УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сутність, причини виникнення та класифікація кредитного ризику банку
Мороз Н. В., Селецька Т. О.

Мороз Н. В., Селецька Т. О. Сутність, причини виникнення та класифікація кредитного ризику банку. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 272–278.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-272-278

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.77.067

Анотація:
Досліджено трактування поняття «кредитний ризик» у нормативно-правових актах і наукових працях вчених-економістів, наведено авторське визначення даної категорії. Кредитний ризик визначено як об’єктивно наявну можливість понесення фінансових втрат внаслідок невиконання клієнтом своїх зобов’язань перед банком (ризик кредитних збитків). Проаналізовано фактори зовнішнього та внутрішнього середовища банку, які впливають на кредитні ризики. Досліджено підходи до класифікації кредитного ризику окремих авторів-науковців. Наведено види кредитного ризику залежно від джерела його походження, зокрема: зовнішні ризики, що виникають на макрорівні (економічний, політичний, нормативно-правовий, непередбачуваний) та мезорівні (фінансовий, ризик відповідальності, ризик забезпечення), а також внутрішні ризики, що виникають на мікрорівні (управлінські ризики). Запропоновано виокремити окремі підвиди кредитного ризику, такі як ризик концентрації та залишковий (резидуальний) ризик.

Ключові слова: банк, банківська система, кредитний ризик, банківський кредит, проблемний кредит.

Табл.: 3. Бібл.: 24.

Мороз Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Селецька Тетяна Олександрівна – студент, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)

Список використаних у статті джерел

Національний банк України / Офіційне Інтернет-представництво. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (затв. Постановою Правління НБУ від 30 червня 2016 р. № 351). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» (затв. Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 599). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків» (затв. Постановою Правління Національного банку України від 15 березня 2004 р. № 104). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /v0104500-04
Криклій О. А., Маслак Н. Г. Управління кредитним ризиком банку : монографія. Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 86 с.
Лобанов А. А., Чугунов А. В. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту. Київ : Знання, 2003. 786 с.
Saunders A., Allen L. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. 2nd еd. New York : John Wiley&Sons, Inc., 2002. 320 р.
Principles for the Management of Credit Risk: Consultative paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision. Issued for comment by 30 November 1999. Basel, July 1999. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs54.pdf
Дзюблюк О. В., Прийдун Л. М. Кредитний ризик і ефективність діяльності банку : монографія. Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2015. 295 с.
Прядко О., Цегелик Г. До питання оптимізації кредитних ризиків банків України. Фінанси України. 2005. № 13. C. 45–53.
Косова Т., Циганов О. Банківські операції : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2008. 372 с.
Супрунович Є. Б. Управління кредитним ризиком. Банківський менеджмент. 2006. № 10. С. 33–43.
Прокопенко І. Ф. Основи банківської справи : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2005. 410 с.
Бондарчук М. К., Алєксєєв І. В., Кльоба Л. Г. Банківська система : навч. посіб. Львів : Ліга-Прес, 2017. 246 с.
Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Пер. с англ. 4-го перераб. изд. ; под. ред. Р. Я. Левиты, Б. С. Пинскера. М. : Catallaxy, 1994. 820 с.
Банківський менеджмент : підручник / за ред. О. Кириченка, В. Міщенка. Київ : Знання, 2005. 831 с.
Благодир Я. Я. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01. Львів : ЛНУ, 2006. 24 с.
Серебрякова Е. А. Управление кредитными рисками коммерческого банка. Вестник СевКав ГТУ. 2003. № 3. С. 110–114.
Притоманова О. М. Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій: автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.03.02. Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. 20 с.
Бондаренко Л. А. Ризик-менеджмент кредитної діяльності комерційного банку: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.08. Київ : КНЕУ, 2007. 23 с.
Д’яконов К. М. Джерела виникнення кредитного ризику банку // Materialy Mezinarodni vedecko-prakticka conference “Vedecky industry evropskeho kontinentu” (27 listopadu – 05 prosincu 2008 roku). Dil 1. Ekonomickevedy. Praha : Publishing House “Educationand Science”, 2008. S. 27–30.
Золотарьова О. В., Федченко І. А. Уніфікація підходів до визначення змісту портфельного кредитного ризику банку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 24. С. 79–84.
Гаряга Л. О. Удосконалення класифікації банківського кредитного ризику. Вісник Університету банківської справи. 2015. № 1. С. 76–81.
Moroz N. V., Seletska T. A. Classification of credit risk // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 13. Economics and management». Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. C. 145–146.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру