УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Науково-теоретичні основи формування бізнес-середовища територій
Третяк В. П., Чень Юйсі

Третяк В. П., Чень Юйсі Науково-теоретичні основи формування бізнес-середовища територій. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 83–89.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-83-89

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.14:334.722

Анотація:
Створення нових можливостей для українського бізнесу є одним із пріоритетних напрямів діяльності в коротко- і середньостроковій перспективах. Предметом дослідження є теоретичні та методичні засади формування основ механізму управління бізнес-середовищем територій. У науковій літературі поняття «бізнес-середовище» часто підмінюють спорідненими категоріями, які вживають як синоніми. Визначено рівень «бізнес-середовища» в структурній ієрархії поняття «середовище» за принципом зростання ступеня охоплення економічних відносин. Окреслено розуміння поняття «територія» з точки зору реформи децентралізації, яка триває в Україні. Децентралізація влади може бути територіальною – переміщення влади від центрального міста на інші території, та може бути функціональною – шляхом передання повноважень на прийняття рішень з головного органу будь-якої галузі уряду до чиновників нижчих рівнів. Формування механізму управління бізнес-середовищем територій розглянуто відносно ієрархії територіального розподілу: територія держави, територія регіону, територія об’єднаної територіальні громади. Проведено аналіз точок зору вчених відносно визначення сутності категорії «бізнес-середовище». Означено, що в науковій думці відсутня чітка ідентифікація змісту даного терміна та є нагальна необхідність визначення структуроутворюючих елементів механізму управління бізнес-середовищем територій. Визначено, що на формування умов функціонування бізнесу впливає ряд факторів відповідно певного територіального рівня. Факторами впливу є зовнішнє середовище бізнесу, підприємницьке середовище, макроекономічне середовище підприємницької діяльності, інституційне середовище підприємницької діяльності. Проведений аналіз теоретичних основ формування бізнес-середовища територій дозволив виділити основні ознаки бізнес-середовища як системи та його особливості на різних рівнях територіальної ієрархії.

Ключові слова: бізнес-середовище, управління, інституційне середовище, підприємницька діяльність, територія, фактори впливу, система, ієрархія, механізм.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 34.

Третяк Віктория Павлівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Чень Юйсі – здобувач, кафедра управління та адміністрування, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна)

Список використаних у статті джерел

Шеер А.-В. Бизнес-процессы. Основные понятия. Теория. Методы. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Весть-МетаТехнология, 1999. 152 с.
Freund J., Rucker B. Real-Life BPMN. 4th ed.: Includes an introduction to DMN. Chicago : Independently published, 2019. 229 p.
Богодістов Є. В., Крупський А. П., Сардак С. Є. Динамічні здібності: порівняння методів вимірювання на прикладі малих та середніх підприємств України. Економічний простір. 2016. № 110. С. 139–161.
Буряк Г. Інститути розвитку відносин власності у класифікації бізнес-середовища. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 105. Ч. ІІ. С. 26–28.
Дашкевич О. Бизнес-среда и предпринимательская активность. Эковест. 2006. № 5. Ч. 1. С. 112–134. URL: http://www.research.by/webroot/delivery/files/ecowest/2006n1r04.pdf
Демиденко С. Л. Особливості стратегічного аналізу середовища підприємства. Ефективна економіка. 2015. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4290
Jeston J., Nelis J. Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations. London : Butterworth-Heinemann, 2006. 464 p.
Добрик Л. О. Фінансові умови розвитку інноваційного бізнес-середовища стартапів і традиційного бізнесу в Україні: загальні риси та відмінності. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5548
Економічна теорія: політична економія : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. Київ : Кондор, 2009. 604 с.
Криворучко О. М., Сукач Ю. О. Менеджмент бізнес-процесів автотранспортних підприємств : монографія. Харків : ХНАДУ, 2012. 245 с.
Мельник М. І. Класифікація бізнес-середовища: системний підхід. Регіональна економіка. 2008. № 2. С. 251–260. URL: http://ird.gov.ua/pe/re200802/re200802_251_MelnykMI.pdf
Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах інституційних трансформацій : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2012. 568 с.
Мельник М. І. Інституційне забезпечення безпеки бізнес-середовища України в умовах європейської інтеграції. Економіка. Управління. Інновації. 2014. Вип. 1. С. 69–82. URL: https://ird.gov.ua/vid_3/eui_2014_1_69_Melnyk.pdf
Нестерович В. Ф. Децентралізація як конституційний принцип здійснення публічної влади на регіональному та місцевому рівнях. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2019. № 3. С. 47–54. DOI: 10.31733/2078-3566-2019-3-47-54
Нікитенко Д. В. Інвестиційна сприятливість бізнес-середовища як чинник інвестиційної безпеки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 18. С. 114–120. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/24.pdf
Остапенко Н. В. Оценка влияния институциональной среды на развитие малого предпринимательства. Механізм регулювання економіки. 2013. № 3. С. 156–163. URL: https://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_18/NATALIIA_V_OSTAPENKOEstimation_of_Influence_of_Institutional_Environment_on_Development_of_Small_Business.pdf
Офіційний сайт ТОВ «Бізнес-конструктор Україна». URL: https://bizconstructor.com
Паламарчук В. Теоретико-правові основи розуміння державної території України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 1. С. 182–186. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2017/1/35.pdf
Benedict T. et al. BPM CBOK Version 4.0: Guide to the Business Process Management Common Body Of Knowledge. New York: Independently published, 2019. 419 p.
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
Савельєв В. Оцінка бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2014. № 3. С. 112–115. URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/11/156_112-115.pdf
Сардак С. Е. Управління розвитком бізнесу в умовах глобалізації економіки. Європейський вектор економічного розвитку. 2009. Вип. 2. С. 154–159. URL: https://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2009/2/18.pdf
Сененко И. А., Щепак В. В. Влияние факторов среды на формирование системы управления предприятием. Бізнес Інформ. 2015. № 3. С. 265–270. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-3_0-pages-265_270.pdf
Panagacos T. The Ultimate Guide to Business Process Management: Everything you need to know and how to apply it to your organization. Miami : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. 186 p.
Тульчинська С. О. Підходи до визначення поняття «регіон» в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2012. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1201
Турчак В. В. Управління результативністю бізнес-процесів у малому підприємництві. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4. С. 79–86.
Фроленко О. М. Бізнес-середовище підприємства: методичні підходи до його стратегічного аналізу. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 9. С. 145–150.
Чала В. С., Дригола К. В., Рижкова В. Є. Порівняльний аналіз умов ведення бізнесу в Україні, Польщі та Словаччині: стан та перспективи. Економічний простір. 2016. № 116. С. 104–114.
Біла І. С., Насікан Н. І. Бізнес-середовище в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 127–131. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/29.pdf
Головащенко В. П., Сидорова А. В. Сучасне бізнес-середовище України. Вісник СНТ. 2018. Т. 1. № 10. С. 145–148.
Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifest of Business Revolution. New York : Harper Business, 2006. 272 p.
Porter M. E., Millar V. E. How Information Gives You Competitive Advantage. Harvard Business Review. 1985. July–August. P. 149–160. URL: https://hbr.org/1985/07/how-information-gives-you-competitive-advantage
Rostanski M. Business process analysis for the higher education institution example. Research Gate. August 2013. DOI: 10.13140/2.1.3908.4481 URL: https://www.researchgate.net/publication/256196756_Business_process_analysis_with_the_higher_education_institution_example
Shtal T. et al. Methods of analysis of the external environment of business activities / Shtal T., Buriak M., Ukubassova G., Amirbekuly Y., Toiboldinova Z., Tlegen T. Espacios. 2018. Vol. 39. No. 12. URL: https://www.revistaespacios.com/a18v39n12/a18v39n12p22.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру