УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Аннотированный каталог (2021)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференций


Результативність функціонування та розвитку систем: оновлені підходи до дефініцій SEE-управління
Буренникова Н. В., Ярмоленко В. А., Буренников Ю. Ю.

Буренникова Н. В., Ярмоленко В. А., Буренников Ю. Ю. Результативність функціонування та розвитку систем: оновлені підходи до дефініцій SEE-управління. Бизнес Информ. 2021. №3. C. 94–100.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-94-100

Раздел: Экономика предприятия

Статья написана на украинском языке
Загрузок/просмотров: 5

Скачать статью (pdf) -

УДК 330.34:303.22

Аннотация:
У статті висвітлено питання SEE-управління як засобу підвищення результативності процесів функціонування складних систем у контексті дефініцій «кількість/якість». SEE-управління здійснюється на основі вимірювання та оцінювання складових згаданої вище результативності із зазначенням можливих регуляторних дій зі змінення результативності функціонування та розвитку систем. Підкреслено, що окрему зацікавленість у науковців викликають не тільки проблеми розвитку систем, а й стани, які визначають порядок функціонування систем – атрактори. Метою статті є розкриття ролі та значення атракторів як підґрунтя для формування синергетичного потенціалу SEE-управління для подальшого розвитку систем, а також доповнення на цій основі методології згаданого управління на базі авторських складових результативності розумінням інкрементів та декрементів у контексті парадигми «кількість/якість» у наративі «зростання/розвиток» – для уточнення алгоритмів дій у процесі управління системою, яка прагне динамічно розвиватися. Зазначено, що комплекс авторських показників складових результативності функціонування та розвитку системи на практиці дозволяє сформувати підходи до оцінювання станів системи з точки зору згаданої вище результативності. Вказане уможливлює розуміння того, які саме корективи та в який час функціонування системи слід внести, щоб вона працювала та розвивалася результативно. Зроблено висновок, що результативні, дієві процеси можуть служити атракторами, здатними спрямовувати розвиток системи в потрібному руслі, коли вона перебуває в точці біфуркації.

Ключевые слова: результативність, структура, система, масштабність, ефективність, управління.

Формул: 2. Библ.: 29.

Буренникова Наталия Викторовна – доктор экономических наук, профессор, профессор, кафедра экономики предприятия и производственного менеджмента, Винницкий национальный технический университет (Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина)
Email: [email protected]
Ярмоленко Виктор Алексеевич
Буренников Юрий Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, кафедра автомобилей и транспортного менеджмента, Винницкий национальный технический университет (Хмельницкое шоссе, 95, Винница, 21021, Украина)
Email: [email protected]

Список использованных в статье источников

Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О. SEE-управління на базі складових результативності як засіб підвищення дієвості процесу функціонування складних систем: сутність, методологія. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 145–152. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-1_0-pages-145_152.pdf
Большой экономический словарь / авт.-сост. А. Б. Борисов. М. : Книжный мир, 2007. 860 с.
Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. посіб. Київ : Академія, 2003. 656 с.
Климаш Н. І. Науково-теоретичні аспекти сутності понять «ефективність» та «результативність». Наукові праці НУХТ. 2009. № 28. С. 124–125. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/253/3/ntasz.pdf
Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 362 с.
Тесленок І. М., Михайлова О. В., Богаченко О. П. Сучасні підходи до визначення результативності управління підприємством. Економічний вісник Донбасу. 2012. № 1. С. 208–212.
Малинецкий Г., Потапов А., Подлазов А. Нелинейная динамика: подходы, результаты, надежды. М. : Стереотип, 2016. 280 с.
Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-виробничих системах : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 584 с.
Єфімова О. Системний підхід – основа управління діяльністю підприємств. Персонал. 2007. № 2. С. 67–72. URL: http://personal.in.ua/article.php?ida=450
Зінченко В. В. Концепція глобальної «фізичної соціальної економіки парадигм розвитку»: зарубіжні моделі та український контекст // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації. 2011. С. 34–39.
Колотило Д. Екологія та економіка : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 1999. 368 с.
Kornai J. The Road to a Free Economy. Shifting from a Socialist System. The Example of Hungary. New York : W. W. Norton & Company, 1991. 224 p.
North D. Understanding the Process of Economic Change. Princeton : Princeton University Press, 2010. 200 p.
Odum H. Т. Environment, Power, and Society. New York : John Wiley & Sons Inc, 1971. 331 p.
Стиглиц Дж. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему / пер. с англ. Е. Рождественской. М. : Эксмо, 2015. 512 с.
Шарапов О. Д., Дербенцев В. Д., Семьонов Д. Є. Економічна кібернетика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 231 с.
Шеметов П. В., Чередникова Л. Е., Петухова С. В. Менеджмент: управление организационными системами : учебное пособие для вузов. 2-е изд. М. : Омега-Л, 2008. 406 с.
Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным. Вопросы философии. 1992. № 12. С. 3–20.
Ярмоленко В. О., Бурєннікова (Поліщук) Н. В. Використання F-імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесів функціонування складних систем в авторському SEE-аналізі дієвості процесів на основі складових результативності. Svientific World. 2015. Вып. 1. Т. 18 : Экономика. С. 4–14. URL: https://sworld.com.ua/index.php/economy-115/business-economics-and-production-management-115/24591-115-032
Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О., Кавецький В. В. Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники. Бізнес Інформ. № 1. 2020. С. 218–229. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-218-229
Ярмоленко В. О., Поліщук Н. В. Складові результативності функціонування складних систем як об’єкти моделювання. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 33. С. 86–93.
Поліщук (Бурєннікова) Н. В. Функціонування економічних систем: моделі складових результативності : монографія. Вінниця : ВНАУ, 2010. 396 с.
Ярмоленко В. О., Бурєннікова Н. В. Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 102–110. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-102-110
Минцберг Г., Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс: Концепции, проблемы, решения / пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2001. 567 с.
Галюк І. Б. Динаміка розвитку організаційних систем: нове бачення та розуміння. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 778. С. 3–9. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/26183/1/2-3-9.pdf
Сурмін Ю. П., Штика Л. Г., Бакуменко В. Д., Гогіна Л. М. Словник системного аналізу в державному управлінні. Київ : Вид-во НАДУ, 2007. 148 с.
Поліщук Н. В., Ярмоленко В. О. Генезис авторських підходів до розв’язання проблеми оцінювання дієвості функціонування складних систем за допомогою складових результативності // У кн.: Економіка ХХІ сторіччя: проблеми та шляхи їх вирішення : монографія / за заг. ред. Г. О. Дорошенко, М. С. Пашкевич. Дніпропетровськ : НГУ, 2014. С. 359–369.
Данников В. В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегия и управление. М. : ЭЛВОЙС-М. 2004. 464 с.
Сисоєв Є. Стратегічний національний проект «Інноваційна Україна». URL: http://www.slideshare.net/YevgenSysoyev/ss-32717561

 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру