УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіка підприємства

БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2012

Васильчук Є. С., Замалаєв П. С.
Проблеми і методи прогнозування фінансової неспроможності підприємств (c. 175 - 178)

Дається порівняльний аналіз основних методик оцінки фінансового стану підприємства, застосовуваних для прогнозування ймовірності банкрутства. Відзначається необхідність додаткового врахування й аналізу діяльності осіб, зацікавлених у погіршенні фінансового стану підприємства.

Стаття написана російською мовою


Салун М. М.
Моделювання оптимальних параметрів ресурсного потенціалу промислового підприємства (c. 178 - 181)

У статті розглянуто методичний підхід до формування оптимальної структури компонент ресурсного потенціалу підприємства на основі методів стохастичного та імітаційного моделювання, який орієнтований не лише на здобуття максимального валового доходу й прибутку в короткостроковому періоді, але й на стійке економічне зростання в довгостроковій перспективі.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Анісімова О. М.
Проблеми оцінки інтелектуального потенціалу промислових підприємств (c. 124 - 127)

У статті розглянуто проблему оцінки інтелектуального потенціалу промислового підприємства, дана коротка характеристика найбільш поширених методів оцінки інтелектуального потенціалу.

Стаття написана російською мовою


Загорянська О. Л., Ілляшенко Н. С., Косенко А. В.
Кон'юнктурна оцінка конкурентних переваг бізнес-одиниць машинобудівного підприємства (c. 128 - 131)

У статті проведено кон’юнктурні дослідження позицій машинобудівного підприємства в міжнародному конкурентному середовищі. Визначено стратегічні пріоритети розвитку ХК «АвтоКрАЗ», що здатні підвищити конкурентоспроможність підприємства та його продукції на цільовому ринку.

Стаття написана російською мовою


Москаленко Н. О., Кіпа М. О.
Формування організаційно-методичного забезпечення реструктуризації машинобудівного підприємства (c. 131 - 135)

Узагальнено існуюче організаційно-методичне забезпечення реструктуризації підприємств, визначено теоретичні положення та методичні рекомендації щодо його формування на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Чернишов В. В.
Фінансова діагностика та роль в ній методу прийняття рішень при забезпеченні фінансової безпеки підприємства (c. 135 - 138)

Стаття присвячена розробці сучасного підходу до діагностики фінансового стану підприємства, який істотно перевершує за своїм потенціалом класичні методи економічного аналізу для забезпечення фінансової безпеки завдяки використанню методу прийняття рішень. Це дозволить створювати ефективні засоби підтримки для менеджерів будь-якого рівня управління при забезпеченні фінансової безпеки підприємства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Семененко І. М.
Використання франчайзингу в діяльності промислових підприємств (c. 102 - 104)

У статті розглянуто основні питання пов’язані з формування франчайзингової системи та її використання для підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Стаття написана українською мовою


Українська О. О.
Оцінка валютної позиції підприємства (c. 104 - 108)

У статті запропоновано методику оцінки величини валютної позиції підприємства, яка дозволяє знизити ступінь ризику та сприяє забезпеченню його фінансової стійкості і підвищенню конкурентоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Харчук Т. В.
Вартість як критерій ефективності функціонування підприємства (c. 109 - 111)

У статті представлено результати аналізу сучасних підходів у сфері вартісно-орієнтованого управління підприємством; встановлено взаємозв’язок цілей та підходів до оцінювання вартості підприємства; визначено принципи формування системи показників, які характеризують ефективність функціонування підприємства; запропоновано використання інтегрального показника, який формується на основі системи якісних та кількісних показників, що відображають раціональність використання ресурсів та ефективність функціонування підприємства в цілому.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Міщенко В. А., Петренко М. В.
Аналіз методологічних підходів до оцінки фінансового стану підприємства (c. 134 - 136)

В статті здійснено аналіз основних методологічних підходів до оцінки фінансового стану підприємства. Визначено вимоги до організації процесу оцінювання фінансового стану підприємств на основі системного підходу.

Стаття написана українською мовою


Ніколаєв І. В.
Порівняльний аналіз моделей управління ризиками підприємств (c. 137 - 139)

Стаття присвячена аналізу та порівнянню сучасних моделей управління ризиками підприємств, використовуваних у вітчизняній та зарубіжній практиці. Запропоновано головні засади, на яких мають ґрунтуватися такі моделі.

Стаття написана українською мовою


Леонова Ю. О.
Удосконалення технології управління закупівельною діяльністю на підприємстві (c. 139 - 142)

В статті досліджена технологія управління закупівельною діяльністю у ТОВ «Харків-Крейда». Запропоновано впровадити автоматизовані системи укладання договорів із постачальниками та впровадити електронний облік документообігу («1С. Документообіг») на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Радзівіло І. В.
Удосконалення механізму оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства (c. 142 - 148)

В статті досліджено основні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства. Систематизовано показники, що дозволяють в комплексі характеризувати інноваційний потенціал підприємства та об'єктивно оцінити відповідний потенціал. Вдосконалено модель, за допомогою якої можна визначити інтегральний показник рівня інноваційного потенціалу промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Тридід О. М.
Принципи та підходи до управління доходами підприємств (c. 209 - 211)

У статті розглянуто основні принципи управління доходами підприємств. Запропоновано підходи до управління доходами підприємств з позиції стратегічного управління. Обґрунтовано доцільність орієнтації управління доходами підприємства на отримання встановленого цільового рівня прибутку.

Стаття написана українською мовою


Веретенникова Г. Б.
Удосконалення процесу діагностики ринкової безпеки підприємства (c. 211 - 214)

У статті обґрунтовано актуальність дослідження ринкової безпеки підприємства в сучасних умовах господарювання. Визначено сутність процесу діагностики ринкової безпеки підприємства з урахуванням іміджу підприємства. Визначено основні класифікаційні критерії задля угрупування конкурентів. Запропоновано удосконалену послідовність етапів процесу діагностики ринкової безпеки підприємства.

Стаття написана українською мовою


Побережна Н. М.
Оцінювання ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств та визначення стратегічних напрямів його розвитку (c. 214 - 220)

У статті запропоновано систему показників визначення внутрішньої та зовнішньої ефективності виробничого потенціалу промислового підприємства, яка складається з часткових та інтегрального, що враховують всі види економічних ресурсів. Запропоновано матрицю позиціонування підприємства за зовнішньою і внутрішньою ефективністю використання виробничого потенціалу, яка дозволяє визначитися з основними стратегічним напрямами його забезпечення.

Стаття написана українською мовою


Явдак М. Ю.
Організація планування виробництва нової продукції машинобудівного підприємства (c. 225 - 229)

Стаття присвячена вивченню проблем підготовки виробництва вдосконаленої високоякісної продукції. Запропоновано алгоритм проведення аналізу та управління витратами на якість продукції для забезпечення нормальних умов рентабельності виробництва машинобудівного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Прохорова Ю. В.
Економічна політика як умова забезпечення оптимальної структури оборотного капіталу підприємства (c. 225 - 229)

За сучасних кризових умов функціонування економіки України особливо актуальним є забезпечення ефективного господарювання підприємств, у тому числі за рахунок прискорення оборотності їх капіталу та оптимізації структури джерел його формування. Це зумовлює об’єктивну необхідність створення відповідних організаційно-економічних передумов для ефективного управління оборотним капіталом, що дозволить раціонально використовувати матеріальні та фінансові ресурси, спрямовувати їх певну частину на вдосконалення та розвиток виробництва.

Стаття написана українською мовою


Сєріков А. В., Гранько К. Б.
«М’яке» моделювання наслідків розподілу інвестицій для забезпечення стратегії розвитку підприємства (c. 230 - 233)

На основі «м’якого» моделювання запропоновано процедуру розподілу інвестицій між альтернативами, що спрямовані на посилення сил прискорення і послаблення сил гальмування, які виявляються внаслідок процедури SWOT-аналізу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Мельник Л. Г., Таранюк Л. М.
Сутність та природа бізнес-процесу при реалізації реінжинірингу на промислових підприємствах (c. 88 - 92)

У даній статті розглянуто сутність і природа бізнес-процесів при реалізації реінжинірингу на промислових підприємствах. Досліджено характеристику та особливості бізнес-процесів, сформовано концептуальну схему управління бізнес-процесом на виробництві.

Стаття написана українською мовою


Веретенникова Г. Б.
Діагностика закупівельної діяльності промислового підприємства (c. 93 - 95)

У статті обґрунтовано актуальність діагностування закупівельної діяльності промислового підприємства. Проведено критичний аналіз існуючих підходів до оцінювання ефективності закупівельної діяльності, запропоновано вдосконалену систему показників за такими напрямками, як якість організації та ресурсного забезпечення, результативність й ефективність, безпека логістичних операцій.

Стаття написана українською мовою


Жилінська О. І., Волошина В. Є.
Теоретичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності підприємства на засадах бенчмаркінгу (c. 96 - 101)

Метою статті є узагальнення теоретичних і методичних підходів щодо оцінювання конкурентоспроможності на основі принципів бенчмаркінгу. Висвітлено питання можливості застосування бенчмаркінгу для вдосконалення діяльності підприємства, зокрема покращення процесу оцінювання його конкурентоспроможності. Розкрито сутність категорії «конкурентоспроможність підприємства», зміст і еволюцію поняття «бенчмаркінг», принципи і методи його здійснення, взаємозв’язок з іншими інструментами удосконалення діяльності, визначено структуру процесу бенчмаркінгу.

Стаття написана українською мовою


Копосов Г. О., Шелухін П. Г.
Автоматичні стабілізатори виробничої сфери підприємства (c. 101 - 105)

Розглянуто проблеми управління підприємством в умовах невизначеності. Визначено концепцію системи гештальтів та автоматичних стабілізаторів. Зазначено принципи та алгоритм застосування автоматичних стабілізаторів у системі гештальтів. Надано основні типові проблеми виробничої сфери підприємства. Проаналізовано ланцюговий дестабілізуючий вплив кожної типової проблеми на підприємство. Наведено логічну схему та алгоритм дії автоматичних стабілізаторів у системі гештальтів для вирішення виробничих проблем підприємства.

Стаття написана українською мовою


Осипенко С. М., Романчик Т. В.
Обґрунтування параметрів наукоємної продукції на основі оцінки та розподілу економічного ефекту (c. 105 - 108)

Розглядається методичний апарат обґрунтування параметрів нових зразків складної наукоємної продукції, який забезпечує економічну ефективність їх виробництва та експлуатації.

Стаття написана українською мовою


Крохмаль С. С.
Управління матеріальними ресурсами на промисловому підприємстві (c. 109 - 113)

Розглянуто категоріальний апарат управління матеріальними ресурсами на промисловому підприємстві, узагальнено визначення «матеріальні ресурси», запропоновано визначення «управління матеріальними ресурсами», а також розглянуто систему управління матеріальними ресурсами на промисловому підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Даниленко С. В.
Аналітичні аспекти оцінювання знань підприємства (c. 113 - 116)

У статті проаналізовано концепції формування та розвитку знань підприємства, представлено послідовність дій для реалізації методів оцінки сукупності комбінацій ключових і провідних компетенцій, виділено підходи, що застосовуються при розробці системи ранжирування й оцінки управлінських компетенцій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Мельник В. М., Калінська І. М.
Фінансова криза підприємства: визначення з позиції циклічної динаміки його розвитку (c. 178 - 182)

У статті досліджено сутність фінансової кризи підприємства та визначено її різновиди на основі теорії життєвого циклу організації. Обґрунтовано взаємозв’язок між фінансовими цілями підприємства та стадіями його розвитку. Надано характеристику криз платоспроможності, ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості, фінансової стабільності та збитковості.

Стаття написана українською мовою


Веретенникова Г. Б.
Дослідження зовнішнього середовища як джерела загроз економічній безпеці підприємства (c. 182 - 185)

У статті визначено найбільш впливових учасників ринку, діяльність яких обумовлює рівень економічної безпеки підприємства. Наведено основні загрози, що виникають у процесі взаємовідносин підприємства з конкурентами, постачальниками, споживачами, фінансовими та державними структурами. Надано методичні рекомендації щодо визначення інтегрального показника, який характеризує рівень економічної безпеки підприємства з боку його зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Коренєв Е. Н.
Еволюціонування умов діяльності підприємств як передумова вибору системи корпоративного управління: історична ретроспектива та сучасні тенденції (c. 186 - 190)

Досліджено історичну ретроспективу еволюціонування систем корпоративного управління відповідно до поступового збільшення рівня нестабільності зовнішнього середовища. Надано характеристику сучасним умовам функціонування підприємств у контексті їхнього впливу на вибір ефективної системи корпоративного управління

Стаття написана українською мовою


Лобов С. П.
Теоретичні основи економічної ефективності автоматизації управління підприємствами (c. 190 - 194)

Проведено аналіз існуючих підходів до виділення частки впливу АІС на економічну ефективність управління підприємством. Враховано особливості гірничорудної промисловості. Запропоновано перераховувати втрати від простоїв обладнання на усіх попередніх переділів до простоїв на останньому переділі. Запропоновано визначати величину втрат з урахуванням ймовірності їх виникнення. Запропоновано проводити прогнозування зміни матеріальних витрат в умовах АІС на підставі виробничої функції.

Стаття написана українською мовою


Шульга В. М., Сербенівська А. Ю.
Розвиток і посилення конкурентних переваг промислового підприємства на засадах основних концепцій стратегічного управління витратами (c. 194 - 197)

У статті досліджено конкурентні переваги промислових підприємств і запропоновано один із варіантів їх посилення за допомогою впровадження системи стратегічного управління витрат. Саме стратегічне управління витратами дозволить перейти на новий рівень організації управління витратами, підвищити його аналітичність і ефективність у керуванні діяльністю підприємства.

Стаття написана українською мовою


Якимів А. І.
Сучасний стан і перспективи інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (c. 197 - 200)

У статті проведено аналіз інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Автором визначено частку інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових організацій. Досліджено динаміку обсягів фінансування інновацій, зміну кількості впроваджених інновацій. Виокремлено основні бар'єри реалізації інновацій та наведено рекомендовані заходи їх подолання.

Стаття написана українською мовою


Гуцалюк О. М.
Методичний підхід до оцінювання технологічної зрілості підприємства (c. 200 - 204)

Здійснено порівняльний аналіз існуючих методичних підходів до оцінки технологічної зрілості підприємства, виявлено їх переваги і недоліки. Запропоновано методичний підхід до оцінювання технологічної зрілості підприємства, який враховує параметри: доля ринку, що належить підприємству, мета і стан його діяльності, чисельність і кваліфікація персоналу; містить сформовані кількісно-якісні шкали розмежування рівнів розвитку для кожного параметра та ґрунтується на побудові інтегрального показника.

Стаття написана українською мовою


Письмак В. О.
Особливості формування відносин у постачальницько-збутовій діяльності машинобудівних підприємств (c. 204 - 208)

Обґрунтовано необхідність введення в класифікацію видів закупівель класифікаційну ознаку «цінність відносин з постачальником». Запропоновано використання інтегрального показника оцінки привабливості підприємства-постачальника. Виділені основні стратегії формування відносин підприємств з постачальниками. Сформовано методичний підхід до формування відносин з постачальником в процесі закупівельної діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Алєксєєв І. В., Мазур А. В.
Формування фонду науково-технічної підготовки виробництва (c. 172 - 176)

У статті досліджено питання щодо фінансування стадії науково-технічної підготовки виробництва. Проаналізовано можливі шляхи акумулювання коштів для фінансування науково-технічних робіт. Запропоновано формування фонду НТПВ для забезпечення даної стадії необхідними коштами.

Стаття написана російською мовою


Касич А. О., Хімич І. Г.
Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства (c. 176 - 179)

У статті проаналізовано та систематизовано сучасні методи оцінки результатів діяльності підприємства. Визначено проблеми та наслідки їх впровадження. Обгрунтовано доцільність їх використання на основі вивчення досвіду зарубіжних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Лепейко Т. І., Пантелєєв М. С.
Розрахунок індексів гнучкості бізнес-процесів промислових підприємств (c. 180 - 183)

Запропоновано розрахунок індексів гнучкості бізнес-процесів та підприємства в цілому. Розраховано значущість окремих груп факторів мінливості зовнішнього середовища за результатами опитування експертів підприємства. Проведено ранжування бізнес-процесів підприємства за різницею між індексом мінливості середовища і рівнем гнучкості процесу. У результаті виявлено складові потенціалу, які потребують розвитку.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. М., Яблонська-Агу Н. Л.
Стратегічне інвестування підприємств: шляхи активізації (c. 184 - 186)

У статті запропоновано використання генетичного алгоритму для визначення інвестиційної привабливості промислових підприємств на основі даних офіційної статистичної звітності за станом всіх видів економічних ресурсів: матеріальних, фінансових та трудових. Доведено, що отримані результати можуть бути використані для визначення стратегічних напрямів інвестування підприємств.

Стаття написана українською мовою


Абасс К. Джауд, Моргачов І. В.
Удосконалення класифікації витрат підприємства за елементами (c. 187 - 191)

У статті конкретизовано напрями та особливості вдосконалення класифікації витрат за елементами як на українських, так і на іракських підприємствах. Обґрунтовано необхідність гнучкої зміни даної класифікації залежно від еволюції композиції використовуваних факторів виробництва (діяльності). Запропоновано здійснювати розподіл витрат на постійні та змінні всередині кожної позиції їх поелементної класифікації.

Стаття написана російською мовою


Кармінська-Бєлоброва М. В.
Організаційні структури управління підприємством (c. 192 - 195)

У статті проаналізовано основні організаційні структури управління підприємством. Обґрунтовано їх адаптацію та використання в сучасних умовах. Запропоновано доцільність використання типів організаційних структур управління на підприємстві для ефективної підтримки реалізації обраної стратегії.

Стаття написана українською мовою


Кононов І. О., Кононов О. І.
Удосконалення методів прийняття управлінських рішень по оцінці вартості підприємства (c. 195 - 197)

У статті розглянуто методику побудови регресійної моделі. Доведено, що вдосконалення методів прийняття рішень - це потреба часу, яка вимагає негайного розгляду та приведення її в належний вигляд. На конкретному прикладі показано недоліки її застосування для ухвалення рішення по управлінню. Описаний недолік наочно пояснює по суті непридатність її застосування для подібних цілей.

Стаття написана російською мовою


Кримська Л. О., Шевченко О. О.
Управління підприємством на основі теорії обмежень (c. 198 - 201)

Зростання конкуренції у всьому світі, швидкий розвиток технологій, актуалізація проблеми обмеженості ресурсів, підвищення вимог до товарів з боку споживачів – усі ці фактори ускладнюють прийняття управлінських рішень. Серед сучасних концепцій управління, що мають наукову та практичну цінність, привертає увагу теорія обмежень. Дана теорія дозволяє розширити можливості практичного втілення системного підходу до проблем управління господарською діяльністю на конкретних підприємствах у реальному ринковому середовищі. У статті досліджено та проаналізовано можливості теорії обмежень як ефективної методології управління підприємством. Розглянуто досвід та доцільність впровадження теорії обмежень на українських підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Синиця Т. В., Осьмірко І. В.
Актуальні проблеми формування облікової політики підприємств (c. 201 - 203)

У статті зазначено, що облікова політика підприємства є важливим елементом організації бухгалтерського обліку. Розглянуто процес формування облікової політики, що включає сукупність принципів, методів і процедур здійснення первинного спостереження, групування та підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності. Виділено сукупність факторів, що впливають на формування облікової політики підприємства. Проведено аналіз існуючих проблем формування облікової політики. Обґрунтовано необхідність переосмислення ролі облікової політики в процесі управління підприємством та підвищення її якості.

Стаття написана українською мовою


Столярчук Г. В., Рудь О. М.
Підвищення фінансових результатів підприємств харчової промисловості шляхом ефективного управління витратами (c. 204 - 206)

У статті розкрито сутність системи управління витратами підприємства. Запропоновано впровадження інтегрованих систем управління витратами, спрямованих на підвищення фінансових результатів підприємств харчової промисловості в умовах конкуренції.

Стаття написана російською мовою


Телишевська Л. І., Калініна Т. О.
Сутність впливу інвестування на товарну інноваційну політику сучасного підприємства (c. 207 - 209)

У статті розглянуто основні питання щодо термінологічного обґрунтування понять «товарна політика» і «товарна інноваційна політика», основні етапи розвитку товару, його взаємозв’язок з інноваційним розвитком і з процесом інвестування. Також розглянуто основні складові інвестування, що сприяють процесу формування стратегії розвитку товару для підприємства.

Стаття написана українською мовою


Чумак Л. Ф.
Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах (c. 209 - 212)

У статті розглядається еволюція понять «інновація» та «інноваційна діяльність». Аналізується сучасний стан впровадження інновацій у виробництво в Україні та визначаються причини і наслідки недостатньо активної інвестиційної діяльності підприємств.

Стаття написана українською мовою


Вацик Н. О.
Дослідження методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання (c. 213 - 216)

Розглянуто методи аналізування та оцінювання витрат на експортну діяльність з позиції вітчизняного і міжнародного досвіду. Виокремлено чинники внутрішнього та зовнішнього середовищ за вітчизняним та міжнародним підходами, що впливають на формування витрат на експортну діяльність. Сформовано матрицю ідентифікації ключових методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


Дем’яненко Т. І.
Оцінка рівня адаптивної гнучкості у формуванні адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства (c. 217 - 220)

У статті розглянуто динамічне ринкове середовище яке впливає на необхідність пошуку можливостей створення та підтримки конкурентних переваг підприємств. Реалізація цих можливостей сприяє успішному протистоянню їх у конкурентній боротьбі, що постійно підсилюється, шляхом формування системи адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства, у рамках якого необхідною є розробка системи показників для оцінки рівня адаптивної гнучкості.

Стаття написана українською мовою


Другова О. С.
Науково-методичний підхід до порівняльної оцінки конкурентного потенціалу підприємства з використанням багатовимірного аналізу (c. 220 - 225)

У статті розкрито методичні аспекти порівняльної оцінки конкурентного потенціалу підприємств машинобудування. Встановлено взаємозв’язок між локальними складовими конкурентного потенціалу. Розроблено підхід до групування підприємств за правилом «трьох сигм».

Стаття написана українською мовою


Нікітіна А. В.
Концептуальна модель реалізації контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (c. 226 - 229)

У статті з’ясовано сутність основних сучасних підходів, засобів управління підприємствами на основі контролінгу. Обґрунтовано актуальність та необхідність подальшого розвитку теоретичних аспектів контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємств, запропоновано концептуальну модель реалізації контролінгу на підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Хаванова М. С.
Зв'язок фінансової стратегії з іншими ключовими стратегіями корпорації (c. 229 - 233)

Розробка фінансової стратегії передбачає жорсткий зв'язок з іншими стратегіями, що орієнтовані на формування сучасної структури компанії, яка здатна протидіяти невизначеності ринку, його можливим негативам і різним критичним перепадам фінансових відносин. Головна задача – не допустити процесів регресу системи, що можуть призвести до її руйнування. Головною рушійною силою системи є ефективна фінансова стратегія корпорації. Фінансова стратегія визначає можливості реалізації ряду ключових стратегій корпорації, що відображають найважливіший напрямок її розвитку, такі як реструктуризація, стабілізація, інтеграція, диверсифікація тощо, та повинна враховувати поставлені цілі та прийняті рішення, шукаючи можливі джерела фінансових ресурсів для їх виконання з урахуванням мінливих умов зовнішнього та внутрішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Шишова Ю. Г.
Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники (c. 234 - 237)

У статті досліджено вплив екологічного фактора залежно від форм його прояву на основні індикатори фінансово-економічної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. Проаналізовано взаємозв'язок екологічного чинника та показників економічного розвитку на мікро- та макрорівні. Визначено додаткові грошові потоки, що виникають в операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності підприємства з урахуванням впливу на них екологічного фактора. Обґрунтовано необхідність здійснення підприємствами екологоорієнтованого розвитку завдяки отриманню значних переваг в операційній діяльності та загальному підвищенню інвестиційної привабливості та ринкової капіталізації суб'єкта господарювання в довгостроковій перспективі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Кузьмін О. Є., Волович О. Б.
Фактори впливу на заборгованість підприємства та їхня класифікація (c. 200 - 204)

У статті проаналізовано підходи до класифікації факторів заборгованості підприємства. З метою розроблення ефективних методів управління заборгованістю її фактори впливу запропоновано поділити на три групи – фактори макросередовища підприємства, фактори його мезооточення та фактори мікросередовища.

Стаття написана українською мовою


Столярчук Г. В., Будзінська В. Я.
Використання системної діагностики фінансово-господарської діяльності на підприємствах харчової промисловості (c. 205 - 207)

У статті розглянуто проблему вдосконалення організації управління фінансовою діяльністю підприємств харчової промисловості шляхом впровадження системної діагностики їх фінансово-господарської діяльності. Наведено етапи й принципи системної діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств харчової промисловості в умовах конкуренції.

Стаття написана російською мовою


Чала О. В.
Інтегрована структура інтелектуального капіталу підприємства (c. 208 - 211)

В статті запропоновано структурну модель інтелектуального капіталу. Інтеграція складових моделі виконується шляхом трансформації організаційних знань, що дає можливість забезпечити стійкий інноваційний розвиток підприємства в умовах динамічних змін у зовнішньому середовищі.

Стаття написана українською мовою


Чумак Л. Ф., Гаркава Л. В.
Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства (c. 212 - 215)

У статті розглядається сутність понять «конкурентоспроможність» та «конкурентна перевага». Аналізуються основні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах. Зроблено висновок, що головною потребою сучасного управління конкурентоспроможністю підприємства стає визначення, наукове обґрунтування стратегічних конкурентних переваг та вирішення завдання утримання досягнутих позицій тривалий час

Стаття написана українською мовою


Чумак Л. Ф., Котляр Г. В.
Теоретичні підходи до визначення та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства (c. 215 - 219)

У статті розглядається сутність понять «конкурентоспроможність потенціалу», його особливості та структура. Наводиться механізм управління конкурентоспроможним потенціалом та його діагностика. Зроблено висновок, що підприємство може мати конкурентоспроможний потенціал за умов досягнення високої якості продукції, оптимальних цін, інновацій у виробництві. Досягнути цих переваг неможливо без утворення міцної, жорсткої, всеосяжної системи управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Варга І. Ф., Літвін О. М.
Формування конкурентних переваг на підприємстві (c. 219 - 222)

У статті проаналізовано основні вимоги до підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, які полягають у формуванні та утриманні стійких конкурентних переваг. Виявлено, що процес формування конкурентних переваг підприємства має бути чітко структурованим, що надасть змогу підприємству набути стійкості його конкурентним перевагам. Визначенні актуальні конкурентні переваги та проаналізовано перспективи їх використання та зайняття лідируючих позицій на ринках. Обґрунтовано доцільність впровадження інновацій, інтегрованості та надано рекомендації при виборі конкурентних стратегій на підприємствах. Доведено, що чітка послідовність визначення конкурентних переваг підприємства надасть їм стійкості та стабільності.

Стаття написана українською мовою


Жиляєва І. Ю.
Методичне забезпечення використання сучасних методів підбору персоналу на машинобудівних підприємствах (c. 223 - 227)

У статті запропоновано методичні підходи щодо оцінки стану рекрутингу персоналу за допомогою введення інтегрального показника якості рекрутингу і вибору методів підбору персоналу на стадії оцінювання кандидатів за допомогою факторного аналізу. Запропоновано методичний підхід щодо використання сучасних методів підбору персоналу.

Стаття написана українською мовою


Жуков А. В.
Сучасні теоретичні засади формування ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (c. 228 - 231)

У статті проаналізовано існуючі теоретичні підходи щодо визначення поняття ефективність. Проведено розмежування та роз’яснення таких категорій як ефект, результат, ефективність та критерій ефективності. Обґрунтовано комплекс критеріїв ефективності за напрямами відповідності цілей і потреб до результату і витрат. Побудовано логіко-структурна модель формування ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства за такими складовими: ефективність підсистем діяльності підприємства, ефективність використання ресурсів, соціально-екологічна ефективність. Запропоновано визначення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства як комплексної характеристики її розвитку, яка відповідно критеріям результативності, економічності та оптимальності відбиває рівень досягнення цілей виробничо-господарської діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Крипак І. С.
Методи управління витратами (c. 232 - 234)

У наш час істотно зросла проблема обліку, аналізу та контролю витрат на підприємствах. Питання управління витратами актуальне тому, що досягнення стійкої переваги над конкурентами сьогодні можливе лише при наявності більш низької у порівнянні з іншими виробниками, собівартості виробів, що випускаються. У статті розглядаються теоретичні аспекти та сучасні методи управління витратами підприємства. Особливу увагу приділяється методам управління витратами: «стандарт-кост», «директ-костинг».

Стаття написана російською мовою


Столяренко О. В.
Структура організаційно-економічного механізму функціонування санаторно-курортного підприємства (c. 235 - 238)

Статтю присвячено розгляду структури організаційно-економічного механізму функціонування підприємств санаторно-курортного комплексу. Автор розглядає категорію «механізм» як сукупність методів, важелів та інструментів, спрямованих на досягнення кінцевої мети – отримання позитивного економічного та соціального ефектів. На основі аналізу змісту і структури організаційного та економічного механізмів, автор пропонує своє визначення досліджуваного механізму. Складено структурну схему організаційно-економічного механізму.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Д’яконова І. І., Петренко Ю. М.
Ресурсно-функціональний підхід у дослідженні фінансової безпеки підприємства та корпоративного управління (c. 188 - 193)

У статті розглянуто взаємозалежність фінансової безпеки підприємства та корпоративного управління через призму ресурсно-функціонального підходу. На основі природи організаційних та соціально-економічних відтворювальних відносин, положень правового поля та міжнародних стандартів, сформовано підхід до розуміння корпоративної соціальної відповідальності як проактивного елементу корпоративного управління. Обґрунтовано роль корпоративної соціальної відповідальності в забезпеченні фінансової безпеки підприємства та реалізації корпоративної стратегії.

Стаття написана українською мовою


Котлик А. В.
Цілеорієнтований підхід до ідентифікації бізнес-процесів підприємства (c. 193 - 196)

У статті визначено сутність процедури ідентифікації бізнес-процесів та її місце при створенні процесної моделі підприємства. Окреслено коло властивостей бізнес-процесу, які мають бути визначені при його ідентифікації. Розглянуто підходи до побудови процесної моделі підприємства, визначено їх переваги та недоліки. Розглянуто процедури структуризації та ідентифікації бізнес-процесів підприємства, альтернативні за напрямом просування по рівнях його ієрархії. Продемонстровано, що мета (завдання), на досягнення якої спрямований бізнес-процес, безпосередньо визначає його межі по виходу і опосередковано (через виробничу й управлінську технологію підприємства і відповідно до прийнятого рівня деталізації бізнес-процесів) – межі по входу. Запропонований підхід до ідентифікації бізнес-процесів на основі їх цілей проілюстровано на прикладі збутової діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Момот В. М., Костючина М. А.
Розробка заходів щодо вдосконалення складської системи (c. 197 - 200)

У статті розглянуто ряд заходів, спрямованих на зменшення часу розвантажувально-навантажувальних робіт на складах, таких як: точний розрахунок постів приймання та відвантаження товару; зменшення часу простою машини за допомогою пломбування; придбання навантажувачів; зменшення холостого пробігу навантажувачів на складі; застосування штрих-кодів для автоматизації обліку руху товарів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Карапейчик І. М.
Потенціали і конкурентоспроможність підприємств: ознаки схожості та відмінності як об’єктів оцінки (c. 249 - 254)

Досліджено співвідношення понять потенціалу та конкурентоспроможності промислових підприємств. Показано, що зазначені поняття відносяться до загальної групи ознак, що характеризують визначені здібності підприємства, їх граничні можливості щодо здійснення властивих підприємству видів діяльності та функціонуванні в цілому. Виявлено схожі та відмінні ознаки потенціалів і конкурентоспроможності як наукових понять і як об’єктів вимірювань. Встановлено, що поняття економічного потенціалу підприємства і конкурентоспроможності співвідносяться як частка и ціле, як просте і складне, а головна відмінність полягає у тимчасовій природі відповідних ознак. Показано, що оцінки економічного потенціалу підприємства є миттєвими, точковими, а оцінки конкурентоспроможності – інтегральними в часі величинами. Результати дослідження можуть служити теоретичним обґрунтуванням можливості розвитку методів кількісної оцінки потенціалів в економіці на основі методології та методів оцінки конкурентоспроможності підприємств та інших суб’єктів економіки.

Стаття написана російською мовою


Меліхова Т. О.
Визначення витрат господарської діяльності підприємства (c. 254 - 258)

У статті узагальнено методи визначення витрат на виробництво продукції. Удосконалено методи вимірювання грошового потоку на рівні підприємства та його структурних підрозділів, які враховують особливості кругообігу основних засобів та оборотних коштів. Це дає можливість розрахувати нормативний чистий грошовий потік, грошовий потік у кумулятивному та нагромадженому вигляді. Запропоновано методи визначення коефіцієнтів використання витрат. Вони побудовані на основі відношення величини витрат до обсягу реалізованої продукції. Розрахунок даних показників дозволить розвинути аналіз господарської діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Петряєва З. Ф., Петряєв О. О.
Економічна безпека підприємства як важлива складова сучасного бізнесу (c. 259 - 262)

У статті досліджено зовнішні та внутрішні загрози економічній безпеці суб'єктів господарювання; уточнено зміст поняття «система економічної безпеки підприємства». Розкрито роль економічної безпеки в успішному веденні бізнесу; обґрунтовано необхідність розробки політики безпеки підприємства з урахуванням специфіки об'єкта; сформульовано підходи до створення системи безпеки; запропоновано розробляти на підприємствах не тільки ринкову стратегію, але й стратегію безпеки, яка обов'язково має включати спеціальні програми із захисту інтелектуальної власності та економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Ситник Г. В.
Концепція фінансового планування на підприємстві на основі процесно-орієнтованого підходу (c. 262 - 270)

У статті на основі дослідження еволюції та особливостей процесного управління обґрунтовується необхідність розвитку теоретичних положень і практичного інструментарію фінансового планування на основі процесного підходу як передумови гармонізації управління фінансами з його іншими підсистемами в умовах розвитку і запровадження в практичну діяльність сучасних концепцій управління (стратегічного менеджменту, менеджменту якості, теорії обмежень, ціннісно-орієнтованого управління) і чинника підвищення цінності підприємства та забезпечення його збалансованого фінансового розвитку в довгостроковій перспективі. Викладено концептуальні положення створення системи фінансового планування на основі процесного підходу: вихідні теоретичні передумови її формування, сформульовано сутність та її складові елементи, особливості реалізації та переваги впровадження на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Шамота Г. М., Малиш Д. О.
Дослідження підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства (c. 271 - 278)

У сучасних умовах фінансова стійкість виступає якісною характеристикою фінансових можливостей підприємства. Важливим є обґрунтування методики визначення фінансової стійкості підприємств, основних критеріїв та показників її визначення. У свою чергу, встановлення факторів зміни фінансової стійкості, можливостей управління внутрішніми та пристосування до зовнішніх з них сприятиме зміцненню фінансової стійкості підприємств. Тому існує необхідність розробки єдиної методики оцінки фінансового стану підприємства. У статті характеризуються існуючі методи оцінки фінансового стану підприємства, основних показників, проводиться їх аналіз за даними умовного підприємства і надаються рекомендації щодо подальшого вдосконалення зазначених методик.

Стаття написана українською мовою


Тарануха О. М., Іванчук С. І.
Формування процесу ризик-менеджменту на підприємстві (c. 278 - 281)

У статті проаналізовано процес управління ризиком, детально розглянуто етапи ризик-менеджменту, узагальнено теоретичні та методичні аспекти ризик-менеджменту підприємства. Обгрунтовано актуальність застосування на підприємстві механізму, який би дозволив найраціональнішим способом врахувати ризик та мінімізувати втрати. Запропоновано визначення управління ризиком як процесу впливу на об’єкт господарювання, при якому забезпечується максимально широкий діапазон охоплення можливих ризиків. Ризик-менеджмент дозволяє прийняти упереджувальні дії з мінімізації ризику, обґрунтовано врахувати його при прийнятті управлінських рішень і звести ступень впливу виявлених ризиків до мінімальних меж.

Стаття написана українською мовою


Боднарчук А. В.
Удосконалення комплексного економічного аналізу власного капіталу (c. 282 - 285)

У статті науково обґрунтовано та доведено необхідність удосконалення комплексного економічного аналізу власного капіталу, який забезпечує системний підхід до аналізу фінансової стійкості підприємства та підвищує ефективність формування та використання власного капіталу. Розглянуто та узагальнено типи та завдання факторного аналізу власного капіталу як одного з етапів комплексного аналізу. Виділено основні фактори впливу на результативний показник, і для вдосконалення системи управління власним капіталом розроблено багатофакторну модель факторного аналізу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Лупак Р. Л.
Економічне обґрунтування стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства (c. 320 - 325)

У статті запропоновано варіант поетапного формування та реалізації конкурентної стратегії, який відповідає ознакам елементного поділу, передбачає застосування специфічних процедур і методичного обґрунтування та пояснює систему вибору стратегічної поведінки підприємства в конкурентному середовищі. Систематизовано стратегічні цілі управління конкурентоспроможністю підприємства відносно рівнів їх виконання (нульовий, перший, другий), взаємозв’язки (головні, основні, допоміжні цілі) та послідовності дій. Висвітлено типові стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства, поєднуючи маркетинговий підхід (максимізація охоплення цільового ринку) і фінансовий підхід (максимізація цільового прибутку шляхом оптимізації витрат).

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Чуйко І. М.
Імітаційні потокові моделі динаміки розвитку підприємства (c. 331 - 338)

У статті розглянуто аспекти управління грошовими потоками промислового підприємства на основі побудови імітаційних потокових моделей руху грошових коштів у розрізі трьох основних видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової, впровадження яких підвищить обґрунтованість прийняття рішень з ефективного управління розвитком підприємства.

Стаття написана російською мовою


Ліснічук О. А.
Основні складові механізму санації підприємств України (c. 339 - 345)

У статті розглянуто важливе значення теоретичних положень наукового обґрунтування санації підприємства. Автором сформовано систему санаційних заходів організаційно-правового, виробничо-технічного, фінансово-економічного та соціального характеру. Досліджено структуру організаційно-економічного механізму санації. Розроблено механізми управління процесом санації підприємств. Узагальнено основні цілі санації. Встановлено етапи здійснення санації та визначено мету кожного етапу. Визначено місце санації як одного з елементів антикризового управління підприємства. Досліджено, що на даному етапі розвитку української економіки необхідно вдосконалити інститут санації збанкрутілих підприємств, не даючи можливості конкурсним кредиторам суб’єктів господарювання та уповноваженим органам розпродавати майно по частинах з метою максимального задоволення висунутих вимог.

Стаття написана українською мовою


Шпак С. О.
Обгрунтування комплексу завдань діагностики системи збуту в плануванні реструктуризації підприємств. Цільовий підхід (c. 345 - 351)

На прикладі завдання діагностики системи збуту як інструменту аналітичного забезпечення ухвалення рішень при розробці стратегії та плану реструктуризації підприємств розроблено методичні положення з визначення переліку необхідних аналітичних досліджень і послідовності їх проведення, що реалізовують методологію цільового підходу. Встановлено, що в умовах відсутності практичного досвіду в проведеннi реструктуризації, що є характерним для менеджменту підприємств України, наслідування загальновизнаних у західній економіці рекомендацій породжує проблему вибору завдань діагностики для конкретних підприємств з усього широкого спектра завдань, які пропонує до розгляду сучасна економiчна теорiя. Показано, що застосування цільового підходу на стадії формування дерева пріоритетних цілей реструктуризації дозволяє провести декомпозицію загального завдання діагностики на сукупність простіших завдань, визначити логічну та часову послідовність проведення діагностики, цільове призначення та вимоги до результатів аналізу, обгрунтувати вибір відповідних методів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Лігоненко Л. О.
Обґрунтування теоретичних засад економічного управління підприємством з позиції теорії фірми (c. 227 - 231)

Розглядається еволюція теорії фірми стосовно визначення генеральної мети, призначення, необхідності та можливості управління підприємством. На цій основі аргументується необхідність та визначаються базові параметри (роль, мета, функції) економічного управління підприємством, під яким пропонується розуміти інтегруючий та координуючий вид управління. Його основною метою є гармонізації управлінських цілей (визначених в окремих видах спеціального управління) та підпорядкування їх загальній меті існування підприємств – забезпечення довгострокового стійкого функціонування (життєздатності) та максимізації (зростання) цінності для усіх груп стейкхолдерів.

Стаття написана українською мовою


Отенко В. І.
Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства (c. 232 - 237)

Робота присвячена вивченню теоретичних засад і практичних положень оцінки та аналізу ефективності діяльності підприємства. Розкрито сутність таких понять, як ефект, ефективність, ефективність діяльності підприємства, виробнича ефективність. Визначено, що головним критерієм ефективного функціонування підприємства слід вважати економічну ефективність. Розглянуто основні підходи та методи оцінки ефективності функціонування підприємства, що використовуються в сучасній практиці. У роботі запропоновано певну послідовність виконання аналітичної роботи з метою аналізу та оцінки ефективності господарської діяльності підприємства, представлено методи, інструментарій та необхідне інформаційне забезпечення, що використовується на кожному етапі оцінки ефективності діяльності підприємства. Як основні етапи аналізу та оцінки ефективності діяльності підприємства пропонуються: 1) уточнення об'єктів, мети і задач аналізу, складання плану аналітичної роботи; 2) розробка системи синтетичних і аналітичних показників; 3) збір і підготовка до аналізу необхідної інформації; 4) аналіз структури та динаміки даних показників для оцінювання ефективності фінансів; 5) оцінювання таксономічних показників за складовими ефективності та інтегральна оцінка ефективності; 6) багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз ефективності господарської та фінансової діяльності; 7) факторний аналіз ефективності фінансової діяльності; 8) оцінка результатів аналізу та пошук засобів підвищення економічної ефективності господарювання за допомогою застосування комплексного програмного забезпечення. Запропоновані етапи оцінки ефективності господарської діяльності підприємства підпорядковані досягненню стратегічної мети підприємства.

Стаття написана українською мовою


Щекович О. С.
Оперативне управління в умовах санації підприємства (c. 238 - 242)

У процесі становлення ринкових відносин в Україні питання, пов’язані із санацією підприємства, мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в скрутному становищі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. У даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності та форми власності підприємства, повинен реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів. Нестабільне фінансове становище підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які призводять до незапланованих втрат чи навіть банкротства. Виходячи з цього, дослідження фінансових засад проведення санаційних заходів та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах. Завданням статті є доведення важливості проведення санаційних заходів для підприємств та економіки країни в умовах нестабільності; дослідження засад проведення санації та напрямів стабілізації діяльності підприємств. У статті розглянуто основні проблеми у сфері регулювання процедури банкрутства. Конкретизовано види заходів, які проводяться в межах фінансового оздоровлення суб‘єктів господарювання. Узагальнено види санаційних заходів у рамках реструктуризації підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мельникова К. В.
Особливості обліку логістичних витрат на підприємствах (c. 242 - 246)

У статті автором проаналізовано проблеми обліку логістичних витрат на сучасних вітчизняних підприємствах. У зв'язку з тим, що логістичні витрати входять до складу собівартості готової продукції та істотно впливають на її ціну, необхідно вести повний і всеосяжний облік цієї групи витрат. Автором узагальнено існуючі визначення терміна «логістичні витрати». Виділено вимоги, що висуваються до системи обліку логістичних витрат. Описано цільову функцію логістичних витрат, на основі якої робиться вибір оптимального рішення. При описі критерію витрати на логістичні функції відносяться до тих сфер логістики підприємства, в яких вони виконуються. Окрім цього, у функції враховуються витрати на логістичне адміністрування і витрати на покриття логістичних ризиків. Запропоновано основні шляхи зниження рівня логістичних витрат на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Гагарінов О. В., Кобзєв П. М.
Системна модель оцінювання рівня інтеграції властивостей системних елементів підприємства (c. 246 - 253)

У статті представлено результати проведеного дослідження в галузі застосування конструктивного системного підходу до створення та організації функціонування досконалих організаційно-економічних систем (ОЕС) «підприємство» і науковому управлінню їх системним станом. Розглянуто проблему неконкурентоспроможності вітчизняних ОЕС з причини недостатньо-го рівня їх системної досконалості як окремого випадку низького рівня інте-грації властивостей системних елементів у них. Обґрунтовано актуальність створення конструктивного системного інструментарію для оцінювання рівня інтеграції структурних елементів підприємства з метою підвищення їх систем-ної досконалості. Розроблено системну модель оцінювання рівня інтеграції властивостей системних елементів підприємства, в основу якої покладено раніше розроблену системну модель функціонального перетворювача ОЕС «підприємство», використовуючи яку, можна перейти до наукового управління процесом інтеграції властивостей елементів у системі. Представлено результати системної апробації даної моделі на одному з машинобудівних підприємств м. Харкова.

Стаття написана російською мовою


Крамськой Д. Ю., Колотюк О. І.
Аналіз інструментарію дослідження інноваційного розвитку підприємства (c. 253 - 258)

Застосування якісного інструментарію дослідження інноваційного розвитку підприємства дозволяє сформувати низку методик і методичних рекомендацій щодо формування стратегій інноваційного розвитку та підвищити ефективність роботи виробничих підприємств. Аналіз інструментарію дозволив виділити дві категорії моделей і методів: традиційні та спеціальні економіко-математичні. При виділенні традиційних економіко-математичних моделей нами був проведений порівняльний аналіз їх переваг і недоліків. Оцінка спеціальних підходів до дослідження інноваційного розвитку підприємств дозволила виділити два типи підходів: підходи до формування простору чинників інноваційного розвитку і підходи до оцінки інноваційного розвитку. Дослідження проаналізованих підходів указало на їх слабкі місця і показало необхідність створення концептуальної схеми інноваційного розвитку, до складу якої увійшли методики і методичні рекомендації з формування стратегій інноваційного розвитку.

Стаття написана українською мовою


Криворучкіна О. В.
Управління продуктивністю підприємства на засадах ресурсозбереження (c. 258 - 263)

У статті акцентовано увагу на пріоритетності зростання продуктивності природних ресурсів, оскільки вони є головним обмежуючим фактором виробничих систем. Зазначено, що забезпечення позитивної траєкторії розвитку підприємств може бути досягнуто за рахунок не формального зменшення застосованих природних ресурсів, а їх комплексного використання. Систематизовано концептуальні підходи до управління ресурсозбереженням. Представлено логіку формування результатів зростання продуктивності природних ресурсів. Визначено основні принципи їх формування та ефективного використання. Доведено, що впровадження ресурсозберігаючого типу виробництва дозволяє отримати синергію еколого-економічних результатів. Обґрунтовано визначальну роль стратегічних ресурсів у розробленні та реалізації заходів щодо ефективного використання ресурсів підприємства в цілому та природних зокрема. Запропоновано оцінювати результативність діяльності суб’єктів господарювання крізь призму внутрішньої продуктивності, що трактується як здатність підприємства до генерування і акумулювання інтелектуальних, інформаційних, організаційних продуктів за певний проміжок часу, які набувають статусу стратегічних ресурсів і створюють передумови для реалізації пріоритетних напрямів розвитку компанії в контексті реалізації ресурсозберігаючого типу виробництва.

Стаття написана українською мовою


Мошек Г. Є., Соломко А. С., Ковальчук М. М.
Вплив типів управлінських рішень на ефективність діяльності торговельних підприємств (c. 264 - 268)

У статті обґрунтовано твердження, що одним із важливих завдань менеджера організації є опанування технології основних управлінських рішень та їх ухвалення для розв’язування конкретних проблем і ситуацій. Разом з тим аналіз показав, що в літературних джерелах недостатньо приділено уваги розкриттю сутності, ролі управлінських рішень та вибору їх найбільш оптимального типу для розв’язання виробничих (комерційних) проблем. У статті уточнюються сутність і роль управлінських рішень, досліджуються їх основні типи та вплив на ефективність діяльності торговельних підприємств. Також відображено практичний бік побудови прийняття рішень на діючих підприємствах. У статті визначено, що управлінське рішення можна представити як основну форму впливу керуючої системи на керовану підсистему з метою виконання конкретних виробничих (комерційних) завдань та досягнення поставлених цілей. Також обґрунтовано, що сьогодні менеджеру організації недостатньо знати типи управлінських рішень, потрібно вміти їх застосовувати в практичній діяльності підприємства. У процесі дослідження зроблено висновки, що до числа найбільш ефективних типів рішень, які застосовуються в діяльності торговельних підприємств, відносяться запрограмовані, раціональні, оптимальні та колективні (колегіальні) рішення за участю висококваліфікованих менеджерів і спеціалістів підприємства. Керівники підприємств, які застосовують переважно вищезазначені типи управлінських рішень з використанням інноваційних підходів (моделей) до розробки та ухвалення рішень, досягають, як правило, високих економічних і соціальних показників діяльності.

Стаття написана українською мовою


Каліберов О. Г.
Семантичний аналіз категорії «Маркетингова стратегія підприємства» (c. 268 - 272)

У статті проаналізовано основні визначення понять «маркетинг» і «стратегічний маркетинг». Автор визначає основні характеристики маркетингової стратегії. У тексті статті наводиться порівняльний аналіз точок зору як вітчизняних, так і зарубіжних експертів, праці яких присвячені розвитку маркетингової стратегії підприємства. Стаття містить теоретичні погляди на формування маркетингової стратегії підприємства, ключові фактори, які впливають на даний процес. Автор фокусує увагу на цільове призначення маркетингової стратегії. В статті обґрунтовано ключову роль маркетингової стратегії як основної частини стратегічного планування діяльності підприємства в коротко-і довгостроковій перспективах, яка повинна базуватися на потенціалі продукту на окремих ринках і сукупному організаційної системи підприємства.

Стаття написана українською мовою


Сомов Д. О.
Особливості комплексної взаємодії чинників стратегічного розвитку підприємства (c. 272 - 277)

У статті досліджено вплив ендогенних, екзогенних і чинників невизначеності на економічну ефективність діяльності організації. Розглянуто позиції основних шкіл стратегії щодо пріоритету та механізмів узгодження чинників. Показано, що на рентабельність організації ендогенні чинники впливають більше, ніж галузеві. З’ясовано, що сила впливу екзогенних чинників та невизначеності на стратегію знаходиться в оберненій залежності до рівня розвитку організаційних здібностей. Виділено зону низької рентабельності господарської діяльності підприємств, в якій посилюється вплив екзогенних чинників та невизначеності на стратегію.

Стаття написана українською мовою


Закорко М. В.
Визначення чинників формування вартості фінансових ресурсів суб'єктів господарювання (c. 278 - 287)

У статті узагальнено та систематизовано чинники формування вартості фінансових ресурсів суб'єктів господарювання, що агрегують чотири блоки: фактори, обумовлені структурою активів, ефективністю і перспективами інвестиційної діяльності суб'єкта господарювання; фактори, обумовлені структурою фінансування діяльності суб'єкта господарювання; фактори структури власності; зовнішні фактори, що відображають вплив макроекономічного оточення. Підкреслено фундаментальну закономірність, згідно з якою, чим вище неефективність і недосконалість фінансового ринку, тим більшою мірою позначається вплив специфічних внутрішніх факторів діяльності суб'єктів господарювання на вартості їхніх фінансових ресурсів. На основі аналізу ступеня фінансового розвитку України зроблено висновок про існування всіх передумов для формування значного розриву між вартістю зовнішнього і внутрішнього фінансування, що максимальною мірою проявляється в період кризи і рецесії. Оцінено показники внутрішніх детермінантів вартості фінансування (розміру компаній, структури активів і перспектив зростання) суб'єктів господарювання в Україні, що за своєю величиною в цілому відповідають показникам країн із ринками, які розвиваються. Узагальнено фактори вартості з боку особливостей сформованої структури власності суб'єктів господарювання в Україні

Стаття написана російською мовою


Наконечна Д. Ю.
Бізнес-модель енергоефективного підприємства: основні складові та механізм впливу на формування конкурентних переваг (c. 288 - 293)

У статті розглянуто різні підходи науковців в дослідженні сутності та трактуванні поняття «бізнес-модель». Запропоновано дескриптивне визначення терміна «бізнес-модель енергоефективного підприємства», що базується на врахуванні семантики поняття «бізнес-модель» та особливостях цього явища із системної точки зору. Представлено головні завдання формалізації й комплексного представлення зазначеної бізнес-моделі. Ідентифіковано та охарактеризовано її структурні компоненти для енергомісткого підприємства, зокрема, що виробляє цемент, якими є: ключові стейкхолдери підприємства; пропозиція цінності для стейкхолдерів; головне завдання енергоощадження; напрями формування додаткових конкурентних переваг на основі підвищення енергоефективності; критерії управління енергоощадженням; внутрішні чинники енергоощадження; бар’єри енергоефективності; умови ефективного управління енергоощадженням; система управління енергоощадженням; оцінювання енергоощадження та управління ним. Визначено та описано взаємозв’язок між запропонованими структурними компонентами, а також систему зв’язків із зовнішнім середовищем.

Стаття написана українською мовою


Пурій Г. В.
Методичні підходи до управління операційними витратами підприємств з метою запобігання банкрутству (c. 293 - 298)

У статті досліджено сучасний стан методичних засад з управління операційними витратами підприємства і встановлено, що ризик банкрутства підприємства пов'язаний не лише із фінансовим станом, а і з ефективністю операційної діяльності, що відображає взаємозв’язок вірогідності банкрутства із коефіцієнтом операційного левериджу та співвідношенням позикового і власного капіталу на підприємствах гірничо-металургійного комплексу. Враховано, що підвищення значень коефіцієнта операційного левериджу призводить до підвищення ризику банкрутства. Визначено граничні області ризику банкрутства підприємств гірничо-металургійного комплексу за значеннями коефіцієнта операційного левериджу в зонах помірного, стриманого та критичного ризику банкрутства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Ляшенко І. М., Вербіцька В. В.
Схема процесу підрахунку стандартної ціни продукції в міжнародній корпорації (c. 270 - 274)

У даній статті запропонована до розгляду схема процесу підрахунку стандартної ціни. Ця схема включає чотири етапи. Перший етап – задача агрегації цін. За допомогою аналізу актуальної літератури та сучасних методів агрегації математичних моделей описано модель для агрегації підрахування стандартних цін. На другому етапі ставиться задача оптимізації аналізу отриманих показників. Третім етапом буде задача прийняття рішення з багатьма вхідними параметрами, оскільки стратегія поведінки для кожної компанії повинна розроблятись окремо на основі отриманих показників та умов ринку. На четвертому етапі, відповідно до отриманого результату задачі прийняття рішень, буде розроблятися план, або стратегія подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Глинська А. Є.
Переваги й недоліки пріоритету екологічної складової у формуванні напрямку розвитку підприємств (c. 275 - 279)

У статті розглядаються актуальність, перспективи та проблеми впровадження екологічних принципів у діяльність підприємств, а також складність управління даним процесом. Значна увага приділяється особливостям функціонування відповідно до концепції сталого розвитку на вітчизняних підприємствах. Аналізуються основні проблеми досягнення й управління сталим розвитком. Підкреслюється, що фокусування на екологічній складовій бізнесу є потужним інструментом для залучення інвестиційних ресурсів. Також у статті розглянуто існуючі альтернативи та етапи розвитку вітчизняних підприємств у рамках екологізації своєї діяльності з метою підвищення теперішньої та майбутньої конкурентоспроможності. Особливий акцент робиться на перевагах формування стратегії підприємств з позиції екологічно орієнтованого бізнесу й досягнення конкурентоспроможної, лідируючої позиції в перспективі.

Стаття написана українською мовою


Олійник Т. В.
Ідентифікація об’єктів стратегічних змін у процесах управління адаптивністю підприємства (c. 279 - 283)

Найважливішою метою ефективного підприємства стає забезпечення його адаптивності в умовах мінливого зовнішнього та внутрішнього середовищ. Вирішення такого питання можливе за умови формування ефективної системи стратегічного управління та ідентифікації об’єктів стратегічних змін. У статті проаналізовано об’єкти стратегічних змін підприємства. Обґрунтовано актуальність визначення об’єктів стратегічних змін, інструментарію управління стратегічними змінами та показники для їх оцінки. Досліджено ідентифікацію об’єктів стратегічних змін у процесах управління адаптивністю підприємства.

Стаття написана українською мовою


Єфремова Л. В., Алєйнікова Н. М.
Особливості використання методичних підходів з оцінки при визначенні ринкової вартості підприємства (c. 284 - 288)

У статті розглядається сутність і необхідність визначення ринкової вартості підприємства в сучасних ринкових умовах. Розкрито поняття «підприємство» і зазначено важливу роль підприємництва як провідного сектора ринкової економіки. Розглянуто три основні методичні підходи до визначення ринкової вартості підприємства, розкрито їх зміст і сутність, виділено основні методи оцінки. Досліджено особливості кожного з методичних підходів, достоїнства та недоліки при їх застосуванні на практиці при оцінці підприємства. Визначено найбільш поширені цілі для проведення оцінки підприємств. Обґрунтовано можливість використання відповідних методичних підходів для оцінки ринкової вартості підприємства. Приділено увагу поняттю вартості підприємства як комплексній характеристиці його сталого економічного розвитку. Обґрунтовано потребу в комплексному підході до оцінки вартості підприємства на основі поєднання декількох методичних підходів.

Стаття написана українською мовою


Камінська Т. Г.
Інтелектуальний капітал як складова кругообороту капіталу підприємства в обліку і звітності (c. 289 - 295)

Стаття присвячена дослідженню інтелектуального капіталу як об’єкта обліку і звітності. Також автор розглядає місце інтелектуального капіталу в загальному кругообороті капіталу. У статті наведено критичний огляд поглядів вітчизняних і зарубіжних учених у галузі економіки та обліку на інтелектуальний капітал, питання оцінки його значення в організації та відображення в обліку і звітності. Автором виділено різні елементи інтелектуального капіталу та визначено можливості їх відображення в обліку. Відмічено зростання його значення при оцінці підприємств у цілому в контексті розгортання глобалізаційних процесів. Розглянуто також звіти про інтелектуальний капітал, які публікуються найбільшими європейськими та американськими компаніями, дана їх характеристика. Проведено аналіз нагромадження, розвитку та використання інтелектуального капіталу в Україні. На основі наведених даних автор робить висновок про недостатній рівень його нагромадження і використання українськими підприємствами.

Стаття написана українською мовою


Партин Г. О., Фаріон С. Я.
Економічна сутність майнового потенціалу підприємства (c. 296 - 301)

У статті проаналізовано економічний зміст й окреслено особливості поняття майнового потенціалу підприємства. Досліджено поняття «потенціал підприємства» і виділено основні підходи до його трактування. Розглянуто погляди науковців щодо сутності поняття «майно підприємства». Проаналізовано складові елементи майна підприємства, виділені згідно з чинним законодавством. Розмежовано типи майна за складовими елементами права: майно, яким володіє підприємство, і майно, яке перебуває в користуванні підприємства. Запропоновано порядок визначення майна, яке перебуває в користуванні підприємства. Окреслено внутрішні та зовнішні щодо підприємства чинники, які впливають на майновий потенціал. Досліджено економічну сутність майнового потенціалу підприємства та запропоновано визначення цього поняття.

Стаття написана українською мовою


Кравченко В. М., Шурма Р. І.
Задачі управління ресурсними потоками на підприємстві (c. 302 - 307)

Невизначеність організації ресурсних потоків ускладнює задачі планування виробничого випуску на підприємстві, що може призводити до проблемних ситуацій зі значними витратами на їх подолання, оскільки такі ситуації, насамперед, призводять до часових зсувів у процесі виробництва готової продукції, а й отже у виконанні споживацьких замовлень. Для скорочення витрат на основну діяльність підприємства та мінімізації втрат від порушень у забезпеченні технологічних процесів матеріальними ресурсами досліджено моделі визначення оптимального обсягу замовлень на постачання ресурсів, задачі об’ємно-календарного планування та зв’язки між цими моделями та задачами. При цьому забезпечення цих зв’язків підпорядковано загальному управлінському завданню із синхронізації сфер постачання, виробництва та збуту задля надійного й економічного виконання замовлень від споживачів. Для забезпечення високої результативності й ефективності багатостадійних процесів виробництва та збуту продукції вирішуються також задачі управління ресурсами, що не складуються.

Стаття написана українською мовою


Руднєва О. Ю.
Розвиток інструментів еколого-економічного управління промисловим виробництвом (c. 308 - 312)

У статті доведено необхідність суттєвих перетворень у системі еколого-економічного управління підприємством, які б супроводжувалися підвищенням уваги до екологічних аспектів і розвитком відповідного методичного інструментарію. Проаналізовано перешкоди, що обмежують можливості існуючих методів еколого-економічного аналізу та оцінки і вимагають їх постійного вдосконалення. Обґрунтовано значущість процесного підходу для виявлення негативних екологічних аспектів промислового виробництва. Встановлено, що результати оцінки екологічних аспектів діяльності підприємства можуть бути основою для рейтингування процесів виробництва. Розроблено рекомендації з удосконалення інструментів системи еколого-економічного управління підприємством. Запропоновано підхід до формування оціночних показників технологічних процесів машинобудівного підприємства і рейтингової оцінки процесів виробництва з використанням процедур кластеризації, що дозволяє комплексно оцінити технологічні процеси за ступенем їх негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2013

Гросул В. А.
Ресурси підприємства: теоретичне осмислення сутності (c. 236 - 242)

У статті проаналізовано системи категорій і понять, пов’язаних із розумінням економічної природи ресурсів підприємства. Доведено, що сучасний концепт економічних ресурсів є результатом тривалого розвитку наукової думки; простежено еволюцію наукових знань про економічні ресурси. Систематизовано наукові погляди щодо сучасного тлумачення категорії «ресурси» в економічній літературі; виявлено проблеми, пов’язані з неузгодженістю термінологічного апарату та ототожненням сутності понять «ресурси», «економічні ресурси» та «фактори виробництва». На основі узагальнення та систематизації різноманітних точок зору вчених на сутність категорій «ресурси підприємства», «економічні ресурси» та «фактори виробництва» виділено найважливіші їх риси, визначено галузі застосування та упорядковано понятійно-категоріальний апарат на основі розмежування досліджуваних понять.

Стаття написана українською мовою


Гнип Н. О.
Дослідження результатів діяльності в системі планування фінансового потенціалу підприємств (c. 242 - 246)

У статті проаналізовано фінансові показники діяльності підприємств Харківської області у 2001 – 2011 рр., що підтверджує кризовий стан вітчизняного реального сектора економіки. Досліджено вплив результатів діяльності підприємства на структуру його фінансового потенціалу в системі планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Доведено, що функціями управління є планування, організація, мотивація та контроль. Виявлено, що фінансове планування – це планування всіх фінансових ресурсів, доходів і напрямів їх витрачання, що складають основу фінансового потенціалу для забезпечення розвитку підприємства. Фінансове планування, як одна з функцій управління, дозволяє передбачити всі необхідні дії та максимум несподіванок, які можуть виникнути в процесі діяльності, і запропонувати шляхи мінімізації негативних наслідків «розпилення» фінансового потенціалу.

Стаття написана українською мовою


Єгоркіна Т. О.
Методика планування витрат основного виду діяльності промислового підприємства (c. 247 - 252)

На сьогодні, в більшості промислових підприємств, планування зовсім не розглядається, як інструмент оптимізації витрат основного виду діяльності, а це зовсім не правильно. Тому, що саме планування дає можливість управлінській ланці підприємств займатися пошуком найбільш ефективних напрямів діяльності, виборі більш стабільних замовників і постачальників, і пошуку напрямів мінімізації витрат основного виду діяльності, так як саме від цих базових критеріїв залежить подальше функціонування і розвиток підприємств. В статті розроблено методику планування витрат основного виду діяльності, яка включає в себе: побудову загальних показників ризиків в короткостроковій та довгостроковій діяльності, що дає змогу визначити основні ризики короткострокової та довгострокової діяльності, та розрахувати їх вагу в загальних ризиках підприємства; визначення значень ризиків, за рахунок поєднання вербальних значень ризику та його кількісних характеристик, що дозволяє обґрунтувати загальні ризики в короткостроковій та довгостроковій діяльності; поєднання ризиків короткострокової та довгострокової діяльності, за рахунок використання матричного підходу, який дозволяє побудувати матрицю управління з урахуванням ризику в розрізі оперативного, тактичного та стратегічного планування. Таким чином, побудована матриця дозволяє визначити спосіб планування на підприємстві в умовах комбінації ризиків короткострокової та довгострокової діяльності для ефективного планування витрат підприємства.

Стаття написана українською мовою


Ващилін С. В.
Підвищення достовірності оцінок витрат (c. 252 - 256)

В статті досліджується питання підвищення достовірності оцінки витрат. Доведено, що на неї оказують вплив як ринкові так і не ринкові фактори. Ринкові фактори в основному регламентують склад та рівень окремих елементів витрат. До них відносяться: нормативно-правові, конкурентні та інфраструктурні. Не ринкові фактори встановлюють порядок формування собівартості окремого об’єкту витрат. До них відносяться: об’єкт оцінки, методи обліку, методи списання запасів при вибутті, методи начислення амортизації, форми та системи оплати праці, база розподілу непрямих витрат, методи оцінки попутної продукції, методи розподілу витрат між окремими продуктами у комплексних виробництвах, послідовність формування собівартості окремих об’єктів витрат.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Воліков В. В.
Принципи оцінки інтелектуального потенціалу підприємства (c. 243 - 248)

Визначено роль інтелектуального потенціалу підприємства як рушійної сили інноваційної активності господарюючого суб’єкта. Підкреслено важливість систематичної оцінки інтелектуального потенціалу підприємства. Зазначено, що підходи до оцінки інтелектуального потенціалу підприємства мають спиратися на еволюцію уявлень відносно потенціалу підприємства та систему принципів. На основі існуючих підходів до оцінки інтелектуального потенціалу, що мають місце в науковій економічній літературі, з погляду їхньої узгодженості із змістом економічної категорії інтелектуального потенціалу підприємства сформовано три групи принципів із зазначенням основних в кожній групі. Розкрито логіку оцінки інтелектуального потенціалу із зазначенням причинно-наслідкових зв’язків між структурними елементами.

Стаття написана українською мовою


Голофаєва І. П.
Фінансові потоки в логістичній діяльності підприємства (c. 248 - 252)

Фінансовий потік можна вважати найважливішим фактором, який виконує ряд незамінних функцій по забезпеченню, координації та обліку руху ресурсів у логістичному процесі. При цьому фінансові параметри багато в чому дозволяють визначити економічну життєздатність підприємства, його стабільність на ринку, а також міцність зв'язку споживача й постачальника. Саме тому важливість управління фінансовим потоком у логістичній системі просто неможливо переоцінити. Оптимізація руху фінансових потоків у логістиці – це забезпечення руху матеріальних потоків фінансовими ресурсами в необхідних обсягах, у потрібний термін з використанням найбільш ефективних джерел фінансування. Це досягається двома основними шляхами: своєчасним надходженням на підприємство коштів в обсязі, необхідному для фінансування подальшої його діяльності; забезпеченням ефективних витрат коштів, що приносить прибуток.

Стаття написана українською мовою


Літвінова В. О.
Підвищення конкурентоспроможності продукції: проблеми визначення ефективності (c. 252 - 256)

У статті проведено критичний аналіз існуючих підходів щодо оцінки ефективності підвищення конкурентоспроможності продукції як економічного процесу, на підставі якого виявлено недостатнє опрацювання даного напряму розвитку теорії конкурентоспроможності продукції. Обґрунтовано необхідність більш детального опрацювання питань, пов'язаних з визначенням ефективності підвищення конкурентоспроможності продукції. Запропоновано для визначення ефективності процесу підвищення конкурентоспроможності продукції використовувати метод порівняльної ефективності, заснований на визначенні розробленого автором критеріального показника.

Стаття написана російською мовою


Кот О. В., Павлюк О. О.
Визначення сутності поняття «розвиток підприємства» (c. 256 - 261)

Розглянуто питання розвитку підприємства, яке на сьогодні є одним з найактуальніших для України. Для забезпечення безперервного процесу економічного розвитку кожне підприємство прагне до раціонального використання ресурсів, поліпшення якості продукції, задоволення соціальних потреб своїх працівників і населення регіону, на якому воно функціонує, і має основну мету – підвищення прибутковості виробництва. Досліджено наукові роботи вітчизняних і закордонних учених, де постає проблема розвитку підприємства. Наведено найважливіші напрямки, а також виведено основні варіанти розвитку підприємств у сучасних умовах. Розглянуто розвиток як процес, який зумовлюється факторами зовнішнього та внутрішнього середовища. Охарактеризовано та графічно наведено етапи життєвого циклу підприємства, від кожного з яких безпосередньо залежить розвиток підприємства. Проаналізовано можливості розвитку підприємства в умовах кризових ситуацій. Визначено сутність поняття «розвиток підприємства» та обґрунтовано важливість і актуальність детального вивчення цього питання з метою забезпечення певного рівня конкурентоспроможності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Карапейчик І. М.
Особливості впливу параметрів стану підприємства на його економічний потенціал у зоні збитковості (c. 261 - 269)

Представлення потенціалів підприємства у вигляді потенціальних функцій, які виражають залежність величини потенціалів від параметрів стану підприємства і зовнішнього середовища його функціонування, потребує розробки якісно нових методологій та методичних підходів до вимірювання потенціалів. У статті розглянуто методичні аспекти побудови і аналізу потенціальних функцій, а також результати апробації запропонованого підходу на прикладі вивчення залежності економічного потенціалу модельного промислового підприємства від стану підприємства в умовах рентабельного функціонування і в зоні збитковості. Показано, що задача вимірювання економічного потенціалу по суті еквівалентна задачі параметричного програмування певної структури, а ефективним інструментом аналізу відповідних потенціальних функцій може виступати метод статистичних випробувань математичної моделі підприємства оптимізаційного типу, рівень потенціалу і рівноважна поведінка якого є функціями параметрів стану підприємства і зовнішнього середовища. Для конкретних числових моделей підприємства за допомогою запропонованого методу виконано часткове табулювання потенціальної функції, що відповідає економічному потенціалу підприємства, яке функціонує в сприятливих умовах і в умовах збитковості. За допомогою методів кореляційного і регресивного аналізу на кількісному рівні виявлено суттєво різний характер впливу параметрів стану підприємства на величину економічного потенціалу закономірності в зонах рентабельності та збитковості, а також критичні фактори стану підприємства, вплив на які може сприяти підвищенню потенціалу підприємства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Ковбатюк М. В., Стрілок І. І.
Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки підприємств водного транспорту (c. 228 - 237)

В статті розглядається проблема формування системи показників рейтингової оцінки, яка б враховувала фінансові, виробничі та споживчі показники воднотранспортних підприємств, умови функціонування яких є досить специфічними. Зважаючи на особливості діяльності таких підприємств, рейтингове оцінювання запропоновано проводити окремо за основними сегментами галузі (судноплавні компанії, торговельні порти та судноремонтні заводи). Згруповано критерії, якими варто керуватись при виборі підприємств водної галузі, це: фінансово-економічний стан підприємства (оцінка показників ліквідності, ділової активності, прибутковості господарської діяльності), виробничий потенціал підприємства (оцінка масштабів діяльності підприємств та їх виробничі можливості) та орієнтованість підприємства на споживача / клієнта (безпека, репутація). Усі запропоновані показники охарактеризовано, наведено їх розрахункові формули, нормативні значення та спосіб оцінки споживчих показників при здійсненні рейтингового оцінювання підприємств водного транспорту. Запропонований підхід проведення рейтингової оцінки за сформованою системою показників може сприяти оптимальному вибору водних транспортних послуг серед конкуруючих підприємств споживачем і стимулюванню підприємств до надання якісних послуг.

Стаття написана українською мовою


Коюда В. О., Костіна О. М.
Методичний підхід до оцінки антикризової стійкості підприємства (c. 237 - 242)

Узагальнено підходи фахівців і науковців щодо оцінювання економічної стійкості й обґрунтовано методичний підхід оцінки антикризової стійкості підприємства (АСП) за складовими – виробничо-технічною і фінансово-економічною. На основі вимог до системи оцінки, груп показників, інструментарію та впливу середовища запропоновано: 1) алгоритм формування системи показників; 2) послідовність розрахунку інтегральних показників за складовими; 3) розрахунок узагальнюючого показника щодо кількісної та якісної оцінок АСП. Ці показники можуть бути використані для розподілу підприємств за зонами антикризової стійкості як бази для розробки комплексу превентивних і оперативних заходів.

Стаття написана українською мовою


Строкович Г. В.
Підхід до трактування розвитку підприємства з позицій якості (c. 242 - 246)

В умовах інтеграції України у світовий економічний простір важливим для вітчизняних підприємств є удосконалення їх розвитку. Але це неможливо без якісного функціонування підприємства. Тому актуальним є вирішення питання щодо удосконалення підходів стосовно трактування розвитку підприємства в сучасних економічних умовах. Метою статті є проведення семантичного аналізу терміну «розвиток», визначення особливостей розвитку сучасних підприємств та взаємозв’язку розвитку та якості. У статті здійснено аналітичний огляд терміну «розвиток» та визначено особливості розвитку сучасних підприємств: високий рівень конкуренції, інтеграція у світове співтовариство, формування інформаційної економіки, зростання вимог до якості функціонування підприємств, вибір постачальників та потенційних споживачів, наявність взаємозв’язку розвитку та якості. Автор робить наступні висновки: розвиток – це динамічна категорія, результат певних змін як на самому підприємстві, так і в оточуючому середовищі; функціонування будь-якого суб’єкту економічної діяльності спрямоване на розвиток; розвиток здійснюється у прогресивному та регресивному напрямках; підґрунтям прогресивного розвитку підприємства є зростання якості його функціонування, якості вибору постачальників та потенційних покупців; прогресивний розвиток – це основа зростання конкурентоспроможності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Гринько Т. В.
Управління змінами на підприємствах – необхідна умова забезпечення їх розвитку (c. 247 - 252)

Мета статті полягає в дослідженні проблем впровадження управління змінами на підприємстві залежно від його моделі та розробка рекомендацій щодо формування стратегії розвитку підприємства. Викладено та систематизовано підходи до визначення поняття «зміни» на підприємстві. У результаті дослідження було уточнено поняття «стратегія розвитку», обґрунтовано взаємозв’язок між моделями підприємства та доцільністю впровадження різних видів стратегій розвитку. Визначено основні проблеми сучасних підприємств щодо управління змінами та встановлено, що управління змінами на підприємствах складається з декількох елементів: сукупність методів, інструментів і процесів для управління змінами; компетентність менеджерів усіх рівнів; стратегічний потенціал підприємства, однак головним є формування стратегії змін. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є аналіз управлінських інструментів, що необхідно використовувати в межах процесу управління змінами та адаптації підприємств до складних умов господарювання.

Стаття написана українською мовою


Череп А. В., Шитікова Л. В.
Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства (c. 253 - 257)

У статті розглянуто необхідність ефективного використання трудових ресурсів у сучасних умовах господарювання та постійного розвитку системи управління відповідно до завдань підприємства. Мета статті полягає в дослідженні зв’язку між потенційними ресурсними можливостями підприємства та політикою працевикористання. Запропоновано методику оцінки ефективності використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями агропромислових підприємств. На основі запропонованого підходу створено модель матриці (біхевіоральна решітка) «потенційні можливості – використання трудових ресурсів» для вибору стратегії забезпечення і ефективного управління трудовими ресурсами. Подальша робота в цьому напрямку повинна визначити рівень якості, обрати найвагоміші складові даної проблеми, узгодити інтереси різних груп працюючих на підприємстві та вдосконалити методичні засади оцінки впливу результатів покращення механізму управління трудовими ресурсами на ефективність діяльності.

Стаття написана українською мовою


Шпак Н. О., Кирилич Т. Ю.
Формування збутової стратегії малих промислових підприємств (c. 258 - 266)

У статті сформовано характеристичні означення маркетингових збутових каналів, проаналізовано переваги та недоліки таких каналів розподілу продукції для малих промислових підприємств, виокремлено позицію оптового ринку як прямого та непрямого збутового каналу, окреслено переваги та недоліки його використання. Сформовано аналітичне представлення маркетингових витрат для обчислення прогнозованого прибутку як одного з важливих кількісних критеріїв для вибору збутового каналу та вдосконалено методичні положення щодо його розрахунку з урахуванням виробничих, маркетингових і логістичних витрат. Запропоновано схему прийняття управлінського рішення щодо вибору найкращої маркетингової стратегії на основі диверсифікації маркетингових каналів.

Стаття написана українською мовою


Грищенко Т. В., Решетова Г. В.
Теоретико-методичні аспекти визначення вартості компанії (c. 266 - 271)

У статті охарактеризовано сутність понять «ринкова капіталізація», «ринкова вартість» і «справедлива вартість» компанії та визначено співвідношення між ними. Запропоновано використання показника справедливої вартості при оцінці ефективності діяльності компанії та визначенні потенціалу її майбутнього зростання. Визначено ключові методи оцінки справедливої вартості компанії за дохідним підходом, що базуються на дисконтуванні майбутніх доходів компанії. Охарактеризовано особливості використання методів витратного підходу оцінки вартості компанії, які полягають у визначенні чистих активів підприємства – об’єкта оцінки. Наведено методи оцінки із використанням порівняльного аналізу справедливої ціни акцій із вартістю компаній-аналогів, що належать до ринкового підходу. З’ясовано переваги та недоліки методів кожного з підходів до оцінки вартості компанії. Визначено, що найефективнішим методом оцінки вартості компанії є модель дисконтованих грошових потоків, що має модифікації залежно від цілей оцінки. Доведено, що модель дисконтованих грошових потоків об’єктивно відображає спроможність компанії до сталого зростання та генерування прибутків у майбутніх періодах.

Стаття написана українською мовою


Моісеєнко Т. Є.
Впровадження міжнародних стандартів якості у практику вітчизняних високотехнологічних підприємств (c. 272 - 276)

Мета статті полягає у відображенні актуальності питань впровадження принципів міжнародних стандартів якості у практику вітчизняних високотехнологічних підприємств, а саме: підприємств телекомунікаційної сфери. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, статистичну інформацію та матеріали підприємств, розглянуто еволюцію стандартів якості, їх актуальність, а також рівень лояльності вітчизняних телекомунікаційних підприємств до системи управління якістю. У результаті дослідження визначено проблеми адаптації міжнародних принципів управління, на основі стандартів ISO серії 9000, у практику вітчизняних високотехнологічних підприємств. Перспективи досліджень у даному напрямі базуються на вивченні особливостей сприйняття міжнародної практики керівництвом підприємств і співробітниками, розробці методик впровадження систем управління, поєднанні процесного і функціонального підходу до управління.

Стаття написана українською мовою


Буратчук Н. Ю.
Місце контролінгу запасів у фінансовому та логістичному управлінні (c. 277 - 285)

У статті розглянуто та систематизовано підходи до трактування сутності процесу управління запасами. Охарактеризовано відмінні риси фінансового управління запасами порівняно з управлінням і логістичним управлінням, зроблено висновок про концептуальну універсальність поняття «фінансовий контролінг запасів». Автором розроблено науково-методичні основи фінансового контролінгу запасів як спеціальної системи заходів, методів, інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства щодо підвищення ефективності фінансового управління запасами шляхом координації функцій планування, обліку, контролю, внутрішнього консалтингу та інформаційного забезпечення. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні методичного інструментарію системи контролінгу запасів та його особливостей у різних галузях господарської діяльності.

Стаття написана українською мовою


Венглюк І. В.
Побудова структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства (c. 285 - 290)

Стаття розкриває порівняно нове бачення структури соціально-економічної безпеки підприємства. Розглянуто комплексний підхід до формування структури механізму соціально-економічної безпеки підприємства. У результаті досліджень було запропоновано вдосконалену структуру механізму соціально-економічної безпеки підприємства з точки зору системного підходу, що дозволяє підвищити рівень забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства не лише завдяки окремим функціональним підсистемам, а підійти до вирішення проблеми безпеки на підприємстві комплексно, не нехтуючи окремими складовими механізму безпеки.

Стаття написана українською мовою


Єрмаченко Є. В.
Визначення методичних підходів до оцінки ризиків суб’єктів ЗЕД під час виконання експортних контрактів (c. 291 - 295)

У роботі проаналізовано та виокремлено поняття «ризик» під час виконання експортної операції суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Представлено схему виконання експортного контракту та позначено можливі загрози та зони ризику при його виконанні. Диверсифіковані базові показники ризику, а також сформульовані підходи до розрахунку ймовірності виникнення цих ризиків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Отенко І. П., Яртим І. А.
Оцінювання економічної безпеки в процесах розвитку підприємства (c. 255 - 261)

Важливою вимогою забезпечення економічної безпеки діяльності промислових підприємств є аргументований вибір методів її оцінки та критеріїв оцінювання її рівня. Запропонований методичний підхід дозволяє оцінити рівень економічної безпеки розвитку підприємства за критеріями значущості факторів та типом їх змін. Сформована система показників враховує специфіку діяльності промислових підприємства України та побудована на основі даних фінансової та статистичної звітності, що дає змогу уникнути неузгодженості та недостовірності аналітичних даних. Розроблений алгоритм оцінки рівня економічної безпеки розвитку підприємства дає можливість уніфікувати та регламентувати аналітичну діяльність працівників з метою проведення моніторингу, оцінки та прийняття управлінських рішень для забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства. Результати оцінювання економічної безпеки підприємства представляють певну аналітичну інформацію для обґрунтування стратегічних планів розвитку підприємства та контролю над їх реалізацією.

Стаття написана українською мовою


Антонець О. О.
Методичний підхід до управління запасами на промисловому підприємстві (c. 262 - 265)

Мета статті полягає у визначенні оптимальних шляхів управління матеріальними ресурсами промислового підприємства на основі економіко-математичного моделювання. У процесі аналізу та систематизації праць зарубіжних і вітчизняних учених зроблено висновок про недостатню ступінь розробленості таких комплексних рішень з формування логістичних систем управління запасами, які б відзначалися простотою та адаптивністю. Приведено результати дослідження особливостей управління запасами на підприємствах, визначальними серед яких є надлишок (дефіцит) запасів, наявність неліквідних запасів. З метою усунення недоліків запропоновано ситуаційний порядок управління з урахуванням можливого стану запасів. Удосконалено модель вибору обсягу постачання матеріальних ресурсів і визначено оптимальні рішення з урахуванням інтервальної невизначеності. Подальший напрям дослідження полягає в інтеграції пропонованого підходу до управління запасами із системою фінансового планування на промисловому підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Ващенко Н. В.
Сутність парадигми «управління підприємством через управління персоналом» (c. 266 - 273)

У статті доведено необхідність розгляду персоналу як головної рушійної сили розвитку підприємства. Досліджено та узагальнено існуючі підходи учених щодо сприйняття процесів «управління підприємством» та «управління персоналом». Виокремлено проблемні та позитивні точки зору вчених щодо визначення ролі персоналу в процесі управління підприємством і забезпеченні його розвитку. Розкрито сутність категорій «управління» та «управління підприємством» та на цих засадах уточнено сутність процесу управління підприємством. Розкрито сутність процесу управління персоналом та на основі узагальнення позитивних наукових підходів обґрунтовано парадигму «управління підприємством через управління персоналом». Доведено необхідність відбудови процесу управління підприємствами будь-якої галузі економіки на основі цієї парадигми та, зокрема,– на торговельних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Овчаренко Є. І.
Поведінковий стереотип як системостворюючий фактор у економічній безпеці підприємства (c. 273 - 278)

У статті поставлено проблему побудови системи економічної безпеки підприємства з урахуванням неможливості та недоцільності такої побудови на гіпотетико-логічній математичній основі. Завдання забезпечення ефективності функціонування такої системи повинне бути перекладене на соціальний елемент у системі – людину, її свідомість, здатність до інтуїтивного вирішення проблем, розуміння та забезпечення пристосовності системи до змін. Формальною характеристикою соціального елементу в системі є поведінковий стереотип та соціальна роль. Теоретичною основою побудови системи економічної безпеки підприємства з поведінковим стереотипом як системотворним фактором обрано теорію функціональних систем, що дає можливість вважати поняття поведінкових актів у функціональній системі та поведінкових стереотипів у соціально-економічній системі настільки пов’язаними за суттю, що обидва ці поняття можуть бути використані при створенні системи економічної безпеки підприємства. У результаті розроблено авторську модель системи економічної безпеки підприємства, де фактором, що спонукає елементи системи до рефлексивної та усвідомленої доцільної поведінки, є домінуюча мотивація та пускова аферентація людей, що входять до складу цих елементів, яка закріплена у певних поведінкових стереотипах. Діяльність кожного з елементів системи є залежною від певних поведінкових стереотипів, на основі яких ґрунтуються механізми функціонування того чи іншого елемента.

Стаття написана українською мовою


Омельяненко Т. В.
Проблеми та актуальні завдання розвитку теорії виробничої стратегії підприємства (c. 279 - 286)

Стаття присвячена визначенню проблемних аспектів і встановленню актуальних завдань розвитку теорії виробничої стратегії підприємства. Показано, що формування основ теорії виробничої стратегії розпочалося наприкінці 60-х – на початку 70-х років минулого століття завдяки зусиллям численних науковців західних промислово розвинених країн. Визначено, що на сьогодні в теорії виробничої стратегії підприємства склалася певна низка парадигмальних положень, узагальнення котрих показує, що виробнича стратегія: є складовою загальної стратегії організації; має на меті забезпечення підприємству набуття стратегічно значимих конкурентних переваг; належить до категорії функціональних стратегій і конкретизується в наборі виробничо-стратегічних рішень, які охоплюють технологічний, ресурсний, організаційний та інші аспекти виробничої активності підприємства; їй властивий підпорядкований характер, оскільки розробляється вона на підтримку загальнокорпоративної та бізнесової стратегій підприємства. З’ясування сутності сучасної виробничо-стратегічної парадигми уможливило визначення проблемних площин та постановку актуальних завдань подальшого розвитку теорії виробничої стратегії підприємства. Такими завданнями є: розроблення методологічних засад досліджень виробничих стратегій підприємств; систематизація чинників і конкретизація принципів формування виробничої стратегії; типологізація традиційних виробничих стратегій та з’ясування того, якими є виразні ознаки стратегій новітніх, тих, що тільки-но формуються й утверджуються за реалій постіндустріалізму.

Стаття написана українською мовою


Фартушняк О. В., Пасічник І. Ю.
Проблеми оцінки впливу кон'юнктури ринку на конкурентне становище підприємства в процесі управління конкурентоспроможністю його продукції (c. 287 - 291)

У роботі обґрунтовано можливість використання природничонаукових підходів при оцінці кон'юнктури ринку в процесі прогнозування конкурентного становища підприємства. У розвиток методики прогнозування конкурентного становища виробника в роботі запропоновано використовувати підходи турбулентної теорії руху суцільних середовищ, зокрема, закон дисипації енергії суцільного середовища Колмогорова при прогнозуванні значення кон'юнктури ринку. Практична користь пропонованого методичного підходу до прогнозування полягає в тому, що він дає можливість запропонувати керівництву підприємства науково обґрунтовані рішення щодо вибору різних стратегій. Головне його призначення – зробити більш зрозумілим шлях вироблення рішення на основі виявлених базових конкурентних позицій підприємства, базових тенденцій, основних критичних зон, ризиків стрибкоподібних змін, найбільш складних проблем і визначення прогнозного стану підприємства з урахуванням прогнозу кон'юнктури ринку.

Стаття написана російською мовою


Дідух В. В.
Методичні підходи до процедур проведення реінжинірингу на підприємстві крізь призму циклічності розвитку (c. 292 - 297)

У статті розглянуто сутнісні характеристики реінжинірингу бізнес-процесів, визначено передумови його виникнення. Досліджено розвиток теоретичних засад формування концепції та здійснення реінжинірингу бізнес-процесів промислового підприємства в середовищі впливу зовнішніх і внутрішніх факторів та обумовлено актуальність даного питання. Розкрито особливості формування теоретично-методичних підходів до реінжинірингу на основі моніторингу його класифікаційних ознак і з урахуванням етапів життєвого циклу підприємства в конкретних виробничих системах. Здійснено проектування реінжинірингу бізнес-процесів на етапність життєвого циклу підприємства з урахуванням факторів внутрішнього та зовнішнього оточення. Удосконалено класифікацію реінжинірингу бізнес-процесів підприємства. Розроблено технологічну модель реінжинірингу, що являє сукупність заходів, що спрямовані на досягнення результатів діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Зінкевич О. В.
Ідентифікація сутнісних характеристик основних засобів: теоретико-методичні аспекти (c. 298 - 302)

Мета статті полягає в дослідженні економічної сутності основних засобів. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці ряду вчених, було розглянуто теоретико-методичні підходи щодо загальноекономічного та прикладного трактування економічної сутності основних засобів. У результаті проведеного дослідження було зазначено доцільність розгляду сутності основних засобів за системним підходом, що дозволяє враховувати можливі причинно-наслідкові та функціональні зв’язки і залежності, економічні відносини та явища, пов’язані з їх складом, рухом і використанням; виокремлено найбільш вагомі сторони і характерні риси основних засобів як об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є вдосконалення групування класифікаційних ознак основних засобів для потреб бухгалтерського обліку та економічного аналізу з урахуванням їх виокремлених сутнісних характеристик.

Стаття написана українською мовою


Одінцова Н. Г.
Теоретичні основи реструктуризації підприємств (c. 302 - 307)

У світовій і вітчизняній теорії та практиці одним із поширених засобів фінансового оздоровлення підприємств є реструктуризація. У статті розглянуто сутність реструктуризації підприємства, здійснено аналіз існуючих підходів щодо розуміння понять ”реорганізація”, ”реформування”, ”реструктуризація” та ”реінжиніринг” і зроблено висновки щодо характеру їх взаємозв’язку. Проаналізовано тлумачення категорії реструктуризації, підходи науковців до розкриття сутності поняття реструктуризації підприємств. Для досягнення мети було проведено оцінку існуючих підходів до тлумачення змісту процесу реструктуризації підприємств. Отримав подальший розвиток аналіз взаємозв’язку понять ”реформування”, ”реструктуризація”, ”реорганізація” та ”реінжиніринг” з урахуванням наукових інтерпретацій, що дозволить визначити роль кожного з понять для виявлення їх впливу та взаємозалежності у співвідношенні з направленістю господарчої діяльності підприємств.

Стаття написана українською мовою


Рубаха М. В.
Аналіз ризиків і чинників формування структури фінансового капіталу суб’єктів підприємництва (c. 308 - 313)

Стаття присвячена аналізу структури джерел фінансування суб'єктів господарювання, вивченню комерційного і фінансового ризиків формування структури фінансового капіталу суб'єктів підприємництва. Значна увага приділена розрахунку середньозваженої вартості капіталу, ефектів фінансового і операційного важелів, а також оцінці їх взаємовпливу на результати фінансово-господарської діяльності підприємства. Досліджено вплив на структуру джерел фінансування суб’єктів господарювання факторів внутрішнього середовища компанії, зокрема особливостей операційної діяльності, якості та ліквідності активів, рівня концентрації власного капіталу, стадії життєвого циклу, рівня рентабельності операційної діяльності, кредитної історії позичальника та необхідності забезпечення перспективної кредитомісткості, фінансового менталітету власників і менеджерів підприємства. Проаналізовано також фактори зовнішнього середовища підприємства (вартість залучення фінансування з різних джерел; кон'юнктура товарного та фінансового ринку; державне регулювання та контроль бізнес-процесів; рівень оподаткування прибутку підприємств і доходу фізичних та юридичних осіб – інвесторів від володіння цінними паперами), що впливають на можливості залучення фінансового капіталу та, відповідно, визначають перспективи ефективного функціонування суб’єкта підприємництва в довгостроковому періоді.

Стаття написана російською мовою


Шевчук Л. М.
Методика оцінки варіантів техніко-технологічного оновлення в сучасних умовах (c. 313 - 318)

У статті виділені етапи планування моменту оновлення, розглянуто алгоритм вибору найкращого варіанту оновлення з альтернативних варіантів, враховуючи такі аспекти, як ступінь ризику кожного проекту інвестування, фінансові можливості та економічну ефективність оновлення. Досліджено схему аналізу альтернативних варіантів техніко-технологічного оновлення, що включає попередній, фінансово-економічний, технічний та інші види аналізу. Автором сформовано економічну модель оцінки впровадження нової технології на підприємстві, рухаючись по технологічній схемі розробки та реалізації нововведення; розраховані витрати (інженерно-конструкторські, матеріальні, технічні та витрати на підготовку кадрів) і визначено економічні можливості підприємства щодо здійснення такого оновлення. У результаті виділено показник реалізації нової технології в цілому по сукупній групі факторів. Через відсутність показників оцінки ефективності оновлення, адаптованих до ринкових умов, у статті запропоновано розраховувати показник оцінки ефективності вкладень в оновлення, що показує, яка частина вкладень відшкодовується у вигляді прибутку протягом одного періоду планування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Гриньова В. М., Гребнєва Ю. І.
Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств (c. 249 - 254)

У статті досліджено сутність поняття змін на етапах життєвого циклу підприємства. Обґрунтовано необхідність дослідження циклічного розвитку підприємств у рамках концепції управління змінами. Розкрито сутність та взаємозв’язок понять функціонування, розвитку, гнучкості та адаптивності підприємства. Узагальнено та розкрито зміст наукових досліджень циклічного розвитку підприємства. У результаті дослідження було виявлено, що еволюція поглядів концепцій управління змінами та життєвого циклу має складну та неоднозначну історію. Кожен етап пов’язаний із певними політичними, соціальними та економічними факторами, які слід розглядати не тільки в контексті міжнародного ринку, а й насамперед у рамках досвіду національної економіки. Це пов’язано з відносно невеликим самостійним досвідом української економіки, що ускладнює прийняття рішень на основі організаційної пам’яті підприємства. Зазначені фактори зумовлюють більш детальне вивчення теоретичних і практичних підходів до визначення змін на етапах розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


Юхименко В. В.
Процесний підхід до формування стратегії інноваційного розвитку підприємств (c. 254 - 258)

У статті розглядається процес формування стратегії інноваційного розвитку на основі процесного підходу. Автором досліджено і визначено найбільш суттєві причинно-наслідкові взаємозв'язки між факторами, що впливають на ефективність процесу формування стратегії інноваційного розвитку підприємств, і їх наслідками. Запропоновано процесний підхід до побудови діаграми К. Ісікави, заснований на емпіричній оцінці управління бізнес-процесами на підприємствах залізничного машинобудування. Розроблений автором підхід допоможе вирішити численні проблеми залізничного машинобудування, а також може бути використаний в інших секторах економіки.

Стаття написана російською мовою


Ільчук П. Г.
Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорій інтернаціоналізації підприємств (c. 259 - 264)

Мета статті полягає у дослідженні інноваційних теорій інтернаціоналізації та перспектив їхнього використання під час формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств. Аналізуючи, систематизуючи і узагальнюючи наукові праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, було досліджено етапи інтернаціоналізації підприємств відповідно до різних інноваційних теорій інтернаціоналізації, на основі чого запропоновано виокремлювати три етапи інтернаціоналізації діяльності підприємств: вітчизняний етап, етап низького та етап високого рівня інтернаціоналізації. Систематизовано переваги та недоліки інноваційних теорій інтернаціоналізації. Запропоновано перелік показників, що характеризують основні етапи інтернаціоналізації діяльності підприємств. Обґрунтовано, що формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації доцільно здійснювати з урахуванням результатів виконаного дослідження інноваційних теорій інтернаціоналізації. Перспективою подальших досліджень є побудова моделей діяльності підприємств на закордонних ринках, оскільки інтернаціоналізація діяльності підприємств – актуальний спосіб удосконалення та підвищення ефективності їхньої діяльності.

Стаття написана українською мовою


Колодізєва Т. О., Панасьянц Г. С.
Проектний підхід до організаційно-методичного забезпечення формування та функціонування логістичних систем підприємств (c. 265 - 268)

У статті проаналізовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств, що впливають на процес формування логістичних систем, та обґрунтовано доцільність використання проектного підходу до розробки організаційно-методичного забезпечення функціонування логістичних систем підприємств. Розробку організаційно-методичного забезпечення формування та функціонування логістичних систем запропоновано здійснювати з використанням не одного, а декількох методологічних підходів: ситуаційного, процесного, функціонального та проектного. Проведений аналіз дозволив скласти базовий проект, який може бути покладеним в основу формування логістичної системи будь-яким підприємством для дотримання вимог проектного трикутника: зміст / межі, час, вартість, з урахуванням четвертого обмеження – якості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Брагінець А. М.
Система зворотного зв'язку на підприємстві: процеси та їх критичність (c. 198 - 203)

Мета статті полягає в розділенні процесу зворотного зв'язку підприємства на складові процеси із зазначенням критичності кожного. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові роботи багатьох учених, було розглянуто еволюцію складових елементів і процесів зворотного зв'язку. З позиції строго наукового підходу система зворотного зв'язку – це залежність входу від результатів виходу. У результаті дослідження було доведено, що дана залежність на підприємстві простежується у чотирьох основних процесах зворотного зв'язку: вимірюваннях первинних і вторинних властивостей, топологічному вимірі (порівнянні з еталоном), пошуку вирішення проблеми, змінах вхідних параметрів. Найбільш критичними процесами для ефективного здійснення зворотного зв'язку і функціонування підприємства є вимір властивостей (первинних і вторинних) і топологічний вимір (порівняння з еталоном). Дані процеси асоціюються зі спеціальними методами менеджменту: моніторингом і контролінгом. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є визначення функцій моніторингу і контролінгу в рамках процесів зворотного зв'язку.

Стаття написана російською мовою


Жежуха В. Й.
Методологічні положення з формування системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств (c. 204 - 208)

Метою статті є розвиток наукових положень щодо методологічних особливостей формування системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств. Доведено фрагментарність поглядів теоретиків і практиків на цю проблему. Обґрунтовано необхідність формування цих показників із позиції системного підходу, відтак, урахування всіх взаємозв’язків і взаємовпливів між ними, а також охоплення основоположних чинників, що визначають діагностовану інноваційну складову. За результатами дослідження виокремлено системні властивості системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств. Виявлено можливість застосування двох альтернативних підходів до формування системи цих показників, а також встановлено їхні переваги і недоліки. Наведено низку вимог, яких слід дотримуватись при виборі, розробленні та формуванні системи показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів підприємств промисловості. Відображено ключові питання, які повинні бути закладені в основі методологічного підходу до формування цієї системи. Наведено типологію показників діагностики інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств, що уможливлює суб’єктам діагностики вибір відповідних індикаторів залежно від встановлених критеріїв та обмежень. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у розробленні системи конкретних показників діагностики кожної інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств з урахуванням наведених у статті методологічних особливостей її формування.

Стаття написана українською мовою


Альошин С. Ю.
Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект (c. 208 - 216)

У статті розкрито теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу як інтегрованої системи інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття рішень, що доповнює та встановлює логічні зв’язки між базовими категоріями та спеціальними поняттями, які дозволили уточнити сутність поняття «управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу», а саме: інформаційно-функціональна система, що орієнтована на розв’язання завдань інноваційного розвитку підприємства шляхом застосування сучасних концепцій менеджменту, зокрема, системи планування, аналізу, обліку та контролю, для досягнення синергетичного ефекту від їх цілеспрямованого функціонування та прийняття ефективних стратегічних та оперативних рішень з метою забезпечення реалізації поставлених цілей.

Стаття написана українською мовою


Біленська Я. Р.
Використання збалансованої системи показників для оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання (c. 216 - 221)

У статті розроблено методичні підходи щодо вдосконалення механізму оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарських об’єднань. У результаті дослідження було обґрунтовано доцільність використання збалансованої системи показників для оцінювання потенціалу інноваційного розвитку як виробничо-господарського об’єднання в цілому, так і його окремих учасників. Запропонована автором система показників дозволяє оцінювати інноваційні можливості виробничо-господарських об’єднань через призму їх комплексної діяльності, зокрема оцінювати потенціал інноваційного розвитку в розрізі виділених складових: науково-інтелектуальної, фінансової, виробничої та маркетингової. У рамках дослідження було виокремлено ті показники, які найбільш повно характеризують кожну із зазначених автором складових потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення взаємозв’язку між складовими потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання та вибір його інноваційної стратегії.

Стаття написана українською мовою


Климчук А. О.
Сучасна парадигма забезпечення конкурентних переваг підприємства (c. 221 - 225)

В статті розглянуто еволюцію розвитку парадигми забезпечення конкурентних переваг підприємства. Зарубіжні та вітчизняні науковці акцентують увагу на окремих напрямах розвитку конкурентних переваг і недостатньо враховують нові концепції управління – розвиток інформаційного суспільства, економіки знань, динамічність інтеграційних процесів. Мета дослідження – формування сучасної парадигми забезпечення конкурентних переваг підприємства з врахуванням тенденцій розвитку економіки знань, інформаційного суспільства, інтеграційних процесів. Конкурентоспроможність підприємства є синергетичною характеристикою, що відбиває здатність підприємства динамічно реагувати на зміни ринкової ситуації в цілях утримання переваги над іншими господарюючими суб'єктами. Менеджмент майбутнього на основі концепції 2.0 повинен враховувати інтереси не тільки вищого керівництва та акціонерів, але й своїх співробітників, місцевих спільнот, територій, відповідати потребам суспільства в цілому, окремим групам споживачів, тенденціям розвитку управлінських та інформаційних технологій. Парадигма сучасної теорії забезпечення конкурентних переваг повинна включати в себе моделі підтримки конкурентних переваг на існуючих ринках та моделі розвитку майбутніх ринків; стратегію розвитку конкурентоспроможності підприємства, розвиток людського капіталу та ефективного управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Пуйда Г. В.
Амортизаційна політика як ключовий елемент управління технічними ресурсами підприємства (c. 226 - 231)

Амортизаційна політика та амортизація зокрема відіграють низку функцій на підприємстві. Сучасний етап наукових пошуків і досліджень доволі ґрунтовно описує суть та широту поняття «амортизація» для підприємства. У статті розглянуто амортизацію як важіль управління технічними ресурсами на підприємстві. Проведено критичний огляд сучасних підходів до детермінації амортизації та визначення її функцій. Автором проведено ґрунтовний аналіз сучасних поглядів на наявні концепції суті амортизації та її місця в управлінні активами підприємства. Розкрито суть поняття «амортизаційна політика». Наведено приклади впливу різних типів амортизаційної політики на стан і швидкість оновлення технічних ресурсів на підприємстві. У результаті автором запропоновано типи амортизаційної політики підприємства залежно від бажаного темпу оновлення технічної бази та бажаної кількості вивільненого капіталу в оборот.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Турило А. М., Богачевська К. В.
Потенціал підприємства: сутність, класифікація, види (c. 259 - 263)

У статті розглянуто існуючі підходи до класифікації потенціалу підприємства як економічного поняття. Запропоновано власне бачення класифікації потенціалу підприємства, яка відповідає сучасним тенденціям розвитку підприємств. Класифікація забезпечує можливість більш різноманітно описати та оцінити потенціал підприємства, а також дозволяє окреслити його найважливіші характеристики. Класифікацію потенціалу підприємства розроблено за різними критеріями: за функціями, за ресурсним забезпеченням, за спроможністю до адаптації, за рівнем виявлення, за спектром урахування можливостей, за періодом охоплення можливостей, за рівнем використання. Аналіз складових потенціалу підприємства дозволяє одержати повну і достовірну оцінку стану підприємства. Адаптаційний потенціал підприємства базується на принципах системності та динамічності, характеризує можливості пристосування підприємства до зовнішніх і внутрішніх умов господарювання.

Стаття написана українською мовою


Аджавенко М. М.
Теоретичні засади визначення сутності категорії «ефективність розвитку» підприємств (c. 264 - 270)

Сучасні умови господарювання визначають для науковців нові питання, а саме: спроможність підприємств виживати в несприятливому зовнішньому середовищі. Дана проблема є системною та комплексною, її вирішення знаходиться в площині управління капіталом, персоналом, розвитком, ефективністю тощо. У роботі зазначено, що ефективність є наріжним каменем сучасної економічної науки, що й актуалізує дослідження гносеологічної сутності категорії «ефективність». Мета статті полягає в дослідженні науково-теоретичних основ формування категорії «ефективність розвитку підприємства» в сучасних умовах мінливих зовнішнього та внутрішнього середовища. Цілями статті є також визначення сутності та змісту категорії «ефективність розвитку», поглиблення теоретичного фундаменту оцінки ефективності розвитку підприємств у сучасній економічній науці. Проведено онтологічний аналіз сутності та цілей поняття «ефективність розвитку» підприємства, досліджено еволюцію наукових підходів і систематизовано теоретичні положення зазначеної категорії та їх оцінку в економічній науці. У результаті дослідження визначено новий вектор теоретичних засад і домінуюча логіка формування методології оцінки ефективності підприємств в умовах інноваційного розвитку держави, а саме: підкреслено принципи системності, комплексності, самоорганізації; значущість людського капіталу як важливого фактора підвищення ефективності й розвитку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка методологічних засад оцінки ефективності інноваційного розвитку підприємств.

Стаття написана українською мовою


Камінська Т. Г.
Внутрішній контроль кругообороту капіталу підприємства в умовах інтеграційних процесів (c. 271 - 276)

У статті здійснено спробу побудови методики внутрішнього контролю кругообігу капіталу, яка б відповідала сучасним інтеграційним процесам, що відбуваються в Україні та світі. У першу чергу наголошено, що внутрішній контроль повинен забезпечувати реалізацію інтересів власника підприємства. Зазначено, що, всупереч існуючим методикам, контроль на підприємстві краще починати не з активів, а з джерел їх формування – власного капіталу та зобов’язань, а тоді вже переходити до контролю майна підприємства. Автором пропонується відповідна методика контролю кругообігу капіталу, яка враховує його етапи – придбання, виробництво, реалізацію, – і надаються практичні рекомендації з її використання на підприємствах. Особливу увагу приділено контролю кругообігу капіталу на етапі виробництва, який має відслідковувати як кількісні, так і якісні параметри. Контроль придбання та реалізації, крім внутрішніх контролерів, покладається також на служби маркетингу, логістики тощо. Узагальнення результатів контролю має відбуватися у формах, які, з одного боку, мають доказову силу, а з іншого – доступні для розуміння та використання у процесі прийняття управлінських рішень менеджерами різних рівнів.

Стаття написана українською мовою


Олександренко І. В.
Методичні підходи до діагностики оборотних активів підприємства (c. 277 - 283)

Статтю присвячено вивченню теоретичних і практичних засад діагностики оборотних активів. Визначено сутність оборотних активів та їх види. Наведено основні етапи діагностики оборотних активів і систематизовано основні завдання, що повинні бути вирішені у процесі діагностики. Конкретизовано методи, що застосовуються у процесі діагностики оборотних активів підприємства. Визначено та подано порядок розрахунку показників ефективності використання оборотних активів. На основі пропонованих показників ефективності використання оборотних активів визначено методичні основи проведення їх факторного аналізу. Розкрито методику проведення факторного аналізу коефіцієнта оборотності оборотних активів, що дозволяє встановити, яким чином збільшення (зменшення) складових оборотних активів вплинуло на зміну результативного показника. На основі результатів діагностики оборотних активів подано основні управлінські рішення, що можуть бути взяті до уваги. Відображені теоретичні та практичні аспекти діагностики є фундаментом проведення діагностики майна та фінансового стану підприємства в цілому.

Стаття написана українською мовою


Гулай І. О.
Підвищення ефективності роботи системи фінансового контролю підприємства шляхом застосування процесу інтеграції (c. 283 - 288)

У статті проаналізовано сучасний стан підприємства як соціально-економічної системи, яка складається зі взаємозалежних елементів. У дослідженні відзначено, що кожен із таких елементів може бути окремим структурним підрозділом підприємства. Створення та підтримка тісних зв’язків між елементами забезпечує підвищення контрольованості підприємства і, разом з тим, підвищення економічних показників діяльності підприємства. Обґрунтовано актуальність інтеграції, яка повинна здійснюватись не лише на рівні підприємства, але й на рівні кожного структурного підрозділу. Конкретизовано вибір методів і підходів до процесу інтеграції, визначено, що він є індивідуальним для кожного підприємства і залежить від цілей та завдань, яких необхідно досягнути в результаті реалізації кожного окремого проекту. У даній роботі запропоновано використання процесу інтеграції на підприємстві, який має на меті досягнення «системного ефекту» шляхом об’єднання фінансового, матеріального, інформаційного та людського капіталу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мороз О. С.
Оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на прикладі ТОВ «Завод «Красилівмаш» (c. 288 - 293)

Мета статті полягає в апробації ієрархічної моделі оцінювання рівня інноваційного розвитку промислового підприємства на основі інструментарію нечіткої логіки на базі підприємства машинобудування ТОВ «Завод «Красилівмаш». Шляхом аналізу праць вітчизняних і зарубіжних науковців було розглянуто основні сучасні підходи до кількісного оцінювання рівня інноваційного розвитку та його складових частин. У результаті дослідження було побудовано ієрархічну модель оцінювання рівня інноваційного розвитку ТОВ «Завод «Красилівмаш» із використанням компоненти Fuzzy Logic Toolbox і середовища GUIDE програмного продукту Matlab 8.0. Проведене дослідження показало, що модель оцінювання інноваційного розвитку підприємства та його складових частин може бути використана для подальшого коригування процесу прийняття управлінських рішень щодо формування стратегії підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка управлінських рекомендацій щодо усунення «вузьких місць» інноваційного розвитку, виявлених у результаті використання розробленої моделі.

Стаття написана українською мовою


Радулов Д. Д.
Застосування таксономічного методу для оцінки впливу зовнішніх факторів конкурентоспроможності підприємства (c. 293 - 299)

У статті проаналізовано використання таксономічного методу при оцінці зовнішніх факторів конкурентоспроможності підприємства мезорівня. Наведено приклад проведення розрахунків з отриманням кількісного кінцевого результату. Таксономічний метод використовувався при розрахунку з використанням конкретних ознак – симптомів, перелік яких був розроблений у результаті проведених досліджень на основі загальнодоступних даних Державної служби статистики України, територіальних підрозділів Державної служби статистики України, Фонду «Ефективне управління», авторських розрахунків. У статті описується вже існуючий метод уведення вагових коефіцієнтів безпосередньо в матрицю стандартизованих значень, який, на думку автора, є найбільш оптимальним. У результаті проведених досліджень і розрахунків отримана кількісна оцінка зовнішніх факторів конкурентоспроможності підприємства мезорівня, виражена за допомогою ранжирування по регіонах України.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Зборовська О. М., Галан О. Є.
Аналіз факторів впливу ринкового середовища на формування трудового потенціалу підприємства (c. 245 - 249)

У статті проаналізовано зовнішні та внутрішні фактори ринкового середовища, які впливають на формування трудового потенціалу підприємства. Запропоновано існуючі класифікаційні ознаки доповнити такими: міжнародні, політико-правові та природно-кліматичні чинники. Доведено, що в результаті збалансованої реакції на міжнародний рівень впливу чинників формування трудового потенціалу можна різко прискорити розвиток трудового потенціалу за рахунок реалізації програм міжнародної освіти, регулювання міграції законодавчим шляхом, активної участі в різних міждержавних проектах, тощо. Вплив політико-правових чинників формування трудового потенціалу проявляється у міждержавних угодах з регулювання трудової міграції, застосуванні системи єдиних галузевих тарифно-кваліфікаційних довідників, у створенні системи ліцензування для окремих видів діяльності. Природно-кліматичні умови справляють істотний вплив на рівень трудового потенціалу. Цей вплив проявляється, зокрема, у наявності відмінностей тривалості життя, рівнів захворюваності, тривалості трудового життя і т. п. для різних природно-кліматичних зон. У статті наведені фактори формування трудового потенціалу також класифіковані по відношенню до підприємства на екзогенні та ендогенні групи.

Стаття написана українською мовою


Берест М. М.
Теоретичне підґрунтя антикризового фінансового управління підприємством (c. 250 - 255)

Мета статті полягає в уточненні та поглибленні сутності та теоретичних засад антикризового фінансового управління підприємством (АФУП). У роботі на основі аналізу та узагальнення літературних джерел з проблематики антикризового управління виділено та охарактеризовано основні структурні елементи антикризового фінансового управління підприємством: мета, завдання, об’єкт, суб’єкт. Уточнено, що завдання антикризового фінансового управління підприємством повинні розкривати його зміст у розрізі превентивної, стабілізаційної та післякризової складових. У роботі згруповано та уточнено зміст функцій та принципів антикризового фінансового управління підприємством. Серед функцій виділено базові, специфічні та інтеграційні, надано їх опис. Також виділено та охарактеризовано індивідуальні принципи, що визначають процес АФУП, обґрунтовують розробку та реалізацію антикризових рішень та заходів, а також характеризують організацію АФУП на підприємстві. Перспективами подальших розробок у даному напрямі є огляд, аналіз і вдосконалення методичного інструментарію реалізації виділених завдань АФУП на основі сформованого теоретичного підґрунтя.

Стаття написана українською мовою


Бойко В. В., Будинська О. Ю.
Економічне обґрунтування мінімізації іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали машинобудівного підприємства (c. 255 - 260)

Удосконалено механізм мінімізації іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали підприємства. Оптимізація названого механізму досягається зменшенням різниці між нормованими (або авансованими) і фактичними коштами, вкладеними в матеріали, з урахуванням їх диференціювання та інтегрування впродовж операційного циклу підприємства. Науково обґрунтовано необхідність дослідження іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали, щодо їх можливої мінімізації. Запропоновано методологію визначення коефіцієнтів впливу мінімізації коштів, вкладених у матеріали, на зміну рівня їх іммобілізації та абсолютного вивільнення. Оцінено можливість використання запропонованих коефіцієнтів як до відносних, так і до абсолютних показників іммобілізації коштів, вкладених у матеріали. Економічно обґрунтовано розрахунок матриці мінімізації іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали, та її практичне застосування на машинобудівних підприємствах. Наголошено, що наведена методологія розрахунку вищеназваних коефіцієнтів і матриці мінімізації іммобілізованих коштів, вкладених у матеріали, дозволяє машинобудівному підприємству залежно від конкретних техніко-економічних умов господарювання визначати можливе вивільнення задіяних грошових коштів.

Стаття написана українською мовою


Корогодова О. О.
Управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу в умовах інформатизації та глобалізації економіки (c. 260 - 265)

Метою публікації є розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу з урахуванням нових тенденцій глобалізації та інформатизації економіки. У статті розглядаються основні підходи до визначення ефективності підприємницької діяльності, запропоновано класифікацію видів ефективності підприємства за критеріями: характеру витрат і результатів, впливу підприємства на зовнішнє середовище, тривалості ефекту, локалізації. Виділено причинно-наслідкові зв'язки для кожного виду ефективності підприємств. Розроблено схему елементів механізму управління ефективністю підприємств рекреаційного комплексу та визначено концептуальні принципи даного механізму. Запропоновано поняття «рекреаційна привабливість», яке, на відміну від існуючих, точніше відображає сутність попиту на послуги підприємств і сприяє розробці механізму управління рекреаційною привабливістю підприємств рекреаційного комплексу за критеріями рекреаційного потенціалу, цін та якості послуг підприємств. На базі вибору цих критеріїв як основоположних заснована методика рейтингової оцінки рекреаційних підприємств. Потребує подальшого уточнення методичний інструментарій до діагностики чотирьох елементів функціонування підприємств рекреаційного комплексу: зовнішнього середовища, рекреаційного потенціалу, організаційного статусу, управлінського потенціалу.

Стаття написана російською мовою


Вербіцька Т. В.
Побудова комплексної системи показників на основі оцінки впливу соціально-економічних факторів розвитку підприємства (c. 266 - 271)

Мета статті полягає у побудові комплексної системи показників, що використовуються для здійснення оцінки впливу соціально-економічних факторів розвитку підприємства. У ході дослідження було виділено такі групи соціально-економічних факторів, як фактори організаційно-управлінського впливу; потенціал працівників та їх професійний розвиток; соціальний захист працівників; охорона праці та здоров’я; соціальна інфраструктура. Завдяки аналізу і порівнянню концепцій та підходів щодо оцінки діяльності підприємства виявлено, що недостатньо уваги приділяється соціально-економічним показникам. У зв’язку з цим розроблено систему показників у розрізі зазначених груп факторів, що дозволяє визначити слабкі місця у соціально-економічному розвитку підприємства, на основі чого спрямувати заходи щодо їх усунення або мінімізації. Запропонована система показників оцінки соціально-економічних факторів розвитку підприємства дає можливість об’єктивно та вчасно проводити моніторинг соціально-економічного стану підприємства, що дозволяє утримувати динаміку та траєкторію розвитку.

Стаття написана українською мовою


Гур’єва І. В.
Обґрунтування порядку вибору джерел фінансування інвестицій в технічне переозброєння підприємства (c. 271 - 275)

У статті проаналізовано існуючі в науковій економічній літературі теоретичні та практичні підходи, процедури та алгоритми вибору джерел фінансування інвестицій. Виявлено, що більшістю вчених пропонується здійснювати вибір за критерієм мінімуму ціни джерел фінансування. Обґрунтовано, що в сучасних умовах господарювання визначення єдиного універсального критерію оптимізації не зможе забезпечити коректні результати у всіх випадках. У статті доведено необхідність самостійного визначення підприємством обмежень та критеріїв вибору джерел фінансування залежно від умов господарювання, свого фінансово-економічного стану, цілей та завдань, які воно вирішує. Автором розроблено порядок вибору джерел фінансування інвестицій в технічне переозброєння підприємства. Запропонований порядок є універсальним, оскільки враховує можливість встановлення різних обмежень та критеріїв вибору, а також може бути використаний для обґрунтування вибору джерел фінансування будь-яких реальних інвестицій.

Стаття написана українською мовою


Жуков А. В.
Методичний підхід щодо діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (c. 276 - 281)

У статті пропонуються розробки методичного підходу щодо діагностики ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства, який, на відміну від існуючих, реалізується за етапами: аналіз зовнішнього середовища підприємства; аналіз внутрішнього середовища підприємства; визначення складових ефективності виробничо-господарської діяльності для проведення комплексної діагностики за напрямками: ефективністю підсистем виробничо-господарської діяльності підприємства, ефективністю використання окремих видів ресурсів і соціально-екологічною ефективністю; формування системи показників; дослідження тенденцій змін показників; визначення причинно-наслідкових залежностей між виділеними основними складовими ефективності для діагностування причин її рівня; діагностування відхилень значень показників від їх оптимальних значень; розроблення управлінського рішення щодо збереження та зростання ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Ячменьова В. М., Вольська Г. К.
Методика оцінювання інноваційності діяльності промислового підприємства (c. 296 - 302)

У статті представлено авторське визначення інноваційності діяльності підприємства. Вказано, що при оцінюванні інноваційності діяльності промислового підприємства повинні бути враховані показники, що відображають інноваційний потенціал підприємства, інноваційну активність підприємства та ефективність інноваційної діяльності. У статті представлено розроблену методику оцінювання інноваційності діяльності промислового підприємства. У межах розробленої методики представлено систему показників оцінювання інноваційності діяльності промислового підприємства, показники в якій об'єднані в межах таких інтегральних характеристик: активність, надійність, ринкова цінність, соціальність та екологічність. Система показників складається з якісних і кількісних показників. Методом оцінювання інноваційності діяльності промислового підприємства обрано метод нечіткої логіки теорії нечітких множин і представлено переваги його використання в межах предмету дослідження. Для ідентифікації інтегральних характеристик запропоновано три рівня інноваційності діяльності підприємства: «низький», «середній», «високий». Для ідентифікації інтегральної характеристики – інноваційності діяльності підприємства – запропоновано сім рівнів: «критичний», «низький», «нижчий за середній», «середній», «вищій за середній», «високий», «ідеальний». Апробація запропонованої методики оцінювання інноваційності було проведено на прикладі машинобудівних підприємств, а саме: ПАТ «СЕЛМА», ПАТ «Завод «Фіолент», ПАТ «Завод «Сімферопольсільмаш».

Стаття написана українською мовою


Плікус І. Й.
Економічний потенціал підприємств, що функціонують в економіці, заснованій на знаннях (c. 303 - 307)

Мета статті полягає у дослідженні співвідношення економічних понять, що характеризують ефективну трудову діяльність персоналу підприємства та підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства з урахуванням впливу цих складових на цю оцінку. У статті проаналізовано підходи до оцінки економічного потенціалу підприємства і визначено методологічні проблеми даної оцінки. Виходячи з того, що кількісною інтерпретацією можливостей підприємства є його вартість, обґрунтовано, що збільшення вартості підприємства в економіці, заснованої на знаннях, досягається за рахунок людського капіталу. Запропоновано використання моделі реальних опціонів для визначення економічного потенціалу підприємств, функціонуючих в економіці, заснованій на знаннях. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня впливу складових економічного потенціалу на його оцінку.

Стаття написана українською мовою


Рудніченко Є. М.
Адаптація системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання: сутність та рівні (c. 308 - 312)

У статті досліджено основи адаптації підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання в контексті біоорганізаційного підходу. Визначено сутність терміна «адаптація» та його міждисциплінарну експансію у сферу економічної безпеки. Основним завданням статті є визначення сутності та рівнів адаптації системи економічної безпеки підприємства до впливу суб’єктів митного регулювання. Для забезпечення успішного функціонування підприємства в умовах змінення впливу суб’єктів митного регулювання має відбутися саме адаптація системи економічної безпеки – насичення її новим змістом, складом елементів, пристосування її до нового впливу суб’єктів митного регулювання, а вже адаптація системи економічної безпеки має стати основою для адаптації підприємства в цілому. У статті пропонується адаптацію розглядати дуально: з одного боку, як «відповідь» системи економічної безпеки підприємства на деформуючий вплив з боку суб’єктів митного регулювання в межах біоорганізаційного підходу (фактично, у такому разі можна говорити про певний ектогенез підприємства у часі); з іншого боку – як сукупність конкретних прогнозованих і заздалегідь конструйованих дій та заходів на підприємстві в межах механістичного підходу. Запропоновано чотири рівні адаптації системи економічної безпеки до впливу суб’єктів митного регулювання: епістемологічний, прагматичний, інструментальний та організаційний.

Стаття написана українською мовою


Синькевич Н. І., Василишин Т. М.
Аналіз існуючих прийомів і методів фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання (c. 313 - 317)

У сучасній літературі науковцями описано велике різноманіття прийомів і методів фінансового аналізу суб’єктів господарювання, які мають свої особливості. На даний час різними українськими відомствами та міністерствами надається значна кількість методичних рекомендацій щодо фінансового аналізу за спеціалізованими напрямками. Тому актуальним є подальше дослідження наявних прийомів і методів оцінки фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Метою написання даної статті є виділення їх переваг і недоліків, враховуючи особливості кожного з них. У ході наукового дослідження проаналізовано основні прийоми фінансового аналізу, а саме: горизонтальний (часовий), вертикальний (структурний), трендовий, аналіз відносних показників, порівняльний, факторний аналіз. Здійснено аналіз формалізованих і неформалізованих методів, які найчастіше виділяють у фінансовому аналізі, а також їх підвидів. Подальші дослідження в цьому напрямку будуть спрямовані на побудову класифікації прийомів, методів і моделей фінансового аналізу, а також підбір методів для проведення комплексного фінансового аналізу діяльності суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Ус Ю. В., Обидєннова Т. С.
Оціночні показники ефективності структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу (c. 318 - 323)

Метою статті є аналіз і формування системи оціночних показників ефективності структурних перетворень на основі ресурсно-функціонального підходу. У статті розглянуто показники оцінки ефективного використання ресурсів підприємства. Усі ресурси класифіковано на три групи: матеріальні, людські та організаційні. Спираючись на аналіз наукових робіт вітчизняних і закордонних дослідників, обрано оціночні показники відповідно до класифікації ресурсів. У статі зазначено, що більшість науковців ототожнюють показники ефективності реструктуризації, реорганізації та організаційних змін машинобудівних підприємств. Тому авторами проаналізовано рекомендації дослідників стосовно системи показників ефективності, які рекомендовано застосовувати в кожному конкретному випадку. Узагальнюючи отримані результати, з метою всебічної оцінки ефективності структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу, авторами статті запропоновано впровадити систему оціночних показників, а саме: показники ефективності управління інвестиційною діяльністю, показники ефективності управління фінансовою діяльністю, показники ефективності управління персоналом, показники ефективності управління операційною діяльністю, показники ефективності управління маркетинговою діяльністю, показники ефективності управління інноваційною діяльністю.

Стаття написана українською мовою


Яркіна Н. М.
Комплексність механізму управління підприємством (c. 324 - 329)

У статті обґрунтовується необхідність виділення поняття «комплексний механізм управління підприємством» у самостійну економічну категорію. На основі логічного аналізу та синтезу науково-прикладних підходів до розгляду механізмів управління підприємством уточнено сутність поняття «механізм управління підприємством» і характеристики засобів управління (важелів, методів і інструментів); визначено функції механізму управління підприємством; наведено авторське бачення комплексного механізму управління підприємством як складної синтетичної побудови, отриманої в результаті поєднання та взаємодії різних частин функціонального і підтримуючого характеру, класифікованих залежно від важеля і методів управлінської дії, цільових установок, часової перспективи реалізації управлінських дій, суб'єктів і об'єктів управління; показано подвійний характер комплексності механізму управління підприємством.

Стаття написана російською мовою


Жорова Є. Р.
Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства (c. 330 - 334)

Мета статті полягає в дослідженні процесу оптимізації фінансової структури капіталу підприємства. У результаті дослідження було виділено основні ознаки наявності ефективної структури капіталу на підприємстві. Зазначені особливості ефекту фінансового левериджу, виявлені при аналізі структури капіталу. Проведене дослідження стану капіталу вітчизняних машинобудівних підприємств, а також оцінка структури їх капіталу свідчать про тенденцію активного залучення позичкових ресурсів у діяльність підприємств. Виокремлено та розкрито сутність суб’єктивних та об’єктивних чинників неефективного управління структурою капіталу вітчизняних підприємств. Виділено переваги та недоліки фінансування діяльності підприємства за рахунок різних видів капіталу. Розкрито сутність ефективної структури капіталу, за якої при мінімальній ставці середньозваженої вартості капіталу повинно відбуватися нарощення обсягів прибутку, достатніх для забезпечення рівня рентабельності підприємства, вищого за ставку вартості залучених ресурсів на підприємство, підтримуючи при цьому достатній рівень фінансової стійкості підприємства та мінімізуючи ризики діяльності. Виокремлено основні способи досягнення ефективної структури капіталу підприємства. Перспективами подальших розробок у даному напрямі є дослідження процесу формування структури капіталу підприємства, що має бути підкріплене відповідним аналізом та оцінкою структури капіталу підприємства та його діяльності, прогнозними розрахунками за декількома сценаріями розвитку подій, залежно від ситуації, що може скластися на ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Гаркуша Н. М., Сідорова Т. О., Руденко І. В.
Діагностика конкурентоздатності продукції підприємства (c. 251 - 255)

Метою статті є розробка методики діагностики конкурентоздатності продукції підприємства. Розглянуто економічна сутність понять «конкурентоздатність» і «конкурентоспроможність» у трактовці різних авторів, обґрунтовано доцільність використання економічної категорії «конкурентоздатність». Уточнено економічний зміст поняття «конкурентоздатність продукції». Систематизовано сучасні методи діагностики конкурентоздатності продукції. Проаналізовано переваги й недоліки кожної групи методів: графічних, аналітичних, експертних, комбінованих. Розглянуто алгоритм оцінки при комбінованому методі діагностики конкурентоздатності продукції. Сформовано інтегральний показник для оцінки її рівня. Удосконалено методику розрахунку інтегрального показника конкурентоздатності з погляду маркетингового підходу. Запропоновано правила при прийнятті рішень на підприємствах про те, конкурувати чи ні по тій чи іншій продукції.

Стаття написана українською мовою


Дзьоба В. Б.
Концептуальні засади формування системи контролінгу на підприємствах (c. 255 - 260)

У статті досліджено існуючі підходи щодо концепції контролінгу. Визначено, що, незважаючи на існуючі наукові та практичні напрацювання, недостатньо висвітленими і дискусійними залишаються питання щодо єдиної концепції контролінгу в системі менеджменту підприємств. Запропоновано власну концепцію контролінгу. Контролінг визначено як підфункцію управління, яка спрямована на контролювання фінансово-економічної сфери підприємства з метою якісного та оперативного інформаційного забезпечення управлінських процесів. Для визначення концептуальних засад контролінгу визначено принципи, уточнено фактори, які впливають на контролінг, визначено суб’єкти та об’єкти контролінгу, систематизовано критерії та методи контролінгу. Запропоновані концептуальні засади дають можливість підвищити якість та оперативність управлінських рішень і, таким чином, сприяти покращенню фінансового стану підприємства. Подальші дослідження необхідно скерувати в напрямі деталізації кожного елемента концепції.

Стаття написана українською мовою


Лактіонова О. А., Лук’янєнко А. С.
Структурні елементи фінансової архітектури суб’єктів господарювання та особливості їх взаємозв’язку (c. 261 - 270)

Метою статті є дослідження структурних елементів фінансової архітектури суб’єктів господарювання та особливостей їх взаємозв’язку. Розглянуто сутність концепту фінансової архітектури суб’єктів господарювання через визначення її структурних елементів. Проаналізовано особливості взаємозв’язку між структурними елементами фінансової архітектури, а також пояснено зміст і значення кожного зі структурних елементів у процесі прийняття рішень щодо вибору структури фінансування. Виявлено вплив фінансової архітектури на ефективність діяльності суб’єктів господарювання, і отже, на ринкову вартість бізнесу, що відбувається через формування фінансових обмежень. Здійснено кластеризацію типів фінансової архітектури суб’єктів господарювання на основі варіативності можливих комбінацій її структурних елементів (характеристик). Описано особливості агрегованих типів фінансової архітектури суб’єктів господарювання в контексті характеру їх впливу на фінансові обмеження, а відтак, ринкову вартість бізнесу.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко С. А.
Організаційне забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями (c. 271 - 279)

Мета статті зведена до того, щоб уперше розкрити основні, найбільш важливі сторони організаційного забезпечення функції економічного аналізу в сучасних умовах функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та виробничими об’єднаннями. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених-економістів і провідний практичний досвід, було визначено труднощі формування та впровадження організаційного забезпечення підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації. У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано створення організаційного забезпечення підсистеми, що означає як розмежування функцій між людиною та машиною електронною цифровою, так і більш чітке визначення функцій та завдань управлінського персоналу, а в ряді випадків – і вдосконалення організаційних схем органів управління, які виконують економіко-аналітичні функції. Уже на даному етапі очевидна доцільність виділення з числа структурних ланок промислового підприємства та виробничого об’єднання, які займаються економічним аналізом, провідного підрозділу, яке б визначало методичні принципи аналізу, його організацію на підприємстві, напрямки розвитку аналізу в умовах функціонування функціонально розвинутої системи управління спеціального призначення суб’єкта господарської діяльності. Серед перспектив подальшого розвитку в даному напрямку можна назвати застосування універсальних методів створення підсистеми управління, підготовку кадрів фахівців і цілий ряд інших питань, вирішення яких не менш актуальне. Виходячи з вимог інтенсифікації виробництва та сучасної обробки даних, подальший розвиток аналізу здатний привести до заміщення традиційного економічного аналізу на функціонально розвинуту підсистему економіко-аналітичної обробки інформації.

Стаття написана українською мовою


Мірошниченко О. Ю., Корконос Ю. В.
Механізм управління прибутком вітчизняних підприємств (c. 280 - 285)

Мета статті полягає в дослідженні особливостей створення та функціонування механізму управління прибутком вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання. Вивчення наукових праць відомих вчених дозволило визначити зміст, мету, завдання, принципи та елементи механізму управління прибутком підприємства. У результаті дослідження встановлено, що механізм управління прибутком складається із сукупності елементів, що регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень, пов’язаних з ключовими аспектами управління прибутком: формуванням, розподілом і використанням. Обґрунтовано, що управління прибутком на підприємстві повинно здійснюватися на основі методичного, організаційного, інформаційно-аналітичного забезпечення. Встановлено, що на величину прибутку підприємства впливають результати від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності, тому управління прибутком, особливо його формуванням, повинно здійснюватися у розрізі представлених видів діяльності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення факторів, що мають вплив на величину прибутку підприємства, пошук резервів його зростання з метою підвищення фінансової стійкості та забезпечення підприємства ресурсами для подальшого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Пілецька С. Т.
Сутність економічної стійкості та її взаємозв'язок з кризовими процесами на підприємстві (c. 286 - 290)

Мета статті полягає в дослідженні підходів щодо сутності економічної стійкості підприємства та визначенні взаємозв'язку з кризовими процесами на підприємств. Проведено дослідження наукових підходів, систематизовано теоретичні положення поняття «економічна стійкість підприємств» і проведена їх оцінка в економічній науці. Це дозволило виділити чотири основні підходи до розгляду поняття «економічна стійкість підприємств», а також розкрити властиві їм переваги та недоліки. На основі проведених досліджень надано авторське визначення економічної стійкості підприємства. Виявлено проблеми оцінки економічної стійкості підприємства. Розглянуто взаємозв'язок типу економічної стійкості та стадії кризових процесів, які відбуваються на промисловому підприємстві, що дозволило виділити п’ятиступінчастий рівень економічної стійкості та характерну для кожного типу стадію кризового процесу. Перспективним напрямом подальших досліджень є розробка методологічних основ оцінки економічної стійкості авіапідприємства.

Стаття написана українською мовою


Іванієнко К. В.
Узагальнення підходів щодо визначення сутності поняття «експортний потенціал» (c. 291 - 297)

В умовах глобалізації ринку та інтеграційних процесів в економіці потребує подальшого розвитку теоретичне підґрунтя змісту поняття «експортний потенціал» і менеджменту процесів управління експортним потенціалом у середовищі функціонування бізнесу, що динамічно розвивається. Метою роботи є визначення сутності та змісту поняття «експортний потенціал» у системах бізнесу. Основним завданням є виявлення точок зору на визначення категорії «експортний потенціал» і розкриття його змісту в сучасних умовах. Проведене дослідження дозволило проаналізувати та узагальнити підходи до визначення поняття «експортний потенціал», надати уточнення цієї економічної категорії. Було встановлено зв'язок між категоріями «ресурси», «здатність», «можливість», що характеризують різні прояви потенціалу, відображають його з різних боків. Подальшою розробкою цього питання стане встановлення взаємозв’язків між використанням ресурсів для створення нових можливостей експортоорієнтованих підприємств завдяки регулюванню процесів управління експортним потенціалом підприємства.

Стаття написана українською мовою


Крохмаль С. С.
Оцінка циклів відтворення матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві (c. 297 - 302)

Метою статті є дослідження циклів відтворення матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві. Розглянуто основні підходи до відтворення матеріальних ресурсів на машинобудівному підприємстві, визначено переваги, недоліки та межі застосування кожного підходу; розширено визначення поняття «матеріальні ресурси» за рахунок включення в нього, крім покупної сировини, матеріалів і напівфабрикатів, операційних заділів деталей і складальних вузлів, а також готової продукції до моменту її відвантаження; узагальнено теоретичні положення процесу відтворення матеріальних ресурсів у розрізі циклів їх поповнення – замовлення, транспортування і складування, і циклів витрачання – виготовлення деталей, вузлів, збирання та підготовка до відправки готової продукції. Подальшим напрямом досліджень є визначення емпіричних коефіцієнтів запропонованих моделей у відповідності до номенклатури продукції багатономенклатурного підприємства з метою підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Лагоцька Н. З.
Уточнення змісту та актуальні принципи збутової політики підприємства (c. 302 - 306)

Метою статті є уточнення змісту та визначення актуальних принципів збутової політики підприємства. Аналіз поширених у спеціалізованій літературі визначень збутової політики дозволив зробити висновок, що дослідники недостатньо чітко підходять до трактування даної категорій поряд із іншими спорідненими термінами, упускаючи ключовий смисловий зміст кожного з них. Тому у статті дано визначення поняттю збутової політики, яку передусім слід розуміти як поведінкову філософію або загальні принципи діяльності, котрих фірма має намір притримуватися у сфері побудови каналів розподілу свого товару і переміщення товару в часі та просторі. Критичний огляд теоретико-прикладних напрацювань з питань збутової діяльності дозволив систематизувати широкий спектр рішень, що приймаються у сфері збутової політики, і виділити такі основні напрями її реалізації: розробка та впровадження стратегії розподілу; вибір стратегії просування продукції через канал розподілу; забезпечення процесів маркетинг-логістики; мотивація збутового персоналу. Відповідно до тенденцій розвитку збутової сфери та з урахуванням загальної цільової спрямованості збутової діяльності підприємства автором визначено такі актуальні принципи збутової політики: економічної ефективності, інтегрованості у загальнокорпоративну політику підприємства, підпорядкованості маркетинговим цілям, стратегічної спрямованості, системності та технологічності, гнучкості та адаптивності, інноваційності, партнерскої взаємодії, інтеркультурності, етичної поведінки.

Стаття написана українською мовою


Сікєтіна Н. Г.
Розширення складу факторів конкурентоспроможності машинобудівної продукції (c. 306 - 310)

Для виведення України з економічної кризи, насамперед, необхідно забезпечити конкурентоспроможність національної економіки, і зокрема машинобудування. Мета статті полягає в дослідженні категорії «конкурентоспроможність продукції» як фактора забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства та уточненні його трактування та складових на основі проведеного аналізу літературних джерел. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці вчених-економістів, розглянуто трактування категорії «конкурентоспроможність продукції». Проведене дослідження підтвердило важливість роботи в напрямку розширення складу факторів конкурентоспроможності продукції, які впливають на її економічну ефективність. Уточнено трактування категорії «конкурентоспроможність машинобудівної продукції» та розширено склад її факторів. Виявлена негативна динаміка індексу глобальної конкуренції та рентабельності продукції промисловості та машинобудування України підтверджує необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є обґрунтування вказаних факторів конкурентоспроможності продукції та кількісний розрахунок їхнього впливу на результати діяльності машинобудівних підприємств.

Стаття написана російською мовою


Терентьєва О. В.
Основні складові механізму забезпечення антикризової діяльності на підприємстві (c. 311 - 316)

Дослідження процесів антикризової діяльності та дій з їх забезпечення дозволило встановити суттєві розбіжності на понятійному рівні у аспекті методів, способів і механізмів виконання робіт. Тому було уточнено тлумачення поняття «економічний механізм» і запропоновано власне розуміння понять «механізм антикризової діяльності» і «механізм забезпечення антикризової діяльності» підприємства. На цій основі визначено, що даний механізм забезпечення антикризової діяльності підприємства повинен складатись із взаємопов’язаних елементів, які мають бути певним чином упорядковані. Виходячи із завдань, які даний механізм повинен виконувати, у статті запропоновано його організаційну будову, що включає економічний, кадровий, інформаційно-комунікативний, організаційно-розпорядчий, правовий, техніко-технологічний, соціальний елементи. Для кожного з елементів механізму надано його специфічні характеристики. Так, за авторською точкою зору, економічна складова повинна виконувати дії з підвищення ефективності його функціонування і збільшення рівня доходів працівників, а також забезпечувати зростання темпів і масштабів утворення власного прибутку; кадрова складова – підвищувати ефективність використання трудових ресурсів, а також забезпечувати їхнє кількісне, професійне, кваліфікаційне та інтелектуальне зростання; інформаційно-комунікативна – створювати умови для задоволення інформаційних потреб органів управління підприємства у нестабільних умовах функціонування та забезпечувати передавання інформації між індивідуумами та їх групами; організаційно-розпорядча – створювати умови для раціональної й упорядкованої взаємодії всіх складових антикризової діяльності; правова – здійснювати регулювання відносин на підприємстві та поза його межами на основі сукупності правових актів і норм; техніко-технологічна – створювати умови для безперебійного функціонування технічних засобів, які використовуються в антикризовій діяльності; соціальна складова повинна спрямовувати всю систему менеджменту на забезпечення соціально-побутових потреб працівників фірми, а також членів їх сімей та суспільних груп (комун).

Стаття написана українською мовою


Томашевська О. Ю.
Обґрунтування зон економічної ефективності водовикористання на підприємстві (c. 316 - 321)

Метою статті є дослідження ефективного використання води на промислових підприємствах. У роботі обґрунтовано інструментарій прийняття рішень щодо підвищення ефективного використання ресурсів. Проаналізовано статистичні дані споживання води з урахуванням специфіки виробничої функції теплоелектростанції. Визначено три зони економічної ефективності водовикористання промислового підприємства. Перша зона характеризується максимальною ефективністю, друга – її зменшенням, а третя представляє неефективне використання ресурсу. Надано можливі варіанти ефективності використання ресурсу, які характеризують відповідний стан суб’єкта господарювання. Представлено дискретний аналіз показників використання води теплоелектростанцією. Розроблено рекомендації щодо покращення ситуації, яка склалася на даний період часу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Мельник О. Г., Нагірна М. Я.
Концептуальні засади здійснення етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств (c. 222 - 227)

Мета статті полягає в розробленні концептуальних засад здійснення процедури етіологічної діагностики та наведенні структури усіх ключових елементів системи етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємства. У результаті проведених досліджень було проаналізовано погляди авторів щодо основних елементів діагностичної системи та особливостей здійснення діагностичних процедур. На основі аналізування літературних джерел розроблено концепцію здійснення процедури етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств, запропоновано систему етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств і розглянуто та охарактеризовано її ключові елементи. Наведено низку функцій, властивих системі етіологічної діагностики, та охарактеризовано особливості кожної із них. У подальших дослідженнях планується розробити комплексну технологію етіологічної діагностики експортно-імпортної діяльності підприємств, розробити та дослідити механізми етіологічної діагностики, розглянути та вдосконалити існуючі методи етіологічної діагностики.

Стаття написана українською мовою


, Кочубей Д. В.
Оцінка ефекту від впровадження логістичних інформаційних систем (c. 228 - 232)

У статті запропонований методичний підхід до оцінки очікуваного ефекту від впровадження інформаційних систем у логістиці. Підхід заснований на кількісній оцінці рівня операційних показників логістичної діяльності, що очікується після впровадження інформаційної системи, та їх порівнянні з поточними показниками. Метод заснований на аналізі критеріїв очікуваного ефекту від впровадження інформаційної системи, які характеризують рівень зміни ключових показників діяльності відносно поточних значень цих показників при впровадженні інформаційної системи. Новизна методу полягає у проведенні багатокритеріального порівняння альтернативних варіантів інформаційних систем за прогнозованими значеннями операційних показників логістичних процесів. Практична цінність методу полягає у можливості на основі доступних торговельному підприємству даних та інформації про впровадження інформаційних систем на інших підприємствах провести аналіз змін рівня основних операційних показників логістичної діяльності при впровадженні цих систем, порівняти отримані значення та прийняти обґрунтоване рішення про впровадження інформаційної системи управління логістичними функціями.

Стаття написана українською мовою


Гречина І. В.
Науково-методичний підхід до експрес-аналізу потенціалу підприємства (c. 232 - 236)

Метою статті є дослідження основних науково-методичних підходів до експрес-аналізу потенціалу підприємства та розробка його якісного методичного інструментарію в системі потенціалогічного аналізу. Авторський науково-методичний підхід оснований на: методиках FuzzyTechnology, теорії нечітких множин (інтегралів), теоремі збіжності модальностей. У роботі вперше запропоновано науково-методичний підхід до експрес-аналізу потенціалу підприємства з використанням методик FuzzyTechnology в системі потенціалогічного аналізу. На відміну від існуючих підходів він ураховує критерії модальності: «необхідно», «реально» та «можливо» та напрямки потенціації: «структуризація», «деконструкція» та «конструювання». Практична значимість базується на тому, що результати експрес-аналізу потенціалу підприємства враховують наявність CardY думок суб’єктів управління і суб’єктів аналізу та надають можливості моделювати різні варіанти управлінських рішень залежно від результатів експрес-аналізу потенціалу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Міхєєнко К. С.
Управління нематеріальними активами як компонент стратегії підвищення капіталізації підприємства (c. 237 - 241)

Мета статті полягає в дослідженні ролі нематеріальних активів у стратегії підвищення капіталізації підприємств, що забезпечує його сталий розвиток в сучасних економічних умовах. Обґрунтовано основні методологічні та прикладні аспекти впровадження стратегічного управління нематеріальними активами на підприємствах: ідентифікація та облік нематеріальних активів на підприємстві; капіталізація нематеріальних активів; створення на підприємстві ефективного організаційно-економічного механізму формування та розвитку нематеріальних активів з метою підвищення капіталізації підприємства. Проаналізовано, систематизовано та узагальнено моделі та методи оцінки вартості, створюваної нематеріальними факторами. Визначено доцільність застосування стратегічного підходу, заснованого на дисконтуванні очікуваних грошових потоків від використання активів, що приведе до зростання ринкової капіталізації та є одним з ключових цільових стратегічних показників діяльності підприємства. Напрямками подальших досліджень є визначення механізму ефективного управління збалансованим зростанням компанії на основі вартісного підходу, з урахуванням складу нематеріальних активів підприємства та їх ролі в процесі створення вартості та перетворення у власний інтелектуальний капітал.

Стаття написана російською мовою


Зеленський М. В.
Дослідження сутності аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства (c. 241 - 247)

Мета статті полягає в дослідженні сутності аутсорсингу та узагальненні існуючих підходів до класифікації видів аутсорсингу, а також у виокремленні й характеристиці основних із них із урахуванням важливості реалізації бізнес-процесів у господарській діяльності промислових підприємств. Систематизовано погляди дослідників на визначення поняття «аутсорсинг». У результаті дослідження було встановлено, що під аутсорсингом розуміється цілеспрямоване виділення окремих бізнес-процесів і передача їх реалізації на договірній основі іншим організаціям, що спеціалізуються в конкретній галузі й мають відповідний досвід, знання, технічні засоби. Обґрунтовано, що концепція логістичного аутсорсингу полягає в недоцільності використання власних ресурсів для організації логістичних операцій, які підприємство може доручити зовнішнім партнерам (логістичним провайдерам), що спеціалізуються у відповідній галузі. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ефективності організації аутсорсингу логістичних функцій промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Ключнікова М. В.
Лізинг як форма зовнішнього інвестування для оновлення основних засобів підприємств комунальної теплоенергетики (c. 248 - 252)

Ступінь зносу основних засобів комунальної теплоенергетики, іммобілізація амортизаційних відрахувань на підприємствах теплокомуненерго (ТКЕ), розвиток конкуренції на даному ринку природних монополій актуалізують питання залучення зовнішнього інвестування, серед джерел якого основними є грошовий і товарний кредити. Якщо грошова форма кредитування є більш вивченою й активніше застосовується, то використання лізингу як форми товарного кредиту для оновлення основних засобів підприємств комунальної теплоенергетики є вивченим недостатньо. Використання лізингу має ряд характерних переваг у порівнянні з кредитом. При значному обсязі ринку теплопослуг і відносно стабільному попиті на них підгалузь має низку суттєвих бар’єрів для залучення зовнішніх інвестицій і лізингу зокрема. Дослідження даного питання дали змогу виділити дві основні групи бар’єрів: ендогенні та екзогенні. Подальше дослідження даної проблеми передбачає аналіз можливостей мінімізації деструктивної дії вищеназваних бар’єрів на всіх рівнях для підвищення інвестиційної привабливості галузі та конкретного підприємства, активізації оновлення основних засобів для оздоровлення комунальної теплоенергетики зокрема шляхом більш активного впровадження енергозберігаючого обладнання.

Стаття написана українською мовою


Матушевська О. А.
Оцінка економічної стійкості судноремонтних підприємств Севастополя в сучасних умовах господарювання (c. 253 - 256)

Метою статті є оцінка та прогноз на короткостроковий період рівня економічної стійкості судноремонтних підприємств м. Севастополя на основі авторської методики. У статті розглянуто питання економічної стійкості (ЕС) судноремонтних підприємств Севастополя. Запропоновано авторську модель інтегрального показника економічної стійкості, що складається з часткових показників: фінансової, кадрової та виробничо-технічної стійкості. Розроблено якісну інтерпретацію кількісних значень інтегрального показника, яка дозволить визначити рівень економічної стійкості від надвисокого до кризового. На основі авторської методики розрахована економічна стійкість п'яти основних підприємств Севастополя, які займаються судноремонтом, і надано прогноз на короткостроковий період. За результатами оцінки економічної стійкості уявляється можливим розробити механізм забезпечення ЕС для підприємств судноремонту. Розробка механізму забезпечення ЕС дозволить якісно управляти судноремонтним підприємством, вчасно і адекватно приймати управлінські рішення.

Стаття написана російською мовою


Пічка А. М.
Аналіз бюджету прямих витрат проекту на основі методу освоєного обсягу (c. 257 - 262)

Механізм управління на основі бюджетування формується в процесі еволюції підприємства, що постійно змінюються і потребує певних доопрацювань та уточнень залежно від напрямку бізнесу або основної діяльності організації. Специфіка основної діяльності суднобудівного підприємства диктує порядок формування зведеного бюджету в розрізі проектів. Самі бюджети проектів зазнають змін за рахунок збільшення або зменшення терміну і обсягу виконання робіт на початкових стадіях і протягом реалізації проектів, що ускладнює аналіз і контроль витрат проекту. У статті проаналізовано сутність поняття методу освоєного обсягу, а також запропоновано використання цього методу для аналізу і контролю бюджету прямих витрат на суднобудівному підприємстві. Наведено приклад аналізу бюджету прямих витрат проекту і розрахунок основних показників освоєного обсягу при реалізації проекту в розрізі будівництва корпусу судна.

Стаття написана українською мовою


Бідюк П. І., Омельченко О. С., Любар В. Ю.
Інтегральне оцінювання підприємств машинобудування при їх реструктуризації (c. 262 - 269)

Розглянуто проблему інтегрального оцінювання підприємств машинобудування як складової реструктуризації. Визначено роль і місце інтегрального оцінювання при плануванні і здійсненні реструктуризації. Виконано аналіз сутності і задач діагностування стану і загрози банкрутства, оцінювання конкурентоспроможності, перспективності, санаційної спроможності та інших інтегральних показників підприємств. Запропоновано нечіткі модель і матричний метод інтегрального оцінювання підприємства, особливістю яких є: формування правил на основі галузевої квазістатистики та їх корегування на основі результатів застосування і середньогалузевих показників; побудова правил і функцій належності за гістограмами з врахуванням їх загального вигляду та співвідношення середніх і пікових значень; відбір найінформативніших базових показників на основі їх кореляції між собою і впливу на інтегральний показник; можливість застосування методу для різних інтегральних і базових показників. Наведено результати застосування моделі і методу для оцінювання загрози банкрутства, конкурентоспроможності і перспективності окремих підприємств машинобудування.

Стаття написана українською мовою


Рачковський Е. А., Шпак С. О.
Задача вибору цільових сегментів ринку нової продукції в системі планування реструктуризації підприємств (c. 270 - 278)

Мета статті полягає в удосконаленні методичного інструментарію та системному аналізі проблеми стратегічного планування реструктуризації промислових підприємств; встановленні місця та ролі в ній задачі вибору цільових сегментів нової продукції; уточненні змісту, цільового призначення, вимог до вирішення, а також до методів вирішення цієї задачі. На основі системного аналізу даної проблеми встановлено її основні аспекти, особливості, складові та математичні прийоми вирішення. Показано, що при аналізі головної цілі реструктуризації підприємств необхідно враховувати фактор часу, структуру та параметри стану підприємства, прогнозні тенденції динаміки факторів зовнішнього середовища. На кожному етапі декомпозиції головної цілі реструктуризації належить вирішувати задачі вибору ознак декомпозиції цілей та відповідних до них класифікацій; виділення цілей, що потребують проведення заходів щодо реструктуризації; диференціації цілей на стратегічні, тактичні та оперативні; диференціації факторів на керовані та некеровані; прив’язки виконавців до заходів щодо досягнення відповідних цілей. Побудований у статті фрагмент дерева цілей реструктуризації підприємства, що відповідає стратегічному рівню управління та включає в себе підпроблему вибору цільових сегментів ринку нової продукції та її основних проблем, вказує на місце даної проблеми у структурі загальної проблеми. Аналіз аналітичного забезпечення задачі вибору цільових сегментів ринку дозволяє віднести цю задачу до класу задач багатомірних зіставлень багатопараметричних об’єктів, що характеризуються кількісними та якісними ознаками, а також задач стратегічного характеру, що допускають використання агрегованих підходів, формальних та неформальних методів аналізу.

Стаття написана російською мовою


Ткаченко С. А.
Енігматична концепція побудови функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями (c. 279 - 283)

Мета статті зведена до того, щоб уперше викласти концепцію побудови функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями країни. Виконані теоретичні дослідження наукових робіт і практичний досвід створення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об’єднаннями в ряді галузей машинобудування та суднобудування свідчать про те, що побудова блок-схеми функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації повинна базуватися на апріорних знаннях і зводитися, по суті, до пристосування її апріорної структури до встановлених цілей. Викладена вище концепція побудови функціональної структури підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об`єднаннями, як показує практика, найбільш повно задовольняє вимогам функціонально-об’єктного підходу, із яких випливає, що кожна економіко-аналітична задача, з одного боку, повинна виступати органічною компонентою функції економічного аналізу, а з іншого – бути одночасно складовою частиною визначеного функціонально-управлінського блоку з повним контуром системи управління: планування, бухгалтерський облік, економічний аналіз, регулювання. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю, на наш погляд, відрізняється питання, пов’язане з наданням всебічної характеристики кількісного складу завдань економіко-аналітичної обробки інформації за основними її блоками і комплексами та інше.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Яхіна Т. Р., Фощан В. В.
Стрес-тестування як метод прогнозування та оцінки фінансових ризиків торговельного підприємства (c. 200 - 207)

Метою статті є дослідження та розвиток інструментарію стрес-тестування для оцінки та прогнозування ступеня впливу фінансових ризиків на фінансовий стан і структуру капіталу торговельного підприємства. У результаті досліджень авторами розроблено процедуру проведення стрес-тестування для підприємств торгівлі, яка складається з чотирьох етапів, а саме: виявлення (ідентифікація) фінансових ризиків; розробка фінансової моделі підприємства торгівлі; розробка сценаріїв стрес-тестування; розрахунок стрес-тестів та інтерпретація результатів. Як фінансову модель підприємства запропоновано використовувати імітаційну балансову модель, в основі якої структура капіталу підприємства, представлена як джерела та напрямки вкладень коштів підприємства. Обґрунтовано, що для прогнозування впливу фінансових ризиків на структуру капіталу у фінансовій моделі необхідно аналізувати джерела коштів підприємства та їх вкладення за ступенем ліквідності та строками до погашення. Аналіз дебіторської заборгованості запропоновано здійснювати з урахуванням показника рівня резервування. Запропоновано використовувати три види сценаріїв стрес-тестування, які відрізняються силою впливу факторів ризику на параметри фінансової моделі (базовий, негативний і критичний). Представлено сценарії проведення стрес-тестування для підприємств торгівлі. У процесі дослідження виявлено, що запропонований підхід дозволяє отримати прогнозну оцінку рівня втрат у випадку реалізації фінансових ризиків. Отримані результати можна використовувати для вдосконалення процедури прогнозування впливу фінансових ризиків на структуру капіталу з використанням стрес-тестування як торговельного підприємства, так і підприємств інших галузей економіки.

Стаття написана російською мовою


Захаркін О. О.
Фактори формування вартості в контексті вартісно-орієнтованого підходу управління підприємством (c. 208 - 214)

Метою статті є дослідження та комплексний аналіз факторів, що формують вартість підприємства, їх класифікація та систематизація. На основі огляду сучасної літератури з даного питання було визначено основні підходи до виділення груп факторів вартості за рівнем формування, місцем виникнення та можливістю управління. У результаті дослідження було узагальнено класифікацію підходів вітчизняних і зарубіжних науковців щодо розподілу факторів вартості за фінансовою та нефінансовою ознаками. Обґрунтовано, що комплексне врахування різноспрямованих факторів дозволить застосовувати вартісно-орієнтовану систему управління у практиці діяльності вітчизняних підприємств і особливо під час здійснення ними інноваційних перетворень, адже інновації виступають вагомим важелем формування вартості підприємства та найчастіше відносяться до групи нефінансових (якісних) факторів. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка науково-методичного апарату, що дозолить враховувати розглянуті фактори під час прийняття рішень у системі вартісно-орієнтованого управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Кондрич В. І.
Класифікація витрат у виноробстві: проблеми й перспективи розвитку (c. 214 - 219)

Метою написання статті є узагальнення позицій щодо класифікації та формування теоретичного обґрунтування класифікаційних ознак і розмежування витрат у галузі виноробства. В основу вибору класифікації покладено потреби системи управління та його основні функції. Позиція щодо застосування класифікації повинна базуватися на тому, що результатом буде досягнення кращих показників діяльності. У результаті здійснення наукових досліджень, з урахуванням існуючих досягнень у цьому напрямі, запропоновано класифікацію витрат, яка відповідає специфіці діяльності підприємств виноробної галузі, дає змогу посилити контроль за витратами на різних етапах виробництва та сприяє підвищенню результативності діяльності загалом. Перспективи здійснення подальших наукових досліджень полягають у забезпеченні засад відображення витрат за запропонованими класифікаційними групами в системі документування та бухгалтерських рахунків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Глинська А. Є.
Параметри часу в контексті управління результативністю організації (c. 189 - 192)

У статті розглядається проблема використання й урахування фактора часу в процесі досягнення й оцінки результативності організації. Акцентується увага на стратегічній важливості змінної часу в сучасних умовах високої конкуренції. Наводяться можливі характеристики використання часу в управлінні результативністю. У статті результативність досліджується у взаємозв'язку з показниками ефективності, таким чином, розглядається проблема пошуку оптимального співвідношення між досягненням кінцевого результату й ефективністю внутрішніх процесів. Наводиться визначення результативності з урахуванням фактора часу. Стверджується, що для досягнення короткострокової та довгострокової ефективності організації її результативність повинна бути збалансована в часі. У зв'язку з цим визначено діапазони результативності в часі, які можуть застосовуватися як для організації, так і для підрозділів або конкретних працівників.

Стаття написана українською мовою


Попович А. В.
Матриця вибору стратегії реструктуризації підприємства (c. 193 - 198)

Метою статті є визначення стратегії реструктуризації підприємства на основі матриці. У статті розкрито причини виникнення потреби підприємств у реструктуризації, обґрунтовано економічну доцільність перебудови структури механізму господарювання, проаналізовано наявні в науковій літературі підходи до визначення напряму структурних перетворень на підприємстві, запропоновано власний підхід до визначення стратегії реструктуризації на основі розробленої матриці «прогнозний стан галузі – поточний стан підприємства», аргументовано вибір ключових параметрів осей матриці та принципи виділення діапазонів значень, залежність раціональних стратегічних напрямів реструктуризації від їх комбінації, окреслено основні потреби та перспективи розвитку підприємств відповідно до локації в матриці. Наведено приклад застосування матриці на авіапідприємствах, визначено відповідні їхньому стану та прогнозу щодо розвитку авіаційної галузі квадранти матриці, рекомендовано доцільні стратегії реструктуризації.

Стаття написана українською мовою


Чайка Т. Ю.
Проблеми формування інтегрального показника конкурентоспроможності товарів (послуг) (c. 198 - 204)

У статті розглянуто проблему формування і розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності товарів (послуг). Проаналізовано переваги та недоліки різних підходів до формування даного показника залежно від цілей аналізу та виду планування, у рамках якого здійснюється аналіз, бюджету дослідження. Залучення експертної групи до ранжирування факторів буде більш ефективним за умови побудови на основі експертних думок матриці попарних оцінок важливості факторів, що впливають на конкурентоспроможність товарів (послуг). Розрахунок вектора локальних пріоритетів експерта, індексу узгодженості, відношення узгодженості дозволяє підвищити узгодженість думок експертів і об'єктивність експертних оцінок. Запропонований алгоритм розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності з урахуванням використання експертного оцінювання, застосування модифікованої шкали Є. Харрінгтона, методу аналізу ієрархій Т. Сааті дозволяє підвищити точність оцінки рівня конкурентоспроможності товарів (послуг).

Стаття написана російською мовою


Денисюк О. В., Гаміє А. М.
Концептуальні засади управління організаційним розвитком підприємства (c. 204 - 208)

Стан економіки України вимагає ефективних і компетентних дій з управління діяльністю підприємств. Тому одним із найважливіших завдань підприємств є необхідність формування та розвитку нових підходів і методів управління організаційним розвитком. У статті проаналізовано концепції організаційного розвитку, що сформовані в науковій літературі, визначено об’єкти організаційного розвитку, встановлено напрями організаційних змін для досягнення намічених цілей, виділено способи, форми та методи управління організаційним розвитком.

Стаття написана українською мовою


Преображенська О. С., Комарков Д. В.
Методичні рекомендації до управління економічною безпекою підприємства (c. 208 - 212)

У статті визначено складові поняття економічної безпеки підприємства, позначено позиції вчених щодо трактування змісту економічної безпеки, представлено основні функціональні цілі економічної безпеки. Сформульовано основні положення ресурсно-функціонального підходу до оцінки економічної безпеки підприємства, розглянуто джерела загроз, завдання і принципи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства. Надано характеристику ринкової та інтерфейсної складових економічної безпеки та представлено методи їх кількісної оцінки, за результатами якої можна виявити ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім можливостям, які генеруються ринковим середовищем, і запропонувати оптимальні стратегії забезпечення економічної безпеки діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Гаприндашвілі Б. В.
Енергозбереження як чинник підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств (c. 213 - 217)

Головною метою статті є дослідження процесу енергозбереження та розробка заходів щодо підвищення енергоефективності та конкурентоспроможності промислових підприємств. У статті акцентовано увагу на високій енергоємності продукції вітчизняних товаровиробників, що є причиною економічних втрат і загрозою стабільному розвиткові. Обґрунтовано поняття «енергозбереження» та окреслено способи його забезпечення. Виділено причини, які призводять до втрат у виробництві через нераціональне споживання енергоресурсів. У результаті роботи було виділено напрями вирішення проблеми енергозбереження української промисловості, які можливо реалізувати за рахунок запровадження інновацій, розроблених як в Україні, так і запозичених з-за кордону, а також визначено роль держави. Матеріал для подальших досліджень передбачає аналіз базових шляхів розв’язання питання фінансування проектів з енергозбереження та управління енергоефективністю в різних моделях процесів виробництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2014

Кузьмін О. Є., Жежуха В. Й., Городиська Н. А.
Установлення верхньої межі доходу інжинірингової компанії від реалізації інжинірингових проектів (c. 215 - 218)

Метою статті є розвиток теоретико-прикладних положень щодо формування верхньої межі доходу інжинірингової компанії від реалізації інжинірингових проектів і розроблення відповідного методу. Обґрунтовано практичну значущість доцільності установлення цього. Доведено необхідність використання під час розроблення такого методу типології інжинірингових платежів за характером, що передбачає виокремлення основних і супроводжуючих платежів. Для економічного обґрунтування величини основних інжинірингових платежів доведено доцільність розгляду кожного окремого інжинірингового продукту як товару чи послуги. Відтак, розглянуто можливість застосування до такого продукту різних моделей ціноутворення: витратної, ринкової та дохідної. Як результат, максимальну величину основної частини доходу інжинірингової компанії під час реалізації інжинірингового проекту запропоновано визначати з урахуванням дисконтованої суми прибутку на активи замовника інжинірингових послуг. Розглянуто особливості застосування зазначеного підходу залежно від обраних різних значень розрахункових термінів. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку повинні полягати у встановленні обмежень щодо використання запропонованого методу визначення верхньої межі доходу інжинірингової компанії від реалізації інжинірингових проектів.

Стаття написана українською мовою


Порожняк О. О., Кошарна П. С.
Ресурсне забезпечення стратегічної позиції підприємства (c. 219 - 223)

У статті обґрунтовано, що стратегічна позиція підприємства нерозривно пов’язана зі стратегією бізнесу, залежить від обраної ним моделі поведінки. Управління стратегічною позицією є процесом, що логічно об’єднує такі поняття, як стратегічні орієнтири, стратегія, стратегічні альтернативи, стратегічний вибір, конкурентні переваги, стратегічні рішення. Стратегічна позиція представляє собою вихідну та кінцеву точки процесу стратегічного управління (від аналізу та планування до контролю реалізації стратегії). Економічні умови господарювання промислових підприємств висувають ряд нових вимог до ресурсного забезпечення стратегічної позиції. Його основними складовими є управлінський ресурс (управлінські знання, досвід, стратегічне мислення, управлінська інфраструктура, технології та методи управління, мотивація), структурний ресурс (бізнес-модель, організаційна структура, бізнес-процеси та їх гнучкість), сформована матеріально-технічна база (налагоджені виробничі процеси, технології, кадрові ресурси, науковий потенціал), інноваційність (продуктові, технологічні та організаційні інновації, НДДКР), а також відносини зі стейкхолдерами (клієнтами, постачальниками, посередниками, суспільством, державою, конкурентами та ін.).

Стаття написана українською мовою


Безгінова Л. І., Олініченко К. С.
Концептуальна модель управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі (c. 224 - 229)

Метою статті є дослідження основних наукових підходів до змісту поняття «управління товарними запасами» та обґрунтування комплексної моделі такого управління на підприємствах роздрібної торгівлі. Розглянуто основні підходи до розуміння сутності управління товарними запасами та запропоноване власне визначення даного поняття для підприємств роздрібної торгівлі. На основі положень системного підходу запропоновано концептуальну модель управління товарними запасами підприємства роздрібної торгівлі, яка включає чотири основні групи взаємопов’язаних елементів: механізм, структуру, процес і розвиток управління. Детальне дослідження механізму управління товарними запасами дозволило визначити його основні фундаментальні елементи: рівні, цілі, завдання, принципи, функції, методи, моделі, критерії та показники управління. Останнє дозволяє як конкретизувати та підвищити адекватність процесу управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі, так і обґрунтувати методичний інструментарій оцінки його ефективності, адекватний галузевій специфіці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Ковальчук Н. О., Корбутяк А. Г.
Підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств (c. 249 - 255)

Мета статті полягає у визначенні та узагальненні критеріїв і методик оцінювання фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств, встановленні взаємозв’язку між ними на основі аналізу існуючих наукових підходів у даній проблематиці. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць багатьох учених розглянуто існуючий понятійний апарат визначення фінансово-економічної безпеки підприємства, узагальнено наукові підходи до оцінки рівня фінансово-економічної безпеки на макрорівні. У результаті дослідження було запропоновано власне трактування фінансово-економічної безпеки підприємства. Проаналізовано фінансово-економічну безпеку одного з найбільших вітчизняних виробників товарів легкої промисловості – ТДВ «Трембіта» за комплексом показників оцінки фінансового стану. Для досліджуваного підприємства визначено індикатори та межу, вище (нижче) яких йому загрожуватиме фінансова криза. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є питання вибору критеріїв (індикаторів) оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства, системи показників, що її характеризують, і самих методичних підходів до визначення рівня фінансово-економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Олійник Т. В.
Адаптивні стратегії фінансового управління на підприємстві (c. 255 - 259)

Мета статті полягає у виділенні адаптивних стратегій фінансового управління на підприємстві. Визначено адаптацію як процес пристосування, що супроводжує функціонування та розвиток підприємства. Аналізуючи наукові праці багатьох учених, у статті виділено такі види адаптивності, як пасивна та активна, що відрізняються характером реакції підприємства на вплив змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Визначено, що метою адаптивного фінансового управління є пошук найбільш ефективних варіантів прийняття та реалізації рішень, спрямованих на функціонування та ефективний розвиток промислового підприємства в конкурентному середовищі. Для вирішення завдання забезпечення адаптивності фінансового управління та розвитку підприємства в статті виділено організаційні форми та інструменти (стратегії пасивного виживання, стратегії активного виживання та стратегії активного впливу на зовнішнє середовище), організаційні способи, форми та заходи стратегічної адаптивності, що відповідають процесам управління на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Комар Н. Г.
Концепція побудови механізму реструктуризації підприємств (c. 260 - 267)

Головною метою статті є доповнення науково-методичного інструментарію механізму реструктуризації як інструменту антикризового фінансового управління підприємствами. У результаті дослідження було сформульовано авторське визначення механізму реструктуризації. Виокремлено елементи механізму реструктуризації. Об'єктами реструктуризації визначено підприємства, що функціонують у бізнес-середовищі незалежно від фінансово-господарського стану. Предметом – структурні складові підприємства, які піддаються реструктуризаційним змінам з метою покращення їх функціонування. Суб'єктів реструктуризації розділено на зовнішні та внутрішні. Цілі реструктуризації розмежовано на три групи: спрямовані на вихід підприємства з кризи; спрямовані на стабільну діяльність; спрямовані на подальше економічне зростання і конкурентоспроможність. Визначено та згруповано за п'ятьма основними характеристиками (охопленістю змінами, теоретичною базою, внутрішнім наповненням, просторовою орієнтацією та результатом) принципи реструктуризації. Запропоновано алгоритм реструктуризації підприємств, що складається з п'яти етапів. Подальші дослідження в обраному напрямку стосуватимуться вивчення моделей реструктуризації, а також розробки алгоритму реструктуризаційних перетворень.

Стаття написана українською мовою


Ареф’єв С. О.
Теоретико-методичний підхід до діагностики потреб аеропортів у реструктуризації (c. 268 - 276)

Метою написання статті є наукове обґрунтування пріоритетності того чи іншого типу реструктуризації залежно від економічного стану аеропорту та розробка інтегрального показника оцінювання ефективності реалізації реструктуризаційних стратегій. Під час упорядкування показників успішності здійснення політики реструктуризації за тим чи іншим типом автор, насамперед, врахував, що досягнення кінцевої мети будь-якого реорганізаційного заходу позначатиметься на показниках фінансового стану підприємства. Тому у статті проаналізовано та обґрунтовано теоретико-методологічний підхід до визначення пріоритетних напрямків реструктуризації аеропортів і запропоновано методику оцінювання ефективності реалізації реструктуризаційних стратегій на основі інтегрального показника. Залежно від вагомості змін кожного з фінансових індикаторів у загальній волатильності економічного становища аеропортів запропоновано інтегральний показник для оцінювання ефективності управління процесами реструктуризації. Узагальнюючи отримані результати, з метою обґрунтування пріоритетності того чи іншого типу реструктуризації визначено, що сукупність реструктуризаційних заходів у кінцевому підсумку має сприяти задоволенню всіх рівнів економічних потреб аеропортів, а також відобразитися в позитивній динаміці 16 індикаторів їх фінансового стану.

Стаття написана українською мовою


Вініченко О. М.
Елементи факторів ризику в системі контролю (c. 277 - 282)

Досліджено сучасні тенденції ризик-орієнтованого контролю. Аналіз наукових праць з проблеми ризик-орієнтованого підходу до системи внутрішнього контролю показав недостатність уваги до визначення типових елементів факторів ризику сучасного підприємства. Розроблено матрицю залежності видів контролю і факторів ризику. На основі виявлених факторів ризику розроблено типову картку ризику, що дозволяє оптимізувати систему контролю підприємства. Запропонований підхід не є новим сам пособі, тому що про картки ризику говорять в науковій і практичній літературі. Новацією є розробка саме типової картки ризику, яка універсальна для будь-якого підприємства. Запропонована картка дозволить оптимізувати пошук типових факторів ризику. А шляхом доробки запропонованої картки під умови функціонування конкретного підприємства можна швидко зробити унікальну картку ризиків визначеного підприємства.

Стаття написана російською мовою


Смолякова О. М.
Формування системи показників оцінювання економічної стійкості підприємства (c. 282 - 286)

Викладено обґрунтування системи показників оцінювання економічної стійкості підприємства на основі монографічного підходу, який рекомендується здійснити за етапами: визначення сутності поняття економічної стійкості підприємства; визначення сутності складових економічної стійкості підприємства; визначення показників, що описують складові; відбір показників у кожній складовій за критерієм рейтингу частоти співпадання думок фахівців; відбір за критерієм вимог, що висуваються до кожного показника в системі. Сформована система показників для оцінювання економічної стійкості підприємства є першорядною для проведення детального економічного аналізу та розроблення економіко-математичних моделей, ухвалення управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Сумець О. М.
Методичний аспект визначення загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства (c. 182 - 187)

Метою статті є формалізація методики розрахунку загальних поточних логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності у процесі господарювання виробничих підприємств. Для розробки методики у статті сформульовані загальні положення, що стосуються утворення логістичних витрат, їх поділу на капітальні й поточні витрати, а також здійснення впливу на основні показники діяльності підприємства. Обґрунтовано доцільність створення методики визначення логістичних витрат на основі врахування фазового й функціонального поділу видів логістичної діяльності. Такий підхід дозволяє врахувати причинно-наслідкові зв’язки процесу утворення логістичних витрат і надає можливість обґрунтовано обирати для їх оцінки відповідні часткові й узагальнюючі оцінні показники. Практична цінність запропонованої методики обумовлюється тим, що вона надає можливість використовувати досить широкий перелік оцінних показників, а саме: часткові вартісні показники оцінки логістичних витрат на виконання логістичних активностей, узагальнюючі вартісні показники оцінки логістичних витрат за видами логістичної діяльності відповідно до функціонального поділу, узагальнюючі вартісні показники оцінки логістичних витрат за видами логістичної діяльності відповідно до фазового поділу та загальний показник оцінки логістичних витрат на здійснення логістичної діяльності підприємства. Застосування методики надасть підприємствам можливість обґрунтовано формувати логістичний бюджет для здійснення логістичної діяльності на майбутні періоди.

Стаття написана українською мовою


Краснокутська Н. С., Круглова О. А., Михайлова Л. А.
Аналіз чутливості ефективності діяльності підприємства до змін рівня використання його ресурсного потенціалу (c. 188 - 193)

У статті подано результати дослідження впливу зміни величини та рівня використання ресурсного потенціалу на ефективність діяльності підприємства. Сформульовано положення про вплив ресурсного потенціалу на ціннісну пропозицію господарюючого суб’єкта. Обґрунтовано доцільність побудови ієрархії чинників цінності господарюючого суб’єкта. Виділено основні етапи проведення аналізу чутливості ефективності діяльності підприємства до змін обсягу та рівня використання його ресурсного потенціалу; подано умови упорядкування чинників та вимоги до їх ієрархії. На підставі виконаних розрахунків визначено критичні чинники цінності для торговельних підприємств: для великих – зміна обсягу товарного та фінансового потенціалів, а також ефективність використання кадрового; для середніх і малих – зміна просторового та кадрового, а також ефективність використання технічного та фінансового потенціалів.

Стаття написана українською мовою


Ареф’єв С. О.
Дослідження механізму досягнення цілей реструктуризації аеропортів (c. 194 - 200)

Метою написання статті є уточнення мінімально припустимих значень індикаторів успішності окремих реструктуризаційних заходів, досягнення та перевищення яких дасть змогу якнайповніше задовольнити економічні потреби аеропортів. Проаналізовано взаємозв’язки між змінами індикаторів задоволення економічних потреб аеропортів, спричинених проведенням реорганізаційних заходів. Уточнено мінімально допустиме значення індикатора успішності ресурсно-технологічної реструктуризації, потрібне для досягнення головної цілі іміджевої реструктуризації. З метою задоволення найгостріших потреб аеропорти насамперед потребують іміджевої реструктуризації, спрямованої на підвищення їх фінансової рентабельності та інвестиційної привабливості. Кінцеві цілі іміджевої реструктуризації можуть бути досягнутими лише за умов узгодження заходів і результатів капітало-майнової та ресурсно-технологічної реструктуризації. Розроблена в дослідженні логіт-регресія свідчить, що спроможність аеропортів забезпечувати прибутковість капіталу, власником якого є держава, у першу чергу детермінується рівнем забезпеченості запасів власним оборотним капіталом. До перспектив обраного напрямку досліджень слід віднести вдосконалення методик економічної експертизи інвестиційних проектів на основі побудованої в дослідженні моделі логіт-регресії та її економічної інтерпретації.

Стаття написана українською мовою


Цибулько Д. І., Фартушняк О. В.
Формування системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств (c. 201 - 206)

Метою даної статті є формування збалансованого набору системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств і розробка моделювання його етапів. У статті визначено два напрямки оцінки ефективності заходів технічного переозброєння та наведено характеристику існуючої системи оцінки. Запропоновано збалансований набір системоутворюючих показників оцінки ефективності технічного переозброєння промислових підприємств, який включає три рівня оцінки: техніко-економічний рівень виробництва, ефективність інвестицій в технічне переозброєння та економічну ефективність впровадження технічного переозброєння. Розроблено моделювання етапів оцінки загальної економічної ефективності технічного переозброєння промислових підприємств, використовуючи динамічне імітаційне моделювання.

Стаття написана українською мовою


Котлярова В. Г.
Дослідження впливу галузевих особливостей коксохімічного підприємства на формування вимог до управління матеріальними потоками (c. 207 - 211)

Метою статті є визначення вимог до управління матеріальними потоками коксохімічного підприємства, що формуються під впливом галузевих особливостей. До таких особливостей належать: комплексний і безперервний характер виробництва та неможливість зупинити процес без втрат; залежність якості та кількості готової продукції від сировини; високий рівень пожежо- та вибухонебезпечності виробництва; висока концентрація виробництва; прив'язка розташування коксохімічних підприємств до сировинної бази; високий знос основних засобів підприємств; агресивність середовища та приналежність до переробних галузей промисловості. Ці особливості висувають до управління матеріальними потоками такі вимоги: забезпечення ритмічних і комплектних поставок сировини та основних матеріалів для створення необхідного рівня запасів, забезпечення поставок широкої номенклатури допоміжних матеріалів і запасних частин для вчасного обслуговування виробництва, забезпечення безперебійності поставок основних матеріалів і реагентів для очистки викидів і стічних вод точно в термін, у необхідній кількості та якості.

Стаття написана українською мовою


Косарева І. П., Невдачина О. І.
Визначення сутності поняття стратегії фінансово-векторного розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах (c. 211 - 215)

У процесі дослідження концептуальних підходів до визначення стратегії розвитку підприємств машинобудування в сучасних умовах виявлено проблеми, які вагомо впливають на функціонування промислових підприємств і підштовхують їх до пошуку нових напрямів стратегічного розвитку для виходу на міжнародні ринки, де основними важелями є конкурентоспроможність та суперництво. Отже, успішному розвитку промислових підприємств в умовах світового ринку сприяють стратегії розвитку в системі управління підприємством. Саме завдяки їм існує можливість контролювати та спрямовувати діяльність підприємства. У статті зроблено аналіз сутності понять «стратегія», «фінанси підприємств» і «вектор», запропонованої вітчизняними та зарубіжними науковцями, на основі чого надано характеристику нового поняття – «стратегія фінансово-векторного розвитку підприємств».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Лепейко Т. І.
Нова парадигма реструктуризації підприємств: сучасні українські реалії (c. 324 - 328)

Проведений аналіз та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду реструктуризації підприємств дає змогу зробити висновок про наявність багатьох додаткових факторів, які впливають на цей процес. Це пов’язано з існуванням нових інформаційних процесів, які впливають на хід економічного життя, суттєво підвищуючи швидкоплинність та невизначеність усіх процесів. Мета даної публікації полягає в розробці елементів нової парадигми реструктуризації підприємств, яка дозволить підвищити ефективність реформ, що проводяться. У статті на основі узагальнення сучасної теорії та концепцій реструктуризації та управління нею обґрунтовано підхід до класифікації видів реструктуризації підприємства, введено нову ознаку. Описано сутність сучасного погляду на процеси реструктуризації та управління ними в умовах нової парадигми. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані визначення, класифікації та підходи можуть скласти теоретичну основу для управління реструктуризацією підприємств в Україні.

Стаття написана українською мовою


Одарченко А. М., Соколова Є. Б.
Переваги впровадження системи автоматизації складу на базі WMS (c. 329 - 332)

Основною метою даної статті є обґрунтування доцільності та переваги впровадження системи автоматизації складу на підприємстві. Від правильної організації складського обліку залежить швидкість та якість роботи, а також прибутковість торговельних і виробничих підприємств. Незлагоджена чи погано контрольована робота складу тягне за собою необґрунтоване зберігання прострочених або застарілих товарів, неоптимальну витрату площ, витрати на надмірну кількість персоналу або на пробіг недовантаженого транспорту, втрати клієнтів через несвоєчасне або неякісне обслуговування. Усе це виражається в грошових витратах для підприємства. Найефективніше рішення даних проблем – це впровадження системи автоматизації складу. Впровадження WMS-системи дозволяє підприємству впорядкувати та оптимізувати технологічні процеси роботи з матеріальними потоками; забезпечити повний контроль над рухом товару; оптимізувати використання складських площ завдяки вибору найбільш вірних стратегій розміщення вантажів. Можливість оперативно отримувати інформацію про завантаженість складу, терміни зберігання та вартість обробки вантажів дозволить оперативно управляти матеріальним потоком, а застосування WEB-технологій дасть змогу це робити з будь-якої точки світу.

Стаття написана російською мовою


Сагайдак-Нікітюк Р. В.
Обґрунтування підходів до оцінювання логістичних ризиків суб’єктами фармацевтичної галузі (c. 333 - 338)

Метою статті є обґрунтування значущості логістичних ризиків, що впливають на якість лікарських засобів, і розробка механізму їх мінімізації. Логістичні ризики у фармацевтичній галузі – це подія, яка призводить до збитків суб’єктів фармацевтичної галузі (СФГ) або зумовлює можливість виникнення несприятливої ситуації чи невідповідного результату, пов’язаних з рухом потоків упродовж логістичного фармацевтичного ланцюга при зміні зовнішніх і внутрішніх факторів. Наявність значної кількості логістичних ризиків викликає необхідність розробки механізму управління ними. Алгоритм управління логістичними ризиками СФГ містить сім етапів. На першому етапі проводиться аналіз логістичних операцій СФГ; на другому – аналізуються логістичні ризики та причини їх виникнення; на третьому – здійснюється кількісна й якісна оцінка логістичних ризиків; на четвертому – аналізуються зовнішні та внутрішні фактори впливу на логістичний ризик; на п’ятому – розробляються сценарії розвитку ситуації щодо загрози виникнення певних логістичних ризиків і обираються методи їх оцінки; на шостому – оцінюється логістичний ризик; на сьомому етапі розробляються заходи з мінімізації або запобігання логістичного ризику.

Стаття написана українською мовою


Москвін Б. Ю.
Організаційно-економічне забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю (c. 338 - 344)

Метою статті є розробка організаційно-економічних засад забезпечення захисту підприємства від корпоративних захоплень. У статті проведено дослідження організаційно-економічних засад забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю. Розглянуті організаційно-економічні інструменти управління захистом підприємства від корпоративних захоплень. Наведено порівняльну характеристику пасивного, активного та планового типів управління захистом підприємства на етапах попередження, протидії та подолання наслідків корпоративного захоплення, на основі якої було визначено, що плановий тип управління захистом підприємства є найбільш ефективний для захисту підприємства на ринку корпоративного контролю. Автором розроблено матрицю заходів з управління захистом на ринку корпоративного контролю, яка дозволяє обирати захисні заходити залежно від термінів їх формування та отримання результатів. Розроблено модель організаційно-економічного забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю.

Стаття написана українською мовою


Овчаренко Є. І.
Можливості використання інструментарію штучного інтелекту при узгодженні цілей у системі економічної безпеки підприємства (c. 345 - 350)

У статті поставлена проблема узгодження індивідуальних цілей суб’єктів економічної безпеки підприємства та імплементації узгоджених цілей у систему загальних цілей підприємства. Індивідуальна ціль є трансформованою загрозою економічній діяльності підприємства, перетворення якої відбувається крізь індивідуальне сприйняття суб’єктом економічної безпеки підприємства сутності, сили та напряму дії тієї чи іншої економічної небезпеки. При цьому постає проблема необхідності кооперації суб’єктів економічної безпеки підприємства та виробітку певних правил колективного поводження відповідно до завдань цих колективів: цілепокладання, реалізації безпекозабезпечувальних цілей тощо. Теоретичною основою вирішення проблеми організації узгодження цілей суб’єктів економічної безпеки підприємства відповідно до вимог колективного поводження стає теорія штучного інтелекту, інструментальною конкретизацією якої виступає мультиагентна система. Це дає можливість виконати задачу узгодження за умови неповноти розуміння поведінкових аспектів формування та узгодження цілей окремими суб’єктами. У результаті для вирішення науково-практичної проблеми автором обґрунтовано використання гібридно-реактивної архітектури мультиагентної системи. Запропоновано використання моделі InteRRaP як найбільш відповідної обставинам цілепокладання в системі економічної безпеки підприємства, доопрацьовано архітектуру інтелектуального агента в моделі InteRRaP, виокремлено найбільш значущі елементи процедури мультиагентної кооперації.

Стаття написана українською мовою


Александрова В. О.
Методичний підхід до управління наскрізними бізнес-процесами підприємства на основі використання методів DATAMINING (c. 351 - 358)

У статті розглянуто методичний підхід до управління наскрізними бізнес-процесами на основі використання методів математичної статистики та DATAMINING. Обґрунтовано базові принципи та етапи запропонованої методики управління бізнес-процесами. Підкреслено необхідність організації системи процесного обліку, моніторингу та статистичного аналізу індикаторів наскрізних бізнес-процесів і показників фінансово-виробничого стану промислових підприємств України для забезпечення ефективності управління процесами формування доданої вартості продукції підприємств. У статті аналізується гіпотеза, що підприємства, які належать до різних економічних кластерів, для збереження свого економічного статусу (потенціалу) та переходу на більш високий його рівень повинні використовувати різні заходи, спрямовані на зміну доданої вартості. Основним результатом дослідження є визначення правил зміни доданої вартості діяльності підприємств для підвищення їх економічного статусу (потенціалу).

Стаття написана російською мовою


Жукова Д. А.
Методичний підхід до формування комплексного показника оцінювання впливу зовнішнього середовища на підприємство (c. 359 - 364)

У статті проаналізовано існуючі підходи до аналізу факторів впливу зовнішнього середовища на функціонування підприємства. Критичний аналіз літературних джерел дозволив виявити недоліки існуючих підходів і резерви для вдосконалення аналізу зовнішнього середовища. За результатами аналізу існуючих методик обґрунтовано розробку комплексного показника оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства та окреслено основні фактори впливу зовнішнього середовища, що є найважливішими для підприємств машинобудівної галузі. Зокрема, до класичних категорій – економічної, соціальної та категорій покупців/ контрагентів/конкурентів пропонується додати технологічну та інформаційну складові. Для характеристики кожного з цих факторів обрано розрахункові показники, що включають у себе відносні значення статистичних показників розвитку економіки, індекси світових рейтингових організацій, логічну змінну та коефіцієнтні множники. Для показників, що не є відносними, окреслено механізм їх нормалізації з урахуванням характеру впливу цих показників на результати діяльності підприємств.

Стаття написана українською мовою


Зеленський М. В.
Обґрунтування етапів процедури вибору аутсорсера логістичних функцій машинобудівного підприємства (c. 364 - 370)

Впровадження аутсорсингу логістичних функцій є складним процесом, який потребує попередньої аналітичної роботи щодо обґрунтування вибору надійного постачальника якісних послуг. Для отримання бажаного результату від застосування аутсорсингу необхідно опрацювати питання щодо змісту етапів процедури вибору такого постачальника логістичних послуг, який може забезпечити ефективність їх виконання. Метою статті є розроблення практичних рекомендацій щодо формування етапів процедури вибору аутсорсера логістичних функцій машинобудівного підприємства в контексті застосування аутсорсингу транспортування та складування. У процесі дослідження застосовано структурно-логічний аналіз – при формуванні пропозицій щодо змісту етапів процедури вибору логістичного аутсорсера; системний підхід – при розробленні матриці критеріїв, яка дозволяє здійснити порівняння можливостей логістичних аутсорсерів. Проведене дослідження дало змогу розробити етапи процедури вибору аутсорсера логістичних функцій, а саме: підготовка до проведення тендера з передачі логістичної функції на аутсорсинг; підготовка інформації для розроблення тендерного завдання; формування списку можливих учасників тендера й запрошення їх до участі в тендері; розсилка тендерного завдання потенційним аутсорсерам, отримання питань від потенційних аутсорсерів, підготовка відповідей; формування рейтингового конкурентного списку потенційних аутсорсерів; додатковий аналіз, обговорення технологій виконання логістичної функції аутсорсером, уточнення окремих питань і комерційної пропозиції; вибір логістичного оператора. Розроблений методичний підхід щодо вибору аутсорсера логістичних функцій дозволяє підібрати найбільш ефективний варіант партнерства, відповідний очікуванням досліджуваних машинобудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Каткова Н. В., Матушевська О. А.
Методичні та практичні аспекти визначення інтегрального показника рівня економічної стійкості промислових підприємств (c. 252 - 257)

Метою статті є формування теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо визначення інтегрального показника економічної стійкості підприємств промисловості. Розглянуто методику визначення інтегрального показника економічної стійкості, його якісна інтерпретація. На підставі розрахованого показника здійснено детермінований факторний аналіз впливу фінансової, кадрової та виробничо-технічної стійкості на економічну стійкість підприємства. Інтегральний показник економічної стійкості дає можливість визначити її рівень, а якісна інтерпретація кількісного значення – дати йому економічне обґрунтування. Запропонований метод дозволяє здійснити не тільки поточний контроль економічної стійкості, а й контроль фінансової, кадрової та виробничо-технічної стійкості. Запропонована методика дає можливість вчасно виявляти небезпечні зниження стійкості та вживати відповідні заходи. За результатами оцінки економічної стійкості стає можливим розробити механізм забезпечення економічної стійкості для підприємств суднобудівної та судноремонтної промисловості.

Стаття написана українською мовою


Саух І. В.
Фінансовий потенціал підприємства: принципи та особливості його формування (c. 258 - 262)

Стаття присвячена уточненню основних принципів формування системи фінансового потенціалу та виділенню його характерних особливостей. У результаті проведеного дослідження уточнено принципи, які покладені в основу формування фінансового потенціалу як найважливішої складової потенціалу підприємства в цілому. Обґрунтовано, що потенціал підприємства є слабоструктурованою системою, оскільки структура його відома частково. Проаналізовано різні трактування процесу формування структури потенціалу в наукових джерелах і зроблено висновок про доцільність застосування системного підходу. Здійснено детальний аналіз основних підходів (блочно-модульна та функціональна структуризація), які існують при формуванні потенціалу підприємства. Відзначено, що в межах функціональної структуризації поділ на суб’єктно-об’єктні складові є умовним, оскільки будь-яка об’єктивна складова потенціалу має тісний взаємозв’язок із суб’єктивною складовою. На основі розгляду існуючої графічної моделі підприємницького потенціалу сформульовано висновок про її позитивні моменти та дискусійні положення. Визначаючи потенціал підприємства в цілому як економічну систему, автор виділяє його властивості та формулює зміст властивостей потенціалу, екстрапольованих на фінансовий потенціал.

Стаття написана українською мовою


Халіна О. В.
Ключові аспекти забезпечення фінансової безпеки підприємства (c. 263 - 268)

Метою даної статті є відображення ключових аспектів забезпечення фінансової безпеки підприємства та демонстрація можливих інструментів для реалізації даного завдання. У статті досліджено суть фінансової безпеки підприємства, розроблено модель підсистеми фінансової безпеки та схему виявлення можливих загроз серед сукупності всіх подій в системі. У результаті проведеного дослідження було обґрунтовано доцільність розроблення та використання механізму ідентифікації можливих загроз за умови видимої стабільності функціонування фінансової системи підприємства – з метою ефективного застосування превентивних заходів по забезпеченню фінансової безпеки підприємства. Подальші дослідження методів фінансової безпеки доцільно проводити в напрямку вдосконалення механізму ідентифікації можливих загроз.

Стаття написана українською мовою


Гаврильченко О. В.
Теоретичні та практичні аспекти підготовки плану досудової і судової санації підприємства-боржника (c. 268 - 274)

Мета статті полягає в розробці теоретичних і практичних засад удосконалення процесів складання та реалізації плану досудової та судової санації підприємства з урахуванням особливостей сучасного економічного стану України. На підставі аналізу нормативно-правових актів та напрацювань вчених і практиків визначено особливості, умови ініціювання процедури судової та досудової санації підприємства-боржника, розглянуто переваги досудової санації. У процесі дослідження надано конкретні рекомендації щодо змісту, оформлення і засвідчення плану досудової та судової санації. Доведено, що якісно підготовлений план санації може стати вагомим інструментом неплатоспроможного боржника у відстоюванні своїх позицій перед кредиторами та судом виключно в межах правового поля. Перспектива подальших досліджень полягає у визначенні особливостей складання та виконання планів досудової санації.

Стаття написана українською мовою


Цибулько Д. І., Фартушняк О. В.
Обґрунтування організаційно-економічного забезпечення технічного переозброєння (c. 274 - 278)

Метою даної статті є обґрунтування сутності дефініції «організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння» та визначення комплексу його складових. Організаційне забезпечення визначено через призму трьох підходів: структурного, нормативного та процесного. Незважаючи на відсутність визначення «економічного забезпечення», сформовано власне бачення даного поняття. Дефініцію «організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння» представлено як комплекс складових, що взаємодіють між собою через інформаційну складову.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Науменко М. О., Морозова Л. В.
Управління підвищенням якості послуг підприємства (c. 179 - 183)

У статті обґрунтовані необхідність та актуальність управлінської діяльності підприємств в Україні щодо забезпечення якості та ефективності надання послуг, що спрямовані на підвищення рівня задоволення потреб споживачів. Ринкова орієнтація економіки України вимагає від підприємств адаптування не тільки до умов ринкового середовища, що змінюється, але й до швидкості цих змін, що найефективніше досягається на підставі реалізації вимог міжнародного стандарту до системи управління якістю. Впровадження системи управління якістю приводить не тільки до покращення продукції, а і сприяє оптимізації бізнес-процесів підприємства в цілому, веде до збільшення продуктивності праці, зменшення ресурсозалежності, та, як наслідок,– до зниження собівартості продукції, що безпосередньо впливає на конкурентоспроможність підприємства на ринку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Ващилін С. В.
Проблеми ціноутворення на продукцію коксохімічних підприємств (c. 176 - 183)

Метою статті є вивчення специфічних особливостей багатопродуктових підприємств з комплексним характером виробництва, аналіз чинного порядку визначення собівартості окремих продуктів і розробка практичних рекомендацій з підвищення обґрунтованості такої складової ціни продукції, як її виробнича собівартість. Об’єктом дослідження обрано коксохімічні підприємства, яким властиві широкий асортимент та комплексність виробництва. На підставі методів порівняльного, структурного та логічного аналізу чинного підходу до визначення виробничої собівартості розроблено практичні рекомендації з підвищення точності її розрахунку, що необхідно для підвищення обґрунтованості цін, які встановлюються підприємством. Застосування запропонованого підходу дозволить запобігти випадків застосування цін, які не покривають виробничих витрат, що визначаються на підставі умовних оцінок попутних продуктів. Підхід, що пропонується для розрахунку виробничої собівартості окремих продуктів, може бути застосовано на підприємствах з комплексним характером виробництва, широким асортиментом продукції, що виробляється, і численними прямими і зворотними матеріальними потоками (підприємства нафтопереробної, металургійної, хімічної та інших галузей промисловості).

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Купріна Н. М., Каткова Н. В.
Комплексний підхід до оцінювання ступеню трансформації діяльності підприємств у системі управління їх імпаритетною реструктуризацією (c. 180 - 186)

У статті розглядаються сучасні підходи до оцінювання ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємства через формування системи показників саме для комплексного оцінювання, проведення фрактального та факторного аналізу з метою визначення ступеню трансформації діяльності підприємства та його персистентності в системі управління імпаритетною реструктуризацією підприємств харчової промисловості. Отримав подальший розвиток методичний підхід до проведення аналізу ефективності використання основних засобів підприємства. Запропонований методичний підхід оцінювання ефективності використання основних засобів підприємства дозволяє не тільки проводити якісний факторний аналіз, але й показує основні напрямки зростання рентабельності основних засобів, а вивчення змін структурних компонентів дозволяє з'ясувати, які параметри діяльності найбільшою мірою вплинули або могли б вплинути на ефективність основного капіталу підприємства.

Стаття написана українською мовою


Бондаренко О. С.
Механізм логістично орієнтованого управління фінансовими потоками підприємства (c. 187 - 192)

Метою статті є розробка механізму логістично орієнтованого управління фінансовими потоками підприємства. Доведено необхідність формування нових підходів до управління фінансовими потоками, обґрунтовано сутність та доцільність побудови механізму логістично орієнтованого управління фінансовими потоками, охарактеризовано основні функціонально-інформаційні контури його практичної реалізації. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методик оцінки стану логістично орієнтованого управління фінансовими потоками на підприємствах та створення мотиваційно-логістичного середовища.

Стаття написана українською мовою


Яркіна Н. М.
Економетричні аспекти інформаційно-аналітичного інструментарію управління підприємством рибного господарства (c. 193 - 198)

Мета статті полягає в дослідженні можливостей економетрики як елемента інформаційно-аналітичного інструментарію управління підприємством рибного господарства та їх практична реалізація за допомогою побудови економетричної моделі. Економетричне моделювання розглядається як дієвий інформаційно-аналітичний інструмент комплексного механізму управління підприємством рибного господарства. Побудована економетрична модель відображує безпосередній вплив на чистий фінансовий результат діяльності рибодобувного підприємства ознак-факторів, що мають сенс інтеграторів результативності відповідних бізнес-процесів і використання факторів виробництва. Обґрунтована необхідність розглядати оцінку ?-коефіцієнтів як необхідного елемента інформаційно-аналітичного інструментарію управління рибогосподарським підприємством. За допомогою проведеного кореляційно-регресійного аналізу встановлено, що основні напрями і резерви поліпшення фінансового результату і, відповідно, підвищення ефективності управління рибодобувним підприємством, у першу чергу, слід шукати в організації ресурсного забезпечення і раціональному використанні основних виробничих фондів.

Стаття написана російською мовою


Білик М. Д., Бабіч В. В.
Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємств (c. 205 - 213)

У статті розглянуто порядок формування інформації про доходи і витрати підприємства для більш повного, якісного і своєчасного обліково-аналітичного забезпечення управління фінансовими результатами діяльності підприємства, зокрема, за рахунок ефективного використання можливостей управлінського обліку та економічного аналізу на всіх етапах формування фінансових результатів. Робиться наголос на необхідності підвищення рівня обліково-аналітичного забезпечення управлінського процесу, що сприятиме формуванню вичерпного обсягу інформації про доходи, витрати і фінансові результати за звітними сегментами і центрами відповідальності підприємства. Також із метою підвищення ефективності управління фінансовими результатами запропоновано використовувати не тільки «традиційні» методи (способи, прийоми) аналізу доходів, витрат, прибутковості, рентабельності, але і нові, такі як моделювання, оцінки граничного потенціалу прибутковості окремих видів продукції (робіт, послуг) та інші.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Філіпковська Л. О., Матвієнко О. О., Нікітенко С. В.
Формування первинних знань про стани авіатранспортного підприємства для діагностування його економічної безпеки (c. 165 - 172)

Стаття присвячена отриманню знань про стани авіатранспортних підприємств за показниками їхньої діяльності з метою прийняття управлінських рішень щодо економічної безпеки таких підприємств. Пропонується застосування когнітивного підходу в діагностуванні економічної безпеки авіатранспортного підприємства. Представлено модель розвитку економічної системи у вигляді набору моделей для опису об'єкта. Дана модель розглядається як системоутворююча для розробки методології когнітивного моделювання економічних систем на основі теорії розпізнавання образів. Отримання знань щодо станів підприємства, які характеризують рівень його економічної безпеки, передбачається із застосуванням методів PEST- та SWOT-аналізу, а також кореляційного та кластерного аналізу. Наведено результати тільки першого та другого етапів когнітивної технології діагностування економічної безпеки авіакомпанії, які авторами названо попередніми (первинні знання) щодо класифікаційного аналізу економічних даних про стан підприємства. Отримані знання будуть застосовані для побудови інформаційних портретів класів на наступному етапі діагностування економічної безпеки авіатранспортного підприємства із застосуванням структурно-аналітичного методу розпізнавання образів.

Стаття написана українською мовою


Коршунов Є. А.
Методичний підхід до планування витрат основного виду діяльності промислового підприємства (c. 172 - 177)

Cьогодні в більшості промислових підприємств планування майже не розглядається як інструмент оптимізації витрат основного виду діяльності, а це зовсім не правильно. Адже саме планування дає можливість управлінській ланці підприємств шукати і знаходити найефективніші напрями діяльності, найстабільніших замовників і постачальників, найкращі способи мінімізації витрат основного виду діяльності, оскільки саме від цих базових критеріїв залежить подальше функціонування і розвиток підприємств. У статті розроблено методичний підхід до планування витрат основного виду діяльності, який включає в себе: побудову загальних показників ризиків у короткостроковій та довгостроковій діяльності, що дає змогу визначити основні ризики та розрахувати їх вагу в загальних ризиках підприємства; визначення значень ризиків за рахунок поєднання вербальних значень ризику та його кількісних характеристик, що дозволяє обґрунтувати загальні ризики в короткостроковій та довгостроковій діяльності; поєднання ризиків короткострокової та довгострокової діяльності за рахунок використання матричного підходу, який дозволяє побудувати матрицю управління з урахуванням ризику в розрізі оперативного, тактичного та стратегічного планування. Таким чином, побудована матриця дозволяє визначити спосіб планування на підприємстві в умовах комбінації ризиків короткострокової та довгострокової діяльності для ефективного планування витрат підприємства.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М.
Діагностика техніко-технологічної бази, організаційного рівня і ресурсо- та енергозбереження підприємства в контексті економії витрат, бездефектності та ритмічності виробництва (c. 178 - 184)

У статті сформовано систему діагностики техніко-технологічної бази, організаційного рівня і ресурсо- та енергозбереження. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами техніко-технологічної бази є: 1) інтегральний індикатор технічного рівня виробництва; 2) інтегральний індикатор технологічного рівня виробництва. Бізнес-індикаторами інтегрального індикатора організаційного рівня виробництва є такі: 1) рівень системності; 2) рівень комплексності; 3) рівень гнучкості; 4) рівень адаптованості; 5) рівень пропорційності; 6) рівень прямоточності; 7) рівень інтегрованості; 8) рівень концентрації; 9) рівень нормативності; 10) рівень конкурентоспроможності; 11) рівень автоматизації; 12) рівень кількісної оцінки; 13) рівень дії законів на підприємстві; 14) рівень стимулювання. Діагностику ресурсозбереження виробництва підприємства доцільно проводити за такими бізнес-індикаторами, що визначають інтегральний рівень ресурсозбереження: 1) індикатор рівня впливу ресурсозбереження на організацію матеріально-технічного постачання; 2) індикатор організаційно-технічного рівня ресурсозбереження виробництва; 3) індикатор рівня використання виробничих ресурсів; 4) індикатор ресурсозберігаючих характеристик товарної продукції; 5) індикатор рівня впливу ресурсозбереження підприємства на навколишнє середовище; 6) індикатор рівня фінансового забезпечення та платоспроможності ресурсозберігаючої діяльності; 7) індикатор рівня впливу ресурсозбереження на збільшення ринків збуту продукції підприємства. З’ясовано, що інтегральний рівень енергозбереження підприємства визначається за: 1) індикатором споживання енергії; 2) індикатором фінансового становища підприємства; 3) індикатором інвестиційної привабливості підприємства; 4) індикатором фінансування заходів енергозбереження. Визначено, що проведення діагностики техніко-технологічної бази, організаційного рівня і ресурсо- та енергозбереження формує систему інформаційного забезпечення в контексті економії витрат, бездефектності та ритмічності виробництва підприємства.

Стаття написана українською мовою


Чистякова А. В.
Методичний підхід щодо обґрунтування пріоритетного напряму управління інтелектуальною власністю на машинобудівних підприємствах (c. 184 - 191)

Метою статті є розробка методичного підходу до прийняття рішень щодо вибору пріоритетних напрямів управління інтелектуальною власністю на підприємстві з метою збільшення його капіталізації. У роботі було використано метод аналізу ієрархій Сааті, який, спираючись на якісні показники, дає змогу одержати кількісну оцінку можливих альтернатив розв’язання проблеми та враховувати при цьому «людський фактор». Для обґрунтування вибору пріоритетного напряму управління інтелектуальною власністю (УІВ) у статті запропоновано п’ять груп критеріїв, що характеризують ступінь прийнятності запропонованого набору інструментів до конкретного стану здійснення інноваційно-інвестиційної політики та розвитку підприємства. Такими критеріями обрано кадрові, інноваційно-технологічні, фінансово-економічні, маркетингові та організаційно-правові. За вказаними групами критеріїв розраховано кількісні показники, що відображають можливі вигоди та втрати від вибору певного напряму УІВ, та визначено відносну важливість кожного з них. У результаті дослідження встановлено, що найбільш раціональним напрямом УІВ для ПАТ «Завод «Пiвденкабель» є формування та використання об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Денисов К. В.
Оцінка показників фінансового стану металургійних підприємств України як передумова інноваційної галузевої промислової політики (c. 191 - 197)

Метою статті є здійснення ґрунтовного дослідження фінансового стану металургійних підприємств України в умовах необхідності розробки та реалізації інноваційної промислової політики з оновлення основних виробничих потужностей. Проаналізовано фінансово-економічні показники діяльності металургійних підприємств протягом 2011 – 2013 рр., виділено проблеми з власним капіталом і оборотними активами та джерела їх походження. Такими визначено зростання від’ємного фінансового результату до оподаткування, скорочення власного капіталу та обсягу доходу від реалізації. Останнє негативно вплинуло на стан соціально-трудових відносин на металургійних підприємствах через обмеження можливостей для зростання витрат на заробітну плату. Доведено, що нормативним показникам фінансового стану відповідає лише показник поточної ліквідності, хоча він знижується через проблеми з оборотними активами. Обґрунтовано необхідність застосування промислової політики для вирішення існуючих проблем і подолання наявних диспропорцій. Запропоновано авторське визначення поняття «промислова політика», визначено її завдання з метою підвищення фінансової стійкості, платоспроможності, ділової активності та соціальної відповідальності металургійних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Архипова В. О.
Методичні підходи до формування завдань, функцій і принципів ризик-менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі (c. 198 - 203)

Метою даної статті є визначення завдань, функцій і принципів ризик-менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі для підвищення його ефективності. Проаналізовано та узагальнено методичні підходи щодо визначення цільової спрямованості ризик-менеджменту, обґрунтовано мету управління ризиками комерційної діяльності на торговельному підприємстві, яка має полягати у своєчасному виявленні потенційних відхилень у здійсненні комерційних операцій і мінімізації їх небажаних наслідків. Розроблено перелік завдань ризик-менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі, який принципово відрізняється від існуючих у фаховій літературі підходів, передусім, уникненням їх функціонального розуміння. Розроблені завдання конкретизують мету управління, визначають бажані результати управлінської діяльності. Запропоновано систему функцій управління комерційними ризиками на торговельному підприємстві, яка забезпечує зв’язок дій із цілями та завданнями їх виконання. Обґрунтовано, що важливою складовою концепції управління комерційними ризиками торговельного підприємства є принципи, які визначають правила та закономірності управлінської поведінки, дають змогу об'єднати елементи складної системи в єдине ціле, а у подальшому встановити логіку побудови і здійснення процесу управління ризиками. Сформульовані у статті положення розвивають теоретичні основи ризик-менеджменту, розширюють його методичний і практичний інструментарій. У сукупності вони певною мірою вирішують завдання ефективного управління ризиками комерційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Андросова Т. В., Козуб В. О., Круглова О. А.
Систематизація показників моніторингу фінансових результатів на підприємстві (c. 127 - 132)

Метою статті є викладення результатів дослідження щодо формування системи показників-індикаторів для моніторингу фінансових результатів на підприємстві. Показано зв’язок між показниками-індикаторами та інформативними показниками в системі спостереження за фінансовими результатами діяльності підприємства. Виділено критерії та подано послідовність формування системи інформативних показників і показників-індикаторів для моніторингу фінансових результатів на підприємстві. Наведено типи моніторингу фінансових результатів з урахуванням напрямів в управлінні фінансовими результатами та основними характеристиками моніторингу. Систематизовано показники-індикатори за послідовністю формування та використання фінансових результатів на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Бояринова К. О.
Акумуляційна експлуатація ресурсів у забезпеченні функціональності промислового підприємства (c. 132 - 137)

Мета статті полягає в обґрунтуванні продуктивної акумуляційної експлуатації ресурсів у забезпеченні функціональності промислового підприємства та доведенні її доцільності порівняно з традиційною. Узагальнення наукових праць вчених визначило необхідність розгляду ресурсів як активів. Результати дослідження включають порівняння простої та продуктивної акумуляційної експлуатації ресурсів. Визначено та обґрунтовано етапи продуктивної акумуляційної експлуатації ресурсів та її значення в забезпеченні функціональності підприємства, у розвитку інноваційного управління виробничо-економічної системи. Перспективами подальших досліджень у даному контексті є розроблення методів виявлення комерційної придатності похідних ресурсів, створюваних підприємством у процесі виробничо-економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Кузьминчук Н. В., Олексюк Т. В.
Aнaлiз фінансової безпеки підприємств машинобудування (c. 137 - 144)

Мета статті полягає у характеристиці особливостей реалізації фінансової безпеки підприємств машинобудування. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць багатьох учених було обґрунтовано та проаналізовано систему показників фінансової безпеки підприємства. У результаті дослідження було реалізовано такі етапи: 1) обґрунтування застосування сукупності показників для оцінки рівня фінансової безпеки машинобудівного підприємства (на основі критеріального підходу); 2) аналітична обробка показників, що характеризують стан розвитку фінансової безпеки. Використання економіко-математичного методу кластерного аналізу дозволило розподілити підприємства за якісними ознаками стану розвитку фінансової безпеки по трьох рівнях: високий, середній та низький, а також здійснити співставлення станів розвитку за складовими фінансової безпеки. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка моделі заходів з метою протидії загрозам фінансової безпеки для підприємств із різним її станом.

Стаття написана українською мовою


Семенова В. Г.
Етапи управління інтелектуальною власністю підприємств на засадах процесного підходу (c. 145 - 149)

У світовій практиці на сучасних підприємствах широкого застосування набуває використання процесного підходу в управлінні діяльністю підприємств. Це сприяє подальшій реструктуризації підприємства, зосередженню на стратегічних напрямках діяльності, виділенню перспективних процесів у діяльності, знищенню бюрократичних бар'єрів на шляху реалізації окремих процесів та оптимізації використання ресурсів. Метою статті є визначення основних етапів управління інтелектуальною власністю підприємств на засадах процесноорієнтованого підходу. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення таких завдань: визначення основних етапів управління інтелектуальною власністю підприємств; виявлення особливостей формування кожного з виділених етапів. Досліджено найбільш поширені підходи щодо виділення етапів процесного управління. На основі проведеного дослідження виділено етапи управління інтелектуальною власністю підприємств на засадах процесноорієнтованого підходу, до яких належать: визначення мети процесу формування інтелектуальної власності підприємства; призначення «власника» процесу; планування ресурсів, необхідних для забезпечення реалізації процесу; визначення взаємозв'язків та взаємодій з іншими процесами на підприємстві; регламентація процесів та розробка документації; визначення системи показників ефективності реалізації процесу; розробка графіка контрольних заходів; аналіз відхилень показників від запланованого рівня; формування системи заходів для подальшого вдосконалення процесу формування інтелектуальної власності. Розглянуто сутність кожного із виділених етапів та їх особливості.

Стаття написана українською мовою


Дяченко Т. А.
Конкурентні стратегії промислових підприємств, що надають ремонтні послуги (c. 150 - 154)

Метою статті є розробка класифікації конкурентних стратегій промислових підприємств, адаптованої до специфіки ринку послуг ремонту, за критерієм глибини стратегічних перетворень. Проаналізовано підходи вчених до визначення ролі конкуренції в стратегічному управлінні. Виявлено значущість ринкової конкуренції в процесі розробки стратегій. Уточнено поняття конкурентної стратегії підприємства. Обґрунтовано необхідність розробки класифікації конкурентних стратегій за критерієм глибини стратегічних перетворень. Розроблена класифікація демонструє необхідний ступінь радикальності стратегічних змін. Розкрито зміст запропонованих конкурентних стратегій, уточнено умови їх використання.

Стаття написана українською мовою


Сукач О. О.
Взаємозв’язок мотивації персоналу та ефективності витрат на оплату праці (c. 154 - 159)

Мета статті полягає в дослідженні економічної сутності таких категорій, як «мотив», «стимул», «мотивація» та «стимулювання». Автором обґрунтовано, що формування мотивів притаманно тільки людині в процесі впливу на неї усвідомлених потреб, а внаслідок функціонування взаємовідносин людини із зовнішнім середовищем зароджуються стимули. Особливу увагу приділено структурі фонду заробітної плати, а саме – постійним та змінним витратам на оплату праці. Визначено, що змінні витрати на оплату праці, на відміну від постійних, пов’язані з результатами діяльності працівників та впливають на їх мотивацію. У результаті дослідження вдосконалено склад постійних та змінних витрат на оплату праці та теоретично доведено ефективність останніх у реалізації стимулюючої функції. Підкреслюється, що змінна частина фонду оплати праці перетворює заробітну плату в елемент стимулювання на підприємстві. Промисловим підприємствам рекомендовано приділити увагу підвищенню ефективності розподілу витрат на заробітну плату за рахунок збільшення в їх структурі питомої ваги змінних витрат. Перспективою подальших досліджень є поглиблений аналіз фонду оплати праці за допомогою економіко-математичного апарату та його впливу на ефективність виробничої діяльності промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Неізвестна В. С.
Механізм управління стійким функціонуванням санаторно-рекреаційних підприємств на основі внутрішніх виробничих ресурсів (c. 159 - 164)

Мета статті – дослідити внутрішні виробничі ресурси рекреаційних підприємств АР Крим, які формують адаптаційний механізм стійкого функціонування подібних підприємств. При дослідженні рекреаційного комплексу АР Крим було виявлено, що станом на 2013 р. рівень функціонування рекреаційних підприємств був доволі низький. Причинами стали неефективне використання фінансових ресурсів, високий рівень витрат на досліджуваних підприємствах, низький рівень організації виробничих процесів і неефективна система маркетингу. Дослідження внутрішніх виробничих ресурсів пропонується здійснювати на основі аналізу обраних показників, що відображають ефективність використання виробничих ресурсів: показників майнового стану; показників ділової активності; показників управління персоналом; ефективності використання фінансових ресурсів. Для більш точних значень результативності використання внутрішніх ресурсів рекреаційних підприємств запропоновано встановити вагу кожного з коефіцієнтів з подальшим урахуванням їх значення. Це дозволить більш об’єктивно оцінити результати діяльності підприємства, його виробничі можливості та запропонувати стратегічні напрями стійкого функціонування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Кузьмін О. Є., Фещур Р. В., Скибінський О. С., Дрималовська Х. В.
Особливості диверсифікації підприємств як чинник забезпечення їх інноваційно-технологічного розвитку (c. 194 - 201)

Мета статті передбачає аналізування стану та обґрунтування вибору напрямів диверсифікації виробництва за сформованою концептуальною моделлю. У результаті аналізування наукових праць зарубіжних та вітчизняних науковців сформульовано основні положення теорії диверсифікації виробництва. Досліджено послідовність етапів здійснення диверсифікованого розвитку на підприємствах. Сформовано концепцію диверсифікації виробництва на підприємствах. Графічно представлено модель процесу диверсифікації виробництва суб’єктів господарської діяльності, що забезпечує вирішення питань стратегічного характеру. Для оцінювання можливостей розвитку диверсифікації на підприємствах запропоновано модифіковану матрицю McKinsey-GE. Подальші дослідження пов’язані з формуванням інструментів здійснення диверсифікації виробництва на підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М.
Діагностика постачальницької та збутової діяльності підприємства (c. 201 - 205)

У статті сформовано систему діагностики постачальницької та збутової діяльності підприємства на засадах господарського обліку, рекламної інформації та системи «витрати – обсяги виробництва – прибуток» з урахуванням професійно-освітнього рівня персоналу. Встановлено, що ключовими бізнес-індикаторами інтегрального індикатора постачальницької та збутової діяльності підприємства на засадах господарського обліку є: a) індикатор рівня управлінського обліку; b) індикатор рівня фінансового обліку; c) індикатор рівня бухгалтерського обліку; d) індикатор рівня оперативно-технічного обліку; e) індикатор рівня статистичного обліку; f) індикатор рівня податкового обліку. Інтегральний індикатор постачальницької та збутової діяльності підприємства на засадах рекламної інформації слід визначати за двома рівнями: 1) рівень економічної ефективності рекламної інформації; 2) рівень комунікаційної ефективності рекламної інформації. Діагностику постачальницької та збутової діяльності підприємства на засадах системи «витрати – обсяги виробництва – прибуток» слід проводити на основі взаємозв’язку таких складових: витрати, обсяги виробництва та прибуток із впливом на ці складові ключових характеристик професійно-освітнього рівня персоналу.

Стаття написана українською мовою


Моргун Г. В.
Інтеграція інформаційної підсистеми експортно-імпортної діяльності підприємства в його загальну інформаційну систему в процесі впровадження стратегічного контролінгу (c. 206 - 212)

У статті розглянуто підхід до формування інформаційної підсистеми стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства та її інтеграції в загальну інформаційну систему підприємства з урахуванням вирішення певних технічних та організаційних питань. Визначено завдання інформаційних підсистем промислового підприємства та обґрунтовано необхідність розроблення спеціальної схеми руху інформації стосовно результатів експортно-імпортної діяльності підприємства. В основу побудови інформаційної підсистеми стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства покладено комплекс робіт з вирішення питань технічного та організаційного характеру, а саме: модернізація технічного забезпечення на підприємстві; регламентація системи організації стратегічного контролінгу; організація руху інформації стратегічного контролінгу як взаємодії економіста-контролера з питань стратегічного контролінгу зі структурними підрозділами промислового підприємства; організація процесу стратегічного контролінгу з урахуванням принципу розподілу обов’язків між працівниками на основі інформаційної інтеграції підсистем стратегічного управління з метою вартісної оцінки очікуваних змін. Подано розроблену схему вдосконалення інформаційної системи підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Мірошник В. В.
Обліково-аналітичне забезпечення матеріально-технічної та інвестиційної складових економічної безпеки суб’єктів господарювання (c. 175 - 182)

Мета статті полягає в тому, щоб запропонувати обліково-аналітичне забезпечення для розрахунку індикатора небезпечного рівня зношення основних засобів як одного з показників інвестиційної безпеки підприємства. Приділено увагу матеріально-технічній та інвестиційній складовим економічної безпеки підприємства. Висвітлено методичні підходи до проведення економічної оцінки зношення основних засобів. Залежно від рівня зношення основних засобів запропоновано власний підхід до градації рівня небезпеки матеріально-технічної складової господарської діяльності на основі індикативної оцінки. Підхід до оцінки показників-індикаторів ґрунтується на даних обліково-аналітичного забезпечення. Методичні рекомендації дозволять фахівцям як бухгалтерської служби, так і служби економічної безпеки підприємства виявити причини недостатньо високих показників ефективності господарської діяльності і, своєю чергою, економічно зважено проводити інвестиційну політику оновлення основних засобів підприємства для забезпечення його стабільного розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Лисенко А. О., Машлякевич А. О.
Оцінка ефективності управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг (c. 169 - 173)

Мета статті полягає у формуванні переліку показників оцінки ефективності управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг, згрупованих за класифікаційними ознаками в площині досягнення стратегічних цілей підприємств дорожнього господарства. За основу формування системи оцінки ефективності результатів прогнозу було взято: показники, що характеризують рівні досягнення цілей, щодо яких здійснені витрати; показники, що характеризують співвідношення між результатом і витратами на його досягнення; показники, що характеризують тенденції зміни непродуктивних витрат; показники оцінювання ефективності управління витратами у виробничому процесі. Перелік показників оцінки ефективності управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг було використано для розробки методики розрахунку комплексного показника ефективності управління витратами від основної діяльності підприємства дорожнього господарства, а також показника ефективності управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування. У ході дослідження було визначено критерій досягнення повної ефективності управління витратами підприємства дорожнього господарства. Перспективним напрямом подальших досліджень в означеній сфері є розробка відповідної моделі управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг за сучасними провідними методиками.

Стаття написана українською мовою


Олійник Є. В.
Сценарне планування процесів відтворення основних засобів промислових підприємств (c. 174 - 179)

Метою статті є розробка організаційно-методичних основ сценарного планування процесів відтворення основних засобів та його практичного застосування на промислових підприємствах. Аргументована необхідність застосування сучасних методів стратегічного управління, перш за все, сценарного планування. На основі узагальнення підходів, викладених у наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів визначено зміст та особливості сценарного планування економічних процесів. Розроблено основні етапи сценарного планування та визначено перелік заходів, які мають стати результатом дій на кожному етапі. При визначенні процедурної сторони сценарного моделювання враховано змістовні особливості відтворення основних засобів. Основу розробки сценаріїв склали показники аналізу процесів відтворення конкретного машинобудівного підприємства. За результатами регресійного аналізу ретроспективних показників було одержано рівняння, які можуть бути використані в процесі прогнозування. Також було розроблено три сценарії розвитку відтворювальних процесів на підприємстві: песимістичний, базовий, оптимістичний, які відрізняються динамікою ключових показників. Запропоновані сценарії дають можливість визначити перспективні показники та оцінити масштаби відтворювальних процесів на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б., Костюк Н. Р.
Внутрішній аудит системи корпоративного управління та діагностика ринкової вартості підприємства (c. 180 - 187)

У статті розкрито сутність поняття «внутрішній аудит системи корпоративного управління», під яким слід розуміти діяльність спеціально створеної на підприємстві аудиторської служби, яка передбачає надання консультацій та рекомендацій керівництву (представникам інституційного рівня управління) стосовно правильності прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення цілей підприємства. Представлено інструментарій аналізу фінансового стану та господарської діяльності підприємства. Сформовано систему діагностики ринкової вартості підприємства, ключовими індикаторами проведення якої є: індикатор рівня потенціалу підприємства (інтегральний індикатор фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів підприємства); індикатор рівня капіталу підприємства; індикатор рівня впливу ринкового середовища на підприємство; індикатор вартості чистих активів; індикатор вартості зобов’язань підприємства; індикатор ділової репутації підприємства. З’ясовано, що діагностику ринкової вартості підприємства доцільно проводити на засадах фінансової та нефінансової інформації з урахуванням ретроспективних і перспективних параметрів його діяльності.

Стаття написана українською мовою


Вініченко О. М.
Морфологічний аналіз системи контролю соціально-економічного розвитку підприємства (c. 188 - 194)

Мета статті полягає у встановленні рівнів функціонування, здійсненні морфологічного аналізу, визначенні властивостей елементів системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства. Підтверджено необхідність функціонування добре налагодженої системи управління з метою ефективної роботи підприємства та його соціально-економічного розвитку. Запропоноване розділення системи динамічного контролю на три рівні функціонування (рівень прийняття рішень, рівень здійснення контролю, рівень моніторингу показників діяльності) дозволяє визначити функціональну приналежність кожного елемента системи, що, у свою чергу, дозволяє регулювати роботу елементів системи. Представлений морфологічний аналіз дозволяє визначити призначення кожного елемента системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства. Визначення властивостей елементів системи динамічного контролю соціально-економічного розвитку підприємства дозволяє встановити взаємозв’язок системи із внутрішнім і зовнішнім середовищем елементів системи.

Стаття написана російською мовою


Кунченко М. О.
Управління інформаційними потоками в системі бюджетування підприємств торгівлі (c. 195 - 200)

Метою статті є дослідження теоретичних і методичних питань організації формування інформаційних потоків під час бюджетування підприємств мережевої торгівлі. Проаналізовано стан ринку мережевої торгівлі та визначено лідерів даного сектора за кількістю об’єктів торгівлі та показниками діяльності. Через визначення терміна «інформація» уточнено поняття «інформаційні потоки» та визначено його зміст, ураховуючи семантичний і прогностичний рівні. Визначено напрями формування інформаційних потоків у системі бюджетування підприємств мережевої торгівлі, ураховуючи специфіку їх функціонування та забезпеченість узгодженості, координації та контролю. Уточнено послідовність інформаційного моделювання бюджетування й узагальнено інформаційні джерела формування бюджетів. Розроблено матрицю використання інформаційних потоків на етапах підготовки бюджетів і аналізу та контролю їх виконання. Запропоновано умови вибору впровадження автоматизованої системи бюджетування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Сергієнко А. О.
Розрахунок економічної ефективності впровадження нових методик оцінки якості дикорослих ягід та культивованих грибів (c. 231 - 237)

Метою статті є економічне обґрунтування доцільності впровадження в практику господарських підприємств нових методів оцінки якості дикорослих ягід та культивованих грибів. Для вирішення поставленої мети необхідно проаналізувати, з яких витрат буде складатися вартість запропонованих методів, розрахувати вартість нових методів і визначити економічний ефект від їх впровадження у практику підприємств. Для обґрунтування введення нових, швидких методів визначення потенційно небезпечних компонентів або невластивих компонентів ягід та грибів на практиці підприємств, вартість їх визначення в харчових продуктах була зіставлена з витратами на існуючі методи. Проведені розрахунки доводять доцільність використання розроблених методів контролю якості рідинних напівфабрикатів з ягід та грибів при проведенні оцінки їх якості. Додатковий прибуток на кожному експерименті складе 104 грн для ягід і 11 грн – для грибів, але витрати на придбання обладнання знизяться практично в 11 разів. Такий прибуток забезпечується завдяки відсутності реактивів і матеріалів для досліджень, а також необхідності використання складного обладнання та залучення висококваліфікованих фахівців.

Стаття написана українською мовою


Шарко В. В.
Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення (c. 237 - 243)

У статті розглядаються основні питання щодо методів оцінки та стратегій підвищення рівня конкурентоспроможності промислового підприємства. За результатами дослідження відібрано показники, які найчастіше виступають найважливішими характеристиками рівня конкурентоспроможності промислових підприємств, а також представлено групи стратегій адекватного реагування на мінливість ринкового середовища. Наведена система показників та відібрані групи стратегій можуть бути орієнтиром підвищення ефективності діяльності підприємства на майбутній період.

Стаття написана українською мовою


Долбнєва Д. В.
Сучасні тенденції банкрутства підприємств в Україні та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності (c. 244 - 250)

Метою статті є визначення основних тенденцій банкрутства підприємств в Україні та обґрунтування найбільш доцільних заходів по запобіганню їх неплатоспроможності на сучасному етапі розвитку національної економіки. Визначено основні показники, які характеризують стан розгляду справ про банкрутство вітчизняних підприємств протягом останніх п’яти років; здійснено їх порівняння з окремими показниками інших країн світу. Отримані дані свідчать про неефективність та відсталість інституту банкрутства в Україні та про необхідність як його вдосконалення та приведення у відповідність до міжнародної практики, так і нагального здійснення антикризового управління безпосередньо підприємствами. Поряд з цим визначено ключові причини неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств. Завдяки цьому окреслено ряд заходів, які, на думку автора, здатні забезпечити платоспроможність та фінансову стійкість вітчизняних підприємств у коротко- та довгостроковій перспективі, зменшити кількість банкрутств та ліквідацій підприємств, а також зміцнити та вдосконалити механізм протидії банкрутству. Перспективою подальших досліджень є побудова раціональної моделі системи антикризового управління, яка б ураховувала особливості національної економіки та потреби окремих підприємств.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б., Леськів С. Р.
Моніторинг фінансової, виробничої, маркетингової і продуктової сфер діяльності та експрес-діагностика матеріально-технічного забезпечення підприємства (c. 250 - 256)

У статті розкрито зміст поняття «моніторинг» і представлено етапи проведення моніторингу діяльності підприємства. Визначено ключові показники моніторингу фінансової, виробничої, маркетингової та продуктової сфер діяльності підприємства. Представлено концепцію та інструментарій системи експрес-діагностики матеріально-технічного забезпечення підприємства та визначено, що експрес-діагностику доцільно проводити за інтегральними індикаторами: матеріального забезпечення підприємства; технічного забезпечення підприємства, що і становить перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Стаття написана українською мовою


Притиченко Т. І., Лях І. С.
Практичні аспекти розробки структури товарного портфеля підприємства (c. 256 - 265)

Мета статті полягає в удосконаленні комплексних методичних рекомендацій щодо формування структури товарного портфеля підприємства на прикладі ринку ветеринарних препаратів України. Для проведення повноцінного аналізу та надання рекомендацій по вдосконаленню асортименту було поєднано декілька відомих і універсальних методів: сполучений XYZ – ABC-аналіз, адаптована матриця БКГ, метод Дібба – Сімкіна. Результати аналізу продуктового портфелю, отримані за різними методами, порівняні між собою, і на підставі отриманої інформації сформовано пропозиції щодо змін товарного асортименту. Представлені в роботі методичні рекомендації щодо структури товарного портфелю підприємства відрізняються комплексністю управлінських рішень, що приймаються, значною практичною спрямованістю. Детальний опис специфіки поєднання декількох методів формування товарного асортименту, що супроводжується реальним прикладом з практики роботи вітчизняного підприємства на ринку ветеринарних препаратів, дозволить підвищити якість товарної політики підприємств.

Стаття написана українською мовою


Ілляшенко О. В.
Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства (c. 265 - 272)

Надане авторське визначення поняття «система економічної безпеки підприємства» (СЕБП). Уточнено зміст поняття «необхідна складність системи економічної безпеки підприємства». Надано детермінанти, що визначають складність СЕБП. Описано режими функціонування системи економічної безпеки підприємства. Розроблено модель оцінювання необхідної складності СЕБП, в якій оцінка представлена результуючим показником. Кожну з детермінант системи для використання у пропонованій моделі оцінено за квазікількісною шкалою, для чого використано п’ятипозиційну дискретну ординальну шкалу. Для зменшення суб’єктивності оцінки надано вербальний опис градацій детермінант СЕБП з урахуванням їхнього стимулюючого або дестимулюючого впливу. Для визначення вагових коефіцієнтів детермінант моделі використано метод аналізу ієрархій. Для математично обґрунтованого виділення інтервалів інтерпретації результуючого показника необхідної складності системи економічної безпеки підприємства використано формулу Стерджеса. Надано вербальну шкалу інтерпретації результуючого показника необхідної складності СЕБП.

Стаття написана українською мовою


Бабина О. Є., Байрактар Ю. П.
Оцінювання рівня соціально відповідальної діяльності транспортних підприємств (c. 273 - 280)

Оцінка соціально відповідальної діяльності (СВД) транспортних підприємств є актуальним і важливим завданням. Соціально відповідальна діяльність підприємства – це процес добровільної реалізації комплексу дій з метою забезпечення розвитку колективу підприємства, місцевої громади та суспільства в соціальній, економічній та екологічній сферах, безпосередньо пов’язаний з основною діяльністю підприємства і такий, що виходить за межі визначеного законом мінімуму й здійснюється у відповідності з їх моральними та етичними міркуваннями. При обґрунтуванні рішень щодо співпраці з підприємствами зацікавлені сторони повинні мати економічний інструментарій для порівняння рівня їх соціально відповідальної діяльності. У статті обґрунтовано систему одиничних параметрів та методичні положення щодо інтегрального оцінювання рівня соціально відповідальної діяльності транспортних підприємств за групами стейкхолдерів, оскільки перелік параметрів, які є важливими для кожного з них, – різний. Оцінювання рівня соціально відповідальної діяльності передбачає формування системи інтегральних показників. Сьогодні практичну реалізацію існуючих методичних підходів до оцінювання рівня СВД стримує відсутність уніфікованої обов’язкової форми нефінансового звіту, перелік показників якого враховував би специфіку діяльності підприємств різних галузей економіки.

Стаття написана українською мовою


Котляревський Я. В., Штангрет А. М., Караїм М. М., Ратушняк Ю. В., Мельников О. В.
Формування аналітичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівних підприємств (c. 281 - 285)

Поточні умови функціонування вітчизняних машинобудівних підприємств є складнопрогнозованими, що характеризуються значною кількістю загроз їх економічній безпеці. Забезпечення необхідного рівня економічної безпеки, як основи для функціонування та подальшого успішного розвитку підприємства, вимагає застосування адекватних ситуації технологій управління. Використання антикризових технологій уможливлює не лише підтримку на необхідному рівні економічної безпеки певного підприємства, але й, через відстеження усіх змін у середовищі функціонування, – розроблення та реалізацію превентивних захисних заходів. Успішність застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою підприємства значною мірою залежить від аналітичного забезпечення, основою якого повинна стати інформація про наявність, динаміку розвитку та рівень впливу зовнішніх і внутрішніх загроз. Узагальнення інформації щодо пріоритетності впливу сукупності зовнішніх загроз на економічну безпеку машинобудівних підприємств сприяло, шляхом застосування системного аналізу та теорії графів, їх ієрархічному впорядкуванню та побудові відповідної моделі. Отримані результати є підґрунтям для формування методичного забезпечення застосування антикризових технологій в управлінні економічною безпекою машинобудівного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Доровський О. В.
Удосконалення методики оцінювання результативності логістичної системи фармацевтичних підприємств (c. 286 - 292)

Метою статті є визначення дефініції «результативність логістичної системи фармацевтичного підприємства» та вдосконалення методики її оцінки з урахуванням особливостей діяльності фармацевтичного підприємства та специфіки логістичних підходів. Досліджено підходи до визначення сутності результативності логістичної системи, запропоновано дефініцію «результативність логістичної системи фармацевтичного підприємства». Розроблено напрямки управління результативністю логістичної системи. Запропоновано алгоритм оцінки результативності логістичної системи фармацевтичного підприємства. Проаналізовано показники, які використовуються для оцінки результативності логістичної системи, та на підставі експертного методу відібрані ті з них, які доцільно застосовувати в умовах фармації. Запропоновані показники згруповані в сім комплексних показників за сферами діяльності логістичної системи: закупівля субстанцій і матеріалів, складування, транспортування, виробництво лікарських засобів, їх збут, рециклінг фармацевтичних відходів та інформаційне забезпечення управління потоками. Досліджено методи оцінки результативності. Дібрано метод оцінки результативності логістичної системи, притаманний фармацевтичному підприємству. Наведено алгоритм розрахунку комплексного показника результативності логістичної системи фармацевтичного підприємства. Розраховано величину результативності логістичної системи фармацевтичного підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Коваль Н. М.
Експрес-діагностика майнового стану підприємства (c. 220 - 225)

Розкрито сутність таких економічних категорій, як «майновий стан підприємства» та «експрес-діагностика майнового стану підприємства». Під майновим станом підприємства слід розуміти цілісну систему відображення майнових прав та обов’язків підприємства, які утворюються та в подальшому формуються, виходячи з розміщення та динаміки складу і структури активів та пасивів підприємства. З’ясовано, що експрес-діагностика майнового стану підприємства передбачає оперативне оцінювання поточного стану майна, власного капіталу та зобов’язань підприємства за допомогою певних показників з метою раннього виявлення та попередження ознак нестабільності. Зазначено, що ключовими бізнес-індикаторами системи експрес-діагностики майнового стану підприємства є такі: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття, показник фондовіддачі, показник фондомісткості, показник фондоозброєності, показник технічної озброєності, коефіцієнт інтенсивного використання устаткування, коефіцієнт екстенсивного використання устаткування, коефіцієнт інтегрального використання устаткування. Оцінювання інтегрального рівня майнового стану підприємства рекомендується здійснювати за допомогою методу еталонного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Ємельянов О. Ю., Курило О. Б., Симак А. В.
Структурування витрат підприємства у процесі планування заходів з його технічного розвитку (c. 226 - 231)

У статті розроблено теоретичні засади структурування витрат підприємства у процесі планування заходів з його технічного розвитку. Подано трактування поняття «структурування витрат підприємства» як процесу упорядкування їх складу та співвідношення між окремими їх видами шляхом реалізації функцій та застосування методів управління витратами на рівні господарюючого суб’єкта. Запропоновано метод оцінювання впливу співвідношення між вартістю активної та пасивної частин основних засобів на величину фінансових результатів підприємства. Доведено існування оптимального співвідношення між величиною поточних та інвестиційних витрат підприємства. Проведено групування поточних витрат підприємства на виробництво одиниці його продукції залежно від рівня її капіталомісткості шляхом виокремлення: витрат, які не залежать від зміни цього рівня; витрат, які зменшуються зі збільшенням питомої капіталомісткості, та витрат, які зростають зі збільшенням капіталомісткості продукції. Розроблено послідовність встановлення найкращого співвідношення між поточними та капітальними витратами підприємства у процесі реалізації рішень щодо впровадження нових прогресивних технологій виробництва продукції.

Стаття написана українською мовою


Смоквіна Г. А.
Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практичне використання (c. 231 - 239)

Метою статті є дослідження існуючих теоретичних підходів до оцінки економічної безпеки промислового підприємства та виявлення доцільності їх практичного використання. Розглядаються та аналізуються підходи до оцінки економічної безпеки, що застосовуються на підприємствах промислової галузі. Серед загальнопоширених визначено індикаторний підхід, де показники згруповані за функціональними складовими, надано критерії оцінки, а також ступінь їх впливу на стан безпеки підприємства, що включає розрахунок інтегрального показника та програмно-цільовий підхід. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка універсальної методики оцінки рівня економічної безпеки, що буде сприяти прийняттю управлінських рішень щодо забезпечення економічної безпеки промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Шуміло О. С.
Чинники та загрози економічній безпеці торговельних підприємств (c. 240 - 245)

Виділено чинники та визначено характер їхнього впливу на економічну безпеку підприємства торгівлі, що значною мірою обумовлено специфікою торговельної діяльності. Виокремлено внутрішні чинники впливу відносно зазначених складових економічної безпеки, розподіл яких відбувається за важливістю впливу на рівень економічної безпеки підприємства торгівлі. Сукупність чинників впливу зовнішнього середовища на економічну безпеку торговельного підприємства запропоновано об’єднати в кілька груп, враховуючи особливості торгівлі: загальноекономічні, соціальні, політичні, державного регулювання економіки, оподаткування підприємств, трудові ресурси, ринкова інфраструктура, конкурентне середовище та умови інформаційного забезпечення, чинники, що впливають на відносини із споживачами та постачальниками. Чинники впливу зовнішнього та внутрішнього середовища економічної безпеки підприємства розподілено на конструктивні та деструктивні. Зазначено, що деструктивні чинники – це і є загрози. Наведено класифікацію загроз економічній безпеці торговельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Толстих М. А.
Організаційні засади внутрішньогосподарського контролю витрат на ремонт основних засобів (c. 246 - 251)

У сучасних умовах господарювання витрати на ремонт основних засобів становлять значну частку в загальній структурі витрат підприємства, що, своєю чергою, впливає на фінансові результати діяльності, а отже, потребує детального контролю. При цьому особливу увагу слід звернути на організаційно-методологічні засади внутрішньогосподарського контролю витрат на ремонт основних засобів. За відсутності єдиного нормативно-правового акта щодо регулювання контролю в Україні в даній статті узагальнено, систематизовано та обґрунтовано організаційні засади внутрішньогосподарського контролю витрат на ремонт основних засобів згідно з чинним законодавством і запропоновано розглядати сукупність взаємозв’язків між суб’єктами, об’єктами, методами та інформаційним забезпеченням контролю у вигляді моделі системи внутрішньогосподарського контролю витрат на ремонт основних засобів для реалізації функцій контролю, підвищення його ефективності та прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Скриль О. К.
Механізм контролю економічної стійкості промислового підприємства (c. 251 - 255)

Метою статті є розробка механізму контролю економічної стійкості промислового підприємства. Для кожного часткового інтегрального показника економічної стійкості розроблено та структуровано системи безперервної оцінки у вигляді відповідних граф-схем, які наочно демонструють, що мета досягнення економічної стійкості як задача цілепокладання може бути зведена до декомпозиції кожного показника до неподільного рівня. Для визначення ймовірності настання економічної нестійкості промислового підприємства за умови, що один з показників економічної стійкості вийшов за межі встановлених індикаторів, використовується теорема Байєса. Далі за допомогою алгоритму забезпечення економічної стійкості промислового підприємства здійснюються коригуючі дії, які забезпечують необхідний рівень ліквідності та прибутковості промислового підприємства. Таким чином, використання даного механізму надає можливість розрахунку ймовірності того, що промислове підприємство стане економічно нестійким за умови, що значення одного з часткових інтегральних показників економічної стійкості стане незадовільним.

Стаття написана російською мовою


Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Карбівнича Т. В., Сподар К. В.
Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для перших страв «Борщова заправка» (c. 256 - 261)

Метою статті є економічне обґрунтування доцільності виробництва в рамках господарських підприємств замороженого напівфабрикату для перших страв «Борщова заправка». Для оцінки економічної ефективності виробництва «Борщової заправки» необхідно розрахувати прогнозну рентабельність реалізації даної продукції та порівняти її із середніми аналогічними показниками. Аналізуючи проведені розрахунки економічної ефективності виробництва напівфабрикату «Борщова заправка» для перших страв, можна зробити висновок, що виробництво нової продукції є економічно ефективним. Про це свідчить розрахований рівень рентабельності, який вище середнього рівня, що склався на ринку, на 15,9% (розрахований рівень рентабельності дорівнює 35,9%, а середній рівень рентабельності на ринку – 20%), що дозволяє підприємству не тільки зміцнити свої позиції, але й підвищити прибутковість навіть у порівнянні із запланованими показниками ефективності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Оксак А. О.
Ресурсні мотиви злиття та поглинання корпорацій різних видів економічної діяльності (c. 179 - 184)

У публікації узагальнено основні ресурсні мотиви злиття та поглинання національних корпорацій: доступ до сировинних та інтелектуальних ресурсів країни. Виявлено технологічні ланцюги перероблення сировинних ресурсів, що дозволило здійснити групування підприємств різних видів економічної діяльності на підприємства з виробництва сировини та підприємства з виробництва продукції першого і другого рівнів промислової переробки. Також виявлено рівневі залежності активності процесів злиттів та поглинань. З використанням бального методу та матричного підходу проведено ранжування всіх видів економічної діяльності на такі, які мають низькі матеріальні та трудові витрати; високі матеріальні витрати; високі трудові витрати; високі матеріальні та високі трудові витрати. Якщо ефективність злиттів та поглинань в обраних групах залежить від зниження рівня вартості трудових витрат і досягається шляхом злиття та поглинання горизонтального типу, то зниження рівня матеріальних витрат досягається завдяки вертикальним злиттям і поглинанням.

Стаття написана українською мовою


Саух І. В.
Ресурсний підхід як напрям стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства (c. 184 - 188)

Стаття присвячена ресурсному підходу як важливому напряму стратегічного аналізу фінансового потенціалу підприємства. Автором визначено: ресурсний підхід спрямований на виявлення унікальності кожного підприємства, що обумовлює одержання додаткових конкурентних переваг шляхом використання відмінностей між наявними ресурсами. Це обумовило необхідність удосконалення категоріально-понятійного апарату в контексті уточнення поняття «стратегічні фінансові ресурси». Визначено, що при стратегічному аналізі ресурсної складової фінансового потенціалу більш логічним є застосування ресурсно-результативної концепції, яка дозволяє оцінити трансформацію фінансових ресурсів підприємства у фінансові результати. Зроблено висновок, що досягнення синергетичного ефекту при реалізації фінансового потенціалу підприємства можливо лише при поєднанні стратегічних фінансових ресурсів з іншими елементами фінансового потенціалу (кадровою, організаційною та інформаційною складовими). Це сприятиме розвитку підприємства та забезпеченню стійких конкурентних переваг.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М., Семчук Ж. В., Костюк Н. Р.
Діагностика ризиків діяльності та особливості страхового захисту підприємства (c. 189 - 197)

У статті розкрито сутність діагностики ризику діяльності підприємства, під якою слід розуміти процес встановлення ризиків, що виникають на різних етапах діяльності підприємства, оцінювання їх рівня, можливих змін та визначення перспективних шляхів їх усунення або зниження. Розроблено систему діагностики ризиків діяльності підприємства та визначено, що її слід проводити методом експертних оцінок. Установлено, що ключовими бізнес-індикаторами діагностики ризиків діяльності підприємства є індикатори рівня ризику: фінансової діяльності; постачальницької діяльності; виробничої діяльності; збутової діяльності; екологічної діяльності; інвестиційної діяльності; інноваційної діяльності; діяльності персоналу. Розкрито особливості страхового захисту ризиків діяльності підприємства. Перспективи подальших розвідок в окресленому напрямі полягають у побудові системи цілей діагностики діяльності підприємства з урахуванням часткової діагностичної цілі – діагностики ризиків діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Руденко І. В., Польова Т. В., Твердохліб К. О.
Аналіз раціональності формування матеріальних оборотних активів підприємства (c. 198 - 205)

Метою статті є розробка методики аналізу раціональності формування матеріальних оборотних активів виробничо-торговельного підприємства. Обґрунтовано актуальність аналізу раціональності формування запасів на підприємстві. Розглянуто сутність методики ABC-аналізу матеріальних оборотних активів, проаналізовано її переваги й недоліки. Зроблено порівняльну характеристику методик проведення ABC і XYZ-аналізу матеріальних оборотних активів. Обґрунтовано доцільність використання інтегрованого АВС/XYZ-аналізу. Апробовано методику аналізу раціональності формування матеріальних оборотних активів на виробничо-торговельному підприємстві – ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат» за даними його фінансової й статистичної звітності за 2014 рік. Побудовано матрицю інтегрованого АВС/XYZ-аналізу. Зроблено висновки щодо асортиментної політики досліджуваного підприємства в поточному році та можливостей її прогнозування. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності формування матеріальних оборотних активів ПАТ «Козятинський м’ясокомбінат».

Стаття написана українською мовою


Возненко Н. І.
Теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму адаптивного управління логістичною системою підприємства (c. 206 - 214)

Розглянуто теоретичні аспекти формування організаційно-економічного механізму адаптивного управління логістичною системою підприємства (АУЛСП). Для цього було визначено послідовність етапів його формування, наведено зміст кожного та узагальнено пріоритетність сфер адаптивного управління. Дослідження логістичної системи підприємства (ЛСП) пропонується проводити через визначення стану її внутрішнього та зовнішнього логістичних потоків із застосуванням математичного апарату: кореляційного аналізу для виокремлення факторів стимулюючого та дестимулюючого характеру, що впливають на умови протікання логістичного потоку, та кластерування для побудови матриці стану ЛСП і розміщення в її квадрантах підприємств. Як залежна змінна було використано показник віддачі на логістичні витрати (ROLI). Пропонований механізм АУЛСП наводить комплекс заходів для умов переходу між квадрантами матриці. Також береться до уваги поділ логістичного потоку на матеріальний, фінансовий та інформаційний із урахуванням щаблин управління. Стан логістичної системи підприємства пропонується коригувати інструментарієм адаптивного управління.

Стаття написана українською мовою


Поклонська Л. С.
Методичний підхід до визначення результатів господарювання підприємств для формування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного призначення (c. 215 - 225)

Метою статті є розроблення методичного підходу до визначення результатів господарювання підприємств для формування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного призначення. Виокремлено показники, які характеризують результати господарювання щодо формування рекламних стратегій машинобудівних підприємств з позицій: ефективності; фінансової спроможності; витратності щодо рекламних стратегій; інноваційності продукції виробничо-технічного призначення. За допомогою кластерного аналізу розглянуто динаміку структурних змін на 19 машинобудівних підприємствах, що досліджувалися за критерієм результатів господарювання протягом 2010–2014 рр. Для визначення внутрішніх факторів результатів господарювання підприємств і причинно-наслідкових взаємозв’язків у системі показників, що її характеризують, проаналізовано кластеризацію показників для всієї сукупності досліджуваних підприємств. На основі обчислених моделей побудовано когнітивну схему взаємозв’язку значущих показників результатів господарювання підприємств, які враховують причинно-наслідкові зв’язки, та розраховано інтегральний показник. За результатами досліджень сформовано основні етапи методичного підходу до визначення результатів господарювання підприємств для формування рекламних стратегій продукції виробничо-технічного призначення

Стаття написана українською мовою


Вакуленко І. О.
Проблеми техніко-технологічної модернізації підприємств України в сучасних умовах (c. 225 - 229)

У статті розглядаються питання, пов’язані з техніко-технологічним оновленням, модернізацією підприємств, які функціонують у сучасних умовах різкого спаду економіки України. Розглянуто взаємозв’язок між економічними, політичними, фінансовими, технологічними та соціальними факторами, що впливають на технологічне оновлення українських підприємств. Надано рекомендації щодо зменшення державних мит у сфері високих технологій для імпорту новітніх розробок передових країн, запропоновано підхід до амортизаційних нарахувань на фонди підприємств з метою уникнення морального старіння обладнання в час, коли відбувається швидке технологічне оновлення, висунуто деякі гіпотези з приводу ролі державного і приватного фінансування, інституційного впливу на процес оновлення техніко-технологічної бази. Розглянуто деякі соціальні та політичні аспекти таких дій. Показано виключну необхідність проведення в найкоротші терміни докорінної зміни ситуації в галузі високих технологій на всіх рівнях.

Стаття написана українською мовою


Грінченко В. О.
Фактори, що впливають на структуру капіталу корпоративних підприємств (c. 230 - 238)

Метою статті є визначення структури капіталу українських корпоративних підприємств і факторів, які на неї впливають. Визначено підходи різних науковців до суттєвості та напряму зв’язку основних факторів із структурою капіталу. Обраховано та проаналізовано отримані значення показників структури капіталу для вибірки українських підприємств, корпоративні права яких знаходяться в обігу на фондових ринках. Проведено вертикальний аналіз елементів структури капіталу українських корпоративних підприємств. Визначено, що обрані українські корпоративні підприємства фінансують свою діяльність із власних і позичкових коштів у рівній мірі, а у структурі позичкових джерел фінансування можна простежити значне переважання короткострокового фінансування порівняно з довгостроковим. Побудовано п’ятифакторну регресійну модель структури капіталу за допомогою методу найменших квадратів. Виявлено суттєвий позитивний зв’язок між можливостями зростання підприємства та рівнем позичкового капіталу та суттєвий негативний зв’язок між рентабельністю та рівнем позичкового капіталу. Визначено, що такі показники, як розмір підприємства, структура активів та ліквідність не мають суттєвого зв’язку із структурою капіталу аналізованих підприємств.

Стаття написана українською мовою


Тарасова Т. О.
Методологічні засади моделювання архітектури підприємства в контексті онтогенезу життєвого циклу (c. 239 - 245)

Метою статті є проектування загальної архітектури підприємства, яка містить змістовний опис структурних елементів та міжелементних відносин і є головним інструментом управління безперервністю діяльності. Досліджено засадничі закони життєдіяльності підприємства, що дозволило актуалізувати взаємозв’язки між різними галузями економічних знань та виділити принцип побудови архітектури підприємства. Дослідження особливостей різних типів структур управління на початковому етапі життєвого циклу довело, що задоволення інформаційних потреб управління напряму залежить від диференціації центрів відповідальності. Визначена взаємодія центрів фінансової відповідальності, яка виникає під час розподілу виручки, витрат, прибутку податкових платежів, інвестицій, маржинального доходу в умовах трансферного ціноутворення. Аналіз наукових підходів стосовно визначання фінансової структури довів, що основу її побудови складає розподіл контролюючих і регулюючих повноважень між структурними підрозділами вищого і нижчого рівнів. Запропоновано загальну архітектуру підприємства у вигляді гіперкуба багатовимірних моделей нереляційних просторових баз даних, яка визначає навігацію по ієрархічних структурах і забезпечує комунікацію між різними групами управлінців, які беруть участь у створенні інформаційної системи управління бізнес-одиниці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Левіна М. В.
Організація та методика внутрішнього контролю трансакційних витрат на підприємствах готельного господарства (c. 229 - 234)

Метою статті є розробка організаційно-методичних засад внутрішнього контролю трансакційних витрат підприємств готельного господарства. Організацію внутрішнього контролю визначено як цілісну систему взаємопов’язаних способів, прийомів і методів, які охоплюють увесь комплекс контрольних процедур. Основними елементами організації системи внутрішнього контролю трансакційних витрат на готельному підприємстві запропоновано вважати: розробку та затвердження положення про відділ внутрішнього контролю та посадових інструкцій штатних працівників відділу; обґрунтування принципів, на яких має базуватися внутрішній контроль трансакційних витрат; визначення етапів, інформаційної бази та порядку проведення контрольних перевірок, ураховуючи специфічні особливості трансакційних витрат; формулювання завдань та визначення методів перевірки; розробку форм робочої документації, оформлення результатів перевірки; розробку форм звітів про результати перевірки; розроблення заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень обліку, аналізу та контролю трансакційних витрат. Розроблено методичний інструментарій внутрішнього контролю трансакційних витрат підприємств готельного господарства для основних етапів його проведення – організаційного, методичного та результативного.

Стаття написана українською мовою


Візняк Ю. Я., Скриньковський Р. М., Процюк Т. Б.
Діагностика бізнес-середовища підприємства і роль неурядових організацій щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування (c. 235 - 240)

У статті розкрито сутність діагностики бізнес-середовища підприємства, під якою слід розуміти процес оцінювання стану бізнес-середовища на основі встановлення впливу його факторів на діяльність підприємства, визначення тенденцій зміни цього стану під впливом зміни факторів та окреслення майбутніх перспектив з метою прийняття результативних та ефективних управлінських рішень у системі економіки та управління підприємством. Сформовано систему діагностики бізнес-середовища підприємства. Встановлено, що ключовими індикаторами діагностики бізнес-середовища підприємства є індикатори рівня взаємовідносин із: споживачами; конкурентами; постачальниками; посередниками; контактними аудиторіями. З’ясовано, що неурядові організації як один із підвидів контактних аудиторій (як ключового фактора бізнес-середовища підприємства) виконують важливу роль щодо запобігання та протидії корупції у сфері оподаткування.

Стаття написана українською мовою


Смолякова О. М.
Моніторинг виконання діючих стратегій на підприємстві на основі результатів оцінювання їх економічної стійкості (c. 241 - 247)

Викладено обґрунтування та зміст процедури моніторингу виконання діючих стратегій на підприємстві на основі результатів оцінювання їх економічної стійкості. Доведено, що склад та зміст показників оцінювання економічної стійкості спроможні підтримувати та діагностувати виконання всіх стратегій на підприємстві, особливо функціональних. Запропоновано типовий набір сучасних стратегічних цілей промислових підприємств та показників економічної стійкості, що аналітично-інформаційно забезпечують їх виконання. Обґрунтована та рекомендована ієрархія стратегічних цілей в сучасних умовах господарювання. Запропонована логіка моніторингу передбачає обчислення абсолютних відхилень досягнутих значень показників економічної стійкості від оптимальних і відносних відхилень прогнозних значень показників економічної стійкості від оптимальних. Дану процедуру пропоновано розглядати як інформаційно-аналітичне забезпечення сучасних процесів розробки й виконання стратегій на промислових підприємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2016

Назаренко І. М.
Фінансові індикатори діагностики капіталу з позиції ціннісного та вартісного підходів (c. 273 - 278)

У статті доведено, що сучасні економічні процеси суттєво впливають на управлінську діяльність. З метою забезпечення домінуючої позиції на ринку керівники підприємства повинні переглянути основні принципи управління, предмет господарської діяльності та віддати пріоритет тим напрямкам (або адаптувати їх), які мають найбільшу цінність для стейкхолдерів. Доведено, що в управлінській діяльності акцент повинен ставитися на підвищення цінності та вартості підприємства, що, своєю чергою, вимагає зміни концепції управління. Урахування інтересів стейкхолдерів вносить корективи в розуміння поняття «ефективність». Акцентовано на тому, що провадження ціннісного та вартісного підходу до управління вимагає врахування фінансової компоненти збалансованої системи показників. На основі аналізу літературних джерел виокремлено чотири зони збалансованої системи показників. Згруповано фінансові індикатори для практичного впровадження ціннісного та вартісного підходів за напрямками ціннісної та вартісної оцінки.

Стаття написана українською мовою


Теплюк М. А.
Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства (c. 279 - 284)

У статті розглянуто теоретико-методичні положення аналізу ефективності ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначено особливості діяльності підприємства, що пов’язана з використанням ресурсного портфеля та дерева ресурсів. Проведено фрагментований та дефрагментований поділ ресурсних компонентів. Досліджено особливості проведення систематизації ресурсів з урахуванням їх пріоритетності. Доведено, що раціональне використання ресурсів виступає резервом підвищення ефективності функціонування підприємства. Перспективою подальших досліджень у рамках даної теми є визначення критеріїв та методів оцінювання ресурсів підприємства в рамках сформованого ресурсного портфеля.

Стаття написана українською мовою


Марченко В. М., Макалюк І. В.
Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб’єктів інституціонального середовища (c. 285 - 292)

Метою статті є розробка системи показників оцінювання специфічних і універсальних трансакційних витрат вхідного та вихідного характеру, що виникають при взаємодії з групами суб’єктів зовнішнього та внутрішнього інституціонального середовища. Обґрунтовано необхідність урахування напрямку трансакційного впливу суб’єктів інституціонального середовища при визначенні перспектив подальшої співпраці. Визначено спектр трансакційних витрат, що виникають у підприємства як наслідок реалізації взаємовідносин з органами державного управління, постачальниками, споживачами, посередниками, конкурентами, зовнішніми і внутрішніми контактними аудиторіями. Розроблено показники оцінювання специфічних та універсальних трансакційних витрат з позицій спрямованості трансакційного впливу, які враховують витрати не лише відкритого, а й прихованого характеру. Запропонований інструментарій дасть змогу підприємствам: визначати ступінь залежності від зовнішнього та внутрішнього інституціонального оточення для обґрунтування подальших стратегій розвитку; оцінювати спектр трансакційних витрат у повному обсязі; визначати доцільність співпраці з партнерами шляхом співставлення отриманого ефекту та «ціни», яку платить підприємство за такі відносини.

Стаття написана українською мовою


Рябкова О. В.
Функціональна модель моніторингу економічних показників результативності підприємства (c. 293 - 299)

У статті проведено аналіз, систематизацію та узагальнення функціонального змісту інформаційної моделі моніторингу економічних показників результативності підприємства та формулювання його розвитку на основі методології міжнародного стандарту моделювання IDEF0. Аргументовано доцільність використання методології IDEF (ICAM Definition) для створення функціонально-орієнтованої моделі моніторингової системи економічних показників результативності підприємства як такої, що дає змогу дослідити її структуру, параметри та характеристики. Проаналізовано методи добору ключових показників моніторингу та їх зведення в систему, а також інформаційні потоки, що циркулюють у системі. Обґрунтовано, що застосування методології IDEF сприяє формалізованому опису та об’єктивному аналізу процесів моніторингу, а також дає змогу вносити зміни у систему. Сформульовано перспективи подальших досліджень, які спрямовані на порівняння цієї моделі з існуючими організаційними структурами підприємств та забезпечують розвиток адекватного сучасним умовам організаційного механізму моніторингу економічних показників результативності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Матющенко С. С.
Зовнішні суб’єкти впливу на формування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства (c. 155 - 159)

Інтелектуальний капітал у сучасних економічних умовах є одним із найважливіших ресурсів підприємства. Його успішне використання є запорукою конкурентоспроможності та прибутковості підприємства. У даній ситуації дослідження факторів і суб'єктів, що впливають на формування інтелектуального капіталу, є актуальним. У статті пропонується розглядати три групи зовнішніх суб'єктів впливу на інтелектуальний капітал машинобудівного підприємства: держава, ринок та групу з інших фізичних і юридичних осіб, що не увійшли в перші дві. В останню, узагальнюючи, пропонується внести інвесторів, постачальників високотехнологічних сировини та обладнання, а також професійних консультантів. Проведено детальний огляд кожного елемента останньої групи суб'єктів впливу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Брич В. Я., Артемчук Т. О.
Проблеми трансформації підприємств природних монополій енергетичної галузі та напрями їх вирішення (c. 156 - 161)

Метою статті є обґрунтування необхідності та напрямку трансформації підприємств природних монополій (ПМ), а також запропонування заходів з їх впровадження щодо забезпечення розвитку та підвищення конкурентоздатності в умовах становлення ринку та ефективної діяльності в довгостроковій перспективі. Трансформацію діяльності підприємств ПМ здійснюють шляхом перепроектування структури процесів, щоб забезпечити збільшення кількості послуг і кількість споживачів, а також зменшення витрат виробництва при заданій кількості операцій, тривалості їх виконання і капіталовкладень у розвиток виробництва. Розглянуто трансформацію підприємств природних монополій щодо вдосконалення організаційно-правових та економічних засад забезпечення підвищення ефективності виробництва, передачі та постачання електроенергії. Розроблено модель реалізації стратегії трансформації підприємств ПМ. Запропоновано заходи з удосконалення організаційної та економічної складових механізму управління розвитком ПМ.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. М., Доуртмес П. О.
Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання (c. 161 - 168)

Метою статті є обґрунтування системи показників оцінювання результатів інноваційної діяльності, що здійснено на прикладі 19 підприємств машинобудівної галузі Харківської області. Результати інноваційної діяльності запропоновано оцінювати з використанням даних офіційної статистичної звітності підприємств за показниками, що характеризують виробництво, реалізацію інноваційної продукції, інвестування в інновації та впровадження інноваційних технологій. З використанням багатовимірного факторного аналізу визначено значущі показники, розраховано їх вагові коефіцієнти, з використанням яких розраховано інтегральні показники результатів інноваційної діяльності підприємств методом адитивної згортки. З використанням кластерного аналізу доведено доцільність групування досліджуваних підприємств у кластери для визначеного кращого суб’єкта господарювання у кожному кластері з метою порівняння результатів інноваційної діяльності та обґрунтування управлінських рішень для її активізації та розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Чеберяко О. В., Кривовяз М. А.
Ключові підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства (c. 128 - 133)

У статті проаналізовано та систематизовано основні підходи до оцінювання фінансової безпеки суб’єктів підприємницької діяльності. Увагу приділено важливості визначення рівня фінансової безпеки підприємства в сучасних економічних умовах. Виділено основні підходи до оцінювання фінансової безпеки, а саме: індикаторний; ресурсно-функціональний; агрегатний; підхід, що базується на визначенні ймовірності банкрутства; на основі критерію «мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці»; програмно-цільовий; метод на основі систем аналізу фінансової безпеки та оцінки вартості підприємства з використанням дохідного підходу. Проаналізовано основні переваги та недоліки вищевказаних підходів, у тому числі висвітлено проблему їх адаптації до вітчизняної економіки та до специфіки кожного окремого підприємства, галузі, в якій функціонує господарюючий суб’єкт, і зовнішніх факторів впливу. Висвітлено проблему недостатнього дослідження методів оцінки рівня фінансової безпеки саме на мікрорівні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Сахно А. А.
Вмотивованість та невмотивованість машинобудівних підприємств у середовищі функціонування Вінницької області (c. 139 - 143)

Метою статті є розробка концепції про вмотивованість та невмотивованість машинобудівних підприємств виходячи з особливостей застосування методу аналізу середовища функціонування. Дослідження проведено на основі сформованого середовища функціонування з 28 машинобудівних підприємств Вінницької області. Доведено, що економічна діяльність машинобудівних підприємств у середовищі функціонування може бути як вмотивованою, так і невмотивованою. Виявлено наявність низької зацікавленості у використанні чинника витрат на оплату праці для вмотивування діяльності підприємств, однак підприємства потребують збереження основних засобів як чинника їх існування незалежно від виду економічної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Каткова Н. В.
Технічний стан основних засобів підприємств України: аналітичний погляд (c. 144 - 149)

У статті проведено оцінку технічного стану основних засобів суб’єктів господарювання України. Оцінено зношеність основних засобів у галузях економіки, її динаміку. Виявлено, що 83,5% будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів тощо майже повністю зношені фізично і застарілі морально. Проаналізовано коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів, введення в експлуатацію та ліквідації зношених основних засобів, інтенсивності оновлення основних засобів, які свідчать про низьку ефективність технічного оновлення підприємств. Визначено динаміку первісної та залишкової вартості основних засобів, яка демонструє наявний розрив у темпах зростання первісної та залишкової вартості основних засобів, що нагромаджує їх знос; темпи змін вартості основних засобів також свідчать про низьку ефективність технічного оновлення підприємств. Виявлено, що за останні 15 років відмічаються суттєві зрушення у структурі основних засобів у народному господарстві: з 2000 р. катастрофічно зменшилося матеріально-технічне забезпечення галузей, що формують економічну безпеку країни.

Стаття написана українською мовою


Сюркало Б. І., Рябець Я. В.
Галузеві особливості складу та структури оборотних активів підприємств (c. 150 - 154)

Мета статті полягає у визначенні впливу галузевої приналежності підприємств на склад і структуру їх оборотних активів. Показано різницю між поняттями «склад оборотних активів» та «структура оборотних активів». Проведено відбір питомих галузей вітчизняної економіки для проведення на їх базі дослідження складу та структури оборотних активів. Проаналізовано та порівняно склад і структуру оборотних активів підприємств у розрізі галузей вітчизняної економіки. Виявлено вплив галузевого фактора на склад і структуру оборотних активів підприємств. З’ясовано галузеві особливості формування складу оборотних коштів. Виявлено структурні особливості оборотних активів, характерні для галузей вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Скриньковський Р. М., Клювак О. В.
Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії (c. 96 - 101)

У статті розкрито сутність таких понять, як «інноваційна стратегія» та «діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії». Запропоновано концепцію та інструментарій системи діагностики рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії та визначено, що діагностику доцільно проводити за такими ключовими бізнес-індикаторами: 1) рівень технічного забезпечення виробництва підприємства; 2) рівень рентабельності продукції підприємства; 3) рівень рентабельності інноваційної продукції підприємства; 4) частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізації продукції; 5) собівартість впровадження інновацій; 6) рівень прибутковості інноваційної діяльності підприємства; 7) продуктивність праці персоналу, задіяного в інноваційній діяльності; 8) частка працівників, задіяних в інноваційній діяльності. Перспективи подальших розвідок у даному науковому напрямку полягають у розробленні програми стратегії управління розвитком підприємства в сучасних ринкових умовах з урахуванням діагностики рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії, яка є частиною загальної стратегії управління розвитком підприємства.

Стаття написана українською мовою


Сахно А. А.
Мотиваційна гнучкість у досягненні прибутку машинобудівними підприємствами Вінницької області (c. 102 - 107)

Метою статті є визначення можливості використання підходів мотиваційної гнучкості в забезпеченні існуючого прибутку підприємств через розрахунковий прибуток, мотивований прибуток, обсяг можливого прибутку в мотивуванні та обсяг втраченого прибутку через недомотивування. Доведено, що, використовуючи метод аналізу середовища функціонування, можна побудувати площу мотивації, що складається з поєднання двох ліній: скоригованої лінії ефективності та лінії норми прибутку. Виявлено, що у площу мотивації входить 21 машинобудівне підприємство Вінницької області із 58 досліджуваних. Вдалося виявити мотивацію підприємств середовищем функціонування, причому залежно від фінансового результату можна робити висновки про гнучкість відносно досягнутого прибутку або збитку. Наприклад, для двох підприємств була виявлена надмотивованість, оскільки їх прибуток перевищив усі можливості мотивації підприємств з боку середовища функціонування. Інші підприємства, навпаки, потребують пошуку ресурсів мотивації, оскільки їх діяльність є збитковою або обсяг втраченого прибутку через недомотивування перевищує обсяг отриманого прибутку.

Стаття написана українською мовою


Оксак А. О.
Методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань корпорацій (c. 108 - 113)

У статті узагальнено існуючі в економічній літературі поняття «механізму», що дозволило уточнити економічну сутність поняття «організаційно-економічний механізм». Представлено структуру організаційно-економічного механізму злиття та поглинання корпорацій у вигляді сукупності логічно впорядкованих етапів процесу злиття та поглинання та набору організаційних та економічних інструментів. Основними етапами злиття та поглинання, які покладено в основу механізму є: визначення ресурсів для реалізації угоди; підготовка схеми реалізації проекту; підготовка детального плану-графіку реалізації проекту; пошук та відбір претендентів; оцінювання компанії-претендента; вибір способу фінансування угоди; дью ділідженс; процедура укладання угоди; інтеграція після злиття та поглинання. До організаційних інструментів організаційно-економічного механізму віднесено: технології управління, зовнішні організаційні процеси, зовнішні та внутрішні ресурси, зовнішні та внутрішні норми, правила, процедури. Розкрито зміст кожного з етапів процесу злиття та поглинання та окреслено основні організаційні та економічні інструменти, використання яких забезпечує реалізацію кожного із виокремлених етапів.

Стаття написана українською мовою


Теплюк М. А., Будяєв М. О.
Інвестиційна привабливість підприємства в розрізі ефективного управління ресурсозабезпеченням господарської діяльності (c. 114 - 118)

У статті розглянуто проблематику побудови системи ресурсозабезпечення у зв’язку із системою забезпечення інвестиційної привабливості. Побудовано типову схему взаємозв’язку: інвестиційної стратегії, системи управління з ресурсним портфелем організації. Проаналізовано ключові завдання системи менеджменту, відповідно до яких розглянуто послідовні цикли операційного процесу управління підприємством у розрізі ефективного ресурсозабезпечення господарської діяльності. Доведено, що для підвищення інвестиційної привабливості необхідно узгодити базисну тріаду господарської діяльності. У результаті дослідження було визначено принципи ефективного створення інвестиційної стратегії та зазначено її місце в організації, залежно від системи ресурсозабезпечення та ресурсних асиметрій. Як наслідок, було модифіковано концепцію ланцюга вартості відносно ресурсної концепції.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2016

Мельник О. Г., Адамів М. Є.
Розвиток нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції (c. 112 - 117)

Статтю присвячено розробленню та обґрунтуванню рекомендацій щодо розвитку вітчизняного нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності й банкрутства суб’єктів господарювання у контексті його гармонізації із міжнародними нормами та подальшої європейської інтеграції України. Дослідження ґрунтувалося на аналізуванні та порівнянні положень національної нормативно-методичної бази щодо правового регулювання питань відновлення платоспроможності й банкрутства підприємств із кращою практикою європейських країн у цій сфері. Виокремлено ключові напрями реформування досліджуваної сфери. У контексті активізації європейської інтеграції України результати досліджень можуть бути використані для розроблення уніфікованих і гармонізованих із міжнародними стандартами методичних положень з діагностики загрози банкрутства підприємств, що будуть абсолютно придатними для використання зацікавленими сторонами як у вітчизняному, так і в іноземному середовищі.

Стаття написана українською мовою


Сахно А. А.
Мотивація відносин основних видів економічної діяльності машинобудівних підприємств (c. 118 - 122)

Метою статті є визначення найбільш мотивованих відносин для розвитку видів економічної діяльності за позиціями підприємств у середовищі функціонування. Наведено обґрунтування мотивації відносин основних видів економічної діяльності машинобудівних підприємств. Використовуючи позиції технічно ефективних і технічно неефективних підприємств, запропоновано виявляти мотивацію відносин між видами економічної діяльності у середовищі функціонування. Виявлено мотиваційне навантаження на види економічної діяльності технічно ефективних підприємств, запропоновано визначати рівень мотиваційних відносин через розрахунок коефіцієнтів мотивації. На основі аналізу середовища функціонування Вінницької області за 2014 р. виявлено види діяльності, що мотивовані на розвиток машинобудівних підприємств. Такими видами є: виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів; виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування; виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів.

Стаття написана українською мовою


Астапова Г. В., Абазіна О. А.
Механізм забезпечення енергоефективності діяльності промислових підприємств: теоретичний аспект (c. 123 - 129)

У статті на основі аналізу робіт вітчизняних і зарубіжних науковців розроблено авторський теоретико-методичний підхід до формування ефективного механізму забезпечення енергоефективності діяльності промислових авіаційних підприємств. Відокремлено два підходи до визначення економічної сутності поняття «механізм» – генетичний та евристичний. У межах вказаних підходів різними економістами визначаються поняття економічного, організаційно-економічного, господарського, фінансового механізмів тощо. Об’єктами дії механізмів виступають економічні процеси та явища і держава, регіон, галузь, підприємство, інший господарчий суб’єкт. Отже, дослідження стосуються вже відомих об’єктів, до числа котрих віднесено й забезпечення енергоефективності. За результатами дослідження авторами сформовано поняття механізму забезпечення енергоефективності підприємств, під яким розуміють інтегровану сукупність методичних, інструментарних та інституційних умов досягнення енергетичної безпеки підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Гуцалюк О. М.
Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем (c. 142 - 149)

Метою статті є ідентифікація особливостей та визначення напрямків оцінювання економічної безпеки розвитку інтегрованої сукупності суб’єктів господарювання, пов’язаних фінансово-економічними та виробничо-технологічними зв’язками. Визначено особливості використання понять «інтеграційний розвиток» та «економічна безпека» по відношенню до великомасштабних економіко-виробничих систем; розроблено концептуальне подання площини загроз функціонування та інтеграційного розвитку великомасштабних систем, що представлено у термінах системної динаміки; визначено напрямки оцінювання економічної безпеки, що відповідають сформованій площині загроз розвитку інтегрованих суб’єктів господарювання. Особливістю запропонованого підходу до оцінювання економічної безпеки інтеграційного розвитку є прийняття ресурсного підходу як до ідентифікації рівня безпеки, так і для оцінки можливостей інтеграційних перетворень. Запропоновано підхід до експрес-оцінювання економічної безпеки з використанням шкали Раша. Перевагами даного підходу є можливість його розширення в рамках деталізації процесу оцінювання за будь-яким з обраних напрямків, а також оцінювання безпеки в рамках трьох стадій діяльності інтегрованого суб’єкта господарювання: поточного функціонування, інтеграційного перетворення та фіксування майбутнього стану використання ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Станінов С. Б.
Методи оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу та їх вплив на забезпечення стратегічної гнучкості підприємства (c. 149 - 153)

Метою статті є дослідження методичних підходів щодо оцінки фінансово-інвестиційного потенціалу та їх зв’язок із забезпеченням стратегічної гнучкості підприємства. Проведено аналіз існуючих методів оцінки фінансового потенціалу і розглянуто систему показників, що характеризують фінансовий та інвестиційний потенціали підприємства. У результаті проведеного аналізу були виявлені недоліки існуючих методичних підходів щодо розрахунку інтегрального показника рівня фінансово-інвестиційного потенціалу та запропоновано шляхи їх вдосконалення. Крім того, було висвітлено вплив фінансово-інвестиційного потенціалу на забезпечення стратегічної гнучкості підприємства. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є опрацювання методичних підходів щодо визначення рівня стратегічної гнучкості підприємства.

Стаття написана англійською мовою


Ковтуненко К. В., Сапожніков Р. М.
Диверсифікація діяльності виробничого підприємства в умовах глобалізаційних змін (c. 153 - 158)

У статті розглядаються особливості реалізації стратегії диверсифікації діяльності виробничого підприємства під впливом глобалізаційних змін. Визначено, що основні рушійні сили глобалізації, а саме: технологічний прогрес та лібералізація, є важливими передумовами для розширення сфери діяльності підприємства на основі її диверсифікації. Запропоновано проводити планування стратегії диверсифікації в чотири етапи. На першому етапі визначається необхідність диверсифікації діяльності підприємства, його проблеми, сильні сторони та можливості. На другому – здійснюється безпосередній вибір стратегії на основі цілей підприємства, його ресурсного забезпечення та стадії життєвого циклу. На третьому – оцінюється ефективність диверсифікації з використанням абсолютних та інтегральних показників. На четвертому етапі проводиться контроль реалізації стратегії диверсифікації на підприємстві. На основі цих етапів рекомендується складати стратегічну програму.

Стаття написана українською мовою


Прус К. В., Марченко В. М.
Аналіз методів формування витрат у системі управління прибутковістю підприємства (c. 158 - 162)

Мета роботи полягає в тому, щоби дослідити, як вибір системи обліку витрат впливає на управління прибутковістю підприємства. Встановлено, що тільки при коректному виборі системи обліку витрат на підприємстві можна прийняти правильне рішення щодо управління прибутком й в кінцевому результаті досягнути поставленої мети. Виділено шість основних систем обліку витрат і проаналізовано їх вплив на прибуток підприємства: директ-костинг, стандарт-костинг (нормативний метод), ABC-костинг, функціонально-вартісний аналіз (ФВА), таргет-костинг, кайзен-костинг. Вибір цих систем залежить від сфери та особливостей діяльності підприємства. Предметом подальших досліджень у даному напрямі є перехід вітчизняних підприємств від традиційних систем обліку витрат до сучасних, або ж їх поєднання, що і використовують провідні країни світу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Отенко В. І., Пархоменко Н. О.
Підходи та методи оцінювання розвитку українських транснаціональних бізнес-систем (c. 250 - 255)

Метою статті є порівняння підходів до оцінювання розвитку ТНК, визначення методів та інструментарію оцінки стану розвитку ТНК та формування параметрів дієвого розвитку українських ТНК. Проаналізовано методики оцінювання можливостей підприємства, у т.ч. транснаціональної корпорації. Надано порівняльну характеристику багатокритеріальних підходів до оцінювання розвитку ТНК. Визначено методи оцінювання стану та розвитку українських ТНК. Пропонуються критерії збалансованого стану транснаціональної корпорації. Обґрунтовано доцільність формування параметрів дієвого розвитку українських ТНК. Запропоновано послідовність оцінювання розвитку ТНК за допомогою ключових показників діяльності. Результатом дослідження виступає обґрунтування доцільності використання методики оцінювання розвитку ТНК на основі ключових показників розвитку, при цьому перелік ключових показників розвитку буде унікальним для кожної ТНК.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Адамів М. Є.
Проблеми діагностування банкрутства та врегулювання процедур неплатоспроможності підприємств в Україні (c. 256 - 260)

Статтю присвячено дослідженню та обґрунтуванню ключових проблемних аспектів діагностування банкрутства вітчизняних бізнес-структур і врегулюванню їх неплатоспроможності в умовах європейської інтеграції України. Дослідження ґрунтувалось на вивченні ключових особливостей провадження процедури банкрутства у країнах ОЕСР та порівнянні їх із вітчизняною практикою, що засвідчило наявність істотних розбіжностей за різними досліджуваними параметрами. Також було ретельно проаналізовано вітчизняну нормативно-правову базу діагностики неплатоспроможності та банкрутства господарюючих суб’єктів. Установлено чимало проблем у сфері діагностування банкрутства підприємств, що головним чином пов’язані з необґрунтованим і незавершеним індикаторно-критеріальним забезпеченням, порушенням базових принципів побудови діагностичних систем, неякісною інтерпретаційно-ідентифікаційною базою. Результати досліджень можуть бути використані для вдосконалення вітчизняної нормативно-методичної бази діагностики банкрутства підприємств і врегулювання їх неплатоспроможності.

Стаття написана українською мовою


Кочубей Д. В.
Формування системи показників логістичних процесів підприємства (c. 261 - 266)

У статті запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки показників управління логістичними процесами підприємства. Оцінку логістичного процесу пропонується виконувати у трьох вимірниках, що повною мірою характеризують логістичний процес підприємства (якість та час виконання логістичних операцій, рівень витрат на виконання логістичного процесу). Запропоновано шкалу інтерпретації отриманих часткових оцінок та інтегрального показника, на основі яких можна розробити управлінські рішення для вдосконалення логістичної системи підприємства. Наукова та практична корисність запропонованого підходу полягає в можливості оцінити результати управління логістичною діяльністю з позиції процесного підходу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Біловодська О. А.
Формування і реалізація інвестиційних стратегій інноваційного розвитку підприємств: сутність, основні складові та оцінка (c. 204 - 210)

Метою статті є поглиблення економічної сутності інвестиційної стратегії інноваційного розвитку підприємства на основі систематизації підходів щодо визначення стратегії та виділення відповідних складових, а також удосконалення методичного підходу щодо оцінки інвестиційної стратегії інноваційного розвитку підприємства. Зазначено, що процес формування стратегії повинен визначатися конкретним часом і обставинами, з постійним урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємств. Удосконалено методичний підхід щодо комплексної оцінки інвестиційних стратегій інноваційного розвитку на основі визначення ряду нормативних і фактичних показників та встановлення співвідношення між ними за рахунок орієнтації на стратегічну мету підприємства та врахування інтересів підприємства і споживача інновацій. Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення рівня і пропорції діяльності організації за додатковими чинниками, що виникають при впровадженні та реалізації «піонерних» інновацій чи ринків.

Стаття написана українською мовою


Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Постольна Н. О.
Методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємств торгівлі (c. 210 - 215)

Обґрунтовано необхідність застосування системного підходу і доцільність використання інтегральної бальної оцінки фінансової безпеки підприємств роздрібної торгівлі, яка заснована на розрахунку узагальнюючого показника рівня фінансової безпеки. Розроблено адитивну модель, що враховує найбільш інформативні показники для роздрібної торгівлі продовольчими товарами: рентабельність активів, коефіцієнт покриття, період оборотності запасів, період оборотності кредиторської заборгованості, показник якості чистих активів. Прийняття рішень із застосуванням розробленого методичного забезпечення ґрунтується на використанні запропонованих критеріїв для регламентації проведення процедури інтегральної бальної оцінки та ідентифікаційної карти типу підприємств роздрібної торгівлі за рівнем фінансової безпеки. Апробація запропонованого інструментарію дозволила виділити цільову групу підприємств роздрібної торгівлі, для яких розробка стратегії управління фінансовою безпекою є першочерговим завданням та які мають потенціал для її реалізації.

Стаття написана українською мовою


Білоус Т. В., Гарафонова О. І., Ульченко О. В.
Особливості управління товарним асортиментом на малому підприємстві (c. 216 - 221)

Одним із основних факторів успішного функціонування та розвитку підприємства є оптимальний за своєю структурою товарний асортимент. У наш час на більшості ринках конкуренція зростає, тому актуальним є питання пошуку підприємствами ціннісної пропозиції, яка б задовольнила потреби клієнтів та забезпечила фінансову стабільність. Принципи і методи формування товарного асортименту привертають особливу увагу з боку менеджменту підприємства, адже на сьогодні немає єдиного підходу до формування та управління товарним асортиментом, тому кожне підприємство формує асортимент відповідно до специфіки своєї діяльності та особливостей зовнішнього середовища. У статті визначено зміст категорії «асортиментна політика», узагальнено підходи до формування та управління товарним асортиментом, сформовано алгоритм формування та управління товарним асортиментом на підприємствах малого бізнесу, описано особливості функціонування малих підприємств, їх переваги та недоліки порівняно з великими компаніями.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Баланович А. М.
Методичний підхід до визначення впливу ринкових тенденцій на розвиток машинобудівних підприємств (c. 149 - 153)

У статті запропоновано методичний підхід до визначення впливу ринкових тенденцій на розвиток промислових підприємств, який передбачає використання широкого діапазону методів аналізу, а саме: розрахунок інтегрального коефіцієнта розвитку підприємства на основі адитивної згортки отриманих у результаті факторного аналізу показників та їх навантажень; групування промислових підприємств за орієнтацією збуту та за потужністю виробничого потенціалу за допомогою кластерного аналізу; побудова кореляційно-регресійних моделей для кожного сформованого кластеру. Реалізація запропонованого підходу на підприємстві дозволить забезпечити комплексність та цілісність стратегічного управління, простежити взаємозв’язок внутрішньоорганізаційних процесів менеджменту та кон’юнктурних коливань на ринку. Використання даного підходу дозволить не тільки виявити тенденції, що відбуваються на ринку, та проранжувати значимість цих змін, виділяючи найбільш впливові, але й розробити відповідні рекомендації щодо стратегічного управління на вітчизняних машинобудівних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Кузьминчук Н. В., Терованесова О. Ю.
Оцінка рівня та реалізації ресурсно-діяльнісного потенціалу підприємств машинобудування (c. 154 - 159)

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки використання ресурсно-діяльнісного потенціалу як критерію досягнення конкурентного статусу підприємств машинобудування. Оцінку здійснено за двома аспектами: облік рівня розбалансованості ресурсно-діяльнісного потенціалу (відхилення розвиненості) та визначення ефективності використання ресурсно-діяльнісного потенціалу (на основі розрахунку коефіцієнтів трансформації та швидкості трансформації). Показано, які зі складових ресурсно-діяльнісного потенціалу, що максимально використовуються на підприємствах, мають здатність нарощуватися, а які не мають такої здатності. Виявлено умови, за яких додаткове інвестування в елементи потенціалу не забезпечує синергетичного ефекту взаємодії та використання його складових, або, навпаки, ефективність використання потенціалу має місце.

Стаття написана українською мовою


Шишкова Н. Л.
Організаційні аспекти інтеграції безпеки та якості облікової інформації підприємства (c. 160 - 168)

Ефективна система управління та відображення діяльності суб’єкта господарювання в бухгалтерському обліку може підлягати ненавмисним або навмисним, відкрито антагоністичним впливам з боку як внутрішніх користувачів облікової інформації (керівництва та працівників), так і зовнішніх (конкурентів, контрагентів, контролюючих органів та ін.). Тому бажано формалізувати організаційні аспекти інтеграції заходів щодо впровадження принципів безпеки та якості (достовірності, релевантності, оперативності) облікової інформації в загальний механізм управління суб‘єктом господарювання взагалі та його інформаційною безпекою зокрема. У статті розглядаються джерела загроз безпеці облікової інформації та потенційні протидії заходам по розбудові безпечної та достовірної обліково-аналітичної основи прийняття ефективних управлінських рішень. Запропоновано організаційний алгоритм управління інформаційною безпекою та якістю облікової інформації.

Стаття написана українською мовою


Дропа Я. Б.
Оптимізація структури фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах (c. 169 - 175)

У статті висвітлено економічну сутність фінансових ресурсів підприємства та визначено джерела їх формування; розкрито переваги та недоліки фінансування суб’єктів господарювання за рахунок власного та позиченого капіталу; розглянуто чинники, що впливають на формування структури фінансових ресурсів. Описано головні етапи, цілі та концепції оптимізації співвідношення власного та залученого капіталу; запропоновано комплексний показник розрахунку цільової структури фінансових ресурсів на підприємстві, який враховує коефіцієнти рентабельності, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та вартості залучення капіталу; подано алгоритм пошуку оптимальної структури фінансових ресурсів на прикладі умовного підприємства. Запропонована теоретична концепція оптимізації структури капіталу в перспективі буде корисною органам державної влади для вдосконалення законодавства щодо регулювання підприємницької діяльності в Україні.

Стаття написана українською мовою


Лепейко Т. І., Кривобок К. В.
Удосконалення інструментів адаптації підприємств до впливу конкурентного середовища (c. 176 - 181)

Метою статті є вдосконалення існуючих інструментів аналізу господарської діяльності підприємств, заснованих на традиційних методах стратегічного менеджменту, задля забезпечення його ефективної адаптації до мінливості конкурентного середовища. Визначено основні етапи формування системи показників, необхідних для аналізу діяльності підприємства. Проаналізовано особливості застосування основних методів та інструментів стратегічного менеджменту при адаптації підприємств до впливу конкурентного середовища. Розроблено методику для забезпечення ефективного управління процесами адаптації промислових підприємств до змін зовнішнього середовища, яка враховує, що сьогодні фахівці у сфері стратегічного менеджменту виділяють певну ієрархію рівнів адаптації на підприємстві, кожен з яких має свою цінність, відповідає за вирішення конкретних ключових питань адаптації та обумовлює застосування відповідного інструментарію.

Стаття написана українською мовою


Васюткіна Н. В., Величко О. О.
Формування інформаційно-інноваційного потенціалу розвитку підприємства (c. 182 - 187)

Метою статті є з’ясування сутності інформаційно-інноваційного потенціалу розвитку підприємства, виявлення процесів формування його в загальній структурі потенціалу підприємства. Визначено, що взаємодія виробничого, фінансового, кадрового потенціалів здійснюється за допомогою інформаційно-інноваційного потенціалу та створює можливість своєчасного проведення і впровадження у виробництво науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, що дозволяє забезпечувати розширення економічного потенціалу і конкурентоспроможність підприємства. З’ясовано роль інновацій у формуванні інформаційного потенціалу. Розглянуто суть інноваційних процесів шляхом застосування інформаційного моделювання через комбінацію «завдання – засоби». Охарактеризовано чотири види інноваційного продукту: маржинальна, технологічна, ринкова, радикальна інновації. Метою подальших дослідженнях буде формування концептуальних підходів до створення інформаційних систем для управління інноваційним розвитком підприємства, організаційно-економічних напрямків вдосконалення інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства та моделі інноваційного розвитку підприємства на основі раціонального набору інструментів підтримки прийняття управлінських рішень інформаційних систем.

Стаття написана англійською мовою


Трушкіна Н. В.
Контрактні взаємовідносини при організації збутової діяльності вугледобувних підприємств (c. 187 - 193)

Метою статті є розробка пропозицій щодо формування системи контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства з різними категоріями споживачів вугільної продукції, виходячи зі специфіки організації процесів збутової діяльності. Проаналізовано особливості організації контрактної діяльності з різними категоріями споживачів вугільної продукції. Сформовано систему контрактних взаємовідносин вугледобувного підприємства з урахуванням специфіки обслуговування велико-, середньо- та дрібнооптових споживачів. Розроблено пропозиції щодо уточнення та доповнення змісту контракту на поставку вугільної продукції. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка моделі контрактних взаємовідносин як складової збутової діяльності вугледобувного підприємства.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Куцик В. І., Лупак Р. Л., Годованюк М. А.
Інструменти підвищення ефективності управління формуванням і використанням прибутку в цілях капіталізації підприємства (c. 167 - 171)

Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні інструментів, що здатні забезпечити підвищення ефективності управління формуванням і використанням прибутку в умовах вирішення завдань капіталізації підприємства. Доведено важливість постійного пошуку підприємствами інструментів для підвищення ефективності управління формуванням і використанням прибутку, який прийматиме ознаки інвестування в розробленні та реалізації перспективних проектів. Виділено управлінські рішення, які повинні бути прийнятті в першочерговому порядку на підприємстві стосовно якісного вибору інструментарію забезпечення його прибутковості та капіталізації. Досліджуваний інструментарій розглянуто як окремі управлінські рішення, що стосуються загальної сукупності операцій на підприємстві, здатні змінюватися в міру посилення впливу чинників ринкового середовища та необхідності адаптації до них, передбачатимуть контроль за якістю виконання усіма суб’єктами поставлених завдань. Надано характеристику відповідних інструментів, які, на думку авторів, можуть практично використовуватись у діяльності вітчизняних підприємств та забезпечувати високу капіталовіддачу ресурсного потенціалу. Визначено їх особливості та рівень факторної залежності.

Стаття написана українською мовою


Рябикіна К. Г., Рябикіна Н. І., Лісніченко О. О.
Напрямки трансформації бізнес-моделі як механізму забезпечення ефективності управління капіталом гірничозбагачувальних підприємств (c. 172 - 179)

Метою статті є формування пріоритетних напрямків трансформації бізнес-моделі в тих її блоках, що підвищують ефективність управління капіталом гірничозбагачувальних підприємств. Установлено, що виробничі можливості гірничозбагачувальних підприємств України значно перевищують потреби вітчизняної металургії. Поступове насичення ринку за рахунок реалізації широкомасштабних інвестиційних проектів із нарощування виробничих потужностей провідними компаніями світу перетворює вітчизняні підприємства в збутовоорієнтовані. Обґрунтовано необхідність інтегрування концептуальних положень бізнес-моделювання та ціннісно-вартісного менеджменту в практику забезпечення ефективності управління гірничозбагачувальним підприємством. Запропоновано параметри трансформації бізнес-моделі, які мають орієнтуватися на комплексну модернізацію устаткування; підвищення інноваційного рівня виробництва; максимально повне задоволення внутрішнього та зовнішнього попиту за рахунок випуску конкурентоспроможної продукції з високою часткою доданої вартості; підвищення ринкової вартості гірничозбагачувальних комбінатів та їх інвестиційної привабливості; укріплення позицій на світових ринках у контексті глобалізації світової економіки; забезпечення балансу корпоративних і загальнонаціональних інтересів; підвищення соціальної відповідальності бізнесу та мінімізацію соціальних проблем.

Стаття написана українською мовою


Батченко Л. В., Князєва Т. В.
Методичний підхід щодо забезпечення ефективної роботи підприємства – суб’єкта ЗЕД в операціях з давальницькою сировиною (c. 180 - 185)

У статті розкрито початкові необхідні умови для підприємства-виробника щодо переходу на толінгову схему взаємодії, а саме: підприємство працює стабільно, нестачі в оборотному капіталі не існує, проблема з постачанням і збутом відсутня. Обґрунтовано фактори, обов’язкові для врахування при переході на толінгову схему виробництва: ціна сировини, придбаної посередником, може бути істотно нижче ціни, за якою сировина закуповувалася раніше виробником; при переході на толінг постачальницько-збутові витрати на вітчизняному підприємстві-виробникові автоматично не зникають; при розподілі між учасниками окремих стадій виробничого процесу оподаткування господарської діяльності в цілому зростає; обсяг товарної продукції на підприємстві при переході на толінг зменшується, відповідно змінюється і сума оподаткування. Розроблено методичний підхід до обґрунтування критичного обсягу давальницької сировини при експорті, що базується на врахуванні виду товарів, що виготовлені при толінгу, та витрат на їх експорт.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2017

Доуртмес П. О.
Формування комплексної програми покращення результатів інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства (c. 183 - 189)

Метою статті є розроблення методичного підходу до формування комплексної програми покращення результатів інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Розглянуто можливість формування та впровадження комплексної програми, спрямованої на покращення результатів інвестиційно-інновацйної діяльності, розроблено методичний підхід до цього процесу. Визначено основні етапи, цілі першого та другого рівнів, заходи та критерії досягнення цілей. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розроблення методики щодо вибору альтернативних варіантів впровадження комплексної програми з урахуванням обмеженості ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Годящев М. О.
Визначення іманентних підсистем ділової активності підприємств (c. 190 - 195)

У статті визначені основні іманентні підсистеми ділової активності підприємств. З цією метою досліджено сутність категорії «ділова активність». Проаналізовано праці зарубіжних та вітчизняних вчених-науковців щодо складу підсистем ділової активності підприємств. Проведено структурний аналіз її складових. Охарактеризовано підсистеми ділової активності та класифіковано їх за критеріальними ознаками. З’ясовано що більшість науковців акцентують увагу на кількісному визначенні структурних компонентів ділової активності, а не на їх якісній характеристиці. Водночас установлено, що саме кількісна сутність ділової активності коригується вимогами системи якості підприємства. Доведено, що проблема іманентності підсистем ділової активності підприємств має неоднозначний і багатоплановий характер. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано актуальність використання на підприємствах п’яти іманентних підсистем ділової активності. Визначено їх ключові риси та доцільність застосування.

Стаття написана українською мовою


Фалович В. А.
Реструктуризація ланцюга поставок у контексті розвитку його емерджентних властивостей (c. 196 - 202)

Метою статті є дослідження та обґрунтування умов розвитку емерджентних властивостей ланцюга поставок, що передбачає використання реструктуризації процесів. Проаналізовано види реструктуризації та встановлено, що реінжиніринг, як процесну реструктуризацію, доцільно використовувати для перебудови ланцюгів поставок. Ідентифіковано процеси і підпроцеси, які протікають в ланцюгу поставок на стратегічному та операційному рівнях, і встановлено, що для розвитку емерджентних властивостей ланцюга поставок слід удосконалювати його системні властивості, такі як цілісність, комунікативність, автономність, впорядкованість, стійкість і наявність функцій управління. Окреслено етапи реінжинірингу і встановлено необхідність розроблення місії і стратегії підприємства. На прикладі розвитку емерджентної властивості – соціальна відповідальність ланцюга поставок – ідентифіковано необхідність розвитку його системних властивостей в економічній, екологічній, правовій, етичній і філантропічній сферах діяльності. В економічній сфері реінжиніринг ланцюга поставок перш за все має стосуватися процесів створення цінностей для клієнта.

Стаття написана українською мовою


Тодощук А. В., Коць І. І.
Двовекторний метод планування толінгових операцій на засадах збалансованого розвитку переробного підприємства (c. 203 - 209)

Статтю присвячено розробленню та обґрунтуванню методу планування толінгових операцій у контексті забезпечення збалансованого розвитку переробного підприємства. Запропонований метод репрезентує два ключові планові вектори: планування механізмів, параметрів і умов реалізації толінгових операцій та планування збалансованого розвитку переробного підприємства в умовах реалізації толінгових операцій для формування перспектив налагодження самостійної виробничо-господарської діяльності. Доведено, що планування толінгових операцій нерозривно пов’язано із діагностуванням потенціалу переробного підприємства за його ключовими складовими. Виокремлено пріоритетні складові потенціалу переробного підприємства для реалізації толінгових операцій. Сформовано оптимальні профілі карт стану та рівня реалізації потенціалу переробного підприємства як орієнтири для обґрунтування доцільності здійснення толінгових операцій. Перспективою подальших досліджень є аналізування сучасного стану толінгових операцій на вітчизняних переробних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Прохорова В. В., Чумак Л. Ф., Лавро С. М.
Актуальні тенденції управління матеріальними ресурсами підприємства (c. 210 - 214)

Метою статті є визначення актуальних тенденцій вдосконалення системи управління матеріальними ресурсами підприємства. Організація ефективного управління матеріальними ресурсами на підприємстві стає гострою практичною проблемою, вирішення якої пов’язано з новими сучасними науковими дослідженнями та розробками. Забезпечення раціонального використання ресурсів потребує впровадження інноваційних заходів щодо оптимізації управління наявними та потенційними матеріальними ресурсами підприємства. Досягненню цієї мети можуть сприяти зміни в самій системі управління, зміщення акцентів з одних її елементів на більш актуальні, які використовуються у провідній світовій практиці (з адаптацією до вітчизняних умов), а також базуються на вітчизняних інноваційних науково-практичних розробках.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Чумак Л. Ф., Литвиненко М. О.
Сучасні шляхи вдосконалення системи управління витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства (c. 213 - 218)

Метою статті є дослідження сучасних напрямків та шляхів удосконалення системи управління витратами, які дозволяють підвищувати конкурентоспроможність підприємства. Витрати підприємства, за будь-яких умов існування, є найбільш вагомим аспектом впливу на формування економічних результатів діяльності, отримання важливих конкурентних переваг і відіграють особливу роль у досягненні сталого розвитку. Система управління витратами підприємства є одним з базових елементів у розробці та ретельному обґрунтуванні управлінських рішень, тому необхідно її постійне вдосконалення. Удосконалення системи управління витратами підприємства потребує комплексного підходу до її формування, впровадження новітніх сучасних підходів, методів та розробок. Аналіз напрямків підвищення ефективності систем управління витратами дозволяє визначити найбільш перспективний шлях адаптування до практичного використання найбільш сучасних автоматизованих систем.

Стаття написана українською мовою


Шуміло О. С.
Концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі (c. 219 - 224)

Запропонована автором загальна концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі ґрунтується на загальносистемному підході до управління та теорії функціональних систем. Вона передбачає здійснення управлінського впливу на сформовану на принципах теорії функціональних систем систему економічної безпеки підприємств роздрібної торгівлі, а також дозволяє, виходячи з ситуації, застосовувати різні моделі економічної безпеки – балансуючу або захисну. Розроблена концепція управління економічною безпекою підприємства роздрібної торгівлі на засадах загальносистемних і функціональних систем надає можливість підвищити ефективність управління економічною безпекою підприємства, що сприятиме забезпеченню стійкого функціонування підприємства роздрібної торгівлі, а також його здатності адаптуватися до мінливих зовнішнього і внутрішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Макаренко Т. Ю.
Концепція вартісно-орієнтованого контролінгу на основі критерію економічної доданої вартості (EVA®) (c. 225 - 230)

Метою даної статті є дослідження теоретичних основ і розробка практичних рекомендацій щодо запровадження системи вартісно-орієнтованого контролінгу на підприємстві, використовуючи найпоширенішу на практиці концепцію економічної доданої вартості (EVA®). Визначено підходи до розрахунку та напрямки забезпечення зростання значення економічної доданої вартості. Обґрунтовано доцільність побудови системи вартісно-орієнтованого контролінгу на основі даного критерію. Проведено регресійний аналіз та доведено існування взаємозв’язку між ринковою вартістю та значеннями показника економічної доданої вартості. Наведено класифікацію бухгалтерських коригувань при розрахунку значень показника, що дає можливість відобразити реальні результати діяльності та мінімізувати недоліки економічної доданої вартості як бухгалтерського показника результативності. Розроблено пропозиції щодо надання підприємствами вартісно-орієнтованої звітності, що сприятиме трансформації можливостей та перспектив зростання в реальну вартість шляхом вдосконалення комунікації з інвесторами та мінімізації інформаційної асиметрії між компанією та учасниками ринків капіталів.

Стаття написана українською мовою


Кузьмін О. Є., Телішевська О. Б.
Типологія витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств (c. 231 - 236)

Метою статті є систематизація та розвиток типології витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств, а також надання змістової характеристики кожного із видів таких витрат. Обґрунтовано, що розуміння різновидів витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств забезпечує можливість більш ефективного їхнього контролювання, ретельнішого калькулювання собівартості продукції, формування різноманітних ключових показників ефективності управління такими витратами, виявлення альтернатив у сфері логістично-постачальницьких операцій тощо. Наведена в статті типологія витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств відрізняється від інших тим, що ознаки типології виокремлено з позиції можливості чіткого виокремлення й облікування кожного виду таких витрат (шляхом використання бухгалтерського та управлінського обліку). Представлена узагальнена типологія видів витрат підприємств на логістично-постачальницьку діяльність зумовлена не лише необхідністю більш ретельнішого управління ними, а й можливістю ґрунтовного їхнього аналізування та діагностування з метою оптимізації. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку полягають в удосконаленні інструментарію бухгалтерського та управлінського обліку витрат на логістично-постачальницьку діяльність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Махова Г. В., Алакозова П. Е.
Розвиток логістичних підприємств України: проблеми та перспективи (c. 240 - 245)

Мета статті полягає у висвітленні головних проблем, дослідженні розвитку логістичних підприємств у контексті змін їх бізнес-моделей та визначенні основних напрямків розвитку. Розглянуто та описано основні етапи розвитку логістичного ринку України, визначено та охарактеризовано його сучасний етап. Проаналізовано зміни бізнес-моделей компаній, притаманні кожному етапу розвитку ринку. За результатами аналізу індексу логістичної активності (LPI) встановлено значне відставання рівня розвитку логістичної галузі України від провідних країн світу. Виділено та охарактеризовано чотири групи факторів: політико-правові, інфраструктурні, економічні та соціальні, які стримують розвиток вітчизняних логістичних підприємств. Сформульовано напрямки розвитку для логістичних компаній України відповідно до сучасних тенденцій ринку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розгляд питання змін бізнес-моделей логістичних компаній, визначення напрямків їх трансформацій у контексті сучасних умов зовнішнього середовища.

Стаття написана українською мовою


Чумак Л. Ф., Бурда Х. О.
Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства (c. 245 - 250)

Метою статті є дослідження існуючих підходів до оцінки, а також аналіз та визначення актуальних напрямків підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства. Досліджено таки питання, як розвиток теоретико-методичних підходів до оцінки та вдосконалення ефективності використання, пошуку практичних шляхів і форм впровадження новітностей та оновлення основних виробничих фондів. Установлено, що забезпечення ефективного використання основних виробничих фондів полягає в застосуванні таких технічних, організаційно-виробничих та організаційно-управлінських заходів, які стосуються не тільки технічного боку використання, а й вимагають залучення та підготовки висококваліфікованих фахівців, які спроможні на високому рівні та з відповідною продуктивністю забезпечити всі потрібні види робот. Сприяти підвищенню ефективності використання основних виробничих фондів буде впровадження сучасних досягнень у сфері автоматизації управління, виробництва, передових технологій, а також розробка оптимальної структури основних фондів.

Стаття написана українською мовою


Пєнська І. О., Юдін С. О.
Основні причини втрати платоспроможності підприємством і шляхи її оптимізації (c. 251 - 256)

Метою статті є розгляд основних показників платоспроможності підприємства та зовнішніх і внутрішніх факторів, що на неї впливають. Описано заходи щодо управління платоспроможністю підприємства, що є одним з найважливіших показників, який характеризують його фінансовий стан. У показниках платоспроможності зацікавлені не лише власники підприємства, а й усі основні стейкхолдери, які прагнуть мати достовірну інформацію про наявність коштів для погашення платежів до державних органів, банківських і кредитних установ, для розрахунку з постачальниками та партнерами, а також для оплати праці. Для оптимізації платоспроможності керівники підприємств застосовують різні сучасні методи, що стосуються як внутрішніх операційних процесів, так і підходів до ефективного управління зовнішніми та внутрішніми грошовими потоками. Результати статті можуть широко використовуватися як на підприємствах, що систематично проводять моніторинг та оцінку власної платоспроможності, так і на підприємствах, у діяльності яких спостерігаються кризові процеси, що негативно впливають на платоспроможність.

Стаття написана українською мовою


Отенко В. І., Бараннік І. О.
Оцінка рівня експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств: методичне забезпечення (c. 256 - 261)

У статті представлено детальний опис методичного забезпечення оцінки рівня розвитку та використання експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств. Визначено місце оцінки в системі управління експортно-імпортним потенціалом підприємства (ЕІПП), а також її концептуальний зміст. На прикладі великих промислових підприємств м. Харкова показано реалізацію пропонованого методичного забезпечення оцінки ЕІПП. Обґрунтовано, що об’єктивність та дієвість оцінки рівня експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств методично забезпечується; системою часткових показників, які дозволяють регулярно спостерігати та діагностувати тенденції змін стану та використання ЕІПП; аналітичним інструментом – кластерним, факторним і канонічним аналізом для виявлення причинно-наслідкових взаємозвязків і складових потенціалу та визначення найвливовіших показників; розробленням інтегральних показників розвитку та використання ЕІПП, а також самою процедурою оцінки, яку рекомендується здайснювати за відповідними етапами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Янчев А. В., Кирильєва Л. О., Шеховцова Д. Д.
Методичний підхід до обліку витрат підприємств ресторанного господарства з функціями кейтерингу (c. 155 - 159)

У статті розглянуто методичні аспекти обліку витрат операційної діяльності підприємств ресторанного господарства, організація якого знаходиться під впливом обраного методу ведення обліку (торгового, виробничого чи торгово-виробничого). Проаналізовано сутність кожного з методів та обґрунтовано доцільність використання торгово-виробничого методу в системі обліку витрат через його найбільшу відповідність специфіці діяльності підприємств ресторанного господарства з функціями кейтерингу. Запропоновано до використання модель методичного забезпечення обліку витрат підприємств ресторанного господарства, яка дозволить отримати детальну інформацію про витрати за необхідними для користувачів підприємства аналітичними ознаками за кожним процесом діяльності. Акцентовано увагу на логістичних витратах, які характерні для підприємства ресторанного господарства з функціями кейтерингу та потребують відображення в обліку. Рекомендовано методичний підхід до обліку логістичних витрат у розрізі процесів для ефективного їх управління.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Кирій В. В., Любічева О. І., Москавцова К. О.
Дослідження факторів конкурентоспроможності високотехнологічних підприємств у динаміці етапів життєвого циклу (c. 171 - 175)

Метою статті є вивчення факторів конкурентоспроможності, що мають найсильніший вплив на підприємства IT-галузі, а також установлення взаємозалежності між даними факторами та моделлю життєвого циклу підприємства. Фактори конкурентоспроможності були розділені на загальні та галузеві згідно із силою впливу на підприємство. Галузеві фактори розподілені за групами за ознакою сфери впливу на підприємство на організаційні, управлінські, персональні, ринкові та фактори науково-технічного прогресу. Встановлено взаємозв’язок між чинниками конкурентоспроможності та етапами життєвого циклу підприємства в моделі Грейнера. Також приділено увагу питомій вазі груп факторів на кожному етапі, наведено відповідні показники факторів, за допомогою яких може бути оцінено конкурентне становище підприємства.

Стаття написана російською мовою


Цибулько Д. І.
Теоретичні аспекти фінансово-економічного забезпечення промислових підприємств (c. 176 - 180)

Метою статті є дослідження проблеми фінансування процесу технічного переозброєння промислових підприємств. Досліджено проблемні аспекти фінансово-економічного забезпечення технічного переозброєння, визначено альтернативні джерела фінансування переозброєння та запропоновано створення Фонду технічного переозброєння за рахунок відсоткової частини від доходу від реалізації продукції. Така модель фінансування процесу технічного переозброєння дозволить підприємству самостійно визначати вектор свого розвитку, незалежно від зовнішніх інвестицій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Бояринова К. О.
Побудова механізму функціонування інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування за оперування розвитком (c. 178 - 185)

Мета статті полягає в розробленні та обґрунтуванні побудови механізму функціонування інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування за оперування розвитком для підвищення дієвості в бізнес-просторі екосистеми функціонування та задоволення економічних інтересів. Запропоновано механізм функціонування інноваційно орієнтованого підприємства машинобудування за оперування розвитком, його структуру та побудову, в основу якого закладено бізнес-модель; оперування розвитком через центри відповідальності; функціональну трансформацію економічного інтересу суб’єктів екосистеми функціонування в економічний інтерес підприємства; застосування економіко-організаційних регуляторів та управлінських технологій. Реалізація механізму дозволить забезпечувати цінність підприємства, здатність оперувати розвитком з пролонгованим задоволенням паритетного економічного інтересу, спроможність оперувати економічним інтересом суб’єктів екосистеми та дотримуватись режиму розвитку в процесі функціонування. Перспективою подальших досліджень є розроблення технологій впровадження пропонованого механізму на підприємствах машинобудування.

Стаття написана українською мовою


Мастюк Д. О.
Фактори впливу на ефективність управління структурою капіталу українських акціонерних енергогенеруючих товариств (c. 186 - 195)

Дана стаття присвячена теоретико-практичному дослідженню факторів впливу на ефективність управління структурою капіталу. Висвітлено основні теорії формування та управління структурою капіталу; розглянуто попередні дослідження, пов’язані з дослідженням структури капіталу підприємств. Розглянуто 19 незалежних змінних різного рівня впливу (мікро-, мезо- та макрорівня) та одну залежну – економічно-додану вартість, яка була обрана як показник ефективності управління структурою капіталу. Період дослідження складає 14 років – з 2003 по 2016 рр. і базується на п’яти акціонерних енергогенеруючих товариствах. Визначено вісім ключових факторів впливу на ефективність управління структурою капіталу. Найсильніший позитивний вплив серед визначених факторів мають облікова ставка НБУ та прибутковість, тоді як найсильніший негативний вплив – рівні конкуренції на ринку та інфляції. За результатами дослідження запропоновано ряд рекомендацій для обраних акціонерних енергогенеруючих товариств України з метою зменшення негативного впливу та підсилення позитивного ефекту за допомогою розробки та вибору фінансових стратегій.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2017

Пилипенко А. А., Єремейчук Р. А.
Формування стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств (c. 198 - 205)

Метою статті є розвиток теоретико-методичного підґрунтя та розробка методичних рекомендації щодо формування та реалізації стратегії стійкого розвитку інтегрованого об’єднання підприємств. Розроблено формалізоване представлення стійкого розвитку окремого підприємства та декількох підприємств, що вступили в інтеграційну взаємодію. Стійкість розвитку при цьому пропонується досягати на основі чергування революційного та еволюційного етапів, обмежених принципами постійного вдосконалення складових даного формалізованого опису стратегії. Наведено систему причинно-наслідкових зв’язків процесу стійкого розвитку, яка стала основною для технологічної схеми стратегії стійкого розвитку інтегрованої структури бізнесу. Основу даної технологічної схеми становить тривимірна матриця «потенціал – стійкість – спроможність до змін». За допомогою сегментів даної матриці запропоновано визначати змістовне наповнення складових стратегії стійкого розвитку. Окрім того, пропонована матриця використана для опису динамічних зміни стану учасників інтегрованого об’єднання в процесі стійкого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Михайлюк М. О.
Функціональна сутність ресурсів розвитку підприємства (c. 205 - 211)

Метою статті є дослідження функціональної сутності ресурсів розвитку підприємства. Проаналізовано сутність категорії «ресурси» з точки зору різних авторів, запропоновано власне визначення. Окреслено основні види ресурсів: інтелектуальні, фінансові, матеріальні, інформаційні та природні. На основі аналізу наукової літератури адаптовано модель оцінювання ефективності компанії в процесі розвитку. Запропоновано визначення сутності поняття «ресурси розвитку підприємства», які є джерелом створення нового, унікального товару або послуги. Розроблено порівняльну матрицю функціональності «звичайних ресурсів» і «ресурсів розвитку підприємства». Визначено основні принципи, притаманні ресурсам розвитку компанії: індивідуальності; раціональності; економічності; якості; бережливості; екологічності.

Стаття написана українською мовою


Вахлакова В. В.
Оцінювання фінансової та ринкової складових економічної безпеки підприємства (c. 212 - 218)

Найпоширенішим в оцінюванні економічної безпеки підприємства є функціональний підхід, але він потребує вдосконалення з урахуванням накопичених знань в економічній безпекології мікрорівня, що дозволить інакше організувати його використання. В оцінюванні економічної безпеки підприємства за функціональним підходом пропонується відмовитися від численних функціональних складових, зосередивши увагу на фінансовій та ринковій, і від традиційної згортки нормалізованих одиничних і комплексних показників для отримання інтегрального показника економічної безпеки підприємства. Для оцінювання економічної безпеки підприємства за фінансовою та ринковою складовими запропоновано використати сигнатурні критерії відібраних показників за кожною складовою, кількість яких має бути невеликою. За кожною оцінюваною складовою економічної безпеки підприємства відібрано по чотири одиничних показника, що дозволило скористатися у візуалізації оцінок еліпсовою формою кіл Ейлера – Венна для чотирьох множин оцінок за кожною складовою.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Шпак С. О.
Процес реструктуризації підприємства та інноваційний процес як об’єкти управління: ознаки схожості та відмінності (c. 175 - 181)

Метою статті є вивчення ступеня подібності та якісних відмінностей процесу реструктуризації промислових підприємств та інноваційного процесу, що здійснюється на мікрорівні, а також уточнення місця інноваційної проблематики в рамках загальної проблеми стратегічного управління розвитком і, зокрема, реструктуризації промислових підприємств. Показано, що процес реструктуризації промислових підприємств як об’єкт управління є більш загальним поняттям, ніж поняття інноваційного процесу, що здійснюється на рівні підприємства; перелік завдань, що виникають при стратегічному управлінні інноваційним процесом за своєю природою ідентичний комплексу завдань, що вирішуються при управлінні процесом реструктуризації підприємств; для вирішення таких завдань використовують один і той самий набір методів аналізу, прогнозування і прийняття рішень. Виявлена в статті взаємна підпорядкованість процесу реструктуризації та інноваційного процесу на рівні підприємства робить актуальною проблему коректного врахування інноваційного фактора в завданнях стратегічного управління реструктуризацією підприємств, уточнення методології та методичних підходів до врахування цього фактора при прийнятті стратегічних рішень, що можна розглядати як напрямок подальших досліджень у цій сфері.

Стаття написана російською мовою


Сухоняк С. О.
Ймовірнісний аналіз доцільності використання аутсорсингу (c. 182 - 187)

Сформовано метод моделювання сценаріїв, який оцінює три альтернативні варіанти розвитку аутсорсингової діяльності: діяльність без використання аутсорсингу та послуг провайдера; залучення зовнішнього провайдера; створення внутрішнього провайдера аутсорсингових послуг. Розроблення такого методу для підприємства дасть змогу чітко сфокусуватися на вигідних і перспективних угодах аутсорсингу та покращити конкурентні позиції підприємства на ринку. Практичне застосування запропонованого методу в діяльності ТОВ «Робітня» визначило, що найпривабливішим з позиції очікуваних прибутків для підприємства в майбутньому періоді є укладання аутсорсингової угоди із зовнішнім провайдером для забезпечення виконання функцій маркетингу підприємства. Загалом, в кожному конкретному кейсі може бути своя сукупність чинників, що визначатиме саму ситуацію та відповідно потребуватиме прийняття певного унікального рішення, однак при цьому важливо брати до уваги організаційні витрати, величину винагороди та зв’язок між впізнаваністю провайдера та очікуваною якістю аутсорсингових послуг.

Стаття написана українською мовою


Чернікова І. Б., Якуба Є. В.
Про вдосконалення визначення звітності та уточнення її місця в стратегії розвитку підприємства (c. 188 - 192)

Розглянуто та проаналізовано тлумачення поняття «звітність» за різними джерелами та запропоновано власне бачення даної категорії на основі аналізу тенденції розвитку відносин в економічній сфері. Також запропоновано власне тлумачення обліку як процесу. Обґрунтовано необхідність правильного визначення місця звітності в загальній стратегії підприємства та формування у стейкхолдерів вірного сприйняття звітності як інформаційного масиву. Авторами уточнено місце нефінансової звітності в загальній стратегії розвитку підприємства та доведено доречність надання зацікавленим користувачам повної інформації відносно діяльності суб’єкта господарювання. Вказано основні можливості введення в дію механізму відкритого звітування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Васильєв О. В., Гой В. В.
Оптимізація показників імовірності банкрутства корпоративних підприємств (c. 281 - 288)

Важливою проблемою в рамках прогнозування ймовірності банкрутства є формування оптимального набору показників фінансово-господарської діяльності, для яких характерна висока прогнозна здатність. Метою статті є оптимізація системи показників, які можуть бути використані для побудови моделі діагностики ймовірності банкрутства корпоративних підприємств. Проаналізовано відомі методи і моделі діагностики банкрутства та встановлено, що в їх основу закладено фінансові показники, які оперують тільки емпіричними даними. Сформовано набір показників фінансово-господарської діяльності, що може бути використаний при прогнозуванні ймовірності банкрутства корпоративних підприємств чи плануванні антикризових заходів. Практична значущість дослідження полягає в розвитку теоретичної бази для вирішення питань, що виникають при діагностиці ймовірності банкрутства корпоративних підприємств. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розроблення інтегрального показника з використанням теорії нечіткої логіки, що дозволить врахувати якісні та кількісні показники діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Круглова О. А., Козуб В. О.
Формування системи показників проблемного моніторингу фінансових результатів торговельного підприємства (c. 263 - 268)

Метою статті є визначення теоретичних засад і розробка науково-методичних і практичних рекомендацій з обґрунтування цільових значень показників фінансових результатів для організації проблемного моніторингу на підприємствах торгівлі. Визначено, що завдання проблемного моніторингу фінансових результатів залежать від стадії життєвого циклу торговельного підприємства. Його перебування на стадії розвитку, становлення чи спаду потребує диференціації як цілей управління, так і цільових значень фінансових результатів. Ураховуючи послідовність визначення фінансових результатів, доведено, що основним об’єктом проблемного моніторингу є показник чистого фінансового результату. Для забезпечення беззбиткової діяльності торговельного підприємства цільовою настановою з формування його чистого фінансового результату є досягнення нульового значення; для збереження темпів зростання та рентабельності власного капіталу – фінансовий результат, визначений з урахуванням максимальної рентабельності власного капіталу для цього підприємства; для максимізації фінансового результату та забезпечення рентабельності власного капіталу на рівні підприємств-конкурентів – фінансовий результат із урахуванням максимальної рентабельності власного капіталу за даними бенчмаркінгового аналізу.

Стаття написана українською мовою


Гусаріна Н. В.
Концептуальний підхід до розуміння сутності економічного зростання підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища (c. 269 - 274)

Метою роботи є розробка концептуального підходу до розуміння сутності економічного зростання підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища. Досліджено сутність категоріального апарату економічного зростання підприємств в умовах мінливого зовнішнього середовища. Вивчено взаємозв’язок факторів економічного зростання, що визначають ефективність функціонування виробничих систем. Виконано аналіз динаміки структури та складу ВВП за галузями промисловості. Відзначено, що економічне зростання, яке визначається через зростання ВВП на одну людину, є індикатором поліпшення добробуту, дозволяє вирішувати різні соціальні та економічні завдання. Підкреслено принципову відмінність понять економічного зростання й економічного розвитку. Запропоновано функціональну схему концепції управління інноваційними процесами та економічним зростанням підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища, в якій істотно зменшується роль матеріально-ресурсних компонентів виробництва і підвищується роль інтелектуальної складової управління.

Стаття написана російською мовою


Пуйда Г. В.
Теоретичний базис моделювання економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємства. (c. 275 - 281)

Метою статті є дослідження наявних наукових підходів до процесу моделювання економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємства. Автором виокремлено три підходи: процесний, заснований на методології IDFE0; системний, який розглядає суб’єкти економічної діяльності як складні системи; і так званий «інформаційний», оснований на теорії економічних механізмів. Виявлено основні особливості кожного із досліджуваних підходів та запропоновано консолідувати їх задля отримання синергетичного ефекту при побудові економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємств. Розроблено основні принципи побудови механізмів інтелектуальної безпеки підприємства. Також, на основі головного постулату теорії економічних механізмів – зворотного проектування, зображено циклічний шестиетапний процес проектування економічного механізму інтелектуальної безпеки підприємства. Що, безперечно, не вичерпує усієї теоретичної проблематики в галузі моделювання економічних механізмів інтелектуальної безпеки підприємства, а висуває нові виклики для подальших досліджень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Мінєнкова О. В.
Методичний підхід до оцінки діяльності підприємства на основі її моделей, які ґрунтуються на збалансованій системі показників (c. 346 - 352)

У статті пропонується методичний підхід до оцінки діяльності підприємства на основі її моделей, які ґрунтуються на збалансованій системі показників. Представлено зміст та сформовано такі складові методичного підходу: завдання, вхідна інформація, перелік методів та моделей, а також результати. Реалізація даного методичного підходу забезпечує поліпшення управління та підвищення результатів діяльності підприємства. Визначено місце моделей оцінки в управлінні діяльністю підприємства та формуванні управлінського рішення. Рекомендовано операції процедури прийняття рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Набока С. О., Бондаренко Л. М.
Економічні аспекти підвищення ефективності діяльності українських підприємств (c. 353 - 358)

Можливість забезпечити високі темпи зростання економічної ефективності виробництва дає тільки перехід до переважно інтенсивного типу розвитку, особливо для вітчизняних підприємств у сучасних умовах. У статті розглянуто, які саме фактори зовнішнього середовища підприємства впливають на його діяльність в наш час на території України, а також обґрунтовано необхідність переходу до режиму «інтенсифікації». Наукова новизна полягає в апробації методики дослідження ступеня інтенсифікації діяльності на прикладі одного з підприємств м. Харкова, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Використано систему загальнонаукових і спеціальних методів: системний підхід; методи аналізу і синтезу групування; економіко-математичний метод – методика аналізу інтенсифікації виробництва – для визначення ступеню інтенсивності/екстенсивності виробництва на досліджуваному підприємстві. Проведені розрахунки дозволили визначити, що відносна економія сукупних ресурсів на досліджуваному підприємству, при використанні даного методу, склала більше 16 млн грн. Таким чином, можна говорити про доцільність використання зазначеного методу на практиці, особливо при сучасному стані підприємств України.

Стаття написана українською мовою


Чумак О. В., Нагорна І. В.
Механізм інжинірингу при формуванні інформаційного підґрунтя аналізу фінансової стійкості підприємства (c. 359 - 364)

Метою статті є обґрунтування механізму та інструментів фінансового й бухгалтерського інжинірингу для формування інформаційного забезпечення аналізу фінансової стійкості в системі управління підприємством. Розкрито сутність і передумови запровадження фінансового та бухгалтерського інжинірингу. Обґрунтовано доцільність застосування механізму фінансового інжинірингу на підприємстві при аналізі фінансової стійкості. Здійснено аналіз методики формування та використання похідних балансових звітів. Запропоновано моделі концепції механізмів та інструментів фінансового й бухгалтерського інжинірингу в аналізі фінансової стійкості підприємства. Рекомендовано систему мегарахунків у робочому плані рахунків торговельного підприємства. Наведено сім ітерацій, які виступають основою обліково-аналітичного забезпечення бухгалтерського інжинірингу. Інформація, одержана на підставі використання механізмуфінансового й бухгалтерського інжинірингу, дозволяє здійснити реальну оцінку фінансової стійкості підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2018

Чумак Л. Ф.
Актуальні проблеми реінжинірингу виробничих підприємств (c. 243 - 247)

Метою статті є дослідження проблем реінжинірингу промислових підприємств і визначення ефективних шляхів їх вирішення. Досліджено сутність процесу реінжинірингу, умови та доцільність проведення реінжинірингу. Визначено елементи системи принципів реінжинірингу, його етапи, проблеми реалізації та типові помилки, які виникають при проведенні реінжинірингу. Встановлено, що проведення реінжинірингу має тісно пов’язуватися зі стратегіями промислового підприємства з метою досягнення максимальної ефективності діяльності підприємства та запобігання додатковим витратам. Реінжиніринг промислового підприємства повинен підкріплюватися відповідною організаційною структурою, належною інформаційної технологією та сучасними стратегічними міркуваннями.

Стаття написана українською мовою


Ковальчук Н. О., Слусаряк М. М., Пуша А. В.
Аналіз методик прогнозування банкрутства та оцінка фінансового стану вітчизняних підприємств (на прикладі ПАТ «Чернівецький олійножировий комбінат») (c. 248 - 253)

Метою статті є дослідження зарубіжних та вітчизняних методик визначення ймовірності банкрутства підприємства, виявлення їх основних переваг і недоліків та можливості використання у практиці господарювання вітчизняних підприємств, а також визначення необхідності застосування на підприємстві цих методик для ефективного функціонування. У результаті досліджень фінансового стану ПАТ «Чернівецький олійножировий комбінат» за методиками Терещенка, Таффлера і Тісшоу, Альтмана, Спрінгейта, Сайфуліна та Кадикова було виявлено те, що серед існуючих моделей прогнозування банкрутства на сьогодні немає методики, що може надати достовірні результати для вітчизняних підприємств. Це означає актуальність даної теми для всебічного дослідження і виявлення такої методики оцінки банкрутства підприємства. Застосовуючи найбільш оптимальну модель визначення банкрутства, зможуть дати оцінку фінансової діяльності, щоб не допустити потрапляння підприємства до групи неплатоспроможних.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Шкромида В. В., Гнатюк Т. М.
Використання багатофакторного мультиплікатора оборотності оборотних активів в управлінні конкурентоспроможністю підприємства (c. 191 - 196)

Обґрунтовано необхідність аналізу оборотності оборотних активів та вивчення впливу чинників, що її зумовлюють, з метою розробки управлінських рішень з покращення результатів господарювання та зміцнення конкурентних позицій підприємства на ринку. На основі досвіду фахівців компанії «Дюпон» (The DuPont System of Analysis) шляхом математичних перетворень запропоновано розгорнуту формулу розрахунку коефіцієнта оборотності оборотних активів підприємства, яка за своїм змістом і наповненням є більш інформативною для прийняття рішень з підвищення ефективності використання оборотного капіталу підприємства. Проведено детермінований факторний аналіз багатофакторного мультиплікатора оборотності оборотних активів на прикладі конкретного виробничого підприємства, у результаті чого було виявлено резерви покращення використання наявних оборотних активів господарюючого суб’єкта та запропоновано шляхи їх реалізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Петренко В. С.
Особливості трансформації багатонаціональних підприємств в умовах впливу зовнішнього середовища (c. 231 - 236)

З позицій загальної теорії систем розглянуто закономірності трансформації середовища багатонаціональних підприємств. Виявлено тенденції наростання тиску міжнародної конкуренції на українські галузеві ринки. Особливу увагу приділено характеру взаємодії глобальних і локальних сил, що визначають тип середовища функціонування. На основі виділених дев'ять основних напрямів трансформаційних процесів на підприємстві запропоновано матрицю прийняття рішення про способи інтеграції підприємства у бізнес-простір. Акцентовано увагу на проблемі локального та глобального, яка проявляється в рішеннях про стандартизацію і адаптацію стратегій. Охарактеризовано залежність ступеня адаптації і стандартизації стратегічних рішень від співвідношення локальних і глобальних чинників середовища, від типу середовища, в якому працює багатонаціональне підприємство. Досліджено національні та міжнародні аспекти як внутрішніх мереж, так і зовнішніх угод про співробітництво, переваги спільних інноваційних зусиль у формі співпраці. Міжнародне значення багатонаціональних підприємств дуже актуальне, тому що взаємодія між власним капіталом і зовнішніми джерелами підвищує інноваційний потенціал підприємств.

Стаття написана українською мовою


Гороховець Ю. А.
Методика економічного аналізу нематеріальних активів: стан і пропозиції щодо вдосконалення (c. 236 - 241)

Метою статті є аналіз дієвої методики економічного аналізу нематеріальних активів (НА). Виділено та проаналізовано наявні напрями економічного аналізу нематеріальних активів. На основі проведеного аналізу виділених напрямів встановлено, що при їх реалізації значна кількість дослідників не враховують специфічних властивостей нематеріальних активів, дублюючі існуючи методики економічного аналізу щодо необоротних активів підприємства. З метою вирішення цієї проблеми було уточнено шляхи реалізації окремих напрямів економічного аналізу НА та акцентовано увагу на необхідності використання ринкової вартості як основного результативного показника, щодо якого необхідно проводити розрахунок ефективності НА на підприємстві. Ще однією проблемою наявної методики економічного аналізу нематеріальних активів є породження проблеми асиметрії інформації щодо нематеріальних факторів створення вартості. Для вирішення цієї проблеми необхідно забезпечувати формування аналітичних показників про нематеріальні фактори створення вартості для прийняття рішень зовнішніми користувачами, які б розраховувались на основі використання інформації з підсистем фінансового та управлінського обліку та подавались у вигляді фінансових і нефінансових показників.

Стаття написана українською мовою


Сай Л. П., Гнилянська Л. Й.
Екологічні інвестиції в контексті екологічної підготовки сталого розвитку підприємства (c. 242 - 246)

Проаналізовано стан і проблеми еко-інвестування в Україні і його значення для забезпечення сталого розвитку підприємства. Уточнено визначення поняття «еко-інвестиції» як вкладення капіталу в інтелектуальній, матеріальній і грошовій формах у створення, модернізацію, впровадження екологічно безпечних основних засобів, технологій, які використовуватимуться у виробництві екологічної продукції, і засобів природоохоронного характеру для запобігання, зменшення, і ліквідації забруднення природнього середовища. Обґрунтовано структурні елементи еко-інвестиційного процесу, основні умови, завдання і принципи еко-інвестування на макро- та мікрорівнях, які забезпечать досягнення цілей сталого розвитку. Окреслено напрямки екологічної підготовки виробництва відповідно до об’єктів еко-інвестування і етапи її реалізації. Обґрунтовано важливість екологічної підготовки сталого розвитку підприємства, яка є основним вектором еко-інвестування, а результатом нехтування якою в минулому стала складна екологічна ситуація сьогодні. Цей вид підготовки виробництва шляхом еко-інвестування надасть можливість суб’єктам господарювання своєчасно запобігти негативному впливу їх діяльності на навколишнє середовище чи зменшити його.

Стаття написана українською мовою


Макаренко В. Ю.
Визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності (c. 247 - 251)

Розглянуто визначення суттєвості як провідного принципу формування інтегрованої звітності. Нормативним підґрунтям суттєвості в контексті інтегрованої звітності виступає Міжнародний стандарт з інтегрованої звітності. Принцип суттєвості полягає в тому, що інтегрований звіт повинен розкривати інформацію з питань, що робить суттєвий вплив на оцінку здатності організації створювати вартість у короткостроковому, середньостроковому та довгостроковому періодах. Суттєвою для інтегрованого звіту вважається інформація, яка здатна внести зміни в порядок створення вартості організацією. Визначення суттєвості вказує на те, що суттєва інформація – це та, яка здатна внести зміни в порядок оцінки будь-якої конкретної події. Отже, несуттєва для інтегрованого звіту інформація вважається такою, яка не може та не вносить таких змін. Відсутність чіткої методики визначення суттєвості, з одного боку, сприяє застосуванню принципу суттєвості в конкретних умовах, з іншого – знижує порівнянність показників інтегрованої звітності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Рябикіна Н. І.
Оцінювання ефективності використання оборотних активів на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу (c. 235 - 240)

У статті обґрунтовано, що від рівня ефективності використання оборотних активів залежать результати господарської діяльності, фінансовий стан підприємства, перспективи його подальшого економічного зростання, а збалансований підхід до оцінювання та управління ними – запорука стабільного розвитку підприємства й покращення економічної ситуації в цілому. На основі опрацювання останніх досліджень та публікацій зарубіжних і вітчизняних учених-економістів встановлено, що одностайної думки стосовно запропонованої системи показників оцінювання ефективності використання оборотних активів, широти охоплення та окремих аспектів методики оцінювання ще не сформовано. Зроблено висновки про доцільність обґрунтування та реалізації економіко-математичної моделі оптимізації механізму оцінювання ефективності використання оборотних активів. Критерієм її оптимальності є зростання коефіцієнта оборотності оборотних активів за рахунок зниження розміру товарів, виробничих запасів та зменшення частки дебіторської заборгованості, а також оптимізації управління дебіторською заборгованістю підприємства.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. Г., Ганас Л. М., Ноджак Л. С.
Типологія факторів впливу на виробничі запаси (c. 241 - 248)

Статтю присвячено виокремленню факторів впливу на виробничі запаси та їх типологізуванню за відповідними ознаками. Ґрунтовно досліджено сутність поняття «фактор» з точки зору управлінського, економічного, організаційного підходів. Запропоновано авторське трактування економічної категорії «фактори впливу на виробничі запаси». Виокремлено низку факторів впливу на виробничі запаси та систематизовано їх за відповідними типологічними ознаками. Типологія факторів впливу на виробничі запаси передбачає виокремлення виробничих, фінансових, кадрових, інфраструктурних, інформаційно-комунікаційних та управлінських факторів за змістовою ознакою. Це, на відміну від існуючих, конкретизує їх зміст і характер впливу з урахуванням особливостей функціонування виробничих підприємств. Надано коротку характеристику впливу кожного із факторів на виробничі запаси.

Стаття написана українською мовою


Грицьков Є. В., Величко В. А.
Стан і напрями трансформацій функціонування вітчизняних підприємств (c. 249 - 255)

Метою роботи є визначення напрямів та особливостей функціонування вітчизняних підприємств. Проаналізовано сучасний стан вітчизняних підприємств різних сфер економічної діяльності. Визначено уповільнення економічного розвитку суб’єктів господарювання. Встановлено, що за останні роки зростає питома вага підприємств, що отримали позитивний фінансовий результат, найбільший обсяг якого визначено у промисловості. Формування доходів здійснюється за рахунок чистого доходу від реалізації продукції та чистих зароблених страхових премій, більшість яких отримано у промисловості. Відбувається зміцнення виробничого потенціалу підприємств за рахунок зростання необоротних активів у більшості сфер економічної діяльності (окрім сфер інформації та телекомунікацій й у мистецтві, спорті, розвагах і відпочинку), а також зростання обсягів оборотних активів та власного капіталу. Поряд з цим відбувається збільшення поточних зобов’язань, в основному за рахунок кредиторської заборгованості й інших поточних зобов’язань.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Коритько Т. Ю., Бриль І. В.
Мотивація та стимулювання інноваційно-інвестиційної активності підприємства (c. 234 - 240)

Статтю присвячено аналізу специфіки мотивації інноваційно-інвестиційної активності підприємств. Досліджено сучасні тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств; сутність і принципи мотивації інноваційно-інвестиційної активності підприємств. Виділено основні мотиви проведення інвестування на підприємстві. Узагальнено теоретико-методологічні основи розробки системи мотивації інноваційно-інвестиційної активності підприємств, що виробляють продукцію з високою доданою вартістю. Вказана система дозволяє забезпечити стимулювання інноваційно-інвестиційної активності підприємства і виявити причини відхилень, а також прийняти відповідні управлінські рішення щодо їх усунення. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямку є формування організаційно-економічного механізму мотивації підвищення інноваційно-інвестиційної активності підприємств.

Стаття написана українською мовою


Чорна М. В., Забродська Г. І., Забродська Л. Д., Кушнір Т. Б.
Концептуальні засади оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі (c. 241 - 248)

Метою статті є формування концептуальних засад оцінки розвитку підприємств роздрібної торгівлі. Представлено концептуальний підхід до оцінки розвитку підприємства роздрібної торгівлі, що ґрунтується на авторському визначенні суті розвитку та його оцінки. Характерною особливістю запропонованого концептуального підходу є представлення типології розвитку підприємства роздрібної торгівлі за двома ієрархічними рівнями – за природою змін (кількісні, структурні, якісні) та за видами розвитку (масштабність, векторність, інтенсивність, інтегрованість, характер динаміки змін, збалансованість, характер використанням ресурсів). Відповідно до виділених типів і видів розвитку визначено сукупність цілей і критеріїв оцінки. Своєю чергою, згідно з виділеною сукупністю цілей визначено сукупність необхідних і доцільних підходів; обґрунтовано систему обов’язкових принципів, у межах якої виділено специфічні принципи. Даний концептуальний підхід є підґрунтям для розробки методології оцінки розвитку, що сприятиме формуванню конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Лук’янов В. І.
Оцінка сучасного стану функціонування підприємств житлово-комунального господарства Харківського регіону (c. 248 - 254)

У роботі виявлені основні чинники, що визначають ефективність функціонування ЖКК у регіонах України. Зазначено, що підприємства ЖКГ Харківського регіону мають численні проблем, які пов’язані з нестачею робочої сили на підприємствах галузі; сировини, матеріалів, устаткування; з фінансовими обмеженнями та іншими негативними факторами. Проведений аналіз функціонування підприємств ЖКГ довів, що за видами економічної діяльності частка підприємств постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря несуттєво, але зменшується, а підприємств водопостачання, каналізації, поводження з відходами, навпаки, збільшується. Проведено аналіз структури капітальних інвестицій за джерелами фінансування Харківської області (у відсотках до загального обсягу інвестицій по регіону). Проаналізовані грошові витрати домогосподарств за децильними групами залежно від розміру середньодушових еквівалентних грошових доходів. Доведено, що для сталого розвитку підприємств ЖКГ Харківського регіону необхідно забезпечити стабільне фінансування будівництва й модернізації систем комунальної інфраструктури, фінансування технічних і технологічних заходів, трансформування організаційної та управлінської структур житлово-комунального комплексу.

Стаття написана українською мовою


Пашкевич М. С.
Проектно-орієнтоване калькулювання витрат в управлінському обліку для цілей управління сталим розвитком підприємств (c. 255 - 260)

Метою статті є обґрунтування концептуальних засад проектно-орієнтованого калькулювання витрат для цілей інформаційного забезпечення управління сталим розвитком підприємства. Проаналізовано підходи до трактування сталого розвитку на рівні підприємств та визначаено необхідність застосування вартісного підходу. Запропоновано розглядати концепцію сталого розвитку Р. Пассета у вигляді кіл економіки, соціуму та навколишнього середовища, що збігаються між собою, у площині категорій управлінського обліку, а саме – доходів та витрат. Це дозволило запропонувати концепцію проектно-орієнтованого калькулювання доходів та витрат і трактувати сталий розвиток підприємства в управлінському обліку як наявність соціальних, екологічних та економічних проектів, які генерують однаковий обсяг доходів та витрат. Практична цінність отриманих результатів полягає у пропозиції фактичного інструментарію групування доходів та витрат для подальшої оцінки рівня сталого розвитку підприємства, порівняння сталого розвитку підприємств між собою та вчинення необхідного управлінського впливу для досягнення поставлених цілей.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Гапонюк М. А.
Діяльність державних підприємств в Україні (c. 254 - 260)

Метою статті є дослідження діяльності державних підприємств (ДП) в Україні. Для її досягнення було проведено аналіз фінансових результатів діяльності державних підприємств, а також аналіз та порівняння груп ДП відповідно до рекомендацій щодо їх майбутнього статусу в рамках стратегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Визначено, що серед більше третини рекомендованих до закриття державних підприємств переважають невеликі за обсягом активів компанії з близькими до нуля фінансовими результатами. Під приватизацію підпадають близько чверті компаній, серед яких переважають відносно невеликі підприємства. Винятком є державні банки, що виступають одними з найбільших учасників фінансового ринку країни. Майже всі найбільші державні підприємства заплановано залишити в державній власності. Фінансовий результат не може бути єдиним критерієм стосовно того, чи варто залишати компанію в державній власності. Потрібно звертати увагу на те, чи має діяльність компанії суспільний ефект, якого неможливо або дуже складно досягти в рамках приватної власності. Вивчення цього питання та формування відповідних рекомендацій має бути темою подальшого дослідження.

Стаття написана українською мовою


Александрова К. І.
Розробка та впровадження бізнес-процесів для підвищення якості та безпеки продукції підприємства (c. 261 - 268)

Метою статті є створення більш ефективних підходів до побудови бізнес-процесів шляхом синтезу теоретичного базису попередніх досліджень та практичного досвіду. Наведено визначення бізнес-процесів, описано види та шляхи управління ними. Вказано основні цілі імплементації бізнес-процесів, що пов’язані з об’єктивною нейрофізіологічною обмеженістю когнітивних здібностей людини. Представлено програми розробки, аналізу та формалізації бізнес-процесів. За допомогою вартісного аналізу бізнес-процесів висвітлено шляхи зниження собівартості продукції, що виробляється, та підвищення ефективності виробництва в цілому. Розглянуто різні підходи до побудови бізнес-процесів та виділено основні етапи для самостійної побудови бізнес-процесів на підприємстві. На основі однієї з ефективних моделей покроково описано побудову бізнес-процесів та запропоновано коригування існуючої класичної моделі. Підкреслено найбільш поширені помилки при побудові бізнес-процесів та надано практичні рекомендації з опису бізнес-процесів підприємства.

Стаття написана українською мовою


Засадний Б. А.
Методика оцінки впливу застосування МСФЗ на фінансовий стан підприємств (c. 269 - 274)

У статті розкрито особливості методики визначення загального впливу першого застосування МСФЗ при формуванні фінансової звітності на фінансовий стан підприємств (поліпшення, погіршення або відсутність змін фінансового стану). Також надано оцінку підготовки та достовірності інформації фінансової звітності, вперше підготовленої за МСФЗ, з метою виявлення системності або формальності. Обґрунтовано твердження про те, що ті підприємства, фінансовий стан яких залишився незмінним після переходу на застосування МСФЗ, підійшли з формальної позиції щодо трансформаційних коригувань і застосування концептуальних принципів при формуванні фінансової звітності.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Крутова А. С., Нестеренко О. О.
Методологічні засади відображення об’єктів природного капіталу у звітності підприємства (c. 177 - 184)

Метою статті є розробка методологічних аспектів класифікації та розкриття природного капіталу в інтегрованій звітності вітчизняних суб’єктів господарювання. Розглянуто еволюцію природного капіталу та визначено питання впровадження державної стратегії екологічної політики відповідно до вимог Директив Європейського Союзу. Визначено основні завдання бухгалтерського обліку природного капіталу. Розроблено схему взаємозв’язку функцій природного капіталу, до яких на мікрорівні віднесено функції забезпечення безперервності діяльності, захисну, контролюючу, розподільчу, регулюючу та інноваційну. Розроблено рекомендації щодо розкриття інформації про природний капітал в інтегрованій звітності в тривимірному часовому просторі. З метою комплексного врахування багатогранної структури природного капіталу при формуванні інтегрованої звітності розроблено класифікацію природного капіталу за об’єктами обліку: активи оборотні, активи необоротні та пасиви. Досліджено участь природного капіталу у формуванні фінансового результату для забезпечення сталого розвитку діяльності суб’єкта господарювання.

Стаття написана українською мовою


Ситник Г. В., Олесенко І. С.
Управління платоспроможністю підприємства торгівлі в системі формування його економічної безпеки (c. 185 - 193)

У статті на основі дослідження існуючих підходів до трактування поняття «управління платоспроможністю підприємства» та на основі ідентифікації й розвитку його сутнісних характеристик уточнено зміст даного поняття. Визначено та детально охарактеризовано основні системоутворюючі елементи управління платоспроможністю підприємства торгівлі: об’єкт, суб’єкти, мета, завдання, принципи, функції, підсистеми (контури) управління. Представлено цільовий вектор управління платоспроможністю підприємства торгівлі, спрямований на зростання ринкової вартості підприємства. Відповідно до визначених контурів управління платоспроможністю підприємства торгівлі систематизовано методи та інструменти управлінського впливу. Обґрунтовано структурно-логічну послідовність процесу управління платоспроможністю підприємства торгівлі, яка охоплює стратегічний, поточний і оперативний рівні та містить дев’ять взаємопов’язаних етапів роботи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Гонтарева І. В., Чередник А. О.
Методичний підхід до оцінки ризиків розробки та реалізації венчурного проекту (c. 130 - 136)

Мета статті полягає у дослідженні теоретичних і методичних засад виявлення та оцінки ризиків, що виникають під час залучення венчурного бізнесу до розвитку промислових підприємств. Розглянуто наведені в науковій літературі види ризиків, що виникають у процесі залучення венчурного бізнесу, зокрема, під час розробки та реалізації венчурного проекту. На основі аналізу теоретичних аспектів венчурних ризиків запропоновано розрізняти загальні та ситуаційні ризики залучення венчурного бізнесу. Під загальними ризиками розуміються ризики, що виникають незалежно від підприємства, що залучає венчурний бізнес, ситуаційні ризики виникають безпосередньо залежно від способу залучення венчурного бізнесу. Дослідження методичних основ оцінки венчурних ризиків показав, що наведені в науковій літератури методичні підходи не охоплюють повний спектр ризиків розробки та реалізації венчурних проектів. Отже, в роботі обґрунтовано методичний підхід до оцінки ризиків розробки та реалізації венчурного проекту, який передбачає визначення обсягу можливих втрат на кожному з етапів розробки та реалізації венчурного проекту за сценаріями розвитку. Перспективою подальших досліджень є детальний аналіз чинників, що виступають перешкодою для залучення венчурного бізнесу до розвитку промислових підприємств, а також формують перелік додаткових ризиків венчурної діяльності підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Краснокутська Н. С., Сокол Н. А.
Формування портфеля заходів соціальної відповідальності підприємства з урахуванням пріоритетів стейкхолдерів (c. 132 - 139)

Подано послідовність формування портфеля заходів соціального спрямування на підприємстві, яка розроблена в рамках концепції соціальної відповідальності бізнесу, що ґрунтується на теорії зацікавлених сторін. Вибір соціальних заходів і проектів запропоновано здійснювати з огляду на: цільові настанови і мотиви реалізації соціальних програм; склад зацікавлених сторін підприємства; пріоритетність для стейкхолдерів соціальних заходів з урахуванням їх складу (економічних, соціальних, екологічних) та напряму реалізації (зовнішнє, внутрішнє середовище); готовність підприємства до впровадження заходів соціального спрямування. Наведено типологію соціального профілю торговельного підприємства з виділенням ключових характеристик і показників оцінювання. Представлено методичні засади для визначення пріоритетності вирішення економічних, екологічних, соціальних питань з огляду на значущість стейкхолдера, рівень ризику діяльності торговельного підприємства залежно від реалізації очікувань стейкхолдера та суттєвості для нього соціальних проблем. Визначено напрями та показники для оцінювання готовності підприємства до впровадження заходів соціального характеру.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Бережна А. Ю.
Ресурсозбереження як стратегічний напрямок розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (c. 262 - 266)

У сучасних умовах функціонування ринкової економіки все більшого значення набувають підприємства житлово-комунального господарства (ЖКГ), адже їх основне завдання – задовольняти першочергові потреби населення та різних категорій споживачів. Найбільшу частку питомої ваги ЖКГ займає саме підгалузь «водопровідно-каналізаційне господарство» (ВКГ). На сьогоднішній день ресурсозбереження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства є вкрай важливим стратегічним напрямком не лише на мікрорівні (підприємств), а й на макрорівні (держави). Сьогодні урядом розроблено ряд проектів та програм щодо ресурсозбереження на підприємствах ВКГ, проте більшість з них залишили свій слід лише на папері, так і не знайшовши відображення в практичній діяльності підприємств. Тому тема ресурсозбереження набуває особливої актуальності. Саме на вирішення цих питань і спрямована стаття.

Стаття написана українською мовою


Нестерова С. В., Ковальчук І. Є., Мартин В. В.
Підходи до оцінки фінансового потенціалу підприємства (c. 267 - 272)

У статті висвітлено підходи до тлумачення фінансового потенціалу підприємства та розглянуто окремі методи його оцінки. Встановлено, що найбільш поширеним є ресурсний підхід, у відповідності до якого фінансовий потенціал підприємства визначається наявністю в нього фінансових ресурсів та можливістю щодо залучення та ефективного управління ними. Проаналізовано пропоновані дослідниками методи оцінки фінансового потенціалу, більшість з яких ґрунтується на використанні класичних показників коефіцієнтного аналізу фінансового стану підприємства (ліквідності, платоспроможності, стійкості, оборотності та рентабельності), але з акцентом на забезпечення достатності їх значень у перспективі. Ряд методів базується на розрахунку інтегрального показника, який враховує додаткові параметри, що свідчать про спроможність підприємства генерувати фінансові ресурси. Систематизовано фактори, що визначають рівень фінансового потенціалу, та показники, які дозволяють оцінити рівень фінансової стійкості та здатність підприємства підтримувати ступінь забезпечення фінансовими ресурсами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Тимошенко О. В., Грушина А. І.
Кредитування малого та середнього бізнесу в Україні: проблеми та перспективи (c. 207 - 212)

Метою публікації є дослідження механізмів грошово-кредитної політики підтримки малого та середнього бізнесу в умовах трансформації національної економіки. Досягнення результатів дослідження зумовлює виконання таких завдань: узагальнення основних положень грошово-кредитної політики в Україні, виокремлення особливостей системи грошово-кредитної політики підтримки малого підприємництва. Результати проведеного дослідження дозволяють дійти таких висновків: систему підтримки малого та середнього підприємництва в подальшому передбачається вдосконалювати за кількома напрямками (зокрема, поліпшення системи спеціальних податкових режимів, створення умов для освоєння суб’єктами МСБ нових ринкових ніш; забезпечення доступу до кредитних ресурсів). Перед держорганами стоїть складне завдання, оскільки в нестабільних економічних умовах малий і середній бізнес найбільше потребує підтримки. Активні дії держави, зміна економічних умов в цілому тощо дозволять переломити ситуацію, що склалася. Перспективою подальших досліджень в цьому напрямі може стати розробка механізму реалізації та функціонування вітчизняної системи підтримки малого та середнього бізнесу, адекватної сьогоднішнім умовам.

Стаття написана українською мовою


Репушевська Ю. О.
Пріоритети вибору немонетарного або монетарного підходів до розробки реструктуризаційних стратегій промислових підприємств (c. 279 - 285)

У статті розглянуто завдання стосовно визначення та запровадження антикризових перетворень діяльності промислових підприємств з метою їхньої реструктуризації з позицій відновлення та збереження капіталоутворювальної функції. Однією з найбільш вагомих перешкод, яка сповільнює чи зводить нанівець ефективність переважної більшості реструктуризаційних стратегій вітчизняних підприємств, є не зовсім коректне трактування та практичне використання терміна «ринкова вартість майна та майнових прав». Тому в роботі надано авторське визначення цієї категорії. Огляд літературних джерел та авторські розробки дозволили дійти висновку, що залежно від цілей та інтересів, які спонукають власника або інвестора проводити реструктуризацію, можна виділити два підходи: монетарний та немонетарний. Неефективний власник обирає монетарний підхід до проведення реструктуризаційних стратегій та ухвалює управлінські рішення щодо майна та майнових прав, ґрунтуючись саме на ринковій вартості об’єктів оцінки. Ефективний власник вважає за доцільне отримати значно більшу додану вартість від діяльності підприємства. Тому він обирає немонетарний підхід, що передбачає істотні капітальні вкладення в модернізацію діяльності підприємства як цілісного майнового комплексу.

Стаття написана українською мовою


Луцюк І. В.
Методичні аспекти контролю витрат на якість продукції: завдання, етапи та процедури (c. 286 - 290)

Метою статті є розвиток системи внутрішнього контролю витрат підприємства з урахуванням інформаційних потреб системи управління якістю продукції. На підставі аналізу напрацювань вітчизняних і закордонних науковців у статті обґрунтовано сутність та завдання внутрішнього контролю витрат на якість як одного із ефективних інструментів управління якістю, якому, однак, не приділяється достатньо уваги через складність виокремлення витрат на якість із загальної номенклатури та недостатню методичну базу, що враховувала б специфіку цієї ділянки контролю. Розкрито особливості внутрішнього контролю різних класифікаційних груп витрат на якість та ключові елементи його методики: завдання, етапи, інформаційну базу, методи контролю, контрольні процедури. Запропоновано напрями вдосконалення методики внутрішнього контролю витрат на якість задля підвищення ефективності управлінських дій у сфері менеджменту якості продукції.

Стаття написана англійською мовою


Бірбіренко С. С., Малород К. О.
Теоретико-методологічні аспекти формування фінансової стійкості підприємства (c. 291 - 295)

Метою статті є дослідження понятійного апарату дефініції «фінансова стійкість», визначення теоретико-методологічних аспектів її формування та вивчення переліку факторів, що впливають на управління фінансовою стійкістю підприємства. Проаналізовано теоретичні засади формування фінансової стійкості підприємства. Надано авторське бачення визначення економічної категорії «фінансова стійкість підприємства». Розглянуто та детально проаналізовано такі види фінансової стійкості, як внутрішня, зовнішня, загальна та успадкована. Визначено, що за допомогою аналізу фінансової стійкості з’являється можливість оцінити спроможність підприємства адаптуватися до умов зовнішнього середовища та виявити рівень його незалежності від зовнішніх джерел фінансування. Ураховуючи різноманітність підходів стосовно аналізу господарської діяльності, запропоновано визначення деяких функцій фінансової стійкості. Наведено узагальнений перелік принципів проведення аналізу фінансової стійкості підприємства. Визначено, що управління фінансовою стійкістю підприємства є комплексною системою форм, методів і принципів розроблення та прийняття управлінських рішень щодо забезпечення постійно зростаючого прибутку, збереження рівня платоспроможності та кредитоспроможності, підтримання фінансової рівноваги.

Стаття написана українською мовою


Ковалевська А. В., Петрова Р. В., Строков О. Ю.
Критичний аналіз методів вирішення задачі оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства (c. 296 - 302)

Дана робота спрямована на визначення специфічних рис, переваг та обмежень існуючих методів вирішення практичної задачі оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства. Дослідження дозволяє стверджувати, що сам процес оптимізації структури капіталу є управлінським, тобто таким, що складається із певної послідовності дій та який потребує усвідомлення та формулювання мети, критеріїв її досягнення. Проведений аналіз методів та моделей вирішення задачі оптимізації структури фінансових ресурсів підприємства показав, що вони мають різні передумови використання, спрямовані на досягнення різної мети, головним критерієм задачі обирають різні показники, мають певні обмеження у практичному використанні. Зроблено висновок щодо доцільності розробки та впровадження індивідуального підходу до вирішення даного завдання. Вибір та обґрунтування методу оптимізації буде залежати не лише від етапу життєвого циклу та ситуації на товарному ринку, а й від пріоритетних цілей і завдань (найбільш критичних чинників), від результатів діагностики та проведеної оцінки. Обґрунтування вибору методу вирішення визначеної задачі передує покращенню ефективності процесу управління фінансовими ресурсами підприємства в цілому.

Стаття написана українською мовою


Власова Н. О., Носирєв О. О., Кочетова Т. І.
Особливості стану та динаміки фінансових результатів підприємств промисловості за видами економічної діяльності (c. 303 - 309)

Цілями статті є дослідження тенденцій формування фінансових результатів підприємств промисловості та особливостей цього процесу в основних підгалузях за видами економічної діяльності й визначення основних проблем і можливостей фінансування інноваційного розвитку за рахунок внутрішніх джерел. Проаналізовано сучасний стан і динамічні зміни фінансових результатів підприємств промисловості за видами економічної діяльності в період 2010–2017 рр. Визначено основні тенденції, особливості окремих етапів формування фінансових результатів у різних підгалузях промисловості за видами економічної діяльності. Узагальнено проблеми щодо можливостей технологічної перебудови з точки зору забезпечення підприємств промисловості України внутрішніми фінансовими ресурсами. Обґрунтовано необхідність подальших досліджень специфіки формування фінансових результатів на підприємствах провідних галузей промисловості.

Стаття написана українською мовою


Осокіна А. В., Снаговська Є. С.
Сучасні підходи до побудови каналів збуту бізнес-організації (c. 310 - 314)

Метою статті є дослідження сучасних підходів до побудови каналів збуту, визначення основних проблем у процесі управління ними. Розглянуто збутові процеси підприємств, шляхи переходу продукції від виробника до кінцевого споживача. Проаналізовано сучасні моделі побудови каналів збуту та шляхи залучення й утримання клієнтської бази кожного каналу збуту. Розглянуто особливості, основні переваги та недоліки каналів збуту. Наведено приклади вибору та використання каналів збуту. Визначено відмінності управління збутовою системою підприємства залежно від обраного каналу збуту. Обґрунтовано актуальність переходу від одного каналу збуту до іншого залежно від наявних ринкових умов. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розгляд можливості використання більшою кількістю вітчизняних підприємств декількох каналів збуту в управлінні. Подальший розвиток маркетингової системи підприємства може привести до необхідності зміни обраного каналу збуту.

Стаття написана українською мовою


Нестеренко Р. В., Цапенко Н. Ю.
Науково-практичний підхід до розробки економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства (c. 315 - 319)

Метою статті є формування науково-практичного підходу до розробки економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Виділено підходи до визначення логістичної діяльності підприємства. Визначено, що важливими положеннями логістичного управління є не лише логістичні концепції, але й логістичні підходи, зокрема системний, функціональний і процесний. Проаналізовано основи формування логістичної діяльності підприємств. На основі проведеного дослідження сформовано науково-практичний підхід до розробки економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємства, сутність якого полягає в поєднанні інтересів виробника, споживача та постачальника, з урахуванням економічного та організаційного забезпечення. Цей підхід включає мету, завдання, функції та принципи, використання методичного інструментарію, проведення комплексного аналізу діяльності підприємства й формування та впровадження ефективних управлінських рішень щодо логістичної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Нестеренко Р. В.
Економіко-організаційне забезпечення логістичної діяльності підприємств: теоретичний аспект (c. 256 - 260)

Метою наукової статті є формування теоретичного базису економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств у сучасних умовах господарювання. Визначено сутність понять: економічне забезпечення, організаційне забезпечення, економіко-організаційне забезпечення, логістична діяльність підприємств. Наведено етапи формування економічного забезпечення діяльності підприємств. Визначено основні напрями процесу вдосконалення економіко-організаційного забезпечення логістичної діяльності підприємств. На основі проведеного дослідження визначено, що в сучасних перманентних умовах господарювання для ефективного розвитку підприємств необхідно перебудовувати та вдосконалювати господарську діяльність шляхом формування економіко-організаційного забезпечення їх логістичної діяльності, сутність якої полягає у формуванні структури логістичного управління шляхом розподілу логістичних функцій та операцій між всіма структурними підрозділами підприємства, у злагодженій роботі та відповідному контролі щодо використання матеріальної бази, що є основою ефективного результату діяльності підприємств.

Стаття написана українською мовою


Нікітюк В. Г.
Теоретичні засади побудови логістичних систем металургійного підприємства (c. 261 - 267)

У статті проведено аналіз логістичної діяльності країн світу (у тому числі й України та інших країн колишнього Радянського Союзу) та визначено основні тенденції її розвитку, що базувалися на величині міжнародного індексу ефективності логістики – LPI. Узагальнено існуючи підходи та запропоновано дефініцію «логістична система» металургійного підприємства. Основними елементами логістичної системи запропоновано вважати закупівлю, транспортування, складування, виробництво, збут (реалізацію) готової продукції, інформаційне забезпечення, управління відходами, персонал, який здійснює логістичну діяльність. З’ясовано властивості, притаманні логістичній системі промислового підприємства. Представлено класифікацію логістичних систем підприємства. Наведено переваги, що отримують фірми від створення логістичної системи. Зроблено висновок про необхідність побудови логістичної системи для промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Трифонова О. В., Трушкіна Н. В.
Управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств (c. 268 - 274)

Мінливий і непередбачуваний розвиток зовнішнього середовища підприємств є однією з причин виникнення різних видів ризиків господарської діяльності, у тому числі логістичної. Метою даної статті є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій стосовно вдосконалення управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств в умовах нестабільності. Проаналізовано й узагальнено існуючі наукові підходи до класифікації логістичних ризиків підприємств, що впливають на результати логістичної діяльності та потребують урахування під час прийняття відповідних управлінських рішень. Встановлено, що більшість науковців до таких ризиків відносить ті, що пов’язані з організацією процесів постачання, виробництва, складування, зберігання, транспортування, збуту продукції, а також договірної роботи. Уточнено зміст терміна «ризики логістичної діяльності підприємств», який пропонується розглядати як ймовірність настання подій, що призводять до збитків і втрат через виникнення простоїв, зривів у ланцюзі поставок і порушення стійкості логістичної системи. Виявлено ризики логістичної діяльності промислових підприємств, які згруповано в дві групи: екзогенні (політичні, інституційні, ринкові, фінансові, екологічні) та ендогенні (пов’язані з процесами матеріально-технічного забезпечення, формування запасів, економічні, технологічні, транспортні, збутові, інформаційні, екологічні). Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


Загурський О. М., Погоріла А. А.
Застосування вартісно-орієнтованого управління для оцінки фінансового стану підприємства (c. 275 - 280)

Створення системи вартісно-орієнтованих показників з подальшим моніторингом вартості підприємства дозволяє спрогнозувати та мінімізувати негативні наслідки кризових явищ. У статті проведено аналіз методичних підходів до вартісно-орієнтованого управління фінансами підприємств та обґрунтування рекомендацій щодо його запровадження у вітчизняну практику фінансового менеджменту. Розкрито основні системи показників вартісно-орієнтованого управління на прикладі ПрАТ «Росава». Проведено оцінку фінансового стану підприємства та визначено його основні проблеми в короткостроковій перспективі. Доведено, що використання вартісно-орієнтованих показників не потрібно розглядати виключно як інструментарій діагностики кризового фінансового стану підприємства. Для отримання максимального ефекту від їх використання вони мають бути впроваджені в цілісну систему антикризового контролінгу, тобто в систему стратегічного та оперативного планування, мотивації, аналізу та контролю.

Стаття написана українською мовою


Мельник А. О., Штефан Л. І.
Прибутковість підприємств України: сучасний стан, динаміка та шляхи підвищення (c. 281 - 287)

У статті розглянуто сутність прибутку підприємств і досліджено основні тенденції прибуткового стану вітчизняних підприємств за останні п’ять років. Визначено основні причини зменшення рівня прибутковості вітчизняних підприємств. Розглянуто структуру чистого прибутку підприємств України за видами економічної діяльності. Проаналізовано співвідношення прибуткових і збиткових підприємств в Україні, виявлено динаміку кількості прибуткових підприємств. Проведено аналіз рівня рентабельності вітчизняних підприємств за результатами операційної діяльності. Запропоновано з метою підвищення рівня прибутковості на вітчизняних підприємствах застосовувати шкалу прибутковості.

Стаття написана українською мовою


Гаркуша Н. М., Руденко І. В.
Класифікація матеріальних оборотних активів у системі управління підприємством (c. 288 - 296)

Метою статті є дослідження методологічних засад класифікації матеріальних оборотних активів підприємства. Зазначено, що на ефективність управління поточними матеріальними активами суттєво впливає наявність науково обґрунтованої їх класифікації, яка дає можливість більш ґрунтовно будувати організацію бухгалтерського обліку, здійснювати аналіз, планування і прогнозування, виявляти певні співвідношення в їх видах, джерелах формування та врахувати їх вплив на результати операційної діяльності підприємства. На основі вивчення праць вітчизняних і зарубіжних вчених та існуючих у практиці класифікацій матеріальних оборотних активів підприємств виявлено найбільш типові класифікаційні ознаки та досліджено сучасні підходи до встановлення нових. Виходячи із особливостей управління цим видом активів систематизовано, узагальнено та доповнено класифікацію матеріальних оборотних активів. Різноманіття зазначених класифікаційних ознак створює об’єктивні передумови для підвищення рівня обґрунтованості управлінських рішень у сучасних складних економічних умовах.

Стаття написана українською мовою


Шарко М. В., Гусаріна Н. В.
Бізнес-аналітика ключових тенденцій розвитку суднобудівних підприємств в Україні (c. 297 - 303)

Представлено результати аналітичного обґрунтування стратегій економічного розвитку підприємств суднобудівної галузі на підставі аналізу впливу зовнішнього середовища з політичних, економічних, технологічних і соціальних аспектів. Окрім визначення значимих факторів ключових ринкових тенденцій, вказано спрямованість їх впливу, рангів і пріоритетів загроз і напрямків розцвітку. Запропоновано методологію уявлення очікуваних наслідків впливу зовнішнього середовища (шляхом ранжування зважених оцінок факторів макросередовища) та ступінь їх впливу (у вигляді відповідних індексів вербальних оцінок ймовірності їх реалізації). Це вказує на ступінь готовності підприємств суднобудівної галузі до реагування на зміни зовнішнього середовища та забезпечує результативність прийняття управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Білявська А. В., Мізунська І. Р., Ковальчук Н. О.
Аналітичні аспекти управління рівнем ліквідності та платоспроможності підприємств енергетики (c. 255 - 261)

Метою статті є оцінювання реального фінансового стану АТ «Чернівціобленерго» і АТ «Львівобленерго» та визначення можливих шляхів покращення управління наявними активами цих двох організацій. Проведено комплексний аналіз фінансового стану вищезгаданих підприємств. Здійснено оцінку їх ліквідності та платоспроможності; розраховано відповідні показники за аналізований період – 2015–2017 рр.; коротко окреслено економічне значення кожного показника та його фактичну роль в дослідженні стану підприємств. Проаналізовано дотримання підприємствами «золотого правила фінансування» за досліджуваний термін. Визначено основні проблеми нестійкого фінансового стану організацій з огляду на визначені коефіцієнти та запропоновано кроки, доцільні для стабілізації ситуації.

Стаття написана українською мовою


Мельник О. М.
Принципи формування та використання механізмів ресурсного забезпечення діяльності переробного підприємства (c. 261 - 266)

Метою статті є дослідження механізмів ресурсного забезпечення діяльності підприємства, що створює необхідну основу для вироблення концепції управління ресурсами. Наведено авторське розуміння механізму ресурсного забезпечення, а саме: це система інституційних елементів, необхідна для розподілу й перерозподілу ресурсів господарюючими суб’єктами та їх структурними підрозділами, а також для трансформації ресурсів з однієї форми в іншу. При побудові структури ресурсного потенціалу підприємства запропоновано ґрунтуватися на взаємодії трьох складових, які найповніше характеризують внутрішній стан підприємства: блок системи управління (планування, організація, стимулювання, контроль), блок ресурсів (основний і оборотний капітал, трудові та інформаційні ресурси) і блок, який виокремлює види діяльності (аналітична, виробнича, комунікаційна, соціальна). У моделі стратегічного забезпечення ресурсами, яка є відкритою системою, запропоновано передбачити комунікаційний блок, який забезпечуватиме рух інформаційних потоків за двома основними напрямками: «підприємство – зовнішнє середовище», «зовнішнє середовище – підприємство».

Стаття написана українською мовою


Вітюк А. В., Савельєва А. О.
Аналітичне дослідження факторів впливу на фінансову стійкість машинобудівних підприємств Вінницької області (c. 267 - 273)

Мета статті полягає у вивченні фінансової стійкості машинобудівних підприємств Вінницької області. Аргументовано основну причину дослідження фінансової стійкості саме машинобудівних підприємств. Проаналізовано та порівняно значення фінансової стійкості машинобудівних підприємств, що відрізняються за розмірами, продукцією, яка випускається, та обсягами діяльності. Визначено основні фактори впливу на фінансову стійкість машинобудівних підприємств. Встановлено основні макро- та мікроекономічні проблеми, що впливають на фінансову стійкість машинобудівних підприємств. Доведено, що основною причиною погіршення фінансової стійкості машинобудівних підприємств є ігнорування підприємствами політики стабільного поповнення власного та власного оборотного капіталу. Важливе негативне значення також має відмова підприємств від довгострокового фінансування. Встановлено, що слабке фінансування необоротних активів, яке свідчить про низький рівень модернізації основних засобів, негативно впливає на фінансову стійкість машинобудівних підприємств.

Стаття написана українською мовою


Волошан І. Г., Волковська Я. В.
Облікова і податкова політика в управлінні бізнес-процесами промислових підприємств (c. 273 - 278)

Метою статті є визначення елементів та факторів впливу облікової та податкової політики на формування обліково-інформаційної системи промислового підприємства. Доведено, що обліково-інформаційна система підприємства залежить від його господарської діяльності, а саме: сукупності внутрішніх та зовнішніх бізнес-процесів, що є об’єктами обліку; параметрів облікової політики підприємства, які визначають склад, структуру інформаційної системи, канали руху інформації та інформаційні зв’язки. Систематизовано фактори впливу на розмір податкових платежів та вибір оптимальної податкової політики за загальновизнаними аспектами. Запропоновано структуру єдиної облікової політики для підприємства, яка складається з чотирьох розділів: загальні положення; облікова політика для цілей бухгалтерського обліку; облікова політика для цілей податкового обліку; облікова політика для цілей управлінського обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Лебедко С. А.
Інтегральне оцінювання рівня економічної безпеки транспортних підприємств (c. 259 - 266)

Забезпечення достатнього рівня економічної безпеки в діяльності транспортних підприємств у ринкових умовах є одним із основних завдань керівництва, оскільки від цього залежить ефективність функціонування підприємства. У статті на основі аналізу наукових джерел виявлено, що найпоширенішим є комплексний (інтегральний) підхід до визначення рівня економічної безпеки підприємства. Запропоновано методичний підхід до визначення рівня протидії загрозам економічній безпеці транспортних підприємств на основі інтегрального оцінювання. Розроблено послідовність та систему показників оцінювання рівня економічної безпеки транспортного підприємства за видами загроз. За результатами проведеного експертного опитування запропоновано інтегральний показник рівня економічної безпеки транспортних підприємств, який розраховано для трьох досліджуваних транспортних підприємств. Результати розрахунку інтегрального показника економічної безпеки для досліджуваних транспортних підприємств дозволили визначити перелік першочергових заходів щодо забезпечення цільового рівня економічної безпеки. Застосування запропонованого інтегрального оцінювання дозволить транспортному підприємству забезпечити прийняття ефективних управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію чи уникнення впливу загроз на його діяльність, а отже, і досягти високого рівня його економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Нестеренко Р. В.
Методичні аспекти забезпечення логістичної діяльності підприємств як напрям їх ефективного функціонування та розвитку (c. 266 - 270)

Метою статті є розробка методичних аспектів забезпечення логістичної діяльності підприємств як напрям їх ефективного функціонування та розвитку в сучасних умовах господарювання. Детально проаналізовано етапи еволюційного розвитку логістики в бізнесі у XX столітті. Визначено вплив логістики на економіко-організаційну діяльність підприємств. Доведено, що для впровадження логістики на підприємстві необхідно провести аналіз економіко-організаційної діяльності підприємств за допомогою сучасних методів оцінки. У процесі впровадження логістики в діяльність підприємства рекомендується дотримуватися таких принципів: використання програмних модулів; поетапного створення системи; гнучкості системи з погляду специфічних вимог конкретного застосування; розгляду підприємства як еколого-соціально-економічної системи; неподільності логістичного ланцюга постачання – виробництво – збут; єдності; зв’язку інформаційної та виробничої діяльності; розвитку (поява нових цілей і завдань); динамізму; оперативності т ін.

Стаття написана українською мовою


Каткова Н. В., Мурашко І. С.
Алгоритм реалізації механізму сталого розвитку підприємства (c. 271 - 276)

Стаття присвячена побудові алгоритму реалізації механізму сталого розвитку як необхідної умови його впровадження у практичну діяльність вітчизняних підприємств. Досліджено наукові підходи до побудови алгоритмів реалізації організаційно-економічного механізму, реалізації стратегії сталого розвитку тощо. Узагальнивши погляди вчених і застосувавши біономічний підхід, авторами запропоновано алгоритм реалізації механізму сталого розвитку як інструменту забезпечення реалізації місії та стратегічних цілей підприємства, який включає такі етапи: діагностика «захворювань» і наявних ресурсів та визначення короткострокових цілей, або постановка цілей та діагностика залежно від впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства; визначення сценаріїв співвідношення складових сталого розвитку підприємства; обґрунтування інструментів забезпечення сталого розвитку; контроль за реалізацією механізму сталого розвитку; оцінка ефективності механізму сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Копилюк О. І., Гузар У. Є., Гута С. В.
Сучасні підходи до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства (c. 229 - 234)

Мета статті полягає в удосконаленні існуючих теоретичних і методологічних підходів до організації системи фінансово-економічної безпеки підприємства. З урахуванням огляду існуючого наукового доробку запропоновано авторський підхід до формування системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, суті, компонентів та дієвого механізму, який є сукупністю відповідних методів, важелів та інструментів. Обґрунтовано методологічну основу формування системи фінансово-економічної безпеки підприємства з урахуванням єдності взаємопов’язаних елементів. Відзначено, що функціонування системи фінансово-економічної безпеки підприємства повинно враховувати низку основоположних компонентів: принципи побудови, його організаційну та управлінську структуру, ефективне функціонування підрозділів і служб, у тому числі з управління фінансово-економічною безпекою. Системний та безпекоорієнтований підходи спрямовані на досягнення мети, цілей та завдань діяльності підприємства в поточному та стратегічному вимірах. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка дієвої стратегії розвитку фінансово-економічної безпеки, яка б характеризувалася тісним взаємозв’язком і взаємообумовленістю її основних складових.

Стаття написана українською мовою


Сторожук Т. М.
Звіт про рух грошових коштів як інформаційне джерело управління грошовими потоками підприємства (c. 235 - 240)

Аналітичні можливості звіту про рух грошових коштів значні та важливі, але використовуються не повною мірою. Звіт відображає вплив операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств на стан його грошових коштів та їх еквівалентів за звітний період часу і дає змогу пояснити причини змін за цей період. Політика управління залишками грошових активів повинна передбачати рентабельне їх використання. Відображення руху грошових коштів від операційної діяльності може здійснюватися як за прямим, так і за непрямим методом. Прямий метод дозволяє проаналізувати й оцінити напрями надходження та витрачання грошей, простежити рух грошових потоків у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, зробити аналіз чистого грошового потоку і визначити його структуру. Звіт, складений за непрямим методом, відображає причини зміни залишку грошових коштів та їх перетворення на різні форми активів і розкриває взаємозв’язок отриманого прибутку зі зміною оборотних активів і поточних зобов’язань та забезпечень. Зважаючи на важливість грошових коштів, різну аналітичну цінність звіту за прямим і непрямим методом та з метою ефективного всебічного аналізу грошових потоків для прийняття дієвих управлінських рішень запропоновано складати звіт за обома методами.

Стаття написана українською мовою


Андрусів У. Я.
Методи оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств у національній економіці (c. 241 - 246)

Стаття присвячена вдосконаленню методики щодо оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств національної економіки в умовах глобалізованого поступу. Висвітлено теоретичні засади формування конкурентних переваг промислових підприємств у національній економіці. Сформовано методику щодо управління конкурентоспроможністю промислових підприємств, який складається з трьох послідовних етапів. На першому етапі визначається потенційний рівень конкурентоспроможності промислового підприємства. На другому етапі проводяться оцінювання кожного з факторів та розрахунок узагальнюючих показників стану внутрішнього та зовнішнього середовища. Третій етап полягає в уточненні конкурентної позиції промислових підприємств країни на ринку. Результати дослідження дозволяють робити більш ґрунтовні висновки про стан конкурентоспроможності промислових підприємств у національній економіці та полегшують прийняття управлінських рішень щодо поліпшення окремих напрямів їх діяльності.

Стаття написана українською мовою


Луцишина Є. В.
Стан інтеграційних процесів розвитку підприємств в економіці України (c. 247 - 254)

Метою статті є визначення закономірностей розвитку підприємств в умовах інтеграційних тенденцій та оцінка активності інтеграційних процесів в Україні. На підставі аналізу статистичних даних, порівняння перебігу процесів злиття та поглинання в Україні та світі рівень активності інтеграційних процесів в Україні був визначений невисоким. Серед інтеграційних стратегій вітчизняні підприємства надають перевагу набуттю контролю та придбанню акцій (часток, паїв), натомість активність створення інтеграційних структур із оформленням юридичної особи мінімальна. До інтеграційних процесів на підставі концентрації активно залучаються іноземні інвестори та підприємства за участю іноземних інвесторів. Установлено закономірність: вітчизняні підприємства переважають за кількістю укладених угод, а іноземні – за вартістю укладених угод. Інтеграційні процеси в Україні мають яскраво виражену галузеву спеціалізацію. Відмінністю українського ринку злиттів та поглинань від світових трендів є активність угод в АПК. В Україні створюються заохочувальні умови для вертикальної інтеграції, інтеграції малих і середніх підприємств, водночас встановлюються інституційні обмеження для концентрації в межах горизонтальної інтеграції.

Стаття написана українською мовою


Посохов І. М., Жадан Ю. В.
Застосування науково-методичного частотного підходу до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України (c. 255 - 264)

Метою статті є дослідження комплексної оцінки фінансового стану та застосування науково-методичного частотного підходу до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України. Запропоновано науково-методичний підхід до комплексної кількісної оцінки фінансово-економічних ризиків підприємств олійно-жирової галузі України, що містить авторський аналітичний підхід до оцінювання ризику, який являє собою комбінацію статистичного методу й експертного аналізу; оцінку інтегрального фінансового ризику методами факторного аналізу та логіт-моделювання в динаміці на прикладі підприємств олійно-жирової галузі України. Напрямом подальших наукових досліджень є необхідність управління ризиками за допомогою розробки та використання механізму управління ризиками та побудови систем управління ризиками на підприємствах олійно-жирової галузі України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Коваль Н. І., Григораш М. В.
Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства (c. 246 - 251)

У статті розглянуто сутність витрат і специфіку перспективного аналізу на підприємстві, а також роль, що відіграє аналітична робота для побудови плану організації діяльності господарської одиниці. Досліджено природу виникнення витрат на сільськогосподарських підприємствах і виконано пошук можливих резервів зниження витрат діяльності. Обґрунтовано та поглиблено теоретико-методичні підходи до аналізу витрат; розроблено практичні рекомендації щодо формування аналітичного забезпечення як інформаційної системи управління діяльністю підприємств. Визначено мету аналізу ефективності використання витрат і послідовність їх повернення у вигляді доходу. Розглянуто та доповнено перелік показників, що використовуються для аналізу динаміки витрат і використання ресурсів підприємства.

Стаття написана українською мовою


Посохов І. М., Жадан Ю. В.
Маржинальний аналіз підприємств олійно-жирової галузі в умовах невизначеності та ризику (c. 252 - 260)

Проведено аналіз публікацій наукових досліджень різних авторів та маржинальний аналіз підприємств олійно-жирової галузі в умовах невизначеності та ризику. Викладено теорію беззбитковості, відповідні алгебраїчні методи та наведено їх графічну інтерпретацію для умов олійно-жирової галузі України. Досліджено ситуацію з виникненням невизначеності та ризику в маржинальному аналізі. Виконано емпіричну оцінку ризику для 11 підприємств олійно-жирової галузі та розрахунок точок беззбитковості діяльності ПАТ з ІІ «ДОЕЗ» з урахуванням фактора невизначеності за 2015–2016 рр. Напрямами подальших наукових досліджень є розробка науково-методичного підходу до обчислення оптимального рівня франшизи страховими компаніями України як складової систем управління ризиками промислових підприємств олійно-жирової галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Гапоненко О. Є., Дичко О. О., Шеянова Е. Д.
Реалізація технологічного процесу виробничо-торговельного підприємства (на прикладі ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика») (c. 136 - 141)

Статтю присвячено дослідженню технологічного процесу, що містить 3 групи операцій: операції, пов’язані із надходженням товарів на склад, зберігання товарів, операції з відпуску товарів. Охарактеризовано особливості реалізації технологічного процесу на прикладі конкретного складу виробничо-торговельного підприємства ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика». Проаналізовано всі позитивні та негативні фактори, що впливають на технологічні операції в процесі діяльності підприємства. Розраховано показники ефективності використання складських приміщень підприємства; коефіцієнт рівня механізації складських робіт. Запропоновано шляхи покращення технологічного процесу виробничо-торговельного підприємства шляхом придбання сучасних високопродуктивних підйомно-транспортних засобів для складських операцій; комп’ютеризації інформаційної системи управління товарними запасами і реалізації товарів.

Стаття написана українською мовою


Назаров Н. К., Бараннік І. О.
Економічна безпека експортно-імпортного потенціалу підприємства (c. 142 - 149)

Управління розвитком експортно-імпортного потенціалу потребує постійного моніторингу ризиків і загроз економічній безпеці, що має здійснюватися на науковій основі. На основі аналізу робіт провідних фахівців відображено види потенціалу промислових підприємств, було розглянуто інтегровану систему моніторингу рівня економічної безпеки підприємства та методологічні принципи, які її обумовлюють. У результаті дослідження були запропоновані основні складові управління експортно-імпортним потенціалом підприємства, виокремлено ті фактори зовнішнього середовища, які діють управління діяльністю підприємств в цілому, та ті, що опосередковано впливають на підприємство. Запропоновано модель побудови комплексної системи економічної безпеки з притаманними їй принципами, завданнями, об'єктами, що підлягають захисту, а також аспектами та напрямками досліджень і прогнозних оцінок. На основі проведеного дослідження виділено перспективні напрямки діяльності щодо забезпечення безпеки експортно-імпортного потенціалу підприємства, підкреслено необхідність створення чіткої розгалуженої структури, яка інтегрує діяльність усіх підрозділів підприємства і рівнів управління.

Стаття написана українською мовою


Вашай Ю. В., Дорошенко О. О.
Методичні аспекти дослідження стану виробничої безпеки держави в умовах військово-політичної нестабільності (c. 150 - 156)

Метою статті є аналіз адекватності сукупності показників, що характеризують стан виробничої безпеки України, та проведення її діагностики на підставі індикаторів, доповнених авторами. Проаналізовано комплекс показників, що передбачені чинною нормативно-правовою базою для оцінки рівня виробничої безпеки України, визначено позитивні та негативні аспекти їх застосування. Проаналізовано ключові показники виробничої безпеки України, що характеризують динаміку виробництва, ступінь зносу основних засобів, рентабельність операційної діяльності й ефективність діяльності підприємств за ключовими видами економічної діяльності. На підставі проведеного аналізу визначено загрози економічній безпеці та заходи державного управління, спрямовані на посилення виробничої безпеки. Аргументовано необхідність структурних перетворень в економіці. Автори доходять висновку, що аналіз стану виробничої безпеки України дозволяє виявити ключові сильні та слабкі позиції держави у цій сфері. Управління на державному рівні, спрямоване на ліквідацію виявлених загроз виробничій безпеці, дозволить комплексно вирішити назрілі економічні проблеми. Структура перебудова промисловості дасть змогу посилити експортний потенціал України, забезпечити достатній рівень рентабельності діяльності підприємств та вирішити цілий комплекс соціальних питань, пов’язаних із цим.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Білявська А. В., Мізунська І. Р., Юрій Е. О.
Порівняльний аналіз показників фінансового стану АТ «Чернівціобленерго» та АТ «Львівобленерго» (c. 169 - 176)

Метою статті є проведення оцінки реального фінансового стану АТ «Чернівціобленерго» й АТ «Львівобленерго» та визначення можливих шляхів покращення управління наявними активами цих двох організацій. Проведено комплексний аналіз фінансового стану вищезгаданих підприємств. Здійснено оцінку їх ліквідності та платоспроможності, фінансової стійкості та ділової активності, розраховано відповідні показники за три аналізовані періоди – 2015–2017 рр., коротко окреслено економічне значення кожного показника та його фактичну роль у дослідженні стану підприємств. Проаналізовано дотримання підприємствами «золотого правила фінансування» за досліджуваний термін. Визначено основні проблеми нестійкого фінансового стану організацій з огляду на обчислені коефіцієнти та запропоновано кроки, доцільні задля стабілізації ситуації.

Стаття написана українською мовою


Кондратенко Н. О., Волкова М. В.
Особливості управління реалізацією інвестиційних проектів на підприємстві (c. 176 - 181)

У статті визначено особливості управління реалізацією інвестиційних проектів на підприємстві. З’ясовано, що для будь-якого підприємства важлива розумна та цілеспрямована інвестиційна діяльність. Інвестування активів у реалізацію різних проектів несе в собі завдання досягнення визначених цілей залежно від політики підприємства. Визначено, що структура джерел фінансування інвестиційної діяльності змінюється залежно від фази ділового циклу: частка внутрішніх джерел знижується в період оживлення та підйому (підвищується інвестиційна активність). Розглянуто способи залучення капіталу для реалізації інвестиційних проектів. Зазначено, що управління реалізацією інвестиційних проектів має ряд певних правил і норм. З’ясовано, що важливу роль в управлінні реалізацією інвестиційних проектів для підприємства відіграє оцінка ризиків та можливість їх мінімізації. Визначено послідовність основних етапів з розробки системи моніторингу реалізації інвестиційного проекту на підприємстві. Зроблено висновок, що при ухваленні управлінських рішень щодо реалізації інвестиційних проектів, а також управління ними, необхідно використовувати комплексний підхід, який передбачає управління ризиками та впровадження системи моніторингу процесу управління інвестиційним проектом як складову, що забезпечує якість управління підприємством.

Стаття написана українською мовою


Якименко О. В.
Формування стратегічних цілей підприємства на основі системи управління логістичними витратами (c. 182 - 187)

У роботі запропоновано формування стратегічних цілей підприємства на основі системи управління логістичними витратами. З’ясовано, що фінансова складова залишається одним із найважливіших елементів внутрішнього потенціалу підприємства. Фінансові критерії відображають довгострокові цілі підприємства: забезпечують найбільшу прибутковість капіталу. Зазначено, що збалансована система показників навіть у межах своєї фінансової складової дозволяє сформувати не тільки критерії виконання довгострокових планів, але й враховувати всі зміни, які виникають при досягненні довгострокових цілей. Обґрунтовано, що ефективність використання активів та інвестицій досягається загальними показниками – збільшенням прибутковості, зменшенням витрат, збільшенням використання активів. Тут визначальними є логістичні потоки, головним з яких є матеріальний. Будь-якому підприємству для свого існування необхідні ресурси, які можуть потребувати значних капіталовкладень (це може бути спеціальне обладнання, новітні інформаційні системи, а також кваліфікований персонал). Визначено напрямки аналізу впливу на клієнтську складову діяльності підприємства, головні напрямки впливу на внутрішні бізнес-процеси підприємства та головні напрямки аналізу та цілі досягнення для складової «навчання і розвиток». Зроблено висновок, що реалізація цілей, які поставлені перед фінансовою, клієнтською складовими та складовою внутрішніх бізнес-процесів, залежить від можливостей складової «навчання і розвиток» системи управління логістичними витратами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Душак М. І.
Концептуальні засади формування фінансової архітектури підприємства (c. 205 - 211)

Метою статті є дослідження концептуальних засад формування фінансової архітектури підприємства та встановлення взаємозв’язків між ними. Визначено, що термін «фінансова архітектура» вживається на макро- та мікроекономічному рівнях і несе різне змістовне навантаження. Виокремлено два базові підходи щодо його визначення: як динамічної системи та як сукупності певних елементів. Після систематизації існуючих підходів до тлумачення фінансової архітектури надано авторське розуміння даного поняття. Визначено, що головною метою формування фінансової архітектури підприємства є забезпечення зростання ринкової вартості бізнесу та задоволення інтересів власників підприємства як головних стейкхолдерів. Основними елементами фінансової архітектури підприємства є структура власності, структура капіталу, корпоративне управління та контроль, а також фінансова модель. Запропоновано базові принципи формування фінансової архітектури. Визначено взаємозв’язок між фінансовою архітектурою, фінансовою стратегією та бізнес-моделлю підприємства.

Стаття написана українською мовою


Кримчак Л. А., Рудніченко Є. М.
Удосконалення інформаційної складової економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у контексті реалізації основних положень постмитного аудиту (c. 211 - 216)

Метою статті є розроблення пропозицій щодо вдосконалення інформаційної складової економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у контексті реалізації постмитного аудиту. Зазначено, що постмитний аудит є однією з форм митного контролю. Визначено, що метою постмитного аудиту є спрощення митних процедур і покращення взаємодії вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з органами митного регулювання. Зазначено основні принципи митного адміністрування, яких мають дотримуватися країни світу, відповідно до Всесвітньої митної організації та Світової організації торгівлі. Розглянуто головні стандарти Кіотської конвенції, які безпосередньо стосуються проведення постмитного аудиту. Сформовано пропозиції щодо вдосконалення інформаційної складової економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств у контексті їх взаємодії з митними органами.

Стаття написана українською мовою


Аболхасанзад Алиреза
Методичні рекомендації щодо зростання інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств (c. 217 - 224)

У статті встановлено, що в сучасних умовах господарювання, які характеризуються постійними трансформаціями та неоднозначними тенденціями в економіці України, особливого значення набувають процеси розвитку паливно-енергетичних підприємств, які впливають на функціонування інших сфер. Визначено необхідність формування інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств. Обґрунтовано зміст інвестиційної привабливості, запропоновано заходи щодо її підвищення на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. Застосовуючи економіко-математичний апарат, встановлено залежність між системними чинниками, що характеризують фінансовий та інвестиційний стан, рівень безпеки, просторове забезпечення, інвестиційну інфраструктуру, особливості функціонування паливно-енергетичного комплексу, та інтегральним показником інвестиційної привабливості на основі застосування методу кореляційно-регресійного аналізу. Це дозволяє запропонувати методичні рекомендації щодо її зростання задля забезпечення економічного розвитку паливно-енергетичних підприємств. Удосконалено систему інформаційно-аналітичного забезпечення економічної оцінки інвестиційної привабливості паливно-енергетичних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2019

Котенко О. О., Домашенко М. Д., Котенко Ю. Л.
Формування спеціалізованого інвестиційного фонду для забезпечення енерго- та ресурсозбереження на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність (c. 117 - 123)

Мета статті полягає в обґрунтуванні доцільності формування спеціалізованого інвестиційного фонду (буфера) на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, виокремлення напрямків його створення та шляхів використання з позиції постулатів сталого розвитку в контексті енерго- та ресурсозбереження. Відзначено, що курс на забезпечення сталого розвитку кожного підприємства, виробництва, організації є необоротною та адекватною до сучасних реалій тенденцією. Необхідність проведення переоснащення виробництв або побудова нових потужностей, заснованих на постулатах сталого розвитку, вимагає фінансових вливань, на що підприємство часто не має достатнього обсягу оборотних ресурсів, вдаючись до банківського кредитування або пошуку інвесторів, що знижує економічний ефект від взятого підприємством курсу та робить його залежним від зовнішніх кредиторів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є створення на підприємствах спеціалізованих інвестиційних буферів у вигляді відокремленого рахунка, який стане тим інструментом, що зможе забезпечити фінансову незалежність компанії в питаннях енерго- та ресурсозбереження; буде потужним антикризовим механізмом забезпечення фінансової стійкості в умовах мінливості економічного клімату та імпульсом для якісного розвитку підприємництва на благо країни та суспільства.

Стаття написана українською мовою


Колещук О. Я.
Концепція дифузій інноваційності підприємств: просторово-часовий процес (c. 123 - 128)

Метою статті є розробка концепції дифузій інноваційності підприємств у просторово-часовому процесі, що формується під впливом активного розвитку науково-технічного прогресу. Розглянуто швидкість течії процесу дифузій інноваційності за Е. Роджерсом, що залежить від основних властивостей інновації (нового продукту), які потенційні споживачі оцінюють при прийнятті рішення. Визначено етапи просторово-часового процесу залучення окремого споживача (суб’єкта господарювання) для прийняття (використання) інновації (нового продукту). Розкрито, що важлива складова дифузії інноваційності підприємств у просторово-часовому процесі враховує особливості неоднорідності та нерівномірності соціального та економічного розвитку підприємств. Визначено, що основними завданнями дифузії інноваційності підприємств є: забезпечення ефективної зайнятості трудових ресурсів і створення додаткових робочих місць за рахунок розширення нових виробництв; оновлення технічно-застарілих виробництв, розвиток науково-технічного потенціалу; поширення прогресивних, безпечних технологій з наукових центрів, де зароджуються інновації, тощо. Запропоновано концепцію дифузій інноваційності підприємств у просторово-часовому процесі.

Стаття написана українською мовою


Брюховецька Н. Ю., Булєєв І. П., Іваненко Л. В.
Модель управління фінансовим потенціалом підприємства: функціональний підхід (c. 129 - 135)

Метою дослідження є обґрунтування моделі управління фінансовим потенціалом підприємства за функціональним підходом, напрямів та механізмів її реалізації з урахуванням особливостей діяльності вітчизняних підприємств реального сектора економіки. Обґрунтовано актуальність модифікації моделі управління фінансовим потенціалом підприємства для забезпечення розвитку та відновлення виробничого потенціалу. Встановлено характер і напрямки взаємозв’язків між складовими економічного потенціалу підприємства згідно з функціональним підходом до його структуризації: фінансовим, виробничим, маркетинговим та операційним. Для забезпечення можливості урахування наявних і перспективних можливостей фінансування операційної та інвестиційної діяльності доведено доцільність визначення фінансового потенціалу підприємства як здатності фінансової служби підприємства створювати достатній обсяг ресурсів для забезпечення своєї операційної та інвестиційної діяльності за принципом їх збалансованості, ефективного використання. Визначено протиріччя у використанні поширеного методу інтегральних коефіцієнтів для оцінювання фінансового потенціалу підприємства, пов’язані із: неузгодженістю цілей зовнішніх і внутрішніх суб’єктів аналізу; відсутністю деталізації взаємозв’язків між активними та пасивними статтями звітності про фінансовий стан підприємств; складністю обґрунтування нормативних показників; недосконалістю та роз’єднаністю економічного та бухгалтерського підходів до управління фінансовими потенціалом і ресурсами підприємства. Обґрунтовано теоретичну модель управління фінансовим потенціалом підприємства, яка передбачає врахування факторів формування та використання потенціалу підприємства, а також структури потенціалу; визначає індикатори його використання та включає ієрархічні та мережеві моделі управління, методи управління й оцінювання потенціалу. Використання моделі сприятиме активізації всіх функціонально взаємопов’язаних складових економічного потенціалу підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2019

Шпак С. О.
Класифікація функцій промислового підприємства як основа класифікації його потенціалів (c. 171 - 179)

Метою статті є розробка методологічних положень щодо класифікації видів діяльності промислового підприємства як основи для класифікації його потенціалів, а також побудови верхніх ієрархічних рівнів такої класифікації. Як прототип класифікації видів діяльності підприємства запропоновано використовувати Міжнародну стандартну галузеву класифікацію всіх видів економічної діяльності (розроблену в ООН), методологічні положення та принципи її розробки, а також модель опису функцій підприємства, передбачену стандартом IDEF0. Обґрунтовано, що ключовими ознаками класифікації видів діяльності промислового підприємства є: цільове призначення діяльності, тип об’єкта, що є об’єктом впливу і/або перетворення в процесі здійснення діяльності, тип процесу (технології), тип вихідного продукту та сфера його застосування. Показано, що послідовне використання запропонованих методологічних положень і класифікаційних ознак на верхніх рівнях класифікації видів діяльності приводить до необхідності виділення основної та допоміжної діяльності підприємства; виділення в складі основної діяльності виробничої діяльності та діяльності з розвитку підприємства; розділення допоміжної діяльності на такі види, як вхідна та вихідна логістика, допоміжне виробництво, управління та ін., з обов’язковим виділенням групи так званих підтримуючих процесів. За результатами проведеного дослідження сформульовано наукові завдання, вирішення яких дозволить удосконалити методологічні основи класифікації та розробити науково обґрунтовану класифікацію потенціалів промислового підприємства, орієнтовану на завдання стратегічного управління розвитком підприємств.

Стаття написана російською мовою


Волоснікова Н. М.
Теоретичні підходи до оцінювання економічної ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на мікрорівні (c. 179 - 184)

Мета статті полягає в дослідженні різних аспектів інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах у сучасних умовах. Розроблено методологічні та наукові питання щодо формування та розвитку інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах та обґрунтовано їх економічну ефективність. Проаналізовано модель життєздатної системи інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Розглянуто загальну сукупність методів оцінки ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістізації процесів на мікрорівні. Зроблено висновок стосовно того, що проблемний характер і неоднозначність підсумкового вектора розвитку логістичних процесів у мінливих ринкових умовах створюють необхідність активізації наукового пошуку, теоретичного переосмислення та стабілізації перетворень, що відбуваються. Подальший розвиток економічних відносин, що формуються в умовах нестійкого зовнішнього середовища, вимагає високоефективних способів і методів управління логістичними процесами.

Стаття написана українською мовою


Боняр С. М., Тарашевський М. М.
Ідентифікація та оцінка ризиків транспортних підприємств (c. 185 - 192)

У статті досліджено чинники, які обумовлюють виникнення ризиків транспортних підприємств в Україні. Оцінка чинників здійснена на основі даних міжнародних досліджень Світового економічного форуму 2017–2018 рр. Виявлено, що основними ризикоутворюючими чинниками для розвитку транспортного сектора та економіки країни в цілому є постійно зростаюча інфляція, високий рівень корупції та політична нестабільність, що виникла внаслідок військових дій. Доповнено систему правил логістики – до правил, які стосуються вантажу, якості товару, обсягів, часу та місця доставки, витрат доставки, додано систему внутрішнього контролю. Визначено ефективні напрямки системи внутрішнього контролю для транспортного підприємства. На основі сучасних досліджень охарактеризовано основні елементи ризику – імовірність настання та рівень впливу на діяльність транспортного підприємства. У рамках першого елементу наведено основні методи визначення ймовірності. Рівень впливу характеризується залежно від напрямку діяльності (життя співробітників, екологія, інформаційний захист, майнові збитки та ін.) та розрахунку потенційних збитків. Авторами запропоновано підхід до оцінки ризиків на основі поєднання кількісних та якісних методів. За даними транспортного підприємства підхід апробовано – оцінено основні ризики відповідно до кожного з визначених раніше семи правил логістики. Запропонований підхід до калькуляції ймовірності та впливу доповнений показником, що враховує ризикоутворюючі фактори. Кожен транспортний ризик має фактор згладжування (визначається кожним підприємством чи установою самостійно – через комітет або крос-функціональну групу експертів). На основі отриманих даних після розрахунків розроблено матрицю градації ризиків як базу для формування майбутнього портфеля та плану управління ризиками. Матриця розроблена на основі даних середнього підприємства та передбачає комбінацію фактора ймовірності та впливу. Також зазначено основні способи реагування на ризик. Ризики, що потрапили до критичних секторів у матриці за результатами апробації, отримали рекомендації щодо їх мінімізації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Сталінська О. В.
Сутність економічної безпеки підприємства та її основні принципи (c. 144 - 150)

Потреба в безпеці є базовою як для окремої особистості, підприємства, суспільства, так і для держави в цілому. Незважаючи на те, що проблеми економічної безпеки останнім часом набувають особливої актуальності та важливості, істотна частина наукових робіт досліджує безпеку на рівні держави. Водночас в умовах жорсткого конкурентного середовища питання забезпечення економічної безпеки на рівні господарюючого суб’єкта стають все більш значущими, але залишаються не до кінця вивченими. Економічна безпека та механізми її забезпечення з практичної точки зору мають індивідуальний характер для кожного окремого підприємства. Це породжує розмаїтість думок і поглядів у розгляді даного питання. Цілями статті є визначення сутності економічної безпеки господарюючого суб’єкта та аналіз принципів організації системи безпеки на підприємстві. Автором систематизовано існуюче різноманіття визначень категорії «економічна безпека», виділено основні риси пропонованих дефініцій, наведено трактування поняття у вузькому та широкому сенсах. Досліджено принципи організації системи економічної безпеки на підприємстві: класифіковано думки національних і закордонних вчених, виділено шість групових ознак даних принципів. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку виступає уточнення змісту кожного окремого принципу організації економічної безпеки на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Архієреєв С. І., Мєшкова В. В.
Методика поетапної оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства (c. 210 - 221)

Мета статті полягає в досягненні теоретичної визначеності трактування поняття «конкурентоспроможність підприємства», розробці актуальної методики оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства на основі визначених релевантних методів і ключових показників конкурентоспроможності. Визначено причини значної відмінності наявних трактувань поняття конкурентоспроможності підприємства, а на основі виділення характерних властивостей надане власне бачення визначення досліджуваного поняття та його інтерпретацію щодо торговельного підприємства. Структуровано показники конкурентоспроможності торговельного підприємства та визначено власні критерії їх класифікації. На основі аналізу теоретичної бази та спираючись на практику діяльності торговельного підприємства, наведено авторське бачення методики проведення оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства, визначено відповідні методичну та інформаційну бази. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є деталізація окремих складових методики поетапної оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства; апробація, актуалізація та розширення методичної бази; розробка процедури впровадження моніторингу конкурентного середовища як постійного елементу діяльності торговельного підприємства.

Стаття написана українською мовою


Траченко Л. А.
Експертне оцінювання якості виконання електромонтажних робіт на підприємствах сфери інжинірингових послуг (c. 222 - 228)

Метою статті є визначення методологічних і практичних аспектів щодо проведення експертного оцінювання якості виконання електромонтажних робіт з монтажу електротехнічного обладнання в компаніях сфери інжинірингових послуг з метою поліпшення систем управління якістю та діяльності підприємств загалом. У статті доведено, що сучасні підходи і методи з управління якістю на підприємствах сфери інжинірингових послуг нерозривно пов’язані зі створенням цілісних і дієвих систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015, які побудовані на трьох складових: оцінюванні, моніторингу та контролі, але найважливішим серед них є саме оцінювання. Наголошено, що виконання електромонтажних робіт є одним із бізнес-процесів інжинірингового підприємства енергетичного спрямування, тому забезпечення належної якості та задоволення потреб і очікувань замовників робіт є першочерговим завданням керівництва компанії. Визначено алгоритм виконання робіт з монтажу електротехнічного обладнання, розроблено операційні процедури на кожному етапі їх здійснення з метою ефективного оцінювання якості. Проведено експертне оцінювання якості виконання електромонтажних робіт з монтажу електротехнічного обладнання із застосуванням діаграми Ісікави, контрольного аркуша та діаграми Парето; отримано важливу інформацію для керівництва інжинірингового підприємства щодо прийняття управлінських рішень, спрямованих на поліпшення якості робіт. Обґрунтовано доцільність застосування визначених у статті методологічних і практичних аспектів для експертного оцінювання якості виконання будь-яких робіт/послуг на підприємствах сфери інжинірингу.

Стаття написана українською мовою


Дядін А. С.
Управління фінансами підприємства як об’єкт антикризової діяльності (c. 229 - 234)

У статті надано методологічне обґрунтування формалізації окремих етапів управління фінансами підприємств як специфічного об’єкта антикризової діяльності, де основним завданням є вдосконалення теоретичних, методологічних і практичних аспектів його інформаційно-правового забезпечення. Проведено аналіз поняття «антикризовий менеджмент», його складових факторів та їх співвідношення, а також надано авторське визначення поняття. Доведено, що з відновленням фінансово-економічного потенціалу пов’язана дія антикризового механізму, який визначається як сукупність станів і процесів, з яких складається кризове явище, а також як можливості системи чинити йому опір. Надано характеристику фінансового потенціалу як ключової ланки, що зумовлює вектор руху компанії. Визначено основні елементи як мінімізації витрат при реалізації превентивних антикризових заходів, так і можливості протистояти конкурентним викликам шляхом оновлення системи виробництва. Доведено, що практичні шляхи реалізації антикризових заходів є пріоритетними та вирішальними для визначення ступеня життєздатності та перспектив розвитку суб’єкта господарювання та спрямовані на зростання його ринкової вартості, зміцнення фінансової потужності та нарощування фінансових резервів, що дозволять в майбутньому посилити захисні властивості.

Стаття написана українською мовою


Ситник Г. В., Рибак Р. І.
Планування дивідендів на підприємстві (c. 234 - 240)

Метою статті є обґрунтування принципів та методичного підходу до планування дивідендів на підприємстві, які б забезпечували його збалансований фінансовий розвиток, сприяли зростанню інвестиційної привабливості та ринкової вартості. У статті розглянуто основні концепції планування дивідендів, що сформувались у класичній економічній теорії. Прояснено позицію та бажання різних типів акціонерів щодо виплати або капіталізації дивідендів. Виокремлено принципи планування дивідендів та запропоновано послідовність їх планування, виходячи з даних принципів. Запропоновано здійснювати планування обсягу дивідендних виплат, які може дозволити собі підприємство, виходячи з потреб операційної та інвестиційної діяльності на основі показника «рівень реінвестування чистого грошового потоку від операційної діяльності». Припустимий обсяг дивідендів обґрунтовується виходячи з цього показника та планових показників чистого грошового потоку від операційної діяльності, приросту основних засобів, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій та чистого робочого капіталу. Коефіцієнт дивідендних виплат і планову суму дивідендів пропонується визначати виходячи з необхідності підтримання запланованого обсягу діяльності підприємства на основі моделі стійкого зростання. Остаточне рішення щодо обґрунтування обсягу дивідендів приймається в межах отриманої області значень планових дивідендних виплат. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі передбачається планування дивідендів на багатокритеріальній основі, що зводиться до обґрунтування їх обсягів за критеріями: максимізації задоволення фінансових інтересів власників, що віддають перевагу поточним доходам; забезпечення стійкого зростання; збереження фінансової рівноваги; мінімізації середньозваженої вартості капіталу. Також проводитиметься пошук цільового значення дивідендів шляхом імітаційного моделювання у визначених межах.

Стаття написана українською мовою


Каленич І. С.
Економічна сутність витрат і собівартості продукції (c. 241 - 246)

Мета статті полягає в дослідженні економічної сутності витрат і собівартості продукції. Розглянуто, проаналізовано та розкрито економічну сутність витрат і собівартості продукції, а також сформовано власну думку автора щодо тлумачення цього поняття. Основне завдання будь-якого підприємства – отримання прибутку. Його розмір прямо залежить від витрат, вкладених у виробництво і продаж товарів, робіт або послуг, тобто собівартості. Чим таких витрат більше, тим віддача від бізнесу нижче. Якщо підприємець розуміє, як формується собівартість, розрізняє її види, вміє аналізувати фактори впливу на собівартість, знає та застосовує на практиці формули її розрахунку, – успіх у справі гарантований. Саме тому економічна сутність витрат і собівартості продукції є основою ефективної роботи підприємства. Актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що розрахунок собівартості продукції на виробництві визначається для різних цілей, одна з яких –ціноутворення. Дана величина дуже важлива для підприємства, тому що точно показує загальну суму грошових витрат на випуск виробу. Надалі вона використовується для призначення найефективнішої ціни при збуті продукції. Таким чином, аналіз сутності витрат не дозволить підприємству стати збитковим і неконкурентоспроможним через високу цінову політику. Управління витратами є важливим інструментом в економічному управлінні підприємствами.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Любохинець Л. С., Рудніченко Є. М.
Методологічні засади гнучкого управління системою економічної безпеки підприємств (c. 216 - 221)

Метою статті є аналіз методологій гнучкого управління підприємством і системою його економічної безпеки. Визначено, що найчастіше у практичній діяльності підприємств при впровадження гнучкого виробництва застосовують методологію Скрам (Scrum). Охарактеризовано особливості застосування цілісного методу Такеучі – Нонака, методики Скрам, моделі Спотіфай, а також методологій гнучкої розробки програмного забезпечення при побудові та функціонуванні гнучких організацій. Визначено, що застосування гнучкого управління у практичній діяльності підприємств дозволяє оперативно розробляти та приймати управлінські рішення, у тому числі у сфері забезпечення економічної безпеки. Виділено основні перешкоди на шляху реалізації методології гнучкого управління в сучасній практиці функціонування підприємств. При цьому, з позиції ефективного функціонування системи економічної безпеки підприємства та мінімізації внутрішньоорганізаційного напруження, гнучкий підхід до вирішення проблемних аспектів функціонування вищезазначеної системи і є запорукою її успішної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Марченко В. М.
Управління ризиками цінності проекту (c. 221 - 227)

Мета статті полягає в концептуальному підході до дослідження ризиків цінності проекту на основі ідентифікації привнесених і створених ризиків кожним із учасників проектів. В основу концептуального підходу до дослідження ризиків зміни цінності проекту покладено суб’єктний принцип формування ризиків, відповідно до якого всі ймовірні джерела ризиків розподіляються на ризики загальної дії (зміни стану ринку, зміни купівельної спроможності споживача тощо) і на ризики, носіями яких є кожний учасник і кожна зацікавлена особа проекту. На основі дослідження цінностей проекту ідентифіковано три групи суб’єктних ризиків: привнесені ризики учасника проекту; створені ризики кожним із учасників у процесі виконання проекту; ризики втрати цінності проекту для кожного із учасника проекту. Сформовано критерії цінності кожного із учасників проекту та показники їх оцінювання; виявлено сукупність привнесених ризиків кожним із учасників проекту; визначено ризики, які створюють учасники в процесі виконання проекту. Ідентифікація ризику, який привносить і створює кожний із учасників проектів, дозволяє виявити як найбільш ризикованого учасника проекту, так і найбільше джерело ризику в кожного із учасників проекту. Управлінські рішення щодо зменшення негативного впливу привнесених і створених ризиків кожного із учасників дозволяють управляти як ризиками цінності проекту для кожного із його учасників, так і ризиком виконання проекту в цілому.

Стаття написана українською мовою


Маслак О. І., Нікітюк В. Г.
Функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств (c. 227 - 233)

Визначено функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефективність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження логістики. Відзначено, що сутність проблеми впровадження логістичної діяльності у практику машинобудівних підприємств полягає в тому, що сьогодні сучасні виробники машинобудівної продукції майже не мають належного теоретичного базису та практичного досвіду щодо використання системи логістики (з метою оптимізації витрат і управління товарно-матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками) на основі інтеграції окремих дільниць логістичного процесу в ефективну систему та врахування функціональних особливостей логістичної діяльності машинобудівних підприємств. Зазначено, що логістична система являє собою адаптивну систему зі зворотним зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції. Вона, як правило, складається з декількох підсистем і має розвинуті зв’язки із зовнішнім середовищем. Застосування системи логістики на підприємствах машинобудівного комплексу дасть змогу інтегрувати всі процеси підприємства з мінімальними витратами при оптимальному пристосуванні виробничих процесів до чинників зовнішнього середовища. На підставі проведеного дослідження щодо визначення функціональних особливостей логістичної діяльності машинобудівних підприємств на основі виявлення факторів впливу на ефективність логістичної діяльності та критеріїв оцінки рівня впровадження логістики зроблено висновок, що основним напрямом підвищення ефективності логістичної діяльності машинобудівних підприємств є використання системного підходу до впровадження логістики у виробничо-господарську діяльність підприємств машинобудування на основі використання комплексу логістичних підсистем.

Стаття написана українською мовою


Птащенко О. В., Кущ Я. М.
Особливості логістичної діяльності в різних умовах господарювання (c. 234 - 239)

Розвиток бізнес-діяльності в Україні сьогодні проходить під впливом глобалізаційних процесів, в умовах формування інформаційного суспільства, поширення економіки знань та єдиного інформаційного простору. Саме тому актуальності набуває розгляд сучасних маркетингових і логістичних інструментів, формування логістичної та маркетингової систем. У статті розглянуто основи логістики та логістичної системи. Логістику розглянуто як напрям господарювання, що полягає в ефективному управлінні матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними та фінансовими потоками у сферах виробництва та збуту і стає все більш затребуваною в сучасних умовах в Україні. Сьогодні при формування логістичної системи підприємство може отримати такі результати: детальну узгодженість систем виробництва та збуту; оптимізацію маркетингових організаційних структур; формування інформаційного забезпечення (прискорення обробки інформації, впровадження новітніх інформаційних технологій, використання оптимального інструментарію Інтернет-маркетингу); оптимальне використання кадрового потенціалу; правове забезпечення системи та налагодження надійних господарських зв’язків між усіма її учасниками; відсутність суперечностей між інтересами учасників системи чи досягнення їх паритету на основі взаємних компромісів; постійне вдосконалення систем прийняття маркетингових та управлінських рішень на підприємстві.

Стаття написана українською мовою


Мушникова С. А.
Рівень безпеки розвитку підприємства як баланс статики та динаміки: параметризація основних показників діяльності (c. 239 - 247)

Метою статті є формування системи основних показників діяльності до оцінки оптимального рівня безпеки розвитку промислового підприємства через баланс статики та динаміки. Визначено, що для отримання оптимального рівня безпеки розвитку промислового підприємства необхідно досягти балансу факторів статичного та динамічного характеру дії. Причому динамічний стан передбачає дві можливості: охоплювати статику та характеризувати трансформації сукупності всіх економічних систем, які не є статичними, протягом певного часу. У ході дослідження, на підставі досвіду науковців стосовно загальної економічної теорії, обґрунтовано вибір статичних показників у рамках діяльності окремого промислового підприємства, до яких можна віднести: вартість необоротних активів, у тому числі середню вартість основних фондів та амортизацію; чисельність виробничого персоналу з установленим обсягом заробітної плати; постійну частину собівартості реалізованої продукції; суму та вартість акціонерного капіталу. Внаслідок виробничої, інвестиційної, інноваційної, фінансової та управлінської діяльності відбувається трансформація показників статики, які є базовими, у показники динаміки, які характеризують діяльність підприємства протягом часу та зміни позитивного або негативного характеру його розвитку. Рівень безпеки розвитку промислового підприємства можна оцінити за допомогою інтегрального показника, який враховує особливі характеристики діяльності підприємства та обмеженість наявних ресурсів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Азаренкова Г. М., Майборода А. В.
Особливості формування підсистеми інформаційного забезпечення системи фінансової безпеки суб’єкта господарювання (c. 210 - 217)

У статті досліджено питання збору та обробки інформації з метою ефективного управління системою фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Проаналізовано суб’єкти, які здійснюють збір та обробку інформації, запропоновано здійснювати їх класифікацію залежно від рівня доступу до певної інформації, від етапу формування та відділу, в якому працює відповідний суб’єкт. Виокремлено канали отримання інформації з поділом їх на внутрішні та зовнішні та визначено відповідальних за їх сортування. Ключову роль у даному процесі займає бухгалтерський відділ, що здійснює збір бухгалтерської та фінансової звітності, на основі якої і здійснюється функціонування системи фінансової безпеки. На основі цього запропоновано інформаційно-забезпечувальну модель процесу управління системою фінансової безпеки. Досліджено джерела загроз інформаційному забезпеченню та наведено шляхи їх уникнення. Проаналізовано основні законодавчі та нормативні акти, що здійснюють вплив на управління системою фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Визначено місце держави в забезпеченні стабільного функціонування системи фінансової безпеки суб’єктів господарювання, розглянуто можливий вплив щодо підвищення рівня зацікавленості вітчизняних підприємств у імплементації даної системи завдяки введенню певних пільг з боку держави таким суб’єктам господарювання. Досліджено роль нормативного забезпечення як на рівні держави, так і на рівні підприємства щодо підвищення рівня безпечності вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Кавецький В. В.
Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники (c. 218 - 229)

У статті уточнено та доповнено класифікацію сучасних зацікавлених сторін (стейкхолдерів) з виокремленням групи основних внутрішніх стейкхолдерів та окреслено визначення поняття «узгоджена (стратегічна) мета» з виділенням локусних (тактичних) цілей окремих груп стейкхолдерів. Підкреслено, що функціонування групи основних внутрішніх стейкхолдерів (працівників промислових підприємств) має здійснюватися з урахуванням принципу «золотого перетину» та на конкретному прикладі проілюстровано практичну реалізацію цього принципу. Відзначено, що на підприємстві без ефективного процесу утворення ним валового доходу (новоствореної вартості) інвестиції апріорі унеможливлюються. Акцентовано увагу на тому, що ефективність взаємодії стейкхолдерів (зокрема, стосовно інвестицій) можна виміряти й оцінити за допомогою системи показників складових результативності на підґрунті моделей Бурєннікової (Поліщук) – Ярмоленка (для верифікації моделей за приклад щодо об’єкта дослідження обрано процес формування валового доходу реальних промислових підприємств Вінницької області). Доведено, що таке вимірювання за принципами тріалектики сприятиме підвищенню обґрунтованості управлінських рішень, у даному випадку рішень, пов’язаних із інвестиціями промислових підприємств як систем на мікрорівні з виокремленням примордіальних компонентів такої системи. На основі використання системного та процесного підходів здійснено рейтингування підприємств із визначенням підприємств-лідерів з точки зору ефективності інвестицій та ККД (коефіцієнта корисної дії) інвестицій у людський капітал з виокремленням відповідних компонентів.

Стаття написана українською мовою


Мушникова С. А.
Прийнятний рівень загроз і ризиків безпеки розвитку підприємств як вихідний параметр визначення біфуркаційних станів (c. 230 - 236)

Метою статті є формування методичного підходу до визначення прийнятного рівня загроз і ризиків діяльності промислового підприємства як вихідних параметрів точок біфуркації. У статті визначено, що в системі управління підприємством постає питання не тільки щодо підвищення оперативності прийняття рішень та пошуку нових підходів до своєчасного виявлення впливу ризиків на основні показники діяльності підприємств, а й щодо виявлення впливу можливих ризиків на еволюційність чи революційність розвитку або деградації підприємства, спрямування напрямів цих рухів до визначеного порядку або хаосу у функціонуванні. У ході дослідження запропоновано методичний підхід до управління ризиками в системі безпеки розвитку підприємств і визначено прийнятний рівень загроз і ризиків діяльності промислового підприємства як вихідного параметра точки біфуркації. Для механізму формування альтернативних рішень щодо прийнятного рівня загроз і ризиків безпеки розвитку підприємства пропонується використання PDSA-циклу (Plan – Do – Study – Act = планування – виконання – вивчення – реакція) послідовно за кожною функціональною складовою діяльності підприємства залежно від стадій його життєвого циклу. На підставі обраного переліку можливих загроз діяльності підприємства за кожною функціональною складовою запропоновано модель інтегральної оцінки ризику підприємства в системі безпеки розвитку підприємства та імовірність настання ризиків з визначенням діапазону їх міри, що в подальшому надасть можливості визначити точки біфуркації в системі управління діяльністю підприємства.

Стаття написана українською мовою


Проценко В. М.
Парадигма неоіндустріалізації як об’єктивна основа переходу вітчизняних промислових підприємств до економіки інноваційного типу (c. 237 - 243)

Метою статті є формування парадигми неоіндустріалізації як об’єктивної основи переходу вітчизняних промислових підприємств до економіки інноваційного типу в сучасних умовах господарювання. Визначено, що розвиток вітчизняних промислових підприємств повинен забезпечити баланс між цілями не тільки економічного характеру, а й соціального та екологічного. Реалізація процесу розвитку вітчизняних промислових підприємств не може бути ефективною на короткостроковому етапі, вона повинна враховувати не тільки можливий позитивний результат, а й неминучі на поточному етапі економічного розвитку втрати. Одним із основних векторів розвитку є неоіндустріалізація економіки як альтернатива становленню постіндустріальної економіки, що передбачає можливість виходу вітчизняних промислових підприємств на нові прогресивні рівні, які визначають неоіндустріалізацію як актуальний тренд сучасного етапу економічного розвитку. Перехідним етапом від індустріалізації до неоіндустріалізації є процес реіндустріалізації економічної політики, що є досить складним завданням. Створення нової промислової парадигми передбачає поступовий перехід від сировинної спрямованості розвитку економіки до економіки, заснованої на використанні високотехнологічних виробництв вітчизняних промислових підприємств. Зроблено висновок, що перехід до нових техніко-технологічних основ, вихід промислового виробництва на нові, прогресивні рівні розвитку визначають неоіндустріалізацію як актуальний тренд сучасного етапу економічного розвитку вітчизняних промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Посилкіна О. В., Гладкова О. В.
Удосконалення системи показників оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств – виробників лікарських засобів з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансового аналізу (c. 236 - 244)

Стаття присвячена проблемам імплементації вимог міжнародних стандартів у національну практику проведення оцінки фінансового стану підприємств-виробників лікарських засобів (ЛЗ). Зазначено, що метою фінансового аналізу підприємств – виробників ЛЗ є отримання об’єктивної оцінки щодо фінансових результатів їх діяльності, визначення фінансового стану на основі системи ключових показників, а також поточної фінансової стійкості та перспектив її зміни. Встановлено, що існуюча в національній практиці фінансового аналізу система показників за деякими напрямками значно відрізняється від тієї, що використовується іноземними фінансовими аналітиками та інвесторами. Так, найбільш суттєвою розбіжністю є відсутність в національній практиці оцінки ринкової вартості компанії, а також наявність великої кількості показників, що використовуються під час оцінки фінансової сталості та ділової активності фармацевтичних підприємств (ФП). З метою уніфікації використовуваної системи фінансових показників та наближення національної практики фінансового аналізу ФП до світового досвіду і МСФЗ за допомогою контент-аналізу визначено та рекомендовано для подальшого використання відповідну сукупність фінансових показників, яка дозволяє оцінювати ліквідність вітчизняних виробничих ФП (Liquidity ratios), їх фінансову сталість (Leverage ratios), рентабельність (Profitability ratios), ділову активність (Efficiency ratios) та ринкову вартість (Market Value Ratios). Встановлено, що за показниками ліквідності та ділової активності вітчизняні ФП знаходяться на рівні зарубіжних, а за показниками ринкової вартості – на значно нижчому рівні, що свідчить про їх невисокі ринкові позиції порівняно із зарубіжними фармкомпаніями, а відповідно, і про суттєво нижчий потенціал розвитку. Впровадження запропонованих підходів у практику фінансового аналізу вітчизняних підприємств – виробників ЛЗ сприятиме підвищенню прозорості їх діяльності та інвестиційної привабливості для іноземних інвесторів, а також дозволить більш об’єктивно оцінювати їх конкурентоспроможність та потенціал ринкового розвитку.

Стаття написана українською мовою


Міщук Є. В.
Удосконалення методології оцінювання рівня безпеки фінансово-економічних інтересів підприємства (c. 245 - 252)

Метою статті є вдосконалення методології оцінювання рівня безпеки фінансово-економічних інтересів підприємства. Обґрунтовано, що для досягнення поставленої мети необхідно розрахувати суму прибутку до оподаткування, якої не вистачає для констатації факту задоволення інтересів фінансової спроможності та достатності прибутку. Диференційовано відповідні складники цієї безпеки. Визначена класифікація дозволяє більш об’єктивно обирати індикатори безпеки і на цій підставі якісно інтегрувати їх у загальну систему оцінювання безпеки фінансово-економічних інтересів підприємства. Індикаторами обрано модель прогнозування імовірності банкрутства – для оцінки рівня безпеки фінансової спроможності, а також абсолютну величину прибутку – для оцінки рівня безпеки достатності прибутку. Здійснено апробацію викладених пропозицій. З цією метою використано фактичні дані ПРАТ «Запорізький залізорудний комбінат» за 2003–2018 рр. Виявлено, що за аналізований період на комбінаті не було досягнуто дуже високого та високого рівня безпеки фінансово-економічних інтересів. Найчастіше рівень цього виду безпеки на комбінаті був низьким і мінімальним. Викладена методологія має практичне значення, оскільки дозволяє експрес-методом, за наявності інформації в публічному доступі, оцінити рівень безпеки та на цій підставі прийняти відповідні управлінські рішення. Запропоновані підходи можуть бути використані як усередині підприємства – для оцінки власної безпеки, так і для визначення її рівня відносно різних груп контрагентів. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є виявлення взаємозв’язків між рівнем безпеки фінансово-економічних інтересів підприємства та іншими чинниками його внутрішнього та зовнішнього середовища, а також розробка відповідних управлінських заходів.

Стаття написана українською мовою


Мушникова С. А.
Формування параметричних обмежень відповідності безпеки розвитку та життєвих циклів підприємства (c. 252 - 258)

Метою статті є обґрунтування методичного підходу до формування параметричних обмежень відповідності безпеки розвитку та життєвих циклів підприємства. Зазначено, що в стані невизначеності, мінливості, втрати керованості ускладнюється процес прийняття управлінських рішень щодо прогнозних дій, пов’язаних з розвитком підприємства. Але спроможність підприємства до розвитку безпосередньо залежить від стадії життєвого циклу, на якому воно знаходиться у визначений період часу. В ході дослідження визначено основні положення теорії економічних циклів, місце та роль таких характеристик, як криза та розвиток. Також визначено місце життєвого циклу підприємства в системі антикризового управління. Обґрунтовано методичний підхід до формування параметричних обмежень відповідності безпеки розвитку та життєвих циклів підприємства. Ключовим етапом методики формування параметричних обмежень відповідності безпеки розвитку та життєвих циклів підприємства є побудова матриці, яка базується на визначенні багатокритеріального інтегрального показника рівня безпеки розвитку підприємства з урахуванням стадії життєвого циклу та рівня кризи у відповідний період часу.

Стаття написана українською мовою


Проценко В. М.
Методи оцінки економічної поведінки промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації (c. 259 - 265)

Метою статті є аналіз методів оцінки економічної поведінки промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. Визначено, що в умовах неоіндустріальної модернізації промисловим підприємствам для виживання необхідно оперативно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища та постійно адаптуватися до нових умов. Зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі, закономірно викликають появу нових принципів управління економічною поведінкою промислових підприємств. За таких умов вимоги до системи управління економічною поведінкою промислових підприємств виступають одним із найважливіших критеріїв оцінки результативності їх господарської діяльності. Вплив зовнішнього середовища вимагає більше уваги приділяти вивченню процесів, що відбуваються в оточенні промислового підприємства, і розробляти адекватні дії для довгострокового розвитку. Визначено, що для оцінки ефективності управління економічною поведінкою промислових підприємств пропонуються різні методи, які необхідно використовувати в комплексі та адаптувати до умов неоіндустріальної модернізації. Аналіз існуючих підходів до оцінки ефективності управління економічною поведінкою промислових підприємств показав, що, незважаючи на різноманітність пропонованих методів, існує ряд проблем. Зазначено, що для підвищення ефективності діяльності підприємства керівникам необхідно приймати конкретні та адекватні управлінські рішення, що стосуються поліпшення самої структури управління економічною поведінкою промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Вахлакова В. В.
Безпекозабезпечувальна діяльність підприємства: зміст, принципи та способи (c. 200 - 207)

Надано об’єктивні причини актуалізації потреби підприємства в убезпеченні діяльності (експоненціальне зростання кількості загроз діяльності підприємства, мультиплікатизація їхнього впливу та серйозні наслідки реалізації). Розкрито зміст безпекозабезпечувальної діяльності підприємства виходячи з тлумачення понять «економічна безпека підприємства» та «забезпечення економічної безпеки підприємства» в межах конвергентно-прагматичного підходу. Показано, що безпекозабезпечувальну діяльність підприємства необхідно розглядати як результат об’єктивізації системи забезпечення економічної безпеки підприємства, яка, своєю чергою, виступає підсистемою першого рівня системи економічної безпеки підприємства. Розроблено когнітивну карту безпекозабезпечувальної діяльності підприємства, елементи якої, з урахуванням зв’язків між ними, дозволяють аналітично, в межах кожного з методологічних підходів економічної безпекології мікрорівня, розглянути умови, за яких має здійснюватися така діяльність. Надано загальну схему безпекозабезпечувальної діяльності підприємства, кожен з напрямів якої є складним за змістом та учасниками. Розглянуто принципи безпекозабезпечувальної діяльності підприємства, результатом операціоналізації яких є способи її здійснення. Надано загальну характеристику способів безпекозабезпечувальної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


Синицина Г. А., Зубков С. О.
Теоретичні аспекти функціонування підприємств сфери харчування на засадах сталого розвитку (c. 208 - 216)

У статті вирішено важливе науково-практичне завдання: визначення функцій підприємств сфери харчування та дослідження тенденцій їх розвитку в контексті стратегії сталого розвитку. Узагальнюючи наукові підходи вітчизняних і зарубіжних учених до визначення функцій підприємств сфери харчування, з’ясовано, що їх трактують як функції суб’єктів підприємництва в контексті взаємодії соціально-економічної та виробничої інфраструктур АПК. Доведено, що систему функцій підприємств сфери харчування доцільно розглядати відповідно до положень концепції сталого розвитку суспільства. Запропоновано розділити ці функції на економічні, соціальні та екологічні. Проаналізовано показники діяльності галузей «харчового ланцюга» за 2016–2019 рр. для визначення перспектив їх збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку. У результаті дослідження визначено, що сучасна державна політика розвитку аграрного сектора спрямована на створення організаційно-правових та економічних умов розвитку фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації, удосконалення процесів управління земельними відносинами. Обґрунтовано необхідність модернізації та реконструкції підприємств харчової промисловості на основі використання інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, впровадження конкурентоспроможних кластерів. Згідно з результатами теоретичного аналізу та маркетингових досліджень визначено пріоритетні завдання сталого розвитку складових споживчого ринку, а також перспективні для України напрями розвитку у сфері ресторанного бізнесу. Запропоновано систему заходів сталого розвитку підприємств сфери харчування, орієнтовану на досягнення головної мети, – забезпечення продовольчої безпеки країни, високого рівня та якості життя населення.

Стаття написана українською мовою


Данілова Е. І.
Методичний підхід до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств (c. 217 - 222)

Мета статті полягає у формуванні методичного підходу до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів авіатранспортних підприємств, що дозволяє виявляти ризикові стани та в подальшому приймати управлінські рішення щодо запобігання втрат і попередження їх виникнення. Побудова ефективної системи економічної безпеки в умовах невизначеності впливу зовнішнього середовища та конфліктності інтересів суб’єктів економіки можлива на основі сучасних наукових і практичних підходів. За таких умов зростає необхідність розробки нових методичних підходів до оцінювання економічної безпеки реалізації системи економічних інтересів. Формування системи економічної безпеки на засадах виявлення та попередження загроз для реалізації економічних інтересів підприємства базується на: методичному підході до ідентифікації ризиків, їх оцінювання; визначенні факторів впливу на формування ризику економічного інтересу; прогнозуванні впливу факторів на стан стійкості, стабільності, розвитку підприємства; формуванні управлінських дій з попередження негативного впливу факторів ризику та оцінюванні результатів реалізації управлінських дій; розрахунку ефективності системи економічної безпеки підприємства. Для приведення оцінних значень до одного якісного виразу було застосовано шкалу Харрінгтона, яка значно спрощує сприйняття отриманих у результаті оцінки показників діяльності вітчизняних авіапідприємств (ПРАТ «АК «Міжнародні авіалінії України», ПАТ «Мотор Січ», ТОВ «Авіаційна компанія «Роза вітрів», ТОВ «ЯнЕір») та ідентифікує небезпеки та ризики в системі економічних відносин авіапідприємств та їх зацікавлених осіб.

Стаття написана українською мовою


Мушникова С. А.
Комплексна оцінка рівня безпеки розвитку металургійних підприємств: методичні аспекти (c. 223 - 231)

Метою статті є формування методичного підходу до інтегральної оцінки рівня безпеки розвитку металургійного підприємства на підставі комплексного коефіцієнтного підходу з практичною апробацією. Зазначено, що вітчизняні металургійні підприємства не спроможні конкурувати із західними та східними виробниками металопродукції, які використовують новітні технології. Впровадження інноваційних технологій та устаткування надасть можливості позитивно розвиватися вітчизняним підприємствам. Але, на жаль, не всі системи управління металургійними підприємствами здатні впроваджувати інноваційні технології для подальшого розвитку. Запропоновано методичний підхід до інтегральної оцінки рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на підставі комплексного коефіцієнтного підходу. Пропонований методичний підхід надає можливість: виявити проблеми діяльності окремих підприємств; уточнити зміст та етапи збору інформації, формулювання цілей, пріоритетів та напрямів управління безпекою їх розвитку; комплексно оцінити рівень безпеки розвитку та рівень ризику розвитку з урахуванням складових ресурсної бази металургійного підприємства, видів його діяльності та стадії життєвого циклу; оцінити та узагальнити уявлення про здатність металургійного підприємства до адаптації в різних трансформаційних умовах. У ході проведення дослідження методичний підхід до інтегральної оцінки рівня безпеки розвитку підприємства було застосовано на практиці – на базі діяльності металургійних підприємств України. Для оцінки обрано 23 металургійні підприємства, що функціонували протягом тривалого часу. Вихідною інформацією для проведення аналізу діяльності та оцінки рівня безпеки розвитку підприємств стала їх публічна звітність. Аналіз життєвого циклу підприємств показав, що більшість з них знаходяться на стадії зрілості, та, незважаючи на ситуацію, що склалася, мають достатній і середній рівні безпеки розвитку.

Стаття написана українською мовою


Проценко В. М.
Розробка інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації (c. 231 - 238)

Метою статті є розробка інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації. За результатами проведеного дослідження визначено, що сучасні вітчизняні підприємства можуть бути уразливими до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, що призводить до негативних наслідків у їх діяльності. Тому інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємств є одним із пріоритетних напрямків в умовах неоіндустріальної модернізації. Сформульовано, що економічна поведінка підприємства може частково або цілком змінюватися залежно від різних факторів прямого та непрямого впливу, а саме: часового виміру; інноваційних технологій; інвестиційної підтримки, політичної чи економічної ситуації тощо. Підґрунтям для формування інтегрованого механізму інтенсифікації управління економічною поведінкою промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації, з метою цілеспрямованого руху їх функціонування та розвитку, є сукупність методів та засобів впливу. При формуванні такого інтегрованого механізму необхідно враховувати загрози, що впливають на розвиток підприємства, та формувати підґрунтя для їх подолання у вигляді організаційно-стабілізуючих, розпорядчих і дисциплінарних впливів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Батрак О. В., Тарасенко І. О.
Фінансова діагностика кризи на швейних підприємствах: сегментація за розміром (c. 172 - 179)

Метою статті є встановлення причинно-наслідкових зв’язків між розміром швейних підприємств і гостротою кризи за результатами фінансової діагностики. У статті проведено сегментацію двадцяти трьох швейних підприємств за десятирічний період діяльності. На основі опрацювання їх фінансово-економічних показників запропоновано поділ на групи за вартістю активів і обсягом продажів з метою діагностики кризи на швейних підприємствах: малі – до 2 млн грн, середні – від 2 до 10 млн грн, великі – понад 10 млн грн. Доведено, що найбільш схильні до виникнення кризи малі швейні підприємства, у яких спостерігається чітко виражена тенденція до скорочення активів та/або обсягу продажу, які відмовляються від діяльності з виробництва одягу на користь передачі в оренду нерухомого майна, машин і обладнання.Найбільшу здатність до протидії кризі демонструють середні за розміром і обсягом продажу швейні підприємств з огляду на можливість швидкої адаптації до змін зовнішнього середовища, а також покриття збитків діяльності власниками для підтримки фінансової конкурентоспроможності в умовах потужного зростання і розширення частки товарного ринку швейних виробів. Факторами упередження виникнення кризи на великих швейних підприємствах є дотримання правил структурного розвитку: перевищення темпів зростання обсягу продажу над темпами зростання обсягу витрат і активів, пропорційне нарощування і оновлення виробничого потенціалу на інноваційній основі. При прогнозуванні типу фінансової стійкості швейних підприємств необхідно враховувати середні історичні дані, тренд комплексної оцінки та її останній рівень. Ключовими індикаторами оцінки є: уповільнення оборотності активів, збитковість власного капіталу, наявність непокритих збитків у балансі, від’ємна вартість власного оборотного капіталу, низьке значення коефіцієнта покриття запасів робочим капіталом. Перспективами подальших досліджень є обґрунтування методичних підходів до оцінки грошових потоків у системі діагностики кризи на швейних підприємствах.

Стаття написана українською мовою


Залуцька Х. Я.
Бізнес-процеси – основа ефективних взаємозв’язків структурних одиниць бізнесу диверсифікованих підприємств (c. 180 - 190)

Труднощі ефективного управління диверсифікованими підприємствами, особливо на корпоративному рівні, полягають у складності встановлення оптимальних зв’язків між його бізнес-одиницями. Встановлення оптимальних взаємозв’язків передбачає відсіювання надлишкової інформаційної і числової повторюваності переважно описового характеру за рахунок поєднання лише певних ключових елементів конкретного явища залежно від умов, у яких воно знаходиться, що дозволяє зменшити час прийняття відповідних управлінських рішень і покращити їх якість. Відповідно, метою статті є виділення базових бізнес-процесів підприємства з визначенням ключових елементів у їх складі, які забезпечать окреслення оптимальних точок дотику для встановлення ефективних взаємозв’язків між бізнес-процесами різних одиниць бізнесу диверсифікованих підприємств у конкретний момент часу. За допомогою історичного методу досліджено підходи науковців до виділення бізнес-процесів на підприємстві за певними класифікаційними ознаками, окреслено особливості кожного виду бізнес-процесу та можливості їх використання для встановлення оптимальних зв’язків між структурними одиницями диверсифікованого підприємства. Для спрощеності дослідження розглянуті види бізнес-процесів за допомогою елементно-теоретичного методу об’єднано у певні групи відповідно до напрямків їх формування. Виділено базові бізнес-процеси у діяльності структурних одиниць бізнесу диверсифікованого підприємства за допомогою методів абстрагування, аналізу, аналогії та узагальнення. Окреслено в межах виділених бізнес-процесів універсальні для усіх підприємств складові та ключові елементи зв’язків різних видів бізнес-процесів між собою. Доведено можливість використання пропонованих ключових елементів бізнес-процесів як оптимальних точок дотику при встановленні ефективних взаємозв’язків між різними одиницями бізнесу диверсифікованого підприємства за рахунок детальнішого зосередження уваги на необхідних у певний момент часу їх особливостях (тривалості, грошових коштах, витратах ресурсів тощо).

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М., Сопільник Л. І., Цюх С. І.
Удосконалення моделі розвитку підприємства: нові рішення на засадах менеджменту, маркетингу й економічної діагностики (c. 191 - 199)

Об’єктом дослідження є особливості формування, використання та удосконалення економіко-математичної моделі розвитку підприємства. З’ясовано, що розвиток підприємства оцінюється через економічне зростання (результат) з урахуванням кількісних і якісних змін (у певних просторово-часових умовах), де потенціал, якість управління, інновації та орієнтація на процеси постійного удосконалення (через розвиток персоналу, покращення системи взаємодії, можливостей тощо на основі використання сучасних технологій і систем менеджменту, підтримки та розширення маркетингової ділової мережі та забезпечення надійності партнерських відносин для досягнення економічних цілей) забезпечують економічне зростання (результат) підприємства. Подано графічну інтерпретацію (модель) розвитку підприємства за теорією циклічного розвитку з урахуванням впливу інновацій в системі «вид інновації – вид розвитку». Встановлено, що рівень масштабності та якості розвитку підприємства залежить від його потенціалу та резервів зростання. Виявлено, що на практиці існують проблеми, пов’язані з формуванням (побудовою) і використанням системи показників для визначення рівня розвитку підприємства. За результатами дослідження і обговорення наведено удосконалену економіко-математичну модель розвитку підприємства, яка, на відміну від наявних, не тільки враховує теоретичні та прикладні аспекти використання незалежних часткових моделей розвитку підприємства для управління розвитком (а саме – зміст, характеристики та значення моделі спроможності підприємства до розвитку, моделі вибору стратегії розвитку підприємства, моделі вибору вектора розвитку підприємства, моделі вибору базису розвитку підприємства, моделі ефективного управління підприємством на засадах упровадження маркетингового механізму та моделі результату розвитку підприємства), а й передбачає одночасне багатовекторне цільове оцінювання багатьох сфер функціонування підприємства (на основі застосування системи параметрів, показників і критеріїв системно-орієнтованої економічної діагностики) з метою визначення його перспективи. Зокрема, включає основні напрями та базовий інструментарій діагностики конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості та розвитку підприємства з урахуванням взаємозв’язку сучасного менеджменту та маркетингу.

Стаття написана англійською мовою


Третяк В. П., Гармаш Ю. О.
Сучасна практика управління закупівельною логістикою на підприємстві (c. 200 - 205)

Закупівельна логістика розглядається як один із основних напрямів діяльності, який впливає на ефективність підприємства. Проведено аналіз робіт економістів за темою дослідження та розглянуто різні трактування поняття «закупівельна логістика». Зазначено, що не існує єдиного правильного визначення, проте всі науковці схиляються до думки, що закупівельна логістика – це комплекс активностей, спрямованих на забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, вибір джерел постачання, контроль виконання замовлень.Надано характеристику кожному етапу закупівельної логістики підприємства. Окрему увагу приділено етапу вибору джерел постачання, оскільки саме від постачальника залежить виконання цілей як закупівельної логістики, так і підприємства в цілому. Детальне дослідження цього процесу дозволяє більш ефективно визначити шляхи удосконалення логістичної діяльності на підприємстві.Розглянуто процес розробки логістичної стратегії, коли менеджери намагаються досягнути компромісу між трьома основними цілями закупівельної логістики: зменшенням капіталу, зниженням витрат і підвищенням рівня обслуговування. Запропоновано включати деякі аспекти управління закупівельною логістикою, які притаманні одній із найвідоміших транснаціональних корпорацій (ТНК) Nestle, у діяльність інших підприємств для підвищення їх ефективності. ТНК Nestle розробила стандарт із відповідального сорсингу (англ. Nestl?ResponsibleSourcing Standard), який відображає сучасні тенденції закупівельної логістики щодо пошуків надійного постачальника та визначає критерії, яким повинен задовольняти постачальник. Визначено вектори управління закупівельною діяльністю на підприємстві, які мають універсальний характер і дозволять підприємствам підвищити ефективність управління логістичною діяльністю, а також мінімізувати витрати.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2020

Шуміло О. С., Пакуліна А. А., Далудіна І. В.
Теоретичні аспекти управління витратами на підприємстві (c. 306 - 311)

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів управління витратами підприємства: дослідження підходів до визначення суті витрат, їх класифікації, особливостей застосування принципів, методів та функцій управління з метою підвищення ефективності управлінських рішень. Досліджено сутність понять «витрати» та «управління витратами підприємства». За результатами компаративного аналізу визначено, що єдиного розуміння цих понять у науковій літературі не існує, погляди на ці категорію серед науковців досить різні. Класифіковано витрати, залежно від цілей управління, за трьома напрямами: витрати для визначення собівартості продукції й отриманого прибутку, оцінки запасів; витрати для прийняття управлінських рішень і планування; витрати для здійснення процесу контролювання та регулювання. З метою покращення процесу управління витратами на підприємстві досліджено та доповнено теоретичні основи управління: принципи, функції, методи. Принципи визначені відповідно до загальних принципів управління та спеціальних стосовно витрат підприємства. Зазначені принципи можуть бути основою та задавати напрям усій системі управління витратами, для кожного підприємства вони мають застосовуватися з урахуванням його особливостей – економічних та організаційних. Функції управління витратами на підприємстві запропоновано визначати відповідно до таких елементів управлінського циклу: планування та прогнозування, організація, мотивація, облік та аналіз, контроль. З метою підвищення ефективності управління витратами підприємства, що полягає в пошуку оптимізації розміру витрат і забезпечення їх запланованого рівня, розглянуто базові методи управління витратами. Досліджено такі методи управління витратами на підприємстві: директ-костинг, таргет-костинг, кайзен-костинг, бенчмаркінг витрат, облік витрат за функціями, LCC-аналіз, теорія обмежень.

Стаття написана українською мовою


Левкович О. В., Мироненко І. О.
Оцінка та шляхи покращення ефективності використання необоротних активів підприємства (c. 312 - 319)

В умовах постійної нестачі фінансових ресурсів, банкрутства та ліквідації великої кількості підприємств доволі гостро постає проблема забезпечення відповідного стану та раціонального використання необоротних активів підприємства та пошуку шляхів підвищення ефективності цього процесу. З огляду на це та з урахуванням важливості активів як складової частини ресурсного потенціалу підприємства виникає необхідність у детальному аналізі необоротних активів підприємства, їх технічного стану, а також дослідження ефективності їх використання. Ефективне використання необоротних активів має велике значення як для підприємства, так і для економіки країни в цілому, оскільки приводить до зменшення потреби у введенні в експлуатацію нових виробничих потужностей, до збільшення випуску обсягів продукції (а значить, і прибутку), прискорює оборотність цих активів і в результаті сприяє скороченню розриву в термінах фізичного та морального зносу, прискорює темпи оновлення основних засобів. При оцінці ефективності використання необоротних активів необхідно враховувати особливості господарської діяльності, форму власності та стратегічну мету підприємства. Мета статті полягає в дослідженні особливостей аналізу необоротних активів підприємства на прикладі одного із вітчизняних підприємств. Проаналізовано тенденцію зміни в структурі та динаміці показників зносу, придатності, оновлення, вибуття та фондовіддачі. За результатами дослідження запропоновано шляхи підвищення ефективноcтi використання необоротних активів на пiдприємcтвi.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2020

Отенко І. П.
Ефективність як основне поняття та критерій діяльності підприємства (c. 190 - 195)

Метою статті є аналіз ефективності як основного поняття та критерію діяльності підприємства. Розглянуто еволюцію поняття «ефективність діяльності підприємства», систематизовано погляди дослідників на визначення цього поняття. В основному дослідники пропонують розглядати ефективність як відношення результату до витрат, або як траєкторію функціонування підприємства. Для здійснення комплексної оцінки ефективності діяльності підприємства запропоновано проводити оцінку за такими критеріями: економічна ефективність виробництва (рівень задоволення потреб ринку, виробництво продукції на одиницю витрат ресурсів, витрати на одиницю товарної продукції, тощо); ефективність використання праці (трудомісткість одиниці продукції, відносне вивільнення працівників); ефективність використання основних виробничих фондів (фондовіддача основних фондів, фондомісткість продукції); ефективність використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції, матеріаловіддача); ефективність використання фінансових та інвестиційних коштів (коефіцієнт оборотності оборотних коштів, тривалість одного обороту нормованих оборотних коштів, відносне вивільнення оборотних коштів, питомі капіталовкладення, капіталовкладення на одиницю введених потужностей, рентабельність інвестицій); якість продукції (економічний ефект від поліпшення якості продукції); фінансово-економічні показники (ліквідності, платоспроможності); ефективність використання активів (фондовіддача, оборотність всіх активів). Результати проведених досліджень є підґрунтям для аналізу ефективності діяльності підприємства та вибору напрямів його подальшої діяльності. Перспективою досліджень у даному напрямі є розробка методичного забезпечення щодо вибору напрямів подальшої діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2020

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Завгородній І. В.
Аспекти теорії результативності: наративи, когерентні ефекти (c. 166 - 174)

Метою статті є запропонування та висвітлення результатів авторських досліджень щодо існуючої в теорії результативності концепцій наративів, когнітивних проєктів і когерентних ефектів як складових механізму SEE-управління діяльністю підприємств (як систем на мікрорівні) для окреслення перспектив їх подальшого розвитку. На основі узагальнення результатів досліджень наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених розглянуто та доповнено авторськими підходами концепції вищезгаданих наративів. Зокрема, доповнено тріалектичний парадигмальний конструкт «наратив ? алгоритм, когнітивний проєкт ? патерн (англ. pattern від лат. patronus – модель, зразок для наслідування, шаблон») складовою «результати оцінювання за показниками ефектів когерентності». Зазначене має надати певної завершеності та комплексності механізму управління діяльністю підприємств. Висловлено думку, що результати дослідження наративів уможливлюють здобуття необхідних якісних даних про зміст правил, норм інститутів тощо, які неможливо отримати, аналізуючи виключно статистичні та інші кількісні історичні факти. Підтверджено, що наративний аналіз є одним із корисних методів дослідження, котрий дозволяє отримати реалістичну інформацію щодо функціонування системи. Підкреслено, що така інформація є знаннями, котрі пояснюють повторювані економічні дії тощо, які мають стати обов’язковою складовою механізму управління діяльністю сучасних підприємств. У результаті дослідження обґрунтовано, що досягненню ефектів когерентності узгоджених між собою наслідків діяльності конкретного підприємства може сприяти дієве SEE-управління. Висвітлено основні складові механізму такого управління. Перспективами подальших досліджень є висвітлення прикладних аспектів імплементації результатів запропонованих авторами підходів.

Стаття написана українською мовою


Жулин О. В., Зеленюк-Джунь Л. В.
Управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств і перспективи їх розвитку (c. 174 - 180)

Метою статті є дослідження теоретичного та практичного досвіду управління фінансовими ресурсами комунальних підприємств, виділення ключових проблем їх функціонування та розробка практичних рекомендацій з удосконалення системи формування та використання фінансових ресурсів. Розглянуто поняття «комунальні підприємства», сучасний фінансовий стан комунальних підприємств; виокремлено основні проблеми діяльності та управління їх фінансовими ресурсами; запропоновано основні заходи з підвищення ефективності їх використання. На прикладі КП «Київтранспарксервіс» узагальнено результати дослідження: визначено причини скрутного фінансового стану; сформовано управлінські заходи для покращення фінансового стану комунальних підприємств; запропоновано впровадження оцінювання ефективності роботи керівництва комунальних підприємств за системою Key Performance Indicators (KPI); розроблено систему розвитку та ефективного управління фінансовими ресурсами комунального підприємства. Упровадження запропонованої системи дозволить досліджуваному комунальному підприємству: виявити проблеми формування фінансових ресурсів і методи їх ефективного використання; збільшити доходи завдяки детінізації наданих послуг та упорядкуванню паркувального простору, провівши інвентаризацію паркомісць у столиці та припинивши передачу паркопростору в оренду третім особам; підвищити рівень довіри користувачів послуг завдяки покращенню їх якості та впровадженню інноваційних систем контролю за стягненням плати, що теж збільшить обсяги отримуваних доходів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2020

Бондар-Підгурська О. В., Хоменко І. І., Карангва Чарльз
Науково-методичні аспекти оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку (c. 172 - 180)

Метою статті є вдосконалення науково-методичних аспектів оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку. Висвітлено роль і стан підприємств машинобудування як основи розвитку національного господарства у форматі інноваційних. Вперше на основі комплексного підходу розроблено індикатори оцінки ефективності управління інноваційним підприємством (на прикладі машинобудівної галузі) в контексті реалізації цілей сталого розвитку 21 століття. При цьому Концепцію сталого розвитку позиціоновано як синтез двох найважливіших ідей, а саме: 1) розвиток має бути збалансованим, що передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем і досягнення рівноваги між ними, а це зумовлює загальний рівень і якість життя населення; 2) нинішнє покоління має обов’язок перед прийдешніми поколіннями залишити достатні запаси ресурсів (природних, соціальних та економічних) з метою забезпечення їх рівня добробуту, не нижчого за нинішній. Запропоновано розроблені індикатори доповнювати трьома специфічними показниками патентно-ліцензійної діяльності як чинника підвищення ефективності управління інноваційним підприємством у контексті економічного, екологічного та соціального аспектів. Зокрема: 1) кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, в яких запатентовано способи, що здешевлюють виробництво окремого товару чи послуги (економічна складова); 2) кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, в яких запатентовано способи більш екологічного виробництва товару чи послуги (екологічна складова); 3) кількість охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності, в яких запатентовано способи підвищення ефективності роботи працівників, тобто поліпшення умов праці (соціальна складова). На основі методу формалізації та комплексного підходу рекомендовано універсальний формат результатів оцінки ефективності управління інноваційним підприємством у контексті реалізації цілей сталого розвитку. Результатом його застосування має стати вчасне усунення проблем, виявлення причин і ліквідація наслідків неефективного управління підприємством, що приведе до підвищення прибутку від інноваційної діяльності та ефективності інвестицій в екологічні інновації, сформує безпечне довкілля, підвищить рівень задоволення життєво важливих інтересів працівників підприємства та населення загалом.

Стаття написана українською мовою


Сімкова Т. О., Борисюк І. О.
Управління витратами авіабудівних підприємств через процесно-орієнтований підхід у соціально-поведінковій економіці (c. 181 - 188)

Мета статті полягає в дослідженні системи управління витратами авіабудівних підприємств через процесно-орієнтований підхід у соціально-поведінковій економіці шляхом виокремлення етапів упровадження цієї системи, що дасть змогу виявити джерела економії та максимально раціоналізувати витрати й ефективно управляти діяльністю підприємства загалом. Розглянуто підходи багатьох учених до змісту поняття «витрати». Проведено аналіз розвитку авіабудівної галузі України. Визначено проблеми недостатнього розвитку галузі, а саме: нестача фінансових ресурсів для її розвитку; суттєве скорочення можливих ринків збуту; кризові соціально-економічні явища у країні та світі; низька платоспроможність споживачів і обмеженість можливостей щодо залучення інвестицій; скорочення рівня застосування можливостей міжнародної виробничої кооперації; невідповідність інфраструктури, технологічного обладнання, методів управління на серійних літакобудівних заводах України сучасним ринковим вимогам; висока вартість комплектуючих; обмеженість доступу до ресурсів; висока конкуренція тощо. Виокремлено фактори негативного впливу у складі законодавчо-нормативних, управлінсько-організаційних, технічних, фінансово-економічних та інноваційних. Для вирішення зазначених проблем запропоновано процесно–орієнтований підхід до формування системи управління за процесами на вітчизняних авіабудівних підприємствах за рахунок комбінування методу визначення цільових витрат і методу визначення витрат за процесами. Впровадження системи управління витратами авіабудівних підприємств за процесами приведе до планування рівня витрат, виявлення проблемних місць і визначення невикористаних резервів щодо ефективного управління діяльністю підприємств авіабудівної галузі в цілому.

Стаття написана українською мовою


Жигалкевич Ж. М.
Діагностика результативності розвитку машинобудівних квазіінтеграційних структур в Україні (c. 188 - 197)

Метою статті є діагностика результативності квазіінтеграційних структур на основі вітчизняних машинобудівних підприємств. Актуальність дослідження пов’язана з повільним розвитком машинобудівних квазіінтеграційних структур в Україні. Досліджено 11 квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств, а саме: громадська спілка «Український аерокосмічний кластер» (м. Дніпро); аерокосмічний кластер «Мехатроніка» (м. Харків); індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного машинобудування»; корпорація «Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»; авіаційний кластер корпорації «Українська авіабудівна компанія» держконцерну «Укроборонпром»; кластер радіолокації, радіозв‘язку та спеціального приладобудування держконцерну «Укроборонпром»; кластер високоточного озброєння та боєприпасів держконцерну «Укроборонпром»; бронетанковий кластер держконцерну «Укроборонпром»; Миколаївський кластер суднобудування; Закарпатський автомобілебудівний кластер (м. Ужгород); машинобудівний кластер «АгроБУМ» (м. Мелітополь). На основі існуючої інформації в мережі Інтернет та аналітичної онлайн-системи YouControl здійснено економічний аналіз учасників кластерів держконцерну «Укроборонпром» та «АгроБУМ». Проведена діагностика результативності зазначених кластерів є аргументом щодо квазіінтеграції інших машинобудівних вітчизняних підприємств і взаємодіючих з ними фірм та установ. Зроблено висновок, що повільний розвиток квазіінтеграційних процесів в Україні пов’язаний з необізнаністю підприємців та відсутністю методичних рекомендацій щодо формування квазіінтеграційних структур.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2020

Коптєва Г. М.
Зрілість бізнес-процесів як основа для оцінки економічної безпеки підприємства торгівлі (c. 180 - 189)

Цілісне розуміння стану економічної безпеки підприємства забезпечує реалізація процесного управління та оцінка безпеки на основі зрілості бізнес-процесів. Упровадження заходів щодо підвищення економічної безпеки підприємства на засадах зрілості бізнес-процесів дозволяє оптимізувати операційну та інвестиційну діяльність підприємства та забезпечує його захищеність від ризиків непослідовного впровадження заходів за сферами діяльності. Метою дослідження є обґрунтування зрілості бізнес-процесів підприємства торгівлі як критерію їх економічної безпеки та на цій основі розробка системи оцінки економічної безпеки бізнес-процесів підприємства. Підґрунтя для ув’язування концепцій процесного управління та управління безпекою становлять економічні інтереси підприємства, які мають бути захищені (з точки зору економічної безпеки) та реалізовані (з точки зору процесного управління). Виділено атрибути зрілості бізнес-процесів (захищеність бізнес-процесу з урахуванням реалізації інтересів стейкхолдерів, повнота реалізації бізнес-процесу) та критерії оцінки за ними (результативність, ефективність, якість, завершеність циклу управління), які враховано для формалізації системи оцінки рівня економічної безпеки підприємства на основі зрілості їх бізнес-процесів. Розроблена система показників оцінки бізнес-процесів підприємства торгівлі дозволяє ідентифікувати рівень зрілості бізнес-процесів та визначити на цій підставі рівень економічної безпеки підприємства. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування науково-методичного підходу до оцінки економічної безпеки підприємства торгівлі на основі зрілості його бізнес-процесів.

Стаття написана українською мовою


Зіненко К. А.
Теоретичні аспекти оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства та формування системи її оцінки (c. 190 - 196)

Мета статті полягає в дослідженні теоретико-методичних аспектів оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства та в обґрунтуванні її комплексної системи оцінки. Досліджено підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства та зазначено основні, які можуть бути застосовані під час оцінювання економічної безпеки підприємства будівельної галузі; визначено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано необхідність застосування кількісних та якісних методів оцінювання економічної безпеки. Сформовано перелік вимог, якому має відповідати методика оцінки економічної безпеки підприємств. Визначено мету оцінювання, суб’єкт, об’єкт. Розглянуто принципи оцінювання, що забезпечують об’єктивність оцінки економічної безпеки підприємства. Принципи поділено на основні, які відповідають загальній методології економічного аналізу, та специфічні, що враховують специфіку будівельної галузі. Базуючись на системному підході, сформовано систему оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства за означеними компонентами системи. Запропонована система оцінювання економічної безпеки будівельного підприємства надає можливість проведення комплексного процесу оцінювання визначених компонент і відповідних їм елементів.

Стаття написана українською мовою


Гарафонова О. І., Нечай І. Ф.
Напрями вдосконалення якості продукції ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (c. 197 - 203)

У світі якість продукції вже давно стала одним із основних інструментів забезпечення економічного розвитку компаній. Досягнення високих параметрів якості, своєю чергою, є важливою складовою економічної стратегії будь-якої бізнес-організації, що орієнтована на успіх. Метою статті є розробка напрямів удосконалення продукції ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль». Об’єктом дослідження є якість пива, що виготовляється ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль». Оцінювання рівня якості обраного виду продукції згідно з вимогами ДСТУ 3888:2015 проводилося з використанням таких груп показників: мікробіологічні, органолептичні та фізико-хімічні. Наведено процес оцінювання параметрів якості продукції, який складається із семи послідовних етапів та здійснюється впродовж усього життєвого циклу продукції. Проаналізовано та структуровано фактори, під впливом яких формується якість продукції та які можуть спричинити відхилення від заданих параметрів якості. Визначено дефекти, які з’являються внаслідок дії цих чинників. Основою поліпшення якості продукції є передусім ретельне вивчення змін попиту на продукцію бізнес-організації. Виокремлено три групи заходів, за допомогою яких можна досягти бажаного рівня якості продукції, а саме: технологічні, організаційні та соціально-економічні. Запропоновано комплекс першочергових заходів поліпшення якості продукції ПрАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль». Елементом наукової новизни є розробка алгоритму реалізації заходів з удосконалення якості продукції. Під час реалізації заходів з поліпшення якості необхідно здійснювати систематичний моніторинг і складати звіти щодо виконання проєкту для того, щоб мати можливість відкоригувати кінцевий результат.

Стаття написана українською мовою


Сосновська О. О., Житар М. О.
Елементи методології управління економічною безпекою підприємства (c. 204 - 213)

У статті визначено структурні елементи методології управління економічною безпекою підприємства як наукового підґрунтя дослідження цього процесу для формування світогляду щодо їх сутності та виявлення можливостей застосування в управлінських рішеннях. Систематизовано концепції та теорії методології управління економічною безпекою підприємства за її ключовими функціональними підсистемами – інформаційною, фінансовою, кадровою, інноваційно-інвестиційною. Встановлено, що значне місце серед елементів методології досліджуваного процесу належить системі принципів управління, серед яких виділено та охарактеризовано низку фундаментальних (загальнонаукових) і специфічних (конкретних) принципів. Виокремлено системний, функціональний, процесний, структурний, ситуаційний (варіантний), оптимізаційний і поведінковий наукові підходи до управління економічною безпекою підприємства та визначено можливості їх реалізації. Обґрунтовано, що процес управління доволі часто розглядається як сукупність функцій, а саме: певних видів діяльності, у процесі яких здійснюється вплив на об’єкт управління для досягнення поставленої мети. З огляду на це, запропоновано використання функціональної ознаки для систематизації методів управління економічною безпекою підприємства відповідно до функцій прогнозування, планування, аналізу, оцінки, організації та контролю. Уточнено, що запропоновані елементи методології управління економічною безпекою підприємства є взаємодоповнюючими та послідовними. При цьому зазначено, що вибір конкретного елементу методології процесу дослідження залежить від багатьох факторів впливу – специфіки діяльності підприємства, його ресурсних можливостей, цільових орієнтирів, часового проміжку, наявного рівня економічної безпеки. Узагальнено, що усвідомлення необхідності вмілого використання методологічного базису при реалізації такого складного та багатогранного процесу, як управління економічною безпекою підприємства, є запорукою його успішного функціонування та сталого розвитку в умовах сьогодення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Котлярова В. Г., Деренська Я. М., Гладкова О. В.
Формування підходу до управління витратами промислового підприємства (c. 198 - 204)

У статті проведено аналіз існуючих підходів до управління витратами; визначено, що найбільш застосовуваними є системний і процесний підходи. Встановлено, що при обох цих підходах предметом управління витратами є управлінські дії та стосунки, що виникають у процесі формування окремих характеристик стану витрат (дотримання лімітів фонду оплати праці, витрат сировини і матеріалів та ін.); суб’єктом управління – структурні підрозділи підприємства та відповідальні особи, які здійснюють процедури управління витратами. Системний підхід розглядає управління витратами як систему, в рамках якої виділяється сукупність взаємопов’язаних елементів, існують зв’язки, визначаються механізми взаємодії між окремими елементами, за допомогою яких досягається певна мета. Процесний підхід пропонує для управління витратами застосовувати управлінський цикл. Тому для підвищення ефективності управління витратами доцільно застосовувати дуалізм підходів, для чого пропонується об’єднати системний і процесний підходи. Доведено, що система управління витратами повинна складатися з двох підсистем: 1) формування системи управління витратами та 2) функціонування системи управління витратами. Ці підсистеми відрізняються такими ознаками, як: мета, завдання, функції, елементи, механізм взаємодії. Дві підсистеми системи управління витратами пов’язані між собою таким чином: метою підсистеми формування системи управління витратами є розробка методичного забезпечення функціонування підсистеми управління витратами. Водночас функціями підсистеми функціонування системи управління витратами є управлінський цикл: планування, облік, контроль, аналіз. У цьому проявляється реалізація процесного підходу до управління витратами.

Стаття написана українською мовою


Рогов В. Г.
Оцінка ефективності економічного стимулювання розвитку суднобудівних підприємств (c. 205 - 211)

Для обґрунтування економічних рішень у процесі використання менеджментом стимулів та адаптації до змін потрібно застосування інтегрального цільового показника розвитку підприємства. У результаті дослідження доведено, що таким показником доцільно обрати вартість бізнесу, зокрема шляхом дисконтування грошових потоків. Обґрунтовано, що для оцінки ефективності стимулювання розвитку суднобудівного підприємства раціональним є застосування дохідного підходу. Проаналізовано український і зарубіжний досвід горизонтальної та вертикальної інтеграції в суднобудуванні та доведено, що формування інтегрованих диверсифікованих корпоративних структур є актуальним стимулом розвитку суднобудівного підприємства. Деякі власники підприємств суднобудування України використовують їх для будівництва флоту заради потреб свого іншого бізнесу: сільськогосподарського, металургійного тощо. Певні підприємства входять до складу диверсифікованих компаній, що займаються також судноремонтом і портовою діяльністю. Ефективність інтеграції підприємств суднобудування також варто оцінювати за допомогою показників вартості бізнесу. Потрібно визначати вплив стимулів, що стосуються не тільки суднобудування, але й судноремонту, судноплавства, морегосподарської та іншої діяльності, – не лише на окреме суднобудівне підприємство, а комплексно на все об’єднання, структурно-функціональною одиницею якого воно є. На прикладі суднобудівно-судноремонтного заводу «Нібулон» визначено ефект від запровадження стимулів. Оцінка впливу економічних стимулів на пропонований цільовий інтегральний показник дозволяє встановити доцільність реалізації загальної стратегії підприємства та сприяє прийняттю обґрунтованих економічних рішень як на рівні окремих структурних підрозділів, так і підприємства в цілому.

Стаття написана українською мовою


Адаменко М. В., Короленко Р. В.
Оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства (c. 212 - 220)

У статті узагальнено підходи та визначено поняття «фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства». Розглянуто методичні підходи, що найчастіше використовувалися для аналізу ефективності фінансування об’єктів. На основі проведеного огляду авторами запропоновано власний методичний підхід до оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства, який включає: формування структурно-логічної схеми, визначення етапів, інструментарію, розробку відповідної системи загальних і часткових показників, а також критеріїв такого оцінювання. Особливістю вдосконаленого методичного підходу до оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства є об’єднання в загальну систему: показників достатності та своєчасності фінансування; ступеня використання фінансових ресурсів, їх прибутковості, вартості, досягнення цілей у процесі залучення фінансових ресурсів для фінансування інноваційних здібностей і можливостей працівників підприємства; критеріїв відповідності фінансування граничному значенню, оптимізації фінансування; критеріїв порівнянності «прибутковість – вартість», «використання фінансових можливостей – досягнення цілей використання інноваційного потенціалу персоналу». Виконання всіх етапів оцінювання ефективності фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства дозволяє встановити рівень цієї ефективності відповідно до поставлених цілей і завдань, а також є основою обґрунтування управлінських рішень.

Стаття написана українською мовою


Ястремська О. М., Ястремська О. О.
Поняття економічної стійкості підприємства та її кількісне оцінювання (c. 220 - 230)

Стаття присвячена питанням визначення й оцінювання економічної стійкості підприємства. У роботі проведено аналіз поглядів науковців на дефініцію «економічна стійкість підприємства». Запропоновано уточнене визначення цього поняття, згідно з яким під економічною стійкістю підприємства доцільно розуміти його комплексну здатність реагувати та протистояти впливу негативних релевантних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, зберігаючи при цьому свою внутрішню структуру, динаміку функціонування, що сприяє досягненню основних цілей функціонування та розвитку підприємств. Виділено основні складові економічної стійкості підприємства, до складу яких віднесено: фінансову, виробничу, кадрову, організаційну, маркетингову, соціальну, екологічну, інвестиційну, інноваційну. Запропоновано основні етапи процесу забезпечення економічної стійкості підприємства, основою реалізації яких є принципи єдності – взаємопов’язаності та підпорядкованості всіх складових стійкості; комплексності, що передбачає врахування релевантних факторів впливу; безперервності – здійснення процесу регулювання на основі постійності та стійкості; адекватності, тобто відповідності системи закономірностям розвитку підприємства. Запропоновані складові й етапи забезпечення та визначення економічної стійкості підприємства використано як підґрунтя розробленого методичного підходу з її кількісного оцінювання, який побудовано з використанням методів багатовимірного факторного, кластерного аналізу, методу адитивної згортки для розрахунку інтегрального показника економічної стійкості підприємств. Розроблений методичний підхід апробовано на статистичних даних дев’яти машинобудівних підприємств Харківського регіону, що довело його прикладну цінність і можливість подальшого використання.

Стаття написана українською мовою


Зиз Д. О.
Аналіз та оцінка ділової активності підприємств машинобудування як основа підвищення ефективності їх діяльності (c. 230 - 240)

У статті висвітлено поняття ділової активності та основні завдання аналізу та оцінки ділової активності підприємств машинобудування. Розглянуто напрями підвищення ділової активності підприємства, які досягаються певним набором заходів: прискоренням науково-технічного та організаційного прогресу – за рахунок підвищення техніко-технологічного рівн