізі джерел, що відновлюються та не відновлюються. Проаналізовано базові передумови досягнення енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва. Запропоновано класифікацію особливостей енергоспоживання в рослинництві, що детермінують рівень використання засобів та предметів праці й кінцеву ефективність виробництва. Здійснено детальне дослідження вказаних особливостей у розрізі груп чинників (відносно біокліматичних умов, технологічного рівня розвитку виробництва, ступеня технічного забезпечення, організаційно-економічних змінних розвитку виробництва). Визначено відповідні причини нерівномірності темпів зростання енергоспоживання в галузі рослинництва та обсягів виробництва продукції.

Стаття написана українською мовою


Чала Т. Г., Корепанов Г. С., Черненко Д. І.
Система показників моніторингу досягнення цілей сталого розвитку аграрного сектора (c. 130 - 138)

У статті викладено результати статистичного оцінювання системи показників моніторингу досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР) аграрного сектора. Визначено, що для досягнення сталого розвитку необхідно узгодити три основні складові: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону навколишнього середовища. Детально розглянуто завдання та показники ЦСР 2 «Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства». Визначено, що індикатором, який яскраво ілюструє стан і перспективу розвитку аграрного сектора, є показник 2.a.1 «Індекс орієнтованості на сільське господарство, який визначається за структурою державних витрат». Розглянуто методику розрахунку Agriculture Orientation Index (AOI). Проаналізовано динаміку AOI для України та у світовому масштабі за 2004–2013 рр. Наведено значення індексу AOI для України, країн-сусідів та країн – членів ЄС у 2013 р. Визначено, що Україна як серед країн ЄС, так і серед країн-сусідів має невисокий AOI, що говорить про низьку орієнтацію на сільське господарство.

Стаття написана українською мовою


Халатур С. М.
Сучасна практика формування стратегії економічного розвитку сільського господарства (c. 138 - 142)

Незважаючи на зростаючу тенденцію, продуктивність сільського господарства України все ще істотно відстає від інших країн. На сучасному етапі розвитку сільських територій залишається актуальним питання стратегічного економічного розвитку сільського господарства України, оскільки від них значною мірою залежить продовольча безпека країни. Стратегія розвитку є генеральною програмою дій із постійного підвищення результативності сільського господарства на довгостроковий період часу, що забезпечує стійкість позицій сільського господарства. Сьогодні існує «Стратегія розвитку аграрного сектора економіки України на період до 2020 року». Мета державної Стратегії та Плану дій щодо розвитку сільського господарства і сільських територій полягає у формуванні комплексної, всеосяжної, неупередженої та реалістичної стратегії та загальних засад реформування аграрного сектора.

Стаття написана українською мовою


Кулинич Ю. М., Арич М. І., Іванціва А. В.
Інвестиційна модель для інтенсивного розвитку українських підприємств аграрної галузі (c. 143 - 152)

У статті запропоновано інвестиційну модель розвитку українських підприємств аграрної галузі, яка є одним з «локомотивів» вітчизняної економіки. Разом з тим, тільки створюючи високу додану вартість, можна розраховувати на сталий економічний розвиток як окремого господарюючого суб’єкта, так і економіки країни загалом. Ще однією ключовою передумовою сталого економічного розвитку вважаємо довготривале партнерство з передовими економіками світу. У статті досліджено потенційний норвезький ринок у контексті споживання агропродукції як кормів для аквакультур, а також український агроринок і сформовано конкурентні переваги України на ринку інгредієнтів для корму риби в Північній Європі. Результати дослідження говорять про величезний потенціал концентрату соєвого білка (SPC) для норвезького ринку та, своєю чергою, великі перспективи для України на даному ринку як лідера з вирощування сої в Європі. Визначено заходи, які сприятимуть налагодженню міцних економічних зв’язків українських агропідприємств із ринками розвинених країн. Сформовано інвестиційну модель для інтенсивного розвитку українських підприємств аграрної сфери.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Качуровський С. В.
ABC-XYZ аналіз як один з інструментів контролінгу на підприємствах АПК (c. 160 - 166)

У статті розглянуто та досліджено теоретичні та методологічні засади контролінгу управління підприємствами АПК. Встановлено взаємозв’язок між основними ланками логістичного ланцюга в процесі стратегічного та оперативного контролінгу. Досліджено основні характеристики механізмів впливу на продукцію АПК через інструменти контролінгу. Сформовано групи через матрицю АВС-XYZ аналізу та розділено райони Вінницької області за показниками вирощування продукції тваринництва. Сформовано групи районів, розвиток сільського господарства в яких потребує спрямування фінансових потоків для збільшення показників економічної ефективності. Отримані дані обумовлюють подальше використання даного аналізу для прогнозування показників у відповідних районах Вінницької області за економічними характеристиками: чистий прибуток, повна собівартість та кількість виробленої продукції.

Стаття написана українською мовою


Мірзоєва Т. В.
Щодо питання економічної доцільності виробництва гречки в умовах сьогодення (c. 167 - 173)

Мета статті полягає в дослідженні економічної ефективності виробництва гречки та знаходженні аргументів на користь економічної доцільності вирощування даної культури, зважаючи на традиційно велике її значення для вітчизняного населення. Досліджено динаміку розвитку виробництва гречки та проаналізовано його економічну ефективність в період 2011–2015 рр. у Козятинському районі Вінницької області та в окремому підприємстві даного регіону – ТОВ «АРЧІ». Розглянуто різні точки зору щодо економічної доцільності виробництва гречки в умовах сьогодення. З’ясовано, що вигідність чи невигідність вирощування даної культури для сільгоспвиробника обумовлюється низкою факторів, серед яких, на думку автора, основними є: природно-кліматичні, організаційні, технічні, агрономічні, логістичні. Доведено, що виробництво гречки є економічно доцільним в умовах сьогодення. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є пошук шляхів підвищення економічної ефективності виробництва гречки та шляхів розвитку даного напрямку за умови інтеграції національної економіки у світову.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Рудніченко Є. М., Гавловська Н. І.
Продовольча безпека України: стан, загрози, перспективи (c. 178 - 182)

У статті проаналізовано існуючі підходи до нормативного трактування категорії «продовольча безпека». Запропоновано авторське визначення поняття «продовольча безпека», під яким необхідно розуміти стан забезпечення суспільства продуктами харчування належної якості в достатньому обсязі. Сформовано авторський підхід стосовно доцільності застосування якісних параметрів оцінювання продовольчої безпеки та критичного ставлення до кількісних показників. Наведено індекс продовольчої безпеки та рейтинг України протягом 2012–2016 рр. з акцентуванням уваги на негативних тенденціях і змінах. Представлено детальну характеристику основних показників продовольчої безпеки України за 2016 р. за трьома напрямами, а саме: фінансова доступність продовольства; фізична доступність продовольства; якість та безпека продовольства. Визначено сильні та слабкі сторони, що притаманні продовольчій безпеці України, основні загрози у сфері забезпечення продовольчої безпеки, а також наведено основні перспективи.

Стаття написана українською мовою


Гуторов А. О.
Неоіндустріальні засади розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки (c. 183 - 191)

Метою статті є розробка неоіндустріальних засад розвитку інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки. Показано, що локомотивом секторального розвитку й економічного зростання в умовах неоліберальної глобалізації є інтеграційні відносини, сформовані за продуктовим принципом, що органічно пов’язані з неоіндустріальною трансформацією агропромислового потенціалу. Досліджено безальтернативність вибору національної моделі секторального розвитку економіки: вертикальна інтеграція розширеного відтворення, неоідустріалізація та економічна безпека. Доведено, що взаємозв’язок суспільно-економічних формацій і стратегій інтеграційної взаємодії є органічним. Обґрунтовано заміну функціональної цільової установки економічної системи на всіх рівнях ієрархії з максимуму прибутку на максимум сукупної новоствореної (доданої) вартості. Розроблено концептуальну модель розвитку аграрного сектора економіки на засадах інтеграції та неоіндустріалізації, а також засади стратегічного управління системою інтеграційних відносин. Визначено основні форми реалізації інтеграційних відносин за централізованої та децентралізованої моделей неоіндустріального розвитку аграрного сектора економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Дробот Н. М., Яцюк В. О.
Впровадження системи контролінгу на аграрних підприємствах України (c. 269 - 273)

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів впровадження контролінгу як прогресивного підходу до вдосконалення менеджменту в агробізнесі. Виділено основні етапи впровадження системи контролінгу та наголошено на його системному впровадженні на підприємствах. Представлено систему контролінгу для підприємств АПК, що складається з основних центрів відповідальності, які мають певні напрями діяльності та контрольні показники. У результаті вивчення практики вдосконалення менеджменту в аграрних холдингах України виділено три групи підприємств залежно від способу впровадження контролінгу: холдинги з іноземним капіталом, де контролери керують з материнської компанії за кордоном, а в Україні фахівці надають інформацію та виконують їх рекомендації з удосконалення управління; підприємства, які самостійно впровадили систему контролінгу з виділеним штатом відділу контролінгу або із фахівцем у фінансовій службі; підприємства, які впровадили систему контролінгу за допомогою експертів та консультантів та самостійно її підтримують.

Стаття написана українською мовою


Танклевська Н. С., Пристемський О. С.
Резерви посилення фінансової безпеки розвитку сільського господарства (c. 274 - 280)

Метою статті є визначення та обґрунтування резервів посилення фінансової безпеки розвитку сільського господарства. Обґрунтовано, що внаслідок погіршення фінансової безпеки розвитку сільського господарства порушується баланс забезпеченості країни продуктами харчування, знижуються рівень доступності продуктів харчування, платоспроможність та фінансова незалежність господарюючих суб’єктів. Установлено, що доцільним є систематизація резервів посилення фінансової безпеки розвитку сільського господарства за елементним складом, який включає: безпеку державного захисту, боргову безпеку сільського господарства, безпеку фінансової платоспроможності, безпеку фінансової незалежності, банківську безпеку, безпеку зовнішньоекономічної діяльності та безпеку небанківського фінансового ринку. Комплексне їх запровадження дозволить підвищити конкурентоздатність сільськогосподарської продукції, збільшити ефективність фінансування галузі, покращити показники фінансової незалежності та платоспроможності, що сприятиме зміцненню національної економіки країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Шлапак М. А.
До питання про методику стратегічного аналізу техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств (c. 257 - 262)

Метою статті є розробка методики стратегічного аналізу техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських підприємств для подальшого використання отриманих результатів у процесі обґрунтування стратегії зміцнення їх техніко-технологічної бази та підвищення рівня фондовіддачі. Виділено основні сценарії техніко-технологічного розвитку сільськогосподарських підприємств, які визначаються динамікою площі ріллі в розрахунку на 1 фізичний трактор та кількістю фізичних тракторів, які є в розпорядженні підприємства. Визначено особливості та пріоритетні напрями техніко-технологічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників у межах кожного зі сценаріїв. Запропоновано методику багатофакторного групування суб’єктів агробізнесу за показниками наявних площі ріллі та кількості фізичних тракторів, ріллі в розрахунку на 1 фізичний трактор, загальної собівартості сільськогосподарської продукції підприємства. Обґрунтовано необхідність використання запропонованих методичних підходів у процесі обґрунтування стратегії техніко-технологічного забезпечення на сільськогосподарських підприємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Кустріч Л. О.
Особливості використання економічних і матеріальних ресурсів у сільському господарстві (c. 331 - 337)

За сучасних умов господарювання ефективність роботи усіх підприємств сільськогосподарського виробництва залежить від рівня організації та функціонування системи ресурсного забезпечення сільськогосподарського комплексу. Метою статті є аналіз та обґрунтування методик щодо особливостей використання матеріальних та економічних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Проведено категоріальний аналіз різновидів термінології «ресурси». Окреслено основні властивості матеріальних та економічних ресурсів підприємства та визначено їх місце в системі управління сільськогосподарським підприємством. Згідно з класифікаційними ознаками ресурсів підприємства проведено їх групування за напрямом використання. Досліджено питання щодо створення, використання та збереження матеріальних та економічних ресурсів сільськогосподарських підприємств. Розробка ефективної методики щодо формування системи використання матеріальних та економічних ресурсів у сільському господарстві дасть змогу посилити інноваційну активність, забезпечити економічну безпеку сільгоспвиробників і, як наслідок, стати базисом вирішення багатьох сільськогосподарських проблем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Бутрим О. В., Дребот О. І., Шершун М. Х.
Формування інституціонального забезпечення впровадження внутрішнього вуглецевого ринку сектора сільськогосподарського землекористування (c. 227 - 233)

Мета статті – запропонувати напрямки формування інституціонального забезпечення впровадження новітнього фінансово-економічного інструменту внутрішнього вуглецевого ринку (ВВР) сектора сільськогосподарського землекористування та висвітлити аспекти розвитку законодавчого його забезпечення. Актуальність запропонованого інструменту підкреслюється необхідністю виконання Україною зобов’язань за РКЗК ООН, Кіотського протоколу та Паризької угоди, які спрямовані на протидію змінам клімату та адаптації до їх наслідків. Завдяки застосуванню методу статистичного аналізу та аналізу динаміки площ категорій землекористування в межах сільськогосподарських угідь доведено, що існуючі підходи сільськогосподарського землекористування негативно позначаються на стані агроекологічної та продовольчої безпеки держави, призводять до втрати родючості та сприяють зростанню обсягів викидів вуглецю з резервуару мінеральних ґрунтів. Запропонований підхід формує основи подальших науково-методологічних розробок щодо опрацювання теоретичних, нормативно-законодавчих, організаційно-економічних напрямків розбудови ВВР сектора землекористування. Показано аспекти подальшого вдосконалення законодавства та позитивний вплив ВВР на суміжні сектори господарювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Костюченко Д. Л.
Децентралізація як фактор розвитку сільських територій (c. 179 - 185)

Метою даної публікації є вивчення явища децентралізації як одного з чинників розвитку сільських територій України. Об’єкт дослідження – спроможна територіальна громада, яка, на нашу думку, є основою стабільного та ефективного процесу децентралізації. У результаті було зроблено узагальнюючий висновок про те, що процес децентралізації позитивним чином впливає на розвиток сільських територій. Шляхом створення спроможних територіальних громад українське село фінансово «автономізується» та має можливість і реальну здатність самостійно розпоряджатися власними коштами, враховуючи думку громади. Діаграма Ісікави наглядно продемонструвала, що процес децентралізації має значно більше переваг, аніж ризиків. Графічним методом сформовано стратегічні орієнтири розвитку сільських територій Вінницької області. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні процесу створення об’єднаних територіальних громад і визначенні їхньої ролі та значення для активізації розвитку сільських територій.

Стаття написана українською мовою


Соловей І. С., Соловей І. М.
Вплив урожайності та спеціалізації на економічну ефективність зерновиробництва (c. 186 - 190)

У статті досліджено вплив спеціалізації та врожайності зернових і зернобобових культур на економічну ефективність функціонування галузі на аграрних підприємствах Тернопільської області. Доведено, що рівень спеціалізації в господарствах області за питомою вагою зерна у виручці від реалізації продукції за 2011–2015 рр. та ефективність виробництва зерна є досить високими. Дослідження довели, що, незважаючи на організаційно-економічні труднощі сучасного типу господарювання, у Тернопільській області зернове виробництво є основною спеціалізацією більшості сільськогосподарських підприємств і є їх основним джерелом доходів. Запропоновано шляхи підвищення економічної ефективності зерновиробництва області.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Кірєєва Е. А.
Пріоритети розвитку аграрного сектора економіки України: органічна продукція та її сертифікація (c. 196 - 201)

Метою статті є аналіз сучасного стану галузі органічного виробництва в Україні та світі як стратегічно вагомої складової розвитку аграрного сектора економіки. Визначено роль і значення органічного виробництва у системі пріоритетів сталого розвитку. Проаналізовано підходи до визначення понять «органічне виробництво» й «екологізація». Досліджено динаміку розвитку органічного виробництва у світі та наведено основні показники розвитку сектора органічного виробництва в Україні, таких як: площі земельних угідь, зайнятих під органічним виробництвом, кількість підприємств, що зайняті виробництвом органічної продукції. Визначено основні виклики, що стоять перед сектором виробництва органічної продукції в Україні сьогодні, серед яких одним із основних є недосконалість і ненормованість процедур сертифікації. Розглянуто основні етапи здійснення сертифікації органічної продукції у Сполучених Штатах Америки. У здійсненому дослідженні використовувалися такі методи, як: монографічний, індукції, дедукції, аналізу, синтезу та монографічний. В результаті дослідження визначено подальші напрямки та запропоновано інструменти, які здатні стимулювати розвиток сектора виробництва органічної продукції в Україні.

Стаття написана українською мовою


Андрейченко А. В.
Наука як генератор розвитку безвідходного агропромислового виробництва (c. 202 - 207)

Наука є основою формування комплексів «наука – техніка – безвідходне агропромислове виробництво – суспільство». Досягнення науки та техніки відкривають широкі можливості зміни методів агропромислового виробництва на основі його технічного удосконалення у поєднанні з найбільш повним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Мета роботи полягає у розкритті ролі науки для розвитку безвідходного агропромислового виробництва. Дослідження базувалося на використанні таких підходів і методів: діалектичного, системного, причино-наслідкового методу, теоретичного узагальнення та порівняння. Визначено, що наука та практика мають об’єднати зусилля для забезпечення переходу сфери АПК до безвідходного виробництва через удосконалення техніко-технологічних, економічних, організаційних складових. Встановлено, що науково-технічний розвиток (НТР) багаторазово прискорює процес виникнення нових безвідходних технологій; призводить до появи товарів з якісно новими споживчими властивостями, утворення ринків нової продукції; сприяє швидкому оновленню агропромислового виробництва. Доведено, що у сфері АПК зв’язок між наукою, технікою та виробництвом прослідковується особливо виразно.

Стаття написана українською мовою


Шлапак М. А.
Перехід на геоінформаційні системи та технології у спільному використанні сільськогосподарської техніки (c. 208 - 215)

Виділено основні типи, напрями використання та переваги геоінформаційних систем у сільському господарстві. Обґрунтовано, що в умовах дефіциту інвестиційного капіталу одним із шляхів упровадження геоінформаційних систем і технологій є придбання, освоєння та використання таких систем і необхідних для цього технічних засобів на засадах асоціаційної взаємодії. Визначено етапи процесу геоінформатизації господарської діяльності суб’єктів агробізнесу. Виділено форми асоціаційної взаємодії сільськогосподарських підприємств залежно від площі ріллі. До форм асоціаційної взаємодії віднесено неформальну взаємодопомогу, спеціалізовані кооперативи, машинні кола та товариства співвласників техніки. Узагальнено дані, отримання яких доцільне для різних форм асоціаційного використання сільськогосподарської техніки. Визначено інвестиційні витрати та потенційні економічні ефекти від геоінформатизації процесу виробництва пшениці. Встановлено, що найбільший ефект у формі збільшення розміру прибутку матимуть підприємства із меншими посівними площами. Це забезпечуватиметься значним потенційним зростанням рівня урожайності пшениці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Стойко О. Я.
Механізм пільгового кредитування підприємств аграрного сектора України (c. 170 - 176)

Метою статті є дослідження діючого механізму здешевлення кредитів для аграрних підприємств і розробка пропозицій щодо його вдосконалення. Обсяги кредитування підприємств агропромислового комплексу чималою мірою обумовлюються обсягом бюджетних коштів, виділених на здешевлення кредитів. За результатами дослідження встановлено, що діючий механізм пільгового кредитування не повною мірою розв’язує проблеми кредитування аграрних підприємств. Система субсидій задовольняє лише незначну частку попиту на кредитні ресурси у сфері аграрного бізнесу. Сформульовано підходи щодо підтримки комерційного кредитування малих і середніх аграрних виробників, яке надається комерційними банками та кредитними спілками, за рахунок коштів місцевих бюджетів. Перспективи подальших досліджень полягають в адаптації механізму кредитного субсидування підприємств агропромислового комплексу відповідно до вимог Світової організації торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Карпишин Ю. В.
Особливості регулювання діяльності агрохолдингів у контексті аграрної політики України (c. 177 - 183)

Метою статті є дослідження тенденцій та виявлення особливостей державного регулювання діяльності великого аграрного бізнесу та вдосконалення теоретико-прикладних засад формування механізму регуляторного впливу в контексті аграрної політики України. Проаналізовано теоретичні та методичні питання регуляторної участі держави в діяльності агрохолдингів. Установлено, що ініціативна державна політика впроваджується під впливом виваженого соціально-економічного підходу, в якому державне регулювання діяльності агрохолдингів виконує не головну, а допоміжну роль, а саме: підсилює механізми активізації товарно-фінансового обігу з метою залучення інвестицій в аграрну сферу, розвитку її ринків, зокрема сільськогосподарських, підвищення рівня інтеграційних процесів, спрямованих на соціально-економічний розвиток сільських територій. Автором обґрунтовано напрями регуляторних дій згідно зі стратегією розвитку аграрної політики України 2015–2020 рр. Запропоновано узгодження функціонування агрохолдингів із стратегією розвитку сільських територій на засадах зрівноваженості через удосконалення правової системи, земельної реформи, оподаткування, ланцюгів доданої вартості, захисту довкілля та поєднання агробізнесу й науки.

Стаття написана українською мовою


Плетньова Ю. К., Марченко В. М.
Формування ланцюгів доданої вартості аграрного підприємства (c. 184 - 190)

Метою статті є визначення та аналіз альтернатив формування доданої вартості на підприємствах аграрної галузі. Виявлено, що цінність доданої вартості як результативного показника діяльності полягає в тому, що вона демонструє частину створеної підприємством вартості продукції, яка формується за рахунок модифікації закуплених сировини та матеріалів при використанні праці, технології, інновацій та покриває всі витрати, понесені підприємством при створенні даного продукту, забезпечуючи підприємству певний прибуток. Аграрні підприємства мають ряд альтернативних варіантів створення доданої вартості як на стадіях виробництва та зберігання, так і на стадії збуту. Розгляд варіативних альтернатив дозволив виявити, що для сучасного агропідприємства найбільш вигідним є вирощування високоякісних культур з використанням точних технологій і систем зрощення; покриття власної потреби в насінні на наступний період за рахунок власного продукту; самостійне транспортування, обробка та зберігання зерна та продаж у найбільш пікові ціни на ринку. Подальшими напрямами дослідження є більш глибоке вивчення підходів до розрахунку показника доданої вартості, виявлення нових альтернатив та їх оцінка, теоретичний та математичний аналіз альтернатив у розрізі конкретних культур чи груп продукції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Павлова Г. Є., Халатур О. В.
Ризики та чинники впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва (c. 194 - 199)

Метою статті є аналіз ризиків та чинників впливу на інноваційно-інвестиційний розвиток агропромислового виробництва. Проаналізовано сучасний стан агропромислового виробництва в Україні. Проведений аналіз дозволив з’ясувати, що небезпечною тенденцією є висока спрацьованість машинно-технологічного парку, а відсутність фінансових коштів для здійснення ремонтно-відновлюваних робіт лише погіршує його стан. За результатами аналітичних досліджень та наукових узагальнень виявлено генезис та уточнено економічний зміст окремих категорій понятійного апарату досліджуваної теми, визначено їх компетенцію та сферу застосування. Обґрунтовано логічно-структурну схему організаційно-економічного механізму інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, охарактеризовано його основні функції. З’ясовано, що у практичній діяльності багатьох сільськогосподарських підприємств недостатньо використовується сучасний науково-методичний базис управління інноваційно-інвестиційною діяльністю та оцінки її ефективності.

Стаття написана українською мовою


Кобилинська Т. В.
Методологічне та методичне забезпечення вибіркових статистичних спостережень екологічних наслідків від виробництва окремих видів продукції тваринництва (c. 200 - 206)

Тривале реформування методологічних і методичних засад статистичного обліку виробництва сільськогосподарської продукції та екологічних наслідків від вказаної діяльності потребує розробки та впровадження нових підходів до проведення державних статистичних спостережень та дослідження галузі загалом і тваринництва зокрема. Встановлено та порівняно джерела інформації, за допомогою яких з урахуванням наявних методологічних положень проводиться облік викидів небезпечних речовин в атмосферне повітря від виробництва продукції тваринництва. Відповідно до розробленого Європейським агентством по навколишньому середовищу «Методологічного керівництва по складанню національних інвентаризацій викидів» за методикою CORINAIR автором розроблено анкету вибіркового статистичного обстеження сільськогосподарських підприємств, що займаються виробництвом продукції тваринництва (окремо по галузях скотарства, свинарства та птахівництва) та проведено вказане дослідження в динаміці за три роки. Крім цього, автором розроблено алгоритм розрахунків викидів небезпечних речовин у галузі тваринництва. Як наслідок, у статті представлено основні результати проведених вибіркових обстежень, порівняно їх з даними діючого статистичного обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Васюткіна Н. В., Деревльов В. Л.
Зміцнення позицій українських виробників молочної продукції на зарубіжних ринках у контексті адаптивності підприємств галузі (c. 231 - 239)

Метою статті є вивчення можливостей для посилення конкурентних позицій українських виробників молочної продукції на міжнародних ринках. Проаналізовано причинно-наслідкові зв’язки сучасних тенденцій розвитку молочної галузі України, визначено стан і тенденції експорту вітчизняної молочної продукції на зарубіжні ринки. З’ясовано ряд зовнішніх факторів, які перешкоджають українським виробникам активніше постачати молочні продукти на міжнародний ринок. Запропоновано заходи щодо зміцнення позицій українських виробників молочної продукції на зарубіжних ринках у контексті забезпечення адаптивності підприємств галузі.

Стаття написана українською мовою


Іванишин В. В., Леськів І. Ю.
Стратегічні напрями розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції (c. 240 - 247)

Метою статті є визначення та обґрунтування основних стратегічних напрямів розвитку ринку м’яса, який повинен забезпечити гарантований доступ населення до м’ясної продукції в необхідній кількості та асортименті. В основі формування основних шляхів стратегії розвитку ринку м’яса має лежати системний підхід, що передбачає представлення об’єкта дослідження як системи. Це здійснюється шляхом ідентифікації складових елементів об’єкта управління, вивчення значення природи та характеру взаємозв’язків між ними, а також визначення ефектів, виникнення яких відбувається в результаті функціонування цієї системи. Узагальнено основні напрями та механізми розвитку ринку м’яса та м’ясної продукції в розрізі таких об’єктів стратегічного управління, як товар і додана вартість, частина якої створюється у сфері виробництва м’яса та м’ясної продукції. Стратегічні напрями розвитку ринку в статті розділено за рівнем управління на макро-, мезо- та мікрорівнях.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Конохов С. В.
Конкурентні переваги аграрного сектора України у системі глобальної продовольчої безпеки (c. 82 - 87)

Метою статті є дослідження вагомої ролі сільськогосподарського сектора у національному народногосподарському комплексі через такий індикатор, як динаміка його частки у валовій доданій вартості в економіці, що збільшилась під впливом релокації капітальних ресурсів на користь вітчизняного індустріального та фінансового секторів. Так, головними позитивними зрушеннями у розвитку аграрної галузі на сучасному етапі трансформаційних перетворень в економіці України є насамперед активізація процесів концентрації капіталу та виробництва; кількісна та структурна диверсифікація сільськогосподарського виробництва й експорту аграрної продукції на світові ринки; динамічне оновлення машинного тракторного парку та впровадження інноваційних технологій в аграрні виробничі процеси; вертикальна інтеграція українського агропромислового комплексу (АПК) на основі об’єднання і концентрації виробничих потужностей сільськогосподарського та переробного і харчового виробництва з охопленням повного технологічного циклу аграрного виробництва, «замиканням» вартісного ланцюга та монополізацією продуктових систем у зерновій, молочній, сироробній та м’ясній галузях вітчизняного аграрного сектора тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Настенко М. М.
Особливості інвестиційної діяльності в сільському господарстві Вінницької області (c. 112 - 116)

У статті обґрунтовано сутність інвестицій, їх зміст та існуючі неузгодженості щодо економічної характеристики даного поняття. На основі законодавчого трактування інвестицій виділено сутність інвестиційного процесу, його складові та етапи впровадження. Акцентується увага на необхідності залучення іноземних та вітчизняних інвестицій в економіку в цілому та розвиток аграрної галузі зокрема. Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Вінниччини; окреслено стримуючі чинники залучення інвестицій у галузь сільського господарства; запропоновано шляхи покращення інвестиційної стратегії, інвестиційного забезпечення та інноваційного розвитку аграрного сектора України в цілому та Вінницької області зокрема. На основі проведеного дослідження відзначено пріоритетні та прибуткові сфери інвестування в аграрний сектор, серед яких найбільш важливими є: оновлення і модернізація активів агарних підприємств; упровадження високопродуктивних технологій вирощування сільськогосподарських культур; створення потужностей для розвитку переробки сільськогосподарської продукції.

Стаття написана українською мовою


Пахуча Е. В.
Цінова конкуренція та її вплив на конкурентоспроможність сільськогосподарської продукції (c. 117 - 122)

У статті розглянуто сутність цінової конкурентоспроможності, яка надає можливість сільськогосподарським підприємствам утримати та зміцнити свої позиції на ринку. Визначені основні показники конкурентоспроможності продукції та їх зв’язок з ціновою конкуренцією. Досліджено, що підвищення цінової конкуренції стає можливим завдяки використанню досягнень науково-технічних інновацій і зростанню споживчих властивостей товару. Прослідковано динаміку темпів зміни ціни в часовому періоді на прикладі основних видів сільськогосподарської продукції галузей рослинництва і тваринництва. Проведено дослідження рівня цінової конкурентоспроможності основних видів продукції в сільськогосподарських підприємствах України. Зроблено висновок, що перехід від цінових методів конкуренції до нецінових у вітчизняних умовах є найбільш складним, але необхідним кроком, який позитивно вплине на результати діяльності підприємства не лише в економічному, але і в соціальному аспекті. Перспективою подальших досліджень є вивчення інноваційної складової підвищення конкурентоспроможності виробництва продукції сільського господарства та її впливу на зміни цінової конкуренції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Логоша Р. В., Підвальна О. Г., Кричковський В. Ю.
Методологія і методика оцінювання процесів використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві (c. 177 - 187)

Мета статті полягає в дослідженні концептуальних засад методології та методики оцінювання процесів відтворення родючості ґрунту в галузі овочівництва. Запропоновано оцінювати процеси використання та відтворення родючості ґрунту, а звідси і досконалість галузі овочівництва, за екологічним критерієм, який було визначено як один із ключових при оцінюванні рівня досконалості ринку овочевої продукції. Своєю чергою, зазначений критерій розглядався нами через інтенсивність використання та відтворення родючості ґрунту в овочівництві та у формуванні цін на ринку овочевої продукції. Усе це визначило методологію авторського дослідження, яка в підсумковому варіанті зводиться до обрахунку балансу між використанням, з одного боку, та відтворенням родючості ґрунту, з іншого. Запропоновано методику визначення екологічних ризиків галузі та рекомендації із можливості їхнього зниження, в основу яких покладено принцип відтворення родючості ґрунту. Реалізація такого методичного підходу, на відміну від відомих, передбачає оригінальну економічну інтерпретацію процесу використання та відтворення родючості на основі даних про особливості культур, сівозміни, продуктивність, удобрення, з урахуванням інших агротехнічних факторів.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Гула А. С.
Розвиток міжнародної торгівлі через призму вдосконалення фінансово-кредитної системи підтримки суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки (c. 188 - 198)

У роботі досліджується проблематика вдосконалення фінансово-кредитної системи підтримки суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки як визначальних елементів економічного розвитку й безпеки держави та її регіонів в напрямі розвитку міжнародних торгових відносин нового рівня. Запропоновано методичний інструментарій кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки та його концептуальне, методичне та економіко-математичне наповнення на основі розробки цілісної технології підтримки управлінських рішень. Розглянуто систему фінансово-кредитної діяльності підтримки аграрного сектора як активної життєздатної системи певного типу, у складі якої органи державного управління як елемент верхнього рівня, органи регіонального управління як суб’єкти управління другого рівня (сучасні громади) та агропідприємства як активні елементи, які взаємодіють між собою. Запропонований інструментарій дослідження кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі економіки, на відміну від існуючих, передбачає взаємодію трьох ієрархічних рівнів управління: макро-, мезо- та макрорівня. Інструментарій заснований на комплексному використанні економіко-математичних моделей оцінки, аналізу та планування і спрямований на вдосконалення та визначення сценаріїв управління відповідно до пріоритетних напрямів розвитку аграрного сектора економіки держави.

Стаття написана українською мовою


Лазарєва О. В.
Впровадження концепції Leader у практику розвитку сільських територій (c. 198 - 202)

Метою статті є поглиблення теоретичних аспектів дослідження розвитку концепції Leader, обґрунтуваня її принципів та можливостей впровадження у практику розвитку сільських територій. Розкрито основні етапи формування концепції Leader в Європейському Союзі. Аргументовано, що концепція Leader орієнтована на розвиток сільської місцевості. Доведено, що суттю концепції Leader є покращення якості життя людини на селі, беручи до уваги економічні, соціальні можливості та можливості збереження довкілля. Розкрито характерні особливості концепції Leader; підкреслено, що за умови дії даної концепції необхідно активно залучати населення до реалізації безпосередньо стратегії Leader. Викладено думку, що концепція Leader є одним з елементів гармонізації екологобезпечного економічно стабільного сільського розвитку. Обґрунтовано перспективи її впровадження в Україні. Викладено основні принципи впровадження Leader в практику розвитку сільських територій. Означено можливості, які надасть селянам упровадження концепції Leader. Запропоновано пріоритети розвитку сільських територій на основі концепції Leader.

Стаття написана українською мовою


Мірзоєва Т. В., Гуртовенко В. О.
Економічна ефективність виробництва пшениці озимої в розрізі виробничих витрат (c. 203 - 208)

Мета статті полягає в дослідженні всіх складових виробничої собівартості на прикладі вирощування озимої пшениці та окресленні можливих напрямків зниження витрат задля підвищення економічної ефективності виробництва. Досліджено виробничу собівартість та її вплив на ефективність виробництва озимої пшениці. У межах даної публікації розраховано витрати, що мають місце протягом усього циклу виробництва пшениці озимої, а саме: на основний обробіток ґрунту; на заготівлю посівного матеріалу; на посівну; на підживлення; на захист посівів; на збирання врожаю. Розрахунки здійснювалися за інформацією фермерського господарства, що здійснює свою діяльність на Київщині. Виявлено, що найбільша питома вага в структурі витрат припадає на такі статті, як витрати на захист посівів пестицидами, на основний обробіток ґрунту, на підживлення мінеральними добривами та на насіннєвий матеріал. Найменші витрати припадають безпосередньо на внесення насіння в грунт і збирання врожаю. Виявлено, що виробництво пшениці озимої характеризується високою ефективністю на більших площах, оскільки це дозволяє реалізувати врожай зернотрейдерам за вищою ціною, ніж це було б за менших обсягів. Останнє дозволяє досягти в рази вищої рентабельності. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є пошук шляхів зменшення виробничих витрат із метою підвищення економічної ефективності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Віленчук О. М.
Вибір стратегій ціноутворення за результатами SWOT-аналізу на ринку аграрного страхування (c. 220 - 228)

Метою статті є відображення варіантів використання цінових стратегій та здійснення збутової політики страховими компаніями, базуючись на результатах SWOT-аналізу ринку аграрного страхування. Обґрунтовано авторське бачення необхідності формування та використання цінових стратегій на страховому ринку. Виходячи з фінансово-економічних інтересів суб’єктів страхового процесу сформульовано три цінові стратегії, які можуть застосовуватися страховими компаніями, враховуючи особливості тарифної політики. Встановлено, що реалізація тієї чи іншої цінової стратегії та використання інноваційних каналів збуту страхових послуг має сприяти максимальному покриттю страхуванням сільськогосподарських ризиків, а також забезпечення фінансової надійності та платоспроможності страховиків. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування можливих варіантів активізації страхових відносин в аграрній сфері.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Ярошенко І. В., Семигулін П. К.
Тенденції розвитку аграрного сектора економіки України в контексті ефективності публічного управління територіальним розвитком (c. 199 - 210)

Сільські території в Україні, на яких проживає понад 30% населення, займають близько 90% всієї площі країни. Сільськогосподарська діяльність населення залишається основним джерелом його життєзабезпечення, при цьому 55% сільського населення в країні здійснює господарювання на особистих присадибних ділянках невеликого розміру, без отримання значних додаткових прибутків. Виробляючи значну кількість сільськогосподарської продукції в країні, особисті селянські господарства, за відсутності дієвих механізмів захисту і підтримки їх діяльності, не мають можливості конкурувати із сільськогосподарськими підприємствами, особливо середніми та великими, отже, не впливають на формування ринків збуту своїх товарів і послуг. Великі агрохолдинги та сільгоспкомпанії контролюють майже весь ринок реалізації сільськогосподарської продукції як усередині країни, так і при її експорті. Значимість формування необхідної інституціональної та економічної бази для функціонування окремої території (регіону, громади тощо), оцінки її стану з метою подальшого використання в публічному управлінні територіальним розвитком визначає важливість розробки і впровадження ефективної системи комплексного розвитку сільських територій і агропромислового сектора в Україні для вирішення соціально-економічних проблем територій і стимулювання їх сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Кулинич Ю. М., Шірінян Л. В.
Інвестиційна привабливість аграрного сектора України (c. 211 - 216)

У статті проаналізовано позиції України в основних рейтингах інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності; визначено ключові перешкоди, які стримують залучення коштів у агропромисловий комплекс; запропоновано шляхи вирішення основних проблем інвестиційної привабливості вітчизняного сільського господарства. Виконано оцінку ефективності аграрної політики за допомогою показника сукупної підтримки сільського господарства (Total support estimate – TSE), який визначає загальну суму трансфертів, що надходять від платників податків і споживачів. Здійснено аналіз обсягів і динаміки капітальних інвестицій у сільське господарство протягом 2010–2017 рр. Визначено основні недоліки існуючої системи управління інвестиціями аграрних підприємств в Україні. Сформовано пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату в Україні, які сприятимуть не лише більшій відкритості української економіки, але й повноцінному включенню українського сільського господарства в глобальну систему продовольчої безпеки.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Грошев С. В.
Організаційно-економічний механізм управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств (c. 208 - 214)

Метою статті є формування теоретико-методичних засад організаційно-економічного механізму управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств. Визначено, що організаційно-економічний механізм використання земельних ресурсів фермерських господарств є складовою організаційно-економічного механізму діяльності в сільському господарстві, залежить від стану розвитку механізму господарювання в аграрному секторі економіки. Розроблено структурну модель організаційно-економічного механізму використання земельних ресурсів фермерських господарств і концептуальну модель організаційно-економічного механізму управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств, що базуються на ієрархічній системі інтересів фермерів, землевласників-орендодавців, держави та суспільства, враховують імперативи сталого розвитку сільського господарства, екологізації землеробства, стимулювання ефективного використання й охорони земель, створення інституціоналізованої системи державної підтримки й інформаційного забезпечення розвитку фермерства. Систематизовано стратегічні напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів фермерських господарств у системі організаційно-економічного механізму.

Стаття написана українською мовою


Логоша Р. В., Мороз І. О., Кричковський В. Ю.
Потенціал і проблеми розвитку вітчизняного ринку органічного овочівництва (c. 215 - 220)

Метою статті є опис проблем і перспектив розвитку ринку органічної овочевої продукції в Україні з позиції малого бізнесу. В Україні у сегменті овочевої продукції відбувається активне становлення органічного ринку, про що свідчить випереджаюча будь-які інші показники АПК динаміка. Водночас стихійно чи менш упорядковано здійснюється в суттєвих масштабах несертифіковане виробництво органічного овочівництва. Існує велика проблема щодо коректного моніторингу цього сектора господарств, який представлений, в першу чергу, малими товарними формами виробництва. Раніше чи пізніше, але імплементація цієї групи господарств до доступної моніторингової мережі відбуватиметься у міру формалізації ринку, адже відсутність сертифікації безпосередньо обмежує ціни та прибуток. У результаті дослідження було встановлено, що вітчизняний ринок потребує сучасної інфраструктури. Можна стверджувати, що внутрішній ринок продукції органічного овочівництва в Україні продовжує знаходитися у полі дії невизначених механізмів ціноутворення, наслідком чого є, з одного боку, завищення цін, з іншого – відсутність усталеного сегмента попиту. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є дослідження особливостей становлення і розвитку ринку органічної овочевої продукції в Україні з позиції малого бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Харченко Р. В.
Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарської кооперації в об’єднаній територіальній громаді (c. 221 - 228)

Розроблено проект сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу у птахівничій галузі для об’єднаної територіальної громади. Проект направлений на вирішення проблем із самозайнятістю на селі, а також на забезпечення громади якісними продуктами птахівництва. Створення обслуговуючого кооперативу передбачає: будування інкубаторно-птахівничої станції, пташників утримання молодняку та батьківського стада, складу комбікорму й адміністративної будівлі, організацію логістики всередині кооперативу. Результатом реалізації проекту є створення робочих міст у громаді, збільшення надходжень до її бюджету та створення якісного харчового продукту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Пчелянська Г. О.
Маркетингові підходи до формування агропродовольчого ринку (c. 202 - 208)

Метою статті є визначення агропродовольчого ринку з точки зору маркетингу, дослідження його розвитку та стану продовольчого забезпечення в Україні, формулювання сучасних маркетингових концепцій розвитку агропродовольчого ринку. Визначено, агропродовольчий ринок з точки зору маркетингу – це сукупність двох підсистем, перша з яких представлена реальними та потенційними суб’єктами, що формують пропозицію, а друга – це реальні та потенційні суб’єкти, як забезпечують попит на агропродовольчу продукцію. Встановлено, що на агропродовольчому ринку пропозиція на основні види товарів реалізується за рахунок внутрішнього виробництва, а попит формується внутрішніми та зовнішніми покупцями. Обґрунтовано, що сучасна концепція маркетингу (холістичний маркетинг) агропродовольчого ринку має характеризуватися такими складовими елементами, як: соціальна відповідальність, «зелений маркетинг», маркетинг партнерських стосунків, інтегрованість маркетингової діяльності, та приносити значні переваги для споживачів, суспільства та партнерів суб’єктів ринку. Визначено, що діяльність суб’єктів агропродовольчого ринку має здійснюватися на засадах «зеленого» маркетингу, що забезпечує охорону навколишнього середовища та високу якість продовольства.

Стаття написана українською мовою


Карпишин Ю. В., Сус Л. В.
Подaтковi мехaнiзми регулювaння діяльності агрохолдингів в Україні (c. 209 - 217)

Метою статті є дослідження тенденцій та виявлення особливостей функціонування агрохолдингів України, а також регулювання діяльності аграрного бізнесу шляхом активізації фінансово-економічного інструментарію державного впливу. Проаналізовано спеціальні режими оподаткування сільськогосподарських виробників та виявлено тенденції щодо мінімізації податкового навантаження в агрохолдингах України. Проведене дослідження щодо бюджетного відшкодування ПДВ агрохолдингам. Установлено, що аграрний бізнес в цілому залишається істотним платником податків в Україні. Обґрунтовано необхідність реформування оподаткування аграрної сфери в частині того, що великі компанії необхідно перевести на загальну систему адміністрування податків, натомість фермерів і малі компанії залишити на діючій системі. Запропоновано модель оподаткування агрохолдингів, яка узгодить подальший розвиток великого аграрного бізнесу зі стратегією розвитку сільських територій на засадах зрівноваженості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Кравчук І. І., Логвиненко С. Л.
Управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств (c. 136 - 141)

Мета статті полягає в обґрунтуванні детермінант формування ефективних механізмів управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств. Розгляд фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств як об’єкта управління розширює межі методологічного обґрунтування його сутності – від організації фінансових потоків підприємства за певними правилами і напрямами – до дій апарату управління зі створення системи координації руху фінансових ресурсів з метою здійснення впливу на економічний стан підприємства. Виявлено особливості використання сучасних інструментів фінансового менеджменту в управлінні розвитком сільськогосподарських підприємств. Визначено, що основними детермінантами формування ефективних механізмів управління фінансовим забезпеченням сільськогосподарських підприємств є групування фінансових потоків інтеграційних аграрних формувань, кооперація, фінансова логістика та локальна територіальна фінансова інтеграція. Роль координаційної складової в управлінні фінансовим забезпеченням підприємств полягає у формуванні та використанні управлінського механізму. Подальші наукові дослідження доцільно здійснювати в контексті обґрунтування формування та використання управлінського механізму, адаптованого до ймовірних коливань координації та тактичних планів фінансової стратегії.

Стаття написана українською мовою


Стойко О. Я.
Іпотечне кредитування як засіб капіталізації аграрних підприємств (c. 142 - 148)

Метою статті є дослідження проблем капіталізації аграрних підприємств за рахунок іпотечної системи кредитування аграрного сектора та розробка науково-практичних рекомендацій щодо їх розв’язання. Виявлено провідну роль держави у становленні іпотечних відносин, яка полягає у формуванні інфраструктури та ресурсного потенціалу іпотечного кредитування, а також субсидуванні відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Встановлено, що для розвитку іпотечних відносин у вітчизняному аграрному секторі необхідно створити розгалужену інфраструктуру іпотечного ринку, складовими елементами якої мають стати різноманітні фінансово-кредитні установи, що займаються іпотекою під заставу земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано доцільність створення в Україні універсального Державного земельного (іпотечного) банку, який, окрім регулювання процесів на ринку землі, надавав би увесь спектр банківських послуг для аграрних формувань. Для використання землі як базового ресурсу в ринковому обороті необхідно розробити порядок розблокування процесу запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення з визначенням основних запобіжників. Подальші дослідження будуть спрямовані на вдосконалення системи іпотечного кредитування в аграрному секторі економіки та пошук альтернативних видів кредитного забезпечення аграрних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Лемішко О. О.
Державна фінансова політика відтворення капіталу в аграрному секторі економіки (c. 146 - 154)

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад державної фінансової політики відтворення капіталу в аграрному секторі економіки на основі визначення діалектичних зв’язків із державною аграрною політикою. Узагальнено проблеми функціонування аграрного сектора національної економіки. На підставі критичної оцінки діючих нормативних актів уточнено його межі. Проведено типологізацію державної фінансової політики відтворення капіталу в аграрному секторі економіки. Обґрунтовано її модель, адекватну сучасним умовам аграрного ринку та стану національної економіки. Систематизовано прямі та непрямі методи державної аграрної політики в частині стимулювання виробництва, збуту сільськогосподарської продукції, регулювання цін на неї, а також відповідний їм інструментарій державної фінансової політики в бюджетно-податковій, інноваційно-інвестиційній, кредитній, страховій, біржовій, зовнішньоекономічній сфері тощо. Акцент зроблено на програмно-цільовому методі, бюджетному фінансуванні, фінансовій підтримці основних галузей аграрної економіки. Визначено зміст синергетичного і емерджентного ефектів державної фінансової політики на рівні агросфери і біоекономіки.

Стаття написана українською мовою


Воронич М. М.
Стан та основні тренди розвитку аграрного сектора України: геоекономічний аспект (c. 154 - 162)

Метою статті є ідентифікація потенційних можливостей, проблем і трендів розвитку аграрного сектора України як геоекономічної системи. Запропоновано логічну схему дослідження закономірностей розвитку аграрного сектора України як геоекономічної системи, що ґрунтується на методології статичного та динамічного аналізу економічних об’єктів. Виявлено тренди показників ресурсного потенціалу, зовнішньоекономічної діяльності, економічного, фінансового, екологічного стану та соціального розвитку аграрного сектора. Визначено рівень варіації та неоднорідності регіонів України в розрізі кожного із зазначених показників. Установлено, що, незважаючи на несприятливу динаміку показників ресурсного забезпечення сільського господарства, яке є базовим елементом геоекономічних аграрних систем, ефективність їх функціонування, а також активність на світовій геоекономічній арені мають тенденцію до зростання. Обґрунтовані значні відмінності в ефективності сільськогосподарської діяльності регіонів України, незважаючи на їх відносну однорідність за показниками ресурсного забезпечення. Перспективним напрямом дослідження в контексті даної тематики є виявлення чинників, які визначають здатність геоекономічних аграрних систем максимально повно використовувати ресурсний потенціал.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Карасьова Н. А.
Методологічні особливості дослідження експортоорієнтованої діяльності (c. 154 - 160)

Питання розвитку експортного потенціалу аграрного сектора вимагають розробки певного дослідницького інструментарію, методології, яка дасть можливість на певному рівні абстрагування зрозуміти організаційні аспекти розвитку експортоорієнтованої діяльності та, як результат цього, забезпечити ефективну діяльність суб’єктів господарювання на всіх ієрархічних рівнях. Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних основ і технології науково-дослідницького процесу щодо розвитку експортоорієнтованої діяльності в цілому і в аграрному секторі зокрема. У результаті обґрунтовано доцільність застосування системного підходу при виявленні проблем, особливостей і стратегічних пріоритетів розвитку експортоорієнтованої діяльності. Встановлені основні елементи матеріальної системи у сфері експортоорієнтованої діяльності, такі як ресурсний потенціал, інфраструктурне забезпечення та суб’єкти господарювання, які під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища впроваджують виробничу та збутову діяльність товарної продукції та послуг. Визначені аналітична, методична, прикладна та концептуальна площини дослідження експортоорієнтованої діяльності.

Стаття написана українською мовою


Гуторов А. О.
Наукові основи типологізації інтеграції в аграрному секторі економіки (c. 161 - 169)

Метою статті є типологізація інтеграції в аграрному секторі економіки. Здійснено монографічний аналіз сутності основних видів інтеграції соціально-економічних систем. Шляхом критичних узагальнень уточнено понятійно-категоріальний апарат інтеграції. Розроблено таксономічну систему інтеграції. Базовими її елементами визначено природну, технічну, економічну, соціальну та науково-освітню інтеграцію. Показано взаємозв’язок між видами інтеграції. Центральною ланкою визначено економічну інтеграцію, що являє собою багаторівневу систему, яка пов’язує окремі стадії виробничих процесів (операційний рівень), підприємства (мікрорівень), регіональні економіки (макрорівень), економічні сектори (мезорівень) та національні економіки (мегарівень). Удосконалено типологію інтеграції в аграрному секторі економіки, що базується на формах усуспільнення виробництва, враховує рівень економічної системи, мету співробітництва, характер зв’язків і порядок руху капіталу між учасниками інтеграційних відносин, напрям об’єднання, принципи взаємодії акторів, рівень концентрації власності й капіталу, напрями координації під час інтегрування, стадії господарського процесу й ланцюга створення додаткової вартості, джерело потенціалу інтеграції та організаційну будову інтегрованих суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Лимар В. В., Байдала В. В.
Природний потенціал розвитку біоорієнтованої економіки в Україні (c. 136 - 143)

Статтю присвячено визначенню та оцінці природного потенціалу України щодо розвитку біоорієнтованої економіки. Визначено, що даний концепт набув поширення останні три десятиліття та швидко розвивається в європейських країнах. Тому запропоновано оцінити потенціал України щодо становлення та розвитку секторів, які віднесено до біоекономічних. Проаналізовано такі природні фактори, які визначено передумовою для розвитку біоорієнтованої економіки в Україні: площа сільськогосподарських угідь, площа осушуваних і зрошуваних сільськогосподарських угідь, заготівля ліквідної деревини, площа рубок лісу, водні біоресурси та площа водних об’єктів для товарної аквакультури. Визначено, що природний потенціал для розвитку біоорієнтованої економіки в Україні є досить потужним, проте визначені фактори характеризуються волатильною динамікою. Доведено, що наявний земельний потенціал не завжди використовується раціонально, існують певні диспропорції, що негативно впливає на довкілля, ефективність господарської діяльності та національну економіку в цілому. Оцінено наявність водних біоресурсів і визначено, що даний показник характеризується значним коливанням. Для становлення та розвитку біоорієнтованої економіки в Україні така тенденція є негативною, тому що водні біоресурси – це сировина для виробництва біопродукції, яка є індикатором рівня розвитку біоорієнтованої економіки будь-якої європейської країни. Проаналізовано площу водних об’єктів для товарної аквакультури, у результаті чого з’ясовано, що спостерігається стабільне зменшення даного показника в динаміці, що є в цілому негативним, тому що аквакультура також належить до галузей біоорієнтованої економіки, а площа водних об’єктів має велике значення для розвитку даної галузі.

Стаття написана українською мовою


Ярмоленко В. В.
Вплив факторів на функціонування ринку агрострахування (c. 144 - 151)

Метою даної статті є виявлення сучасних особливостей страхування аграрного сектора економіки України та визначення факторів впливу на ринок сільськогосподарського страхування. Сільське господарство є високоризикованим, а питання використання агрострахування, як методу зменшення майбутніх втрат вигід, – актуальним. У статті розкрито тлумачення термінів «страхування» та «агрострахування», а також наведено види можливих ризиків, які виникають у діяльності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано показники діяльності провідних страхових компаній у галузі агрострахування. Досліджено сучасний стан і динаміку страхування ризиків сільського господарства, які виникають у галузі як рослинництва, так і тваринництва. Це дасть змогу спрогнозувати майбутні перспективи розвитку ринку страхових послуг і продуктів, а також знайти можливі оптимальні шляхи вирішення проблем страхування продукції, які стоять перед аграрним товаровиробником. Виділено основні фактори впливу на ефективність функціонування ринку страхових послуг у сфері страхування галузі сільського господарства. Проаналізовано основні принципи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Визначено, що подальший розвиток сільськогосподарського страхування має бути спрямований на створення вигідних і безпечних умов для ведення бізнесу всіма учасниками аграрного ринку, що передбачає розподіл ризиків між сільськогосподарськими виробниками, переробними підприємствами, банками, страховими компаніями та державою. Агрострахування ризиків надає змогу вигідно поєднувати інтереси учасників ринку аграрного страхування та держави як сторони, першочерговим завданням якої є забезпечення стабільного економічного зростання, добробуту громадян та їх соціального захисту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Фурдак М. М.
Удосконалення сортової політики як вектор розвитку вітчизняної виноградарсько-виноробної галузі (c. 172 - 179)

Мета статті полягає в аналізі та обґрунтуванні пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної виноградарсько-виноробної галузі в умовах інтеграції до світового ринку винограду та вина. Вивчаючи та узагальнюючи наукові розробки вітчизняних фахівців з даної тематики, було виявлено, що питання впровадження виваженої сортової політики у виноградарстві як вектора подальшого його сталого розвитку в умовах інтеграції до світового та європейського ринків у наукових публікаціях освітлене недостатньо. Проведений аналіз динамічного розвитку галузі на підставі офіційних статистичних даних дозволяє зробити висновок, що виноградарство та виноробство в Україні, маючи масштабний природний потенціал, знаходиться в глибокій кризі та на даний час є неконкурентоспроможними на світовому ринку. Визначено та обґрунтовано такі напрямки розбудови вітчизняної виноградарсько-виноробної галузі: упровадження технології «виноградного конвеєра» у виробництві столового винограду з акцентом на сорти ранніх строків дозрівання – як резерву підвищення економічної ефективності діяльності виноградарських підприємств; а також оптимізація кількості та якості технічних сортів винограду для виробництва виноробної продукції, що має позначитися на якості та, відповідно, конкурентоспроможності вітчизняного виноробного продукту. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є вивчення потенційної можливості виходу українських виноградарства та виноробства на конкурентоспроможний рівень, що відповідає регламентам і стандартам Європейського Союзу.

Стаття написана українською мовою


Гаврись П. О., Гаврись О. М.
Актуальні питання впровадження ринку землі та проведення земельної реформи в Україні (c. 179 - 186)

Метою статті є вивчення проблем зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення та впровадження вільного обігу таких земель. У статті проаналізовано аргументи як прихильників, так і супротивників впровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Спрогнозовано як короткострокові, так і довгострокові наслідки негайного та безумовного зняття мораторію, як це вимагається прихильниками впровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано прогноз негативних наслідків від негайного та безумовного зняття мораторію. Зокрема, очікується, що цей крок призведе до концентрації основної маси земельних угідь у власності невеликої кількості великих інвесторів, і, як наслідок, до зниження продуктивності використання землі сільськогосподарського призначення через використання землі для виробництва сільськогосподарської продукції з більш низькою доданою вартістю порівняно з малими та середніми фермерськими господарствами. Також прогнозуються такі довгострокові негативні соціально-економічні наслідки, як зниження зайнятості сільського населення та, як результат, – створення передумов для подальшої міграції працездатного населення за кордон. Визначено принципові відмінності між простим знаттям мораторія та проведенням повноцінної земельної реформи. Запропоновано перелік основних завдань земельної реформи, яка має бути здійснена перед відкриттям ринку земель сільськогосподарського призначення, а також детальний перелік основних напрямків та окремих елементів цієї реформи. При цьому до основних напрямків віднесено заходи правового регулювання, економічні та фіскальні заходи, а також організаційно-технічні заходи, які створять засади для організації справжнього ринку земель сільськогосподарського призначення, функціонування якого дійсно забезпечило б дотримання законних інтересів як власників паїв, так і держави та українського народу в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Степанова А. А., Павленко І. І.
Інвестиційна привабливість ринку рослинних екстрактів України (c. 171 - 177)

Важливість агропромислового сектора економіки України важко переоцінити, адже це один з найбільших і найвагоміших стовпів розвитку економіки країни, де створюється вагома частка доданої вартості та формується основна частина продовольчих ресурсів. Окрім того, це сектор, який є експортоорієнтованим і визначає позиції країни на міжнародній арені. Агропромисловий сектор є також одним із найважливіших елементів економічних систем більшості країн світу з ринковою економікою. Висока якість вітчизняної продукції та її екологічність достойно займають нішу на європейських ринках агропродукції. Однак варто відзначити «білі плями» в розвитку окремих напрямків агропромислового сектора, які успішно розвивають інші країни. У статті проведено дослідження інвестиційної привабливості саме такого сектора агропромислового комплексу України – ринку рослинних екстрактів. Висвітлено перспективність та капіталоємність ринку рослинних екстрактів. Зазначено базові положення щодо визначення та класифікації екстрактів рослинного походження та їх сфер застосування. Виокремлено ринок рослинних екстрактів, проаналізовано динаміку експорту-імпорту рослинних екстрактів, визначено тенденцію розвитку даного сегмента аграрного сектора. Дослідження та враховано світові тенденції розвитку ринку рослинних екстрактів та сформовано базові положення з урахуванням українських особливостей. За допомогою використання такого інструментарію стратегічного менеджменту, як SWOT-аналіз, продемонстровано, що ринок рослинних екстрактів з позиції потенційного виробника є перспективним і дозволяє розробляти різні ділові стратегії для ведення власного бізнесу з максимальним урахуванням можливостей. Запропоновано напрями подальшого розвитку в розрізі побудови власного бізнесу на ринку рослинних екстрактів як перспективної ніші у вітчизняній економіці. Зазначено позиції державної політики для розвитку ринку рослинних екстрактів.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Бечко П. К., Власюк С. А., Ролінський О. В., Кобилянський М. О.
Стратегічне планування в системі регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграрного сектора економіки (c. 156 - 164)

Мета статті полягає в дослідженні ефективності стратегічного планування в сучасних умовах на основі науково-теоретичної та методологічної бази, яка повною мірою враховує специфіку вітчизняного аграрного виробництва. Виявлено, що стратегічне планування має системний характер аграрного виробництва на основі узгодження інтересів усіх його суб’єктів і механізмів реалізації вибраної стратегії, що забезпечить ефективне їх функціонування в різних природно-економічних умовах. З’ясовано, що стратегічне планування широко застосовується в аграрному секторі країн з розвинутими ринковими відносинами, оскільки дає змогу структурувати складність прийняття рішень керівництвом, а також можливість бути активнішим при формуванні стратегії в умовах складності та невизначеності, і, як правило, не викликає конфліктів у соціально-психологічній сфері. Проведений аналіз специфіки сільськогосподарського виробництва свідчить, що кожна особливість пов’язана з низкою проблем виробничого, управлінського, соціально-психологічного характеру, здатних забезпечити систематизацію розглянутих, а також деяких інших важливих галузевих особливостей для розробки відповідної теоретико-методологічної бази стратегічного планування в аграрному секторі економіки. Запропоновано в процесі стратегічного планування враховувати особливість аграрного виробництва щодо впливу природних і соціальних чинників, а також особливих економічних умов, що зумовлюють особливу роль держави в планомірному впливі на аграрну галузь. Адже стратегічне планування покликане надати загальну спрямованість розвитку агробізнесу, сприяти збереженню різноманіття суб’єктів господарювання при узгодженому русі до загальної мети, при загальній підтримці держави.

Стаття написана українською мовою


Сегеда С. А.
Статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва (c. 164 - 174)

Метою статті є статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва. Здійснено аналіз динаміки вартості витрат закупівлі по імпорту продукції та визначено її місце в структурі загальної вартості імпорту національної економіки за період 2001–2019 рр. Установлено, що вартість витрат на закупівлю по імпорту товарної групи VIII «Шкури необроблені, шкіра вичинена» за досліджуваний період зросла з 66,3 млн дол. США до 258,7 млн дол. США, товарної групи ІХ «Деревина і вироби з деревини» – з 73,2 млн дол. США до 280,2 млн дол. США, товарної групи Х «Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів» – з 538,1 млн дол. США до 918,2 млн дол. США, товарної групи ХІ «Текстильні матеріали та текстильні вироби» – з 646,9 млн дол. США до 2166,5 млн дол. США, товарної групи ХІІ «Взуття, головні убори, парасольки» – з 43,8 млн дол. США до 432,3 млн дол. США. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу виявлено зворотний зв’язок між поголів’ям великої рогатої худоби та вартістю імпорту товарних груп VIII і ХІІ. Також виявлено зворотний зв’язок між посівною площею льону-довгунця та вартістю імпорту товарної групи ХI. Встановлено, що вартість імпорту товарних груп VIII і ХІІ є еластичною відносно поголів’я ВРХ в Україні, а вартість імпорту товарної групи ХІ – не еластичною відносно посівної площі льону-довгунця. Обґрунтовано необхідність активізації розвитку галузей рослинництва і тваринництва з метою зменшення імпортозалежності економіки України.

Стаття написана українською мовою


Гуторов А. О.
Теоретичні засади контрактації в аграрному секторі економіки (c. 174 - 181)

Метою статті є узагальнення та систематизація теоретичних засад контрактації в аграрному секторі економіки. Показано, що економічний зміст контрактації істотно залежить від парадигмальних засад певної школи економічної теорії, а також від економіко-політичних чинників суспільного-економічного розвитку країни. Уточнено зміст категоріального апарату контрактації, визначено її предметно-об’єктну область. Підтверджено, що в аграрному секторі економіки контрактацію необхідно розуміти як процес ведення сільського господарства на договірних засадах між контрактором і контрактантом на основі попередньо укладеного договору контрактації. Об’єктом контрактації визначено квазіінтеграційні економічні договірні відносини між суб’єктами контрактації щодо виробництва та/або постачання продукції (робіт, послуг) визначеної кількості, якості та в певний час за фіксованою ціною. Предметом контрактації є договір контрактації сільськогосподарської продукції, робіт, послуг. Суб’єктний склад контрактації залежить від моделі її здійснення й охоплює контракторів (сільгосптоваровиробників, що здійснюють свою виробничу діяльність на договірних засадах), контрактантів (замовників) і держави (здійснення державного регулювання й публічного нагляду). Узагальнено методологічні засади контрактації на макрорівні – в межах контрактної теорії (з урахуванням підходів до ринкової, внутрішньофірмової, галузевої та громадської координації) та теорії життєвого циклу; на мезорівні – теорії трансакційних витрат і агентської теорії, зокрема теорії примусових контрактів; на мікрорівні – неокласичної теорії фірми, теорій стратегічного управління й стрижневих компетентностей. Встановлено, що інституційними та трансакційними детермінантами контрактації в аграрному секторі економіки є просторовий розвиток і розміщення агропромислового виробництва, інституціональне оточення суб’єктів агробізнесу, ринкова інфраструктура, техніко-економічні характеристики продукції, якісна та цінова невизначеність ринку, технологія виробництва, а також інститути квазіінтеграційної контрактної взаємодії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Чечоткін В. В., Пристемський О. С.
Альтернативне кредитування в аграрному секторі економіки України: P2P-кредитування фермерів (c. 98 - 103)

У статті розглянуто можливість альтернативного кредитування невеликих фермерських господарств, оскільки кредит є формою руху позичкового капіталу та невід’ємним атрибутом механізму господарювання для всіх економічних суб’єктів. До того ж, використання позикових коштів позитивно впливає на фінансову діяльність сільськогосподарських виробників. Ці кошти передбачають: збільшення фінансового потенціалу виробника; можливість прискорити оборот вкладених коштів; збільшити рентабельність власного капіталу. Багато малих фермерських господарств не можуть отримати потрібну позику в банків через відсутність обороту у фінансовій звітності, відсутність застави, погану кредитну історію. Крім того, низький рівень ліквідності банківської діяльності та політичні процеси в Україні призвели до консервативної політики кредитування сільськогосподарського сектора. Поява нових бізнес-моделей у фінансовому секторі може бути одним із найсучасніших та найефективніших інструментів залучення кредитів. Тому в статті розглянуто можливість запровадження для невеликих фермерських господарств P2P-кредитування – запозичення фінансових ресурсів, які надаються без застави, від приватних інвесторів. Проаналізовано спеціальні кредитні програми, які вітчизняні банки розробляють для аграрних виробників. Розглянуто сучасні та дієві інструменти залучення кредитних ресурсів. Описано процес оформлення заявки по отриманню позики на Інтернет-майданчику. Виокремлено переваги P2P-кредитування для сільськогосподарського виробника. Сформульовано його недоліки як для інвестора, так і для позичальника. Запропоновано кроки для сприяння розвитку Інтернет-кредитування та збільшення фінансових ресурсів у агарному секторі економіки.

Стаття написана українською мовою


Миськовець Н. П.
Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку рибного господарства України (c. 104 - 111)

Метою статті є аналіз сучасного стану рибного господарства України в цілому та Рівненської області зокрема, з визначенням перспектив розвитку рибного господарства на найближчі роки. Наведено економічні показники роботи підприємств України, що здійснювали рибогосподарську діяльність, окрему увагу при цьому звернено на підприємства Рівненщини. Проаналізовано динаміку добування водних ресурсів протягом останніх десяти років (2008–2018 рр.), яка свідчить про суттєве зменшення виловів у країні (майже втричі). Окрім того, починаючи з 2018 р., внесено зміни до переліку регіонів рибальського промислу. Досліджено, що добування водних біоресурсів у внутрішніх водних об’єктах за цей самий період має чітку тенденцію до зростання, що говорить про розвиток рибальства, рибництва та аквакультури у внутрішніх водоймах. Проведено аналіз товарної структури експорту та імпорту товарів у цілому, серед інших виокремлено риб і ракоподібних, оцінено їх питому вагу в загальній структурі експорту/імпорту. Рекомендовано нарощувати внутрішні обсяги вирощування риби та інших водних живих ресурсів, щоб зменшити їхній імпорт в Україну. Проведено порівняльний аналіз виловів водних живих ресурсів у кожному регіоні України та визначено питому вагу кожного регіону, що здійснюють вилови. Виділено основні категорії водойм, у яких здійснюється рибництво, – це штучні ставки, водосховища, озера; також аквакультура функціонує в акваріумах промислових обсягів. Розкрито наявні водні потужності для ведення рибництва та розвитку аквакультури Рівненщини. Охарактеризовано найпотужніші рибні підприємства Рівненської області та наведено найпопулярніші види риб, які вони підрощують. Окреслено основні перспективи рибного господарства при впровадженні стратегії розвитку галузі рибного господарства на період до 2023 р. Наведено і негативний сценарій розвитку рибного господарства, якщо стратегія не буде прийнята та впроваджена в життя.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Білокінна І. Д.
Інституційне забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції (c. 214 - 220)

Метою статті є дослідження інституційного забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції в Україні. У статті наведено актуальність органічного виробництва на сьогодні. Зазначено сучасних науковців, які досліджували певні аспекти інституційного забезпечення розвитку органічного виробництва у нашій країні. Наведено пояснення таких категорій, як «органічне виробництво» та «органічне сільське господарство». Також проаналізовано в динаміці основні закони, які регулюють органічне виробництво в нашій державі. Крім того, розглянуто ряд інших нормативних документів, котрі сприяють розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції, а також проєкти наказів і постанов. Наведено пояснення таких категорій, як «орган сертифікації» та «орган іноземної сертифікації». Зазначено перелік міжнародних акредитованих органів сертифікації органічного виробництва, які здійснюють сертифікацію на території нашої країни. Проаналізовано основні показники органічного виробництва України й інших держав, а також обсяги вирощеної органічної плодоовочевої продукції у 2018 році. Зазначено місце України серед інших країн-лідерів світу за площею органічних земель. Також наведено такі показники різних країн, як відсоток органічних земель у загальній кількості сільськогосподарських земель, кількість органічних виробників і суми роздрібних продажів у 2018 році. Наведено обсяги органічного вирощування плодоовочевої продукції в розрізі областей України. Крім того, показано, яку частину в загальних обсягах займає органічне вирощування ягідних культур. Зазначено, які області є лідерами в органічному вирощуванні плодоовочевої продукції, і в яких областях органічні ягідні культури не вирощуються. Запропоновано заходи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку органічного виробництва сільськогосподарської продукції.

Стаття написана українською мовою


Вдовенко Н. М., Павленко М. М., Сіненок І. О.
Організаційно-економічні засади розвитку рибальства й аквакультури в Україні (c. 221 - 228)

Метою статті є дослідження організаційно-економічних засад розвитку рибальства й аквакультури в Україні. Проаналізовано сучасний стан вирощування товарної риби відповідно до інформації, що міститься у формі 1А-риба (річна). Встановлено, що спостерігається зменшення обсягів реалізації продукції аквакультури за даними суб’єктів господарювання в секторі рибного господарства. Досліджено процедуру проведення системного аналізу проблем в аквакультурі України. Першочерговою проблемою в аквакультурі України є відсутність достовірної інформації про стан сектора, реальні обсяги вилучення водних біоресурсів, обсяги вирощування товарної риби у аквакультурі, кількість працюючих, кількість суб’єктів господарювання, обсяги випуску риби та рибної продукції, економічні показники галузі. Обґрунтовано актуальність збирання достовірної інформації про стан секторів рибальства й аквакультури, реальні обсяги вилучення водних біоресурсів, обсяги вирощування товарної риби, кількість працюючих, кількість суб’єктів господарювання, обсяги випуску риби та рибної продукції, економічні показники галузі рибного господарства. Запропоновано визначення підходів до розробки проєкту комплексної програми розвитку сталої та конкурентоспроможної аквакультури в Україні. У результаті дослідження було виділено нові підходи до розробки проєкту комплексної програми розвитку сталої і конкурентоспроможної аквакультури в Україні. Запропоновано внести доповнення та зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України про Державний бюджет України, де чітко мають бути зазначені витрати на кожний рік і за кожним напрямом розвитку. У статті запропоновано розробити програму або алгоритм надання допомоги рибоводам з урахуванням організаційно-економічних механізмів, прийнятих у країнах Європейського Союзу, в умовах глобальних трансформацій.

Стаття написана українською мовою


Полякова О. Ю., Хаустова В. Є., Леванда О. М.
Аналіз проблем і тенденцій розвитку сільських територій України (c. 229 - 250)

Метою дослідження є визначення проблем і тенденцій розвитку сільських територій України. Згідно з поставленою метою досліджено: структуру земель України та структуру населення за типами поселень, населеність сільських територій України, причини скорочення сільського населення в Україні, споживання основних продуктів харчування та витрати домогосподарств у сільській місцевості, віковий склад населення, процеси міграції сільського населення, зайнятість і доходи населення у сільській місцевості, інфраструктурні проблеми розвитку сільських територій в Україні, освітній простір у сільській місцевості, кількість і стан лікарняних закладів у ній, інфраструктуру закладів культури та умови проживання у сільській місцевості. Проведений аналіз дозволив обґрунтувати, що в Україні має місце цикл зворотного зв’язку за типом «порочне коло», за якого незадовільний стан соціальної інфраструктури підвищує міграційні настрої сільського населення, яке залишає сільські населенні пункти через малу кількість шкіл, дошкільних закладів і лікарняних закладів, які укрупнюються або закриваються, що погіршує рівень надання соціальних послуг і звужує соціальну інфраструктуру. Разом економічні й інфраструктурні причини підвищення міграції, зменшення сільського населення та його старіння призводять до погіршення демографічної ситуації в країні. Таким чином, при розробці ефективних економічних підходів до стимулювання розвитку сільських територійсільські поселення країни треба розглядати як цілісну систему. Тільки таким чином можна буде досягти збалансованого розвитку, подолати міжгалузеві, внутрішньо- та міжрегіональні диспропорції, інтегрувати сільську та міську підсистеми суспільства на рівних умовах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Махиборода К. В.
Формування пропозиції на органічну продукцію аквакультури в Україні та Європейському Союзі в контексті модернізації системи збирання статистичних даних (c. 190 - 200)

Метою статті є викладення результатів досліджень для вдосконалення інструментів формування пропозиції на органічну продукцію аквакультури в контексті модернізації системи збирання даних в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Обґрунтовано заходи щодо вдосконалення звітності у сфері вітчизняного рибного господарства з використанням світового досвіду. Враховано надання європейськими державами статистичних даних з аквакультури при створенні системи зі збирання, управління інформацією про сектор рибного господарства – аквакультуру та її використання, дії механізму наведення статистичних даних щодо вивантаження рибної продукції в європейських державах в умовах глобального дефіциту продовольства. Доведено, що необґрунтовані стрибки окремих показників формування пропозиції риби ставлять під сумнів якість наданих статистичних даних суб’єктами аквакультури (у рамках заповнення форми № 1А-риба (річна)) за результатами діяльності у внутрішніх водоймах України. Запропоновано розподілити сомові на окремі види, що дозволить коректно проаналізувати виробничі показники саме при виробництві органічної продукції. Задля врегулювання проблем, пов’язаних зі статистичним обліком, нагальною є потреба в удосконаленні формі № 1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__р.». Запропоновано проведення PESTEL-аналізу як концептуального підґрунтя для розроблення відповідних заходів із удосконалення форми звітності № 1А-риба (річна) та сприяння обміну інформацією про збирання даних про органічну рибу, що займає відповідну нішу на ринку органічної продукції аквакультури.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Рахман М. С., Леоненко К. Р.
Аналіз експортно-імпортних операцій ринку сільськогосподарської продукції України (c. 152 - 159)

Метою роботи є дослідження тенденцій зовнішньоекономічної діяльності ринку сільськогосподарської продукції України, розробка проекту щодо покращення її функціонування на основі статистичного аналізу з використанням розрахованого прогнозу. Об’єктом дослідження виступає зовнішньоекономічна діяльність ринку сільськогосподарської продукції України, а предметом – становище та особливості функціонування зовнішньоекономічної діяльності ринку сільськогосподарської продукції України. Проаналізовано роль сільського господарства в зовнішньоекономічній діяльності та з’ясовано основні теоретичні засади функціонування сільськогосподарського ринку України. Визначено основні показники діяльності в структурі та динаміці, серед яких: частка основних статей в експорті-імпорті; загальні обсяги зовнішньої діяльності; баланс зовнішньоекономічних операцій, внаслідок чого виокремлено провідні тенденції сучасного стану ринку. Досліджено основні ринки збуту України та динаміку їх диверсифікації за 2015–2019 рр. Розраховано прогнозні значення експортної діяльності АПК України на 2020 і 2021 рр., враховуючи покращення та погіршення основних факторів впливу. Окреслено основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності ринку сільського господарства України, що стримують економічний розвиток і зростання. Запропоновано основні напрями реформ на законодавчому рівні та загалом для покращення функціонування, економічного зростання, посилення позицій України на світовому ринку АПК і нарощення обсягів іноземної валюти в країні.

Стаття написана українською мовою


Ковальова О. В.
Державні орієнтири реалізації інноваційних провайдерів структурної політики аграрного сектора економіки України (c. 159 - 166)

В умовах сучасного надзвичайно динамічного світу та кардинального відставання національної економіки від світових стандартів вирішити завдання координації процесу створення ефективних, конкурентоспроможних суб’єктів господарювання у виробничій і обслуговуючій сферах сільського господарства за державної підтримки можна лише за наявності швидкоплинних якісних змін та інноваційно-технологічного стрибка. Рівень продуктивності праці, який демонструють галузі економіки України, не відповідає потребам реалізації концепції сталого розвитку, що позначається на загальних показниках, результатах соціально-економічного забезпечення. Пріоритетом структурної політики повинно стати стимулювання економічного зростання разом із оптимальним задоволенням соціальних потреб, вирішенням інфраструктурних проблем у виробничій і невиробничій сферах розвитку сільських територій. Відправною точкою, драйвером у досягненні цієї мети структурної політики вважаємо активізацію чинників науково-технічного прогресу через інвестиційно-інноваційні складові переходу від сировинної до інноваційної моделі розвитку аграрного сектора та забезпечення функціонування сфер економічної зайнятості. Державі потрібно якісно стимулювати структурні зміни в господарському механізмі на всіх рівнях, а суб’єктів ринку зацікавити у підвищенні ефективності на засадах сталого розвитку та активного використання передових інновацій.

Стаття написана українською мовою


Лівінський А. І.
Державне регулювання, сертифікація виробництва та реалізація органічної продукції в Україні (c. 167 - 173)

Мета статті – проаналізувати вимоги до виробництва органічної продукції рослинництва відповідно до європейського та українського законодавства з органічного виробництва, а також визначити тенденції розвитку органічного ринку та порівняти отримані показники в контексті розвитку концепції екологічного маркетингу. Доведено, що екологобезпечне виробництво має позитивну динаміку зростання в усьому світі та, зокрема, в Україні та країнах Європейського Союзу. Можна стверджувати, що Україна досить стрімко розвивається в цьому напрямі, а вітчизняні виробники органічної продукції можуть бути конкурентоспроможними на ринках країн Європи, зважаючи на природно-ресурсний потенціал та позитивну динаміку фінансово-економічних показників. Встановлено теоретичне і практичне підтвердження того, що завдяки розвитку концепції екологічного маркетингу вітчизняні аграрні підприємства можуть не лише виготовляти екологічно безпечну органічну продукцію, а й бути конкурентоспроможними на ринках Європейського Союзу з урахуванням євроінтеграційного вектора розвитку, сучасної позитивної динаміки цього напряму та природно-ресурсного потенціалу країни. З урахуванням проведеного аналізу, законів з органічного виробництва сільськогосподарської продукції українського та європейського законодавства та динаміки світового розвитку аграрного ринку зроблено висновок, що на сьогодні органічний рух є перспективним та актуальним напрямком в економічній діяльності як Європейського Союзу, так і України. Зростання кількості операторів аграрного виробництва, які виконують вимоги з органічного виробництва сільськогосподарської продукції, та збільшення площі органічних земель в Україні, Європейському Союзі та у світі говорить про стрімке зростання органічного виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Москаленко Н. О., Хвостіков А. І.
Оцінювання впливу чинників зовнішньої торгівлі на розвиток ведення бізнесу в аграрному секторі (c. 139 - 147)

Ступінь відкритості економіки як наявність зв’язку з резидентами інших країн у рамках здійснення експортно-імпортних операцій визначає потенціал впливу зовнішньої торгівлі на розвиток бізнесу в аграрному секторі. Аналіз показників відкритості економіки стосовно України (експортної, імпортної та зовнішньоторговельної квот країни) за період 2008–2019 рр. дозволяє констатувати потрапляння національної економіки до категорії відкритих. При цьому імпортні квоти перевищують експортні на 7–15%, що свідчить про переважання імпорту в структурі зовнішньої торгівлі. З метою розробки механізму ефективного управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрного сектора виділено групи факторів зовнішнього (наднаціонального) та внутрішнього (макроекономічного) середовища, що здійснюють безпосередній вплив на характер протікання й обсяги зовнішньої торгівлі. До зовнішніх чинників віднесено такі: лібералізація правил торгівлі; розмір мита в країнах – торговельних партнерах; нетарифні обмеження в країнах – торговельних партнерах; світові ціни; ємність зовнішнього ринку; екологічна ситуація. До внутрішніх чинників належать: тарифні обмеження; нетарифні обмеження; інституційна складова (рівень корупції, рівень бюрократизації); ресурсні можливості; рівень розвитку технологій; ємність внутрішнього ринку; стан транспортно-логістичної інфраструктури; валютний курс. На основі виокремлення чинників впливу зовнішньої торгівлі на розвиток бізнесу в аграрному секторі проведено їх експертне оцінювання за трьома критеріями: вагомість впливу, ступінь впливу і вірогідність посилення впливу. За рівнем узгодженості думок експертів, що була оцінена з використанням коефіцієнта конкордації, отримані результати варто вважати статистично значущими. Серед зовнішніх чинників найбільш сприятливим визнано світові ціни, а найбільш загрозливим – нетарифні обмеження у країнах-партнерах. Серед внутрішніх сприятливих чинників лідирують ресурсні можливості та рівень розвитку технології, серед несприятливих – тарифні та нетарифні обмеження, а також інституційна складова. Урахування цих чинників необхідно при розробці стратегій введення бізнесу в аграрному секторі.

Стаття написана українською мовою


Орел А. М.
Вплив державної підтримки на формування конкурентних переваг суб’єктів аграрного бізнесу (c. 147 - 153)

Метою статті є детермінація сучасного стану державної підтримки суб’єктів аграрного бізнесу в контексті створення конкурентних переваг. Розглянуто основні нормативні документи, які регулюють державну підтримку сільськогосподарських товаровиробників. Визначено класифікацію форм підтримки на прямі, непрямі й опосередковані та методів на адміністративні і економічні. Визначено ключову роль суб’єктів інституційного регулювання державної підтримки. Розглянуто основні напрями фіскальної, бюджетної та кредитної політики підтримки аграрного сектора. Проведено аналіз динаміки витрат на підтримку аграрного сектора з 2013 по 2019 рр. Визначено, що питома вага витрат на сільське господарство за досліджуваний період у загальному обсязі витрат бюджету скоротилася з 1,2% до 0,55%, що свідчить про недостатність асигнувань. Проведено аналіз динаміки структури витрат на підтримку аграрного сектора, що дозволило визначити невпорядкованість основних напрямів. Зазначено неповне використання запланованих коштів за цільовим спрямуванням на окремі напрями підтримки аграрних виробників за 2019 р. Розглянуто тенденції динаміки сум підтримки на 2020 р.: скорочення втричі асигнувань на тваринництво, значне зростання відшкодувань на здешевлення кредитів і введення нового напряму доступного кредитування для мікро- та малого підприємництва (5–7–9%). Це свідчить про зміщення пріоритету державної підтримки з прямих на непрямі та опосередковані методи. Розглянуто використання квот за Поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі між Україною та ЄС при експортуванні окремих продуктів. Доведено важливу роль збільшення обсягу квоти та їх номенклатури при створенні цінових конкурентних переваг для вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників. Негативна тенденція щодо подальшого скорочення поголів’я великої рогатої худоби, свиней, овець та кіз, яка спостерігається протягом тривалого періоду, вимагає перегляду державної політики щодо цієї підгалузі. Доведено необхідність збільшення обсягів державного фінансування сільськогосподарських товаровиробників для підвищення їх конкурентоспроможності та створення конкурентних переваг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Рахман М. С., Бабенко Н. М.
Аналіз стану та перспектив експортно-імпортних операцій зернових і зернобобових культур в Україні (c. 134 - 139)

Метою роботи є аналіз обсягів та структури експортно-імпортних операцій на ринку зернових і зернобобових культур, виявлення тенденції розвитку та розроблення проєкту рекомендацій щодо вдосконалення експортного потенціалу України. Розглянуто структуру та класифікацію зерна на ринку зернових і зернобобових культур, а також функціонування даного ринку. Визначено обсяги вирощування зернових і зернобобових культур на підприємствах України за 2019 р. Проаналізовано сутність ринку зернових і зернобобових культур у складі зовнішньої торгівлі. Розглянуто стан експорту та імпорту зернових культур України в першому кварталі 2020 р. Визначено основні показники експортно-імпортних операцій, сальдо, баланс, динаміку та темпи зростання за 2015–2019 рр. Розглянуто товарну та географічну структури ринку зернових і зернобобових культур України. Розроблено PEST-аналіз для визначення зовнішньоекономічної ситуації України на зерновому ринку та виявлено основні фактори, які впливають на даний ринок. Виділено головні проблеми зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна та пропозиції щодо їх усунення. Розглянуто зовнішню торгівлю пшеницею та кукурудзою за країнами світу за січень – квітень 2020 р. Запропоновано проєкт рекомендацій щодо розвитку та вдосконалення аграрного сектора та забезпечення ринку зерновими та зернобобовими культурами. Розраховано прогнозні значення експортної діяльності ринку зерна методом екстраполяції на 2020–2021 рр. Визначено основні тенденції ринку зернових і зернобобових культур України.

Стаття написана українською мовою


Дзюба М. О.
Практичні аспекти використання аутсорсингу на підприємствах аграрного бізнесу (c. 140 - 145)

Мета статті полягає в дослідженні світового та вітчизняного досвіду використання аутсорсингу в національному господарстві загалом і на підприємствах аграрного бізнесу зокрема. Розглянуто розвиток аутсорсингових відносин у світі, роль аутсосрсингу в розвитку світової економіки. Проаналізовано аутсорсингові відносини в сільському господарстві Нідерландів, Великобританії, Польщі та Японії. Особливий акцент зроблено на аналізі переваг і ризиків аутсорсингу, підбору аутсорсерів для виконання певних функцій підприємства. Вважається, що компанії, які використовують лише внутрішні можливості замість зовнішніх (аутсорсингу), менш орієнтовані на інновації та не можуть скористатися можливостями для розробки нових товарів із доданою вартістю. Вузькоспеціалізовані аутсорсери можуть набагато більше сприяти створенню доданої вартості з меншими витратами, ніж будь-яке інтегроване підприємство. На основі проведених досліджень зроблено висновок, що до очікуваних вигод від аутсорсингу можна віднести такі як: економія витрат; зменшення витрат на інвестиції; постачання свіжого капіталу; переведення постійної вартості у змінну вартість; покращений рівень якості продукції та послуг; підвищення адаптивності підприємства; доступ до сучасних технологій; орієнтація на ключову діяльність компанії та рішення проблем, пов’язаних з існуючими функціями. Багато досліджень, проведених за кордоном, показують, що аутсорсинг приносить технологічний ефект, який може стати важливим засобом зростання економіки країни. Зокрема, на прикладі Китаю доведено, що існує сильна позитивна кореляція між рівнем розвитку аутсорсингу й обсягами виробництва продукції, обсягами торгівлі, рівнем зайнятості населення та рівнем інновацій. Виявлено причини низького рівня впровадження та розвитку аутсорсингу на вітчизняних вертикально-інтегрованих підприємствах аграрного бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Назарова К. О., Гордополов В. Ю., Куляша Н. Ю., Куляша О. Ю.
Розвиток агробізнесу в Україні: аналіз, оцінка та аудит (c. 136 - 146)

У статті досліджуються тенденції розвитку аграрного ринку України. Визначається місце оцінки, аналізу та аудиту агробізнесу, зокрема великих агрохолдингів, у забезпеченні довіри користувачів інформації до їх діяльності. Доводиться значущість аграрного сектора для національної економіки через розгляд його частки та її динаміки в генерації ВВП. Проаналізовано та оцінено середньогалузеві показники ефективності діяльності агробізнесу в Україні у 2017–2019 рр. Установлюється значущість негативного впливу карантинних обмежень, що спричинені пандемією COVID-19, на агроринок України. Крім того, розглядаються інші фактори, що стримують розвиток агроринку в Україні протягом 2015–2020 рр. Досліджується баланс ключових показників на ринку між значеннями національного виробництва, внутрішнього споживання, експорту та імпорту аграрної продукції та доводиться експортна спрямованість розвитку українського агроринку. Наголошується на відсутності дефіциту агропродукції на національному ринку. Стаття вміщує перелік найбільших аграріїв України за обсягами річних доходів, розміром земельного банку та активністю працевлаштування населення. Крім того, у результаті дослідження визначено високий рівень інвестиційної привабливості агроринку України, а тому доведено необхідність проведення аудиту агробізнесу для забезпечення високого рівня довіри іноземних інвесторів до суб’єктів аграрного ринку. Зроблено висновки про ефективність діяльності та спрогнозовано її на майбутнє.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Молнар Г. Т.
Джерела та ресурси інвестиційної діяльності особистих селянських господарств (c. 173 - 177)

У статті проаналізовано стан інвестиційної діяльності особистих селянських господарств (ОСГ). Інвестиції є одним із найважливіших чинників у розвитку економіки. Особливо великого значення набувають інвестиції, спрямовані на розвиток сільськогосподарського виробництва, адже від його розвитку залежить і розвиток усіх інших галузей економіки, пришвидшення процесів відтворення та підвищення її ефективності. Доведено, що інвестиційна діяльність ОСГ є незадовільною, інвестиційні процеси є незначними, а джерела розподілу ресурсів – ірраціональними. Визначено джерела інвестиційного забезпечення особистих селянських господарств. Зроблено висновок, що внутрішніх джерел фінансування ОСГ, які складаються із: доходів від ведення господарської діяльності, суміжних видів діяльності, надання послуг, оренди земельних ділянок, пенсій, заробітної плати, стипендій членів ОСГ, коштів від продажу майна, орендної плати за земельні ділянки, відсотків за депозитними вкладенням, страхових виплат від відшкодування збитків, раніше накопичених заощаджень тощо, недостатньо. Тому потрібно шукати можливості із забезпечення ресурсів зовнішніх джерел фінансування. Ключову роль тут повинна відігравати держава. Необхідно розробити дієвий механізм залучення та реалізації інвестиційної підтримки з боку держави, а також зовнішніх і внутрішніх інвестицій, спільних проєктів.

Стаття написана українською мовою


Соловей І. С., Соловей І. М.
Розвиток потенціалу зернового господарства як основа конкурентоспроможності аграрної економіки регіону (c. 178 - 182)

У статті досліджено розвиток потенціалу зернового господарства Подільського економічного регіону; окреслено коло актуальних питань, які стосуються організаційно-економічних засад підвищення рівня конкурентоспроможності галузі зернового господарства регіону та поліпшення господарсько-фінансових результатів; проведено аналіз сучасного стану зерновиробництва регіону; виявлено причини низького рівня розвитку галузі. Виявлено тенденцію збільшення обсягів виробництва зерна в Подільському економічному регіоні, яке відбулося в основному за рахунок підвищення урожайності зернових і зернобобових культур. Показники врожайності в регіоні переважають середні по Україні. На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи підвищення економічної ефективності зерновиробництва регіону. З’ясовано, що подальший розвиток та ефективне функціонування підприємств – виробників зерна регіону, як і України загалом, залежать від: обґрунтування організаційно-економічних засад їх розвитку; створення належної законодавчо-правової та нормативної баз; ефективного використання наявних ресурсів; підвищення рівня фондозабезпечення та фондоозброєння на інноваційній основі; використання інноваційних ресурсозберігаючих технологій вирощування та зберігання зерна; концентрації й інтенсифікації вирощування зерна; здійснення ефективної та гнучкої фінансово-кредитної та податкової політики; захисту та підтримки вітчизняних товаровиробників; формування повноцінної інфраструктури аграрного ринку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є аналіз розвитку потенціалу зернового господарства регіону та підвищення його конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Павлов О. І., Дідух С. М., Барвіненко В. Д.
Інституціональне середовище інклюзивного розвитку агрохолдингів (c. 183 - 188)

Започаткована у 2015 р. реформа децентралізації влади та управління привела до формування об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та утворення нових районів як відповідних ланок адміністративно-територіального устрою країни. Подальший успіх у розвитку цих соціально-просторових утворень агломераційного типу залежатиме від їх економічної спроможності та самодостатності. Вирішення цього важливого суспільного завдання значною мірою є похідним від ефективності функціонування суб’єктів господарювання та їх соціальної відповідальності щодо розширення продуктивної зайнятості економічно активного населення, доступу всіх його верств до створених суспільних благ. Ключову роль у цьому процесі мають відігравати великі агропродовольчі компанії холдингового типу. З огляду на це визначено мету дослідження, яка полягає в обґрунтуванні основоположної ролі інституціонального середовища в інклюзивному розвитку агрохолдингів. Відповідно до мети дослідження сформульовано такі завдання: визначити сутність поняття інституціонального середовища як системи та проаналізувати його сучасний стан; розкрити зміст комплексного підходу до формування середовища інклюзивного розвитку агрохолдингів; виявити потенціал інклюзивного розвитку агрохолдингів. Для реалізації мети та завдань дослідження застосовано міждисциплінарну методологію, а саме – системний, синергетичний, інституціональний, політичний, економічний, соціальний підходи, методи синтезу й аналізу, дедукції та індукції, SWOT-аналізу, порівняння, аналогій, статистичні та соціологічні дослідження. Інформаційну базу дослідження склали наукові здобутки вітчизняних і зарубіжних учених, дані державної статистики, матеріали із мережі Інтернет, власні спостереження авторів. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в обґрунтуванні концепту «система інституціонального середовища» як платформи інклюзивного розвитку агрохолдингів. Наукові положення, висновки та рекомендації, що випливають з проведеного дослідження, можуть бути використані суб’єктами господарювання, ОТГ, районами у формуванні інклюзії добробуту.

Стаття написана українською мовою


Довгаль О. В.
Інвестиційне забезпечення вітчизняного аграрного виробництва: фактичний стан і реальні потреби (c. 189 - 194)

У статті досліджується фактичний обсяг капітальних інвестицій в аграрне виробництво. Встановлено, що, незважаючи на їх стрімке номінальне зростання в національній валюті, реальний обсяг інвестицій, перерахований у валюті США, є недостатнім для забезпечення потреб розширеного відтворення. Робиться припущення, що головними причинами дефіциту капітальних інвестицій є надмірна інфляція, надмірні бізнес-ризики та невиконання державою своїх зобов’язань. В українській економіці спостерігається позитивна динаміка надходження капітальних інвестицій в аграрний сектор виробництва, номінованих у національній валюті – за період 2010–2019 рр. їх середньорічне значення склало 35,4 млрд грн, темп зростання – 120,5%. Збільшується і їх частка в структурі капітальних інвестицій економіки країни. Обсяг капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки, перерахований у більш стійкій валюті (долари США), у звітному 2019 р. був нижчим не лише за показники двох попередніх років, але й за показники 2013–2013 рр. Їх середньорічне зростання склало 105,7%. Середньорічний обсяг капітальних інвестицій в сільське, лісове та рибне господарство України за 2010–2019 рр. становить 2,02 млрд дол. США. Така сума є недостатньою, адже лише сільське господарство потребує щороку не менше 2,9 млрд дол. США інвестицій. Серед джерел фінансування капітальних інвестицій у сільське, лісове та рибне господарство України у звітному періоді понад 90% припадало на власні кошти підприємств та організацій. Це проблемна ситуація, яка вказує на те, що має місце згортання банківського кредитування інвестиційних потреб аграріїв; держава не виконує своїх зобов’язань щодо підтримки розвитку аграрної економіки; іноземні інвестори, враховуючи надмірні бізнес-ризики, не бажають вкладати кошти у вітчизняне аграрне виробництво. Відновлення довіри до держави, інфляційне тарґетування, судова реформа та безкомпромісна боротьба з рейдерством – ключові інструменти поліпшення інвестиційного клімату та збільшення капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Воржевітіна Г. І.
Правове регулювання рівня продовольчого забезпечення населення України (c. 171 - 176)

Стаття присвячена вивченню проблем правового регулювання рівня продовольчого забезпечення населення України. Вивчено норми законодавчих і підзаконних актів, які регулюють продовольчу безпеку та продовольче забезпечення, а також праці науковців, які досліджували дану проблему. Продовольче забезпечення населення України можна визначити як забезпечення державою громадянам України доступу до продуктів харчування належної якості в обсязі, достатньому для нормального функціонування організму людини та збереження її здоров’я. Дане поняття тісно пов’язане із поняттям продовольчої безпеки. Продовольча безпека – це стан фізичної забезпеченості основними групами продовольства відповідного рівня якості та безпечності, а також сформованості державного продовольчого резерву не нижче офіційно встановленої граничної норми. Рівень продовольчого забезпечення населення України повинен забезпечувати потреби громадян у достатній кількості продуктів харчування належної якості. Нормативно-правові акти, які регулюють рівень продовольчого забезпечення населення України, можна поділити на такі групи: встановлюють вимоги до безпечності та якості харчових продуктів; закріплюють правовий статус виробників продуктів харчування; здійснюють законодавче регулювання правового статусу земель сільськогосподарського призначення; встановлюють заходи державної підтримки виробників продуктів харчування; здійснюють державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції; призначені для правового регулювання оптової та роздрібної торгівлі продуктами харчування; забезпечують державне регулювання цін на продукти харчування; встановлюють стандарти прожиткового мінімуму для громадян України. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» для забезпечення належного рівня продовольчого забезпечення населення України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Кудряшова С. В., Таран О. М.
Вплив процесів злиттів і поглинань на конкурентоспроможність галузі сільського господарства (c. 138 - 143)

Злиття та поглинання (Mergers and Acquisitions – M&A) розповсюджені в діловому світі та є одним із засобів конкурентної боротьби. Вони належать до угод між двома компаніями, що об’єднуються в тій чи іншій формі. Хоча злиття та поглинання (M&A) використовуються як синоніми, вони мають різне значення. При злитті дві компанії однакового розміру об’єднуються в одне нове підприємство. Поглинання – це ситуація, при якій більша компанія придбаває меншу компанію, тим самим поглинаючи її бізнес. Угоди M&A можуть бути дружніми або ворожими, залежно від погодження їх радою директорів (правлінням) цільової компанії. Основними причинами злиттів і поглинань можна назвати прагнення компаній до збільшення темпів зростання, посилення та стабілізації ланцюгів постачання та реалізації продукції, диверсифікації виробництва, оптимізації податкового навантаження, а також посилення своїх позицій на ринку за рахунок репутаційних переваг. У статті проаналізовано нормативно-законодавчі акти України, що регламентують порядок укладання угод злиттів і поглинань, а також відображення інформації про них у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємств. Щодо регулювання процедури укладення угод про злиття та поглинання, чітких визначень цих термінів немає. Ці поняття розглядаються тільки в контексті способів утворення, реорганізації або ліквідації підприємств. Авторами виділено деякі аспекти оподаткування операцій із купівлі-продажу активів та акцій при реалізації угод M&A. Актуальність обраної теми обумовлена зміцненням тенденції до концентрації ресурсів (земельних банків) великими агропідприємствами в України. Це підтверджується даними статистики по M&A угодах в агропромисловому секторі України за період 2018–2020 рр. Виділено позитивні аспекти злиттів і поглинань для агропідприємств, а також фактори ризику, що можуть з’явитися в результаті збільшення в агропромисловому секторі України частки іноземних компаній.

Стаття написана українською мовою


Страпчук С. І.
Екологічна складова сталого розвитку сільського господарства (c. 143 - 151)

Мета статті полягає в дослідженні екологічних індикаторів сталого розвитку сільського господарства на основі систематизації статистичних даних у динаміці та визначення характерних ознак екологічної загрози, спричиненої діяльністю суб’єктів господарювання. Встановлено, що, згідно з концепцією потрійного критерію Дж. Елкінгтона, екологічну складову сталого розвитку, на рівні із економічною та соціальною, покладено в основу розробки національних індикаторів, визначених Цілями сталого розвитку (ЦСР) до 2030 р. Опитування, проведені Світовим економічним форумом, свідчать про випереджаючі позиції екологічних глобальних ризиків, пов’язаних із екстремальними погодними явищами, невдачами в боротьбі зі змінами клімату, природними стихійними лихами, зниженням біологічного різноманіття та природніми лихами, викликаними суб’єктами господарювання. У результаті дослідження було виокремлено дві групи екологічних індикаторів сталого розвитку сільського господарства, пов’язаних з оцінюванням якості ґрунту та біорізноманіття, які виражені у ЦСР 6, 13 і 15. Подальший аналіз фактичного виконання завдань у розрізі Цілей дозволяє оцінити ступінь їх досяжності в найближчій перспективі. Високий рівень розораності площ, неконтрольоване використання добрив і лінійні моделі господарювання, що продукують відходи, є причинами зростання викидів парникових газів, зниження балансу гумусу та поживних речовин. Поступова заміна лінійних моделей на циклічні може сприяти регенерації природного капіталу. Подальші дослідження пов’язані з переглядом ефективності використання ресурсів, пошуком шляхів зменшення обсягів відходів, а також застосування на локальному рівні концепції циркулярної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2021

Балян А. В.
Стратегічні пріоритети інституційного забезпечення аграрної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів (c. 63 - 69)

У статті визначено, що останнім часом, під впливом глобальних процесів, пандемії та мінливості міжнародних агропродовольчих ринків, висока динаміка трансформацій у світовій економіці генерує все більше ризиків для вітчизняних товаровиробників і вимагає прийняття ефективних рішень у законодавчо-нормативному полі на державному рівні. Отже, актуальною проблемою залишається формування та реалізація стратегічних пріоритетів інституційного забезпечення аграрної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів. Мета статті полягає в обґрунтуванні стратегічних пріоритетів розвитку інституцій Національної академії аграрних наук України (НААНУ) в контексті змін глобального середовища та під впливом євроінтеграційних процесів. Задля досягнення поставленої мети проведено аналіз сучасних проблем інституційного забезпечення аграрної сфери національної економіки України в контексті євроінтеграційних процесів. Зазначено, що пандемія COVID-19 зумовила значний вплив на реалізацію завдань структурних підрозділів НААНУ як наукової інституції щодо забезпечення інноваційної підтримки розвитку галузі. Акцентовано увагу на хронічному недофінансуванні наукових розробок на державному рівні, що гальмує дієвість інноваційних провайдерів в аграрній сфері. Визначено головні напрямки подальшого розвитку агробізнесу з метою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на агропродовольчих ринках і забезпечення продовольчої безпеки країни. Наголошено на активізації значного експортного потенціалу, зокрема органічного виробництва, обсяги поставок яких на світові ринки зростають. Проте доведено, що дієвість запроваджених стратегій наукового забезпечення аграрної сфери потребує належного фінансування, відповідального ставлення та бачення економічної перспективи, яка за цим стоїть. З метою активізації інноваційної моделі наукової діяльності в аграрній сфері та в контексті інтеграції до Європейського відкритого наукового простору визначено перші проміжні результати діяльності державних інституцій Національної академії аграрних наук.

Стаття написана українською мовою


Партин Г. О., Курило О. Б., Подарин А. Р.
Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: наслідки трансформаційних змін і напрямки подальшого розвитку (c. 69 - 74)

Ефективний розвиток аграрного сектора економіки України можливий лише за умови стабільності й оптимальності податкового законодавства, а постійні зміни негативно позначаються на діяльності сільськогосподарських підприємств. Тому державна підтримка та створення сприятливих умов розвитку дозволять агропромисловому комплексу стати високоефективним і конкурентоспроможним сектором економіки. Стаття присвячена дослідженню й аналізу трансформаційних змін в оподаткуванні діяльності сільськогосподарських товаровиробників в Україні. Досліджено позитивні та негативні наслідки здійснення податкових реформ, зокрема розглянуто результати запровадження єдиного податку для оподаткування сільськогосподарських підприємств і проаналізовано динаміку обсягів його надходження до місцевих бюджетів; виокремлено основні проблеми, які виникли в аграрному секторі внаслідок проведеної державою реформи щодо справляння з агропідприємств податку на додану вартість (ПДВ) та розкрито вплив цієї реформи на рентабельність діяльності зазначених підприємств. Проаналізовано ефективність запровадження системи бюджетних дотацій для сільськогосподарських товаровиробників, які були їм надані у зв’язку зі скасуванням спеціального режиму оподаткування ПДВ. Оскільки підтримка аграрного сектора належить до стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки, виокремлено основні аспекти процесів подальшого реформування системи оподаткування сільгосппідприємств. Це сприятиме підвищенню ефективності їхньої діяльності, покращенню фінансового стану та розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні. Як наслідок, це позитивно вплине на збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів і зменшить спроби ухилення від оподаткування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Зварич Р. Є., Кухарська М. Т.
Підвищення конкурентоспроможності агропромислового комплексу Тернопільської області в умовах євроінтеграції (c. 142 - 147)

Метою статті є вивчення сучасного стану агропромислового комплексу Тернопільської області та напрацювання пропозицій щодо вдосконалення місцевого агропромислового виробництва, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств на ринках Європейського Союзу. У результаті дослідження було розглянуто сучасний стан агропромислового комплексу регіону, вивчено динаміку обсягів виробництва сільськогосподарської продукції основних видів у регіоні. Також запропоновано шляхи нарощування експортного потенціалу регіону в напрямку євроінтеграції. Обґрунтовано, що для розвитку цієї галуззі варто впровадити цілий ряд заходів, які сприятимуть вирішенню нагальних і важливих проблем розвитку виробництва сільськогосподарського напрямку на вітчизняному та європейському ринках. Для зміцнення позицій агропромислового комплексу області необхідно ширше розвивати кооперацію сільгосптоваровиробніиків. Перш за все, особливої уваги потребує розширення галузі тваринництва, особливо молочного. Визначено перспективні напрямки роботи для аграріїв Тернопільської області в напряму співпраці з ринками європейських країн: виробництво органічної продукції, а також вирощування та перероблення плодово-ягідної продукції. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування та розробка заходів щодо підвищення конкурентних переваг конкретних агропромислових підприємств Тернопільської області різної спеціалізації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на ринках ЄС. Упровадження даних заходів дасть можливість агропромисловій галузі стати більш прибутковою та зробити важливий внесок у розвиток не тільки області, а й всієї країни загалом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2021

Страпчук С. І.
Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі (c. 108 - 115)

Посилений інтерес до концепції циркулярної економіки викликаний передбачуваними перевагами в контексті сталого розвитку. Однак загальноприйнятої системи моніторингу допоки що не існує, а науковий світ спирається на значну кількість підходів до вимірювання ефективності стратегій циркулярної економіки. Зумовлено це впровадженням принципів циркулярної економіки на рівні чинних нормативно-правових актів у політиці Китаю, Африки, Європейського Союзу та США. Відповідно досліджуваний перелік показників, що дозволяють оцінити її ефективність, є досить широким і враховує особливості розвитку економіки та її секторів. Особливий інтерес даного дослідження зосереджено на аграрному секторі. Аналіз наукових праць дозволяє виокремити в аграрному секторі стратегії звуження, закриття та відновлення ресурсних циклів, оцінка яких потребує відповідних систем індикаторів у контексті різних вимірів сталого розвитку. Ефективні стратегії циркулярної економіки в сільському господарстві потенційно можуть включати набір показників, що спроможні оцінити рівень впливу виробництва на екологію, врахувати соціальні аспекти, визначити рівень інформатизації, матеріаломісткість та енергомісткість продукції. У результаті дослідження було здійснено огляд існуючих систем показників циркулярної економіки в аграрному секторі, які розподілено за стратегіями звуження, закриття та відновлення ресурсних циклів у контексті технічного, екологічного, економічного та соціального вимірів сталості. Подальші дослідження пов’язані з оглядом існуючих бізнес-моделей сільськогосподарських підприємств, що опираються на показники на основі стратегій циркулярної економіки та вимірів сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021

Синицина Г. А., Филипенко О. М.
Формування сучасної теорії харчування в контексті продовольчої безпеки (c. 217 - 226)

Метою статті є дослідження та визначення проблем харчування людства в процесі його еволюції, а також систематизація теорій і наукових поглядів стосовно потреб і функцій харчування в контексті продовольчої безпеки. Доведено, що продовольча безпека країн є неодмінною умовою та гарантією збереження їх суверенітету та незалежності, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку, формування високих рівня та якості життя населення, відтворення людського капіталу. Аналіз стану харчування населення України свідчить про незбалансованість за основними нутрієнтами та про невідповідність їх основним положенням раціонального харчування. Встановлено, що потреби людини в харчуванні еволюціонували під впливом чинників соціально-економічного та науково-технічного прогресу. В кожній етнічній, культурній, релігійній спільноті людей існували свої уявлення щодо необхідного харчування, які були частиною існуючого в певний час світогляду. На основі характеристики еволюції харчування систематизовано теорії та концепції харчування. Доведено, що корінні зміни в способах життя та структурі харчування людства у ХХІ столітті потребують подальшого дослідження теоретичних аспектів харчування, систематизації нових підходів до формування сучасної теорії харчування. Обґрунтовано необхідність якісно нових підходів до складання раціонів харчування населення на основі харчових продуктів функціонального призначення з використанням натуральної сировини підвищеної поживної цінності, дієтичних добавок тощо.

Стаття написана українською мовою


Дзюрах Ю. М., Карковська В. Я., Химич О. В.
Державне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві: нормативно-правовий аспект (c. 227 - 234)

На основі аналізу світової практики державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві в статті встановлено пріоритети, що передбачають розроблення нормативно-правової бази, формування міжнародних і державних інвестиційних програм, акумулювання інвестиційних ресурсів і фінансування конкретних проєктів інвестування сільського господарства. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві проаналізовано на основі розгляду сукупних заходів, здійснюваних органами державної влади, прийняття та виконання ними правових актів відповідно до інституційних повноважень. Правову основу цього процесу становлять закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, накази та розпорядження відповідних владних інституцій. Для їх аналізу здійснено історичний екскурс і розкрито еволюцію формування нормативно-правового механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві, зокрема шляхом періодизації цього процесу. Виокремлення п’яти етапів становлення нормативно-правового механізму державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві дозволило більше акцентувати увагу на якісних змінах в аграрній політиці, поступовому запровадженні права приватної власності на землю, регламентації процесу користування землями сільськогосподарського призначення. Обґрунтовано необхідність подальшого вдосконалення нормативно-правової бази інвестиційної діяльності в сільському господарстві як дієвого чинника формування сприятливого інвестиційного клімату та здійснення відповідної діяльності. У цьому контексті розкрито значущість прийняття Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» та передбачуваного ним запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Слід очікувати, що практична реалізація його положень сприятиме залученню довгострокового кредитування у виробництво сільськогосподарської продукції та значно розширить інвестиційну діяльність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2022

Шепель Т. В.
Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу (c. 133 - 142)

У статті проведено аналіз сучасного рівня продовольчої безпеки України в умовах повномасштабної російсько-української війни. Визначено стан аграрного сектора та проаналізовано динаміку вітчизняних посівних і збиральних площ під зерновими культурами. Визначено стан і динаміку продовольчої ситуації в країні з урахуванням показників економічної доступності продовольчого забезпечення населення України та світу. Визначено географічну структуру експортного потенціалу держави стосовно зернової продукції безпосередньо в країни Північної Африки та Азії. Наведено основні чинники, що формують попит у сфері харчової промисловості на національному та міжнародному ринках. Досліджено сировинну орієнтацію українського експорту та вразливість на зовнішніх продовольчих ринках. Загрозливі реалії змусили відреагувати світову спільноту, Всесвітню продовольчу програму ООН, СОТ, які хоча і задекларували наміри мінімізації ризиків на глобальному рівні, однак у реалії правові механізми не подіяли. Метою статті є висвітлення організаційно-правових механізмів мінімізації негативних наслідків російської агресії в галузі продовольчої безпеки. Аналіз Державної програми стимулювання економіки для подолання наслідків повномасштабного російського вторгнення в Україну привів до висновку, що в частині забезпечення продовольчої безпеки програма є неефективною, оскільки в ній не передбачені організаційно-правові інструменти досягнення цілей. Узагальнено головні негативні чинники впливу російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. Виявлено, що сучасний стан продовольства країни в умовах війни близький до катастрофічного, оскільки українське зерно відіграє вагому роль у боротьбі з голодом у світі. Визначено, що першочергова роль для виходу із цього стану повинна належати не лише державі, а й міжнародній спільноті.

Стаття написана українською мовою


Полтавець А. М.
Забезпечення ефективності сталого землекористування механізму управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств (c. 142 - 148)

У статті запропоновано найважливішим заходом щодо забезпечення ефективності сталого землекористування механізму управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств визначити перехід на принципи адаптивно-ландшафтного землеробства, що є системою формування земельних відносин, які передбачають раціоналізацію та гармонізацію взаємодії природних компонентів ландшафту та діяльності аграрних підприємств в умовах сучасного агропромислового виробництва. Наголошено на тому, що у зв’язку з цим методологія формування земельних відносин має інтегрувати природно-ландшафтні критерії, що полягають в адаптації сільськогосподарської діяльності до природних умов залученої до аграрного виробництва території, та еколого-економічні аспекти, змістовна сутність яких полягає у своєчасній реалізації превентивних заходів, які відновлюють ґрунтово-ресурсний потенціал і поліпшують якість аграрних екосистем. Трансформація земельних відносин згідно з принципами адаптивно-ландшафтної організації територій означає насамперед оптимальне співвідношення сільськогосподарських угідь. Еколого-економічне призначення агроландшафтів полягає в постійному збільшенні частки стабілізуючих природне навколишнє середовище площ, або іншими словами, лісових насаджень, пасовищ, сіножатей, при одночасному скороченні частки екологічно деградованої ріллі. Ефективність процесу управління земельними ресурсами в системі менеджменту аграрних підприємств залежить від взаємної відповідності внутрішніх і зовнішніх умов функціонування агропромислового виробництва. До зовнішніх умов функціонування слід віднести фактори, що визначають процес формування земельних ресурсів (клімат, рельєф, ґрунтовий і рослинний покрив, нормативно-правове забезпечення землекористування, податкова політика та ін.). До внутрішніх умов функціонування механізму землекористування належать: система менеджменту аграрного підприємства, організаційна форма підприємства, способи технологічного впливу, машини та механізми, процес управління тощо.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2022

Логоша Р. В., Паламарчук В. Д., Кричковський В. Ю.
Економічна та біоенергетична ефективність використання дигестату біогазових станцій при вирощуванні сільськогосподарських та овочевих культур в умовах євроінтеграції України (c. 40 - 52)

Метою статті є визначення економічної та біоенергетичної ефективності біоорганічного добрива на основі дигестату, з урахуванням вартості основних елементів живлення. У статті наведено розрахунки економічних показників досліджуваних елементів технології вирощування кукурудзи на зерно й овочевих культур в Україні, які свідчать про те, що вирощування даних культур економічно вигідне в усіх варіантах. Дослідженням встановлено, що підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно й овочевих культур при застосуванні різних норм внесення добрив досягається завдяки вагомішому позитивному впливу зростання урожайності порівняно з додатковими витратами, пов’язаними із застосуванням даних агротехнічних заходів, при цьому додаткові витрати, зумовлені застосуванням добрив, багатократно окупаються. Доведено, що застосування мінеральних добрив та їх поєднання з високими нормами біоорганічного добрива (дигестату) під кукурудзу й овочеві культури сприяє підвищенню врожайності, а енергетична ефективність даного добрива досить висока, що свідчить про енергоощадність досліджуваної технології вирощування культур. Норми добрив доцільно застосовувати такі, за яких можна отримати найбільшу енерговіддачу при оптимальних витратах, забезпечивши дотримання пріоритетної політики енергозбереження в аграрному виробництві. Набули подальшого розвитку теоретичні та практичні положення щодо екологічної проблеми (утилізації відходів тваринництва, зокрема свинокомплексів), енергетичної проблеми (виробництво біогазу в біогазовій станції) та агрономічної проблеми (отримання органічного добрива), що забезпечує збільшення урожайності та покращення якості продукції сільськогосподарських та овочевих культур, тобто дає можливість отримувати високоякісну продукцію рослинництва й овочівництва при утилізації відходів тваринництва. Запропонований підхід до економічної оцінки технологій вирощування кукурудзи на зерно та столових коренеплодів залежно від системи внесення добрив дає можливість підвищити рівень продуктивності сільськогосподарських та овочевих культур за умови ефективного використання біоорганічних добрив у сучасних умовах різкого зростання вартості мінеральних добрив. Разом із цим визначено енергетичну ефективність вирощування кукурудзи на зерно та столових коренеплодів залежно від системи удобрення, що дозволить збільшити урожайність культур за відсутності зростання витрат на добрива.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2022

Ніколаєнко С. М.
Формування територіального кластера в молочній промисловості (c. 89 - 96)

Мета статті полягає в порівняльному аналізі й узагальненні кластерних форм співпраці підприємств молочної промисловості, обґрунтуванні доцільності формування територіального кластера та визначенні основних його учасників. Теоретичну основу дослідження становлять базові положення економічної теорії в частині форм договірних відносин учасників взаємодії. Методологічним базисом дослідження є методи узагальнення, систематизації, порівняння, класифікації. У результаті дослідження встановлено, що метою формування територіального кластера є стійкість ресурсного потенціалу необхідної кількості та якості для виробництва молочної продукції. Шляхом реалізації визначеної мети є підтримка розвитку селянського фермерства. У рамках галузевого кластера реалізується мета узгодженості дій його учасників на ринку молочної продукції, формування горизонтальної інтеграції виробничих ланцюгів створення доданої вартості. Метою створення інноваційного кластера є забезпечення інноваційного лідерства на ринку та реалізація політики імпортозаміщення. Ознакою агропромислового кластера є формування повних замкнених циклів виробництва молочної продукції, метою – комплексне управління ризиками виробництва та реалізації. Означені відмінності в цілях формування кластерів визначають відмінності в завданнях, які реалізує кластер, його структурі, системі взаємозв’язків, показниках оцінювання результативності функціонування тощо. З урахуванням поставленої мети формується структура кластера. Структура територіального кластера, сформована за участю підприємств молочної промисловості, фермерських господарств, транспортних організацій, логістичних структур, банків, дозволить забезпечити економічну, соціальну та регіональну результативність. Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання сформованої структури та агрегованих функцій учасників територіального кластера. Соціальні наслідки дослідження пов’язані з можливостями зростання кількості суб’єктів підприємництва та рівня зайнятості в регіоні локалізації кластера. Оригінальність результатів дослідження полягає в означенні відмінностей у цілях формування кластерів, системі взаємозв’язків, показниках оцінювання результативності функціонування та виявленні передумов створення територіального кластера. Перспективою подальших досліджень є розробка методики оцінювання рівня збалансованості реалізації економічних інтересів всіх учасників кластерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Левківський Є. В.
Перспективи позиціонування аграрних вертикально інтегрованих підприємств у глобальних ланцюгах вартості (c. 155 - 161)

Метою статті є обґрунтування стратегічних альтернатив позиціонування аграрних вертикально інтегрованих структур у глобальних ланцюгах доданої вартості (ГЛДВ) на підставі результатів оцінки їх поточних позицій у розрізі основних видів продукції, що виробляються ними. Аналітичним підґрунтям пропозицій є результати оцінки імпортозалежності та конкурентоспроможності експорту. Моніторинг імпортозалежності дозволив визначити позиції національних виробників у ГЛДВ на національному ринку та привабливість внутрішнього ринку для іноземних компаній. Установлено, що за всіма товарами, у виробництві яких вертикально інтегровані структури відіграють значну роль у країні, у внутрішньонаціональних ланцюгах доданої вартості вони мають конкурентні переваги і потенціал розширення діяльності в напрямку первинних ланок ланцюга. Визначення перспектив позиціонування вітчизняних аграрних вертикально інтегрованих структур у глобальних ланцюгах вартості здійснювалося на основі оцінки міжнародної конкурентоспроможності їх продукції. За результатами дослідження встановлено, що за товарами, які мають низький рівень конкурентоспроможності (молоко, яловичина і телятина) та є неконкурентоспроможними на світовому ринку сільськогосподарської продукції (цукор, м’ясо свиней), економічно доцільним є зміцнення позицій у ГЛДВ як керованих учасників з поступовою подальшою диверсифікацією. З видами продукції, що мають на світовому ринку стійкі конкурентні переваги (кукурудза на зерно, олія соняшникова та м’ясо птиці), вертикально інтегровані структури мають високий потенціал для інтенсифікації діяльності у вищих ланках ГЛДВ, ініціації процесів формування нових ГЛДВ з виконанням керуючої ролі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Патицька Х. О.
Ризики розвитку економіки України в умовах війни: вплив на сільськогосподарський сектор (c. 98 - 104)

Метою статті є визначення ризиків розвитку сільського господарства Україні в умовах війни, обґрунтування економічних наслідків впливу російського вторгнення та запровадження воєнного стану для системи логістики в аграрному секторі. У контексті проведеного дослідження виділено та систематизовано проблеми, з якими стикнулися сільськогосподарські виробники в умовах війни в Україні (проблеми, зумовлені окупацією та бойовими діями на значній частині території країни; порушення ланцюгів постачання продовольства та необхідних для сільськогосподарських робіт ресурсів; проблеми для розвитку сільськогосподарського виробництва внаслідок фінансової кризи; проблеми, зумовлені розвитком енергетичної кризи). Визначено ризики для діяльності сільськогосподарських виробників (зниження попиту та пропозиції продовольства; скорочення ліквідності агровиробників, ускладнення доступу до фінансування; замінування сільськогосподарських угідь та пошкодження посівів унаслідок бойових дій; ускладнення закупівлі насіннєвого матеріалу, племінної худоби та птиці, добрив, техніки та паливно-мастильних матеріалів; порушення ланцюгів створення доданої вартості та логістичних ланцюгів; дефіцит робочої сили на ринку праці в аграрному секторі). Акцентовано на напрямах їх нівелювання в контексті впровадження механізмів попередження та/або подолання таких проблем шляхом налагодження взаємодії України, ЄС і міжнародних організацій. Обґрунтовано необхідність зміни підходів до подальшого розвитку сфери сільського господарства в напрямах розвитку «коротких» ланцюгів створення доданої вартості та логістики, орієнтування на децентралізовані локальні продовольчі системи, адаптації умов та традиції ведення сільського господарства до нових умов. Перспективи подальших досліджень полягають у детальному аналізі переваг і недоліків розвитку сільського господарства України з урахуванням цих орієнтирів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2023

Приходько І. П., Дмитренко Т. В., Гусєв І. І.
Внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами (c. 197 - 202)

У статті виділено невирішені раніше питання щодо ролі внутрішнього контролю як важливого чинника впливу на прийняття ефективних управлінських рішень в галузі. Функціонування нових організаційно-правових форм господарювання на основі приватної власності викликає необхідність посилення контролю за діяльністю підприємств як з боку держави, так і з боку власників і трудових колективів. Традиційні форми та методи контролю діяльності підприємств, сформовані в умовах адміністративних методів управління економікою країни, за сучасних умов потребують подальшого вдосконалення з метою гармонізації системи контролю на макро- та мікрорівнях. У статті розроблено та науково обґрунтовано нові теоретичні засади і пропозиції щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю в управлінні сільськогосподарськими підприємствами в умовах ринкової економіки України. Дослідження спрямовано на розробку ефективних методик, процедур та інструментів, які сприяють забезпеченню оптимальної організації господарської діяльності, підвищенню рівня контролю, виконанню законодавчих вимог і стимулюванню соціально-економічного розвитку підприємств. Обґрунтовано, що внутрішній контроль в управлінні сільськогосподарськими підприємствами є невід’ємною складовою успішного функціонування та розвитку цих підприємств. Для досягнення значних обсягів виробництва продукції та оптимізації собівартості необхідно мати ефективний механізм управління та господарський механізм, а також вдосконалену систему внутрішнього контролю.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Шевченко Н. Ю., Карпович А. А., Мокровольський О. М.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в аграрному секторі України в умовах воєнного стану (c. 191 - 198)

Виявлено, що в умовах воєнного стану зростає вагомість аграрного сектора для розширеного відтворення потенціалу національного господарства загалом і забезпечення макроекономічної стабільності в країні. Встановлено, що одним із базових чинників прискореного розвитку аграрного сектора економіки України є активізація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва та переробно-харчових виробництв, зокрема шляхом збільшення обсягів експорту продукції з високою доданою вартістю й обмеження непродуктивного та нарощення високотехнологічного аграрного імпорту. Обґрунтовано, що ключовою інституціональною передумовою розширення спектра зовнішньоекономічних зв’язків українських суб’єктів аграрного та агропромислового підприємництва виступає вдосконалення системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності через умонтування додаткових регуляторів у спектр методів, інструментів та важелів регуляторного впливу на експортно-імпортні потоки та розбудову логістично-складської інфраструктури. Встановлено, що регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва та переробно-харчових виробництв являє собою сукупність бюджетно-податкових, митних, кредитних, антидемпінгових, страхових, ліцензійно-дозвільних і регламентних методів та інструментів регуляторного впливу на експортно-імпортні потоки сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, а також на поліпшення інфраструктури зберігання сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів. Обґрунтовано, що в умовах воєнного стану передусім необхідно забезпечити урізноманітнення методів та інструментів прямої та непрямої бюджетної підтримки аграрного експорту, зокрема в частині забезпечення своєчасного та безперебійного відшкодування українським експортерам аграрної продукції ПДВ, а також урізноманітнення методів та інструментів кредитної підтримки експортерів продукції з високою доданою вартістю та операторів високотехнологічного імпорту для потреб агротехнічного, зооветеринарного та агрохімічного забезпечення розвитку вітчизняної аграрної сфери.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Хаустова В. Є., Трушкіна Н. В.
Забезпечення сталого та раціонального землекористування: міжнародний досвід та українські реалії (c. 218 - 234)

На даний час проблеми сталого та раціонального землекористування набувають актуальності в більшості країні світу. Україна не є винятком. І вкрай гострими ці питання стали внаслідок повномасштабного вторгнення росії на територію України. З огляду на це, метою даної статті є дослідження й узагальнення міжнародного досвіду розвитку системи сталого та раціонального землекористування; визначення сучасних проблем користування землею в умовах правового режиму воєнного стану в Україні та шляхів їх вирішення. Для досягнення поставленої мети використовувалися такі загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, компонентного аналізу, порівняння, аналогії, класифікації, статистичного аналізу, експертного опитування, бібліометричного аналізу, трендового аналізу (з використанням Google Trends), структурно-логічного узагальнення. Виконано бібліометричний і трендовий аналіз взаємозв’язку термінів «стале землекористування» та «раціональне землекористування». На основі вивчення й узагальнення міжнародного досвіду виявлено специфічні особливості та відмінності розвитку системи сталого землекористування в деяких країнах світу. Виконано статистичний аналіз показників розвитку землекористування в Україні в довоєнний період. Визначено проблеми, загрози та ризики землекористування, які пов’язані з бойовими діями на території України. Проаналізовано досвід реалізації національних політик відновлення земель країнами, які постраждали в результаті військових дій. Встановлено, що сучасні умови господарювання в Україні вимагають створення належних інституційних умов і вдосконалення механізмів забезпечення сталого використання земель з урахуванням специфіки воєнного часу. У результаті проведеного дослідження доведено, що для забезпечення сталого та раціонального землекористування в Україні з урахуванням кращих світових практик, які використовуються в більшості країн світу, необхідним є розроблення комплексу положень і рекомендацій теоретичного, методологічного та практичного характеру.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2024

Криворучко М. Ю., Постоловка Д. І.
Аналіз грошових потоків у системі управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів аграрного бізнесу в умовах дисфункції соціально-економічного розвитку (c. 225 - 234)

Стаття присвячена аналізу грошових потоків у системі управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів аграрного бізнесу в умовах дисфункції соціально-економічного розвитку. У процесі підготовки статті використано такі загальнонаукові методи як узагальнення, аналіз, синтез, табличний і монографічний, а також методи фінансового аналізу. За результатами дослідження встановлено, що в умовах дисфункції соціально-економічного розвитку посилюються виклики для фінансово-господарської діяльності суб’єктів агарного бізнесу – ускладнення логістики, зниження попиту, нестача власних фінансових ресурсів, нестабільність курсу валют, складність планування та прогнозування діяльності. Відзначено відносно позитивний прогноз щодо рентабельності діяльності агропідприємств у сфері рослинництва у 2024 р. Недостатній попит, нестача робочої сили, так звані «інші фактори» (до них доцільно віднести виклики воєнного стану) визначено як фактори, що найбільше стримують сільськогосподарську діяльність. На основі опрацювання даних звітності ПрАТ «Лебединський насіннєвий завод», провідного сільськогосподарського підприємства Черкаської області, визначено, що 2022 р. став своєрідним «піком» соціально-економічної дисфункції, негативно вплинувши на показники фінансово-господарської діяльності підприємства. Акцентовано увагу на тому, що у 2023 р. підприємство продемонструвало часткове поліпшення показників, проте аналіз грошових потоків дозволяє дійти висновку про загалом низький рівень ліквідності, що може негативно вплинути на платоспроможність даного суб’єкта господарювання. Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням інструментів фінансового менеджменту, які можна використати для підвищення ефективності фінансової політики підприємства. Так, доцільно проаналізувати можливості використання фінансового важеля з метою оптимізації структури власного та позикового капіталу і підвищення рентабельності діяльності. Основним методичним викликом для здійснення аналітичних розрахунків залишається складність прогнозування показників діяльності.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру